Goudsche Courant, zaterdag 29 juli 1899

Maandag l$l Juli 1890 38ste Jaargang No 7052 mmm coibmt I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telctoan Ho M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere reg el mew KI Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd IWefkon No 8 De Uitgave dezer Courantf esehiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afeonderlgke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN fl P VAN WIJNGAARDEN COIFFKLH SPE IAI n EIT in alle soorten HAARWERKEN Wordt OE VBAAOD eene eeuToadige KEUKENMEID van middelbaren leeftijd iu een net stil gezin Fr br W B Boekhandel H T HENPBIKBEN Hoogstraat 287 Botterdam Nieuw Nieuw Nieu v ro r Aef etr§t alhier BOVENZAAL Café Het Schaa kbord Gcdurcnrtu de Kermi te tOUDA 2 3 4 5 6 Augustus 1899 Groot Café Concerl en Variété Voorslellingen onder directie en medewerking van den lieer HICIIEL A UOËKKINOER van Kolterdam Aanvang 8 uur Entree SS ett iier persoon TE HUUR TEE8T0NI OF LATER een BOVENHUIS A dre MARKT f H E CASSITO TANDARTS Turfmarkt 1 71 Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VRIJIUGS van I tot uur Z0N1U JSgeen spreekuur OLOGIIAAF Nieuw practiscL Cupleer en tteproAuetietoeiiiel met drukinkt londor pers love werk van Steoudrnk niet te onderscheiden Compleet A f tS tegen rembours Adres L B TJEBBES Arnheiii Lens velt IXicola HOFLEVEnANClEB Veencslraat 2 den Haag UKOQD KN BtM HVAftiatUth LUNCHEON BOOM Pain Ie Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk t J i 8 o U Q E GENEVEE JUerk J g IM P E ETERS Jz N H Alt Iwwiji M chihoid it o chi l en kurk ilwdt oor f E n ïtn lan niu iiJ itff Firmi P flOl PK O een Toeter adres voor alle soorten SCHOEN WEBK al liet Nwir IWiaiiil scli Scbocn en LaariniaiagaiijB Kl EUVKiJ E l tegenover d KleiwegRti Cg Opruiming van verseliillende artikelen Aanbevelend AUe repuratiën en aangemeten werk BMBOTTEUABS Keiie Brouwerij vraagt AGENTEN voor leti verkoopvan Extra Oud Bier Kranco brieven No MfS Buread dezer Conrant QébrSi Stollwt jrck a Chocolade eii Cacao DfBimatiRO door do mciiwsmnlvindmisen i f iKa3l immcA rerbeterdeltórtcatlej on uitduitend gebruik van l jn € en fijnste f r iii lht i i ir mdi m l n verbruiker vanj Stollwerck s Chocolade en Cacao een i nbere en3waardift Wirilcaat oauwKu ig hiaEtwoerdur iie i c den iniiood dn iesp l titiketten Ik irma bwuilde 87 Brevets als HotU venvacler 44 Eere Dlploma 8 gouden ev Moditlllesi rer bewijs ttn uitmunlBnd fijn fabrika lieeds 18U s irM f ie Accademio national j lo ParisI Noim vou déoomouB uao BcdaUlD d or prainlen t tn c m coHaldsratlcn ooi Totra eioellonte tebrlcatlon de Ohooc lat bonbon vaiiou etc el SMIW rGk t fabrikaat is verkrijgbaar liii 1 Cunfiscura Uaiikeitjokker enz enz Oenaraalvertegonwooidigor oor NedsriaiiJ Jiuiiu Hatt mlodt Amsterdam Kalverstraat 103 Füsfy r JAAKLIJESCHE TESLOTINS MC m l GEMiMENHEID DER Vrye Vee en Paardenmarkten OP WOENSDAU 18 OCTOBER eo op VRIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bi plaatsing dor Loten zal de 1ste l rjis bestaan in enne OOMPLEETE BESPANNINO de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIO STUKS KUNDVEE en aanverwante Artikelen U TEN zijn verkrijgbaar tegen 1 hel Lot II voor f lO bij A BRII li MAtli en Zn LANGE TIENDEWEG Let voorai op d6 ECHT Jiandteelcening met roode letterst Oberlahnstein OIREeTCUK Dtn VICTORIABROM OBCRLAHHSWM n mm S M Maataehappii tot Exploitatie van de Vi4storin Bron Kantwr vow Nederland Boompje éO Botterdant t Goedkoopste en ioliedst adre voor Vervoer van Inboedel loowel binnen als bniten de t d met getloten wagen 1 A j RAVES TEUN Oude Gouwe Allet tnordt tegen Tranaport nehad venekerd ZÜIDER HYPOTHEEKBANK getmttlg te BH EDA Mulsehappellik KnpiU I Een Mlllloen Gulden wwrop to pCt geslorl Qeheel geplauUt Directeuren Mr H B VAN MAA8DIJK en E J M DB BBOWN De Bank verstrekt m v te termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Id n en Landerüen tegen matige rente y i JiXB bUberekeuini van mlminiotrnUekoxten en geelt ti en 4 pU ffl rWB i TrstSken van 1000 r 00 en ƒ lüO interest 1 Jannar en 1 Jul Nadere inliehtingei te bekomen ten kantore dor Baak zoomede te Oouda bg deFirma MOSTUN A DOBTLAND Middelbare School voos Handel en Administratie DEN BAAG lareniszstrait 49 Commiaaie van Toezicht de Ueeren Mr M J C M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Ihr Mr A F DE SAVOKNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTERSEN lid der Tweede Kamer L D J L DE RAM Mr W DE RU DER Directeur derHaagsche Bank H P DE SWART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Gravenhage Opening 1 September 1899 Voorbereidende éénjarige eurau voor jongens van omstreeks 15 jaar Tweejarigeeurgua tot opleiding voor den Handel en twef d driejarige zie Prospectus voor enkele Examena Leerling Consnl Ambtenaar bü de GemeenteAdministratie ol aan de regeeringsdeparte menten Voorbereiding voor de atudie van het notariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van 2 4 uur Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne De Directeur F TVim TH I thans nog Leeraar aan H B S en Gyran te DOBBKECHT EERSTE NEDBRLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directear H BUB6KRS DEVENTER Model zonder rem en schermen 1 87 50 Model met Model 4 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 155 LUXE ACATjiNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op aUe prijzen t 5 hooger VerUgenwoonlijer J C DERIJITEB fionda Kon waro Schal Toor de oDgelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Oname en gebe jue iittspattingen is et beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIOiti Hollandscbe aitgave met 27 atb Prfls 2 galden leder die aan de veracfarikkel jke gevolgen van deze ondeo l dt moet het lezen de oprechte leanng die het geeft redt jaarlgkt duizend van een lekeren dood Te verkrjgen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neuuarkt 34 franco tegen inzending van bet bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ BH ikemisiike WtsscberiJ H OPPËMHEIMEtt 10 Kruiskade Botterdam Uabrevetserd door Z tt den Koning dei Belgen BoofildepAt voor GOUDA de Bev A VAN OS Az dpecialitnt voor het itoomen en verren van alle Hearanen Dameagarderoben alsook alle Eindergoadeien Spesule inrichtiBg roor het itooaen van pIncne manteU veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz woiden oMr da aienwite en laaUte mMhode geverid Alle goederen hetzg geetoomd of geverfd worden onichadelük voor de geaondneid volgens staal bewerkt Gouda Druk vau A BBINJUIAN Zn Dit JNo bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Bultenlandscb Overzlcbl Tegen de verwachting verliep bet ZuidAirikaansch debat in het Engelsche Lagerhuis gisteravond niet zeer levendig De rede waarmede Sir H Gampbell Bannerman de beraadslaging opende werd nogal raak en zwak gevonden ofschoon dat misschien een noodzakelijk gevolg was van zijn bestudeerde gematigdheid welke hij ook zjjn partügenooten en tegenstanders in bet parlement alsook de pers uitnoodigde te betrachten bij dezen emstigen stand der zaken Dit beroep bleek echter weinig invloed te hebben op Chamberlain die weder een zijner vinnige toespraken hield Daarin verweet hij Bannerman dat zjjn opmerkingen en de houding van zijne partflgenooten en de liberale pers eerder berekend waren de regeeriiig tegen te werken dan om haar te helpen Wat betreft Bannerman s verklaring dat de oppositie er niet op voorbereid was de Transvaalscbe kwestie te behandelen aangezien de onderhandelingen nog niet afgeloopen zjjn en er ook geen volledige en nauwkeurige inlichtingen over zijn zeide Chamberlain dat de rede van den leider der oppositie ook hierip niet gelukkig was want het laatste blanwboek ontvouwde het regeeringsbeleid zoo volledig mogelijk Overigens bevatten Bannerman s noch Chamberlain s redevoeringen werkelijk nieuwe gezichtspunten Bannerman prees Hofmeyr s en Schreiner s diensten ten bate van den vrede Het vaderland het geheele Britsche rijk wasbeiden dank schuldig voor hunne bemoeiingen Bannerman vond de klachten en grieven der nitlanders natuurlijk maar het verzet der Boerent gen een buitensporig kiesrecht aan de uitlanns even natuurlijk De Boeren konden JalH on 8 inval niet licht vergeten Bovendien badden de Boeren eenige werkelpe concessiën bewilligd Het verschil daartnsschen en Mitoer s minimum eischen verontschuldigde dreigementen noch gewapende inmenging Bannerman s herinnering aan Jameson s inval gaf Chamberlain een welkome gelegenheid om te herhalen dat de inval van Jameson en de opstand van Johannesburg de natunrlijke gevolgen waren van het wanbestuur dat voortj ging De Jamesonisten voegde Chamberlstn er bij hadden betere redenen voof een opstand dan lieden die elders rebellen gescholden worden Tegenover Bannerman s verklaring dat een oorlog den rassenhaat in Znid Alrika zou aanwakkeren FEVILLEION jedenkscbrllten viin een Gelakioeker AMIBAL De VoNDEUNG Naar het Fransch DOOR W NUTTER 55 Te voet keerde hij naar de fimboarg SaintAntoine terug HOOFDSTUK XXVI HET PAVILJOEN Na Unger dan een uur gereden te hebben hield de fiacre die Emilie en de onbekende jonge dame bevatte halt Wij zijn er zeide deze laatste Zoodrs het rijtuig stilhield sprong de koetsier van zqn zitplaats en opende het portier hetgeen de beide meisjes als een teeken beschouwden om uit te stappen De jonge dame stapte het eerst uit en reikte Emilie de hand om haar te helpen Eenmaal buiten het rijtuig keek de dochter van den meubelfabrikant om zich heen Het kwam haar voor dat zij ver buiten Parijs was alhoewel niet kon uitmaken waar ongeveer En ook was haar dit een punt van zeer weinig beUng Zij was de onbekenda gevolgd op dier Yoontel hitar b haren vader te geleiden Wij zeide Chamberlain onder toejuichingen van ziJn partij dat hj niet verkoos do hypothese van oen oorlog te aanvaarden Maar indien er oorlog uitbrak zou de rassenhaat zeker niet daaruit voortvloeien want rassenhaat bestaat reeds in Zuid Afrika De minister zeide voorts dat in de Kaapkolonie de Hollanders alle rechten hebben welke den Engelschen in Transvaal ontbonden worden De Engelschen vormen in Zuid Afrika inderdaad de meerderheid en het war noodloftig hunne tochten en belangen te ignoreeren ora de Hollanders te believen De ministor verklaarde de toekomst hoopvol in te gaan want president Kruger moet thans weten dat het de Engelsohe regeering nu meenens is en dut het Engelsche volk er achter staat De regeering zeide hij is vast besloten de rechten der Engelsche burgers te handhandhaven zonder de rechten der boeren uit het oog te verliezen In het Hoogerhuis legden Lord Selborne ondersecretaris van koloniën en Lord Kimberlcy leider der liberale lords soortgelijke verklaringen af als Chamberlain en Bannerman in het Lagerhuis Lord Kimberley verdedigde president Kruger waarop Lord Salisbury zeide president Kruger niet geheel te kunnen veroordeelon want zijn uitlandervolk was ongetwijfeld onbogeerlijk en lastig maar de minister blaamde president Krugor dat hg niet tijdig concessies heelt bewilligd In plaats daarvan heeft do president do bevolking der Kcbubliek in twee tegen elkaar overstaande kampen verdeeld waarbij de Hollanders bevoorrecht worden waartoe hnn aantal hnn geen recht geeft Vandaag wordt in de commissie van XV de discussie over bet kiesrecht in België hervat en naar men hoopt tot een eind gebracht Uit het verslag der zitting van Woensdag blijkt dat men in die vergaderingen niet veel verder komt Het is een eindeloos gepraat zonder eigenlijk onderwerp de partijen verwijten elkaar allerlei intriges men beweert van anderen dat zij zich laten leiden door bon persoonlijk belang enz maar van besprekingen van een of ander stelsel geen spoor Vooral de heer Woeste is Woensdag allerheftigst te keer gegaan Toch verwacht men dat wanneer het op stemmen aankomt de commissie zich zal verklaren voor de algeheele evenredige vertegenwoordiging Geschiedt dit dan is de crisis er Het kiesrechtontwerp is niet formeel ingetrokken maar de commissie van XV zou trachten een nieuw te maken Slaagt zij daarin niet en dat is reeds zeker dan moet de Regeering zich uitspreken en haar zijn er had ze toen het rijtuig stilhield gezegd Ze was dus waar haar vader was Aldus redeneerde Emilie Ze waren op een weg die tamelijk goed onderhouden werd Lmks strekten zich zoover het oog reiken kon velden en weilanden uit Achter haar de torens van Parijs Rechts een muur vrij hoog en zeer lang die waarschijnlijk een tuin van den openbaren weg afscheidde Ter hoogte waar het rijtuig stilgehouden had was in deze muur een deur e Aan de rechterzijde van dit deurtje de knop van een schel De onbekende trad op dit deurtje toe en haalde de schel tweemalen achtereen over Na verloop van enkele minuten werd het deurtje in den muur geopend Door een handbeweging gafde onbekende dame ¥ TvA t te verstaan dat zij zich in den turn moesten begeven Zij volgde Kmilie op den voet De dochter van Isidore Potard keek rondom zich Nooit had zij iets gezJen wal in vergelijking kon treden met dezen tuin Alles wat kunst in bondgenootschap met natuur vermag was hier ten toon gcmreid Het was hier als de wondertuinen uit de Duizenden een Nacht vertellingen Links en rech scheen de tuin geen einde te hebben en blikte men in onafzienbare lanen die voor het oog hoe langer hoe nauwer werden en als in een punt eindigoen Aan weerszijden dezer lanen waren smallere laantjes evenwijdig loopende met de groote lanen En aan weerskanten dezer breede oochsmalle begeleide lenen van a tand ofttwerp terugnemen of de Kamer ontbinden Met halve niaatregelon kan het land nu niet weer tevreden gesteld worden In zeker Spaansch blad wordt gezegd dat er wel spoedig op hot Iberische schiereiland burgeroorlog zal ontstaan waardoor een toestand van anarchie zal intreden die Frankrijk en Engeland met name een voorwendsel geeft om tussehenbeide te komen Wat Jiihn Bull dan begeert is uog niet precies te zegg n doch de Republiek eischt CataloniS waar onlangs die sepacatische betoogingen pluats hadden ora haar znidergrens tot naar den Ebro to kunnen verleggen Vandaar het uitzenden van een maclitig eskader naar Barcelona om eens poolshoogte te nomen t Is best mogelijk dat het zoo zal loopen maar pessimisten voorzien nog eer een nitbarsthig in Frankrijk als de generaals met de soldaten achter zich gaan handelen Een maatregel als die tegenover genoraal de Negrior is door de derde Republiek nog nimmer genomen In het reusachtige leger van Frankrijk was tot vóór eenige dagen toe de Négrier nummer twee Generaal Jamont de opperbevelhebber is de eerste daarop volgde de Négrier als ondstc in rang der divisiegeneraals als lid van den oppersten krijgsraad legerinspectenr aangewezen bevelhebber n oorlogstijd van het Oostcrioger d w z van omstreeks 150 0 10 man die den oersten schok met Daitsctiland zouden hebben te weerstaan Thans is de Négrier een gewoon divisiegenoraal ter beschikking zonder emplooi evenals generaal Zurlinden En stond hjj met zijn opinie nu maar alleen Maar hot gerncht wil dat de minister van oorlog ook generaal Zurlinden ontzetten zal van zjn lidmaatschap van den Hoogen Baad van oorlog omdat hy zich niet minder zonderling zou uitgelaten hebben dan Négrier Of dat gerucht waarheid bevat staat te bezien maar men kan zich best voorstellen dat Zurlinden wieus rol genoegzaam bekend is niet bij Négrier achtergebleven zal ziJn in nationale uitingen In den oppersten raad van oorlog hebben nog zitting Horvé hanoine en Duchesne die zich allen hebben laten kennen van een zijde welke wel reden scbynt te geven tot ongejustbcid Niemand kan ontkennen dat deze loop der zaken de verbittering en tweespalt in Frankrijk bevordert en de verzoening nadat de krijgsraad te Rennes zal hebben gesproken er niet gemakkelijker op wordt Volgens een berichtgever der Brnsselsche Petit bleu zijn do feiten in de ofScieuse berichten opzettelijk verzacht HiJ kan verze tot afstand boschjes waarom heen zich weder laantjes slingerden met schitterend witte kiezel en schelpen bestrooid sparreboschjes en heestergewassen bloemperken schitterende met alle kleuren rozen geraniums foxia s kamperfoelie die langs kuiistrotsen opklom brachten het oog in verrukking en streelden het orgaan van den reuk Recht tegenover den muur door het deurtje waarin men dezen tuin wa binnengetreden zag men een cirkelvormig naar het middelpunt zachtkens rijzend grasperk dat een soort voorplein vormde voor het huis dat wij weldra etreden zullen Dit cirkelvormig grasperk bevattte alles wat men zich heerlijks en prachtigs kan voorstellen Het frisiche groen van dit natuurlijk tapijt was v n afstand tot afstand op smaakvolle wijze afgcwiasei door bloeml cdden ronde ovale vierkante veelhoeUge ruitvormige de meest zeldzame bloemsoorten bevattende die of het oog streelclen door baar kleurenprCfht ot den neus door hare balsemende geuren En tusscben deze blcirmperkjes beeldengroepen van Tit marmer mannen fl vrouwen levensgroot groepsgewijze ineengewonden cti iooreengesUnf gerd als bij een onhed omgekomen ongcluJtK gtM De schepper dezer lieeldengroepen moest tttigroot kunstenaar geweest zijn De h tsiM chtet i die hij had willen weergeven trilden vhet koude marmer men voelde zich meeslepen ucK r e razernij die dat ziellooze steen ademde het was alsof men de steenen ledematen zag sidderen door de beroering van het vurige ontitmen bloed alsof keren zegt hü dat generaal De Négrier zeer onbewimpeld de regeering met een militairen opstand gedreigd heeft waarover hij reeds verscheidene zjjner medeleden in den Hoogen Raad van Oorlog gepolst had met name de generaals Horvé die Déronlède biJ zijn proces verheerlijkte Zurlinden Chanoino en Duchesne In elk geval zegt hij heerscht in de hooge kringen des legers groote gisting Hen beschouwt de genomen maatregelen als syatematiscbe opoffering van het leger Do hoeren Waldeck Rousseau en Galliffet zullen dan ook onverzwakt hnn volle energie moeten toonen om de baas te blijven en het burgerlijk oppergezag over bet leger te kunnen handhaven Gelukkig hebben ze in generaal Brugère den militiliren gouverneur van Parijs een raao dio geheel aan hun zgde moet staan De plaats in den Hoogen Raad van Oorlog opengevallen door het ontslag van de Négrier zal voorshands niet vervuld worden Hetbohoeft niet want de wet bepaalt alleen het grootste aantal leden waaruit de Raad bestaan m$ig Verspreide Berichten Beluie De fabrieksarbeider Moens te Loth in BclgiB had oen hond die sedert eenigen tp teokeuen van dolheid begon te vertoonen Daar de eigenaar zich hierover ongerust maakte trachtte hö het dier in zjjn slaap te doodon door het een mes in de keel te steken doch het dier dat nio onmiddellijk doodeiyk getroffen was maakte nog een sprong naar de hand van den man en bracht hem een onbeduidende wonde ntet zün tanden toe Moens sloeg daarop geen acht en begaf zich als gewoonlijk den volgendon dag naar zijn werk Eenige minuten nadat hiJ ziJn boterhammen had opgegeten die hij naar men zegt mot hetzelfde mos doorsneed waarmede do hond was gedood gevoelde de man hevige pijnen hy verliet de werkplaats om in een nabijzündo herberg een glas bier te gaan drinken doch terwijl hj dit deed overviel hem plotseling een waanzinnige woede Hy stormde als oen wild dier huilend door de straten liep zpn huis in en wierp zich op zijn kinderen die hy met zyn tanden geducht in het gelaat toetakelde een zelfs zoo dat het dood bloef Zgn vrouw had inmiddels de politie gehaald Het duurde evenwel geruimen tyd voor men den ongelukkige die zich in een wilde vlucht ovor slooten on weilanden trachtte te redden gevangen had DCITSOHLISD De brand te Marlenburg is Woensdagmiddag gebluscht nadat hg zich uitgebreid men de lippen zag trillen van Ijcgeerte alsof men den hijgenden adem hoorde van razenden stervende onder ongehoord alle palen te buiten gaand genot knarsetandende onder het smaken van onbeschrijfelijke genietingen Er ging bekpring uit van deze versteende hartstocht Die zielRtoze beelden onCitaken onreine vlammen Zij deden de stem der zinnelijkheid zich klagend en vleiend maar onweerstaanbaar hooren Waar zijn wij toch mevrouw vroeg Emilte Potard verbaasd rondziende Wij zijn bij dengene van wien het lot uw vaders athangt En wie is diegene van wie mijns vaders lot afhangt mevrouw Dat zult ge weldra weten Kan u het me niet dadelijk zeggen mevrouw Het komt me voor dat bet hier onmogelijk een gevangenis zijn kan een gevangenis voor misdadigers of voor zuiken die men verdenkt Ik kan het u niet zeggen Ik heb geen vrijheid dit te doen Maar is mijn vader in deze plaatse Üngetwijtcld ii7a ik hem weldra zien Ik denk van ja Laten vij ons dan haasten mevrouw Het is me hier te midden van deze pracht zoo vreemd te moede Ik wordt hier bang en zou wel willen wegloopen iKom kom geen kinderachtigheid mejuffrouw Weldra zult ge bij uw vader zijn Wordt V4rv iid