Goudsche Courant, woensdag 2 augustus 1899

No 7054 388te Jaar an Woensdag 2 Augustus 1890 HtllMm OIlilVT jyieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TdefM Ho M ADVERTENTIEN worden geplaatst VaB 1 6 regels è 50 Centen iedere regel meer III Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TciefMi Ko M De üitgay C efet Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VLFF CENTEN voor IC kwaliteit 31 je kwaliteit j8 je kwaliteit i $ ent per half Kilo Vette Kalveren goe le aanvoer ie kwaliteit J e kw a4 ie kw 20 cent per half Kilo Vette varkenii goede aanvoer ie kwaliteit 17 ade kwaliteit 16 je kwaliteit 1 5 cent per half K 1I0 Vette S hapcn en Lamineren groote aanvoer De handel wa in vet Vee traag Vette Kalveren vlug prijslioluknd Varkens icU rninrter in prij Schapen en Lammeren veel minder in prij A T n OS Az Md TMihnir Kloiwod B 73 73 i JOU DA Ê elepltoun JV ti y inslenlaiii Vikrt Mlotkr 1 i ju7 mi tsVt 10 88 88 IS Uciirs xfin 4V I l 1 4 lOl i 87 100 ♦ o 1 81 488 tl JULI KunUAiiD 0 t Had W 8 dito dlla diic I dito dito dito 8 lfoliai OU Qaaill Ull tS t iTALll lotehrüviDg ISAS Sl 67V ttlinjülD Obl Hlanenl 1 114 4V dito Ooeoai 1180 4 dilo bij Bolhl 18 4 dito b l Hop UM BO 4 dito in goud leen 1888 A dito ililo dito 1884 5 Ü Perpet ichuld 1881 4 TOMIU Oopr Jon leen 18 0 4 Gec leening letie 1 leo leenin leriB C ïtllDArt Hep r oblg 18918 Mliico Ubl Buit Seb 18 0 VlHKKUILA Ohl 4 onbep 1881 AvnilDU Obligalien 18 t 8 KonODAH Htad lMU 1814 8 NlO N Afr Ilindollt aand Anndib TBb M j Jertl o len Oeii Maatwbapptj dito Am llvpolbeokb paodbr 4 i Cult Mij d r Vontenl aand 101 104 Or Hjpolheokb pandbr 4 i Nederlaodaeha baak aand Nad HandelmaatKh dito N W k Pao Hvp b pandbr 8 Bolt Ilyiiothaokb panilbr 4i 1 8 uov 90 v Ulr IKpothgekb dito 4Vi OovrtNH O Mt UoDg bank aand Kuil Hypotheekbank paudb 8 Amuti KquI hjrpolh paodb 4 Maiw L O Pr Lihn rert SlD lioll lJ 8poor Mü a nd U4 Mij lol Kip V 8t 8pw aand 10 ii Ned Ii d Bpoorwogm aand M4 Neil Huid Afr Spm aand 8 Vl lOO l 86 86 8l V7V dilo dito illto ll l duo 8 iMluSpoor l 1887 89 A Kobl 8 ïoid Iul 8p mn A H obl 8 PoLMi Warnbau Weenen aand RstL Or Rum Spw Mij obl 4 BtltUobi dito tand Ftaiowa dilo aand 8 100 100 U4 Zwang Pambr dito aand 8 Kunt Oh AMW Sp kap opl dilo dito obllg 4 AUUItA Com Pan 8p H j obl 8 Ohio k Noitb W pr O aand 141 81 108 74 104 dilo dito Win Bt Peter obl 7 Dnver k Hio Or 8pm eert v a Illiooii lentral obl iu goud 4 J Louuv k NaihvilllOerl vjuui4 lleiico N Spw M Ie hvp o Miei Kaniai 4p t ptef aand 87 N ïotk Ontaaio k Waal aand I M i dito Ponn Oblo obllg 8 Or 1 n Oallf lehjp iogoud I Paul Minn fc Mtnil obl t 881 180 110 108 101 100 117V 117 101 4 Dn Pao Hoofign oblg dito dilo lino Ooi Ie hjp O Cimoi Oaii 8oulh Chart T aand VlH 0 Rallw k Na lo h d o O Amllerd Omiiibu Mij aand 8iad Rruaael 1888 i Ho TheiM Reaullr Ooaettok 4 Ootnn ataauIeeDlg 1880 8 K lC Ooai B dr 18808 B uin Stad Madrid S 1881 Nu Var Bt Avb 8poeLoe t 88 van H nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prüzen ADVERTENTIEN TE HUUR TERSTOND OF I TER e n BOVENHUIS drc MARKT 68 B P VAIWUH6AABDni COIFFEUlt HPECIALITEIT a alle ourtBn HAARWMIM Het Magaziin van BENO0I 101 Hï I EN VOOB IIK MI pIKK Markt 97 zal WOENSDAG m voor eenigen ttjd geêloten zijn L C DE LANG Nieuw Nieuw Nieuw V r het eertl alMer BOVENZAAL Café H et Schaa kbord Oidnrcnde do Kermi te iOÜDA 2 3 4 5 6 Augustus 1899 tirool Café Conccrl en Variélé Vo0rsl llingen Hder directie en éeiliiwerking van den Heer HICHBI A BOEKIIINDËH van Rotterdam Aanvang 8 ttur Entrf e SS et per persoon Im ii ware Schat voor de ongelukkiije èlnohtoffwa der Zellbevlekking Onanie en gehe jn nittptttingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s KLFBEWARI t llolltndache nitgave met 27 Hi Pro 2 gulden Ieder die aan de Torachnkkelgke gevolgen vau dete onden Igdt moet het lewn do oprechte leenng die het geeft redt jaariyka duiiend van een lekeren dood Te verkriigen kj hetVarlaga Mtgaiin te Leipig Neumarkt 34 franco tegen maending van het bedrag ook ill poatxegela en iu eiken boekhandel in Holland flRANSCHE STOOMVEEVEEIJ au eheiiiiMbe Wt ssok rij Ta i H OPPËCVIIBIMER 10 Kraialtude Itotterdam Utbreveteéid drnr Z M den Kosiag der Belgen j Uaol ddep4t voor GOUDA de H M A VAN 08 Az dpacialiteit voor hel ttoomen en verven van alle Heerenen Uameegardeniben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van plliche mantela veeren bont ent Uordgnen taielkleeden ent worden naar de uienwate au laatate methode geverfd Alle goedoren hetij geatooind ol geverfd worden onechadeijk voor de getondaeid volgena ataal bewerkt Nieuw oaorertrollea l rof Dr Uoher elbekead SIIQW KBACBT ILIIIB illMB eelit mei Ftbrivkamvk lot voortdurende radicale en tekere genexing van alle celfi de meeet harduekkigp zenuwatókteit vooral ontstaan door j afdwalingen op joogdig n leeftyd Totale geioiing van elke wakte Bleek aooht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Barikloppiog Maagpgn slechte epijaverlering Onvermogen Impotent rolldtione ent Uitvoerige proepectnaaen Clipper eaeb 8 1 ï 8 8 dubbele 8eKh OenlJail5 ep t Matth v d Vegte jJlboaamel ütndta Ml Ctóhan k C o Amaterdam 1 lUppel iravenhago HaliuBaoi de JongJ tin Kot rdam Wriff k Co Oouda os bii alle dtogialon De Directie der üiederlaiidsehe Maatsetaapplj vao Braiidwerzekerliig se 8t fi Ie TIel adverteert dat In plaats van depi heer C JT M l4BOO aan wien op verzoek met i Juli eervol ontslag Is verleend tot tGClT voor Haastrecht eu omstreken Is aangesteld de Heer notaris aldaar Standplaats GKüüTE MARRT naast het Ulppodröme GEHEEL NIEUW GEHEEL NIEUW Voor de eerste maal iu GOUDA j GEISSLER S mmJM EN CÜISTAl SFIESELSALON TENTDONSTELLINW van LEVENSCiKÜOTK WAS8ENBEELDEN Bit het Proces DUEYIUS ZOLA Kapitein DrcyfuR Advocaat Lahori Kolonel Piequart Majoor Esterhazy Einile ola Kolonel Henry Entree 15 Cents BERICHT GRÜNKORN S laatstverbeterdeKinomatograaf SUndpiMte egeaoïtr het Kantoor der Firm VAN GENü ea LOOS Ken geheel NIEtTW PHO JIKAMMA wordt opgevoerd waaronder ate HooldtrfitekBI len en j rt he opnomen 1 Bet uitgann tier Goudmhe Kaarêentabrlek i S Bet uUo um der Haria Hemelvaartkerk op ö Vm waarbU men de kerkganger kan herkennen Dce 2 Tableaux 4 uitatetend gedaagd en mnnten nit door helderheid en cherpte Ie d p voV de V0HSOT0ÓWER8 U geeft teveus aati de beelden deMinkaan aanbevelend GRÜMHOHll Heden avond ten 8 uur Groote Openings Voorstelling IN DE I l KRBi BIMEif I Tot slot van iedere Voorstelling de eitopname op VBLIDAC 28 JULI ton 12 uur letuitffaanderStearinekaaiseiifabriekGouda XlDUUAUö de KEBKUITGANG en de l SDottrllln Panorama s Haarlem Lelden LeWcn Den fliiag Hoogachtelid Zie verder ProgramiDa 10 JAASLIJESCSE TEHLOTIHH K BIJ öELKGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkljen OP I WOK Au 18 OCTOBER en op VHIJD A i 20 OCTOÖER 1899 te GOUDA j T 1 do Istc Prijs bestaan in een OOMPtEETE BESPAN I jr Xe Cv rïJm VEEH stuks UNDVI en aanverwante Artikelen LOTEN tej Xol n voor f tb bij A BRÜ ÜMAI J en Zn LANGE TIENDEWEG öoDDA Drukvan A BRINKMAN Zn Bultenlandsct overalctti De Figaro van gisteren vDe rt ons weer in het midden van de zaak Dreyfus Het blad heeft de onthalling van het dossier van de enqaête van het Hof van Cassatie hervat eijeeft den inbond weer Ie van den brief Vtarin kapitein Freystaetter oud lid van den krijgsraad van 1894 gevraagd heeft gehoord te worden en de verklaring door dezen officier voor het Hof van Cassatie afgelegd De verklaring werd door het Hof streng beperkt tot slechts éeh punt nml de verklaring van kolonel Henry voor den krijgsraad 2e de verklaring van den heer Lépine die in zgn qnaliteit van prefect van politie de debatten van den krijgsraad van 1891 bijwoonde en 3e de nota waarvan de heer Lépine In zp verklaring sprak en die werd opgemaakt door de afdeeling der prefecture die toezicht houdt op do speelhuizen en aan den i chtingendienst van het departement van oorlog werd overhandigd Deze nota die het rapport van den agent Gtténèe in het ware licht stelde en er zoo goed als niets van overeind Uet staan werd zooals men zich zal herinneren niet overgelegd aan de leden van den krygsraad V De berichten over den toestand in Transvaal ztin Bchaarsch De Times vertelt hue eenige joristen denken over het intrekken van het dynamiet monopolie De advocaat Curlewis dezelfde die als derde arbiter optrad in het proces over den Pietersbnrgspoorweg meent dat de regeerifg heeft gehandeld tegen de bepalingen vastgesteld door den Volksraad dat daardoor hut contract geen kracht heeft dat dit bovendien door de maatschappij is geschonden en de regeetlng het dus als verbroken kan beschouwen de maatBchappii moet dan maar gaan procedeeren over schadevergoeding De heer Keitz de staatssecretaris meentook dat de regeering geen recht had ditcontract te sluiten en acht do zaak niet geschikt voor scheidsrechterlijke uitspraak walke door president Kmger wordt verdedigd De dynamiet raaatschappij schijnt bezig teziJn voorstellen nit te werken die aan de regeering züUen worden aangeboden MaarReuter vernam in het laatst der vorige weekte Pretoria dat de kansen voor de intrekkingvan de concessie groot i n en dat dynamietna betaling van inkomende rechten vrij zalmogen wo en ingevoerd Het debat dat Vrijdagavond in het En gelsche parlement over Zuid Afrika is ge FEVILLEIOX Gcdeoksekrilteo utt een Geiokzoeker AMIBAL D £ VoüTBELING Naar het Fransch DOOR W nutter 57 En ïou zij een voor een de 4 rachtige meubelen en dé tapüaerie en alles wat het boudoir want bet vertrek scheen een boudoir of vertrek speciaal ingericht om door eene vrouw gebruikt te wordSn bevatte bewonderd hebben om ten slotte misschioo te indigen met hare zintuigen te wantrouwen en aan eoa vreemden droom te gelooven of wel met zich in een tooveriialeis uit w nachtvertelUngen der Arabieren te wanen Doc bezorgdheid omtrent haaf vader verdrong a andere gewaarwordingen verweet zich w et oogenblikje sprïuieloote verbazing dat tij dit vertrek geaclwnken had Zij zeide totzichaelve dat zij j hier kwam om haren vadei diemisschien in een donderen kelder opgesloten was in boeien geklonken hongerig en dorstig te zien en te spreken en niet om zich te vermoeien aan bewondering niet om zich over te geven aanverrukking Opnieuw wendde zij zich tot den knecht die nog steeds in nederige houding wachtte Gckmft gij mijnheer dat ik hier lang xal moeten wachtraf vro zij voerd blijkt een wonderbaarlüke ietwat zonderlinge uitwerking te hebhen gehad in Zuid Afrika Allen zoowel de imperialisten als de Boeren zgn ermee ingenomen maar de oordeelvellingen ver het denkbeeld van Chamberlain om een gemengde commissie in te stellen tot toetsing van de kieswet loopen verder uiteen Reit moet daarover in een interview verklaard hebben dat het voorstel voor de Transvoalsche regeering alleen aannemelijk was als het onderzoek en het rapport van de commissie behalve de kfeswet ook andere Engelsch Transvaakche geschillen zon omvatten Dit verklaren do Times en de Daily Chronicle in een hoofdartikel is onmogelijk De Daily Chronicle bestempelt zelfs Reitz oordeel met den krassen term onzin Zü vindt dat oordeel onbekookt De voorgestelde commissi6 zal in niets den scheidsrechter spelen maar enkel onderzoeken de Engelsche on de Trnnsvaalschc regeering vrijlatende om haar rapport aan te nemen of te verwerpen Maar nit breiding van de taak van de commissie is niet gewenscht zelfs van Transvaalsche zijde bezien Bovendien zon Chamberlain geen uitbreiding gedoogen Wenscht Kruger inderdaad vrede laat hij dan het voorstel tot benoeming van een commissie met beide handen aangrijpen Verwerpt Kmger het voorstel dan vreest het blad dat de gevolgen ernstig zullen zijn Volgens den cwceapondent van de Daily Chronicle te Kaapstad is Milner nog aan t beraadslagen met du zaakgeKstlgden van het nitlandercomité van luhannosbarg te Kaapstad Hofmeyer is niet wel en wil een reis naar Europa dóen tenzij de stand van zaken verergert De Cape Times en de Star van Johannesburg begroeten bet plan van Chamberlain tot het benoemen van een gemengde commissie met instemming De eerstgenoemde beschouwt de instelling van een commissie als een goede gelegenheid om de misverstanden tnsHcben Engeland en de Zuid Afrikaanscho Republiek uit den weg te mimen en do politieke betrekkingen tusschen do beide landen op een vriondschappelijken grondslag te herstellen Naar de correspondent van de Daily Telegraph te Johannesburg verneemt is de Transvaalschc regeering bereid het voorstel tot het benoemen van een commissie aan te nemen Naar de Fransche minister van buitenlandsche zaken in den ministerraad heeft medegedeeld is do nieuwe handelsovereenkomst tusschen Frankrijk en de Vereenigde De ijediende keek Imar verbaasd aan Ik begrijp niet recht wat mademoiselle mij de eer bewijst daar te zeegen iBogriipt gij dat niet Ik vroeg u of het waarschijnlijk is dat ik hier lang moet wachten De knecht haalde de schouders op Hebt ge dan geen orders mijnenthalve ontvangen ging Emilie voort Slechts die om mademoiselle zoodra zij arri v trdc hierheen te geleid q en mij gebonclen te achten de minste harer wenschen of verlangens als bevelen te beschouwen Dit antwoord had voor het meisje slot nochzin Ongeduldig vroeg zij Verwachtte men mij dan hier tHet schijnt zoo daar ik k orders ontving die ik zooeven meedeelde Wie gaf u die orders Degene in wiens dienst ik ben f En wie is Asgepe in wiens dienst gij zijt mijn heer Waar ben ik hier vik veronderste dat mademoiselle dat wel eenieszins veronderstellen kan antwoordde de knkcnt terwijl bijna onmerkbaar een spottend glimlachje tiJD lippen krolde Maar moet ik hier den heeten dag blijven vroeg Emilie ongeduldig Wees zoo goed uwmeester uw heer hem die u order gat mij alsik arriveerde hierheen te geleiden te gaan zeggendat ik gearriveerd ben en dat ge mij hierheen geleid hebt Is d mademoiselle s verlangen W t beduidt die vraag mijnheer yat zou andert mijn verlangen zijiPr Staten voor eerstgenoemd land zeer voordeelig Dp i Verspreide Berichten Tnischen do civiele en de militaire autoriteiten te Rennes ia thans overeengekomen niet xondor eonig geharrewar dat in geval van ernstige verstoringen der orde gedurende het oces de prefect het recht zal hebben de troepen te requireeren Alle prefecten on alle procureurs generaal van Frankrijk hebben bevel ontvangen gedurende de geheole maand Augustus op hun post w blijven De senator Trarieni heeft vorsobillend einlichtingen aangaande de zoogenaamde vorklappingjvan het geheim van den obus Kobin aan den minister van oorlog gezonden dieze aan het parket van den krijgsraad teRennes hoeft doen toekomen zy betreffenvooral een zekeren soldaat Thomas indertijdaan de Pyrotechnischc School te Bourgesverbonden en in 1887 wegens verraad veroordeeld Trarieni wijst eenige oflicicronaan die deel uitgemaakt hebben van denkrjgsraad welke Thomas heeft gevonnist let dossier vfin die zaak is nl niet meer tevinden en de zaak is wegens haar internationale beteekonis in hot diepste geheim behandel l Daarvan maken d tegenstandersvan Dreyfus nu gebruik om nienwe feiten tegen hem aan te voeren en Trarieux wildat bjjtijds verijdelen Het is niet juist dat du Paty uit de gevangenis naar bet hospitaal is overgebracht HiJ lijdt slechts een weinig aan de lover De Matin van gisteren berichtte dat de tegen hem geopende indtractie geëindigd zon zgn met een ontslag van rechtsvervolging E UELASn Sir John Gorst minister van onderw i8 heeft De knecht keek verwonderd op Meer en meer begon hij te gclooven dat het jonge meisje daar voor hem niet huichelde maar in ernst was en in ernst meende dat zij hier was om den en of ander te spreken In dat geval besloot hij maar zoo spoedig mogelijk zich uit de voeten Ie maken gA gevolg geven aah mademoiselle s verlangen en mijn heer waarschuwen zeide hij tenminste als mademoiselle voor het oogenblik mijne diensten niet behoeft irMijn God nep Eifiilie men martelt mij hier met beleefdheid waarvan ik niets begrijp In welk opzicht ou ik uw diensten behoeven De eenige dienst die ik van u verlang en obit verlangen zal is dat ge doet wat ge zooeven beloofdet te zullen doen namelijk uw heer verwittigen van mijn aanluMMst De lak rooog en verwijderde zich Emilie bleef alleen met hare gedachten Ze was eenigszins gejaagd Qnder het rijden had ze zich voorgesteld een gevangenis met akelige sombere cellen op gerammel van ketenen en boeieni op geuniformde cipiers op strenge gezichten op gangen en reusachtige sleutelboomen Zij had zich voorgesteld in een groot vertrek met kale muren e steenep vloer te zullen worden gevoerd in een vertrek met ijzeren deuren met ijzeren bouten gegrendeld met ramen ternauwer nood groot genoeg oni het hoofd doi r te steken voorzien van tralies te nauw om een vinger doortocht te geven en ten slotte haren vader onder ketenen beladen en door strenge gerechtsdienaars omringd te auUen zien Id plaats evenwpl van al dat verschrikkelijke ergens in de provincie een school bezocht waar de kinderen leeren fmit en bloemen kweeken bgen houden en landhoDw en haislijk werii en heeft toen in een toespraak zijn bewondering voor dat praktischeonderricht uitgesproken De minister zeide o a WiJ onderwijzen niet de rechte dingen Ik betwijfel ernstig of lezen schrijven rekenen en dat zeer nntteluozc vak grnmniatioa werkelijk de boste geestelijke grondslag zijn om het verstand van jongens en meisjes op het land te ontwikkelen Verder zeide de paradoxale minister Als ik een boor was weet ik niet of ik niet mijn best zon doen mijn kinderen in den zomer uit school te houden en ze hot hooiliuid inzenden om gezond en sterk te worden inplaats van ze een heeton zomerdag in een school opgesloten te houden om de regelen der spraakkunst ei jde beginselen der rekenkunde te leeren 1 ZwrrsKM iKD I Op den groeten berg van dien naam lal byna 900 jaren na ijn dood een monnment worden opgtricbt voor don stichter van t klooster en hospitaal St Beniard De monniken vragen aan de bezoekers circa 200 000 per jaar bijdragen voor dit hnldebiyii voor St Bernard de Meuthou A propos van den St Bernard ztj hier aaivgestipt dat het hondenras vroeger door do nmnniken op den berg gebruikt nltgestorven is en dat de wMHt die mao tegenwoordig kweekt op den St Bernard afstammen van honden nit Newfoundland ingevoerd BINNENLAND De Kngelschc journalist W T Stead gaf in het Haagscbo Ilagbl oen uitvoerig relaas van de Vredesconfcrentie Thans aan t slot van deze illnstre bijoenkumst geeft Stead een korte schets van eenige hoofdpersonen der conferentie van baron De Staal sir Julian l ouncofote prof De Martims Bonrgoais on enkele anderen Onder de mannen van beteekonis noemt biJ ook den Nederlondschen Staatsraad mr T C Asser Stead zegt dat Asser met toewijding het internationale recht beoefent Hg is waarschijnlijk de meest gceHtdriftige intemationallst van de conferentie Haar zijn naam heeft niet gewonnen door dit enthousiasme maar door zijn heldere rechtskennis die hem in staat stelde groote diensten te bewyzen als voorzitter dur commissie die de conventie van Uenève toepasseiyk moest maken op do oorlogen ter zee en in de tweede plaatsen nog meer in t oog vallend door de leiding en vreesaanjagende had men haar door een wonderschoonen urn gevoerd en vandaar in eon weelderig paleis wi r men verklaarde dat dit alles ter harer beschfiCking was waar lakeien in sUaf che houding overvloeiende van verfijnde beleefdheid hare bevelen afwachtten die iden orders te hebl en ontvangen om den minste harer wenschen als een niet te overtreden bevel te beschouwen maar waar men haar in onzekerheid het geen woord sprak over haar vader waar al het vreen de haar ver chriktej vrqps aanjoeg Vreemde gedaditen gingen terwijl zij waclitte door haren geest Haar vader werd verdacht gehouden deel uit te maken van een komf lot dat zich ten doel had ge steld de hand te slaan aan flen perwwn aUm koning Misschien dacht Emilie ben ik hier op eender lustverblijven van den irorst en heeft men hierheen de schuldigen overgebracm Doch bij nadenken kwam ook dk hur weer vreemd en onaannemelijk voor En steeds wachtte Zij hoorde niet het minste geluid dat haar aande nabijheid van ecnig mensoielijk wezen herinnerde De stilte verschrikte haar Zij werd bevreesd voor haar eigen gestalte door de spiegelstot in het oneindige vermenigvuldigd Zij tradop de tafel toe en waagde het plaats te nemen Telk s kreeg zij lust de zilveren tafelschcl ophet midden der tafel in beweging te brengen maar telkens ontbrak haar den moed tot zulk een vrijpostigheid