Goudsche Courant, vrijdag 28 juli 1899

y laten zakken werden van de vestingwallen salvo s gevuurd Ambbiu Van New York is de werkstaking van het tramwegpersoneel naar Cleveland in Ohio overgeslagen Daar moet de toestand nu verschrikkelijk zijn De werkstakers gehoorzamen niet aan hun leiders en er heerscht vrjwel anarchie Gisteren lieten zj zoo Inidt tenminste het verhaal een tramwagen door dynamiet in de Incht springen Ër zaten twintig passagier in veertien werden gewond waarvan vier levensgevaarlp Nu worden er soldalen heengezonden Men spreekt met grooten lof over een Roomscb Katholiek priester die gisteren tnsschenbeide kwam om politie agenten te redden eu een talrijke opgewonde menigte in bedwang hield door ziJn toespraak Twee agenten waren al bijna doodgeslagen maar het volk liet de menschen nn verder met rust Niettegenstaande ten vorigen jare alleen bezwaar ia gemaakt tegen eene te uitgebreide aanduiding van het beroep op de voorzijde der briefkaarten wordt bljjkens de vele bij het hoofdbestanr der posterijen en telographie ingekomen klachten op vele postkantoren ook de verzending geweigerd van briefkaarten waarop de naam en het beroep van den afzender in ééne uitdrukking zijn vermeld Dit behoort volgens het hoofdbestuur der posterijen niet te geschieden ook al is dergelijke vermelding nog al uitgebreid gelijk b V bet geval kan zijn op briefkaarten afgezonden door naamlooze vennootschappen maatschappijen of agenturen Dan behoort daarin te worden berust Het ia mede niet verboden dat hij die twee of meer beroepen uitoefent welke niet in één woord zijn samen te vatten die beroepen elk mot éé i woord of daarmede gelyk gestelde uitdrukking vermeldt Voorts vestigt het hoofdbestuur voornoemd de aandacht der poatambtenaren er op dat doorhaling of radcering van niet geoorlootde aanduidingen of opschriften op briefkaarten geoorloofd is alsmede dat eene aanduiding van het beroep welke niet voldoet aan de gestelde eischen door radeeren doorhalen e q byschrijvon mot de pen in den vereischten vorm mag worden gebracht De minister De Bruyn heeft in de Belgische Kamer naar aanleiding van een ongeluk te Waulsort een koninklijk besluit aangekondigd waarbij wedstrijdeu van automobilon op den openbaren weg worden verboden Daar in alle landen en vooral in rankrijk waar deze wedstrijden vaak voorkomen herhaaldelijk ernstige ongelukken gebeuren is deze maatregel betreffende races die met sport absoluut niets te maken hebben zeker zeer navolgenswaardig In ons land hebben wiJ bij den wedatrp Parijs Amsterdam ook ergerlijke voorvallen geconstateerd gezien de minister ia er destijds ofücioel op gewezen Daarom Is het te hopen dat een dergelijk verbod ook hier I dat verlangen Directe SuoorwegverWndlngen met GOUDA Zomerdlensi 18S9 AangevangeD 1 Mei Tijd vao Greenwich nnnnA BnTTlCRD MTiw var rf noUDi OTTÏBD lM i n Sl li lS 11 1 1 86 S ll XU S ti U S 1 11 1 7 U 4i I U 11 81 11 88 l H S0 4 1 S4 4 04 7 8 8 03 8 10 8 17 S 80 7 8S S ll t lt l ti lO tS 11 11 l li 11 18 60 ikrijgbiBt topn raWe mohtpriji 1 ju v iU w o u j a 5j HOTTÏRDIH SOUDA tIm t 8 40 10 18 lO M lO St 10 48 10 03 10 17 1 1 ♦ J IB 7 87 11 18 11 88 IM 1 88 8 40 S 46 6 56 8 11 n 84n o 11 84 l l tM 7 44 t M 8 14 00 Allm I S Htm iata biiUni TieulttUet op lts Inp ku litl pnkmd wordoi B Bolluaüd ipo ÜI1Ü DbN HAAOflM fOU 1 08 1 04 1 14 8 46 4 18 4 66 t l6 1 18 1 1 1 18 1 80 1 48 1 41 4 16 4 46 7 39 7 6 8 10 8 S9 9 18 lO lH 10 61 1C40 s U 10 18 811 10 17 88 C 10 89 J I168 H 848 8 O 10 44 10 68 U 07 10 1 11 16 11 16 11 80 ll l 11 88 10 41 U 46 U 9 18 9 87 11 44 11 46 10 18 o O U II A l S r E R D i M fia tnu iottl 8 9 8 09 8 17 18 10 10 10 67 11 08 1 1S1 S8 8 118 4 O 6 18 1 8 18 18 8 18 n 8 9 6 10 60 U Ou Vnut W 8 01 8 63 9 06 10 16 10 54 11 48 13 67 1 00 3 13 4 16 4 57 8 00 8 87 8 37 8 16 0010 0f 0 10 10 48 1 7 1 61 IAduLC 8 1 OS 80 10 80 11 09 1 08 1 1 1 16 8 41 4 80 6 18 6 16 7 18 8 S0 1S 1 8 10 16 11 00 11 61 11 07 46 iSl 11 17 11 8 1 1 86 1 4 3 00 4 0 4 0 4 46 5 0 8 1 7 0 7 1 7 5 6 M6 9 48 10 10 17 i i 4 I Ti üll i 1 1 a fccii i o 1 10 J 8 1 46 1 11 8 08 b U l Pi 10 57 11 00 11 14 11 18 11 41 5 17 4 81 10 19 r 85 7 1 7 40 8 0 45 1 15 1 01 IMS 1 10 8 16 8 81 4 45 8 11 86 7 18 8 10 0 16 1 46 W 5 48 60 7 88 58 80 10 00 11 80 11 6 11 40 1 46 8 80 8 45 6 01 8 88 8 60 7 80 8 16 V 40 I M 7 17 7 8 8 18 8 4110 18 10 48 11 611 01 14 8 88 4 17 4 98 6 47 7 61 7 SS 8 14 1 10 17 11 10 6 34 3 50 8 04 1 18 11 81 10 61 7 4 8 18 8 68 t u llloi 1 87 3 08 SrsO 3 5 1 48 6 88 H i 8a t l 8 66 7 58 8 80 8 4 80 10 16 10 S8 11 38 8 16 68 8 14 J IMI t l 6 6 80 7 01 i ii 10 48 1 10 7 17 7 1T M 00 M M M 8 ll l 18 11 11 81 I U 8 40 8 4 48 i to De gemeenteraad van Elberleld heelt het voorstel van den rcgeerings president om Elberleld on Barmen tot éka gemeente te vercenigcn verworpen Wie achtte de raad het nnttig als een vaste commissie al en toe beraadslaagde over gemeenschappelijke en gelijksoortige belangen benrtelings onder vooraitting van de opperburgemccster van beide steden Ook de raad van Barmen beett het plan verworpen Er ia te Mariënbnrg een zware brand ttitgebroken tegen den middag waren veertig hnizen in de ascb gelegd De brandweer van Uantzig en Klbing zijn ter bolp geijld Het Hochmeisterschloss en het postkantoor worden niet onmiddellijk bedreigd Zuid Afeiiu De Pali Mall Gazette heelt een briel gekregen van een reiziger aan boord van de Norman op weg naar de Kaap te Madera op de post gedaan Er waren verscheiden oUcieren in bnitengcwonen dienst aan boord en het gesprek liep natnnrlgk over de oorlogskans Het oordeel van de oadgasten was dat er geen oorlog zon komen al het van president Kragcr alhing maar de vrees bestond dat de onverzoenlijken van Potchebtroom en Kmgersdorp do zaak in handen zonden nemen Een der ondgasten hield het er voor dat Kruger het op een oorlog zon laten aankomen en dan op bet laatste oogenblik zgn ontslag nemen Er waren aan boord ook oen paar Boeren die huis toe snelden om erby te ziJn als de poppen aan het dansen gingep BELais Hot blad Vingtlème Siècle zegt dat op het oogenblik de regoering in haar gohoel gestemd is v66r do ptoportioniicelc vertegenwoordiging Men zegt dat het altroden aanstaande is van de heeren Vandcnpecreboom als voorzitter van don ministerraad Nchollaert als minister van binnenlandscho zaken en Liebaort als mbiister van flnanciön Do namen van de hoeren LantaUeeren De Hmot do Naeyor worden genoemd als opvolger van Vandenpoereboom SPAMJg Bü de besprekingen in den Senaat over het militiecontingent prijst generaal Weilor bezuinigingen aan en een vermindering van do gotal t rkto van Uet leger Hij voegt er bö dat hot land sedert den dood van Oanov B een crisis doormaakt Hyj zon al het mogelijke doen om do militaire discipline hoog te houden doch do toestand was zeer ernstig en het is waarschijnlijk dat oen opstand zal uitbrokcn om ons te redden zooals de opstand ondor Sorrano ons reado De toestand kan zoo niet voortduren Het ware op geen tijdstin dan dit gemakkelijker voor bet volk en do soldaten om gomeene zaak te maken RnsLAKIl 8 88 0l K i B ta 8 l G8 19 iw MooidrMht dooi 7 17 i Nl uw rk k 1 Otpella IUtt rd m M 1 80 7 10 BotlerdamD P f EotUirdun B 1 48 Bottsrdun Beun Roltordam D P Bottanhun M CtpalU Hl uw k lIootdiMM Old 4 48 8 48 4 88 8 84 6 04 e o S ll 14 8 17 8 10 8 10 M 7 18 8 09 8 48 8 8 7 9 00 7 48 09 01 9 11 I U7 8 86 9 10 Gouda Zt nlmi Mo rk jH ll Bo UrmMr Z l Voorburg M iHin 5 41 06 7 06 7 10 7 46 8 8SJ 9 00 Voorburg 5 48 Zootoim Zug 01 I li Mo 11 Oouda HitmiiilBtnlii illMi ra 14 7 80 8 11 6 10 S ll 8 41 8 08 In de St Pieter en Paul kathedraal had gister de bijzotting plaats van den troonopvolger groothertog Oeorges in tegenwoordigheid van den keizer do keizerin moeder do leden der keizerlijke lamilie en prins Waldemar van Denemarken Nadat de paleisgrenadioren de kist in het gral haddon wordt uitgevaardigd vóór dat de liefhebbers er den smaak van beet hebben In oen door het hoofdbestanr van de MaatBchappS tot Nut van t Algemeen aan de Departementen gezonden rondschrgven wordt er op gewezen dat de algemeene vergadering o a heeft besloten op de begrooting 1899 1900 uit te trekken een bedrag van f 1000 teneinde daarmede te bestrijden de kosten verbonden aan het houden van voordrachten over het werk en de taak der Maatschappij door sprekers daartoe door het hopfdbestuur uit te noodigen Diensvolgens heeft het hoofdbestuur nitgenoodigd o a de heeren mr H Smeenge en den algemeenen secretaris zich voor het houden van de bedoelde voordrachten beschikbaar te stellen Deze heeren hebben zich daartoe bereid verklaard gedurende de maanden October November December Januari en Februari Het hoofdbestuur is van oordeel dat het aanbeveling verdient de voordrachten in de departementen gedurende het a s winterseizoen met een propaganda voordracht te openen ingeval het depart bestuur van oordeel is dat bet houden van zulk een voordracht in het departement zelf noodig is eenerzijds om nieuwe leden voor het departement te winnen anderzijds om biJ de bestaande leden het bewustzijn te verlevendigen van hetgeen zö in eigen kring meer dan tot heden geschiedt kunnen doen voor de Maatschappij en haar werk Aangezien deze voordrachten in de eerste plaats beoogen bet winnen van nieuwe leden voor de departementen moet naar het oordeel van het hoofdbestuur aan de doelmatige voorbereiding van de daartoe te houden bijeenkomst en aan bet nader overleg met den spreker daaromtrent voldoende zorg worden besteed Het Hoofdbestanr geeft den departementen in overweging pogingen aan te wenden dat deze vergaderingen door het doen honden van een paar musicale of vocale voordrachten aantrekkelijk worden gemaakt Doch deze voordrachten zijn volgens nitdrukkelpe verklaring van do algemeene vergadering ook bestemd om zoo mogelijk nieuwe departementen in t leven te roepen Dienovereenkomstig noodigt het Hoofdbestuur de Departementen uit vóór 1 Sept a s op te geven Ie of en zoo ja om welke redenen tot welke bepaalde doeleinden en in welke maand by voorkeur oen koatelooze propa gandavoordracht in het departement noodig wordt geacht ie in welke plaats in de nabflhoid vandat departement een propagandavoordrachtzou kunnen leiden tot het oprichten van eendepartement der Maatschappy met opgavevan adressen van personen tot wie het Hoofdbestuur zich tot dat doel in betrekking zoukunnen stellen Ingeval vóór 1 September geen antwoord is ingekomen zal het Hoofdbestuur het er voor houden dat een propaganda voordracht noch in het departement noch in de omgeving daarvan wenscheiyk wordt geacht 4 48 4 5b 8 01 S 09 8 18 4 1 41 4 1B 4 17 4 47 4 84 8 1 1 8 07 1 08 1 44 1 61 1 84 1 01 08 1 14 M8 1 11 4 6 15 7 17 6 07 6 18 6 81 6 7 5 66 6 15 8 S 7 4i sm 10 08 10 11 10 5V H 8 47 s n 1 S1 10 48 10 l l 11 00 l 5 io 7 18 7 89 7 l 05 48 8 1 40 U S l 10 00 10 84 10 61 8oud 4 10 7 11 7 61 S l 10 01 10 11 11 10 I Tevens heeft het Hoofdbestuur aan de departementen verzonden een lyst van prekers die zich bereid verklaard hebben in het seizoen 1899 1900 in departementen die op te treden over onderwer pen ook in genoemde Ijst vermeld Dit betreft de gewone voordrachten over onderwerpen in verband staande met het streven der Maatschappij De minister vao financiën heeft gemeend de beantwoording van het Voorloopig Verslag te moeten uitstellen totdat de Eerste Kamer over het wetsontwerp betreffende de tollen zou hebben beslist Nu deze beslissing in overeenstemming met die der Tweede Kamer is genomen vervalt de vraag die aan het slot van het Verslag is gesteld en eigenljjk het geheele Verslag beheerscht wat de Regeerijig met dit wetsontwerp zou denken te doen indien bet voorstel tot afschaffing der rykstoUen de goedkeuring der Eerste Kamer niet zou mogen verwerven De Minister meent thans te mogen aannemen dat niets de invoering op 1 Mei 1900 van het verhoogde zegelrecht inden wegstaal Over eenige dagen wordt op het Paleis het Loo een bezoek verwacht van Z K H den Groothertog van Saksen Weiraar Eisenach De dienstdoende Hofdignitariaae jbr Van de Poll baron Taets van Amerongen en jhr Van Suchtelen v d Haere zijn vervangen door de heeren jhr A v d Staal adjudant en particulier secretaris en baron Van Pabst kamerheer kapitein ter zee Zeegers Veeekens adjudant en baron Bentinck Ie stalmeeater In verband met het gerezen geachil tusschen het gemeentebestuur van s Hertogenbosch en het college van regenten van de Godshuizen aldaar waarvan in een vroeger nummer van De Telegraaf melding is gemaakt schryft men nog aan Het Vaderland Vóór de iniyving bj het Fransche Keizerryk dus vóór het jaar 1810 werd de openbare armenzorg in s Hertogenboscb verricht door de Tafel van den H Jeeat en door de Blokmeestera Hot opperbestnur over de Tafel van den H Geest berustte by een Meester of een Rector zyndo een lid der stedeiyke regeering en door deze benoemd later by een viertal hunner De Blokmoesters evenzeer door de stedciyke regeering benoemd waren wyk en armmeesters De toon in s Hertogonboscb bestaande Godshuizen werden onder het toezicht der stedeiyke regeering door eigen provisoren bestuurd Na de iniyving by het Fransche keizerryk werd te s Hertogenbosch door den prefect n Oommission proviaoire des Hospices en een Bureau central do bienfaisance ingesteld De eerstgenoemde instelling kreeg de administratie over het groot zieken gaathnis het krankzinnigengesticht en de algemeene oude mnimen en vrouwenhuizen het bureau central de bienfaisance zag zich nagenoeg t werk van de hedendaagsche burgeriyke armbesturen opgedragen 10 19 10 87 11 18 10 10 10 17 10 14 10 81 10 40 8 17 8 8 P 8 8 10 47 10 88 jT HoIUndiehe Sfoor 7 40 8 19 8 58 10 08 10 16 10 11 9 68 10 18 8 17 ir 8 34 8 41 8 47 8 18 8 10 Deze splitsing gaf aanleiding tot vele moeiiykheden Vandaar dan ook dat na het Fransche tydperk door de regeering van s Hertogenbosch krachtens een besluit van ben Souvereinen Vorst van 31 Dec 1814 op den 25en Jan 1815 een College van Regenten over de Godshuizen en den Algemeenen Arme werd ingesteld welk college in de plaats trad van de twee lichamen door den Franschen prefect in t leven geroepen terwyi de fondsen dier beide lichamen wer don saamgeamolten tot een Bedeelingsfonds Ontegenzegiyk heeft das laatstgenoemd college een tweeslachtig karakter daar bet is èn beheerder der Godshuizen waartoe later ook het krankzinnigengesticht Voorburg is gebracht èn burgeriyk armbestuur Maar ook deze regeling kon alle geschillen niet voorkomen En toen de gemeente in 1848 de subsidieering van het Bedeelingsfonds wenschte te staken een subsidieering die langzamerhand tot een jaarlgksch bedrag van f 10 000 was gestegen ontstonden er zulke hooggaande geschillen tusschen het college en het gemeentebestuur dat laatstgenoemde bet toenmalige college uit zyn ambt ontzette en andere leden benoemde Een en ander heeft echter niet kunnen voorkomen dat de rekening van het Bedeeliugsfonds alhoewel by genoemden maatregel gesteund door de beduidende inkomsten van het Groot Zieken gasthuis telken jare sloot met een nadeelig saldo De beweging in het tegenwoordige college van regenten bedoelt vrj zeker om alsnog terug te komen op de volgens sommigen wederrechteiyke ineenamelting van 1848 Zy die zoo denken vinden wel dat het college in zoover het als bnrgerlflk armbeatuur fungeert belast is met de functie van armenzorg zoomede dat het Bedeelingsfonds het kapitaal is van den algemeenen arme maar tevens dat volgens de armenwet de instellingen van weldadigheid ook al worden zy door de gemeenteiyke overheid geregeld op zich zelfstaande instellingen zyn en dat policaire armenzorg tot de zorgen van het gemeentebestuur behoort Nederlandsche Aannemersbond 1 De jaariyksche algemeene vergadering van dezen bond zal Woensdag 9 en Donderdag 10 Augustus gebonden worden te Zwolle Onder de punten van beschryving komen o a voor de volgende Voorstel der afdeeling Rotterdam De leden der afdeelingen van den Ncderlandschen Aannemersbond verbinden zich onderling om by partieele werkstaking door de werklieden op eenzelfde plaats elkander te steunen en elkanders werkkrachten aan te vullen teneinde zoo men daartoe niet mocht slagen op een daartoe belegde vergadering tot algemeene sluiting der werken in het betrokken vak te kunnen overgaan Voorstel van de afdeeling Zwolle Is vaststelling van minimnm lüon en maximumarbeidatyd van den werkman voor do aannemers wenscheiykf Praeadvies van het bondsboatuur Alhoewel het bondsbestuur als zgne ondervinding meent te moeten uitspreken dat met name in de hoofdstad noch bg de leden der daar gevestigde afdeeliag noch in het algemeen by die patroons die als zoodanig een gevestigde reputatie genieten misbruilE gemaakt wordt van do vryheid welke den werkgever in vele gevallen met betrekking tot de regeling van loon en arbeidsduur nog wordt gelaten acht het de opneming in de bestekken van bindende bepalingen daaromtrent van het standpunt van den aannemer niettemin niet ongewenscht In ieder geval zou toch daardoor worden voorkomen dat door aannemers buiten een gemeente woonachtig door bet invoeren van werkkrachten van buiten een pressie op den loonatandaard in die gemeente kan worden uitgeoefend Gemengde Berichten Men schryft uit Brielle De 26ste Juli wordt in Den Briel de Meruladag genoemd Dan maken de weezen uit de stichting welke den naam draagt van den zestiende eeuwachen philantroop on geloofsmartelaar een rytoertje door het oude land van Voome Eerst wordt oen bezoet gebracht aan den huize Ravenstein te Heenvliet waar de overlevering nog de ketens weet te wgzen waaraan men den martelaar vastlegde en verder is de dag aan de vreugde van het jonge leven gewijd immers het schoonste saluut dat aan een menschenvriend te brengen is De critiek betwist aan Meruia niet alleen die ketenen van Heenvliet maar ook zelfs een der meest tragische momenten uit zyn martelaarachap het bedrog dat de Haagsche rechtbank aan den ouden dooven man zou gepleegd hebben Zelfs de weelde van een rjtoertjo is niet aan hem te danken maar aan het groote legaat door den oudburgemeester Gomar den 9en October 1752 aan het weeshuis vermaakt voor dien tyd toch gingen de weesjongens des Zondags tusschen de voormiddag en namiddaggodsdienstoefening met bussen by de burgeren rond om giften af te bedelen Toch alsof door de eenwen heen het geld moet achterstaan by de nobele impulsie ia de naam van Gomar en de Comardag vergeten en leeft de herinnering voort aan den man die alles wat bij bezat offerde voor de weezen van arme en mmerabele personen Men meldt uit Amsterdam Eene der drie dienstboden der familie Reichard wonende aan het einde der Vondelstraat ia giBterenmorgen een deemiswek kend ongeval overkomen Het meisje was bezig met het smelten van was in eene open pan De vlam sloeg in de pan waarop hot meisje in een oogenblik van vlammen werd omgeven De beide andere meisjes die op den zolder werkten snelden op haar angstgeschrei te hulp maar slaagden er niet in het vuur te dooven Inmiddels was een kruier uit de bnurt toegeschoten die met waterde vlammen bluschte Door twee geneesheeren verbonden werd het meisje betvusteloos en met brandwonden overdekt echter nog levend naar het Wilbelmina gasthuis vervoerd en daar opgenomen In de keuken was inmiddels een begin van brand ontstaan waaraan echter de brandweer spoedig een eind maakte Dinsdagmiddag omstreeks 2 uur brak er een hevige binnenbrand uit in de tapytfabriek van de hoeren D Hymans Co voorheen Z V Leer te Amersfoort De directrice bemerkte niets ongewoons toen zy langs de trap naar de werkzaal ging nauweiyka echter daar gekomen voelde zy een ongewone hitte en de deur opnieuw openende ontwaarde zj dat do trap in brand stond Met een paar meisjes wist zy langs een achtertrap te ontkomen de overigen echter half wezenloos van angst sprongen uit de ramen hoewel er dadelijk ladders geplaatst werden Een meisje brak het been een ander den arm en een derde den voet de eerste moest per brancard naar huis worden vervoerd De spuiten waren spoedig ter plaatse zoodat de brand spoedig geblnscht was Evenwel is een groote boeveelhoid wol en sajet in de bergkamcrs vernield De waterschade is groot alles was verzekerd Men is in Zwitserland zeer tevreden over het zomerseizoen zoowel wat het weer als wat den toestroom van vreemdelingen betreft Zoo zyn er van 1 tot 1 5 Juli alleen in Gon ve aangekomen 4237 Franschen U2 i Duitscher 982 Kngelschen 653 Ame rikanen 451 Italianen 256 Russen 119 Nederlanders 84 Bulgaren Hl Spanjaarden 54 Zweden Denen en Noren 33 Turken en Grieken 2 Aziaten 2 Afrikaners 1 Australiër enzoovoort tezamen 10 320 vreemdelingen Kn in de tweede h slft van lnni waren er 6736 vreemdeUngon afgestapt STADSNIEUWS GOUDA 87 Juli 1899 Stoi wuk De Stct No 174 bevat o a de statuten van de Voreeniging Landbouwvereoniging Htolwök alhier Ai FBK k Run Naar aanleiding van de plaats hebbende verbreeding van denRÖnin de kom van het dorp heeft hot bestuur van de alllier gevestigde voreeniging Gemeentebelang voldoende aan een besluit eenor ledenvergadering zich met een broed gemotiveerd adres gewend tot heeren dykgraaf en hoogheemraden van Rynland met verzoek om ten spoedigste over te gaan tot het veranderen en verbeteren van de Alfenache brug Ook in oen adres aan ZEi den minister van waterataat handel en nijverheid namens dezelfde verecniging ingediend ia gewezen op den onhondbaren toestand van die brug en is tevena het verzoek gedaan het daarheen te leiden dat nu do Ryn in de kom van het dorp Alfen zoo aanmerkeiyk wordt verbreed ook in het belang der scheepvaart zelfs in het belang van het algemeen de Allensche brug de zoo zeer noodige verandering en verbetering ondergaat ScHoosHovmi Door de rechtbank te Rotterdam ia gisteren het faillissement uitgesproken van G A Dubbeldam winkelier in manufacturen alhier Rechter commissaris mr J W Mulder curator mr P A Group advocaat en procureur alhier Rechtszaken Gisteren diende voor het Haagsche gerechtshof opnieuw de zaak van den koopman vroeger te Den Haag thans te Rotterdam woonachtig die in een advertentie onder den naam van Coiiperatieve RoomboterInrichting en Boerenbond de Eendracht te Voorburg roomboter te koop aanbood en op een naar aanleiding daarvan gedane aanvraag margarine leverde Bekl door de Haagsche rechtbank tot drie maanden gevangemsstraf veroordeeld liet in hooger beroep verstek gaan en was nn nadat het Hof by verstek het vonnis der rechtbank had bevestigd daartegen in verzet gekomen zyn verdediger mr J Limburg trachtte nogmaals aan te toonen dat hier geen strafbare oplichting is gepleegd o a omdat al moge de advertentie leugenachtig zyn geweest hier toch niet aanwezig is het door de wet vereischte samenweefsel van verdichtsels voorts niet direct door de advertentie zelve tot de afgifte van den koopprya is bewogen maar door de levering van de z g boter tegen rembours en elndeiyk van geen oogmerk van wederrechteiyke bevoordeeling sprake kan zyn daar bekl te goeder trouw zou zjjn geweest De procureur generaal mr Byievejd eiachte niettemin bekrachtiging van het by verstek gewezen arrest Het Hof dat ook gisteren uitspraak deed sprak den beklaagde vry Wegens lasteriyke aanklacht had zich gisteren voor het gerechtshof te sGraven hage te verantwoorhen een arbeider te NieuwHelvoet die ten parkette van den officier van justitie te Rotterdam in schrift deed brengen eene aanklacht volgens welke een veldwachter en een koopman te Nicwenhoorn in een tegen hem bekl ingestelde strafvervolging wegens kippendiefstal een valsche verklaring onder eede zou hebben afgelegd welke aanklacht ongegrond werd bevonden De rechtbank te Rotterdam had den bekl tot zes maanden gevangejiisstraf veroordeeld Het Openb Min by hot Hot van nieening dat bekl zeer lichtvaardig te werk was gegaan by het indienen van de klacht doch dat niettemin het opzet om een valache beschuldiging te doen niet bewezen is vorderde vernietiging van het vonnia der rechtbank eu vrgapraak van beklaagde by welke vordering de verdediger van bekl mr H J D van Lier zich in hoofdzaak aanaloot Het Hof sprak den beklaagde vry VERSCHEIDENHEID Al hoorde men reeds van papieren spoorwegwielen van papieren hoeftjzera van papieren huizen zella en van tal van andere voorwerpen waarover men zich moet verbazen dat zy hun duurzaamheid en sterkte behouden wanneer bet geperst papier by de fabricage ervan het yzer en staal als grondstof vervangt toch zal het verbazing wekken te vernemen dat dezer dagen te Duinkerken een groote hoeveelheid petroleum werd aangevoerd in papieren vaten Niet alleen dat deze papieren vaten ku inen wcdyveren met de bouten en yzeren fusten maar het schynt dat aan het gebruik e van belangryke voordeelen zjn verbonden die in de naaate toekomst er welliclit toe zullen leiden dat zy algemeen ingevoerd zullen worden Doordat er geen naden tusschen de duigen biyvcn bereikt men nameiyk dit gunstig resultaat er mede dat er volstrekt geen lekkage plaats heelt waarvoor anders door de kooplui een vaste depreciatiepost wordt geboekt omdat er tot nn toe geen vaten waren die geen vloeistof doorlieten In Amerika moeten reeds drie fabrieken zich met de vervaardiging van deze papieren fusten bezighouden en dageiyks er ongeveer drie duizend afleveren Dat het papier tegen de inwerking van vocht uitstekend bestand is bleek reeds uit de mededeelingen omtf ent het gebruik van papieren tanden die by do voordeelen onbreckbaarheid en duurzaamheid nog dit hebben dat het speeksel zelfs na verloop van langen tgd er geen spoor op achterlaat AANBESTEDINGEN Dgkgraaf en heemraden van den polder Prins Alexander te Rotterdam hebben jjister aanbesteed A Het onderhoud van af den dag dorgunning tot den 15 Juli 1900 der kunstwerken behoorende aan den polder Begrooting f4200 De volgende biljetten kwamenin P V d Berg te Bergschenhoek f 3680 W van Verre f 3990 3 Buga f 4140 beidente Kapelle a d I Isel W J van Dort teRotterdam 14150 C van Leeuwen f 4761 75 D van Vliet f 4 774 beiden te Nieuwerkerka d IJsel en J H Nieuwenhuizen te Rotterdam f59 X B Het onderhoud over hetzelfde tgdvakvan gedeelten straat en grindweg en deRottekade van den polder Begrooting f 2798 Ingekomen waren de volgende biljetten W Koolhaas te Rotterdam f 2880 A Dekker teNieuwerkerk a d IJsel f 2885 F Vorzydenf2895 D van Wingerden f2910 H Plate f2938 en W Muis f2950 allen te Rotterdam a A R K T BKBIOHTBM Oouda 37 Juli 1899 Granen onverandenl dauw Tarwe Zeeuw che 6 60 k ƒ 9 Minderedito 6 30 k 6 50 Afwijkende 5 15 i 6 Polder 5 90 k 6 35 Rogge Zecuwsche 5 50 t 6 Polder 5 25 4 5 50 Gerit Winter k f ZoDier k f Chevallier 5 50 k f 6 25 Haver per heet 3 60 k 3 90 per 100 kilo 7 50 k f 8 Hennepzaad Inlaadsch k f Ruitenlandftche 8 50 k o Kanarie£aad 7 50 4 8 Koolzaad j k f j Erwten Kookerwten k k Nietkookcnde k Buitenlandifche voererwten per 80 Kilo k Boonen BrainebiMnen k Duivenboonen k Paaideboonen Klais per 100 Kilo BoWe Amerikaansche 5 10 k 5 30 Cinquantinc $ So k 6 10 Odessa 5 5 Si5 VEEmsKT Melkvee reinig aanvoer handelen prijien hoog Vette varkens redel aanvoer handel vrij wel 15 i 17 et per halfK G Biggenvoor Kngelaiul weinig aanvoer handel dauw 14 i 15 et per halfK G Magere Biggen goede aanvoer handel flauw 0 55 i 0 80 per week Vette Schapen redel aanvoer handel vrij wel 14 4 23 Lammeren aanvoer handel k Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug S 1 k f 10 Graskalveren aanvoer handel Fokkalveren 8 i i6 Kaas aangevoerd 143 partijen handel matig ie kwal 23 il 25 ade kwal 19 k f 22 zwaardere 6 k 28 NoordHollanilsche il Boter weinig aanvoer handel vlug Gocboter 1 30 ii 1 0 Weiboter i to ii i ao per Kilo SlHHiMlEI A van OS kt Md Tailltnr Kleiweg E 73 780 GOUDA Telephoon Mo 3i Itcurs vuil 4insterdaiii 16 JULI Vikr lotkra NiDMLASD Cert Nwl W 8 IV 81 81 dito ilito üitc S 4 is 941 itito dito dito 8 S Vis 4 HoHSjB ÜU Gaa ll 1881 9S4 99V lTja lH lasalirijviQg 1868 81 6 98 OolTlNE Obl m papier 1868 6 88 ilito in iilver 1858 6 83 PoBTUQAl Obl met coupon 8 dito lioket 3 14 RoiLulu Obl BInnenl 1894 4 81 dito GecouB 1680 4 97 ilito bij Bothl 188 4 96 dito bti Hop 1869 90 4 961 dilo ia goud leea 1883 dito Uito ilito 1884 6 101 SPAMI Ferpi t aoliulil 1881 4 l s Cuixiu Qepr Ooav leen 1890 4 üsf Iveoing sotia D l is On leemn serie 0 l l ZoiD Ara Bep v oblg 18 1 8 liioo Obl Buil 80b 1890 6 106 100 ViMrKüai 1 Obl 4 oiibep 1881 84 AvlTKftDAM Obligstiea 1896 8 0 BoTTlBDAH Stml Imu 1894 3 91 NlD N Afr Uuilels sand AreDd b Tsb Ho Certiti lgii 630 Deli Uaataebappii dito 486 Ara Hvpotheekb puodbr 4Vi Cull Mü der Vorttenl and 85 s Or Hypolhoekb pandbr 4 Nnderliiidsche htbk aand 101 104 Ned Handilmaatsob dito 1541 N W i P Uyp b paadbr 8 98 Bott Hjirolhookb psnilhr 4 Utr Hypolbeeitb dllo 4 OosTENft Oost Hoog banli aand 188 RtlflL Hypotheekbank pnndb 5 110 AHlatKa Ëqut hypotb pnndb 4 90 Masw L 0 Pr Litn eert 191 114V iV l Holl IJ 8poorw Mg a nd i Mij tot Ëip v ai apw aand 10 i Ned Iitd Spoorwegm sand 118 Ned Zuid Afr Spm aand 6 140 dito dito illte 1891 dilo 6 100 talii apoorwi 1887 89 A iSobl 8 Zaid It l 8pv mü A H obl 8 l OLi N Warsehau Weenen aand 86 68 181 Huu Ot Russ 8pw Mij obl 4 Balliuhe dito aand Fastowa dito aand 5 Iwang Domlir dito aand 5 Kurslf Oh Asow 8p kap opl 4 991 100 100 dito dito oblig 4 100 AmuiA Cum Pan 8p MlJ obl 6 114 Chic h North W pr U t aand dit dito Win 8t Heter obl 7 141 Denver It Rio Gr Spm eert f s 61 Illinois Central obl in goud 4 103 1 uisi SiMa livilliOon i aaul 73 104 7 V Heiiro N Spw H Ie h rp a 6 Miss Ksoias V 4 pOt prei aand 87 N ïorkOiit sok Weet aand 861 dito Penn Ohio obhg 8 Oregon Calif In byp in goad 6 at Paul Minn k Uanit obl On Pan Hoofltin ob ig 8 48 dito dito Lino Col Ie hyp 0 5 CatiAUa Can Boutb Cbert r aaDrf 581 ViK C Eallw kNa leh d 0 Amslard Omnibus Mij sand 180 Rotterd Tramwe Maals saad 110 Nxu 8tad Amsterdam aaod t 1071 atad Boiterdam sand 8 108 BlI aiE atad Antwerpen I8S7 1 9 ll 8lsd Brussel 1888 100 Hoao Theiss Beiullr G selseb 4 Oumn StBauïeenig 1880 5 K K Oan B Cr l880 8 117 117 lOl dPAK atad Madrid 3 1588 84 J D Vir B 1 At po l onrt OI Rl lll G van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen lSAIIl Oil