Goudsche Courant, woensdag 2 augustus 1899

gebonden van leeraren eu ioui mwowu inrccle Spoorwegverbindingen roet GOUDA Zomerdlenst 18f9 Aansevangen i Mei Tijd van Greenwich r Vn f n o u D i R o T T 1 1D 1 nm m 14 10 ll H U Sl 11 18 IM I IJ l ll SM l tl 4 12 41 4 M I M 11 J U J H l lj l l 10 10 10 10 87 ll U 8 0S r m lJ I 8 40 10 7 8S o lm IWlM lii U H to tWli a 4 tl trkrijlh te i esbln rt jilpüi iiiM i u ï 4WiWtó ioTTlïDill SOtlD i U 7 10 10 B 10 08 IO lS 10 88 88 l l 10 M 8 18 8 18 7 U 1M 18 H 8 tt 8 88 11 ll U 1 0 1 4 7 44 i l B VlMKê0 VM lta IUtl f 1 iMT b M Mtnl mim RUUOl UKN niiintHi TVa l OS 1 011 8 14 8 48 4 1 4 88 8 88 l U i OI I ISO 1 48 4i 4 18 4 48 J8 Z lii J 10 J7 V 8 8 88 U ï 7 4 8 S8 41 4 0 10 4 10 l 07 11 44 f S o o U k k MSTItDlM m mtt JQ ai 0 17 1 il 10 10 10 17 ll Ot 1 13 i M 8 18 4 O I 8 13 i 18 i8 l ll 1 IS JS 8 10 80 11 00 AguLW 8 01 I BS 9 01 10 11 10 14 11 48 U 87 8 00 8 18 4 18 4 17 1 00 8 17 l lBt OOlO Oi 0 1010 48118711 8 jAaiLa 8 1 k Oi 10 80 11 09 1 08 U i lB 41 4 80 1 1 1 18 7 18 J0 1I1 lilO iill OOll H 11 07 t 84 7 80 I M 07 lo l k t C 8 7 in7 40l 8 9 4t I U 0M it 80 8 1t I 81 4 41 8 1 8 8i 7 18 1 10 4I W l tl 1 80 7 88 H ISO 10 00 11 80 11 18 18 40 4i M 3 41 8 01 l ll s to 7 30 8 18 40 IC 00 lOmda 7 17 7 84 8 18 8 4 le 18 10 48 11 81 Ld 1 14 8 38 4 1T 4 18 8 47 UI 7 1 14 lt 10 7 ll ljl M 8 04 l i i a i i x kI 7 si Ls r r ü il ï i i r T B de moeleltke debatten die in de commlnie van redactie van bet slotprotocul ontstonden Indien de heer Asser aldus de heer Htead zich kon losmaken van de stadie van het internationaal privaatrecht om den post van secretaris generaal van het permanente bnrean aan te nemen lun het oleswe Hoi van Arbitrage ztjn taak onder de beste anspiciin beginnen Men schrtjft uit s örayenhage aan de N B Ct Het gerucht in maritieme kringen loopende dat de minister van marine jhr KAell zjn ambt zon neerleggen is van allen grond ontbloot De minister heeft zelf zijne begrooting voor het volgend jaar ontworpen en is eerst daarna naar het buitenland vertrokken in de stellige verwachting die in het najaar zeU te verdedigen terwjjl zp tegenwoordige gezondheidstoestand geen aanleiding geelt om daaraan te twljlelen Van verandi ring van zetels in het Kabinet ia dan ook naar wy vernemen geen sprake Provinciale Hogerhnis meeting te Dordrecht I Precies tien uur vertrok de salonboot 1an van Arkel Zondagmorgen van Hottterdam en kwart voor Hn kwam ze geiyk met de Usel II te Dordrecht aan Ueide booten waren van boven tot onder beladen met meetinggangers die zich na het aanleggen der booten vermengden met do vele opdi n wal aanwezige belangstellenden ngevp r Wu nnr vertrok de gebeele menigte onder het zingen van enkele liederen naar het Werkniansgeboaw in de Oroote Kerksbniirt vanwaar men tegdn twee nnr weer in optocht vertrok V6 ir den optocht liepen twee trommelslagers en daarachter twee personen die een doek in de hoogte hielden waarop met groote letters gesrhilderd stond Werkt allen aan de invr heid telling der onsrhnldig veroordeelde gebroeders Hogerhnls hierop volgden de verschillende vertegenwoordigde voreenigingen met hare vaandels Van Rotterdam waren de volgende vcreenigingen met de vaandehi vertegenwoordigd Timmerliedenvorfeniging Eendracht tot Vooruitgang Internationale Sigarenmakers enTabakswerkorsvereoniging aid Rotterdam Timmcrliedonvcreeniging Oproeping tot Verbetering Metaalbewerkersvereeiiiglng de sorialistiKche longellngsbond De longe Oarde de Rotterdamsche SoboonmakiTSVoreeniging Hint Oispljn en d metaelaanvoreeniging Door Eendracht Toorait Half drie bereikte deze optocht die op verzoek zonder muziek of zang door de stad ging hctvereenigingsgeboBW MuslsSacrum Als sprekers traden op ds Bax predikant te Zaandam en Domela Nleuwenhnis van Amsterdam De hoer Zadelhof van Dordt dankte belde prekers voor het door hen gesprokene Ongeveer half zes gingen de opgekoraenon naar deze meeting ruim AJtK personen onder hot spelen van het muziekkorps dat ook gedurende do meeting enkele nummers ten beste gaf uiteen Mt 0I 4 il 8 1 C8 l L r o T a door 7 1 Onls UntinAi Ntsunrlwk kpalls BalOnUm M 10 BotleriUmD P i BotUltdam B t 1 M Mum t DlMiH W 7 14 7 41 7 10 1 41 BollanUm Boun RoUotdam D F Boltord m M 4 4 OaiHin l w k rk 04 lloordtwht 11 10 1 48 14 to lllwi 1 U M 7 18 8 0 8 41 8 7 00 o tl S II7 lO ♦ I hui il Mo k pril Voorborg 8 i0 8 4 O 7 4 Uoida Utd ülreokl Wowdet Oud v O mIs Eergisteren werd te Utrecht eone vergadering gebonden van leeraren en leorarossen in de gymnastiek aan Hoogere Birgerscholen ter bespreking van de belangen der licbamelSke opvoedlrlg aan genoemde inrichtingen Algemeen was men het er over eens dat de toepassing en de regeling van het gymnastiekonderwijs op de H B 8 meestal nog zeer veel te wenscben overlaat en dat deze gewichtige tak van opvoeding nog steeds zeer stiefmoederlijk wordt Iwhaudeld De onbekendheid van vele autoriteiten met het Innerlijk weten der lichamelijke opvoeding en de daaruit voortspruitende onverschilligheid bi oevens de misplaatste zuinigheid van rgk en gemeente werden beschouwd als de vooniaamste hinderpalen voor eene moer rationeele toepassing der gymnastiek I erder werd de stal gebroken over de oldoende bezoldiging aan het meerendeel der H ü S en de stelsellooze salarieering aan de Kyks H B S een logisch gevolg trouwens van de geringe appreciatie der gymnastiek Nauwere aaneensluiting om gemeenschappeiyk te Ijveren tegen verschillende misstanden meende men zou do weg ter verb tcring zjjn weshalve werd besloten tot het constitueeren van eene Vereeniging van leeraren en leeraressen in de gymnastiek aan Hoogere Burgerscholen Aan een voorloopig bestnur bestaande uit de heercn Disse Rotterdam Hage Nijmegen Micreinet Utrecht Koemer Amsterdam en Stegoman Jorinchem werd opgedragen een concept reglement samen te stellen en de stappen te doen die verder noodig mochten blijken zooals hot steunen derpcnsloenbewcglng en meerdere actueele qaaesties Van de staking der leden van den Bond van Machinisten on Stokers wordt men te Rotterdam niet veel gewaar Ken vergadering is gehouden die door ongeveer 40 lieden werd bijgewoond en waarin 80 eischen omtrent loonsverbooghig en Zondagsrust werden besproken Ook op de rivier valt er van de stakingniet veel waar te nemen andere sleepbootenschenen sommige Rjnsleepbooten te vervangen X Totnogtoe hebben do stakende HqJJandschc machinisten en stokers herhaaldCliJk tevergeefs beproefd het machinepersoMeel vande Rijnsleepbooten van den heer Carl Schroers allen Dnitschers ver te halen ziek biJ henaan te luiten Deze sleepbooten liggen ophet oogonblik in de Maas nabij de fabriekKeycnoord Daarentegen wordt ons uit Dordrecht gemeld 11 8S 11 18 11 4 11 11 U M l l t 1 14 1 11 U M 8 10 11 1 14 ll l 4e I8 10 1 10 to 10 4 10 10 17 1 U 8 4 si lO l 11 18 11 18 ll o n 4i 11 8 10 48 11 4 It 18 48 10 1 uu 1 U l 1 LH l 7 18 00 U 40 8 80 11 14 ll t 10 81 11 41 l M I l Oisteren was het ondanks de weiicstaking der machinisten en stokers van Rijnsleepbooten b jzonder stil aan de Merwekade alhier In den nacht van Zaterdag opjZondag hielden slechts enkele stakers de Wacht om te zien of er en welke Rijnsleepers er voorbij voeren s Nachts werd de Ary Scheller met twee leege kasten achter zich aangehouden ze liggen met andere schepen by de kerk te Bliedrecht Ook de Maarten van RosBum en do Ajax hadden Zondagochtend moeten varen maar zij zyn niet vertrokken Zondagochtend voer de Hondrika Jacoba met twee leege kasten voorby Dordrecht naar Rotterdam Maar de stakers die geen bootje te hunner beschikking hadden moesten het Igdoiyk aanzien Zondagochtend hielden de stakers een niet voor de pers toegankcl ke vergadering in het Werkliedengebouw aar men ons meedeelde werd door deze vergadering die druk bezocht was met algemeene stemmen besloten de staking vol te houden en het werk niet te hervatten bg de reeders die het gezegelde contract niet hebben geteekend Tevens werd een commissie van 10 personen benoemd die de staking verder zal regelen en besloten de Kicehsior te haren die met een commissie aan boord de rivieren zal bevaren teneinde in het belang der staking werkzaam te zyn Nog gisterenavond is dat bootje opgevaren Oisterenavond was er meer drukte op de Merwekade Daar was thans voldoende bewaking van de zgde der stakers Nog gisterenavond hebben op het gezegelde contract geteekend Jonstantia Jeger Johanna Cornelia Muller Ajax Droog lever Deze booten mogen na heden varen Kr zgn telegrammen uit de Ruhr ontvangen waaruit biykt dat alles DnitschHol land staakt Uok uit Rotterdam is getelegrafeerd dat de stakers succes hebben Nader meldt men ons van daar Naar wy vernemen is de werkstaking der machinisten en stokers op Rynsleepbootcn unaniem Zoowel te Rotterdam en Dordrecht als te Ruhrort zoowel Duitsche als Hollandsche booten ligt alles stU Amsterdam dat niet in het traject ligt heeft steun toegezegd Men zal d r trachten de zoogenaamde onderkruipers te weren Te Rotterdam waren 19 booten voornemens de reis aan te vangen geen enkele echter is algevaren Ook te Dordrecht geschiedde zulks niet niettegenstaande aan sommige machinisten en stokers hooge loonen geboden waren Ken voorbeeld is ons zeUs bekend dat een reeder aan een bankwerker I 35 weekloon bood doch die persoon heeft t niet aangedurfd De boot waarmede de Dordsche stakinpcommissie naar boven is gevaren is door den Rynschippersbond beschikbaar gesteld Van de Ruhr is ook eene stoomboot naar Lobith afgevaren om de machinisten en stokers aan te sporen niet de reis aan te nemen tenzy de reeders de gezegelde contracten geteekend hebben Dit was noodig omdat niet allen betrokkenen van het stakingsbesluit op de hoogte waren van daar dan ook dat sommige gisteren voeren Van verschillende zyden zyn gisteren telegrammen ontvangen van booten die stillagen Behalve de reeds gemelde heeft nog geteekend de heer Moonen van de James Watt In t geheel hebben thans vier reeders geteekend Ken telegram werd heden uit Ruhrort ontvangen dat ook de Trois amis wilde teekenen temggeseind is dat deze boot mocht afvaren indien de reeder een schrifteiyke verklaring afgaf dat hy te Dordrecht zou teekenen 4 4 8t S Ot 1 0 8 18 ♦ 4 40 1 1 4 04 e is 7 17 1 7 1 Bi 7 18 tl 40 7 10 4 1 41 104 J U ll ll li Gisteren had het bestuur van n bond een onderhond met den heer Hulsman te Rotterdam deze die drie booten onderweg heeft wenschte de Dien Donné II te Oorinchem liggende heden te laten varen hy zou dan hedenavond eene vergadering byeenroepen van de reeders die ook door de afgevaardigden van de machinisten en stokers bygewoond zon worden Na ampel overleg en het inwinnon van tdegraphische inlich tingen werd besloten te antwoorden dat geen boot mocht varen tenzy de contracten geteekend waren Dientengevolge is de Dieu Donné biyven liggen Het machinekamerpersoneel van reeders die geteekend hebbeu is gemachtigd om te varen ATJIKB üit Segli werd dd 1 Jnni aao het Bat Nbl het volgende geschreven Hoewel het bepaald was dat het I2e bataljon den 2n Juni reeds op marsch zon gaan als eerste stap der Kerti eipeditie rukte het den 26n Mei nog eens voor vier dagen uit d w z drie compagniSn met de cavalerie om nog eens flink in het zuiden der vlakte op te treden Daartoe rukten s morgens te 6 uur de Ie 2e en 8e compagnie uit naar Garoet van waar verder werd gemarcheerd naar den 01e öapoej met de 2e compagnie als rechterflankdekking Toen alles uit Gapoej was gedeboucheerd kreeg de achterhoede vuur uit kampong Soewie echter van weinig belang Met de 2e compagnie tot voorhoede werd de weg vervolgd tot O Djeumpa welks noordrand door de voorhoede werd bezet terwyi de Ie en 3e compagnie doormarcheerden tot Lamlo Van biei werd in twee kolonnes in onderling verband recht Noord aangehouden naar Reumbajan De voorhoede der rechterko lonne kreeg al spoedig vuur van een bende van + 30 man volgelingen van Polim nit den zuidrand van Oenjoel De Ie compagnie mkte in gevechtsformatie tegen den rand op en verdreef den vyand Intusschen had de linker kolonne een hinderlaag gelegd in den oosteiyken rand van Boeroeë T Sjaril in de hoop dat de vluchtelingen de wyk zouden nemen in die richting toen echter bleek dat zy den andoren kant uit gingen werden ze ook van daar onder vanr genomen zoodat ze een kruisyuur te lyden kregen Voor zoover bekend liet de vyand 7 dooden achter en vluchtte verder naar het Oosten By het doorzoeken van een nipah boschiè stiet de le luitenant van Nues die met zjn sectie en tirailleur het moerassige terrein doorzocht op in hinderlaag liggende Atjehers Van twee zyden kwamen er twee met de iklewang aangezet Op den vleugel waar Van Nues zich bevond geraakte deze met twee der kerels handgemeen hy vist de slagen gelukkig al te wenden zoodat hy Slechts een onbeduidend wondje in de zgde bekwam spoedig snelden zyn manschappen te hulp zoodat de aanvallers vlug werden afgemaakt De anderen werden neergeschoten doch een wist hoewel zwaar gawond nog op te springen en te verdwynen Ken hond had de hinderlaag vermoedeiyk ontdekt tenminste hy werd door een def Atjehers geheel ontstaart Zonder verdere voorvallen werd te ruim 4 uar n m Kota Reumbajan bereikt waar gebivakkeerd werd 10 10 10 17 10 14 10 81 10 40 7 8 03 8 10 8 17 8 l P 8 8 10 47 10 88 11 41 B0 fl H lUiJ Sfoor 7 40 8 17 7 84 i 41 4T 8 18 8 0 ll lj 7 7 8 l l l ll r 1 1 Het bivak was bereids in orde gebracht door de 4e compagnie die te 10 nar s morgens van Segli met den trein naar Reumbajan was opgerukt Deze compagnie bleef s nachts ook in het bivak en deed den nachtdienst Er viel echter slechts een enkel schot Terwyi den volgenden miygen de 4e compagnie met de pikolpaarden en een deel der koelies naar huis terugkeerden rukten er 2Vi compagnie ia twee kolonnes uit een een peloton zon het bivak bewaken De Ie compagnie marcheerde met de cavalerie onder commando van den majoor naar Djeumpa eu langs een westelgken boog naar het bivak terug er viel geen schot evenmin als bg de andere kolonne die onder bevel van den kapitein Fliers naar het Noorden was nitgerukt en langs een oostelyken boog terugkeerde Den 28n bracht een patrouille onder den l6 lnit van de Wal het hoold der IX Moekims Keamangen toekoe Bentara Kcnmangen die sedert geruimen tyd te Kota Radja verbleel en bang was in zgn gebied terug te keeren in het bivak te Kota Reumbajan hy werd door de kolonne aldaar overgenomen die nu in zyn geheel oprukte om hem naar Beareonoen te brengen waar hy tehuis behoort Met de cavalerie aan hot hoold vormde de 2e compagnie de voorhoede Tot Beareunoen werd geen schot gelost doch toen de voorhoede en een compagnie de Kr Ajer Leboe was doorgetrokken werd een vrj levendig vuur geopend uit den westrand van Lada waar zich benden van toekoe Lhon en Bin Peukan pi m 4Ü man hadden genesteld En tirailleur gingen twee compagnieën in den looppas door detwaresawah s op de stelling al doch op pi m 400 M gekomen trok de vyand in noordoosteiyke richting terug Achtervolgd nam hy Van kampong tot kampong stelling en opende telkens zyn vuur welk spelletje hy voortzette van Lada over Rambong en Aramanëh tot Djiras Manjang De kolonne rukte door tot Gloempang Pajong waarby de achterhoede telkens moest stelling nemen om den trein tegen den opdringenden vyand te beveiligen De vyand verloor vier gesneuvelden Rechtsgakën De ofScier an justitie by de rechtbank te sGravenhage heeft hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis dior rechtbank waarby mr P J Troeistra van rechtsvervolging werd ontslagen De onwillige milicien Van Wendt is door den knjgsraad te Haarlem veroordeeld tot 8 maanden militaire gevangenisstraf De wielerwedstryden eergisteren op het sportterrein te s Gravenhage gehouden zqn zeer geslaagd Het was stampvol op alld rangen De voornaamste race was een revancherit over 50 kilometers tusschen Cordang en Fischer welke laatste de vorige week Ujj de 100 km race door Cordang was geklo De uitslag was dat Cordang viermaal Mscher klopte en won m 59 min 2Vi sec Hg verbeterde alle records van al 8 kilometers reed door voor het nnrrecord en bracht dit op 60 km 802 meters Het publiek was zeer enthousiast Ook een interessante rit was dè tandemmatch over 4 kilometers waaraan deebiamen de volgende paren Tomaselli Paton Jansen Jr Van der Knoop Henri MeyersJaap Eden Laatstgenoemden wonnen Tgd 6 min 7 sec In de 2 kilometer match waaraan deelnamen Tomaselli Meyers Jaap Eden en Paton en gereden in 3 manches was de einduitslag l Tomaselli 2 Jaap S Megers 4 Patou In den natlonalen amatenrswedstryd over 1 Eog mgl was L van Lindonck Den Haag No ï 2 was Vonk Jr Den Haag 3 F Bohling Haarlem De Italiaan Pasini die op het programmafermeld stond was niet gekomen I Gemengde Berichten Zondagochtend omstreeks vyf uur werd door een paar Egmonders ongeveer een hall ttur benoorden Egmond iets drgvendeinfte jpgemerkt dat men eerst voor een stuk lioat aanzag doch naderbg komende een mensch bleek te zgn Kort daarop haalde men een vrouw nit het water die herkend werd als een Egmondsche vrouw Daar alles aantoonde dat zg kort te voran m het water was geraakt werden dadeiyt pogingen aangewend om haar in het leven terug te roepen doch alles bleek vruchteloos Het was eene 22jarige vrouw nog maar kort getrouwd en in het ezit van een kindje Tan ongeveer twee maBiden De man was afwezig ter haringvisschery In hare woning werd toen opgemerkt dat haar bed en ook het wiegje van het kind den nacht te yoren niet gebruikt waren waarom door zeer veld Kg monders den ganschen voormiddag in Je duinen naar het khid gezocht werd dat eindeiyk s avonds dood aan het sttand spoelde op ongeveer een kwutier onrs eendden Egmond Vermelding verdient dat destyda ïe grootmoeder d r vrouw in een waterput en hare moeder in een sloot by Egmond aan den Hoef zyn verdronken Een ernstig ongeluk had Zondagavond onder Oostburf plaats Zekere F C woei naby Draaibmg toen hg op het balkon van een der tramwagens stond de hoed van het hoold Om dien op te rapen sprong hy vad de tram met het gevolg dat hy met een been onder de wielen van den wagen terecht kwam Het been was boven den enkel algereden De gewonde werd opgenomen en met de tram naar Oostburg gevoerd waar in het stadhuis geneeskundige hulp werd verleend Nadat het been gezet was werd de gewonde overgebracht naar het roomschkatholieke lieldadigheidsgesticht aldaar M O Tien maanden na de inhuldiging van onze Koningin waarover de groote bladen in alle landen hebken geschreven zooveel dat er lolianten mede zgn gevuld schryit de Evening Citizen van Glasgow 29 Juli De oudste Koningin in Europa is thans de Koningin van Holland die in April j l eenen tachtig jaar word terwyi Koningin Victoria enz eiii Doe nu eens je best om bnitenlandsche dagbladschrgvers leestelgk en vorsteiyk te ontvangen teneinde over ons land juistere begrippen te verspreiden STADSNIEUWS GOUDA 1 Augustus lb99 Zaterdag slaagde voor de akte Engelsch L O de heer V J Endenburg alhier Gisteren slaagde 0 a te s Oravenhage voor het examen Hoogduitsche taal L O de heer W den Hoed alhier Gister is aangehouden een IT jarige jongen uit Den Haag welke alhier een rywiel verkocht had hetwelk door hem by eenRgwiel verhuurder te sGravenhage was gehuurd Een drietal minderjarigen zyn alhier aangebonden en naar hanne woonplaats teruggevoerd HiiSTKKCHT De Voordracht voor Onderwyzers alhier bestaat uit de Hoeren A J Koens te Stompwyk e van Rossen te Papendrecht en J Baron te Oude Tonge Vijst Volgens do goedgekeurde rekening van deze gemeente bedragen de ontvangsten 1 4290 36 uitgaven 13239 80 derhalve een batig saldo van 11061 06 De Rekening van het Burgeriyk Armbestuur van de gemeente Vlist over 1H98 bedraagt in ontvangsten 1258 01 uitgaven 1212 57 batig saldo 1 45 44J De begrooting m ontvangsten en uitgave 1266 63 ScHooxHOVBii Tot onderwyzer aan de school met den Bybel te Arnhem is benoemd de heer C Dyken alhier Stolwuk Gisteren morgen zyn door twee honden in de buurtschap t Beyersche zes geiten vermoord welke in een a elegen stuk weiland liepen De eigenaars der honden hebben de schade vergoed Zondagnacht omstreeks 2 uur kwam de boerenknecht R wonende in de buurtschap t Beyersche van zyn meisje van daan toen hy op den weg een persoon zag staan die toen hy nader kwam op hem af kwam en hem met een mes bedreigde R greep den latten aanrander aan en ontnam hem het mes waarop hg ïju weg vervolgde De aanrander zekere M v d W mede in t Beyersche woonachtig scheen uit minnenyd gehandeld te hebben daar hy vroeger met R s uitverkorene omgang had gehad en gaarne weder met haar in aanraking wenschte te komen hetgeen voorloopig wel niet zjil gelukken Het mond en klauwzeer breidt zich nogsteeds nit meer dan zestig veehouders hebben aangifte gedaan en nog tdgelgks komennieuwe aangiften De ziekte is nog al in lichten graad Fer Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dios g I Augustus 1S99 Vette Ossen en Koeien goede aanvfcer prij h waren voor ie kwaliteit 33 ae kwaliteit 8 3e kwaliteit 25 cent per half Kilo Magere Oasen en melkvee redelijk aan vocfd Vette Kalveren red aanvoer ie kwalit t g8 ae kw 24 3e k r 20 cent per half Kilo mr Stieren goed aangevoerd De handel was in vet vee en vette Kalveren vlug prijshoudend Melkvee stug Stieren iets beter in pr BnrgarlQk Stknd OVERLEDEN 29 Juli C M Fontein huisvr van J Streefkerk 43 j J Gibbon 6 w 30 U Jongen el huisvr van B van der Vlist 24 j M Verblaaaw 9 m E A Nieuwenhnizen 2 m S J C van der Klein wed C H A Oliflers 37 j 31 P J M van Baarzel U j WaddloxToen GEBOREN Gerritjo ouders C Verwefl en C W Pape Adrianus Wilhelmus Jacobus ouders Ph van der Breggeu en S Oosthoek Grietje ouders A Prins en N van der Ruit Leonardus ouders L Rip en C Nederhof art ouders H van Wageningen en M M Verbeek Margje ouders C do Kooy en J Oljj Jansje ouders W van der Ben en B H Alblas OVERLEDEN H Hoogerdyk 11 m A M Dekker 3 w J Koster 19 m GEHUWD F Halmdiek en T van Os SPm iBMlffli A van OS Ai Hd Taillior Klaiwoi K 7 1 7aa GOUDA fVtrittiuHU V if Beurs van msteril ain 31 JULI 1 Vikrs M tkrs t lDi i uiD Uwt Nad W 8 l i IV 81 dilu dito dlic 3 98 93 Him dilo dito 8 8 HosuilOU QouiII 18IM34 1001 IruiahuhrgTiiig IBM 81 8 Oonmx Obl m pipiar 1118 S dito in iilfer 1161 1 u Poanui Obl mot aoupon 3 dito tiokul 3 M i ♦ l Bnuaa Obl BiDnaDl 1894 4 88 dtto OaooM 1180 4 981 duo bii Bollii 1889 4 96 V dilo by Hop 1889 90 4 dilo in gonii Imn 1893 98 dito dito dito 1884 8 lOl i BPAHiS Psrfwt HhulJ 1881 4 67 TV Tmtlu Oepr Conr laan 1890 4 98 Q r IflcDing larie 0 l liae toaoin laria C Vil ZuiD An Ban r obig 1898 8 Miiioo Obl Buit Ball 1890 100 J TlsutniA Ohl 4 on K i 1181 V 1 AmnsDUl Obiigatim 1898 8 0 BonilDiM Sta l laaii 1894 3 91 m Nso N Afr H ndalK uad 99 Amd b T b My Oartilortan 881 Dali Hutuhapp dito 488 An Hypotbaakb pudbr 4V Üult Mij dar Vorttaol und i Or H polhL okb paodbr 4Vi Nadarlanda4 he baiili tand 10 104 Nad HaiidalmsatHih dito N W k Pao Hjp b pandbr 1 98 BotL HTi oll eallb pandbr 4 i Utr Hypotbaakb dito 4 OoiTZNB 0 wt Uoog bank laait 118 Btll Hypothaiikbank paodb 8 110 AnsaiKa Kqui hypoth pandb 4 90 Hal L 0 Pr Lien rart 8 luft N l Hall U 8pa r Uy aand Hy lol El l 8t Spw aand 10 Nad lod S HH rwagm aand I 4 Nad Zuid Ah Spm aoad 8 1311 dito dito dito 1891 duo 8 loov luuiSpoorxI 1887 89 A Eolil l 88 Znid Ilal Sp mU A H obl 8 PoLPM Waraohau Waaneo aand 81 181 Buil Or Run 8p Hij obI 4 Vi BaWlaha dito aand Failowa dilo aoad 8 Uag Dombr dito aand 8 Kink Ob Aiav 8p kap opl 4 98 100 dito dilo oblif 4 100 Ahiiiia Cant Pao 8p l y obl 8 114 OUa k Nartb W pr 0 1 aand ditoditoWin Bt Petar obl 7 141V DauTir k Blo Gr Hfm cart T a 8 Iliinoii Cantral obl in oad 4 108 Louiar k Naibiilll Oart T aanil 74 Haiiro N 8pir M la hTp o 8 Miu Kuiai f 4pCl prat aand 104 37 N Tork Onlaio fc Waat aand V dito Poon Obio oblig 8 Oregon Calif Ie byp in goud r BI Paul Mlnn k Manit obl Ou Pao Hoof lyn obig 8 ♦ u dilo dito Una Ooi Ie hyp 0 8 Oisua Can Boulh Cbart T aaod 88V w Vn C Ballw kNa lah d e 0 Amilard Omnibni Hy aand 180 Botteid Tnmwe Maali und 110 NlD Stad Amiterdam aand 1 108 Stad Bollerdam aand 3 108 Antwerpan 1887 Blad Braaiel 1888 99 100 Ho e Thein Begulli Ocaalaeh 4 U7V Oonin Staataleenig lS80 i 117 E K Ooit B Gr mêi Bpisji Stad Madrid S 1818 101 m 34l NlD Ver B s Avb Rpo l oart OPRUIllIli G van alle nog voorhanden Zomermantels itot ZEER LAGE Prijzen ADVERTENTIEN H P ANWIJN6AARDBI COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten Zaterdag 19 Augustus1899 1 des namiddags fl uur JU irHL aal to UTRKCHT in SHj B het jebouw voor Knn BÊÊ f sten en Wetciihohappon aan de Mnriaplnats publiek worden verkocht um liOFSTKue met WKILA SI HOUILAND en HOOMUAAUI in de Hutge Wrtde gemeente Itange Butf e Welde naby Oudewattr groot 6 70 9 Hectaren Verhuurd aan M VüBKLBij voor f 400 er jaar de iebouwen lot 1 Mei liKHI en het Laildi ♦ oil ü December 1899 Te Betalen I Jc4ite 1H99 Uroiidbelastüig f 31 80 Polderlasten f 27 0 JJ Toegang te bevragen b j den huurder Te veilen in vier perceelcn combinaties e massa Breeder bji billctten die even als nadere inlichtingen te bekomen ztjn te Utrecht ton Kantoren van don Notaris Mr e W VIS i B POT en van doHeeren l OKAN KN ZOON aan de Nieuwegrncht No8 73 on 90 liddelbare School Handel en Administratie Bareiilsistniat 49 CommUeie van To leht de lleereni Mr M 1 M KOLKMAN lid der Tweede Kamer 1hr Hr A i I R HAVI PIN LUHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTEHHKN lid der Tweede Kamer L I J L m RAM Mr W DE KIDDKK Directeur derHaagscho Bank H P DE HWART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Gravonhage Opening I September 1809 Voorbereidende Hn ariae eurmie voor jongens van omslreeks Ifi jaar Tuterpirigeeureu tot oiUeldlng voorden Handel on twe driejarige zieProspectus voor enliele Exti menn Leerling Consul Ambtenaar Hy do UemeenteAdministratie of aan de regoerlngsdeparte roonten Yoorbereldlug voor de etudle van het yotarlaat Algemeene ontuiikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van Z oor Dordrecht Bingel 71 de jarige dagen Prospectts veajKkt gaarne l DiréZuT F T WimmVH f thans nog Leeraar aan H B H m Uymn te DoauaBCHT TE HUUR TEHSTOlft OF LATER BOVENHUIS 1 Adres MARKT 6W OLOGRAAF Nirow CoplMrioesli l met Drakinki Levert onberispeiyke afdmkkof van elk schrift Penteekening Jtftt jPmografle enz enz Compleet k f 1S tegen rembours Proefdrukken gratis L B TJEBHËS Arnhem Zenuw en Maaglijders wordt lit overtniging ala een weikelgkd hulp in den nood het boek Kaad gre vex anbpvolen Na ontrangat ran adres per briefkaart ardt dit boekje franco per poat toegesondeh door BLOKFOBL S Boekb Zaltbommel