Goudsche Courant, zaterdag 29 juli 1899

4 1 6 04 S Ot S U 14 17 8 10 BtMili De bonding van do bootwerkers te Antwerpen werd eergisteravond dreigender De stakers wilden zelfs naar men beweerde aan een Van de dokken vaten petrolenoi die gelost werden in brand steken De stnwadoors van de Bmsselsche schepen lieten een stel sjonwcrs uit Bmssel komen Aan het Azië dok weigerden de bootwerkers erts te lossen in de groote bakken van de kranen bewerende dat dat in manden moest geschieden De stuwadoor liet toen de bemanning inspringen BINNENLAND HerhalingsonderwiJB Op de algemeene vergadering van het Nederl OnderwtlzerBOeiJootschap te s üravenhage gehouden onderwierp de heer 1 van Havenhorst uit Apeldoorn de volgende stellingen aan het oordeel der vergadering Nu in het wetsontwerp op den leerplicht geen zevende leerjaar wordt voorgesteld is opening van het herhaling of voortgezet ondcrwy een groute verbetering De wettelijke voorschriften voor en deinrichting van dit onderwys behooreu zoo tezjjn dat het populair kan worden Het is niet noodig niet wenschelfjk enpractisch onuitvoerbaar jongens en meisjesbeiden te verplichten om aan eenzeltden curMs deel te nemen Daarom wordt het voortgezet onderwö aan jongens en meisjes ieder alzonderiykgegeven Zou het voorloopij ook voldoende zijn indien jongens en meisjes gedurende 4 ol 6 maanden 4 uur per weck les ontvingen Elk onderwijzer krijgo hoogstens 25 leerlingen voor zön rekening Het voortgezet onderwijs worde kosteloos verstrekt en hot Rijk waarborgo hun die met het geven van dit onderwijs belastworden een minimum belobning van 1 60 per wekelpsch lesuur Ër worden disciplinaire maatregelenvastgesteld voor leerlingen die zich gedurendede lessen ol bij het komen en gaan ernstigmisdragen Over hot algemeen veroenigde zich de vergadering met deie stelUngen XXVste Nedorlandsch taal en letterkundig cj ngrcs De Koninkiyko Vlaamscho Academie heelt op hare benrt oen afgevaardigde benoemd en in die hoedanigheid den hoer Kr Do Potter bestendigen Secrotaris belast haar to vertegenwoordigen Voor de leesten die tydens het Congres zullen gegeven worden kunnen wo hier nog byvoegen dat dun Zondag op den Kouter door het zoo gevierde muziek van het Ie linieregimont een allerpuikst programma zal uitgevoerd worden Het tweede gedeelte zal uitsluitend bestaan uit stukken van Benoit 0 a Charlotte Corday De Strydkreet der Vlamingen Do knappe bostuurdor de heer Walpot wien we hier openiyk hulde brengen voor zyn onvermooibaar streven om aan de Vlaamsche kunst eene eervolle plaats in te ruinion in de concerten die hy leidt zal Ulrocte SpoorwegverblDdlnKen met GOUDA Z Aa sevaogeD 1 Mei TUdjao Greeowlch SODDl OTTlRDlMiiai iru 11 91 11 11 ii ti i ts ill s at S 4 11 S 1 11 IS 1 7 11 41 1 14 11 1 1I I 1 IS l 0 4 I k4 4 04 w a 98 01 R 4t I I Cl 10 Ml 7 14 t 7 10 7 M 1 door 7 17 0 f 7 14 7 41 g so 7 10 louda UooidrMht Hieawerltwk Oapdll Kottudam M EottordunD P Botttrdam Bc 40 80 7 S3 4S 10 11 1 41 8 11 O a tori idi i i ii h Di h M t t ta bJirtt a a ki t faiitbmt g totoT tH g fl H itoifa 1 spw Allan im Dlulw M 4Um U m U Umt £ itn lii Uliaiii K0TTERD4M GOUDA tl nm Bdttordam Beun Rotterdam D P Bottenlam H Otpelle Hieawarkerk Hoordreelil oad 7 1 7 87 11 11 8 10 10 4 6 46 8 1 11 64 U OS 11 84 1 18 7 44 8 08 1 14 AUm 1 fc Wu ni l brtri il yMaltrtiit op dm laof ta M rrttaal w to B Hallniick WfM M B O 11 D A 1 b N H 1 0 II f am 1 08 1 01 8 14 8 46 4 18 4 66 6 86 4a s is 7 17 7 0 8 10 s sa a is lo it icii 10 40 S U 10 18 s M t 10 17 p 10 88 8 16 48 7 4S 06 8 41 8 48 8 flt O 10 44 10 68 U 07 8 7 T 86 t Oa 8 48 8 8 7 7 8 00 7 48 0 I OI ll I U7 8 86 10 a 88 Ooada fmhalMO MMrkmelle SMlermeer ïegwMni Tootburg Hug 8 48 4 1 4 4S GOUD A A HSTtlDAM iaa lam 8 8 Oa 8 17 a 88 10 10 10 17 18 0t 1 13 8 88 8 8 4 1l 8 46 lU U 11 87 11 8 la ca 1 8 8 4E 8 00 4 00 4 80 4 4 8 80 8 18 7 00 7 48 7 i6 1 66 8 48 lO Sbj 10 17 1 41 4 ig U 8 49 10 81 1 66 6 0 80 10 08 1 08 iti sa 10 11 W 6 48 8 06 7 01 7 80 7 48 8 8 8 00 6 48 g liUn ToonafR loeUtm Zeg 01 I nal Uo 8 18 6 1a 8 18 88 8 18 S a 83 8 6 10 60 11 00 tmiLW 8 01 8 63 a 06 10 16 10 64 18 48 18 67 8 00 3 88 4 16 4 67 8 00 8 87 8 17 8 168 0010 01 0 1010 43 11 S7 1 S Kmtt a I 0 au 10 30 U oa 1 08 l I 8 16 8 41 4 80 1 11 8 16 7 18 8 80 a l8 10 8 10 8 11 00 U 61 H OJ 6 0 li 80 sJ JoMO7 7 8 10 18 88 1O 8il0 H 7 7 77 8 1 l i Z Ooadi 848 RHBimlblnU Una la u 8a Uaaaa aiM co iaatarai 8 17 4 88 1 87 1 46 S at I 118 S 60 8 04 14 7 80 841 8 80 6 88 6 48 8 08 Uoadi Oudiw Wowd Utrwiki Vs t C 8 86 7 III 7 40 a 8 B 4 1 18 8 0 18 11 1 80 3 U 111 4 4 8 18 8 SS 7 18 8 10 I8 8 46 lu W 6 t8 8 60 T S6 66 a 30 10 00 ll SO 18 16 11 40 8 48 8 80 8 46 8 0 8 88 8 60 7 30 8 8 40 10 00 Itiuill 7 17 7 34 t ia 8 48 10 18 10 48 11 1 1 011 141 4 17 4 J8 47 7 1 7 81 8 14 8 18 10 17 11 10 7 114 6 88 8 88 sa 8 4a a 0 10 16 10 38 11 18 18 01 1 37 3 08 aiïo 3 68 4 48 8 38 8 Il 6 61 7 63 8 87 8 7 68 8 80 8 1 8 68 8 14 6 80 7 01 8 88 Ulreekl Woortle Oude ifoiida 10 88 10 48 al iVll 7 7o 8 6 a 1 80 8 10 7 18 7 8 1 8 0 08 1 I U IO I jÖ i xi i n ï ii oo 9 i it le as u ie de meeste zorg wifden au de nitroering van dit programma V Naar wy vernemen zyn de werkzaamhedenvan het ongies buna geheel en al bepaald Ëen dertigtal sprekers zgn opgeschreven Het bestuur verzoekt ons diegenen die wensehen het woord te voeren aan te sporen vMt 1 Augustus hun onderwerp bekend temakin Na 1 Augustus wordt het programmaaan de leden verzonden i Ruim vierhonderd leden hebben zicli reeds aangemeld Het is onmogeiyk alle namen af te kondigen De volledige lyst zal later medegedeeld worden Intusschen treffen we o a nog by de nieuwe toetreders de volgende aan Prof Swarts Dr E Burvenich Fr Bly Ihr Mr C P J Borch van Drakenstein Jnlins de Geyter E van Havermaete J de Swarte Dr de Keghel Dr T de R yck i de Mey Prayon van Zuylen E T Sjoen F do Hmaele P J Uoossens Pr Dr Fr Heyraan Mevr M Ypos Speet Mej ö Wygers IJ Kepper J lanmaert 3 Keslor O Kops H Mulder Persyu T E Robbers 1 van Lantschoét K van der Cmysscn A van Assche F van den Borghe De gemeonteraid van Helder heeft in zyn gisteren gehouden zitting een besluit genomen in zake de onbeslist gebleven verkiezing voor twee leden Van don Raad in District II op 11 dezer Zodals men weet werden toen alle ingeleverde stembiljetten door het stembureau van onwaarde verklaard omdat de namen der candidaton daarop niet in alphabetischo orde waren gedrukt Daar de kieswet niet in een g val als dit heeft voorzien werd nu besloteil aan eene speciale raadscommissie van vyf leden op te dragen de tembiljotten te openen en te onderzoeken in eene openbare zitting a s Maandag des voorraiddags 11 uhr te bowlen Uit het verslag over 1897 en 1898 van den inspecteur van den arbeid in de tweede inspoctie omvattende o a het gedeelte van Zuid Holland bezuiden de Lek de Nieuwe Maas het Scheur en den Nieuwen aterweg benevens de gemeente Rotterdam biykt dat door den heer Arendsen de WoW en zyn adjunctinspecteur 2445 labrieken en werkplaatsen werden bezocht waarvan 2095 voor de eerste maal en 255 inrichtmgen voor welker oprichting of uitbreiding den inspecteur ingevolge de Hinderwet een exemplaar der teekening en beschryving door het gemeentebestnur was toegecon en Do Inspecteur is van oordeel dat als men zekerheid wil hebbon dat de naleving van de bepalingen dor Arbeidswet zoo goed mogoiyk y het gebiedend noodzakeiyk is voor do controle in de groote gemeenten één ol twee personen uitsluitend daartoe aan to wyzen O 4 10 4 U l ll SO 11 87 a 40 in u 10 8 10 88 10 48 10 01 10 17 r v 1 40 2 00 7 1 18 16 lO ia 11 16 11 18 11 80 11 I 10 4 11 4 U 1 11 1 8B i a 1 80 1 48 18 48 8 10 81 tn 10 67 J8 00 18 40 8 80 10 18 11 14 11 88 10 61 11 4 8 07 11 88 1 18 4 88 4 8 11 66 18 87 iM Moer en meer werd getracht een grootere mate van kennis in enkele bedryistoestanden te Rotterdam meer bopaaldoiyk betrelle de de huisindustrie te verkrygen en de plaatsen te ontdekken waar die bedry ven worden uitgeoelend Aan een geheele re ks van inrichtingen welker bestaan den inspecteur tevoren onbekend was werd een bezoek gubracht en daarby de ervaring opge daan dat de bepalingen der Arbeidswet wel degeiyk ook daar van toepassing waren doch dat er tot op dal oogenbUk weinig rekening mede was gehouden Meer bepaald werden hier bedoeld de bedryven op het kleermakersvak betrekking hebbende De werkplaatsen zyn daarby veelal gevestigd op zolders ol gedeelten er van en niet zelden moeten zy na alloop van de werkzaamheden voor slaapgelegenheid dienst doen De patroon al of niet geholpen door zyne vrouw een knecht jongen of meisje oefenen het bedryi uit Naarmate men van de plaatsen waar maat olbestelwork wordt uitgevoerd gaat naardie waar de conlectie moer de overhand heeft wordt het manneiyk personeel gaandeweg door vrouweiyk vervangen in verband mot de vereischte goedkoopere werkkrachten Van naleving dor wetteiyko bepalingen was hier geen sprake 12 uren en langer arbeid per dag bleek geen zeldzaamheid te zyn Voor een volwassen knecht is 14 nren daags gewoonte by vry geregeld werk wordt op 85 uren per week gerekend by groote drukte tusschen Paschen en Pinksteren wordt het cyfer 94 en soms volgens mededeeling ook wol dat van 100 bereikt Behalve by de kleermakers werd een dagelyksche werktyd van 14 uren en langer aangetroffen in de werkplaatsen van hoepolmakers in bakkeryon en in oliesla geryon Teenschillers stroohoedenmakers enkele smeden hoefsmeden werken 13 i 13 nur terwyi een dagtaak van 12 nren reeds in een grooter aantal bedryven wordt aangetroffen In het baggerbedryf is in den regel de dagtaak voor het molenpersonecl en de bakkenschippers van 5 uur s morgens tot 8 uur s avonds zonder een bepaalden rusttyd Het getal kennisgevingen van ongevallen dat by den inspecteur inkwam bedroeg over de beide jaren 1463 waarvan er 23 niet onder de bepalingen der wet vielen In 1896 ontving hy slecht van 559 ongevallen kenim Eensdeels is de oorzaak der vermoordering te zoeken in de wyziging der redactie van het desbetreffend wetsartikel anderdeels In de voortdurende zorg aan het opsporen dor plaats gehad hebbende ongevallen besteed Toch biyft by den inspecteur de overtuiging gevestigd dat hy van een goeddeel der plaats hebbende ongevallen nog onkundig wordt gelaten Gedurende 1897 en 1898 hadden 24 en 18 ongevallen met doodeiykon afloop plaats in 1896 was dit cyfor 10 Gemengde Betichten 4 1 4 4 4 4 SS s o i 09 S U 4 11 4 17 4 47 4 64 i n B 07 S OS 1 14 9 S8I S4 1 01 8 08 i l4 8JS l U li 43 4 0 4 84 6 07 18 6 88 6 87 6 86 10 4oil l H t 47 f S6 S 6 10 88 7 10 10 48 7 18 8 48 10 6 7 8S 6 11 18 06 11 3 40 1 10 00 10 84 a 1 10 64 a 4 7 8 7 81 De Maasbode heelt een schryven ontvangen van broeder Flaraidien te Ryssel den priester die na verdacht te zyn een zyner leerlingen uit lage hartstocht te hcbbon vermoord wegens gebrek han bewys van rechtsvervolging werd ontslagen Hy bedankt de redactie van dat blad voor do bewyzen van sympathie welke zy hem gezonden hoeft ter gelegenheid van het schitterend openbaar worden zyner onschuld en bemerkt mot bewondering dat in den stapel brieven en kaarten welke van alle kanten tot hem komen Nederland zich onderscheidt door het getal en de Christeiyke geestdrift van zyn gelnkwenschen Onze Duitsche naburen zyp maar al tespoedig gereed om de Hollanders over degrenzen te zetten Dezer dagen geschieddedit met twee meisjes uit Dinxperloo die inbet grensplaatsje Werth als dienstbode werkzaam waren Op een goeden dag kregende ouders op wie niets te zeggen is zeplotseling thnis en zagen hare dochters alsl stige Hollander gesignaleerd Natunriykbenieuwd te vernemen aan welk misdryi zyzich hadden schuldig gemaakt bleek bet dat de meisjes op de kermis wat al te langhadden rondgedwaald en een beetje uitgelaten waren geweest Hadden de meisjesiets godaan dat op misdryi geleek dan zonden ze wel met de gevangenis hebben kennis gemaakt Arnh Ct Omtrent de in Prankryk gestolen effecten die in den Haag te koop aangeboden zyn vernemen wy nader dat dezer dagen door de politie gehoord is een tapper die voor den te dezer zake zich in voorloopig arrest bevindenden kajsiersbediende by een commissionair in ellecten een pakje der gestolen elfecten in prolongatie zon hebben aangeboden en daarop 12200 zou hebben ontvangen Voor de teekening van de prolongatie akte welke den volgenden dag moest geschieden kwam niemand opdagen De tapper ontkent ten stelligste effecten in prolongatie te hebben aangeboden maar het wordt uitdmkkeiyk door twee bedienden van den commissionair bevestigd N K C Als proeve van hedendaagsche stel en drukkunst deelde men aan t N v d D het volgende mode Een beschnithandelaar die tot do minder aangename ontdekking kwam dat zyn knecht er van door was gegaan met al de bezittingen van zyn patroon diens huisvrouw inbegrepen zond de volgende gedrukte circulaire de wereld in Amsterdam datum postmerk Mevrouw Vreemd zal het U wel klinken dat ik nu mot deze tot U kom om UEd gunst on recommandatie na U reeds al dertien weken te hebben mogen bedienen maar daar ik voor 2 maanden gehuwd en do zaak toen geheel aan my was overgegaan met een Wed zonder kinderen on ik negen kinderen heb waar de jongste 3 jaar van is welke die vrouw zou laten verhongeren kan ik niet toestaan daar ik te veel VADER ben om zoo iets toe te laten heeft zy terwyl ik met den bediende die voor het hnwoiyk altyd beschonken thuis kwam nu nog wel by ü komen zal aan de weg om to vorkoopen De huisboel en al wat ik had dm myn brood to verdienen met 4 4 5 man met geweld by müne bloede van kinderen van daan gehaald en verzoek ik beleefd daar ik gaarne bereid ben ÜEd verdere inlichtingen te geven Hoppnde oj ü gnnst en recommandatie te mogen rekenen verbiyf ik met de meeste hoogachting UEd Dw Dienaar A R 10 8 10 87 11 S 1 17 a 10 10 10 17 10 14 10 81 10 40 7 6 08 10 8 17 10 47 It Si 8 S0 O 7 40 0 68 10 08 10 16 10 88 a S8 10 18 8 17 8 87 8 84 8 41 1 47 8 18 8 10 Woonplaats Aan de dezer dagen te fironingen afgenomen examens voor de hooldakte werd 0 a deelgenomen door twee candidaten die t voor den tienden on don dertienden keer beproeldon By het vernemen van de tyding dat ze geslaagd waren vielen beiden van vreugde flauw De een werd na 2Ü minuten weer bygobracht by den anderen duurde t langer zoodat men een oogenblik zelfs voor zyn leven vreesde Het lyk van den door de Oooische Stoomtram by Laren overreden Aart Brouwer is op last van de justitie ter gorechteiyke schouwing naar Amsterdam overgebracht Woensdagochtend te kwart voor acht uur bevonden zich onder de gewone baders die met de eerste stoomtram uit s Gravenhage aan het Zeebad Schevoningen komen baden eenige Engelschen Een daarv hoezeer goed zwemmer week met het öog op den Z W stroom wol een weinig buiten het badwater Uit vrees dat hy te ver zou afdryven riep het personeel hem terug maar hoezeer zyn wil goed was werd hy door de sterke strooming weerhouden en vroeg om hulp Deze werd spoedig en doelmatig verstrekt door bet geheele badpersonoel De Engelschman beloonde de beide badlieden V d Toom en jy de Lange die hem hot eerst ter hulp waren gekomen mot milde hand Hot dienstmeisje uit de Vondolstraat teAmsterdam dat zich oergisteren deeriykbrandde by het smolten van was is in hetWilholminaGasthuis aan de gevolgen overleden üit goede bron wordt aan de Midd Ct de mededeeling gedaan dat het droevig ongeluk dat Donderdag 1 Jnni des avondb aan hot station te Vlissingcn plaats had meor dan waarschyniyk nog aanleiding zal geven tot eene strafvervolging en wel tegen den machinist die den trein bestuurde By het gerecbtelyk onderzoek dat nog steeds voortduurt moet 0 a aan hot licht zyn gekomen dat er van oen niot aansluiten van den Westingbonso rem aan de locomotief een verzuim dat te Rozondaal zou gepleegd zfln geen sprake is De machinist zou verzuimd hebben vóór de aankomst te Vlissingen tydig te onderzoekon of er nog wel lucht genoeg in de rem aanwezig was in welk gebrek hy dan nog had knnnen voorzien Dan nog zou hy niet voldoende op zfln jni vive zyn teweost en niet wat hem zeer goed mogeiyk moet geweest zyn dq machine achteruit hi bbon laten werken Zooals men weet is hy van do locomotief gesprongen In hoever dit alles juist is zal later wel biyken In elk geval zonden er vele redenen zyn om den betrokken persoon die nog niet hersteld is van den schok by dit ongeluk hem overkomen ter verantwoording te roepon Namens eene levi aangifte gedaan dal bekende woonplaat8 delingen iemand by laten verzekeren do plaats van dezen ti door gebruik te mi teekoning de uitkeeri heeft doen betalen 1 ïekerde persoon was msverz maatschappy is iemand thans zonder door bedrieglyke handle maatschappy hoeft r een andti persoon in laten keuren en later kon van valsche handing van f 2 XI aan zich oen do valscheiyk veroverleden Omtrent den geheimzinnigon moord in den locaaltrein van IPnrys naar Rysel is nog niets bekend De familie van den vermoorde den heer P SchotsmaUs uit Rysel looft lO tXW francs uit voor degoi en die den misdadiger weet aan te wyzen De moordenaar moet tusschen twoo stations in zich toegang hebben verschaft tot de conj é Ie klasse en ook weer daaruit verdwenen zyii daar noch aan een der stations kaartjes Ie klasse zyn algegeven noch te Rysel dergeiyke bljotton in ontvangst zyn genomen Aan het i ortier van don waggon vond men afdrukken van bebloede vingers In den nacht vaij Maandag op Dinsdag heeft aan denAmstelveenschen weg een brutale diefstal plaats gehad in de stoom wasch en strykinrichting Het Willemspark toebehoorende aan msj A E deelde men dienaandiefstal moest gepleegd on haUdrio s nachts Aan het N v N gaande mede dat de zgn tusschen hall een want op eerstgemel en tyd gmgen de bewoners naar bed eU om hall drie werd er gemolken en liepen de menschen voorby de inrichting zonder iets verdachts gemerkt te hebben Toen de machinist in de inrichting kwam vond hy de geheele wasch en strykinrichting overhoop Van den ketel was de manometer afgerukt alle looden py en van de bakken en alle koperen kranen waren eveneens verdwenen alsmede een groot nikkelen horloge en eeuigk messen In do waschinrichting en op den droogzolder lag al het gewasschen goed door elkaar Er wordt veel waschgoed vermist Een twintigtal lamilies kunnen door dezen diefstal liun goed niet op tyd krygen zy zullen e hter do waarde van bet gestelene terug kr jgen aangezien de inrichting tegen inbraak s verzekerd Doordat alle kraneu afgerukt waren kon eerst Dinsdag in den namiddaff met de werkzaamheden voortgang worden gemaakt De dial of dieven zyn door het dakvenster op den roogzolder gekomen Met ekn enkel woord maakten wy reeds melding Ivan hot groote ongeluk te Beriyn waar de 1 bliksem sloeg onder een groote op een wie erbaan vereenigde menigte Nader wordt dienaangaande het volgende gemeld Op een in Charlotteiiburg gelogen wielrydorsbaan werd een turnfeest der Pookche ïurnvereeniging uit de provincie Brandenburg gehoudon Op de met draad omheinde en feesteiyk versierde plaats liaddon verschelden honderden personen plaats gevonden Een muziekkorps speelde lustige wysjes toen plotseling met een vreeseiyiaen donderslag de bliksem juist onder do mnzilJanten insloeg Tegoiykertyd hoorde men van 4lle zydon luide angstkreten en daarna drongen allen zich haar de zyde der mnzikanten heeij die van hunne stoelen gevallen waren en gedeelteiyk stuiptrekkende op de grond la en Volgens een bericht van het Berliner Tageblatt lagen aan den voet van eon vlaggestok een heer en dame levenloos door den bliksem gedood en naast hem eeuo vrouw die aan de beenen en aan het lichaam zwaar verbrand spoedig daarop den geest gaf Buiten ae godooden hadden nog vele anderen op zoodi nige wyze dB werking van den bliksem bespeurd dat een 40 tal zich onder geneeskundige behandeling moest stellen Door do snol ter plaatse aanwezig zynde doktoren werden 45 personen verbonden van welke er 16 zware brandwonden bekomen hadden De zwaar verwonden werden gedeeltelyk naar do ziekenhuizen gedeoltelyk naar hunne woningen vorvoerdl Verscheideno personen hadden den bliksem hevig gevoeld doch waren echter maar voor een korten tyd verdoofd geworden De bl ksem was in een vlaggestok geslagen dien hy vorbryzelde was van hieruit naar benoden gegleden en bad zich daarop verdeeld daarby op verscheidene personen overspringende Hot zwaarst werden die personen verwond die tegen den de plaats omheinendon drai d geleund hadden Over ben groeten brand op de terreinen der layaPetroleum Maatschappy schreef men uit Kendal aan de Locomotief Maandagmiddag ongeveer half 6 ontstond door het aanryden van een kar oen lek in de op d fn openbaren weg geplaatste petroIrum lcidjng van Klantong naar Samarang vlak ybli en op hot emplacomont dor suikerfabriek Kaliwoengoe In mijider dan geen tyd was do geheele bevolking dor omliggende kampongs bozig zich petroleum te verschaffen in al wat vulbaar was gendies blikken llesschen enz Doch gestolen goed gedyt niet tegen Buur ontstond in twoo kampongs brand waardoor in de eoh 4 üi de andere 8 huizen een prooi der vlammen worden Maar het lek kon niot gcstppt worden zoodat de rnwe petroleum in de rivier afvloeide deze mot oen dikke laag bedekkende Door 3en of ander toeval dat wel altyd onbekend zal biyven geraakte de rivier in brand oii in geon tyd was een geheele ry buizen aan den oever gelogen mede een prooi dor vlammen geworden De vlammen stegen hoog op doch dit was niot het grootste gevaar de vlammen liepen tegen don stroom in door de rivier naar boven bereikten in enkele seconden de plek waar de pyp lek was en vonden toen voedsel in do twee Stralen ruwe olie die daaruit kwamen del een gevoed door de leiding van Klantoeni naar Kaliwoongoe do andore door dier van Semarang naar Kaliwoongoe Op dit oogenblik verschenen do assistentresident van Kendal de regent enz enz Daar Ie groote vuurpoel zich vlak voor de labri k bevond en deze opgostopt was mot drodge ampas en rietbladeren liep zy groot geyaar mede door de vlammen aangetast te worden doch door vereende krachten van Europeesch personeel en inlanders werd het gevaar algewend en togen IVI uur kon de fabriek als gered beschouwd worden Tegen 1 uur slaagde men er in boven de fabriek de pyp open te hakkenen te stoppeji zoodat de aanvoer van petroleum ophield 0 1 de brand met zand kon gebluscht worden t Is te hopen dat de JavaPotroleum My die de pyploiding op onverantwoordelyke wyze langs den openbaren weg gelegd heeft geljeel en al bloot door kampongs en over ervi n slingerend zal gedwongen worden verbetering in dien toestand te brengen waardoor op het oogenblik gevaar ontstaat voor ieder die in de buurt der leiding woont egt het blad Ter zitting van het Haagscbe geiochtsho werd gister door het openbaar ministerie vryspr k goëischt voor een jonkman uit Rotterdam beklaagd wegens diefstal van een parapinibak door middel van verbreking uit eene woning aan de üelftschevaart aldaar ter zake waarvan hy door de Rotterdamsóhe rechtbank tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf was veroordeeld Nog m dezelfde zitting werd bekl door hot Hof vrygosproken Het Hol bevestigde voorts de vonnissen lo van de Rotterdamsche rechtbank veroordeelonde bovenbedoelden jonkman wegens diefstal van ongeveer f 4 tot 1 jaar een los werkman uit Rotterdam wegens diefstal van een paar lampon uit een buitenverbiyi aldaar tot 3 jaar oen glazenwasscher van Amsterdam wegens dielstal van geld uit een kantoor in een pakhuis te Rotterdam tot 3 jaar en een jonkman wegens diefstal van een aantal pakjes vaniolje on oenige koeken cacao tot 2 jaar 2ü van do rechtbank te Dordrecht vcroordeolende twee werkHoden wegens diefstal van verschillende voorwerpen van een schip onder Hardingsveld on Papondrecht ieder tot 18 maanden en 3o van do Haagache rechtbank voroordeelende een stoffeerder aldaar wegons diefstal van eon horioge tot 1 jaar gevangenisstraf Gister veroordeelde do rechtbank te Groningen Eisao Pyi wegons verschillendo diefstallen tot 3 jaar gevangenisstraf Daarna Btond terecht de ontslagen ge meenteontvanger van t Zandt ter zake dat op den dag der kasopneming gebleken was dat er een tekort van ruim f 2 600 in de moentekas was Wogens verduistering eischtc hot O M twee jaar gevangenihstraf Mr A Rietnma auibtshalvo verdediger achtte de ten laste gelogde feiten niet bewezen on vroeg vryspraak STADSNIEUWS GOUDA 28 Juli 1899 fn de zitting van den Gemoonteraad van lieden waarin allo leden tegenwoordig waren werden benoemd tot onderwyzor aan do 2ü Kostelooze School do boer 1 P van den Bosch te Zoïenhuizen tot onderwijzeressen aan gonoomdo School Mej W 1 Siliakus te s Gravenhage en 1 G do Mol te Amsterdam Voorts werden do geloofsbrieven onderzocht van do nieuw gekozen raadsleden en tot hunne toelating besloten Ills de tormyn by de Wet zal zyn verstreken Gisteren maakten ruim een honderdtal leerlingen van do Tusschenschool hoofd de hoor Kruishoor eon boottoclit naar Rotterdam onder leiding van het geheele onderwyzond personeel dier school Het doel van den tocht waartoe door de jeugdige deolnemers sedert eenige maanden wekeiyks was gocontribuoord was oen bezoek aan den dierentuin Van af do aanlogplaats van do stoomboot IJssel II ging het allereerst naar het Park waar eenige ververschingon werden gebruikt Toen word de tocht naar de diergaarde aanvaard waar ongeveer vyi uren lang zyn doorgebracht Elke klasse ging daar met haren eigen ondorwyzer of ondorwyzeres baron weg Het behoeft niet gezegd dat van dezen rondgang door allen gretig werd geprofltoerd en dat dit bezoek behalve voel gonoogon ook veol nnt hooft opgeleverd Met de tram ging het daarna in moor feesteiy ke stemming naar de boot die de reizigers te acht uur des avonds weder in behouden haven bracht Vele ouders hadden zich daar verzameld om hnnne kinderen al te halen Namens hen allen wordt hier een woord van dank gebracht aan hen die zich gedurende dezen dag zooveel moeite hebben gegeven Haastrecht Maandag hoopt de heer J 1 Westveen mi t zync leerlingen der kjnderzangschool oen uitstapje te maken naar Den Haag en Hcheveningen Bi EiswuK By de alhier gehouden keuring van veulens afkomstig van den Oldonbnrger hengst Baron van de veroeniging Bleiswyk werd de Iste prys behaaldjdoor het veulen van don hoer Pb van derBreggen te Waddingsveen en de 2e prijs door het venion van don heer A H van den Berg te Bleiswjjk VERSCHEIDENHEID De Deonsche patroousvereonigingen zyn nu voor den dag gekomen mot oen voorstel tot schikking hoofdzakeiyk op de uit de vroegere onderhandelingen bekende acht punten gegrond op enkele plaatsen verzacht op andere echter verscherpt Do uitgesloten werklieden zouden tot 28 dezer tyd hebben to beslissen anders zouden do patroons nog strengere maatregelen nemen De werkliedenvoreonigingen hebbon eergisteren in een byeenkomst uitgemaakt dat het ultimatum geheel onaannemeiyk is Zy verklaren zich echter opnieuw bereid het geheele geschil te onderwerpen aan oen scheidsrechteriyke beslissing MT EIRIllllt m I v l V ll l Ui IJiiUmV M XL IJlJ J 1t L 7an OS Ai Md Taillaar KleiwaR E 78 73 1 GOUDA TefeithituH A tl Beurs van Ainslcrd ain 87 JULI 1 Vikrs ülotkrs NIUIBIASD üert Jsd W 8 8 88 88 dito dito dltc 3 3 81 ilito dito dito 3 av lloNai übl Goull 1881 3 4 100 lTALlB In RbrgTillg 1888 81 6 88 OoiTINl Obl m papier 1868 6 8S i dito Id lilier 18 8 6 3 u PoRTUOAL Obl met ooupou 8 dito tiokst 3 84 84 i aiial A li Obl Bbneol 18 4 Ol 66 dttn OeooDl 1880 4 duo bij Bothl las 4 6 1 dito liy Hop 188 0 4 dito ie Dud leen 1883 6 dito dito dito I8S4 6 mi a ÜPAHil Periiet aehuld 1881 4 68 67 TviltllJ Oepr Caiir leen 18U0 4 8 Qe leeuing aurie D flu loeaiii aerieO 86 Zmn APE Rep t oblg 18V8 6 Hliioo Obl Uuit Soil 1880 8 lööv Vniuoiii Obl 4 onliüp 1881 84 AWRISDAH ObliuBtien ia 6 8 ov ItonilDAH Steil leeu 18 4 8 1 NiD N kir Hnnde § und Areiid b Teb My CertiAeetea 631 Dell Uutieheppi dito 486 Am Hypotheekb pendbr 4V Cult Mi der Voratenl Mnd i a 861 a Or Hvpoiheekb panJbr 4 i 108 Nederlandache baek aaad 804 Ned Kandelmaatiob dito 164V N WliPae Hyp b pandbr 8 96 Bott Hypotheekb pamllir i l Vu Hypotheekb dito 4 OoaTlsa Ojat Hüug blolr aan 1 188 HuaL Hypotlieekbaiilt paudb I llO a AuiElKA Kqili faypolh paoilb 4 0 Maiw L 0 Pr Lien rert 8 8 11417 Nm Holl IJ 3paor Mij aiind Mg lot Kipl r St Sp aand 10 Ked Idd Spooriragm aand 886 Ned Zuid Afr 8pm aand 36V dito dito dito ia l duo 6 100 iTAUl Spoor 1 1887 8 A Kobl 8 66V Zuid Ual Sp my A H obl 8 66 PoLifN Waraobau Weeiieu aand 161 Buil Gr Raia Spw Mij obl 4 7 Ualtiiohe dito aand Faatowa dito aanil 5 Iwaog llunilir dito aiiud 6 looi Karik Cb Axow Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 100 Ahibika Oint l ao Bp M oM 6 114 Ohio k North W pr C aand dit dito Wm St Heler obl 7 i7i Denrur h Blo ür Spm eert a 68 IlliDoia Central obl in goud 4 106 LouUT I Naihfllllüert aao l 781 74V Meiiio N Spir M leh p 0 8 UUi Kantaa f 4pOt prei aand 104 87 N York Oulaa o fc Weat aand 86 ifiVi dito Fonn Ohio oblig 6 Oregon Calif lo b p in goud S SI Paul Hion Ii Manit ob 7l Un Pao Hoof Iba ob ig dito dito Lino Col lo hyp 0 S 48 Cabaiia Can South Chert t aau 1 8 Ve C Rallir llNa leh d e O Amaterd Omnibua Hij aand 180 Eoiterd Tramwe MaaiB nd 810 Keu Stad Adiaterdam aand 1 10 Hlad Bo lerdam aand 8 10 BlLOlE Slad Antwerpen 1817 a i mi Sad Bruaael 198 S Hoxs Theiaa Begullr 0 aelKili 4 1171 117 0 ilTE E StaaUieenig 1880 6 K K Ooal B Cr l880 8 101 SrASJE SUd Madrid 1 US8 84 Nil Ter B i Aib Bpo L eert OPR III G van alle nog voorhanden Zomermantels Utt ZEER LAGE Pryzcn iSAIIlfilOil