Goudsche Courant, donderdag 3 augustus 1899

y Doiidei dag 3 Augustus 1 90 38s e tFaargang No 79 56 pp nmv iwa mimm coiramt I iieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefeea N St ADVERTEN XIEN worden geplaatst van 1 5 regels A 50 Centen iedere regel meer 10 Centen tiroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TriefmH ha M De Uitgav lezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prij per drie ina inden is l 2 franco per jwst 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Vf sii e DIreclle der lederlandsclie Maat6cliapplJvanRrandverzckerlng sevesasd mXlel adverleeri dat in plaal § van d n er C J M l4ROO aan wien op verEoek mei 1 Jnll eervol ontslag Is verleend tol AGEIT voor Haa treelil en omalreken Is aangesteld de Beer J liO£ll4K Notaris aldaar 1 ledei zijn ei en WÊ Hronlngs Llmonade fabrikant Om zonder eenige kennis vlug en gomakkelük VUt Liter d i gelflk aan 10 halve aes sehen KKOyilfGS LlM OIIAOB te maken en el naar keaze FRAMBOZEN CITROEN KERSEN o SINA ASAPPEL Per stel is de pr js franco thnis met gebruiks uuiW82ing slecht 00 et 2 stel in eens fran co 90 etn na ontvangst van postwissel Deze drank looder Ver Snidng ia gezond smaakvol eir verkwikkend t Vorige jaar door ons bjj UKJO tallen verkocht Schier p alle plaatsen v an ons land en daarbuiten met t beste sucres bekri nd B een zeker aantal stel ik de prjjs nog lager Vraag schriftelijk de conditie Voor atoemers en grossiers stel ik bmteDdien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetiHgi t en liggen t r iniiagé S n iedtr wachtejiteh veor namwtk Let op t adiresi J0 Standplaats naast de Schonwburgf lllifEd BI0tBiFE W0EN8DAGMIDÜAG van 2 4 uur Extra Kinder en Famllie YoorsteUing met daarvuor tpeeUuil uUgekmme frmgrmmWÊa Boogachtend Aanbevelend Standplaats GKUOTK MARKT oaast het Uippodröne GEHEEL NIEUW GEHEEL NIEUW Voor de eerate maal in GOUDA GEISSLER S TENTOüNMTELLINW van LKVKNHlrKOdTK WAMSKN BEELDEN alt het Proces DUËYFIjS Z4 L4 Kapitein Dreyftis Advocaat Lahori Kolonel Picquart Majoor SÜiiterbazy Einilc ola Kolonel Henry Entree IB Cents B E R IC II T QSÜNKORN S laatst verbeterde Kinomatograaf Sttndplute tcgeoovrr het Ktoloor der Firma VAN GENI eo LOOS Ken geheel NIKUW l KOOUAMMA wordt oijgevoerd waaronder al Hoofdtableani lullen pryken 9 ütedelijhe opnamen J Bet uttgaaH ler Oouduclie linarHentnbrlek 9 Bet uitgaan der Uariu Bemelvanrtkerk op den Kleiweg na de Boogm waarbU mot ile kerkganger kan herkennen Dexe 2 Tableaux zUn uitHtekend geslaagd en munten uit door helderheid en scherpte Vervolgen het uitritk ken der Vireehtnehe Hraif dieeer in 5 vcriiehiUende Tahleaox Hel volleilige Stierrnyei eehl te Madrid in 11 alrtcelingen 112 1 voet lang gekleurd De Electriaohe Inrlohttng vao mUn Établinement loowel voor varllohtiHK all ultvoerlDK dar VooritalllBgen bekomen door middel van een Qai 4iiotor en Adoum ula toren levert de VOLMAAKSTE ZEKERHEID op voor de TOBSOBODWBBS en geeft teveui aan de beelden de grooUte diUdelUkheid PHI 1ZEN DEK l IiAATSEN 1ste Rang l O HS 2dc Rang 1 O M adeRangl 0 Opening DinSDAOJ VOSti H uur lUniaaili aanbevelend H GRiJNKORN ZUIDER HYPOTHEEKBANK gevMtlg te HKWA Hulsekappelilk KapilatI ECD lllüoen Guldeil wiarap 10 pCt tslort Geheel geplaaUt DlrolUaren Mr H H VAM MAA8DHK en E J M DB BRDIJN He Bank verstrekt vuior tiaetti Uurmifnen gelden onder Eerste Hjtpotliecair verband op Huiüeii en Landeryen tegen mat ttie rente oniier vooruiÜ etaii ty en onder bijbrrekeninii van ndmlnMmtielèatten en gcett 3 on 4 pa l nmébHtitcem uit in stukjten van ƒ UKIO fiOÜ en ItlO interest 1 lannari en 1 lull S s Nadere Uilichllngen te bekomen toB kantore der Bank ïoomedo te Uoud bü de Firma MONTI IN DOJtTLANl tCS ♦ p Kort ovanlctit omerTrtJiootirant 12 12 flesch SHERRIES Pale en lold Dry van al 1 16 50 per 12 tess h 18 1 50 1 75 5 a 86 ROODE en WITTE TORÏWIJNEN MADERA S droog ei oet VERMOUTH lo Tnri HODEOA HA1I1 A 1NE i O HIGNAC A t 1 75 1 2 25 2 75 1 3 85 1 75 an SCOTCH WHISKY fl it 45 Fl T t tl PI i Per Fl Per Ank t 0 65 Nto r27 75 h o a LIHTRAC 81 38 42 58 84 42 37 50 47 0 75 0ü85 1 1 25 0 80 t 0 90 a CHATEAU VALROSE 5 St ESTEPHE S St EMILION 1894 S a PAJUlIiLAC 1898 g ÖRAVE S Witte Bordeaai 1 8AUTERSK A 5 ZELTINtSER Moeiel W BOUH K BNE 1 10 Do flcasf he ijjn in den pry en begrepen en worden i ets por stuk terafgenomen Bq elke boev clheid verkrijgbaar bi De flrna T CRBBA1 Gouda KERMIS TE GOUDA ZOMEETHEATEE standplaats ROOTE MARKT HOLLAVDSCH TOOHEELGEZESCHAP Faleis TNr Vuiksvliit Ie Amsturëam Boit BABEXDSE Adm VERHAGEN Heg P n HAR ST W0EMD16 t lUGLüTCS 8M 8 Mr Groot tueee door geheel Nederland DREYFliS de Martelaar van bet Duivelseiland Jp nieqw bewerkt Sensatie Drama in 9 Talereelen door A v 8PBINKHU1JMEN 9de Tafereel Ie Aid Vertrek van Dreyfus van het Dnivelseiland met de oorlogsbodem de S ai 2e Afd Het weeriien van Alfred en Lncie Dreyfn in de gevangenis te Rennes PEIJZE N DER PLAATSEN Ie Rang IJlS 2e Rang f Se Hang 0 7S 4e Bang flt iO ABONNEMENTSKAAHTEN Ie Rang 10 stuks A 10 verkrijgbaar aan bet Zomer theater en bfl de Wed I S KEISEK Korte Tiendeweg bö laatstgenoemde ook per stuk Aanvang 8 uur Bespreek Bnrean dageiyks geopend van U tut 4 nnr Nieuw Nieuw Nieuw ftfcr het eartt atUer BOVENZAAL Café H st Schaa kbord Gedurende de KermiH te GOUDA 2 3 4 5 6 Augustus 1899 Ciroot Café Concerl en VariétéVoorstellingen under directie en medewerking van den lieer MICilKL A UOËKHIN ËH van Rotterdam Aanvang S uur Entree 2S ctti per persoon Oeoombineerde RATDUR eENEESINRIGHTING door plaalcn knildn eioii water licht lucht enz lli7ondere behandeling v n E nHWCiftktea veciwakkmgen als gevolg van losb ndigc teefwijz of jeuïdige buiten nrig lJ heden hoodl en rugli lon bleehluchl maag1 lyden slechte bloedsmenging ilektea der I tsrwlssellag ItorslIUden rheuuiallsmus lasthias vleihten en hinfUieklcn BiUijk pension fc xternc behandeling yj siieciate gevallen Proipectu op aanvrage gratis en fruco Sa aioiium Arentsburgh VOORBI KU luj Den Haag aan IRe Ceestbrug FEAÏÏSCBE STOOMVEBVESIJ ekHBiMlc WasMberij H OPl Èl t EllMEU l hriitnU i lr Kottenlam iebn vetoord dofr Z M den Koning d r Belgm Hoofddtpót voor GOUDA da Bw A VAN 08 Az dpeciftUteit Toor het toomea n Terrea tui Etlfl HeeraD en üanieegarderoben aliook Ite Kindergoederen Speciale inrichting Toor het atoon o vaa pi ach man teil veenn bont enx Gordgnen tafelkleeden ent worden naar de ajeowite en laatste methode pcererfd Alle goederen heUg geatoorad of f vertd worden oDachadel k voor de Kecoadneïd Toigeoi ftaal bewerkt Iet Atelier Studio ih het bette adres voor Vergrootlogcu en Bepradactlewerk liatnela Sneek Fl Singel 82 P T d WAtLS Bultenlandsch verzlcht Maandagavond onmiddellyk nadat te Brusde beslis sing der kommissie van XV bekend was z jn de leden van het ministerie bv eengekomen en na erkend te hebben dat zy allen aansprakelgk waren voor de kieswet hebben zy besloten gezamenlijk hun ontslag in te dienen Minister Vandcnpeerebooni hoofd van het Kabinet heelt zich naar het paleis begeven om den Koning medodeeling te doen van dat besluit Z M heeft gistermorgen Vandenpeereboom ontboden daarop heeft deze zich naar zyii departement in de Kne des Arts begeven waar züu ambtgeuooten zich bevonden benevens de heer Do Smet de Naeyer eh de kamervoorzitter Beernaert Na deze byoenkomst die om half twaalf afgeloopen was en waarin do verklaring vastgesteld is welke het ministerie aan de Kamers zal afleggen heeft De Smet de Naeyer zich in het liofrytnig dat stond te wachten naar Laeken begeven waar Uy door den Koning ontvangen werd Na de opening van de vergadering van de Kamer zegt Vandenpeereboom bet boold van het ministerie dat ingevolge den uitslag van de lemming in de byeenküinst van de kieswolcommissie eergisteren de rcgecriiil aan den Koning haar ontslag had aangebodon Hy zegt dat de regecring als de Kamer het goedvindt ter beschikking van de Kamer zal biyven om de loopende zaken voort te zetten üc socialist Vandcrvclde komt daartegen op en stelt voor alle beraadslagingen te verdagen aangezien de Kamer niet kan beraadslagen by ontstentenis van een verantwoordelyk ministerie Do Kamer neemt ton slotte het voorstel van Vandervelde ahn om de wetsontwerpen die op de agendit voork nen maar geen aanleiding kunnen geven ot discussie verder te behandelen De Smet stelt voor met de beraadslaging over het tramwetsontwerp door te gaan onder voorwaarde dat zy niét gesloten wordt voor het nieuwe kabinet gevormd is Ue Kamer ke rt dat goed en hervat de algomeene beraadslaging over de trams Het voorstel van Chamberlain nl om de nienwe kieswet t laten onderzoeken door een gezamonlykft commissie i in Transvaal niet ongunstig opgenomen madr men maakt reserves Een der hoogste ambtenaren te Pretoria wi wordt niet vermeld verklaarde aaiijKeuter s correspondent dat de regeering noM er in zal toestommen een conferentie te ïöuden over zaken die alleen de binnen FEVILLEIOX Gedenksckrlfleo van een Gelukzoeker AimiBAL DE VoNDmNG aar het Framch DOOR w NurrER 258 Zij kwam hier iraniers als de dochter van een verdachte van iemand die een groote misdaad ten labte gelegd werd Zij besloot nog te wachten Üehjk wij gezegd hadden lagen op de tafel albums en boeken Haar blik viel op dezelve Eerst bewonderde zij de rijke banden het prachtige verguldsel en de kostbare sluitingen van de albums Vervdlgcns werd zij nieuwsgierig naa den inhoud Zij nam een der albums en begon er in te bladeren Het waren teek eningen die het album bevatte zeer kunstig gekleurd Ternauwernood had het jonge meitje eenige blid jdcn omgekeerd óf zij wierp het boek neer KeiV blos van schaamte kleurde haar aangezicht Haar hart begon heltig te kloppen Ik röoet weg van hier nep zij bijna overluid lk wil wï van hier Zy aarzelde niet meer maar Wacht de tafelM hel heftig in beweging Buna op hetzelfde oogenblik verscheen de lakei op ton drempel en boog landsehe belangen van Transvaal raken zoolang militaire tnebereidselen wordon gumaakt Maar wanneer alle quaesties tussehen Transvaal en Engeland met inbegrip van arbitrage en de conventie van 18S4 in de onderhandelingen werden begrepen en de regeeringeii het van te voren eens konden worden over de hoofdiynen der besprekingen dan zou de Transvaalsche regeering wel over details willen praten De staatssecretaris verklaarde iets dergelyks als het voorstel sloeg op alle punten van geschil van de laatste jaren dan zou het aan nemeiyk zyn maar een onderzoek rfaar de door den Volksraad aangenomen kieswet zon gelyk f taan met een poging om door een commissie wetten te lateli vaststellen voor het land een poging die als precedent zon kunnen worden gebruikt om Transvaal vau zyn onafhankelijkheid te berooven iets waarvan de heyr Obamberlaiu altyd gezegd had dat het niet de bedoeling was van de Eiigelsche regeering Maar bet was natuuriyk noodig eerst voUodigu inlichtingen al te wachten om te weten welke precies de taak van de commissie zou zyn Ook De Volksstem oordeelt aldus over het voorstel van Chamberlain Het blad heeft hter niet veel verwachting van deze tusschenkomst bet is bang dat Chamberlain met een wetsvoorstel zal aankomen zoo ver gaand dat bet zelfs voor een Engelscho kolonie met zelfbestuur onaanneraeiyk zon zfln Maar een belioorlyke arbitrage daartegen zou niemand zich m Transvaal verzetten De Amerikaansche vrywilligers die nu na afloop van hun diensstyd uit de Filippyiien terugkeeren zien biykbaar den toestand al niet gunstiger in dan de pers te Manila en zoowat iedereen in den archipel overigens met uitzondering van genoraal Otis Offlciereii van het regiment uit Nebraska te San Krancisoo aangekomen zeggen dat het nog jaren kan duren wiordat de Filipinos ten onder gebracht zyn Hun luitenantkolonel voegt er by dat bet jnoeilykste en almattendste gedeelte van het werk nog gedaan moet worden Men zal elk hoekje in het kreupcihont van vyanden moeten zuiveren twintig jaar zullen nauweiyks volstaan om de Filippynon tot rust te brengen Een telegram uit Manija meldt dat de Filipinos te vergeefs getracht hebben Calamba te heroveren Volgens dat bericht viel een stryilmacht van 240 J man dié plaats tegelOkertyd flt het noorden en het zuiden aan maar de Amerikanen werden niet overrompeld en konden zonder voel moeite teruggeslagen worden Het verlies van de Hoe mi heer gij staat daar achter de deur Wal beduidt dit allet Mademoiselle bewijst mij de eer om te schellen was het antwoord Ja hebt ge niet getegd orders te hebben ontvangen mijn orders zelfs mijn minste verlangen als bevelen te beschouwen en die te g ooïzamen Voorzeker mademoiselle Als ik dus een klein verzoek zou willen doen dan kan ik er zeker van zijn cfcaUer atht op geslagen zal worden dat gij gevolg zult geven aan wat ik vroeg nadelA Ik he uw woord ik w nsch te vertrekken Geleid mij naar buiten U wenscht te vertrekken f vroeg de lakei op den toon van verlegenheid J heb ik mij niet duidelijk uitgedrukt f Ik wenschte dit huis te verlaten ik wi vertrekken ik wil weg vaïi hier begrijpt ge m nu Ik begrnp mademoiselle wonderwel ik versta haar zeer goed Welnu r Ï3e lakei krabde zich in toenemende verlegenheid achter de ooren draaide op zijn hielen mompelde iets maar maakte niet de minste aanstalten om den wensch van het meisje als een bevel te beschouwen Emitie geraakte buiten zichzelve Zij stampte met den voet op den grond en riep Ik wil d elijk weg verstaat gij r Ikwiloogen blikkebjk van hier Op den meeat nederigen toon die het den ne imm Filiplnos is onbekend dat van de Amerikanen ledraagt één doode en zeven ge Wonden Verspreide Bericiiten l Frakirui Ofote sensatie te Parys door de arrestatie van fcen dame uit voorname kringen boschufcgd oen nichtje van 14 jaar te hebben vernipord Zy zou het kind evenals een paarf vriendinnetjes met wie zy liep op straat wat lekkers hebben gegeven on een byzonder pakje voor hot nichtje De verdachte ontkent allesj terwyl geen enkele roden voor de misdaad te vinden is De verdachte is de dochter van een zeer vermogend industrieel en uinweiyks een jaar geleden gehuwd het llachtoffer is een kind van een nicht vaa den man oen eenvoudige vrijiiw hertroufltd met een brigadier der politie Do zaak is zeer geheimzinnig Hot blgkt dat de danulft die de kinderen snoepery gaf zeer eenvoudig byna iirmoeiyg gekleed was Maal de verdaclite dame as s middags in een llegant toilet uitgegaan en ko i bewyzen omstreeks het uur van de misdaad in een paar magazyneii o a in de Printemps te zjjn igeweest Men wil achter de zaak een erfofflé zoeken maar de verdachte dame bruiét haar man die zelf goed wat verdient 400j 0 Ircs mee teu huweiyk zood t moeiIJk aan te nemen dat zy om oen deol van de bescheiden erfenis van de grootmoeder van haar man het kind van het leven beroofde DriTsriiLANi j Baron von Hertling een van de leiders van het centrum zal een brochure het licht laten zien tegen prof Schell on diens leerstellingen Eroëi anij Telkens wordt er in het Lagerhuis nog een goed woord voor Mrs Maybrick gedaan Gisteren weer vroeg Davitt of de Amerikaansche regeering niet te haren bate zich herhaaldelyk tot de Kngelsche bad gericht De minister van binnenlandsche zaken lievestigde het Kenigen tyd geleden zeide hy nog dat hy gc en aanleiding vond om iets voor haar te doen Lord Kosebery heeft de vorige week te Epscm een redevoering gehouden tot de leerlingen van een school en daarby vleiende woorden aan het adres van commandant Marchand gezegd die Frankryk ongetwyfeld moesten genoegen doen Hy schetste Marchand s moeilyken tocht door Afrika en wees er op hoe na volbrachten arbeid de com dengen lakei mogelijk was aan te slaan do h tevens beslist gaf hij ten antwoord zonder het meisje aan te zien Het doet mij innig leed dat mademoiselle mij de eenige zaak vraagt die mij verboden iageworden Hoe men heeft u verboden mij van hier te laten vertrekken mijnheer ilk heb zoodanig bevel ontvangen mademoiselle nariielijk u niet van hier te laten gaan lik ben dus gevangen Volkomen vrij om binnenshuis te doen watu goedvindt en te gaan waar u verkiest maarniet vrij om buitenshuis te gaan Zoo luidt mij Viorder En wat wil men van mij Waartoe heeftjnen mi fcier gelokt want ik begin te begrijpen in welk een strik ik ben gevallen zeg mij mijnheer wat wil men van mij Wie schept er behagen in mij te kwellen mij op te sluiten en rfiij te verbieden heen te gaan Zeg mij tenminste mijnheer wat gij denkt dat men wil gij moet dat weten Gij weet dat volstrekt niet mademoiselle vroeg de lakei min of meer ongeloovig Natuyrlijk niet Ik ben hier nimmer geweest Ik ben hierheen gelokt geworden Dan zal ik heengaan mademoiselle En onderzoek dan wat er op de tafel ligt Misschien zal u dit eenig licht verschaffen fluisterde delakei fin haastig verwijderde hij Zich Als van den Upder getroffen bleef Emilie staan Ed de spiegels weer tsten de gedaante vasj I mandant zich Z Ï6 waardig en bescheiden gadragen had dat Engeland er behagen in schept zulk een man te oeren Hoewel hy op zyn tocht zckore moeilijkhbden mat Engeland had gehad zou Marchand wanneer hy in Engeland kwam het voorwerp eener hulde zyn die slechts overtroffen zou wo den door de hulde hem in Frankryk gebracht Geheel zonder beteokenia schtjnt do toe Vi spraak van deu oud preinior Rosekery niet te zyn BINNENLAND Er heelt zich in don Haag eene comhinatio gevormd om de cdnccssio voer het wandellioofd in zee vö6r het Kurhans over te nemen en delaak in exploitatie te lirengen Het bestuur van de op te richten naemlooze vennootschap Wandelhoofd Schoveningon zal besta ui uit de hoeren mr Jr G Patyn ond burg moestor van s Gravenhage president 1 1 Ruys T Azn f gedelegeerd commissaris en secretaris A Opponheim bankier allen te s Gravenhage G van der Pot reeder en cargadoor L E Uyttcnhooven directeur der directe belastingen enz beiden Ie Rotterdam terwyl als directeur zal optreden de heer B Goldbeek directeurgoiioraal der Maatschappy Zeebad Sch voningen Uit de sSmciistelling van het bestuur biykt dat hoewel de Maatschappy Wandelhoofd geheel zelfstandig zal optreden toch de samenwerking met de Maatschappy Zeebad ScU veningen verzekerd is Het geheclp werk zal volgens overeenkomst uitgevoerd worden door de Plettery voorheen L Enthoven o Do teekoningnn van het hoofd en van do overbrug ging op den strandmour zyn sedert eenige dagen tentoongesteld aan het Kurhaus landzyde by den noordeiyke n opgang naar de Kurzaal Men hoopt onmiddeliyk lui afloop van het seizoen met den bouw to beginnen en als er geen tegenspoed is met de winkelgaanderg onder het Knrhana terras on de overbrugging van den strandmuur gereed te zyn op tJ Mei terwyl bet boefd geheel voltooid einde Augustas 1900 zal kannen geopend werden Uit Noordwyk aan Zee Naar aanleiding van het droevig ongeluk aan hot strand te Loosduinen werd Vrydag by hot beproeven van de reddingstoestellen voor in nood verkeerende schepen de aan een doodibleek meisje dat zirh krampachtig met beide handen aan de tafel vasthield wier oogen wijd geoijend op de deur waren gericht HCX FDSTUK XXVII NASPORINUÏN Ten halve gerustgesteld omtrent Emilie keerde Raphael na zijn tKzock aan het hotel van den markies de Chateaudieu te voet huiswaarts Hij hoopte n naar hij meende met reden bij zijn thuiskomst EmiUe reeds teruggekeerd te zul Icn vinden en het geval zich heel natuurlijk en onschuldig te zien= ophelderen Maar i t 7X hoop b ee ijdel Emilie was nog niet teruggekeerd Men had nog niets omtrent haar vernomen Dit niettWi was eep vreeselijke slag voor den jonkman mVcI trachtte hij zichzelve gerust te stellen door zich voor te houden dat het nog maar temauwcmQod anderhalf uur was geleden dat Emilie was heengegaan dat men haar misschien opgohouden hiui ot dal zij een vriendin had ontmoet of dat er een dier duizend omstandi eden die iemand kunnen ot houden op haar weg was gekomen dat zij elk oogenblik terug kon kccrcn en zeer ontevreden zou kunnen zijn over de ongerusiheid en de opschudding die men aan den dag legde over een onschuldig uitstapje of een eenvoudigs br odschap Het was zijn verstand dat aldus i redeneerde en oogenschijnlijlt met veel gtond