Goudsche Courant, dinsdag 1 augustus 1899

38ste Jaargang Dinsdag 1 Augustus 1800 No 795 i A van OS Al Md Taillm EMwq B 73 730 OOOOA Êelephoim il miwm mium MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Qmstreken U urs van Amslerdaiii t JULI I Vtkrz gto kri VinKuuiD C t N l W 8 I Vi 1 V j dito dito dllc t dito ilito dito 8 Ha a t O il 0oall Utl a9 4 ttjLLlE InMjhroriDfï ISSI SI 5 liotTiNK Obl m pipter U6S i dito ia lilTor Unt t Vowtvaku 0 1 8i t ooupoo dtlo tiok t t ao u D Obl Himml 1M4 4 V dilo OeooDi 1110 4 d to bij R lbi 1 8 4 diio bg Hop isaa io 4 dilo io ftond leen 1119 e i V dilo dilo 1884 S itiLMll P t l icIi iriSSl 4 TusailJ Oo ir CoD Wm 18 0 4 tH hwiing Mtio D Ooe lawin MreC IviDiri Hep r oblg 1IVI 8 Uilico Olil Buit Soh ll 0 Tiurtttiu Obl 4 ooUp 1881 twniIDAH Obligitian 18V8 S BonuDAM Skill Imu 18114 8 NlD N Afr H ndeli i Dd AraDdb Tab Hy CarU i t i UeliHuMbsppg dilo Aru Hvpolheokb piudbr 4Vi Cull Mg dor Vorilool luid Or llvpolbcekb odbr 4 N tderlaitdw hfl iKsk uod Keil Kandgimutub dilo N W k Pu Hvp b pudbr 8 Kolt HyrothMkb p ndbr 4 Uit HipolkMkb dito 4 OoniHB O t Hoilg bioV un l ftoil H Kilb akbuik paiidb 5 inSEKl Kqill bjrpolh pulb 4 Mmw L o Pr Lion ren KiD HoU U gpoor Mij Dd My t it Kipl 1 BI 8p uad Ned I id 8 ioorwegia eud Ned Zuid Afr Spa uiid 8 dito dito dtlo 18 1 dilo 8 10 i V 101 I8V 100 ♦ O 1 881 488 n 101 804 I84V t8 Telefoon Kn f t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 1 1 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte a Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd rciefMB Ho na De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzo ering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN M l zÈ HV 118 110 O Vi 114 10 14 188 lOO 11 18 IBIV 7 JtiU 8poor l l 87 8 A Êobl 8 Zuid lul 8p my A H olil S ol M WarwbAU Weeneauod tsal Or Ru Spw Mij obl 4 HalliHbo dilo und t Fastowa dito laod 8 i Iwaag Dombr dito aitbd 8 I Knnk Cb AK w 8p kap opl 4 dilo dilo oblig 4 kMIBIIl Oiinl Pao 8p Uit o d i Obie k Nortli W pr O r aand dito dilo Win 8t Peter obL 7 Donfor k Kiu Or 9piD eert T a Illinoikt etral obl in goud 4 1 10 Louittik Na h illiOerl r aaiid l 74 Meii o N 8p M lebyp o 6 104 0 Eallw kN leb d e 0 nalerd Omnibui Xy aand 180 illeid Traiiii e Haata and 110 D 8tad Anulorilam aand I 101 Blad Bollerdam aanil 8 101 liLoli aud Aolwerpeo 1817 1 u S ad Bruaael 11881 100 oso TbeiM Reanllr O ulaob 4 117 mn Btaauleeoig 1880 8 117 K K Goal B Cr 1880 8 101 rasja Sivl Madrid 8 1188 84 UI Ver B U Arb Bpoel oort 100 100 114 iTi 81 105 78V 18 81 OPRUIMING van üle nog voortiandon Zorrflsrmantels tot ZEER LAGE Prezen p s MSoai Rechta aken De Haagsche rechtbank heeft gister mr I 1 Troelstra die verleden week terecbtstbnd wegens smaad den officier van justitie te liccuwarden aangedaan van aUo rechtsvervolging ontslagen aannemende dat hier aanwezig was hot geval bedoeld in art 261 BUb t W ï S Noch smaad noch smaadBciirift bestaat voor mover de dader klaarbiykclgk heeft gehandeld in het algemeen belang f t t noodzakclgke verdediging Het vonnis overwoog te dien aanzien o m dat bokl alle middelen had uitgeput om de z i bestaande onschuld van de gebrs Ha gerhuis aan het licht te brengen en iW toen de beschikking van den ofl v just te Leeuwarden openbaar werd gemaakt er voor bcklaagie roden bestond die beschikking aan Ie vallen om ecna strafvervolging uit te lokken Verder overwoog hel vonnU 4 t 1 Sedert Dinsdag 25 gU de namidiags i nar wordt te Uravenhagi vermiisl een 12 jarig ineikje genaamd HiUcgouda van Djk en wonende Van Brengelutraat ll i aldaar Ze was nitgezondeii om een buodBchap in de Spuistraat Ie doen door i jnflronw bg wie ze al Igopjiêinje in diin wa en ia niet ternggekeerd noch bg die julfroBW in de van Spiegelrtraat noch bg haar ouder Het mei j i vour haar jaren ontwikkeld van lii baanutboaw uien zon haar 14 jaar geven zy he elt zwarte ougeu draagt wart poneyhoar kortalhangend in den jial Zg droeg cên lichte blouse een roodbmin rokje met zwarte strepen een grjj manteltje en wit schort en op het boold een witte matelut met zwart fluweel Herkhure Usekeus drie liltcckens op het voorhoofd Alle oiidcrïoekingen zooWel hier als te Amsterdaui ingesteld waar zg laniilie heelt en waarheen het mogelgk was dat zy gegaan was omdat I i 2 van baar jnfirouw op zak had hebben dusver geen resultaat opgeleverd Uaar de onder in groote ongerustheid vcrkeeren worden allen die inlichtingen kunnen geven verzocht dit te doen aan den hier Olivier waarnomond commissarU in de eerste afdecling In IHTi heelt prol Billroth voor t eerst met goed geluk de operatie verricht waardoor een ziek strottrnhould wordt weggenomen en sedert zt n vele lijders aan keelkanker aldus genezen Z J verloren dan echter hun stem en konden slecht fluisteren Toestellen van caoutchouc en dergelgken hadden geen goed gevolg Thans echter is het den bekenden prol Mikitliez van Itreslao gelukt oen metalen pijpje te conslueenn dat de spraak teruggeon Hg heeft het toegepast by een ttjarig man wien do keel wo weggenomen Het is zoo gemaakt dat bij de inudcnuiig geen geluid wordt veroorzaakt cca klepje verhindert dit By het uitademen worden de tembandcn van het p pjc in beweging gebracht en zoo beeft genoemde persoon nu zyu spraak teruggekregen als hy dat pypjc achter in den mond steekt het klinkt als de stem van een ongeveer l jarig meisje Ken geheimzinnige vergittigiugszaak hondt te loonden de gemoederen in spanning In een welbekend hOtel in Holbornscinare waren 25 guBten ernstig ongesteld geworden f u stierf roods eenige dagen geleden De belanghebbenden trachten wel do zaak zoo q il mogeiyk te houden doch de Daily Mail kwam er achter en gal ruchtbaarheid aan hot gebeurde Men meent dat de vergiftigingsverschyusclen het gevolg zyn van conserven uit blik Een tweede zieke is inmiddels gestorveit Ken meldt aan do N K Cl van gbitereu Do brand in hot Knollingerveld onder Oostorwoldo woedt voort Aan blusschen valt niet te denkcu daar de vlammen steeds voeding vindon In de lange heide Voor hel oogenblik is de turfbrand niet erg het vuur is nu In hot aangrenzende onipagnunsveld Door het niet tydig duoven van eenig vuur In hot veen Is de brand ontstaan Zoolang alles zoo droog is zal blusscheu moeliyk zyn Kr is voor circa f m k 1700 baggolaar verbrand het vuur is nu meer in het veld dan in het turfveen it Maandagnacht om half drie werd een eerzaam tabaksvorkoopor in een plattelandsgemeente met groot misbaar ojigeschold In alleryi meeuende dat er op zgn minst brand was vloog iiy naar beneden maar toen hy de deur opende klonk bet geruststellend Mag ik vour 4 centen tabak i t Was een boertje dat met een voer hooi ctp weg was en het dorp passeerde De winkelier die nu toch eenmaal p was gal al pruttelend het gevraagde doch by het scheiden van de markt bemerkt ons boertje dat hU geen geld bad lk zal oe de centen wel aanbrengen beloofde hy e werkeiyk hy hield zyn belofte gisternacht weer tegen hall drie belde hy den winkelier weer op die hem nu maar uit het raam verzocht d s centen in de brievonbn te doen Historisch schrgtt de Tel onder dit verhaal Men Rchry uit Koewai ht Donderdag Kwamen hier per rytuig eenige Belgische gendarmen aan die geholpen door den Nedorlandschen ryksvcldwachtor remer aanstonds een onderzoek begonnen Men had namelgk een pak kleoderon gevonden en men wenschte te weten of die luui verdachte Mishcghers hadden toebehoord Verschillende jersouen voomameiyk buren van den verdachte werden by de klceding tukken gebracht en Aé meesten verklaarden aanstond dat zfl M meermalen met die kleederen il ziett hadden Ook vond men in de woniM van den verdachte een lap goed van dezelfde atof als waarvan de jas vervaardigd was l e politie vertrok zondeV mede te doelen wanr to kleedisgaukken gevouden zyn klaagde door naawgezet onderzoek en door verschillende verklaringen tegenover hem afgelegd tot de overtuiging was gekomen dat de gebrs H onschuldig gevangen zaten en het algemeen belang vordert er toe mede te werken dat geen onschuldigen gevangen biyven Verder wordt overwogen dat bekl op goede gronden de overtuiging heeft kunnen liekoraen dat 4e gebr H onschuldig waren dat hg door den off v just te Leeuwarden b aalde leiten ten laste te leggen dit beeft gedaan om eene strafvervolginjf uit te lokken en revisie van het vonnis bftreffi iide de gebr Hogerhuis mogelgk te maken en daardoor heeft gehandeld in het algemeen belang BurKarlUke Stand EBOKEN 26 Jnli urnelis ouders J d Bruin en P 1 Boot 27 Lconardus Nicolaas ouders K Hozestraten en A C A van Knel 27 Cornelia Johanna ouders A ter Beek en ö de Vree 27 Adriana Jacüba ouders A B de Brujn en A de 3ong 2H lohannes Frederikns ouders D Miebies en A t Hart 28 Paulina Anna Louisa ouders H 1 Spuas en M F Lenders 2H atharina Agatha ouders 1 van Leeuwen en I J Nieuwenhuyzen 2H lohannes Uerhardus ouders ö isse en M E lonten OVEKLEDEN 27 Juli A A Hnellema i § 5 j 29 van den Heuvel 1 j ONDEHTRüUWD 2H Juli L Manieren M van Vliet P Verkerk en Janssen J Keurings en P Smit H J Schoonderwoord en i Bennis AÜVKllTE TIKN üoudscli Koffiehuis GOUWE C 3 Gedurende de Kermis BEOOT CAPE GEAmNT Onder directie van don gunstig bekenden Heer € liarle8 Lebon BJfTKÈE 10 cent in eerteerlng m Mm Korte Groenen Inal l 199 i00 UZERWAREN KOPERfAFEN icrccdscha ppen HUISBODD ARTIKELEN FOB l IZEK PETROLKI M K KTOKHTELLEN Breukbauaen Zie in de Etalage De enorme sortoering f J a De practische bewerking der uitstekende H l e Sigaar K BTM MéÊsmmM De tgdeiyke aanbiedingder HKeijMMB HOUKHH met 5 Sigaren voor 7 en 10 cent iig J F Herman Zn Tiendev 0e©X3L Toeter adres voor alle soorten SCHOEN WERK als het üeordbialiiiiU Sclioefl en Lainenoagjuijo KLEIWEG K M tegenover de Kleiwegsteeg Opruiming van verschillende artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk AAN HET ALTAAR EN De Alpeiifee door E WEKNËR PV goedkoopste uitgave PKUS 4 uet ingraaaid en gebonden rs eent Voorhanden in den Boekhandel van M f JongeneeV W Ondergeteekcn de maakt aan bare Stadgenooten bekend dat zg met haar Poflprljesen Wafelkraam ü geplaatst Markt hoek Tiendeweg hopende evenals tal van jaren dezelfde gunst te mogen genieten zullende zorg dragen voor goede consumptie Wed SIBBES Poffertjes en Wafelbakster alhier Bestellingen worden tpoedlg bezorgd KERMIS KEKMlsl De ondergeteekende bericht aan hare Stadgenooten dat bg haar voortdurend verkrggbaar is Hollandsche GEROOKTE PALIFG ilnur fi n n ruok ry geruokt iebakken en liigelegiJe Paling em alie andere l ercerêcktugem Minzaam aanbevelend Wed KAATJE 8PARNAAU STtJOFSTEEG A 78 lie huis van af de brug Standplaatsen gedurende de Kermis met Gerookte Paling Markt tegenover den heer Backers If f4tlraal tegenover den heer Peeters DelflscheSlaolie H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lange Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Behaiigselpapleren fAFIJTII a oxc3 ijrLStoffen ZEILEN LINOLEl MS I l flUH I HAM 25 cent per pond l 0LEA 130ct p pom Gewicht 4 è 5 pondf Aanbevelend L DE Hiaj Dubbele Buart OLOÜKAIF Nirow Copieertocstel met Druklikt Levert onberispelgke afdrukken van elE schrift Penteekening Kuxtek Stenografie enz enz Compleet k f 15 tegen rembours Proefdrukken gratis L B TJEBBES Arnhem ml i B ii ii nanai i iiiii i I I I mm i m i u ii Gereed ia de van ouda gerenommeerde AALBESSEN JENEVERi INJ J F HEIII4Ü k h mh n m nyi i mi ij m i n i ii m minm mi GouBi Druil v w A BBINKMAN Zn Buitenlandsch Overzicht Ook van Roomachc zgde in België wordt thans toegegeven dat tengevolge van de nederlaag die de regeering by de behandeling van haar kieswetontwerp onlangs heelt geleden vooral thans nu het succes der evenredige vertegenwoordiging in de commissie duideiyk is de sedert veertien dagen sluimerende ministercrisis weldra zal uitbreken Behalve de eerste minister Van den Peereboom en de minister van binnenlandsche zaken SchoUaert schgnt ook de bewindsman voor openbare werken De Bruyn een verklaard tegenstander van de evenredige vertegenwoordiging te zullen aftreden Volgens de Petit Bleu zal Liebaert de portefeuille van financiën overgeven aan De Smet de Naeyer om zeU als minister van binnenlandsche zaken op te treden on De Trooz met de portefeuille van oorlog en de ingenieur Hubert met die van spoorwegen post en telegrafie belast worden Een bewgs voor de eigenaardige parlementaire toestanden bg onze zuidelgke naburen levert het volgende feit In do Kamer was Dinsdag besloten de zittingen op 1 uur in plaats van om twee uur te doen beginnen De socialist Smeets had de rechterzijde gewaarschuwd heel talrgk te verschgnen daar hg haar anders een streek zou spelen Om 1 unr liet hg het huis tellen Van de rechterzgde waren 71 leden aanwezig en daar het aantal bevoegd om besluiten te nemen 70 bedraagt trokken toen de bociaiistcn zich terug waarop de zitting moest worden gesloten I De Westminster Gazette gelooft dat de liberale party in Engeland het in zake Transvaal op de volgende vgf punten eens is 1 de nitlanders hebben grieven en het is zeer wenscheiyk dat die hersteld worden 2 bg dat herstel is het van groot belang de Engelschen en Hollanders in Zuid Afrika niet tegen elkaar te verbitteren 3 Engeland moet er dus rekening mee houden dat de Hollanders aan de Kaap op het kussen zitten en mag zoo eenigszins mogelgk den hoogen commissaria niet in botsmg brengen met het Kaapsche ministerie 4 rekening dient ook gehouden met de vrees van de Boeren dat hun onafhankelgkheid in gevaar komt en erkend moet worden dat die vrees na den inval van bun standpunt alleszins gerechtvaardigd is h dit alles in aanmerking genomen fc geweld in dit geschil htit allerslechtste geneesmiddel en waar Kngelschen FEViLLE10 GedODkselirifleD van eeo Gelukioeker AMIBAl DE VoNDELING Naar het Fr ansch DOOR W NUTTER 156 En de beide vrouwen hepen haastig om het cirkelvormtge grasperk heen n et zijn tallooze beeldengroepen oneindig verscheiden in vorm doch é n in strekking Kindehjk stond ze voor de woning gelegen te midden van dit zinnehjk paradijs Aan de voorzijden van het paviljoen p een breedc veranda waarin sola s eti divans Tertijde van dit pavilion zag men volière bevolkt met prachtige zeldwme vogels De veranda was geheel omgeven door kümplaniten die het inwendige er van in een schemerdonker hulden Aan het plafond hmgen hoerig vazen waaruil een regen van veelkleurige guirlandes neerstroomde in elkaar groeiende en als een bewegelijk dak vormende waaronder men ternauwernood rechtop kon staan Twee deuren gaven van uit het pavilion toegang tot deze veranda Het bovengedeelte dezer deuren wa van geslepen glas met vakjes van veelkleurig glas afgezet Terzijde van een dezer deuren zag men een koperen scbelteknop De onbekende dame schelde aan De deur werd b na onmiddeUijk geopend en Hollanders in vrede naast dkaar moeten kunnen wonen is heftige en oorlogzuchtige taal verderfelgk De staking in Denemarken wordt mot Ule kracht volgehouden Patroons noch werk lieden willen van toegeven weten De patroons gaan zelfs zoover oifl werklieden die foitelyk met den oorsprong der staking niets te maken hebben te ontslaan tea einde de oorsprnkelgke stakers daardoor tot toegeven to dwingen Eu met zulk een geweld wordt die uitsluiting doorgevoerd dat zg zooals aan do Kühiische Zeitung wordt geschreven het karakter knjgt van een gebeurtenis welker beteekenis ver de Deonsphe grenzen overschrgdt Uitsluitingen van zulke groote massa s zgn nog nooit voorgekomen en het besluit der patroons om de volgende week weer 15 tot 20 000 man te ontslaan bewgst dat de strgd met onverbiddelgke gestrengheid gevoerd wordt Feitelgk gaat het hier minder om het loon dan om de macht Wanneer de sociaaldemocraten spreken van den onderdrnkkingswaanzin het terrorisme en do i rntaliteit der patroons dan vergeten zg daarbg geheel en al dat zg in den strgd tegen de werkgevers dezelfde middelen hebben toegepast om dezen naar hun wil te buigen Wanneer men Tfedon het optreden van beide partgen vergelnkt dan ziet men dat de werkgevers niet twgfelen aan het sucwis van den strgd en hem niet alloen vastberaden voortzetten maar ook hun strgdmiddelen biyvcn versterken Bg de reeds 40 000 uitgesloten arbeiders komen heden nog 20 IKX Deze maatregel heelt blgkbaar ten doel dezen nieuwen uitgeslotenen te beletten dat zg steun verlocnen aan do reeds vroeger uitgeslotenen zg hebbon nu juist zelf ondersteuning noodig en daardoor moet weer een sterker beroep worden gedaan op de strgdkas Dat na een strgd van verscheiden maanden do gelden der Dcensche arbeiders tameiyk uitgeput zgn valt niet te verwonderen en het is te begrypen dat zy zich thans weder tot de buitenlandsche partggenooten wenden met het verzoek om ondersteuning De Deensche sociaal democratie wyst er op dat de bniteulandsche kapitalisten in geval de patroons in Denemarken den strgd mochten winnen daaruit een aanmoediging zouden knnnen putten om ook hunnorzgds hot eens met een algemeeno uitsluiting te beproeven en zg roepen den vreemden werklieden toe dat het hier hun eigen zaak geldt Door de sociaal democratische Duitsclie werkliedenvercenigingen is tot dusver 14 000 Zonder den bediende dve in geenen deele het voorkomen van een cipier of gevangenbewaarder had eenige opheldering te geven traden de beiden vrouwen omnen Emilie schoorvoetend en angstig rondziende haar gezellin met vasten tred Deze schijnbaar vrijpostige handelwijze scheen op den bediende niet den mmsten indruk te maken Zij waren thans in een raarmercti gang met aan weerskanten deuren Ongeveer in het midden van dezen gang was een breede trap met een kostbaren looper bedekt Zij passeerden deze trap doch nauwelijks dezelve voorbij zijnde bleet de onbekende dame stilstaan keerde zich om gaf den bediende die haar open daan had nwt de oogen een wenk en zeide tot Etoilie Hier verlaat ik ii mijn kind De bediende daar zal u verder begeleiden iHoe mevrouw laat u mij alleen f vVöeg Ëmilie verschrikt Het mo ïU moet mij verlaten mcvrou i Vroeg het meisje verwonderd Waarom Uw onderhoud met den jiersoon waarvan ik u gesproken heb moet zonder getuigen plaats hel en En mijn vader zal ik hem hier vinden Waarschijnlijk wel En snel ren deur openende verdween de onbekende dame plotseling Verschrikt staarde Emilie op de deur waarachter haar iMgelcidster verdwenen was Maar die deur opentk t t ï niet vt der Op dit oogenblik naderde de bediende die tot Bark voor de Denen opgebracht een som welke met het oog op do groote behoeften der Mrgdkas welke heden nog zullen stygcn als een druppel op een gloeiende plaat kan worien beschouwd Een merk lgke verhooging van deze bydragen is nanwelgks te verwachten en de Denen zullen hooldznkelgk op ch zelf moeten biyven rekenen Uit de hartfetocbtelgke heftigheid der Dcensche oproepingen uit de wanhopige bedon om vreerane hulp schgnt te biyken dat de eigen kracben uitgeput zgn Verspreide Berichten Ekoelasb Voor een der politie gerechtshoven vnii Londen verscheen onlangs een winkelier die den houder van oen advertentie bureau de gemaakte kosten niet wilde vergoeden omdat de door hem geplaatste advertentie niet het geweaschte succes had gehad Hy had gevraagd om een dame als huishoudster met hét oog op een mogeiyk huwelyk De antwoorden die daarop inkwamen wogen te zamen moer dan 2 KG De agent had toen verschillende sollicitanten moeten opzoeken en op de enveloppen moeten aanteekenen welke sollicitanten uit een financieel oogpunt als goede huwolgkscandidaten te beschouwen waren TeW eohter de dus ultgeiochte condidaten met den winkelier die reeds lang niet jong moer was in kennis werden gebracht verminderde haar lust in het huweiyk aanmerkeiyk en toon na al die moeite de winkelier nog zonder vrouw en zonder bruidschat was weigerde hy den agent zyn kosten en moeite te vergooden ielnkkig voor den agent besHste de rechter anders I RüBLANU De Eussische rivieren zgn voor de zooveelste maal weer getuige geweest van een groote ramp Ditmaal de Wolga op wolken stroom de goedcrenlioot Kormiiec in aanvaring kwam met de Dimitri die passagiers vervoerde en er 268 aan boord had Het vaartuig zonk onmiddellök en er konden slechts 105 personen worden gered De ramp wordt geweten aan do kapitein van de Ko milec die de signalen van de Dimitri niet moet Lebben gezien Hy is daarom gearresteerd nUKYFUS De Temps meldt Hoewel de lyst van getuigen op verzoek van de verdediging te dagvaarden nog niet geheel vastgesteld is kunnen wy raededeelcn dat Quesnay de hiertoe op een afstand haar gevolgd wm boog diep en zeide op een toon van diepen eerbied Wanneer het mademoisellle behaagt dan al ik haar voorgaan Ik volg u antwoordde het meisje Hij ging haar voor tot aan de laatste deur in den marmeren gang Hij opende deze en ging het vertrek waartoe gemelde deur toegang gaf door tot aan een andere detir recht tegenover die in de gang Op deze wijze ffing hij steeds op eenigs schreden afstand cfoor het meisje gevolgd door drie of vier kamerb allen ruim en hoog en met ongehoorde weelde en pracht gemeu beid Eindelijk in een kamer kleiner maar zoo mogelijk nog weelderiger dan de voorgaande bleef de bediende stilstaan zon4er een woord te spreken Emilie wachtte vijf tien minuten steeds bleet de bediende zwijgen Mijnheer waagde het meisje eindelijk te zeggen Zij schrikte van haar eigen stem Bewijst mademoiselle mij de eer mij te roepen vroeg de knecht zonder op te zien Moet ik wachten Indien het mademoiselle behaagt ja was het antwoord Wat wilt ge daarmee zeggen als het mij hehaagl vroeg Rmilie verwonderct Ik wil zeggen dat Hit vertrek ter beschikking is van mademoiselte evengoed ah alle anderen in dit pavilion Mademoiselle kan gaan werwaarts ze verkiefat Kan ik wachten waar ik wil F Waarom brengt e mij dan hier na eerst aoovele kamers door le aan te zi n Beaurepaire en kapitein Lebrun Ucnaud er op zullen voorkomen Hetzelfde blad geeft oen geheimzinnig verhaal viui een kleine gebeurtenis die tengevolge heeft gehad dat een ambtenaar van den algemeoueu veiligheidsdienst met zending belast naar Parys teruggeroepen is Een agent van dien dienst liad op last van dien ongenoemden ambtenaar een stap gedaan bg iemand die in zekere gedeelten van de Drejfus zaak gemengd was Deze persoon nam toen een dreigende houding aan tegenover den agent en de tnsschenkomst van de politie bleek noodzakelgk I e revisionisten laten te Rennes kosteloos een brochure over do DreyIns zaak verspreiden De tegenparty heelt ditarop geantwoord met bet uitdeden van de redevoeringen door l ani Déroulede en Man el lliiliert nitgesproken voor het gerechtshof iler Seine De stemming schynt er intusschen niet slechter op te worden voor Dreyfus te Rennes Vrydag hebben meer dan 5IK ihenschen een eerbiedige hulde gebracht aan mevrouw Dreyfus toen zy haar woning verliet om baar dageiyksch bezoek te brengeaaan de militaire gevangenis Louis Havet lid van het Instituut meldde oenigen tyd geleden dat men Drcylus op het tydstip dat de gelegenheldswot behandeld werd dus in fi begin van dit jaar nog een maand lang op water en brood heelt gezet zonder de minste aanleiding zynerzyds Dezen geheel overbodigen strengen maatregel schynt men verschillende perzonen die er geheel onschuldig aan zijn ten laste gelegd te hebbon Havet voegt er thans aan toe dat Deniel de beruchte cipier er lust toe gegeven had I e Matin mi ent te kunnen verzekeren dat Esterhazy ondanks zgn vrygeleide niet naar Hennes zal gaan om daar te getuigen Dat is niet te verwonderen Zyn eenige levensonderhoud is op dit oogen lik munt slaan uit de llchtgcloovigheid van de menschen die zyn praatjes willen drukken In Engeland biyvende vindt hy daar nu en dan gelegenheid toe zou hy dun zoo dwaas zyn aan de rechters te Rennes zyn onthullingen om niet te geven P Als de nationalisten er gold genoeg voor over hebben zullen zy hem echter wel knnnen koopen misHchien ook tracht de waardige oudmajoor hun geld te mtfotselen mot do bedreiging dut hy anders wél komt Du Paty de Clam is ziek Iiy is op raad van de geneosheercn uit de Cborchc MIdi naar het hospitaal van Val de örAce overgebracht De knecht gaf geen antwoord liet m onmogelijk dat vader zulk een groot gevaar loopt als die vrouw mij verteld Beeft dacht Kmilie Hoe anders al deze plichtplegingen te verklaren En ze zag rondom zich Voarbeeldelooze pracht ongohoorde weelde omringde haar Zij duizeUc van de heerlijkheid die haar omgaf Dikke tapijten in zachte aangename kleuren Dedektcn de wanden voor zoover deze door de reusachtige spiegels met breede lijsten waren vrijgelaten Een dik vloerkleed waarin het geluid der voetstai pcn verloren ging bedekte den grond Het plafond was ft frcvjuc beschilderd en stelde een zegepraal van Oalathea voor Een ronde tafel met eon tot don grond afhangend kleed overdekt droeg verschillende boeken en albums verguld op snede Op een guéridon bij een der vensters geplaatst bevonden zich in Ja pansche hchotels vruchten bj cuits en allerlei confituren en in fcarafa van Bohcemsch kristal fonkelden roode gele en donkerkleunge likeuren t wijnen fonkelend en schitterend in de stralen der zon Emilie gewoon ann haar meer dan eenvoudigkamertje in het ouderlijk hui kon ternauwerqiDo hare oogen gelooven t Ongetwijfeld indien treurige gedachten omtrent het lot dat haar vader dreigde niet alle andere gewaarwordingen op den achtergrond hadden gedrongen zoji zij zich uren lang hcbl cn kunnen verlustigen in de haar omringende koninklijke pracht Wordt virvolgd