Goudsche Courant, vrijdag 4 augustus 1899

i Vraag Amstel Bieren v d Brouwerij de Amstel Amsterdam m moHJEj o J KElZEKSm Êi K 116 Vrijdag 4 Augustus 1890 3$ste Jaargang m 7956 tiOüDSCBE mmm jyieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken lTelefoon Mo 8 ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg els d 50 Centen iedere rag s meerH Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd GOUDA iis 1899 erl en ellingen rking van KRINDER van Dreyfus voori het oroces te Rennes zuUeu dagvaarden is thans bekend Naast tal van minder bekende persoonlijkheden bevat zij de namen van Lebrun Renault Trarienx Schreurer Kestner majoor H ardtman kapitein Pnystatter en majoor Forzinetti Bovendien hebben mrs Demaiige en Lahori verzocht dat de getuigen van Quosnay de Beanrepair per rogatoire commis e zullen worden gehoord Hpt is twijfelachtig of senator SchreurerKestner het proces zal komen bijwonen Hy is crnstijg ongesteld van zyn buiten te Luchon oyergehifacht naar zj n woning te Parijs De FMnsche ministerraad heeft zich Dinsdag bezig gehouden met Ie klathtcn over de gelegenheid waar de krijgsraad van Rennes voor het Dreyfns proces zitting zal honden De regeering kan naar het schijnt het beslikt van den voorzittfer van den krijgsraad te dien I opzichte niet wijzigen maar heeft besloten de klachten te zijner kennis te brengen Minister Lftygues verklaarde dat de groote zaal van et lyceum ter he schikking blflft voor het igeval de voorzKter van den krijgsraad nog mocht willen besluiten dat de raad daar zal zitting hoaden Het blijkt inderdaad waar te zijn dat het door kapitein Tavernier opgesteld rapport rakende zijn onderzoek tegen luit kolonel dn Paty de Clam èn de conclusiën ijm kolonel Foulon den militairen gouverneur van Parijs generaal de Brugère aanleiding hebhen gegeven om de tegen du Paty ingediende aanklacht van valschheid in geschrifte en het desbewust gebruikmaken daarvan niet ontvankelijk te verklaren en diens onmiddellpo invrpeidstelling te gelasten De desbetreffende stukken zijn Maandag aan den nieuwen plaatselijkon commandant van Parijs generaal Datstein toegezonden die daarvan weermededeeling heeft laten doen aan den commandant der militaire gevangenis van Cherche Midi kapitein Langlade En zoo kon du Paty na eene voorloopige hechtenis van juist twee maanden s middags te 2 uur zijn gevangenis verlaten Byna onopgemerkt wandelde hy terstond naar zijne woning waar hy niemand ontvangen wil vooral geen journalisten Zullen nu de Gonses en Boisdeffres aangesproken worden i De Figaro gaat voort mat haar onthullingen en bevat in haar nummer van Dinsdag de verklaringen van de generaals Roget en Gonsc en van den rechter van instructie Bertulus Behalve deze verklaringen behelst hetzelfde nummer de onuitgegeven brieven van Dreyfus die door hem werden verzonden aan de presidenten van de Kamer en den Senaat maar genomen Hij stond wederom in zijn kantoor eu staarde naar buiten in gedachten verzonken besluiteloos nog steeds of hij handelen moest dan wel lijdelijk afwachten en toeschouwen en als er wat gedaan moet worden wat dat dan zijn moest Eensklaps kwam Isidore Potard het kantoor binnenstuiven Hij was bleek ontdaan blijkbaar zeer uit zijn humeur de lippen opeengeklemd met dreigende blikken Uep hij zonder iets te zeggen het vertrek op en neer Zou hij reeds iets weten dacht Raphael wien de moed ontbrak vragen te doen Weet hij misschien ook wat er gebeurd is en den omvang van het gevaar Naar des fabrikants uiterlijk te oordeelen en afgaande op de uiterlijke teekenen van woede zou raeii allicht gedacht hebben dat hij alles wist en meer wist dan louter dat Emilie de deur was uitgegaan Eindelijk zonder zijn wandeling door het vertrek te staken barstte hij uit Het is schandaleus ongehoord t Is om het niet te gelooven Hij bleef voor zijn boekhouder staan Ge hebt me nog nooit zoo buiten mijzelve gezien niet waar Ge kunt dus wel begrijpen dat er iets gebeurd moet zijn Er is ook iets gebeurd Ieta onaatigenaaras f vroeg Raphael wiens hart luide klopte 0f er jets onaangenaams is gebeurd vraagt ge Ik zou het wel denken Ik zal het je zeg Op algemeen verlangen Heden Avond in alle VOOESTELLINGEN van don standplaats tegenover de Sociëteit VKEDE BEST Het groote Marine llanoeuvre op Zee 3 Arddingen No 1 Roeioelening en bezetten van oorlogsschepen door manschappen 2 Het reven der zeilen bj stormweder en het uitwerpen der Ankers 8 Alarmeering van liet wachtschip en de verdediging op den vijand door geweervuur i Landing der troepen met booten snelvaar en attakeeren op den vjjand 5 Groote vlaggeparade en driemaal groot saluut over de overwinningi Groot Spoorlijn Panorama Leiden Den Haag Haarlem Zei eiifenhet verlaten der Stearinekaargenfabriek Gouda op ÜS Juli J l Hoogachtend S I BIT Standplaats GKUÜTI MARKT naast het Hippndriftine GEHEEL NIEUW ÜEHEEL N EUW Voor de eerste maal in GOUDA I GEISSLER S I FASOFTIGUU EN GEISTAL SFIEBELSALON TENTOONSTELLING van LEVENSGROÜTE WASSENBEELDEN uit het Proce s ÜüEYFIjS ZOLA Kapitein Dreyfus Advocaat Lahori Kolonel Picquart Majoor Esterhazy Emile Zola Kolonel Henry Entré e 15 Cents RIJWIËLEi ü i iOpruimiiig van eenige 1 klasse RM1 ¥IELEV tot INKOOPSPHLTS ij Uitmunteiide HIJWIELEIT eigen fabrikaat jj van af f 80 met 1 jaar garantie i Geheel Iste Klasse met BAKKER S oi ECHTE ENGELSCH DUNLOPBANDEN van af 100 f RUIME SORTEERING BENOODIGDHDEEN REPARATIËN terstond en billijk Aanbevelend W I D VAN RIJMEXAII Veerstal Gouda BondB BUwielhersteller 1ste Klasse Indien gij niet wilt hoesten gebroikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiyen Borstlionig Extract maai van ranciers uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honing bloem H Ü VAilI SCHAia Co Denllaaff VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 8CHAIE Co s Melianthe is hot besto miiWol der weralcl 8CHAIE Co s Melianthe gaueost Kmklioost 8CHAIE Co S Meliintbe gomeat zoowol oud 1 jong SOHAIK Sc Co S Melianthe mug in geon huiagozm ontbreken SCHAIK Co S Melianthe stunt voorWureml onder Scheikundig toezicht Sf HAIK Co S melianthe helpt onherroepelijk SCHAIK Co 8 Melianthe w bekroond met Eerediploma 8 SPHAIK Co S Melianthe i bekroond met Goud SCHAIK Co S Melianthe is bekroond mot Zil er snHAlK Co S Melianthe i vorkrijnbam in flacons SCHAlü oo ctê sTO Cl en f by Firma WOhFF Co i J C KATELAND Boeioop Westhaven 198 Gouda B v WIJK Oudeaalrr M KOLKMAN Waddinxom n UOLLMAN Bodegraven PINKSE JVteuw ri ria d IJsel W J TAN DAM HaatlreehU A N VAN ZESSEN SthoonhoMen 1 MIKBIES KleiweftE 100 Gouda E H V4N MILD Vee ratal B 126 te Oouda A BOUMAN Moordreclit 10 JAABLIJSSCEE TEHLOTIHQ K BW GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOKNSÜAü ISOCnUJEReiio iVIUJDA 20OCTOBER 1899 te GOUDA By plaatsing d r Loten zal de 1ste Prijs bestaan in eene COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAAEDEN VEEEÏIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar tegen 1 hel Lol II voor f lO bij A BRIKkMA en Zn LANGE TIENDEWEG Nieuw Nieuw Nieuw foor het eertt alMer ZOMEHTHEATEH standplaats GROOTE MARKT BOVENZAI Café Hst Schg HOLLANDSGH TOONEELGEZELSGHAP IklDord VAN ntiT Paleis voor Vblksvlijl Ie Aiiisterdani Gedurende de Kermis 2 3 4 5 5 Augu Grool Café Coï Variélé Voor onder directie en medsf den Heer MICIIFX A Best BARENDSE Adm VERHAGEN Reg POTHAR ST üonduroag 3 Augustus 1899 S uur Door geheel Limburg Noord Braban d en Zuid Holland met groot succes bekroond m BOLLE mn Beroemd Bljjjjpel in 4 Bedrijven door FRANS en IaUL SCHÖNTHAN peJjzen ifss PLAaTSEN Ic Rang ir 1 25 j jJe Rang ABON MENTSKAA a EN le Eaing 10 stuks k f 10 verkrijg Aar aan hot Zomertheater i i bjj de Wcditfi KÈISEK Korte Tiendewég bjj laatstgenaemde lOuk por sAuk Bespnjfek Burean dilgMks eopendlHan 10 tot 4iuuv SLEGT ft i l beveelt ziph aan tot hpt le fiieo van iver Zeeufsohf arwebrom li IXAeeut de KM WNlfUWE HAVENj28 i Bekroond op de Internationale Tento atelting va Buitkery Maalderj en Kook i kunst te g Grdvenhage met een diploma Verguld Zilveren Medaille B E R I G H T QRÜNKORN S laatst verbeterde Kinomatograaf standplaats le enovfr liet Kantoor der Firma VAN GFNI en UMIS Een geheel NIEUW PROGRAMMA wordt opgevoerd waaronder als Iloofdtableaux zullen prijken 2 l§ lc lclijke opnamen i Het uitgaan der QoudscUe Kaarsenfabriek 2 Het uitt o an der Maria Hemelvaartkerk op den Kleiweg na de Hoogmi waarbij men tie kerkgangers kan herkennen Deze 2 Tableaux zjjn uitstekend geslaagd en munten uit door helderheid on scherpte Vervolgens het uitrukken der l treehtsche Brandweer mb verschillendeTablcJiux Het volledige Stierengevecht te Madrid in 11 atdoelingen 1120 voet lang gekleurd Do Electrisohe inrichting van mi jn Établissement zoowel voor verllohting als uitvoering der Voorstellingen bekomen door middel van een Gasmotor en Acoum u la toren levert de VOLMA AKSTE ZEKKRHEID op voor de TOESCHODWEB8 en geeft tevens aan de beelden de grootste duidelijkheid PRIJZEN DER PLAATSEN 1ste Rang J 0 S3 2de Rang i O 5 8de Rang f O ÏO Geopend DINSDAGAVOND 8 uur Minzaam aanbevelend H GKÜiHliOKl Sleolb ts S cLsu eziL ZUIDER HYPOTHEEKBANK ffeveUigd te BilKltA Maalscliappclijk Kapitaal Een MllUoeil GuldcU waarop 10 pCt gestort Geheel geplaatst Directeuren Mr H R VAN MAASDHK en E 3 M DE BRÜIJN De Bank verstrekt voor raste termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente zonder vooruitbetaling en zonder bijberekenlmi van administratiekosten en geeft 3 en 4 pCt PanMrleven uit in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 interest 1 Januari en 1 Tuli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Gouda bij de Firma MONTI IN PORTLAND tG oedkoopste en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel oowel binnen ala buiten de stad met gesloten wagens S A a R A V E S T E IJ N Oude Qouwe Alle i wordt tegen Transport schade verzekerd Gouda Dmk van A BRINKMAN Zn relefovn No 9 De üitgav dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2ö franco perpost 1 70 j I Afzonderlijke 4 Nommers VIJF CENTEN BiilteiflaRdscb Óverzlclil q Hieiffl en daar vindt men in de buitenlandsche p6rs rpeds een fiordcel over do vredefconterentie uitgesproken Over t algemeen is de toon die van welwillende onverschilligheid De Biigelsche bladen vindon blijkbaar van de ganfechc Qonterentie de verheffing van sir Julian Pauncetote tot Pair het al j lerlKi angri kst Daarmede begiimen zij hun aifikcllen Wat de i nferentie betreft de ITipies stipt even ifs mislukking van dt ontwapeningsideeën aan gelooft dat arhttraga iiiArooto jua tiits nooit Iets zal betcBionett en jneent dat ook de regelen van het d orlog rec it ioor Bta machtigen staat in een strü J opfjoy en enfaood misschien nietauUen wor i iBphandhaafd Overigens geeft het blady rne toe diat de verbetering Van die re J een grootfc voiruitgang beduidt inij lOrie vaip het hirtnaniseeren van den log V Öe StolAard meeiÜ dat de Haagsche Coiiferentij wel niet veel van beteokenis heeft gewrocht en wat ze gedaan heeft is dah nog 4a i het iniyatief van sir Julian tfe wijtep maar dat het toch niet onmogeüjk is dat do groote mogendheden overeen zullen komen om alle geschillen eerst nan een l ermanent Scheidsgerecl t te onderwerpen De voornaamste reden van dank aan sir Julian vindt het blad hierin dat hü gewi akt heeft tegen een verzwakking van Engeland door de vele listige trucs die daarvoor waren ontworpen En beide bladen wijzen met ingenomenheid op de versterking der vriendschapsbetrekkingen tueschen Engeland en Amerika hetgeen ook al aan sir Julian te danken is Minder onverschillig dan de Times is het Fremdenblatt van Weencn doch het lÜkt toch niet zeer optimistisch gestemd waar het zegt Het is niet juist om te spreken van een mislukken der conferentie Veel juister is de uitspraak dat het resultaat zich nog niet laat overzien Het slotprotocol is door alle gedelegeerden geteekend en voor de toetreding der Staten wier vertegenwoordigers de conventies niet hebhen geteekend is de termijn van 31 December vastgesteld Bijgevolg mogen do Staten wier onderteekening nog ontbreekt niet geacht worden volstrekt te hebben geweigerd Deze opvatting lijkt wel juist en moge dan ook gelden als troost voor het vele dat nog ontbreekt ♦ De lijst der getuigen die de verdedigers FEViLLElOX GedenkschrifteD van een Gelukzoeker OF MNIBAL DE VONDELING Naar het I ransch DOOR W NUTTER 359 Maar zijn hart geloofde niets van dit alles en schreeuwde dat men Emilie verderven gmg dat een schrikkelijk gevaar haar bedreigde En de jonkman had geen ruit Onophoudelijk liep hij van zijn kantoor naar dat van 7 i n patroon of door de wencplaatsen of begaf zich op straat en staarde naar alle richtingen en wierp gretige blikken in alle voorbijgaande rijtuigen Op deze wijze verliep er een uur dat Raphael een geheelen dag toescheen Elke minuut nam zijn ongerustheid toe Hij verweet zich zijn brek aan doorzicht hoe te handelen Hij verweet zich dat hij louter om zich van de verplichting om handelend op te tre den te ontslaan ook maar een oogenbhk de waarschijnlijkheid de mogelijkheid aannam dat Emilie terugkeeren zou en dat alles zich eenvoudig zou ophelderen Emüie was tegen haar belofte in vertrokken zonder iemand daarvan kennis te geven en dat met een onbekende was er meer bewijs noodig dat het meisje misleid was geworden de Dcurtenisaen der laatste dagen in aanmerking onder en op last van het ministerie Méline niet aan hun adressen z bezorgd t Tot dusver zjjn alleen de SmetdeNaeyer an Beemaert by den Koning van België geweest De eerste heeft de opdracht gekregen een kabinet te vormen en hoopte daar binnen twee dagen mee klaar te zyn De Ind Beige ziet in de keuze van de e persooniykheid voor aanstaand ministerpr ident het bewys dat de toekomstige regeering de onvervalschte evenredige vertegenwoordiging zal voorstaan De volksraad te Pretoria heeft een bgzondore commissie aangewezen voor de herziening van de drankwet De Britsche agent de heer Conyngham Greene bracht gister een bezoek aan de Statltaregeering naar men gelooft om een telegram der Britsche Regeering over te leggen betreffende de gemengde commissie van onderzoek voor de kiesrechtvoorstellen Er is echter geen officieele mededeeling gedaan omtrent den inhoud van het telegram Verspreide Berichten UIIKlTFCtS FJÊk tweede grappenmaker die Qnesnay de fleaurepairc w 111 heelt laten loopen heeft zich bekend gemaakt nu de ond magistraat zyn dossier heeft gepubliceerd Het is de 22ste getuige die aan Qnesnay de geschiedenis van Dreyfus minnares te Tours heeft verteld Deze getuige hoot George Vasseur en woont te Tours Hü heeft met opzet het verhaal zoodanig uitgewerkt dat de onjuistheid op de eerste vraag te constateeren was om te zien hoever Quesnay in zjn waanzinnigen ijver zou gaan Zyn verhaal werd door den ontvanger zonder onderzoek aangenomen en met de noodige commentaren gepubliceerd Met de andere getuigenverklaringen van Quesnay zal het wel net zoo zyn gegaan Het bericht wordt nu stellig bevestigd dat Du Paty de Clam nu hy buiten rechtsvervolging gesteld is is vrygelaten Déroulède Millevoye on Marcel Habert het driemanschap van de Ligue des patriotjes zyn Zondag te Mendo Lozere opgetreden en hebben daar over de zaak Dreyfus en den tegenwoordigen politieken toestand gesproken Het publiek bestond uit evenveel juichende nationalisten als fluitende tegenstanders DóroulMe hield een lange redevoering waarin o a voorkwam dat men Dreyfus als schuldig gen man en oordeel dan of het onaangenaam is of niet Maar ik zou dengene die zich die grap met mij heeft veroorloofd niet aanraden nogmaals onder mijn oogen te komen ofschoon ik het graag zou willen Duivels ik zou hem toonen dat ik niet met me laat spelen Raphael stond op heete kolen J erst had hij gedacht dat des fabrikants ontevredenheid en opwinding Emilie of iets op haar betrekking hebbende gold doch deze laatste ontboezeming kon daarmede slecht in verband worden gebracht Het scheen dat men Isidore Potard persoonlijk beleedigd had Raphael durfde geen vragen doen en begreep ook tevens dat vragen doen de beste manier zou zijn om de ophelderende verklaring te verschuiven Je weet dat ik van morgen afgehaald ben geworden om opmetingen te doen begon de meubelfabrikant moeite doende kalm te spreken Ik heb er je geloof ik gisteren van gesproken Het was over die groote bestelling van dat landhuis te Fontenay aux Roses heb ik er niets van gc gd l ker mijnheer u hebt me van die zaak gesproken antwoordde Raphael iDe zoogenaamde eigenaar van dat landgoedgat voor graaf van Saverne te heeten Ah de schurk de bandiet dat ik zoo dom hebkunnen zijn hij deed mij ook al zoo vreemd zoo burgerraanachtig met zijn korting en allerlei andere dingen ik ben er oo onnoozel mogelijk ingeloopen Dat kan den beste gebeuren zeide Raphael om maar ieti te zeggen moest hlyven beschouwen zoolang zyn onschuld niet was bewezen zelfs wanneer Willem II zjn zwaard in de weegschaal wierp 1 Natuurlyk kreeg het tegenwoordige ministerie een veeg over de maatregelen genomen tegen Marchand Pe Pellieux Zurlinden en Négrier By het uitgaan raakten Dreyfnsards en anti Dreyfusards slaags De gendarmerie was machteloos en een bataillon voetvolk moest er aan te pas komen om de orde in de straten te herstellen BINNENLAND Het Museum van Kunstnyverheid te Haarlem werd gedurende de maand Juli bezocht door 764 personen terwyl in de aan het Museum verbonden boekery gedurende de laatste drie maanden 277 boek en plaatwerken naar verschillende plaatsen van ons land verzonden werden Gedurende de maand Augustus is de boekery gesloten doch gedurende de vacantiemaand zal in het Museum de Tentoonstelling der Hindoe monumenten als ook de houtsnijwerken uit de Padangsche Bovenlanden nog tentoongesteld blyven De lessen van de aan het Museum verbonden School voor Kunstnyverheid zullen 4 September weder beginnen In het Maandblad tegen de Vervalschingon stellen dr van Hamel Roos en Harmens de vraag of de vereenigde pogingen van offlcieele lichamen en particulieren tot bestryding der vervalschingen langzamerhand verbetering aanbrengen of dat de toestand verergert Ziehier hun antwoord Indien wy ons internationaal orgaan de Revue Internationale des K alsiflcations raadplegen ten einde eens na te gaan hoe het in het buitenland gesteld ia komen wy tot hoogst leerryke gevolgtrekkingen Nemen wy byv ala één uit velen het olficieele voralag van België dan lezen wy dat de toestand aldaar in de laatste jaren zeer belangryk verbeterd is en op verlerlei gebied hy groote uitzondering vervalschingen voorkomen en dan slechts met minder waardige doch schier nimmer met schadelyke beatanddeelen Indien men nu in aanmerking neemt dat in vroeger jaren de toestand in België allertreurigst was en bedrog met vervalschte en schadelyke levensmiddelen zeer algemeen is Jiierin het beste bewys gelegen van de krachtdadige werking van behooriyke wetten en besluiten tegen de vervalschingen D Van morgen kwam dat stukje graaf mij halen met zijn rijtuig zijn rijtuig gehuurd ja En het is mij niet eens zeker ol hij wel betaald heeft Wind uzelf niet te zeer op mijnheer Kan ik het helpen Ik ben verontwaardigd over de lage handelwijze waarvan ik het slachtoffer ben geworden en het mooiste is nog dat die heele historie niemendal beteekenen kan Als het nog was om te bestelen met dat ik daar zoo op gesteld ben maar dan begrijpt men tenminste de zaak Hier is het ten eenenmale onmogelijk er een touw aan vast te knoopen Enfin ik zou je vertellen wat men mij heeft geleverd We reden in een flink drafje naar het dorp waar we zijn moesten Nauwelijks zijn we het dorp binnengereden ot de graat laat den koetsier stilhouden Mijnheer Potard zegt hij tot me wilt ge zoo goed zijn uit te stappen Ik stap uit Ik heb een kleine commissie mot den notaria van het dorp te verhandelen voegt hij me toe zonder blikken of blozen terwijl hij weet dat hij liegt en vervolgt Ik wil niet van u eischen dat ge wacht Loop dus maar vooruit deze straat houden ongeveer een kwartier ver Zoodra ge een huis zult zien met een hoog groengeBchilderd Ijzeren hek van den weg afgescheiden een huis midden in een grooten tuin o ja in den gevel staat met groote vergulde letters het woord Espérance maar voor ge er zijt ben ik reeds weer bij u Wordt vtrvoigd ê