Goudsche Courant, maandag 31 juli 1899

SIMPlERUWIFm SiaAHEXr MAQAZUir VAN yV G BOELE Senior Hofleverancier KAMPEN Filiaal MARKT 54 Gouda Tevens KOFFIE en THEE Beleefd aanbovol end JOH SCHKBMEBTS OWTVAIIGEW Najaars en Reismantels BAHLIIlil Co GI OTJ3D A DE algkmeeiie Boek Muziek Kunst en Kantoorboekliandel VAM J T SWARTSBNBUR6 is verplaatst naar KLE1WE6 E 84 VOOR DJS KERMIS Ootvangen In M NIEUWE WIKKEL Markt A 70 Beie priektigt kenie GHOOTE SORTËEBING Dassen en Strikbn f II Zwtrt Cl Gtkleori fSfronU tóSooróan ll nchetten en 07erliemden SPOBTBEIDEli EM TRDÉ k B BANTZINGER Aanbevelend Wr BELANGRIJH BERICHT 700 TZETTINS P ALSSEEELE ÜIÏÏEBSOOF Alle UOEDEREN mootiMi biimi n korten tfld nitvorkoclit ijn om reden mjjn Hais verbonrd is Pns een leder kan beifrSpen dat alle weg moet en er niets kan overblijven die nn proïteoren wil van de koopjes moet lich haasten want alle dagen worden er Vèol goederen verkocht Kxtra koopios in TaptJti n Ijooper Karpetten Afgepaste Oordt en met Kanten 50 cent Lnier en Servetgoederen 9 cent Doopjurken I l Wollen en Katoenen Dekens I 2 Moltondekens 80 cent Katoenen voor Japonnen en BloiAes cent DcmibaiBon van I 12 50 voor t TM Kamgaren t ostnums van I 20 voor I 12 öraslinnen van 25 cent nn 10 cent Linnen voor Lakens vaiv 50 voor 85 cent 3 el breed en oo vele andere artikelen te veel om te adverteeren inlke koopjes komen nooit weer Nog eenige Zwemcostnums Wed L S EEISEE Korte Tiendeweg Gouda Ken psrtd nieuwe en gebruikte Vlaggen en Stokken Ook nog runje Artikelen bllonder geschikt voor de a Feesten van H M de Koningin Nationaal Vlaggendoek 16 eest per el zijn gfoedkoop sterk eo lichtloopend J C SE Büim BERICHT GRUNKORN S laatst verbeterdeKinomatograaf SUodplut8 legeuvrr ket Kutoar dir Firnt VAN GËND ei LOOS Een geheel NIEUW PROGRAMMA wordt opgevoerd waaronder als Uoofdtableau zullen pryken 9 Stedelijke opnamen i Bt uitgaan iter Qouduche Kaarêen abriek 9 Hejf uitgaan der Maria Hemelwiartkerk op dm Kleiweg na de Boogml teaarbij men tie kerkganger kan herkennen Deze 2 Tableaux ïjjn uitstekend geslaagd en munten uit door helderheid en scherpte Vervolgens het uitrukken der Utrer M ehe Brandieeer m 5 verschillende Tableaux Het volledige Stierengevecht te Madrid in 11 aldeelingen 1120 voet lang gekleurd De Electrlsohe inrlohtlDg van mUn Ëtablianeinent zoowel voor verliohting aU uitvoering d r Vooritalllngen bekomen door middel van een Qasmotor en Accumulatorenj leven de VOLHAAKSTE ZBKERHKIO op voor de TOBSCH00WEB8 en geeft teven aan de beelden de grootate duidelijkheid I KUZfö DEK PLAATSEN Ihte Rang i O ltS 2de Bang i O M de Bang f 0 10 Opening DIKSDAQArOND 8 uur Uiowsm aanbevelend H GBlJMBOBll De Direclle der Wederlandsclie Maalseh pplj van Brandverzekerlng geve8tlgd te TIel adverteert dat In plaats van den beer € J M BBOOIK aan wien op verzoek met t Juli eervol ontslag Is verleend tot AGEIT voor Haastrecht en omstreken Is aangesteld de Heer J KOEII otarls aldaar Voortzetting vanden Uitverkoop IN HET SGHOEK EN LAARZEniAGAZMN VAN B VAN TOilGi KLOO KOETE aHOElSrENDAAI i m Wie nu nog wil profileeren van een beste en sterke 8CHOIi il komedan naar het goedkoopste Adres van SCHOEIEN en LAABZEW Aanbevelend B VAN TONGERLOO mmmmmmm mmt mmmÊmÊmmmÊtÊmmamm mm m a ÊÊmmm iimÊÊm ÊmÊÊÊtmmmÊmmmammmÊÊmmmmmmÊmÊmtmmmmÊÊm Standplaats GHOOTE MARKT aaasi het HipiMdróaie UEHEEL NIEUW GEHEEL NIEUW I 1 Voor de eerste maal in GOUDA GEISSLER S t PANOFTIGÜK EK CBML SriEBELSALON TENTOONSTELLING van LEVESSOBOOTE WASSENBEELDEN uit het Proces DllEYFi S 10LA Kapitein Dreyfus Advocaat Lahori Kolonel Picquart Majoor Ësterhazy Ëmile Zola Kolonel Henry Entree 1 Ctents tQoedkoopite en toliedst adres voor Vervoer van Inboedel wel bionen ali boiteo de ited mol gesloten wegeM i A R A VESTEIJN Oude Gouwe iUei wvrd ttgnt Trtmtpornehaé wtnekerO mm GOÜBANT TWEKDi BLAD stadsnTêüws GOUDA 29 Juli 1899 Mot H Ms pantserdekschip Zeeland dat te Nieuwediep i binnengekomen zon o a in het Vaderland geretourneerd onze stadgenooten l C Kayser adelborst Ie kl eh J Maandag olficiermacbinist 2e kl Voor het examen Hoogdnitache taal 1 o is gisteren te b Gravenbage o a geslaagd mej J H Teeling alhier Voor het examen Engelsche taal 1 o zijn gisteren te s Gravenbage o a geslaagd de damei M E Luliu van Goor alhier en E Schaly Schoonhoven Kesnltaat van het bacteriologisch onder öek van drinkwater der Goudsche Water1 iding Maatschappl Datum 25 Jnni 1S99 Oorsprong kraan kantoor AantAl teldogen 3 kiemeii lier gram 90 vorvlüêiende kiiMuen 15 soorten 6 ziektekiemen geene Opmerkingen goed was get Dr H J tas t HOFF i Het programma der zesde orgelbespeling in de Groote of St Janskerk op Dinsdag 1 Aug 1899 des avonds 7 nnr door don heer J H B Spaanilernian mot welwillende medewerking van de dames S v d B alt en M R V 1 viool Rotterdam luidt aldns 1 Sonate No 6 over Het Gebed des Heeren F Mendelssohn Bartholdy t a Koraal Andante Sostennto h Allegro motto e Fuga 4 Andante 2 ater nns C Krebs Voor zang met orgelbegeleiding Largo appasionato L v Beethoven Non credo C M Widoz Voor zang en orgelbegeleiding 5 Praeludium et fuga Ed Peters Band tl No 6 J S Bacb Pania Angelieus CésarFranck Voor zang met Viool en orgelbetóiding Oflertoirc sur nn Noêl Espagaol Abix Gajlmaat Heden avond opent de boekhandelaar J F Swart ienbnrg zjjn nieuw ingerichte Boek MuziekKantoor en Kunsthandel in bet pand Kleiweg E VA Bï een bezoek dat wö aan genoemden winkel hebben gebracht werden wiJ overtuigd dat bet geheel eone goede verandering heeft ondergaan die genoemdenheer ten zeerste ten goede zal komen De winkel is net ingericht de bibliotheek is afzonderlek evenals de pakkamer zoodat de heer Swartsenburg het pnbliek op eenc nette w ze kan ontvangen Wji wenschcn den heer Swartsenburg geluk met deze zaak en hopen dat het bcui in het nieuwe pand wel moge gaan Daartoe uitgenoodigd door de aid Gouda van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond vergaderden gisteravond in het café Harmonie de besturen van de verschillende aibeidersvereeuigingcn die indcrtöd aan den geneenteraad verzochten bepalingen omtrent miaimnin loon en maximum arbeidsduur in gemeeotebestekken op te nemen De voorzitter opende met genoegen de vergadering omdait zoo veel bestuurders tegenwoordig waren waaruit hjj meende teniDgen afleiden d t de belangstelling onderde werklieden voor bet te bespreken onderwerp grooter was dan door sommigen welwerd beweerd Verder deelde hjj mede dat het Werklie denVerbond had gemeend deze vergaderingte moeten beleggen nu van een commissievan raadsleden een rapport was verschenen In dit rapport toch zegt de commissie datde ioonen over het algemeen te Gouda goedzjjn dat het de commissie niet bekend is dat vrouwen van werklieden nog er bjj moeten werken om in de behoefte van het huis gezin te voorzien en dat het wordt betwgfeld dat bij korter arbeidsduur de man zich meeraan zi n huisgcjin zal w den Daarom wilde de voorzitter dat een requejt zou worden ingediend waarin men deze uitingen van de commissie met feiten zou weerleggen Verder wordt nog medegedeeld dat te Enschede ook bepalingen omtrent loon n arbeidsduur zijn vastgesteld en hooger dan de commissie voorstelt De Heer van Asch vindt dat het indienen van een reqnest pverbodig is nn de commissie adviseert aan ons verzoek gevolg te geven zg bet dan ook niet zoo we wilden De heer Jansen kan ook medegaan met het voontel der commiuie dat spreekt va 2 cent per nar meer b9 een arbeidsdag van 11 uur De voorzitter meende aan de vergadering te moeten voorstellen dat een request aan den gemeenteraad zou worden aangeboden waarin adhaesie werd betuigt aan het voorstel der commissie doch dat de vergadering het omtrent enkele punten zooals dat de loonstandaard goed was dat de vrouwen niet medewerkten en dat de werkman over het algemeen den meerderen vrijen ti d uiet aan het huisgezin zou wijden niet eens was wat nader zon worden geformuleerd De heer Van sch meende dat alleeneen adhaesiebetniging voldoende was waartegen de Voorzitter opmerkte dat men ofschoon in beginsel adhaesie betuigende ook nog wel iets tegen het rapport kon nbrengen Nog werd door een der be tuurders opgemerkt dat men de 10 urigen arbeidsdag moebt blijven vragen terwjjl ook word voorgesteld omtrent drukwerk dat werd uitbesteed bepalingen omtrent loon en arbeidsduur voor te Bchriiven De voorzitter meende te moeten ontraden den 11 nrigen arbeidsdag te handhaven en omtrent drukwerk een afwachtende houding aan te nemen Na deze opmerkingen werd besloten dat het adres zon worden opgesteld en aan de verschillende vereenigingen ter teekening zou worden aangeboden In Het t entrnni leest men over Grankorn s Kinematograaf Gehoor gevende aan de vriendelijke nitnoodiging van den heer H Grunkoni directeur der Electrische Kinematograaf hebben wij een bezoek gebracht in zp tent op hot Vreeburg middenlaan te l trecht Wanneer de heer Grunkom zegt dat hij bet pnbliek zal verrassen met de nieuwste actualiteiten en sensatie nummers heelt hij zeker niet te veel gezegd Het overtalrijk pnbliek geef dan ook luide het bewjJH dat men zeer voldaan was over hetgeen men gezien had BiZLinder viel in den smaak De begrafenis van Felix Faure Frankriiks overleden President Vrachtwagens te Parijs Een Stierengevecht en eenige vermakelijke tooneoltjes Het neusje van den Zalm was echter De Utrechtsche Brandweer tableau in 5 afd een meesterstukje van Kinematograflsche opname Het geheel is zeer duidelijk en van de personen die erin voorkomen kun men er zeer velen van herkennen Wy kunnen onze lezers zeer aanbevelen om deze inrichting een bezoek te brengen De tent is vrij ingericht en de prezen n niet te hopg s ScnoüituoVBN Donderdag bad alhier de toekenning plaats van pryzen aan de loerliiigcn die den afgeloopen corsus der Teekenscliool bezochten van de Njjverheidsvereeniging van Goud en Zilversmeden in tegenwoordigheid van bestuur gcnoodigdcn enz Ook waren tegenwoordig de boeren jbr mr V K L De Stoers referendaris en chef der afdeeling Kunsten en Wetensi bappon van bet departement van Binnenlundsche Zaken en W B G Molkenboer directeur der Rijksnormaalschool voor teckenonderw zers te Amsterdam die van hdn booge belangstelling deden blijken door nllos na te gaan en nauwkeurig op te nemen Na in breede trekken het nut van het teeken onderwijs te hebben nagegaan werden de prijzen d or den heer De Stuers uitgereikt en o a de door de regeering uitgeloofde zilveren on bronzen medaille aan de leerlingen Hooijkaas en Koning toegekend Over het algemeen heeft de school hot afgeloopen jaar zeer gunstige resultaten gegeven Onder talrijke blgken van deelneming on terwijl nagenoeg allo woningen waarlangs de stoet passeerde gesloten waren wera Dinsdagmiddag te 2 uren het stoffelijk overschot van den heer G H Westbroek grafwaarts geleid De Ijkbaar was bedekt met een 5tal prachtige kransen en palmen als bewijzen van hoogachting en waardecrjng onder welke wü opmerkten een van eenige oud leerlingen een van de onderwijzers aan school Ie soort een van het departement Schoonhoven der Maatsch tot Nut van t Algemeen en een van den onderwijzer die tot zijne aftreding gedurende een 1 5 tal jaren met hem samenwerkte chter de volgkoetsen met familieleden en genoodigde vrienden hadden zich velen aangesloten en wel het bestuur derKemonstrantsch Geref gemeente een tiental zjner oudste oud leerlingen onder welke ook van elders eenige onderwijzers van de scholen Ie en Se soort het bestuur van het Nntsdepartement en nog enkele andere belangstellenden en vrienden Nadat de Ipstoet op de begraafplaats alwaar zich eene talrijke menigte vergaderd had was aangekomen en de kist m de groeve was neergedaald werd het eerst het woord j evoerd door ds L R Oldeman pred bg de Remonstr Geref gemeente te Gouda In eene treffende rede schetste spr den overledene als echtgenoot en vader j be treurde het verlies voor de Remonstr Ger gemeente aan welke hg zgne beste krachten offerde en wijdde daarna eenige hoogst waajdeerende woorden aan zyn werkzaam en welbesteed leven De heer A W Lazondor herdacht vervolgens als waarnemend hoofd der geMente wat de stad onzer inwoning aan don overledene was verplicht en hoezeer bg gedurende een tijdvak van bgua 20 jaren met de meeste nauwgezetheid zgn taak vervulde Namens de oud leerlingen bracht de heer P GreBp een woord van dankbare hulde aan zgne nagedachtenis in herinnering brengende hoovolen m on vaderland en m de Indische gewesten hunne opleiding aan den overledene te danken hadden De heer L Akkerhttg JEz sprak daarna namens de onder gzers en herdacht den ondcollega m zgne buitengewone verdiensten ten opzichte van het onderwijs Vervolgens bracht preker ais voorzitter van hot Nntsdopartement in herinnering des overledenen jarenlaage toewijding aan de belangen der Maatscaappg Tot Nut van t De lOon van den overledene de heer 1 1 Westbroek kapt paardenarts te Haarlem bedankte ook namens zjjne bedroefde moeder voor de vele bewijzen van be ang telling bg de toraardebestelling van zyn dierbaren Vader bewezen De treurige plechtigheid was hiermede afgeloopen en allen verlieten den doodenakker met de overtuiging dat ueu man ton grave wa s gedaald wiens werkzaam en nuttig leven een voorbeeld j voor velen S et BoDMiuvEK 25 Juli Op 70 jarigen leeftijd overleed heden alhier de heer W P Brunt Gedurende ruim 35 jaren was de overledene lid van den Raad waarvan do laatste 20 jaren ook het ambt van welliouder door lieiu werd bekleed Gedurende al dien tgd vervnldu hij met nauwgezetheid en groeten yver ztjn plicht Haastbbcht 28 Juli I e jongeheer A de Jong Sz uit deze gemeente heeft met goed gevolg hot examen afgelegd voor machinistleerling bil de Kon Ned Marinf te Hollevoetslnis Zbvbsuoiziii 28 Juli Ken felle brand woedde gisteren middag in hot Noordeindo bg don bouwman 1 Bos In een oogwenk siimd een hooibferg met verkch hooi fii lichte laaie een tweede volgde Het groote woonhnis mol zomerhuis lag terstond in asch In een uur tijd was alles togen den grimd Van don inboedel is haast niotS gered daarvoor was geen tijd Wat de oorzaak i van don brand il nog niet opgehelderd Alle was tegen brandschade verzekerd De raiuinoiyke bewoners waron in t land waardoor ook nw n van do landbouwwurktnigen is knnnen gered Worden daar bet schuurtje waarin ze geborgen waron ook verbrand is VKRÜDKRIN6V4PeUEHEEKTeK44D VRUDAfl 28 11 M 1891 Vuiirzittor de Hnrgomeoktcr H L Martens Tegenwoordig zijn alle Icdon He Voorzittei Muno hoeren Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de nieuw gekozen loden van don raad Krachtens art 6 der gejpcentewet moeten die worden onderzocht alïoren de verdere werkzaambeden aanvangen Mag ik de geloofsbrieven tellen in handen eener Jommissio waartoe ik nitnoodig de heoren Van Iterson Hoogenboora on Prince Om de Commissie in staat to stollen dnt onderzoek te verrichten zal ik de vergadering voor eenige o ogenblikken schorsen De vergadering wordt daarop geschorst Do Voorzitter Ik heropen do zitting Maff k de herkozen leden die hunne geloofsbrieven hebben ingezonden er aan herinneren dat zij bij de beraadslaging on hc4 nem6n van beifluiten daarover niet tegenwoordig moeten zgn f De heeren Noothoven van Goor Do Randt Herman en Van der Velde verlaten tydelgk de vergadering De Voorzitter Mag ik thans het woord geven aan den beer Van Iterson om namens de Commissie van onderzoek rapport uit te brengen De heer Van Iterson Mgnhoer de Voorzitter de rommissie beeft de geloofsbrieven nagezien en di accoord bevonden en stel daarom voor om goed te keuren dat de gekozen leden ter bestemder tgd zitting nemen De Voorzitter Ik dank de leden der Commissie voor de genomen moeite Achtereenvolgens wordt nu zonder hoofdeIgke stemming besloten tot toelating als leden van den Gemeenteraad van de heeren C W van der Velde F Herman Fz C Luger L C de Lang J M Noothoven van Goor en P de Raadt De Voorzitter Mag ik thans den Secretaris verzoeken de notulen van de Vrijdag 30 Inni jl gehouden vergadering te willen voorlezen De notulen worden gelezen en zonder boofdeljke stemming goedgekenrd De Voorzitter Ik heb de eer aan den Raad mede te doelen dat lo by koninkigk besluit van 10 Juli jl No 34 is goedgekenrd het raadsbesluit van 21 Februari iS April jl tot vaststelling eener verordening op de heffing van begrafenis fenisen grafgelden op do algemeene begraafplaats alhier 2o door Gedeputeerde Stalen is bericht de ontvangst van het hun in afschrift medegedeelde raadsbesluit van 30 Juni jl tot wyziging van de algemeene politieveror doning 3o door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd het bosinit van 30 Juni jl No 17 tot afstand van grond en water achter de Crabotslraat aan do beuren H J Neierhoral en M H Straater to dat door Burg en Weth de kas van den gemeenteontvanger is geverifieerd en het procesverbaal ligt voor de raadsleden ter visie 5 1 dat door Burg en Wetb aan don heer E Boven Ie e inimies ter secretarie eervol ontslag is verleend en dat tot lo commies i bcnoend de heer M Geign Ie Waddinxveen Aangenomen voor kt nnisgoving liigokiinien 1 Hel rapport der iBads oramissie benoemd tot het nitbrengen van advies in zake bet voorstel min mnm loonen maiimnm arbeid in de bestekkon dor gemeente Ter visie Een brief van do Commissie voor de Volksgaarkeuken inzendende een tweetal daarop zyn geplaatst de hh dr P Soheltcmaen B Heszcizen Ter visie Do begroolig der dd Schntterg voorliHK Wordt gesteld in handen van do hb Van l+oor lager on Van Galon De i okening der iemcenio over 18 H Wordt gesteld in handen van de bh Hoogonboom Belinart en Straater Een voorstel van H en W tot opzegging van huur van grond aan do Vest i Een voorstel van B en W om den beer F Mynlieff in een zelling te laten baggeren 7 Kon voorstel tot wyziging der Verordening op de Avondschool voor Ainbachtslioden 8 Een voorstel tot aanvaarding van oenstukje grond in dn Hoelekadc Ken voorstel betreffende het nderwy in het koken Een voorstel tot vernieuwing van de slnisdeureu aan hot Roenwykscho Verlaat Een brief van don heer L van Blankensteijn betreffende het schoolgeld op de2o Burgerschool voor Meisjes met adviesvan H on W Ken voorstel van It on W betreffende wgziging dor geraoente bcgrooting voor 1899 Een voorstel van B en W tut oniiv baarvcrklaring van eenige posten op hetkohier dor l plasting over 1898 Een voorstel van H en W tot continuatie van siuisgeldeii aan het Reonwyk olie en Sluijiwgkacho Terlaat Een voorstel van B en W tot wyziging der begrooting dienst 1899 1 1 Een voorstel van B en W lot wyziging der begrooting dienst 1899 Een voorstel van 1 on W tot het zonden van een adres aan H M de Koningin in zake den aanleg van oen park Drie voordrachten voor een ondcrwyzor en twee onderwyzeressen aan do 2e Kostelooze school Een rapport van It en W op hetadres van Th llool en H van dor Pool botrellonde het bonwen in do Korte Akkeren Nummer tot 19 zyn bereids gedrukt aan do leden gezonden en heden aan de orde Wordt vervolgd Gernt nffde Berirhtcn Men meldt nil pyiiacker aan de N H C van 27 Juli Hedenavond om hall 8 brak plotseling een hevige brand nit op de boowmanswoiiing v n den heer P Konwenhoven an den Klapwykschen weg alhier Hot vunr begonnen in een der hooibergen deelde zich in ongeloofelgk korten tyd mede a an t woonhnis itet stal on oen twoeileii er naast stnanden lioolberg De onmiddellgk tnegesnolde lirandwoer kon dan ook met vei hinderen dat de hiiolberg met de woning on stal en nog later oen hooiberg in de vlammen opgingen Een klein nevengebonwtjc on een sleenon schuur alleen bleven behouden Met moeite werden enkel goederen en voorwerpen van waarde uit t woonhuis gered Die brand kan on mogeiyk toegeschreven worden aan t broeien van t hooi dat nog te korten tgd was binnengehaald Vermoedeiyk is hjj ontstaan door t spelen met lucifers door t 5 jarig zoontje dat eerst tot doodolgke ontsteltonis der ouders weed vermist maar kort daarop uit het achter de woning gelegen land te voorschyn kwam Gelukkig hadden geen persoonlyke pngelnkken plaats Hui ep stal met inboedel benevens het hooi waren tegen brandschade verzekerd