Goudsche Courant, vrijdag 28 juli 1899

No 7050 Vrijdag 28 Juli 1809 38ste Jaargang H I H GOIDSCHE eOERAOT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ko M De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No 8S ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer lit Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd fv Vraag Amstel Bieren v d Brouwerij de Amstel Amster dam rgiijE f 61 81 1 9760 87 9814 7073 9901 76 16 88 91 97 10146 7881 49 1 68 1 1913 96 7421 1080 764 10 7609 61 34 1060 41 11 70 46 7719 10616 43 18 79 10704 7847 11 7908 4 40 86 66 68 8064 108 8 6 10917 8166 68 9 96 88 4 11030 30 44 86 1IIO6 84 4 61 4 74 81 18101 60 18114 11363 18413 48 11601 33 6S 12714 180S8 46 8 13110 14 11 41 8 13146 80 8 13318 81 84 86 13480 18624 28 60 6 1B6j7 1373 98 138i 7 6 13gi6 84 14043 14140 67 16001 98 16188 16847 9 16301 18 86 61 16496 16607 BS 16809 S4 87 1671 36 76 84 96 16883 98 16 6 O 66 69 71 6 16002 11 70 71 78 16126 SO 4 16281 98 16318 80 73 16441 64 80 6 74 87 8977 89 4028 68 80 4118 74 80 93 4 0 460 86 46S0 97 4788 4817 70 96 4 I8 toie 6234 80 6461 71 76 6104 60 S 6871 6180 78 6868 009 87 8s 6164 68 79 8 S7 48 67 88 836 T07 4 48 87 Ui il l 1088 ai lUO 48 77 1184 sg 14 5 iO 17 1808 84 84 96 161 5i 67 7 81 1741 48 1884 40 1000 U 17 133 8 8 78 1851 8 1401 S6 J7 160 1777 iiiia 1 1 17 97 44 1918086 7989 80 17010 19218 18 3018 1464 4 17188 19364 61 84 1 7110 19486 46 19188 6 69 74 19687 1783 86 11 19716 76 76 17406 198S6 91 34 17606 68 60 76 8 93 17611 19 04 62 13 91 8394 10080 17768 82 17960 SOJ08 88 18 18014 20101 64 27 18136 20356 46 U 87 886 8446 61 2041870 80816 8646 11806 60 48 7111386 88 36 881 40 70 64 96 8 8771 11463 88K 11600 I8i2l 38 97 6 80778 99 20188 1830 20 16 1 36 38 18440 18602 U800 Kli c 2o l ij l No Il 614 m z 176H A van OS Az Md ftillrar Kleiwog E 73 7 o üOVb f Telephoou Ko 3Ê Aiusterdaiii Slotkr Beurs van 86 JULI Vikra 12V 94 KiDiauxi Oarl Ned W 8 IVi 88 dito dito dito 8 4 dito dito dilo 3 98 lloKOll Ubl Ooudl 1881 934 99 i lT ai luMbruiing 1861 81 6 eS 83V 84 OlMTM Obl in p pior 1868 6 88V dito in illrerl86S 6 83 PoBTUOAii Obl met coupon 3 dito oltet S4 V o auiLAHD Obl UinDoul 1894 4 6t dito Ooooni 1880 4 97 dito bii Rolht 188 4 G ig dito bg Hop 188 0 4 6iVii dito in gouil lien 1888 8 dito dito dito 1884 6 lOl i 68 Spimji I erpet Khuld 1881 4 67i i Tvuiu Uepr Uodt leen 1 B 0 4 Oeo leantnft erie 1 88 Oeo leentn lerie 0 88 ii Zuiu Ara Hop T ob 18 1 6 106 Msiioo Obl Buit Bob 18 0 6 100 ViNrsuiu Obl 4 onbep 1881 84 TiiiDiH Obligatian 1896 3 90 auTTIUUH Sted leeu 1894 3 91 Nbd N Afr Hindel nd 99 Arend b Tab MiJ O rtilio t9n 880 861 V DoU Mutaohappü dito 486 Arn Hypotheekb paudbr 4 Üult Mij dor Vontenl aand 1 a Or Hypotheekb pandbr 4 10 NoderlandKihe bank aand I 804 Ned Handelmaataoli dito 164I N W k Pao Hyp b pandbr 8 98 Bolt Hypotheekb pandbr 4 101 Utr Hypotheekb dito 4 l OoiUNB li t HonK bank aand H7 RWL Hypotheekbank paiidb 6 110 Auu KquI hypoth pandb 4 90 8V Mal L H Pr Lion cert 6 80 Nil HoU lJ 8poorw M i aand i 114 Mg tot Bipl St Spw aand 104 Ned Ind Spoorwegm aand 1 186 lOO 66 68 y a 181 97V 68 lOO j 100 1U 141 l i 103 73 104 37 861 Ned Zuid Afr Bpm aand 8 140 dilo dito dito 1891 dilo 1 IlAUlSpoorwl 1887 89 AEobl 8Zuid Iul Spwmij A H obl 8 Pol nH Wartobau Weanen aand asM Gr Run Uui r kNa hrimc rl aand 73 u 78 Meiiw N Spw Mii lo hyp o 6 Hia Kan t 4pCt pref aand N ïork Oula io k Weal aand 16 j 8 dito Penn Ohio obllg 8 I 9 V l 160 110 108 107 100 117 117 101 36 Oregon Calif Ie byp in goud 3 8t Paul Minn k Manit obl Un Pao Hoof Igo obïg 8 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Camadi Can South Chert r und Vim C Hallw fc Na Ie h d o O Amatard Omaibu Mg aand 84 OPRUlMIi G van aUe nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen D iSAfllSlOM ADVERTENTIEN V ijclinwd G X FLUX r ra P J BUIS dio mcrto namens wederzpsche Familie biirteiyk dank bctnigen voor de vele blykoii van be langstcUing bjl bun liuweljjk ondervonden inuiu 2fi Inli 1899 H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPKIÜALITKTT in alle boorton HAASWEEEEK SEGETSKüMSBnKEA IIKVKAAUI een JIONGMENSC H zich bekwaam gevoelende om alH CBBIP aan een Ueehtskutulig Bureau op te treden Vernischtcn goede intormatiPii en een matige borgstelling kunnende Ktorten Hr r lott B 98 a d iloekb 1 M HTAl HiAlll BM EEN FLINKE Die istl odeofNoodliulp tEVKAAUI tegen 15 Augustns Te bevragen onder No 2474 Bureau dezer Dourant TE HUUR TERSTOND ÜF LATER BOVENHUIS AdrCBi MARKT 58 E CASsno TANDARTS Turfmarkt 171 Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VRI IUAÖS van tot nnr ZONDAGS geen spreekuur A SLEGT beretjUticb ian tot bet teveroD tbö Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood f 2 eetU de KM NIEUWE HAVEN 28 WÊÊf Bekroood op de InternAtionale TentooDBielting vao Bakkeru Maalderij en Kook kanat te i Gravenhtufê met eeo diploma Vergald Zilveren Medaille G H GELMAI Mec Dentisle Oeeetttgd 187Z Solied Adres voor het plaatsen van KUNSTTANDEN zouwei in CAOUTCHOUC als in OUD ATELIER voor REPARATIËN Onde en onbruikbare Kunstgebitten worden naar de Nieuwste Methode in orde gemaakt Rotterdam te ontbieden Lange Warnndr 50 over de N Veemarkt Voor buiten ROTTERDAM liulieii gij niet wiit hoesten gebraikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiveii Borstlionig Extract méuh uit k Koninklijke Stoomfabriek De Honing bloem van II X VAW SCHAI R Co en Haag HoflevaraDciers VAN SCHAIK Oo s Melianthe Imt midJol dor weroUl VAN SCHALK 8c Co s Melianthe gouoosi lCinkhoe t VAN SOHAIE Co s Meliintlie Bonoml murel oud als joilR VAN SCHAIK CO S Melianthe inng m goon huisgozm outbrelton VAN SCHAIK Co 8 Melianthe t mt voortdurend oiiiief Sclu ikilndig toezioht VAN SCHAIK Co s Melianthe liolpi nnhemjepolijk VAN SCyHAIK Co 8 Melianthe i bokroond met Kereiliploma s VAN SCHAIK Co 8 Melianthe i lifkrooml met Houd VAN SCHAIK Co s Mel antbe i liokrooml met Zilver VAN SCHAIK Co 8 Melianthe i verkrijibiinr m flncoiis van 40 ett ao Cf e f t by b irma WOLFF Co i C HATELASD Bo p Westhaven 198 Go da B V WIJK Oudmmlrr D M1MB1B8 KleiwegE 100 M KOLKMAN Waddi xneet Gouda H ROLLMAN Bodegmm E H VAN MILU Veeretal PINKSE Nieuaerkerk a d IJul B 126 te Gmda W 1 TAN ÜAM Hmêtrecht mm amk A BOIJMAN Moordrecht A N TANZËStiEN Selioonlunm RIJWIELËiHü Opriiimliig van eenige 1 klasse RIJWIELEil tot INKOOPHl RI TH Uitnmntende UIJWIELEU eigen fatrikaat van af f 80 met 1 jai r garantie üeheel 1ste Klasse met BAKKERS of ECHTE KNGELSCHE DUNLOP BANDEN van af f 100 RUIME SORTEERING BENOODIGDHEDEN REPARATIËN terstond en billök Aanbevelend W I VAN KIJiMK AM Vwslal Gouda Bonds R ijwielhersteller late Klasse 10 JAAELIJESCnE TERLOTINe BI I OELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten 01 WOKNSÜAu l80CT0HKReii0 Vm lüAü200CT0BRK 1899 te GOUDA Bij plaatsing der Loten zal do Ibte Prijs bestaan in ecne COMPLEETE BESPANNINU de andere in ongeveer 10 PAAKDEN VKEKTlü SÏUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTKN zgn veikrflgbaar tegen 1 hel I ot II voor f iO bij A BlU KMAI en Zr LANGE TIENDEWEG Delftsche Slaolie FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ IN chemische W sscherij TAK 11 OPPE illEIMER 19 Kruiskade Motter m GsbreTetaord door Z M den Koning der Belgen Hoofüdepöt Toor QOUOA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor bet toornen en verren van alle Lleereoen Dameagarderoben ftlaook alle Kindergoederen Upeciale inriohting Toor het itooman ran pi ncoe mantels veeren bont ens Crordijnen tafelkleeden ens worden oaar de oienwate en laatste methode geverfd Ge eponeent 96 Frias i MUndui didiir Huidelsmerii ü CaCve DeCf GiODSA hnk van A BBINKUAN A Zu Alle goederen hetzQ gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de getondbeid volgens staal bewerkt BulleniaDdsch avtr lcht Het biykt dan tocb waar te zö geweest dat in den Franseben ministerraad van Dinsdag strenge maatregelen stonden genomen te worden tegen oöicieren die zich aan de discipline hadden vergrepen Een van de voornaamste genoraals uit het leger is gestraft geworden generaal Négrier Hjj is ontheven van de functie van lid van den l onseil supérieure de la Oaerrc belast met speciale diensten Naar een officieel nog niet bevestigd bericht iuhoudt zon generaal Négrier by gelegenheid van oene inspectie de houding der regeering gecritiseord hebben die hg niet in staat noemde om het leger te verdedigen Het leger zcide bij moet maar geduld hebben tot na het proces te Rennes en dan zelf handelen als de regeoring het niet verdedigt Dit alles na kwam den minister van oorlog ter oorc en deze heeft toen een enquête bevolen welke ongunstig voor generaal N grier was Door den minister daarop ondervraagd moet hij bekend hebben en toen kwam de zaak iu den ministerraad Galliffet was van oordeel dat Négrier zich tegen de krijgstucht vergrepen beeft maar zyn daad vormt een op zichzelf staand feit Voorts heeft de raad van ministers besloten generaal Dalsten te benoemen tot commandant van do stelling Parijs ter vervanging van generaal de l ellieux die tot commandant van de 44e brigade is benoemd en zal resideeren te Quimper in Normandië altijd als hij niet zjn ontslag neemt gelijk men gelooft Kapitein Guyot de VUleneave die den heer Syveton had gplukgewenscht met zijn schorsing en hem een som had aangeboden ter vergoeding van zijn traktement is mot 60 dagen streng arrest gestraft Ten slotte is een vrijgeleide aan Esterhazy verleend op verzoek van den commissaris der Eegeering bü den krijgsraad te Rennes Carrière De Times vernoemt uit Pretoria Het geschil tusschen president Kruger en den Volksraad nopens de dynamietkwestie en het Johannesburger fort is vereffend De ïransvaalscho regeering heeft de vervolging tegen de zoogenaamde hoogverraders ingetrokken en hen van rechtsvervolging ontslagen V In de jEconomiste francais een artikel van Paul Leroy lieauliea over den twist tusschen Engeland en Transvaal veel gun FEVILLEIOX Grdenkscbrilten ran een Geiakzoeker OF AMIBAL DE VONDELING l aar hel Fransch DOO W NUTTER 53 Inderhaast voltooide Erailie haar toilet een weinig doch zij was te zenuwachtig om er bijzonder veel aandacht aan te schenken te raeer ook daar de dochter van den beogen ambtenaar bij de recherche duidelijke leekenen van klimmend ongeduld aan den dag legde Binnen enkele oogenblikken was zij gereed om te vertrekken ËmUie ging binnendoor gevolgd door de onbekende dame Zonder iemand is te zeggen verliet zij baar wo ning en stapte in het rijtuig dat zoodra de beide passagiers gezeten waren snel wegreed Er was iets vreemd op te merken aan dit rijtuig of eigenlijk niet zoozeer aan het rijtuig zelf als wel in de verhouding van hetzelve tot de paarden en den koetsier Het rijtuig was een fiacre die men per rit of per uur huren kan De koetsiers van dergelijke rijtuigen zijn bijna zonder uitzondering het ruwste en ongemanierste slag van volk dat men zich met mogelijkheid kan voorstellen het is eene vanzelfsheid dat hier alleen sprake is van de Farijsche koetsiers Uet wai derhilve opmerkelijk dat de koetiier stiger voor de Boeren dan een artikel dat wij daar ter plaatse eenige wokon geleden van denzeifden schrijver gelezen hebben ofschoon bii ook toen al het onrechtmatige van Kugelands optreden in de binnenlandsche aangelegeuheid van het kiesrecht aantoonde Paul Leroy Boaulieu acht het gevaar voor oorlog nog geenszins geweken voural nu bet parlement over een paar weken uiteengaat en bet dus Chamberlain niet langer intoom kan houden Jelnkkig zijn er nog andere factoren die een oorlog tegenwerken de oendracht der Afrikaanders in geheel ZaidAfrika en bet ontwaken van den democratischen geest in Engeland Maar Chamberlain Een man door de fortuin bedorven naar den hoogsten post dingende zich oud voelende worden en in staat om er nu alles op te zetten Kngeland moet oppassen een worsteling mot de 3 0 Ü00 Hollandsche Afrikaanders terwijl in dien tusscheutijd Rusbtnd naar Peking en do Porzisehe HM kan voortdringen is geen kleinigheid De Éngelsche jingo bladen beweren dat de gcheele beschaafde wereld aan hun zjjde staat Het heeft er niets van Om alleen van Duitschiand en Erankrijk te spreken al de ernstige bladen veroordeelen daar krachtig het eischen van politieke rechten voor de nitlanders en meer nog het afwijzen van dien eiscb tot een casus belli te maken En dan trekt P liProy Beanlien oen vergelijking met de rechten van uitlanders in Erartkrijk Er zijn daar 1 1IK 0 II vreemdelingen j velen wonen er al vüftieu of twintig jaar zij hebben geen enkel politiek of administratief recht Uonaturaliseerd wordt alleen wie in Frankrijk geboren en twintig jaar is en dienen wil Zoo is het ook in Algerié waar er bijna 100 K 0 vreemdelingen ziJn tegen ÜÖO ÜOO Franschen Die vreetndelingen al z jn zij er twintig of dertig jaar hebben evenmin politieke of administratieve rechten In de departementen van hot Noorden en het Oosten zijn er gemeenten voor de meerderheid bestaande uit Belgen zij hebben er geen gemeentelijke of administratieve rechten Niemand protesteert tegen dien toestand omdat het volkenrecht van alle Enropeescho naties dicm wettigt De eisch van Fngeland is dus wederrechtelijk en monsterachtig In het voorbijgaan P LeroyEoaulien noemt de getallen van Chamberlain onbetrouwbaar 20 0 ü uitlanders Waar zonden die zitten f De heele bevolking van Johannesburg tolt niet meer dan 100 00 1 en niet eens alle nitlanders En als de goudmijnen over een jaar ofvijttien twintig uitgeput zijn dan gaan de meesten nog weg De bodem is te weinig vrnchtbaar om kolonisten er vast te honden De van deze fiacre al de airi van een aristocratischen paardenbestuurder had die blijkbaar gewoon was om te gaan met Heden uit de hoogere standen De paarden verder va de Parijsche huurrijtuigen zijn doorgaans beesten waarvan het doo i neervallen van ouderdom slechts een kwestie van enkele dagen is Maar de paarden van dit huurrijtuig maakten evenals de koetsier op dien regel een gunstige uitzondering Het waren zeer fraaie goed onderhouden vlugge en vurige dieren Maar Emilie Potard was te veel met hare ged ichten liezig om daarop acht te slaan Ook was hare wereldwijsheid te gering om uit deze kleine omstandigheid gevolgtrekkingen te maken ingeval dezelve haar opgevallen ware Onder het njden deed zij nog onderscheidene vragen die de onbekende telkens behendig wist te ontduiken tevens duidelijk latende doorkomen dat die nieuwsgierigheid haar min ofmeernnaangenaam was Erailie dit bemerkende staakte hare vragen en keek mijmerend voor zich Het rijtuig rolde steeds voort HOOFDSTUK XXV RAPHAELS ONOBRU3THBID NKEMT TOS Tien minuten na het vertrek van Emilie in gezelschap der onbekende dame verscheen een oer werklieden met eene nota van een der leveranciers die den fabrikant van hout voorzag Sinds eenige weken was Raphael den post van kassier buiten dien van boekhouder toevertrouwd geworden Hollandsrho bevolking van Zuid Afrika die nu tot de Éngelsche staat als 7 tegen G zal dan tot haar staan als 9 of 10 tegen i Dat moge Engeland ook bedenken voor het overgMt tot een ooriog die van Zuid Alrika een tweede Ierland zon maken Nog om oen andere reden kon Engeland in Transvaal heel wat lager toon voeren Hot doet net alsof het uitsluitend Éngelsche belangen zijn waarvoor het aan don Kand opkomt En wat is het geval f Er zitvow l Ofl millioen francs Fransch kapitaal en waarschijnlijk voor 7 of 8 millioen Duitsch kapitaal in Transvaal Die kapitalen samengevoegd zullen wel tegen het Engolscho geld in Transvaulsche ondernemingen opwegen Niet alleen nn dat Engeland optreedt alsof dat Franscho en Duitsche kapitaal er niet is maar het berokkent dat kapitaal herhaaldelijk enornio vorliozen door do beurscrises die het bewerkt Leroy Beaulien is van oordeel dut Frankrijk en Duitschiand hierover vertogen bij Engeland konden indienen De Fransehe beleggers hebben nog een andere grief tegen de Engelschon In do leiding der mntttschappöen waarin Franschen aandoel on soms het leeuwenaandeel hebben kunnen zp geen behoorlijke stem in het kapittel krijgen Den zetel dier maatschappijon naar Europa verplaatsen de konnisgovingen ook in Frankrijk te verspreiden Franschen in bet bestuur nemen zoo dat zij er invloed kunnen oefenen tovergeols hebben de Franschen daarop aangedrongen Laat men van do regeoring der Repabliek üskale on oeconomische hervormingen verlangen maar geon politieke waarop men geen recht heoft en haar niet van verdrukking der uitlanders beschnldigen De Fransehe aandeelhouders die worden verdrukt en wol door de Engelsehen Verspreide Berichten nilEVFVH De regcerings commissaris bij den krijgsraad te Rennes de heer t ttrriére hooft togen 7 Angustna on volgende dagen 70 getuigen gedagvaard Hier volgen de namen Generaal Gonso Cochefert chef van den veiligheidsdienst Cuignct Casimir Perier Javaignac de generaals Billot Mercior Znrlinden en Chauoino Bertulus rechter van instructie generaal Roget luitenantkolonel Picquart generaal de Boisdeffre luitenant kolonel dn Paty do Clam de archivaris Oribbelin Estorhazy die een vrijgeleide krügt Generaal Deloye majoor I anth de kapi Verzoek dan mademoiselle hier even te komen om deze nota te verifieeren dan zal ik betalen antwoordde Raphael Mademoiselle Emilie i een klein kwartier geleden uitgegaan antwoordde de man Uitgegaan vroeg de boekhouder Ja mijnheer Dat is niet mogelijk Ik heb het gezien Ge zult u vergist hebben Ik kan op mijn beurt en met meer grond zeggen dat is onmogelijk mijnheer Kunt ge u niet vergist hebben V Neen mijnheer Een kwartiertje geleden is zij uitgegaan ik ben niet de eenige die haar heeft zien vertrekken Al de kameraden van het atelier hebben het gezien Maar hoe kan dat dan toch f Dat weet ik niet mijnheer Maar u kunt het aan de anderen vragen Ia ze ook misbchion naar een ander gedeeltevan het huis gegaan Per rijtuig mijnheer Hoe 11 ze per rijtuig vertrokken I Ja Alleen Neen ze was in gezelschap van iemand diewij geen van allen kennen In gezetschap van iemand Ja van een dame die wij geen van allen ooit hier gezien hebben Een jonge dame Ja Haastig liepen ze den gang door zonder ieti te wggen Wel meende ik uu mademoiielle toins Jnnck en V aldant Mtonant koloDel Bertin Monrot majoor Gondron Do kolonels d Abboville en Fabro Bosse kBoullonger leannol Hoy Maistre Dervien Dnch telet Lanqnetty Dl kolonel Maurel voori v d krjjgsraad van 1894 generaal Lebelin do Dionne IjO Rond Penot generaat Risbonrg majoor Cure dio Picquart iulichtingon leverde over Entorhazy Billet Koche Capianx Greaier Kolonel Quérin Dovernino Init kolonel Cordier kolonels Fleur Gallichct Gobort Weill de vriend van Esterhazy Strong de Éngelsche jounialist Savignaud de Grandmaison afgevaardigde Bcrtillon Valerio Teyssonniére Charavay Pelletier Conard Varïnard Belhomme eiperts Moyer Molinier üiry achriftknndigon liiibon de ond ministor Hanotnox Chamoin Maurice Paléologue Delaroche Vernet do veelbesproken attaché mevr de weduwe Henry en Marguerite Pays habori xal van zijn kant naar t sch nt slechts weinig getuigen dagvaarden Op hot eerste gezicht schjjnt het mooieiyk de verschillende maatregelen genomen in den ministerraad van gisteren die wél belangrijk is geweest zooals voorspeld werd mot elkaar in ovorcenstomming te brongen Genoraal Négrier streng gestraft mot ontslag als lid van don oppersten raad van oorlog do Pollieni eenvoudig verplaatst en kapitein De Villoncuve slechts twee maanden kamerarrest Toch heoft De Pellioui minstens de schandelijke Esterhazyzaak op zjjn geweten en Villenonvo oen simpel kapitein durfde do gevolgen van do straf waardoor de leoraar Hyveton getroffen was ongedaan maken en do rogoering dus een slag in hot gelaat geven Maar generaal Négrier scheen niet ongeneigd om by een gunstige gelegenheid ihralangertje te spelen en dA4r zijn zoowel parlement als regeoring nog doodsbang voor wordt die noot aangeslagen dan uit zich het instinct van zelfbehond En daarenboven is het waarschijniyk dat de regeering opzetteiyk nllo maatregelen die mol do Dreyfnszattk in verband staan zoetjes nan noemt en by gedeelten om do openbare mcening uog niet genoegzaam doordrongen van de unschuld van Dreylns en de schuld zöner voornaamste tegenstanders niet al te ruw op tljf te vallen na de uitspraak te Rennes zal nion wel zien wat er nog te doen is DuiTBOULANI De Keizer is Maandagnacht met de Hohcnzollorn voor Olden aangekomen Emilie te zien dat ze zeer bekommerd en gejaagd was En hoelang ia dit zoowat geleden Nicolaas V Nog geen kwartier Ik dank u ge kunt wel gaan Wat moet ik antwoorden aan den brenger van deze nota mijnheer Dat er op t oogenblüi niemand thuis is en dat hij maar terug moet komen Dank u De werkman vertrok weinig vermoedende welk een storm van tegenstrijdige gewaarwordingen zijn boodschap in het gemoed van den boekhouder had doen opsteken Raphael alleen gebleven viel als versuft op zijn stoel neer en bracht de handen aan zijn hoofd ter prooi aan een wezentooze wanhoop Zijn voorgevoelens bleken geen voortbrengsels te zijn van een opgewonden fantasie Want in zijn geest was er zetls geen schaduw van twijfel omtrent wat geschied was Hij wist hij wist bij ingeving zonder mogelijkheid der vergissing ol dwaling dat Emilie met de een of andere hst meegelokt was geworden dat zij thans weggevoerd werd en dat niets haar uit de macht van dengene die haar verderf zocht zou kunnen redden dan een wonder De dame die er in geslaagd was Erailie té overreden haar te vergezellen handelde voorrekenine van den markies de Chateaudieu Maar hoe had Emilie hare belofte kunnen vergeten hare belofte om voor geen enkele reden het huis te verlaten i Wirit vmnlii