Goudsche Courant, dinsdag 1 augustus 1899

scheweg van den Centraahipoonreg bjj Utrecht een werkliedenkolonlo te stuihtcii die den naam Padna zal dragen Het terrein is uitstekend voor dit doel geschikt tcrwyi een lU tal treinen in de richting naar Utrecht dageiyks aan de halt stoppen alsmede naar en van Baam een 7 tal en naar en van Amernloort een J tal treinen van de halt vertrekken ol daar aankomen Soest Hoestdyk Soesterberg en de Bilt buiten rekening gelaten bestaat er dos een linke gemeenschap tnsschen de haltDolderderscheweg en de gemeenten Utrecht Baam n Amersloort waardoor de werklioden die zieji daar zvllen vestigen ruimschoots in de gelegenheid zullen zyn in die plaatsen werkzaam te wezen en zich voorzien van werkmanskaarten op den spoorweg des morgens naar hun werk te begeven en avond weer thuis te komen in ecn frissche ruime woning met een flink stukje grond voor geen hoogeren prgs dan thans voor menig kort in een van lirht on lucht verstoken slop of teeg moet worden betaald Wat n belangstelling Voor do verkiezing van 4 leden patroons van de Kamers van Arbeid werd in hot onderkiesdistrict Dubbeldam geen enkele stem uitgebracht Over het beginsel der wyzigingsvoorstellen van dr Kuyper door invoeging van een nieuw art 2 en een nieuw hoofdstuk X in de Ongevallenwet om eenerzydu tegemoet te komen aan de Intdenkingon in de af deelingen tegen het bureaucratisch on cen tralistïsch karakter van het Kegeeringsont werp geopperd en anderzyds voor een deel de bezwaren te ondervangen die uit don boezem der nyverheid tegen hot ont worp zyn ingebracht chryven de ministers van Waterstaat Justitie en Kinancilin in hun nota van antwoord De hy hot amendement voorgestelde regeling komt in hoofdzaak hierop neer dat door en verooniging van werkgevers elke ingevolge de bepalingen daar van mocht worden gevormd aan de by haar verzekerde werklieden de schadeloosstellingen worden voldaan waarop die werklieden gedurende de eerste 13 weken na de hun overkomen ongevallen recht hebben Voorts wordt hy de Hyksvorzekoringsbank voor ieder dor bedoelde ongevallen zooveel kapitaal gestort dat do rente daarvan gerekend tegen 3 pet voldoende is om aan don getrolleno of do nagelaten betrekkingen de rente uit te koeren waarop zy aanspraak hebben De uitkeoringon in de eerste 13 weken geaohieden door do vereeniging de nitbetiflmgen der toegekende rente door de RgkBverzekeringibank Worden door de veroeniging de bovonbedoolde schadeloosstellingen en kapitalen voldaan door ieder dor daurby aangesloten werkgevers worden weer aan do vereeniging do sommen betaald benoodigd om de kosten te dekken welko voor de vereeniging van do in zyne verzekeringsplichtige ondernemingen voorgekomen ongevallen het gevolg zyn terwyi alle leden tegenover de Kyksvorzekeringsbank hoofdoiyk aansprakeiyk zfln voor de voldoening der door do vereeniging aan do bank verschnldigde sommen Ieder der bö de vereeniging aangesloten Ulrecte SpoorweKverblndlnucn met GülUA Zooierdlenst 1899 AanRevaogeo c f 4 n v 7 v r iVi r ïï 4 u 4 4 41 1 1 1 11 11 7 14 1 1 7 1 14 I ll ll H ll tl 11 41 11 10 U il II 4 40 go I 9S 1 10 10 11 1 14 11 11 t rb 1 1 nrl gUir ttm enteloi ml t iri i Of imt tMiyn ifii Imd U iaitf n miu4 toüupul r te tlnlirtl 11 tOTTItB4II 90VD4 i m nm UU m l M I Uu JhlwHIIWil 1 40 f 6 41 i ll S ll 1 17 I I 1 17 114 41 1 45 S I4 I ll 1 47 8 11 I i0 11 57 9 40 0 11 to ti IO S 10 4S I OI 1 14 00 10 0110 17 M ll S4Ul ftwltttirf Of 4t l T i M tmAmi wcle ü Boll 11 11 11 14 r 40 T 7 SI 11 94 IIOUDA UKN HAififi ll U 1 01 l Ot 1 14 1 41 4 11 1 11 1 10 l i 11 41 1 SO 1 41 1 41 4 14 4 4S 8B 7 11 I IO 8 101 18 10 14 1041 10 40 g ll 10 18 I 11 i 10 17 8 C 10 11 ♦ S n 41 8 41 8 t 0 10 44 10 88 II 07 IS 1 17 10 1111 11 uu 11 10 11 41 U H 10 41 11 4 t I ll lO ti W B O Uut 4ia 0S1 l l7l0 7 4ll liS 00 MIlU U 11 17 U Si II CD l SI I 4I 3 00 4 00 4 10 4 41 i lO I ll 7 00 7 41 7 M f Il Voofbur B 10 17 1 41 4 11 11 loelerei ZBn f OI i le jj i ii 0 10 n d 14 0 Il m 7 4 1 1 KD lFl l lO U 10 14 II 1 tl lH l 87l l7 U l7 4t7 I OI I ll 00 4 10 7 17 I IO ifi BatanibtnEa llm 1 Mam atta htalw U Müpn i Hj BwatalM taWaria ra Ot i taw r o U 11 X A M T B s U M Tin ana e i I OI 1 17 11 10 10 10 47 11 04 1 13 1 88 8 11 1 O 8 1S t B IS 18 8 16 SU l iSg St 10 10 1100 8 01 8 13 08 10 11 10 14 11 48 i h o ri I K 11 11 ilaanna 07 lO UWlO SÏ 11 00 11 10 I IO 3 17 4 M II W ll rr Ml M 4 w 9 a d I 4i ll ll 1 41 M Mi 7 11 hl I OI 1 4 1 13 I ll tj lO II 11 41 it t 1 11 3 1 ISO 104 Ml 40 7 SII ikl 4 11 1 81 7 S8 I IO l 4 1 10 111 11 UM I 1I 11 01 1 37 3 01 I lO S 4 4 41 B I8 1 7 11 ilw 8 11 4 BS 8 14 lO SI U Bi 11 17 4 11 7 U 8 80 7 01 I ll in 4 I ll 41 7 87 k 8 10 7 11 I IT M8 ü OO I U i U 10 11 tUO 11 11 1 1 l 0 Ml 4 41 1 10 IA 7 11 7 11 l l 6 II 7 l 7 40 0 8 9 44 U ll 11 0 11 J4 1 80 LID 8 81 M ll 8 31 7 18 1 10 v ll 1 41 l 4sWb l8 l iS II 80 10 00 11 80 11 1111 4013 10 SHKO 8 11 60 7 80 8 11 40 l OO 7 17 7 mil t 10 18 10 48 11 811 011 14 I U 4 4 18 1 47 7 7 SS 8 14 1 11 10 87 11 10 1 Oretigem moet dciniitnicticteitenifaiPaty I ingesteld b na algflwp ii zgn BINNENLANPT Men Achrtjtt ans nit Den Hiutg I c heer J I Bny Tb Azn gedelegeerd comniUariH von het Zeebad Hcheveningen gal gihtcreniianüddag unverwacht aan het badpi rBonecl op het trand last een chynrejlding met de rcddingboot te verrichten Deze geiwhiedde in tegenwoordigheid van den eoromiiuiari van politie te Hcheveningen don heor 1 H Syplien In minder dan 5 ininnteii wax de Iwot met lioppen bemand in de branding Bfj den temglieer prong ecn der mannen nit het bootje en zwom naar den wal ten einde zyn zwemvaardighcid te vertoonen Daarna werden de reddiugflmiddelen in oogeaschouw genomen by de mannen vrouwen wenen gemengde baden Alle bleek in deii besten toestand te verkoeren Do comraissari van politic verklaarde zleh volkomen tevred ii Ken oHeieel Atjeh telogram van heden Inidt Op een tocht door het landMcbap Matang Koelie onzerzydii gesneaveld een militair beneden den rang van offleii r Jewond een ofdeier en drie militairen tiencden dien rang Vyand heett acht en twintig doeden achter gelaten Toekoe Tjihik Matang Koelie nneoveldo In Matang Albi weinig en in PeWoe geen verzet ondervonden Dnzcrzyd twee gewonden en een verdronken Vyand liet achttien douden achter Men herinnert zich dat by de verkiezing voor twee leden van den lenicenteraad in diKtriet II te Den Helder het iit mbureau al de ingeleverde Ipmbiljetten van onwaarde verklaarde omdat do namen er niet in alphabctifiche volgorde op voorkwamen eeno IWHlisaing waartegen door anderen protest werd aangetoekend Thans heelt de Gcmoenteraad van Den Helder aan eene commiHsie van B leden conlorm een voorstel van H en W opgedragen hot openen en onderzoeken der stembiljetten on hare bevinding aan den Raad ter beslissing voor te loggen In het voorstel van H en W werd overwogen dat de wet in het geval waartoe de besÜBsing van het tembnrenu heett aanleiding gegeven niet heelt voorzien Waar nu een geval aanwezig is buiten de wet staande oordeelden B en W is het een algemeen geldende rechtsregel een weg te vinSen die het voorsehritt der wot het meest naby komt Als college dat biykens art 31 gemeentewet in gewono gevallen d i wanneer personen Jn verkozeh verklaard in eerste instantie geroepen is tot lieoordoeling van de beslisiing van een stembureau meenden Bnrg on Weth dat ouk in dit geval in de eerste plaat s Kaad tussohenkomst moest worden verleend Borst dan wanneer de Kaad oane beslissing al bobben genomen kon naar H en w meenden van hoogerhaud worden ingegrepen Naar wy vemoraon egt het Hbl bestaan er plannen om aan de halt Dolder t 7 10 7 11 i ll door 7 17 t ii a oi 4t I ll l lt Ct 1 1 7 4 7 41 7 10 a io 1 41 Ooada It nlr lit Niiuwwkark OsmU B H du M BottwdimD F BotUtdui B t n MIaa lm DluJ kW Sotttrdttii B un Rotterdam D F Bottmbm U aip U Hi6 irwk k Itoordmht sada 7 11 741 4 41 4 l t 04 I ll 1 17 1 41 4 KS 1 14 4 10 a i 1 44 fi klUt 1 1 I Mm al l rtdn 1 7 111 i oii 1 43 l tl 7 17 LOO 7 4 0 I OI n i ui t n 10 t aosda 8tMBliuh iMMrk p lle 1 10 I U 7 i tl i U 1 41 0I 1 4 I IS I ll t ou t d Wowd Uinalli Utraekt Wooiil Oad w Ooada SortwMW ï Voorbwi t Ha werkgeven draagt dss leU de risico van de verzekering zyner werklieden Dit moet althans de bedo ling zun want hy in wiens onderneming een jaar lang geen enkel ongeval voorkomt betaalt volgens de toelichting van het amendement dat jaar niets voor dekken van rente In de Nota van inlichtingen is uitvoeriggehandeld over do voor en nadeelen verbonden aan een stelsel wa4rby den werkgevers onder ekere voorwaarden zou wordentoegestaan zelven de risico der verzekeringte dragen en uiteengezet waarom de Kegeering meende zoodanig stelsel niet te moetenvoordragen Op een groot bezwaar aan hetstelsel van zelfvi rzekcring verbonden werdgewezen nl dat voor dön individueelenwerkgever na ieder ongeval een sterk belangontstaat strgdig met dat vap den getroffene Maar ook aan het stelsel van den voorstellervan het amendement beschoDwd in het lichtder door hem daarvan gegeven toelichting kleeft dit bezwaar dat di stelsel geenonderlinge verzekering behelst maar eikenwerkgever individueel de r sico laat dragen Voort achten de minister een niet geringbezwaar van het stelsel vkn het amendement dat de toegang tot de Bedryfsvoreeniging uitsluitend voor die groote industrieelen open staat Acht men in stryd metde meening der mmisters in de igen verzekering een voordeel gelegen voor dewerkgevers dan schgnt het hoogst onbiliyk dit voordeel aan de kleinere werkgevers teonthouden Zoodoende toch wordt een voorrecht in het loven g foepen voor hen dietoch reeds ia gunstige omstandigheden verkeeren l Ofschoon de ministers niet in staat zyn nauwkeurig op te geven hoeveel werkgevers tenminste 50 vaste werklieden in dienst hebben hy benadering kunnen zy hnn getal wei bepalen Volgen de opgaven der inspecteurs van den arbeid vallen 2 5 478 inrichtingen onder de veiligheidswet on verblyven in 787 van die inrichtingen d i in ongeveer 3 pOt meer dan 50 personen Van de ondernemers die onder de Ongevallenwet zullen vallen zullen niet voel meer dan 8 X gemiddeld meer dan 50 vaste werklieden in dienst hebben Hoe groot l et getal ondernemingen 1 welke verzekoriflgsplichtig zullen zyn is moeiiyk te schatton allicht is het op 70 000 k 80 000 te stellen Mitsdien zou ruim één percent der ondernemers gemiddeld 50 of meer vaste werklieden in dienst hebben en dus tot oeno Bddryfsverooniging kunnen bchooren Mocht intusschen een k egeling in den geest van die in het amendement vervat in het ontwerp worden opgenomen dan zal zy naar de overtuiging der Regeering by do werkgevers op den dunr weinig b val vinden en zal van de bevoegdheid om zich aan do centraio verzekeringsinstelling to onttrekken zoo goed als geen gebruik worden gemaakt Dat het zich aansluiten Ify eene liodryfsvoreeniging voor den werkgever in het algemeen de verplichte verzekering zyner werklieden njet goodkooper maar juist kostbaarder zou maken komt don ministors voor ontwytelbaar te zyn Ook d voorsteller van het amendement schynt zich hieromtrent niet vele illusies te maken Bestaan er dus liy de Regeoring bedenkingen zy meent toch den voorsteller een 4 41 4tll 1 01 t ot llll 4 4 40 4 S8 4 04 11 41 4 11 4 37 4 47 4 14 1 01 6 07 I OS 1 44 1 14 1 01 I OI 1 14 l IS j tl 11 4 0 4 14 H 1 47 I OS I ie 7 11 7 J I woord van hulde te moeten brengen voor de vele moeite welke hy zich gegeven heeft om door een zoo uitgewerkte regeling te trachten de by sommige werkgevers tegen de Regeeringsvoordracht gerezen bezwaren weg te nemen üemeng de Berichten Men meldt ons uit Den Haag Gisterenavond werd ter hoogte van Hotel Royal aan den Nieuwen Scheveningen Weg door een der stoomtrams van do Staatsspoor komende van Scheveningen een heer Duitscher overreden die tusschen de rails liiep De tram ging hem over de boenen Een zyner voeten werd afgereden terwyl do andere verminkt werd Nadat de ongelukkige per eerstvolgende uit Den Haag aankomende stoomtram naar Scheveningen was vervoerd werd hg van daar later naar het gemeente ziekenhuis te sGravenhage overgebracht Aan de spoorbaan naby de splitsingen van do ceintuurbaan der H LI 8 M te Rotterdam ter hoogte van de Delfshavensche Schie zyn opmetingen gedaan voor een nieuw centraalstation voor Rotterdam Bedoeld terrein is gelegen op grondgebied dör gemeente OverHohie De machineloodsen der H I I S H aan den Bonkolsdyk tusschen de heide hoofdsporen zullen binnenkort ontruimd worden Op 1 Augustus gaan een Duitscher en een Bus er samen op uit om een voetreis om don aardbol to doen Van Amsterdam uit gaan zy langs den Ryn Zwitserland Italië Oostentijk Balkanstaten Turkye Klein Azië PerziS Voor en Achter Indie Sumatra Java Australië westkust van Zuid on Noord Amerika tot SanKraiicisco dwars door de Ver Staten naar Newyork on vervolgens over Engeland naar Amsterdam terug Zy denken t in vyf jaren te doen Inmiddels zyn op 1 7nni te Pargs twee DnitHchers een snelrit op rywielen om den aardbol begonnen langs een eenigszins anderen weg dan die der voetreizigers daar zy zich in Achter Indië noordwaarts wenden door Birma Siam China en Japan zullen gaan om van daar naar Amerika te komen Nog altyd is zulk een tocht hetzj te voet hetzy per rywiel ecn niet te onderschatten waagstuk waartoe veel moed en onverschrokken ondernemingsgeest behooren t Is voor zoover bekend do eerste maal dat volgens een vooraf beraamd plan een voetreis om de aarde wordt begonnen In den korten tyd dat het rgwiel zich doet gelden is t reeds de zevende keer dat men een dergelykc poging por flets onderneemt Maar deze zyn tot dusver mislukt De laatste fletsglobetrotter Frank Lenz wferd in Klein Azie door roofzuchtige Koerden vermoord en de voorlaatste Hans Knoll overleed in de woestynen van Beloodschistan aan de gevolgen van het klimaat zy die nu opnieuw dit waagstuk op een rgwiel ondernamen zyn W Schwiegershauson journalist en Oustaf Kogel die reeds een voetreis van San Franclsco naar Newyork gemaakt hebben TUd VM GreeDWIch 10 10 10 17 10 14 in ll 10 40 1 17 I ll 7 1 03 1 10 17 I ll F 8 S0 lo ia 10 17 11 1 10 47 10 11 11 41 fi Hollu4 ili 8 w 1M 10 10 f Il 10 08 f 10 18 10 11 t il 10 11 10 4 11 10 nXt In maritieme kringen loopt het gerucht dat do gezondheidstoestand van den minister van marine jhr RoëU van dien aard is dït deze hem niet toelaat aan een volgende begrooting te gaan werken en dat Z E daarom voornemens zou zyn zyn ambt neder te leggen Reeds wordt tevens als ign vermoedelgke opveer genoemd de kapitein ter zee EUis Van andere zgde wordt dit gerucht ook medegedeeld en daaraan tevens toegevoegd dat ook als vermoedelyk opvolger genoemd wordt de kapitein ter zee ïiouwenburg Hblad Rechtszaken De Hoog e Raad heden uitspraak doende in de zaak van de beide personen die onlangs wegens oplichting ten nadeele van eensigarentabrikant te Gouda door het gerechtshof te sGravenbago tot 18 maanden gevangenisstraf werden veroordeeld terwyl deRotterdamsche rechtbank hen in eersten aanleg slechts 1 jaar had opgelegd overwoog te dien aanzien o a dat het Hot op grond ouk van de minder gunstige berichten aangaande de personen dor beklaagden ingewonnen do hnn in eersten aanlog opgelegde straf verzwarende zonder dat biykt dat die berichten by het Hof zyn verkregen door het onderzoek ter terechtzitting waar de beMaagden gelegenheid hadden zich daartegen te vordegigen heeft geschonden verschillende wetsartikelen Mitsdien is het arrest van het Haagsche Hof vernietigd en de zaak verwezen naar het Hof te Amsterdam teneinde opnieuw te worden behandeld By den Officier van Justitie te s Gravenhago is volgens de Haagsche Ct een brief ontvangen van zekeren J I Wapperom tydeiyk in het huis van bewaring in Don Haag vertoevende waarin deze verklaart de dader te zyn den dubbelen moord te Berkel op den 74 jarigen rentenier M Ripping en diens 64 jarige huishoudster G Vrieling in den nacht van 16 op 17 Januari van dit jaar bedreven Deze J D Wapperom is 21 jaar oud los werkman en werd 15 Juni j l door de Rotterdamsehe rechtbank veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf wegens diefstal door inklimming van 2 lampen uit een onbewoond buitenverbigf aan den Katondrochtschen Lagendyk te Rotterdam welk vonnis DBhderdag van verleden week in hooger beroep door het gerechtshof in Den Haag bevestigd werd Wapperom is thans overgebracht naarde gevangenis te Schevoningen M Bond lan Ond oiièrofSciereD In het hotel Hol van Brabant te Ngmegen werd Zaterdagmorgen de 12e jaariyksche algemoene vergadering gehouden van den Nedorlandschen Bond van Oudonder offlcieren Allereerst werden eenige verslagen uitgebracht Alvorens tot de verdere behandeling der op de agenda ïoorkoraondo onderwerpen over te gaap werd in stemming gebracht het voor8 el v B het hoofdbestuur om de voorstollen die statntenwyziging noodzakelyk teng ovolgo moeten hebben niet te behandelen Dit werd met 45 tegen 16 stemmen aangenomen Hierdoor vervielen vele punten der agenda Het voorstel van het hoofdbestuur De mmissie voor stoffelyke belangen te machtigen om de tot nu toe door haar gevolgde wyze van werken met betrekking tot de stoffelyke belangen definitief vast te stollan en in Verband daarmede het huishoudeiyk reglement en de instructie voor hoofd on afd correspondenten te wgzigen en aan te vullen werd met 56 tegen 7 stemmen aangenomen Op voorstel der afd Amsterdam zal voortaan vim hot behandelde in de hoofdbestnurs vergaderingen een meer uitgebreid verslag in het orgaan worden gegeven en zal in den bondskalender achter den naam van ieder hoofdbestuurslid het jaar van aftreden worden vermeld Naar aanleiding van een desbetreffend voorstel werd medegedeeld dat het hoofdbestunr reeds aan de verschillende ministers gevraagd had om voor enkele betrekkingen het eerst in aanmerking te doen komen ondonderofficieren Aan den wensch van Amsterdam om Aia bond hg de jaariyksche audiëntie van H M de Koningin aldaar door 2 of 3 leden van het hoofdbestuur te doen vertegenwoordigen zal door het hoofdbestuur worden voldaan Medegedeeld wer d dat aan tet verlangender afd s Hertogenbosch reeds was voldaan nl om bg den minister van oorlog aan tedringen op de verbetering van het lot derweduwen Het verzoek van Maastricht om bj de algem vergaderingen in België het geheele hoofdbestuur tegenwoordig te doen zyn enz zal in overweging worden genomen De begrooting voor 1900 waarop nu ook 110 is uitgetroUceit voor contribotie aan de vereeniging Het vaderUnd getrouw w rd goedgekeurd In zake de bestuursverkiezing stelt Amsterdam voor den voorzitter te herkiezen maar het lid Van Lienden niet omdat deze volgens Amsterdam wel een flink bondsmakker is maar als bestuurslid eenvoudig onmogelgk Over deze uitdrukking uit eerst de voorzitter daarna de beer Kroon zyn verontwaardiging en met lui4 applaus wordt do motie aangenomen door den afijevaardigde van Dordrecht voorgesteld luidende De afgevaardigden keuren ten sterksteat de wyze waarop de aid Amsterdam isopgetreden tegonover een verdionstolyk lidals Van Lienden en gaan over tot de ordevan den dag De oitslag der daarop gevolgde verkiezing is dat herkozen worden de heer Schreuder mot 59 en de heer Van Lienden mot 52 stemmen Ofschoon beiden de benoeming aannamen verklaarde evenwel do heor Schreuder wegens gezondheidsredenen slechts tot 1 September als voorzitter te zullen blyven fungeeren Om één uur trokken de algevaardigden voorafgegaan door de muziek der koloniale reserve m optocht met hunne banieren door de stad naar de Vereeniging waar zich hot eerecomité had opengesteld De heer Laging Tobias oud gouverneur van Atjeh voerde by ontstentenis van den eere voorzitter don burgemee stor van Nymegen het woord en begon met voorlezing van een schrgven van den Init goneraal K van der Heyden die hoewel hg het voornemen had gehad deze vergadering by to wonen te elfder ure daarin verhinderd was en hield eene hartelyke redevoering er op wyzende dat uit de gehouden vredes conferentio gebleken is dat de oorlog nog niet wordt afgeschaft en dat een onmisbaar deel van dat leger do onderofficieren nog blyven bestaan enzoovoort Spreker eindigde met don roep Leve do Koiiliigin waarmede de aanwezigen harteiyk instemden Na een woord van dank door den voorzitter aan den heer Laging Tobias voor zyne sehoone rede en aan de overige leden van het eerecoraité voor hunne tegenwoordigheid word op verzoek van don eere voorzitter der afdeeling Amsterdam den schout bg nacht Brandt een geestdriftig hoorah uitgebracht op luit geueraal K van der Hegden En hiormodo was deze plechtigheid afgeloopen STADSNIEUWS GOUDA 31 Juli 1899 Het verslag in de N R C van do laatste Raadsvergadering schynt by sommige betrokken personen do opvatting te hebben gevestigd dat het voorstel van B en W om een adres aan H M do Koningin te richten in zake den aanleg van eon wandelpark zou zyn verworpen on do Raad du berust heeft in de weigering van het polderbestuur van Bloemendaal om vergunning te verleenen tot het dempen van eenige sloten Die opvatting is echter onjuist Do behandeling van het voorstel is uitgeiUld tot da volgende vergadering na de verzekering van het Raadslid den heer van Galen dat v66r die vergadering wel zon blgken dat het polderbestuur op zyne beslissing terug komt eene verzekering waaraan dès te moer geloof word geschonken omdat do heer van Jalen wiens betrekkmg tot leden en ambtenaren van het polderbestuur bekend zyn daaraan toevoegde inzage te hebben gehad van de correspondentie tusschen B en W en het polderbestuur Het doet ons leed dat de correspondentvan de N R Ct door zyn wy meenenaan geheel onwillekeurig onduidelgk verslagtot deze minder juiste opvatting aanleidingheeft gegeven Het harmonie concert van Bouwman s kapel gisteravond was een waardig slot dor zomerconcerten Een tairyk publiek woonde deze uitvoering by en gaf by het wegsterven der laatste tonen van de Trouvère door luide toejuichingen haar voldoening te kennen over het gesmaakte kunstgenot V y hadden inderdaad een fraai programma dat onberispeiyk werd uitgevoerd wy zyn de directie deit Sociëteit Ons Genoegen ten zeerste dankbaar voor haar onvermoeid streven ons des zomers goede muziek te doen hooren Zg ontziet daarvoor moeiten noch kosten Gelukkig dat dit jaar het weder zoo medewerkte Velen hebben inderdaad veel genoten zoodat de directie zeker kan zyn dat de leden haar bemoeiingen ook wat betreft het handhaven eener goede orde alleszins waardeeren Thans begint de gewone keitais campagne die wy eveneens goed weder en veel succes toewenschen Veelbelovende aanplakbiljetten doen heel wat verwachten en het Goudsche publi ek zal zeker deze voornaamste gelegenheid om zich gedurende de kermis tie amnaeeren niet ongebruikt laten De repu tatie van Ons Genoegen is op dat gebied sedert hing gevestigd Door de politie alhier is een minderjarig meisje aangehouden die onder politietoezicht naar hare ouders te Utrecht is overgebracht De Kegelclub Hai ionie behaalde te Overschie den 4don Korpspry de Kegelclub Hond plank beiden alhier den 5den Korpspry De heer P J Jager van Hond plank behaalde den negcnprgs en den Koningspnis De heer N van der Wouden van Harmonie den Iste personeelen prg De heer J G Steenland van alle Negen den In serieprys 3 kaarten Het Uoordrechtsch fanfarekorps gisterenavond laat van Nieuwerkork naar Moordrecht huiswaarts keerende is mot paard on wagen doordien het paard schrikte te water geraakt Gelukkig zyn er goen persoonlgko ongelukken voorgevallen De instrumenten w rden heden morgen opgevischt De jaariyksche piamens dor Nederlandsche Toonkunstenaarsverceniging te sOra venhage zyn geëindigd In het geheel hadden zich aangemeld 37 voor piano lager ondorwy 4 voor piano middelbaar onderwy I voor viool lager onderwg 1 voor orgel lager ondorwgs 8 voor koorzang ondorwüskunst 3 voor solozang onderwyskunst en 1 voor compiniÜeleer te zamen 55 caudidaten waarVaii geslaagd 21 voor piano lager onderwys 2 voor piano middelbaar ondorwy 1 voor orgel lager ondorwy 8 voor koorzang onderwyskunst on 2 voor solozang onderwyskunst tcrwyi 1 candidaat zich hoeft toruggetrokkou en 20 werden afgewezen Do commissie van examinatoren bestond uit den voorzitter mr Henri Viotta s Gravenhage mejuffrouw Jeanne Landré Nyraegen on de heereu G A Heinze Mniderberg M W Petri Utrecht S van Milligen Ant Avorkamp Jo A Verheyen J W Kershergon Ary Belinfante allen te Amstordam it L Rykon te Deventer 1 H U Spaanderman to Gouda Paul 0 Koerraan te Leeuwarden Loon C Bosman te Ngmegon A B H Verhey te Rotterdam L W Wirtz Arnold Spoel L Angenot K Benodictua Henri VJiUmar en A J Ackormann secretaris allen te sGravon hage Veft64DKRINGV4niDBN6EMI ENTKRMD VRI IDAG 28 IIJLI 1899 Vervolg Ingekomen on bereids gedrukt en rondgedeeld Een adres van B en W aangaandedo schoeiing aan dó Bleokerskado De begrooting der stedeiyke gasfabriek voor 1900 flen brief van B en W houdendepraoadvies op het verzoek om concessie vooroen tramweg van Gouda naar Boskoop envan Gouda naar Schoonhoven DeZo stukken worden ter visie gelegd Ken brief van B en W botreffondodon bouw van oen nieuwe school voor gewoon liwer onderwys Tor visie Een brief van B en W om het lokaalin gebruik by de Muziekschool weder aande 2e kostoloozo school te verbinden en demuziekschool afd B te brengen boven dewaag Ter visie Een voorstel van B en W tot hetvaststellen van een nionwon logger van devoetpaden en wegen in deze gemeente Een adres van 1 Bik Sr houdendeverzoek om ontslag als concierge aan deAvondschool voor Ambachtslieden Wordt eervol verleend Een adres van de Directie der Stearine Kaarsenfabriek Is gedrukt Een adres van de bouwvereeniging Ons teh nis verzoekende dat de gemeentede richtige uitbetaling van rente on aflossingvoor een leening garandeert In handen van B en W om bericht enraad 1 29 De begrootingon der gesubsidieerdeInstellingen van Weldadigheid voor 1900 In handen van de hh Dessing Krook en Donker 30 De begrootingen vtfn hot Hoffmansgesticht en o Volksgaarkeuken In handen van de hh Vingerling de Raadt en Jaspers 81 Een schrgven van de Commissie voordo ètrafverordeningen tot wgziging van ai t 178 der algeme politieverordening Ter visie 82 Sollicitaties voor concierge aan deAvondschool vooj Ambachtslieden als van J P Delchambre W Grander A Zwanenburg J van Leeuwen Jr en W Roepers iTer visie 33 Een adres van de bewoners der Korte Groenendaal betreifende den b uw Van het nieuWe politiebureau De Voorzitter Namens B e i iw itel ik voor dit dM Toor koanisgeving aai t pemen Aldus besloten 34 Een adres van R U Jongenburger betreffende het baggeren in een zelling Zal worden behandeld hy punt 16 der agenda Aan de orde De benoeming van oen onderwyzer en twee onderwyzeressen aan de 2e kostelooze school Tot onderwyzer wordt benoemd de hee J P VA DK BOSCH met algemoene stommen Tot onderwyzeres wordt lienoemd Mej Vif 1 SILIAKUS met 16 st 1 stem werd uitIgebracht op Mej S Groeneweg Tot onderwyzeres wordt benoemd Mej J G DE MOL te Amsterdam met 10 St 7 Stemmen werden uitgebracht op Mej A Grebe Aan de orde De rekening der dd schuttery o er 1898 Het voorstel tot wgziging dor gemeontobegrooting dienst 1899 Ingekomen stukkon No 53 Idem idem Ing SI No 62 Idem idem Ing St No 66 Idem idem Ing St No 67 Het voorstel tot vernieuwing eener Sluisdeur van het Rceuwgksche Verlaat Ing St No 60 Het praoadvies op het verzoek van L van lilankenstoin lo Woerden betreffende ihet schoolgeld voor zgn dochtertje govorIdord Ing St No 61 Het voorstel hotreffonde het ondorwy in het koken aan leerlingen der herhalingsIsrhool voor meisjes Ing St No 59 Het voorstel tot wgziging dor verordening op de Avondschool voor Ambachtslieden Ing St No 5 1 Het voorstel tot bestendiging van do holfing vim sliiisgeldon voor het gebruik van het Keouwyksche en Slnipwykache Verlaat Ing St No 65 Het voorstel tot oiiinbaarverklaring van t isten van het kohier der pi directe dasting naar l et inkomen dienst 1B9K ing St No 83 Hot voorstel tot aanvaarding in eigendom van een stukje grond aan do Hoelekado Ing St No 58 liet voorstel tot opzegging van de Verhuring van stukjes grond aan de Vest Ing St No 64 Worden allen zonder hoofdeiyke stemming Hangonomen Aan de orde Hot voorstel om aan H M de Koningin een adres te richten tot Hierover had eenige dlscuHsie plaats waaraan deelnamen do hh Van Galen Nederhorst VInberlliig Jager en Voorzitter De heer lager stolde voor dei e zaak aan te honden In stemming gebracht werd dit voorstel aangenomen mot 14 legen 3 st die der hh Hoogonboom Van Iterson en Noothoven van Goor Aan do orde Het voorstel om aan V Mynlioff ver pinning tot baggeilen in oeno zelling der ge neento te vorleoiien Ing St No 5 5 De hoor Van Goor stelde voor dit punt kis laatste der agenda te behandelen In stemming gebracht wordt dit voorstelaangenomcfl met 13 tegen 4 stommen dieder hb Van Galen Dessing Nedcrhorst onVan de Velde Aan de orde Hot praoadvies op het verzoek van Th Boot en H van der Pool betreffende debebouwing van een terrein bh do Algemoenebegraafplaats Ing St No 7 j Wordt goedgekeurd Aan de orde 1 0 interpellatie van don heer Vingerling en de nitlegging door Burgemeoster en Wethouders aan art 33 der Vorordenii regelende de bouwpolltie te geven Hierop had oonige discussie plaat waaraan deolhamen de hh Vingerling Nedcrhorst Straater van Galen Jager do Raadt Dossing en de Voorzitter De heer Vingerling bad eene motie Voorgesteld die werd verworpen mot 12 tegen 5 stommen die der hh Krook Donker tan Galen Dessüig en Vingcriing Aan do orde Het voorstel om den heer Mynlieff y vergunnen in een zelling to baggeren law het verzoek van den heer R U Jongenbnrg 0 voorstel van den heor Noothoven van Goor werd dit in besloten vergadering behandel Na heropening werd het voorstel var B en W aangenomen met algemeone stemmen Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Per Telegraaf r f Veemarkt te Rotterdam l Maamhg 31 Juti 1S99 Vette Owen en Koeien goode aanvoer pr