Goudsche Courant, donderdag 3 augustus 1899

i Aangevangen I Mei Tijd van Greenwich Zomerdlenst 1899 OOUDA KOTTZBI AUiioe ern ÏHrecle SpoorwegverblnüluKen met iülDA 10 2 10 87 11 S 6 88 6 12 7 14 9 86 6 18 6 40 8 30 7 8S S 8 9 46 10 12 Alleen iag Diaa aga rf Alleen Ie en 2e klaue Extrl byl Ulen Op deie treinen lyn Zondig MaandaR en Din ag ééndaageche ratourlliljetten oor de 3e kl verlrrygbaar tegen enkelen vracttprya IT Ilollandaohe Spoor SOTTEEDAM QOUDAJTiee 10 80 7 16 7 37 10 19 10 8 10 86 10 4S 6 89 7 44 f 06 8 14 00 10 0110 17 M 4 11 64 IJ Oll 18 84 1 12 6 46 6 66 6 18 2e Iclaaae ektra betalen o I nltatief op dan loop lum niet gerekend worden £ Hollandaohe apoo Ü O D A UlK N H A iae oetaa 10 1911 16 11 18 18 16 1 08 1 0 S 8 14 8 46 4 18 4 66 6 11 80 1 18 6 07 11 41 1 89 6 18 11 66 l S I 6 88 10 46 11 46 1 19 46 1 80 1 48 8 48 4 16 4 45 6 87 6 89 7 69 8 80 8 S9 9 18 10 1 10 J2 10 40 U IO 9 11 10 18 8 23 t 10 27 86 E 10 89 115 8 41 8 48 8 6 0 10 44 10 68 1107 11 44 9 28 Ö 67 P 17 Haije 6 48 6 05 06 7 20 7 46 Sa 9 00 9 46 lo U 11 27 il 86 18 9 1 36 2 41 3 00 4 00 4 80 4 46 6 80 6 12 7 00 7 48 7 6 8 Voorburg 5 48 10 17 1 41 4 86 r 6 18 Zo6tetm 7ie c B OI lO SS 1 66 4 40 8 30 ZewnhMo 6 18 111 48 2 06 4 51 X 6 38 Rouda 6 84 6 2 7 11 7 47 1 l 9 fli 9 87 10 13 10 64 11 7 18 08 18 87 2 17 H 14 8 87 4 r 6 08 6 18 6 00 6 60 7 27 8 10 8 88 9 Harmonikatrein alleen Ie en 2e klaaae extra betalen t Beiaigora Toor de lijn Breukelen Amaterdam mogen ria Utree reilen Ir o 11 I A J M s r E B D A M viae tena oo l 6 9S 09 8 17 9 38 10 10 10 67 12 0 1 13 8 36 3 28 4 O 6 13 t 6 13 88 8 16 HM 9 23 9 69 10 60 11 00 Amal W 8 01 8 63 9 06 10 16 10 64 13 48 12 67 8 00 3 83 4 16 1 67 6 00 8 87 6 57 8 169 00 10 0 0 1010 43 11 8711 6 Am t O 8 19 OS 9 M 10 30 11 09 1 08 1 1 8 16 8 41 4 80 6 18 6 16 7 1Ï8 30 9 1S10 8 10 8611 001168 U 07 ioe ïeria R S i 4 88 6 47 6 05 6 55 8 S6 10 82 U OI 7 10 10 48 S al 6 J 7 18 1 48 10 66 S 60 6 04 8 88 40 7 89 59 11 16 11 8 k citC 6 85 7 1 7 40 9 8 1 4 1 16 9 0 IS SS SjIO 16 8 81 4 45 6 18 6 35 7 16 H IO 86 9 46 Anu W 6 48 6 60 7 36 66 9 311 10 00 11 80 18 16 18 40 8 46 8 30 3 46 6 0 6 88 6 60 7 30 8 35 9 40 IK OO louil 7 17 7 34 B 18 8 48 10 18 10 48 12 61 1 02 1 84 S 8S 4 17 4 88 6 47 7 68 7 31 8 14 9 1 10 37 11 10 8 80 3 69 4 48 6 38 6 41 6 S3 7 68 9 19 4 88 7 8 9 4 43 7 37 9 49 t H t 6 87 6 66 7 53 8 80 8 49 9 80 10 16 10 38 11 38 18 02 1 37 S B 16 68 8 14 10 38 11 66 13 37 j 30 7 08 8 23 10 46 l S6 6 60 7 17 7 87 8 36 00 9 88 9 68 10 69 11 10 18 11 19 61 I 9 3 40 8 65 4 48 6 80 6 10 7 11 7 68 l 3 10 01 dacht gevestigd op het algeheel ontbretten van reddingsmiddelen voor drenkelingen ym hierin verbetering te brengen namen de heeren G Poensgen dvan Dusseldort tpcuijk alhier J van Kan en V F van Santen het initiatiel tot het doen circnleeren van een Ijjst waarop door teekening tot een bedrag van 1 250 het aanschalten van een vlet op wielen wordt mogelp gemaakt Dit toestel zon van stokken lijnen en verdere reddingsmiddelen voorzien worden en steeds op het strand ter beschikking staan Van de nienwe postzegels zegt het Utr D 1 Gisteren zijn de nieuwe postzegels in omloop gekomen Dat wU natttnrlyk nog niet leggen dat wie thans postzegels koopen gaat nieuwe ontvangt De voorraad onde is aan de verschillende kantoren nog z66 groot dat een nieuwe op een brief voorloopig nog wel een grooto bijzonderheid zal blijken te zjn Het hart van menig verzamelaar zal natuurlijk overvloeien van verlangen naar deze noviteiten Daar is rede voor Want de nieuwe zijn zoo bijzonder fraai uitgevoerd zoowel wat de teekening als wat de klenr betreft dat de Nederlandsche postzegels op dit dogenblik met de fraaiste op één lijn gesteld mogen worden ja zeUs bovenaan staan De buste der Koningin is fraai ontworpen en is genomen naar het bekende portret in kroningsomaat het hoofd getooid met een diadeem Buitengewoon fraai zijn do postzegels die in twee kleuren gedrukt ziJn biJv die van 26 et in blauw en rood De postzegels van vflf cent in de wandeling steeds blauwe postzegels genoemd ziJn thans rood Daar zal men dus nog aan moeten wennen Ook de duurdere zegels zijn zeer fraai van tint Tegelijkertijd zijh ook de nienwe briefkaarten in omloop gebracht De binnenlandeche zijn groen de buitenlandsche rood Het zegel is op deze nieuwe niet zooals thans met de malle zpe maar met de lange zpe van den rechthoek naar beneden geplaatst Gemengde Berichten Men meldt uit öoor aan do N E Ct Alhier is eene werkstaking uitgebrokenonder het vrouwelijke personeel dor GrooteTwentsche Stoombleekerij Twee en twintig meisjes hebben jle fabriek verlaten om reden dat zij weigerden meerdere werkzaamhedente verrichten tegen hetzelfde loon öisteroehtend zyn een lestal nieuwe arbeidstersin de plaats getredeh Z C De heeren Otto Giers uit Berlijn en August Mnddist uit Dorpat zullen een voetreis om de aardbol van Amsterdam uit beginnen en wel in deze richting Nederland Duitschland langs den RiJn Zwitserland noordelijk Italië Oostenrijk Balkan Statcn Turkije KleinAzie Perzië Voor en Achter IndiS Sumatr i Java Oostkust van Australië Westkust van Zuid en Noord Amerika tot San Prancisco dan dwars door do Ver Staten naar New York en vervolgens over Engeland naar Amsterdam terug 8 88 9 01 46 8 63 8 69 9 C8 9 19 8 7 80 7 88 8 19 door 7 87 7 84 7 41 8 80 T 60 8 12 Oonda Uoordreflht KieawerVerk Oapella aotteriUm M EotterdamD P Botterdsm B W Ei ttOTdam Beurs Rotterdun D P Eotterdam M 4 46 a pell6 4 Jfieuwerkerk 6 04 lloordrwlit 6 11 Sosdi J Alleen Ie en 6 46 6 6 6 06 6 14 6 S0 8 09 8 48 8 18 S OO 7 4S 9 011 j llï 1 8 07 SS 9 10 9 86 Gouda Z fenliuiMn Moerk l no SoBtermeér Zeg Mtil Voorburg H e M 5 80 8 34 7 60 8 83 6 36 6 4 6 03 7 4 8 23 fouda Oudow Woerd Utrooht t ner Ien Ouilüiv Irotiila 8 66 Voor deze reis denken zjj drie jaren noodig te heWSen Gisterenmorgen te zes uur zonden de wandelaars van de Muiderpoort vertrekken Ke volgende annecdote bewijst weder dat 1 geven gemakkelijk is maar dat niet elke 1 gift besteed wordt zooals men wenscht De I Koningin van Italië zag eens in een der bnj 1 tenwijken van Rome een boerenmeisje met 1 een aardig gezichtje zitten spelen H M I vroeg haar of zij iets van handwerken kende I en toen het meisje antwoordde dat zij kou 1 sen kon breien en te kennen gaf dat ziJ dt koningin herkende bestelde de koningin een paar kousen bo haar Toen de kousei I afgeleverd waren zond de koningin een paar mooie rose kousen terug de eene gevuld met klein geld de andere met lekkernijen Den volgenden dag kreeg H M een brie van het meisje waarin verteld werd dat he geschenk haar heel wat tranen gekost had want dat haar vader het geld had opgestre ken haar oudste broer met de lekkeriiBen was gaan strijken en haar moeder de kousei had aangetrokken Rechtszaken Heden haddon zich voor de Haagsche rechtbank te verantwoorden Ie de persoon beklaagd van op 20 Juni in de Van der Werffstraat te Leiden een man met een mes te hebben doodgestoken en 2e de persoon die toen den bedoelden man nadat deze doodelijk getroffen was nog met een poot van een stoel op het hoofd zou hebben geslagen Eerstbedoelde beklaagde erkende den messteek te hebben toegebracht doch beweerde niet met voorbedachten rade gehandeld te hebben Do tweede ontkende de hem ten laste gelegde mishandeling Het O M eischte voor No 1 wegens moord vijftien jaar en voor No 2 één jaar gevangenisstraf I IH I I I M II Posterijen en Telegraphie Benoemd I 1 Aug Tot adsistcnt te Amsterdam C L 7 Priessen en M A van Boresteyn thans kantoorknecht aldaar Verplaatst I 1 Aug De adspirant opzichter der telegraplije C P M van Dongen van sGraven hage naar Hoorn de tclegraflst A M Lambregtse van het bijpost en telegraafkantoor Veerkade te Rotterdam naar Vlissingen de klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse R van Rhijn van het hoofdtelegraafkantoor te Am erdam naar het bypost en telegraafkantoor Commelinstraat aldaar A C Kskes van Schagen postkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor en J A Wiegel van het bijpost en telegraafkantoor Kruiskade te Rotterdam naar Schagen postkantoor Werkzaam gesteld voor één jaar 1 Aug Bij het Hoofdbestuur den commies I der telegraphie 3de klasse J J Steen I huisen te Leiden I Ingetrokken I De verplaatsing van den commies der 11 11 18 18 18 68 1 86 1 1 7 11 48 1 14 11 61 18 82 1 28 1 64 8 64 10 49 U U 11 37 U 8 3 9 66 10 25 d i o I 1 v I 1 K t t tl i 9 07 111 19 10 67 18 00 U tO 8 80 11 14 8 37 11 83 8 4S S9 10 61 11 46 1 38 1 18 3 08 I telegraphie 2de klasse M Hillen van Maastricht naar Vlissingen op 1 Augustus a s Eervol ontslagen 16 Aug De tijdelijke opzichter der telegraphie 1 de öraaf te s Hertogenbosch 1 Oct De adsistenten B L t orlemeyer en W A van Linden beiden te Rotterdam Overleden 22 Juli De brievengaarder te Dussen G van Wijk INGEZONDEN Aug ƒ Gouda 1 Mijnlieer dè Redacteur I Daar ü indertjd zop goed is geweest eenige artikelen te plaatsen over de geschiedenis van t zoogenaamde Lombok park zult U wel een vraag van mij willen opnemen over een ander punt in verband met dat Park De yaad zal zich naar t schijnt tot H M Immers wat do uitbreiding betreft na de beslissing over het Park heeft men de vaart aan de Kleika zien dempen en vernomen dat dit gebeurde met t oog op nieuw bouwterrein Is nu in een plaats als de onze waar weliswaar op t oogenblik misschien eenige behoefte aan goede huizen is maar die toch niet tot de zeer gezochte in ns land behoort zulk een dubbele uitbreiding wel noodig Ik spreek t niet tegen ook mag men van niemand zekere voorspellingen eischen maar wat vaster overtuiging van een dringend algemeen belang zou misschien door nadere inlichting velen kunnen geschonken worden die daarop recht hebben als legatarissen van wijlen Mr IJzendoorn niet alleen maar reeds eenvoudig als tot lasten verplichte ingezetenen van Gouda r Met opzet spreek ik van een dringend algemeen belang daar naar mjj voorkomt het voorrecht van een Park te bezitten met eenige opofferingen gepaard zal gaan die in t vervolg van zelf ter sprake komen 4 48 4 65 6 08 8 11 il 3 86 8 42 4 18 489 4 16 1 17 4 47 4 64 6 111 6 07 IV2 4S 2 05 1 44 2 62 54 8 01 8 08 8 14 8 85 1 11 49 0 15 7 17 Ï5 6 16 6 43 7 43 65 9 43 10 31 9 49 10 03 10 12 18 10 85 10 69 10 00 10 34 10 64 10 55 11 10 Wat de demping aangaat moet ik opmerken dat ik zelf in dien voor ongezond gehouden streek woon vlak aan de te dempen Put en dat noch ik noch mijn huisgenooten ooit aan eenige kwaal hebben geleden die redelijkerwijze aan de moeraslucht kan worden toegeschreven Ook door buren heb ik nooit in dien zin hooren klagen Hoe dit zy ik Wil hopen dat jnist t dempen geen ongezonder toestand in t leven roept dan naar miJn weten tot nog toe hier heeft geheerscht Waarlijk dit punt verdient meer toelichting dan naar mijn herinnering ik bezit de bladen niet moer uw inzender indertijd gaf die zich bepaalde tot een spotternij aan t adres van hen die iets voelen voor t schilj derachtige van dit terrein en een apodictische uitspraak dat de plassen gedempt maetten worden Kenjoeetje oog voor t mooie van de hollandsche watergezichten waarvan men in dit geval misschien voor t Park aardig had kunnen partij trekken zou van de voorstanders van t Park waarschijnlijk te veel geeischt ziJn maar het bewijs of althans eenig plausibel argument voor de ongezondheid had men behooren te schenken Eindelijk blijft biJ velen moge t zijn ten onrechte noch steeds de meening dat wij biJ ons geschenk vrij wat uit eigen beurs zullen moeten bijpassen een opoffering die men zich eerder zou getroosten zoo hier van een geschenk nog werkel k sprake kon zijn Maar was niet de bedoeling van den oudburgemeester een Park buiten de bebouwde kom der gemeente een wandeling voor ieder terwijl men nu villa s wil bouwen voor hen die t betalen kunnen P Maar goed hier besta dan een algemeen belang Alleen zette men ons dit uiteen en blijve niet in algemeene termen men toone aan dat dit belang waard is eenige opoffering geldelijke opoffering opoffering van gezondheid van natuurschoon opoffering van vrijen toegang tot een gedeelte van ons geschenk zoo mogelijk toone me ok aan dat de eerste tweede en laatste Sizer opofferingen van weinig gewicht zal zijn Met de derde zal dit moeilijker gaan want dat het terrein voor een ander mooi geschikt is dan t nu bezit za men wel niemand geloofelijk kunnen maken In dank voor plaatsing M de R UEd dn E STAVENISSE DE BRAUW Ik cursiveer STADSNIEUWS GOUDA 2 Augustus 1899 Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende do maand Tuli hetvolgende resultaat 1 Juli 3 4 Mg pcrmang kalicusperlOOOe c 8 7 9 If 22 4 7 Ter gelegenheid van den verjaardag van H M de Koningin Moeder wapperde van de gemeente gebouwen en vele particuliere woningen de nationale driekleur Op het plein der Kazerne word door het alhier in garnizoen zijnde 5e bat van het 4e Reg Inf eene parade gehouden dicwerd gecommandeerd door kapitein Pompe Het Staatsblad No 160 bevat het besluit van den IBden Juli 1899 betreffende de aanwijzing dor kringen van de commissiën van aanslag voor de belasting op bedrijfs en andere inkomsten en van hare standplaatsen Art 1 luidt 10 10 10 17 10 84 10 31 10 40 S 88 7 56 8 08 8 10 8 17 8 86 8 17 8 60 8 60 7 40 9 89 f 9 68 10 08 10 15 10 88 9 68 10 88 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 De Staat behoorende bij het Koninklijk besluit van 28 October 1893 Staatsblad No 157 zooals die is gewijzigd bij art 1 van het Koninklijk besluit van 22 April 1895 Staatsblad No 73 art 1 van het Koninkljk besluit van 21 Mei 1896 Staatsblad No 85 en art 1 van het Koninklp besluit van 6 Augustus 1896 Staatsblad No 148 wordt nader gewijzigd als volgt in hetgeen voorkomt onder hetopschrift Provinciale Inspectie Rotterdam a De commissie met standplaats Zwijndrecht vervalt b Van de gemeenten genoemd biJ decommissie met standplaats Alblasserdam vervalt Dubbeldam eii worden aan die gemeenten toegevoegd Ridderkerk en IJsselmonde c Van de gemeenten genoemd bij decommissie met standplaats Gouda de eerstvermelde vervallen Hillegersberg Bergschenhoek Berkel Bleiswijk Capelle a d IJssel en Nieuwerkerk a d I lssel d In den staat wordt opgenomen eencommissie met standplaats Dordrecht voorde gemeenten Zwijndrecht Hendrik IdoAmbacht Heerjansdam Barendrecht enDubbeldam e In den staat wordt opgenomen eene nieuwe vierde commissie met standplaatsRotterdam voor de gemeenten Hillegersberg Bergschenhoek Berkel en Rodenrijs Bleiswijk Uapelle a d IJssel Nieuwerkerk a d IJsselPernis Hoogvliet Rhoou en Poortdgaal Het HoUandsch Tooneelgezelschap van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam opende gisteren do reeks der voorstellingen die gedurende de kermis zullen gegeven worden Als openings voorstelling was geannonceerd De Eels om de Wereld door een Parijschen Straatjongen in h Bedrijven of 9 Tafereelen door Ernest Morel In het Theatre Porte St Martin is dit stuk meer dan 300 malen inet groot succes opgevoerd en het stuk had succes van het begin tot het einde werd het met onverdeelde aandacht door het aanwezige publiek gevolgd De hoofdrol werd vervuld door Albert Truchon straatjongen vertolkt door Mevr Maria Potharst die op bewonderenswaardige wijze hare lang niet gemakkelijke taak uitvoerde zij werd waardig ter zpe gestaan door Theodule Boudinet eveneens een straatjongen de heer Musch Beiden hebben van hun rol gemaakt wat ziJ moesten voorstellen in betere handen konden deze rollen niet zijn Het waren een paar echte doch goede straatjongons De heer Verhagen geen onbekende alhier vertolkte de rol van den bankier Santino die voor niets terug deinsde als hij zijn doel slechts bereikte op zeer verdienstelijke wijze zijne vermomming in Brazilië was uitmuntend doch Bebert had hem in de kaart gekeken en bleek steeds een gevaarlijke straatjongen of vijand voor hem te z jn Cecilia de dochter van Mecredes Santino evenals genoemde Mecredes waren evenzeer goed in hun rol George Walthon de heer Barends en Pizzicato de heer Harms hadden bij deze opvoering ook lang geen gemakkelijke taak Ieder verder persoonlijk te bespreken zou ons te ver voeren wij kunnen volstaan met onzen lof uit te sprektn over deze eerste opvoering en hopen dat dit steeds het geval zal zijn Gisteren werden wiJ bij den heer Grtinkorn geïnviteerd de uitwerking te zien dien de kinematograaf te aanschouwen gaf van de twee Goudsche opnamen nl het uitgaan der Stearine Kaarsenfabriek en het uitgaan der R C kerk op den Kleiweg Onze verwachting was hoog gespannen en die werd verre overtroffen De verschillende mannen en vrouwen die wij als Gouwenaars eiken middag kunnen zien nabfl de Bleekerskade bjj het uitgaan der fabriek werden bier ons vertoond en waren duidelijk te herkennen met een der gezichten was onduidelijk dit was ook het geval met het uitgaan der kerk men behoeft des Zondags maar even op den Kleiweg te zijn om dit na te gaan en zie op de kermis zien wy dien drom van kerkgangers nit den tempel komen het heeft een bepaalde aantrekkelijkheid voor ons als stadgenooten Zij die het nog niet hebben bezichtigd raden wij aan daar heen te gaan hun gang zullen zij zich niet betreuren Van andere zpe werd ons het navolgende toegezonden Bevond zich tegenover v Gend Loos op de Markt gisteren morgen een tamelyke groote onbezette plaats reeds des avonds was zij bezet door Grunkorn s Kinematograaf en om 8 uur werden daar de eerste voorstellingen gegeven voor een zeer talrijk publiek dit was niet te verwonderen daar op het programma twee stedelijke tableaux prakten lo Het uitgaan der Goudsche Kaarsenfabriek met den Omnibus van dhr De Goeij en ten tweede het uitgaan der Jl K Kerk op den Kleiweg op 28 Juli 1 1 De personen ziJn allen levensgroot en zoo duidelijk te herkennen dat men gedurende het voorbijtrekken van het tableau een gegons van stemmen kan hooren bestaande uit het opnoemen der namen der bekende personen Het was bepaald een succes voor den heer Grunkorn Maar de andere tableaux moeten wij ook niet vergeten zooals het uitrukken der Utrechtsche Brandweer Het volledige stierengevecht van Madrid gekleurd De begrafenis van Felix Faure enz enz Wij kunnen verzekeren dat alles ons heeft voldaan en zijn overtuigd dat het den heer Grnnkorn niet aan belangstelling zal ontbreken De kapt A Kraak van het 4e reg inf wordt eervol uit de betrekking van kapitein voor speciale diensten ontheven en belast met het bevel over eene compagnie te Leiden Gisterenavond en bij de kindorvoorstel ling van de Electro Biograph Americain van den heer Feij was een talrjjk publiek aanwezig dat zich bizonder amuseerde biJ hetgeen te aanschouwen viel In de allereerste plaats noemen wij een Spaansch stierengevecht te Madrid waar men de gevechten met de stieren kan waarnemen zoodat men zich in een arena te Madrid waant De groote marine manoeuvre op zee in 5 aldeelingen en waarin de landing der troepen het meest interes santste is Ook de Kroningsfoesten verdienen den bijval en vooral van hen die ze persoonlijk hebben bögewoond dus op de hoogte zijn van hetgeen te zien is geweest Als laatste nummer zagen wij het verlaten der Stearine Kaarsenfabriek Honda door de werklieden op 28 Juli 1899 s middags te 12 uur waarin honderdjeii werklieden duidelijk te herkennen zijn Op de kinder voorstellinw trokken nog do aandacht het kinderbal Ih de vechtende kinderen alsmede het avontuur bij de maan zeer de aandacht Wij raden ieder aan ook een bezoek bij den heer Fej te brengen die voor afwisselend programma brgt Gisteren slaagde te s Gravenhage voor het examen hoofdacte de heer J tX A Zitwing alhier Papekop Op Vrydag avond j l had de chef van t station Oudewater alhier eene aardige ontmoeting er stapten n l 9 Oostenrijksche joden en jodinnen nit den trein die volgens hnn reiskaart op weg waren naarAmerika doch door het invallen van densabbat niet verder wilden reizen De stationschef die niet erg op dat bezoek gesteldwas deed nog alle moeite het gezelschapmet den volgenden trein te deen vertrekken maar alles stuitte af op het eenvoudige woord dat hun godsdienstige wet het hun verbood Goede raad was duur de reizigers moesten geholpen en de Hollandsche gastvrijheid niet geschonden worden Gelukkig was er eenledig staande woning van den landbouwerA V B die hij hun tot verblijf aanbood De vreemde reizigers namen gaarne dataanbod aan en na van versch stroo om terusten of slapen en van voedsel en drinkenom ziph te versterken met het noodige lichtom te zien voorzien te zijn installeerden zyzich of ze voorgoed thuis waren Hedenmorgen te half negen uur zijn ze pas metden trein naar Rotterdam vertrokken omverder per boot naar Amerika te gaan Zywaren vol van dank voor de genoten gastvrijheid S Ot POST BR IJ BTSr Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2o helft der niaanif Juli 1899 en terug te verkrijgen door tuiSschenkomst van het Postkantoor te Gouda Verzonden van Gouda Amsterdam Dordreclit Rotterdam K Kneppers H van Vliet C Schlegels M Woerlee M K van Alven P Kristiaan R Brouwer J Latooi A V d Voorden J Breedijk t De waarn Directeur v h Post en Tclegraafkantoor MOLL ATalliH Onder dagteekening van 28 Juni is uit Geude Gedong aan de Deli Ct geseind Op 26 en 27 Juni uitgerukt naar Blang reumah tijdelijke verblijfplaats der Gendotigsche hoofden Er was geen verzet slechts enkele schoten vielen hoofden waren gevlucht De vijand liet 5 doeden in onze handen wij een inlandsche mindere licht gewond Hoofd Blang Mangat vergezelde steeds de kolonne Hakil Kroeng en lioofd Bloe meldden zich ook in Samakoeroc was alles rustig De vijand waarbij Tengkoe Tapa is verzameld in Matang koli en Paja Bakoeng Aan de brug over Kroeng passei en den weg naar Kerti wordt voortgewerkt Hetzelfde blaijj ontving uit Kotaradja onderstaand telegram Door onder luitenant SableroUe gelukte 27 Juli een nachtelyke verrassing bjj Gi gieng waarbij toekoe Talam met 10 vo lingen vele vuur en blanke wapens munitie in onze handen vielen Fust Thlelemans werd nabij Kong Kong licht gewond De vorst van Pensangan tookoe Tji had zich den 12n luni onderworpen en zou den 14n scheep gaan naar Telok Semawé maar zooals men weet heeft hy in den nacht van 13 op 14 Juni de plaat gepoetst en was op reis gegaan naar Tjot Pi een zijner bentings aan den bovenloop der Peu sanganrivier Een Atjeh correspondent van de Sumatra Post schrijft toekoe Tji Pensangan liad een eed gedaan niet naar Lhö Seuraawé Telok Somawf te gaan en nu stond generaal van Heutsz er op dat dit wel zou gebeuren daarom vluchtte hjj De Doli Ct uan 28 Juni bevat eene Atjelicorrespondentie waarin onder meer het het volgende voorkomt De gezondlieidstoestand bjj de kolonne is goed er werden dan ook nog slechts weinig menschen geëvacueerd ofschoon de niarsch van Seulimenm naar Padang Tidjf altyd een heele pluk blyft voor één marsch dag De heuvels die men op dat traject moet beklimmen zijn wel niet lioog doch er zijn er veel en dat vermoeid op den duur De genietroepen veel minder ingeloopen dan t derde on de maréchaussé verloren dan ook hierdoor spoedig een aardig pCt Het prauwenveer boft gedurende dit contract ook niet erg en do uit te keeren percenten zullen heel wat minder zyn dan gedurende t vorige Alles gaat zooveel mogeiyk over land het mos snijdt dan van twee kanten Ie troepenbeweging 2e geen geld voor t prauwenveer De vette tp te Atjeh voor sommige hoven andere bevoorrechte tinnas gaat er zoo succcssievelyk uit de tegenwoordige gouverneur is heelemaal geen vriend van monopoliestelsels Concurrentie in alles en voor alles is het wachtwoord waarnaar voortaan zal worden gewerkt De correspondent schrijft nog over Poeloe Way Het is te weinig bekend dat Poeloe Way bestaat Zoo kwam er laatst een Japansch oorlogsschip dat te Oleh lch langs den steiger steenkolen wilde laden De gezagvoerder wist niet dat hy te Way moest zijn Nu kunnen wjj wel redeneeren wat domme kerel doch zyn wjj zelf er niet de schuld van door te weinig reclame er voor te maken Way ligt in den grooten handelsweg tusschen Europa en Afrika Achter Indië China en Japan Mochten de Franschen er toe komen zich door kanaliseering een korteren verbindingsweg met Achter Indië waar hun invloed zich voordurend uitbreidt te maken dan zal Way daar in niet geringe mate van kunnen proflteeren en zal het in staat zyn Singapore en Ponang te overvleugelen tr grootste keuze en Haute Nouveaiité s In il HSEREN DASSEN Vpilidt men bjj A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a OOUDA fleiihoiiH 11 U urs van Amsterdam 1 AUGUSTUS I Vrkrs Slotkis 81 81 93 987 g 93 b 93 8 lOOV 88 88 Vi 83 SS Vl 21 i i lu 66 961 6 Vio 961 lOl a 67 57 92 g 2S i 86 l 100 z 34V 90 91 631 436 65 z 102 204 164V 96 128 iiov 90 291 9 11 1 884 ysDïULAND Uert Ned W 8 8 81 dito dito ditc 3 dito dito dito 3 HoNOa OH Gouiil 1881 93 4 lTALiB IasohruviDg 1863 81 5 OosTlNa Obl m papier 186S 6 dito ie üilrer 18118 6 POKTUaAL Obl met coupon 8 dito ticket 3 BoaLASD Obl Binnenl 1894 4i dito Gecooe 1880 4 dito bii Botbs 188 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SpiHJB Perpet achuld 1881 4 rnmij Gepr Coov loon 1890 4 Ge leening aerie D G 3c leoDin aerie 0 ZdidApb Eep oblg 1892 5 Mliloo Obl Buit Sch 1890 6 VïNfZtJELA Obl 4 onbep 1881 A118TEBOAH ObhgBtioD 1896 S HoTTEBDAH Stsd leou 1894 3 Ned N Afr Handele nnnd Arenrfib Tab My CerliücatBU Deli Maatsohappü dito Am Hypotheekb pandbr 4Vi Cult Mij der Voratenl aaüd aOr Hvpolheekb pandbr 4Vi Nederlandai he bank aaad Ned KandelmaatBoh dito N W k Pao Hjp b pandbr 3 Bott Hyiiotheekb pandbr 4 Utr Hypolheokb dito 4Vil OoaTBNB OjatHoDg bank aan i ItnsL Hypotheekbank pandb 5 VüSBlKA Eqnt hypolh pan ib 4 MaxflT L G Pr Lien eert 6 Sm Holl IJ Spoorw Mij aand Mij tot Elp T St 8pw aaad Kad Ind Spoorwegm aaüd 9S6V 100 66 66 161V 97V 98V lOO Vl 100 1141 iTlV 62 105 74 78 104 S7 96 SBVi 481 68Vi 160 z 810 108 101 9 100 117 117V 101 34 8 5 Vb Ned Zaid Afr Bpm tod S dito dito dito 18t l dito G Italië Spoorwl 1887 89 A EobI 8 Zuid Ital Spwmij A H obl S l oLl N Wariohau Weenen aaod ilDBL Gr Ruaa HEEIKA Cent Pac Sp Mij obl 5 Chic Nortb W pr C v aand iitf dito Win 8t l etor obl 7 DflDfor Bio Gr Spm eert r a llliuois CoDtral obl in iroud 4 j Louiav Na hïilHÜert v aana Mexi ü N Spw M Ie hyp o 6 MiB8 KHDi aa V 4pCt pref aand N Yorlt OutHS o West aaud dito Potin Ohio oblig 6 Orei on Cahf lu hyp in goud 5 St l aul Minn k Manit obl I Uit Pac Hoof lijn ob if 6 dito dito Liuo Col Ie hyp O 5 tiANAUA Can South Ghort T aan i Ven C Kallw Na Ic h d c O Aoislerd Omntbua Mg aand Ilotterd Tramwe Maais Hand Hed Stad Amsteritam aand 9 Stad Ilo terii m aand 3 UELQiE 8taH Antwerpen I8H7 Ï J Stad Brussel 1886 8 UoNG TheissRegullrG ael8oh 4 OusTBHB StaatóleeniR I860 5 K K Oo8l B Cr 188f 3 Spanje Stad Madrid 8 18Ö8 Vbd Ver BBz Avb Spoel oort OPRUIMING van nllo nog voorliaudou Zomermantels tol ZEER LAGE Prijzen ADVERTENTIEN ♦ Getrouwd 1 S HULING E P SCHOTEL die mede namons wedorzydHclio Familie hartelijk dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling bij liun hnwelijk ondervonden UoijDi 2 ingustus Heden overleed na eene korte hevige ziekte in den ouderdom van zes jaren on e lieve jongen HERMAN i K HN H J DE SNOOStravkr RuiEr Lii 1 Aiigustuh 18i i De oudergeteokende betuigt by deze mede namens zync Kinderen en Rebuwdkinderen zynen liartolijken dank voor de vele bewijzen van deelneming die hg mocht ondervinden by liet overlijden van zyne geliefde Kchtgenoote Jit aller naam A H KULIK Gouda 2 Aagustns 1899 H P VAN WIJNGAARDEN COIFFKLll SPECIALITEIT in alle soorten HAAHWERKEK TE HUUR TKKS rOND OF LATEE een BOVENHUIS Adres MARKT 58 Korte Groenen Innl I 190 200 fJereodschappeii HDISHODD ARTIKELEN FOR UIZEK PBTEOLEDM KOOKTOESTELLEN nreukimuflen