Goudsche Courant, vrijdag 4 augustus 1899

lilerop komt het voornamelük aan men maakt bj onze buren niet hUocii wetten men zorgt ook voor een tipte naleving er van Nn weldra van Begeeringswege ten onzent maatregelen tegen de vMvatecliingen genomen zullen worden zouden Vffl daarbj dringend de volgende beginselen aanbevelen lo Levensmiddelen en warenvervalsching in het algemeen behoort door den wetgever beachouwd en gestraft te worden als bedrog resp oplichting 2o Ken wet tegen vervalsching van levensmiddelen en votbmiksartikelen in het algemeen worde zoodra mogciyk uitgevaardigd waarbg ten eenenmale geweerd Votdt het in het tegenwoordige wetsartikel Art 330 Wetb V Strafr heertchende beginsel waarbij voor stralbaarheid het medeweten van de vervalsching vereischt wordt 3o De onderdeden eener dergelijke wet d w z de speciale regeling voor de verschillende artikelen behoort b j Kon besluiten vastgesteld te worden Wat nu de vraag betreft speciaal aangaande ons land of de vervalsching van levensmiddelen toeneemt gelooven wü dat zoowel door de bestaande en heilzaam werkende gemeente laboratoria als door het toezicht uitgeoefend door de inrichtingen uit het particulier initiatief in het leven geroepen deze vraag ontkennend kan beantwoord worden Doch zullen deze gezamenlijke pogingen op den duur een krachtig bolwerk kunnen blijven dan is hulp van Staatswege door een doelmatige wetteiyke regeling en een behoorlek justitieel toezicht dringend noodzakelijk De toestand is thans vooral in de provincie onhoudbaar de knoeiers worden óf niet vervolgd daar zy onwetendheid mot den aard der koopwaar voorwenden óf beloopen indien zij al betrapt worden zulke geringe boeten dat zfl deze gaartie betalen om hun onzuiver handwerk opnieuw zoo noodig onder een anderen naam voort te gaan zetten Moge hierin ten onzent weldra blijvende verbetering komen en onze Regeoring en Vertegenwoordiging deze voor de volksgezondheid zoo uiterst gewichtige zaak spoedig op degelijke wijze tot een goed einde brengen Olrecte Spoorwegverblodlngcn met GOIDA Zomerdlenst 1899 y Aanseyangeo 1 Mei TUd van Greenwich 13 7 14 6 40 80 7 83 11 48 Op dese treinen lyn Zondag Uundif en Dinadag ééndeagtehe retonrtiljetten oor da Se kl tarkrygbaar tegen enkelen vrachtpryi 6 46 6 55 18 S4 6 11 7 17 7 89 7 59 8 80 8 89 9 18 10 1 10 83 10 40 ll ld s n 10 18 8 S3 4 10 87 ss e lo s 616 48 7 4S 8 116 8 41 8 48 8 i O 10 44 10 68 11 07 11 4 G O U U A i M S T I R D A riae laru tloud 6 9 8 09 8 17 9 38 10 10 10 67 13 08 1 13 8 86 3 88 O 6 13 i ü 6 13 1 88 8 16 t SÜ 9 88 9 6 10 60 11 00 init W 8 01 8 68 9 05 10 16 10 54 18 48 18 57 8 00 8 88 4 16 4 57 6 00 6 37 6 B7 8 15 9 00 lO OJ 0 1010 4811 3711 69 A m t C 8 19 9 0S 9 M 10 30 11 09 1 08 1 1 8 16 3 41 4 80 5 18 16 7 18 K30 9 18 10 8 10 88 11 00 11 69 19 07 Vam O 85 7 8 7 4t 8 9 46 I IS 9 0 I 19 95 9 80 8 16 3 81 4 46 6 18 t A5 7 16 8 10 9 98 t 46 Ami W 5 43 16 60 7 36 65 0 30 10 00 11 80 18 15 19 40 9 41 3 80 i 46 5 0 98 60 7 30 8 86 9 40 10 00 9ou l 7 17 7 34 8 18 8 48 10 18 10 48 13 611 09 1 94 8 8S 4 17 4 88 5 47 7 59 7 8 8 14 9 18 10 97 11 10 ongelukken voor met automobielen hetzy door te hard rijden of door niet voldoende geoefendheid Te Ville d Avray is een Engelschman met zijn bediende in woeste vaart slecht sturende tegen den kant van den weg aangereden waardoor de automobiel omsloeg en de rijders er uitvielen De Engelschman kwam er af met ontwrichte schouders doch ziJn bediende was zwaar gekneusd en ziJn toestand boezemde bezorgdheid in 1 5 zijn precies in dezelfde teel ening al de kroningszegels van f 1 De Vj cent is violet de 1 c rood de 2 c bruin de 2 c groen de 3 c geel de 5 c rose de T j c bruin de 10 c lilagrijs do 12 c blauw de 15 c geolbrum de 20 c groen de 22 c groen en bruin de 25 c blauw en rood de 50 e bruin en brons de f 2 50 lila en de f 5 wijnrood De nieuwe briefkaarten en briefomslagen zijn ook verkrijgbaar gesteld de briefkaart van 5 c buitenland is aood de binnenlandsche Uehtgroen Van de nieuwe postzegels met het borstbeeld van de Koningin valt in de eerRe plaats te zeggen dat het portret niet lyKt de fout zit in hot voorhoofd en den neus Verder loopt van de kin naar den hals een leelijke zwarte schaduwstreep Het hermelijn om den hals maakt den indruk van watten of van een stapelwolk Wij zouden nog meer aanmerkingen kunnen maken zoo b v dat al is de bewerking van het medaillon beter dan bj de tegenwoordige zegels deze nieuwe portretzegels niet den indruk geven van een gehéél maar van iets dat los in zijn l jst hangt En waartoe dient die kroon bovmaan terwyl de Koningin toch reeds oen diafiem draagt De kleuren zijn veranderd De 5 ets postzegel is roodgeWOrden del2i ets blaaw maar dat komt doordat het postcongres indertijd heeft besloten om voortaan zooveel mogelijk voor het bmnenlandsch verkeer roode en voor het buitenlandsch blauwe zegels te gebruiken De nieuwe postzegels van het cijfertypeziJn eenvoudig leelp N E Ct In het Soer Hbl waarschuwt de heer Bartelds tegen huwelijken van regenten met Solosche prinsessen Het wordt in de laatste jaren zegt hü een soort van mode bij onze regenten en ook waar dit mogelijk is bjj de lagere hoofden om te huwen iet vrouwen uit het Solosche vorstengeslacht Men stelt daarin een hooge eer maar ziet de kwade gevolgen daarvan niet in De regeering moest dit tegengaan hetgeen zg gemakkeljk kan De Solosche prinsessen zijn over het algemeen weinig ontwikkeld De meeste kennen biJv uitsluitend Javaansch Tact om met vreemden om te gaan bezitten ziJ niet Europeesche dames stoeten haar af Onderlinge waardeering wordt tengevolge daarvan niet aangekweekt zij ziJn vreemd aan de Europeanen en hare mannen vervreemden er van door haren invloed Het komt ons voor dat dit zijn zeer slechte zpe heeft De tegen ds A de Koe te Helder door officieren der zeemacht ingediende klacht wegens opzettelpe beleediging van het marme personeel is door het klassikaal bestuur te Alkmaar ongegrond bevonden Maar er is meer De financiën van geen enkelen Javaanschen regent zijn tegen een huwelük met een Solosche prinses bestand Behalve dat de laatsten zelven spilziek zijn hebben zij nog haren nasleep van ooms en neefjes en ouders ook die van deri eersten dag af komen teren op de kas van den gelukkigen echtgenoot Zij wonen niet bij hem in daarvoor zouden ziJ zich te hoog achten en bovendien is er maar één Soerakarta een keizerstad op Java Doch zij scheren hom niet minder In de gister te Rotterdam gehouden bijeenkomst van eigenaars van sleepbooten en afgevaardigden van den Bond van Machinisten en Stokers is medegedeeld dat de loden van den Bond genoegen nemen met de voorgestelde regeling der Zondagsrust zoodat beide partijen tot overeenstemming gekomen zijn en de staking geëindigd is De schepen die onderweg voor Arnhem liggen zullen de eis voortzetten Van Rotterdam uit wordt hedenochtend vroeg gevaren Nieuwe postzegels en briefkaarten De nieuwe postzegels van 5 cents zijn niet blauw zooals de oude maar rose van kleur iets lichter dan de tegenwoordige postzegels van 10 cents Do beeldenaar der Koningin toont de buste van H M met opgestoken haar gedekt door de koninklijke kroon het gelaat naar links gewend dus omgekeerd als biJ de tegenwoordige vijf cents postzegels terwigl de beeldenaar verder is geplaatst niet in een cirkel doch in een ovaal dat mede de koningskroon draagt In de beide bovenhoeken bevindt zich het Nederlandsche wapen terwijl onder den beeldenaar staat het woord Nederland met het cper 5 in den linker benedenhoek en de letter C in den rechter benedenhoek De zegels van i 1 2 en 2 cent z jn in geheel nieuwe teekening met groot cijfer in een liggend ovaal die van 3 5 7 Vj 10 12 15 20 22 25 on 50 cent gelijken op den kroningszegel van f 1 maar in veel kleiner formaat de 22 25 50 c zijn tweekleurig De hoogere waarde van 1 2 50 en By elke gelegenheid komen soeroeans van Solo voorname hougerlpers met groot gevolg die zich eenige weken komen vetmesten in de kaboepaten en dan met alle mogelyke cadeanx beladen weer naar huis toe gaan De regent betaalt voor die menschen niet enkel de reiskosten heen en terug maar geeft hun ook nog een flinke sangoe mee Hoe grooter die fooi des te eerder komen ze terug Gemengde Berichten Twee Engelsche luchtschippers de hoeren Spencor en Pqlak hebben in een Inchtballon do reis afgelegd van Londen over het Kanaal naar Dieppe zij bleven acht uren in de lucht Toen ziJ zeven uren onderweg waren en alle ballast hadden uitgeworpen begon de ballon boven de zee te dalen Zij wierpen het anker weg stegen daardoor 12 000 voet en werden toen door een gunstigen windstroom naar Frankrijk gedreven Wij kunnen aan de regeering de verzekering geven dat de regenten die met Solosche prinsessen zyn gehuwd geleidelijk financieel achteruit zijn gegaan een enkele zelfs reeds arm geworden is De anderen zullen hem trouwens wel volgen in die lijn En wat verarmde en steeds op zeer zware lasten zittende regenten voor de bevolking kunnen zijn het zal wel niet noodig zyn te verwijzen naar de Max Havelaar Het is nog niet zoo heel lang geleden dat de oud resident van Madioen de heer Ravenswaay den Gouverneur öeneraal van der Wijck daarop wees en tot loon voor zijn waarheidsliefde smadelp aan den dijk werd In de laatste dagen komen er tal van OOnDA BOTTIBDiHiiee leru 11 31 18 18 18 68 1 86 9 11 8 86 8 48 4 13 4 89 Resident Burnaby Lautier werkto als bestuurder van Solo huwelijken als wij hier hebben bedoeld tegen In dien tiJd kwa W fl 8 88 9 01 S 46 9 C8 19 It 86 4 48 4 66 6 08 B 09 6 18 8 1 7 S0 7 88 8 1 door 7 87 9 64 10 49 ll U 1 1 7 1 14 1 88 11 81 11 86 11 48 11 61 18 88 Oond MoordreoM NiottwerkMk 8 0 pell6 9 46 10 13 Botterd M 6 80 7 60 RotlerdainD r Rotterdam B Alleen ia Dineijge 8 13 Alten Ie en Se klrae Eitrl bljl talen BOTTEBDAU OUDA rioa veria Eottordom Beur Rotterdam D P Botterdam M Oipelle Sieuirorkerk Uoordreoht aoud J Alleen Ie 4 16 4 87 4 47 4 64 8 01 6 07 8 05 1 44 8 63 1 64 8 01 8 08 8 14 8 85 ll ll s7 1 9 40 8 68 10 19 10 89 f 10 88 10 43 s iÖO 10 01 1 17 1 7 16 7 37 7 6 40 6 46 6 64 s oe 8 14 SO 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 7 44 08 8 14 11 64 1 0 18 84 1 1 a fcU extra betalen FaoJtttief op de n l p kan niet 8 ri nd or den fl Hollandaek poor r o i D A u 1 08 l OS 8 14 1 18 1 89 1 8 1 80 1 48 IN H A 4 O Tioe Teraa 8 46 4 18 4 56 6 86 6 07 6 18 6 88 4 16 4 46 6 87 6 65 10 1 11 16 11 18 11 80 U 41 11 68 10 45 11 46 U 9 88 9 67 7 86 8 09 8 43 8 8 7 S7 9 00 7 48 9 09 8 08 9 81 8 07 8 8 9 10 9 S Gouda ZeTonhuiMO Moerkapells 8o t6rme r Z g d Voorburg Hage 8 48 13 46 P 10 86 0 iHaira S 48 8 05 7 06 7 30 7 45 8 3 9 00 9 46 10 1111 87 11 85 19 09 1 36 9 4E 8 00 4 00 4 80 4 46 6 80 6 18 7 00 7 48 7 U i 56 9 4810 80 Tootbarg 6 48 10 17 1 41 4 88 6 18 9 4 Zoet nii Z g e fta 10 3 1 66 4 4O 6 S0 10 O8 iJtTenli Mo 8 18 1II 4S 8 06 4 51 tXi 10 19 Ooudi J L 84 8 7 81 7 41 IJ vos 9 87 10 13 10 4 11 18 08 18 37 8 17 8 14 8 87 4 7 6 03 6 13 6 00 6 60 7 87 8 10 8 38 9 88 10 35 lO lt Humonikatrein alleen la en 2e klaaae ejtra betalen 17 Seizigori voor de Ujn Brenkelen Amtterdam mogen via Utree reilen 11 00 H 6 47 6 05 6 55 7 10 6 i 7 18 8 98 MO 7 39 o U l D 1 I a t J h lice veria 10 88 10 48 10 i l 8 88 6 80 8 84 7 50 8 88 6 6 6 48 8 08 7 4 8 88 8 66 s 9 07 uouda Uudoir Woerd Utrorhi 10 19 10 57 13 00 18 40 8 80 S 17 4 83 11 14 3 87 8 48 I S9 11 83 8 45 S Sl 11 3 10 61 11 46 I4 88 1 18 8 08 3 50 6 04 T t i H 9 19 10 00 10 34 9 41 10 64 9 49 i ï s 87 3 08 SM 3 6 4 48 6 38 6 41 53 7 68 4 88 7 8 4 81 W Mraoht jür lon 8 87 8 66 7 53 8 80 8 49 9 80 10 16 10 38 11 88 13 08 B 16 8 53 8 14 10 88 11 65 13 87 O 7 03 8 33 10 46 1 36 5 50 7 17 7 37 8 86 9 00 9 38 9 63 10 69 11 10 18 11 19 61 8 9 3 40 8 66 4 41 5 80 t 10 7 19 7 68 8 3 10 09 lO K 11 10 men er dan ook geen tot stand meenen wij Zijne opvolgers hebben Gods water over Gods akker laten loopen en het is voor onze inlandsche ambtenaren een eer geworden met het Solosche hof te zijn verwant De bevolking draagt daarvan de lasten binnen korter of langen tyd en de stille vijandschap welke het Solosche hof nog immer tegen ons koestert en koesteren moet dringt ook door tot onze ambtenaren die toch al zeer weinig reden hebben om ingenomen te ziJn met het bestuursbeleid der laatste regeeringsperiode waarin geen poging om hun positie en toekomst te beknibbelen is verzuimd Rechtszaken De rechtbank te Amsterdam heeft gisteren vonnis gewezen in de zaak Haas Van Hall De publieke en gereserveerde tribunes waren weer diclit bezet als ten eersten dage van het proces Om kwart over elf begon de president mr Meine sz de lezing van het vonnis Ten aanzien der affaire Beyer neemt de rechtbank aan dat de ten laste gelegde feiten vaststaan door de bekentenis van den beklaagde de getuigenverklaringen en de in het proces gebrachte bescheiden dat de commissionair Beyer de prolongatie overeenkomst heeft aangegaan niet dan nadat herhaaldelijk door Haas en namens Haas was verzekerd dat de te beleeneu effecten een deugdelijk onderpand vormden en dat bekl Haas kennis heeft gedragen van de waardeloosheid van dat onderpand Dit laatste valt uit verscheidene feiten af te leiden onder meer uit dit dat Haas langen tijd in gezelschap met Gries is geweest en met dezen naar Amsterdam reisde om met de bewuste effecten zaken te doen terwijl hij al lang niet meer te Amsterdam maar te Brussel gevestigd was en de beleening zoo de effecten hunne volle waarde bezaten stellig het voordeeligst te Parijs had kunnen geschieden dat hy den commissionair Duparc van Lier buitensporig hooge belooning beloofde indien hij de trans actieBeyer zeer spoedig tot stand bracht en dat hij ook te Amsterdam voortdurend met Gries samen was De voorstelling welke Haas van zijne handelingen met Gries heeft gegeven acht de rechtbank onaannemelp Ten aanzien der zaak Spaur besjjlwuwt de rechtbank Amsterdam als het ware locus delicti zoodat zü zich bevoegd acht van deze zaak kennis te nemen Maar zj acht noch het primair noch het subsidair ten dezen ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen daar de getuigenverklaringen te zeer uiteenloopen en de in het proces gebrachte telegrammen de verklaring van getuige Jacobs niet voldoende bevestigen De rechtbank spreekt dus beide beklaagden vrij voor aooveel de affaire Spaur betreft en zü doet dit evenzeer ten aanzien der transactie Heldring en Pierson op grond van gebrek aan overtuigend bewijs 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 7 68 8 03 8 10 8 17 8 88 8 17 8 8 10 89 10 87 11 18 10 47 10 66 8 6 fl HolUndaele Spoor 7 40 9 39 9 68 10 08 10 16 10 88 9 68 IC S8 9 17 8 87 8 84 8 41 8 47 8 18 8 90 Wat de zaak Spanjer betreft acht de rechtbank echter de feiten bewezen Die feiten toonen voldoende aan dat Spanjer is opgelicht en de door hem gegeven wissels alzoor van misdrijf afkomstig zju Dat bekl Van Hall daarvan kennis moet hebben gedragen leidt de rechtbank af uit den door Haas aan Van Hall geschreven brief waarin van de effecten met oogziekte sprake is en die bj de huiszoeking ten kantore v Hall is gevonden en uit dien anderen brief waarin Haas Van Hall voorstelt deel te nemen in oitgebreide frauduleuse beurszaken voorts uit de intieme verhouding welke blijkens getuigenverklaringen en in het proces gebrachte stukken heeft bestaan tusschen v Hall Haas en Bottenheim en uit de samenkomsten te Utrecht en Amsterdam bevestigd idoor getuigenverklaringen dan uit v Hali s woorden tot Roemer JQu komen ze weer met Duitsche wissels aar ik weet niet pf die wel goed ziJn Alt de telegrammen Van Vy Hall aan HaaaJ door beklaagde erkend uit de waarschuwing van v Hall tot Son dat deze geepe zaken moest doen met Haas en Bottoiltoim eindelijk uit het gesprek vaji v fia i lB Spanjer waarin eerstgenoemdejJen ander aahjied Haas niet te vervolgen jen mededeelde dat deze nu edeler wild op het spoor was De rechtbank acht dus het ten dezen aan V Hall ten laste gelegde wettig en overtuigend be wezenZij veroordeelt alzoo bekl Haas wegens oplichting van den commissionnair Beyer en bekl V Hall wegens heling der van Spanjer verkjogen wissels en wel beiden tot gevangenisstraf voor den t jd van 3 jaren met bepaling dat voor Haas zes maanden van den door hem in preventieve hechtenis doorgebrf chten tyd in mindering zullen worden gebrtjcht Del lezing van het vonnis duurde ruim twee I uren STADSNIEUWS 1 GOUDA 3 Augustus 1899 Giiterenavond had de tweede voorstelling plaatp van het HoU Tooneelgczelschap De tent kvas bijna geheel gevuld en geen wonder het verleden jaar met zooveel succes opgevoerde drama Dreyfns of de banneling van het buivelseiland werd thans ook opgevoerd en was verder bijgewerkt tot de gebeurtenissen van heden Velen waren van elders opgekomen De belangstelling in de zaak Dreyfus neemt van dag tot dag toe en met graagte worden de dagbladen gelezen die sedert langen tjd de lezers in spanning en op de hoogte houden q heer Barendse die de hoofdrol vervulde toonde ons hoewel in den Elzas geboreij den oprechten Franschen soldaat die trouw de bevelen van zgn superieuren opvolgde en ofschoon hem de gelegenheid tot ontvlnchten werd aangeboden tochweigeiile daarvan gebruik te maken omdat hiJ dan bewij van schuld zou leveren Zijn spel was onberispelijk en de gelijkenis met Alfred D eyins doet dit spel nog schooner schijnen Zijne vrouw Lucie Dreyfus mevr PotharstGraaer vervulde hare rol uitmuntend zij toonde ons de trouwe gade te zyn van een man die door velen beschuldigd voor haar niet schuldig was en wien zij moed insprak om tp toonen dat hij een waar Franschman en soldaat was Het tooneel waarin zy hare veraihting uitsprak over den man die antisemiet was en dat waarin zg haar man in de gevangenis bezocht waren een paar tooneeltjes van uitmuntende tooneelkunsi Advocaat Demange de heer Verhagen toonde een nitstekend diplomaat te zijn dit kwam vooral uit bij de zitting van den krijgsraadj toen hij voor Dreyfus een pleidooi hieldl ook hiJ kweet zich bizonder van de hem opgedragen taak Dd overige hoeren stonden dit drietal waattlig ter zijde ziJ hebben ook hun deel aan het welslagen dezer voorstelling Allen hebben genoten toch zouden wiJ nog meer genoten hebben indien de verschillende om de chouwburgtent geplaatste tenten wat minder zware muziek hadden Wü hopen ten minste dat een volgend jaar de voor den Schouwburg hinderende tenten op een groot er afstand zullen geplaatst worden Dokr de politie alhier werden gisteren eenige minderjarige jongens aangehouden en hedei eenige kwartjesvinders of zakkenrollers MtJoEDEECHT Gistor morgeu ongeveer 11 uur rak door het omvallen van een kooktoestel een felle brand uit in de woning van Vonki in den Zuidplaspolder aan de spoorlijn Gouda Eotterdam Genoemde woning met de daarnaast liggende bewoond door G van Velthuizen ware i geheel van hout gebouwd en brandden Wieel af Van de beide inboedels werd slechts weinig gered Gelukkig zijn beide bewoners tegeni brandschade verzekerd Een brandspuit die spoedig uit t dorp aanrukte kon het houten gebouw echter niet tfehonden WdERDES De uitslag der harddraverijen alhiei was eerste prijs Wilhelm III van Mooiian te Stompwjk berijder Matze tweede prijs Panny van A de èoede te Pnrmer berijder Bier derde prjjs Ideaal van Snoeck te Bergen berper de eigenaar vierde prijs Martin van Abma te Bolis bij I Jlst berijder Pallinga Wilhelminaprijs Eedseer van den stal Groeneweide te Borgercompaguie berijder Ensing Wilhelminaprijs Voskees van de Ridder te Noorderijpolder berper Siderius BiJ de gister alhier gehouden paardententoonstelling en concoursen in schoonrpen die door fraai weder weri en begunstigd en druk bezocht worden zjn de volgende prijzen uitgereikt Hengsten geboren in 1896 olNroeger Iepr f 200 en G M Vater Wittfekind van B Ridder Harkstede Gronmgen 2e pr f 100 en Z M Roli van W OpJ enraay Bommel 3e pr f 50 en B M Nelson van A vanA van der Horst Cothen ie of bestuurspr Z M Nobel van W vaniDam Mookhoek gem Strijen Beste venlenmerrie met haar venlen Ie pr Wed A Costermans Eist bij Arnhem met Wilhelmina 2e pr G M Van Bommel Oudenrp met Nelly 3enp wed A Costermans Eist bjj Arnhem Xit Prinses Beste venlenmerrie metj haar venlen afkomstig van Beckford ie pr G van Schalk Woerden met Cora 2e pr A Knflff Woorden met Snel 3e pr A J T Hofman Woerden met Nelly Concours van sdhoonst ei bestgaande paarden van landbouwers Ie pr G Mi van Bemmel Ondenri n met Nelly 2e pr A D Eskis Oudenrijn met Orlof 3e pr C de Gier Veldhuizen met Marie Concours van schoonst en bestgaande paarden van particulieren en stalhouders Ie pr A J T Hofman Woerden met Johanna 2e pr W van Dam s Gravendeel metStaeske 3e pr J H Maller Haastrecht met Isabella Het paard dat in dit nummer den Isten prijs behaalde was afkomstig van de laatste Wilhelmina verloting HEVIGE PIJNEN Als voortzetting der tallooze genezingen die lederen dag zich voordoen t zij van maagkwalen lendenpijn ruggepijn pijnen in de ledematen enz komt ons thans weder een wondervol geval ter oore De heer A van Mil borstelmaker Hamstraat te Grave Sedert langen tp was ik Ipende aan kortademigheid en was na de minste krachtsinspanning terstond vermoeid als ik vijf minuten liep was ik om zoo te zeggen doodmoede en daar ik slechts den leeftijd van 47 jaar bereikt heb wenschte ik gaarne daaraan iets te veranderen Door het lezen der vele genezingen door de beroemde Pink Pillen van Dr Williams besloot ik tot deze behandeling over te gaan ik kon miJ op dat oogenblik niet meer bewegen Na eenigeu tp van behandeling kon ik met een stok wandelen on de behandeling voortzettende kan ik thans zonder stok gaan Overal waar ik kom beveel ik Uwe Pink Pillen aan want zfl helpen flink en U kunt van m jn schrijven gebrnik maken Prijs f i lf de doos 9 per 6 doezen Verkrijgbaar bij J H I Skabiliè Steiger 27 Rotterdam hoofd depothouder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel Daar het doel dezer geneeswijze is de hernieuwing van het bloed en de versterking der spieren strekt hare werking zich op vele ziekten uit bloedarmoede rheumatiek heupjicht zenuwpp verlamming ruggemergsziekte St Vitus dans hoofdpp zennwachtigheid klieren enz De Pink Pillen hergeven de schoone kleuren aan de bleeke gezichten handelen in alle gevallen van verzwakking en hebben eene werkdadige handeling op alle ziekten veroorzaakt door lichamelijke en geestelijke overspanning en door buitensporigheden BuTgerlUke Stand GEBOREN 1 Augustus Martinns Petrus ouders L P Oosterbeek en G Lafeber 2 Leendert ouders G Verhoef en J Verhoeff jlerrit ouders J Cattel en T Verlaan Johannes Christianus Alphonsus Marius ouders F J Busch en C W B Tonino Neeltje ouders E Sandersen J van Klaveren 3 Johanna Maria ouders P J Heisterborg en M C vanVnuren GEHUWD 2 Aug P Snaterse en G den Haag C den Edel en J J Rijnhout D P Verschoor e C E Boer J de Mol en J van den Berg J Schnling n E B Schotel ReeuwUk GEHUWD J Edelman en H de J ong HARKT BEBICHTJ3N Oouda 3 Augustus 1899 GrAnen bijna zonder aanvoer Aanstaande week wordt er eenige aanvoer van nieuw koolzaad en meuwe gerst gewacht Tarwe Zeeuwsche 6 60 k f 6 90 Mindere dito 6 20 i 6 40 Afwijkende 5 25 i 5 50 Polder 5 75 4 ƒ 6 15 Rogge Zeeuwsche 5 50 il 6 Polder f k Gerst Wmter i Zomer Chevallier 5 50 i 6 25 Haver per heet ƒ 3 60 ii ƒ 3 90 per 100 kilo 7 50 i 8 Hennepz iad Inlandsche ƒ i Bmtenlandsche ƒ 8 50 A ƒ 9 Kaïiariezaad r 7 5 i ƒ 8 Koolzaad ƒ i Krwten Kookerwten ƒ k ƒ Nietkookende ƒ i ƒ Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo k f Boonen Bruineboonen i ƒ Duivenboonen ƒ k f Paardeboonen ƒ i Maïs per 100 Kilo Bonte Araerikaansche 5 20 5 30 Cinquantine 5 80 il ƒ 6 10 Odessa Si S 4 5 50 Veemarkf Melkvee aanvoer handel en prijken Vette varkens redel aanvoer handel vrij wel 15 i 17 ct per halfK G Biggenvoor Engeland redelijk aanvoer handel flauw 14 k 15 ct per halfK G Magere Biggen goede aanvoer handel flauw 0 55 i 0 80 per week I Vette Schapen redel aanvoer handel flauw 14 4 ƒ 20 Lammeren aanvoer handel ƒ 4 Nuchtere Kalveren weinig aanvoer handel vlug ƒ 4 Graskalveren aanvoer handel Fokkalveren 8 A 16 Kaaa aangevoerd 100 partijen handel vrijwel ie kwal ƒ 23 4 25 2de kwal ig A 22 zwaardere 26 4 NoordHoUandsche i Boter redelijk aanvoer handel vlug JJoeboter ƒ 1 30 A 1 40 Weibofer 1 10 A 1 20 per Kilo i e grootste keuze en Haute Nouveautè s in HSEREN DASSEN vindt men biJ A van OS ht Md Tailleur Kleiweg B 73 73a OOUDA Teteithuun 3t bours van linsterdain 1 AUGUSTUS Vrkrs Slotkrs t IDMLillD Cert Ned W S 31 8l 81 8 Sn 987 93 9S lOOV 88 SS i BSI 6B 961 4 96 96 101 67 98 8 9 i S8 l IOOI b 34 90 91 9 611 435 65 103 204 154 dito ilito dlle 3 dito dito dito 1 HoKOlB OU Gou ll 1881 93 4 iTUlB Ia8ohrijvin 1863 81 6 8S i OomiK Obl in papier 1868 B dito in silver 1868 6 S l PolTUSAL Obl met eoupon 3 dito tink l 9 Huiuuiu Obl Binnonl 1894 4l dito GoooDS 1880 4 dito bi Botha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 m lilo ilito dito I8S4 i Spanjb Porpet schuld IBSl 4 ToHKHJ Gepr Ooov Iiion 1890 Gou leemng sorie D Goo leemn sorieC Zuid Aps Sep V oblg 1899 6 Meiioo Obl Unit 8eh 1890 6 ViNEZUKLA Obl 4 onbep 1881 AviTIinjLM Obligation 1898 3 BoTTBïDAH Stad leen 1894 8 Nbd N Afr H ndel aand Arend Tab Mg Cerliileaten Deli MaaUchappij dito Am Hypolheekb pandbr 4V Cult Mij derVor8teol Baud s Gr Hypotheekb pandbr 4Vi Nederiandsehe bank aand Ned Uandelmaatsoh dito N W i Pao Hyp b pandbr 3 Sott Hypotheekb pandbr 4 i Utr Hypothoelb dito 4 138 110 90 2 V 10 l 334 386 100 55 65 1617 97 OoBTBNK Ooat HoDg bank aand RusL Hypotheekbank paodb I AmalKA Ëqnt bypoth paudb 4 Maiw L G Pr Lion cert 6 Ned HoII IJ Spoorw Mij aand Mij tot EipL V Bt Spw aand Ned lud Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dit dlo lito 1891 dito I1A UE Spour 1 1687 89 A ËoU 3 Zdd Ital SpKnig A H obl 8 PolBK Waraohan Wonnen aand 98 lOI Vll 100 Ebil Gr Rusi Spw Mij oM 4 Baltisohe dito aand ïaatowB dito aand B Iwang Dombr dito aand B Eurak Ch Azov 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 n l 96 A unuxA Cent Pao 8p Uij obl 8 lU s Ohio t North W pr Cv aand dito dito Win 8t Poter obl 7 1 141 l Denver k Eio Gr Spm eert vjl B3 lUinoU Central obl in goud 4 105 Loui8V fcNashrilliC6rt v aand 74 Mexico N Spw M lo hvp o 6 104 Miss Kansas v 4pCt pre atnd 37 N Tork Ontasio t West aand is dito Ponn Ohio oblig 6 Oregon Cahf lo byp in goad 5 9uVi St Paul Mina tManit obl On Pao Hoofl jn obig 6 48 dito dito Line Col lo byp O B Canada Can South Chert r aand l BSl i Tni 0 Ballw k Na lo b d e O 160 310 108 108 9 l 100 117 117 101 84 Amsterd Omnibna Mij aand Sott6rd Tramwei Maats 8and Nbd Stad Amsterdam aand f Btad Botterdam aand 8 BlMII Stad Antwerpen 1887 S J Slad Brussel 1886 8 HoNU Theiss Begnllr Grselsoh 4 OoiTin SfaatBleanig 1860 B K K Oo8l B Cr l880 8 35 SrAlin Stad Madrid 3 1888 KiD Ta Baz Avb Spoel o t OPRUIMIl G van alle liog voorhanden Zomermantels tot ZEER L iGE Prijzen ADVERTENTIEN Getrouwd S J Tu L WIÏHOE KEUS H J B VAN DKE TOREEN g I Z OBV KK I De Heer en Mevrouw WITHOF KEÜS VAN Mitt Torren betuigen ook namens wederziJascUe familie hun liartelijken dank voor do vele blijken van belangstelling bij hun huwelp ondervonden H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUa SPECIALITEIT in alle soorten HAAEWEEKEIT Bii akte op den tweeden Augustus 1899 voor den Notaris G C FORTUIJN DEOOÖLEEVER te Gouda verleden is de vennootschap tnssclien de Heeren JOHANNES ARNOLUUS BIEZENAAR GIDIUS JOHANNES VAN nEH HEIJDEN ADRIANUS JONKER KRI INSZOON PIETEEuis RAADT en ADRIANUS ÜRNELIS CHRISTIANUS VERZIJL onder de firma Goudsche Papierslucfabriek betrekkeiyk het vervaardigen van en den li tndel In pniderMucartlkelen bij akte den Ifi Februari 1897offln e nH OMT By akte den tweeden Augustus 1899 ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te GounA verleden is door de ondergeteekenden JOHANNES ARNOLDUS BIEZENAAR Commissionair in Effecten PIETERde RAADT particulier ADRIANUS CORNELIS CHRISTIANUS VERZlJlj Directeur der Stearine KaarsenfaÜriok en JACOB LEENDERT de RAADT koopman allen wonende te Gouda eene Vennootschap aangegaan onder de Firma Qoudsclie Papierstucfabriek betrekkelijk het vervaardigen van en den handel in Papierêtuciirtikelen Welke Vennootschap is gevestigd te Gouda reeds is ingegaan 1 Februari 1899 en van jaar tot jaar zal voortduren tot dat ze door een of meer der Vennooten zal zijn opgezegd welke opzegging zal moeten geschieden minstens 3 maanden vdór het eindigen van het boekjaar terwijl de Vennootschap alsdan zal eindigen den 31 Januari volgende op die opzegging Do Heer JACOB LEENDERT DE RAADT alleen is gerechtigd tot de teekening voor de Firma doch slechts in zaken do Papierstucfabriek betreffende Bij ontstentenis van dezen is ook elk der overige Vennooten daartoe bevoegd öeen der Vennooten zal voor de Vennootschap geldleeningen mogen aangaan noch zich als borg mogen verbinden tot welke handelingen de bizondere handteekoning van allen wordt vereischt J A BIEZENAAR P DE RAADT A C C VERZIJL J L DE RAADT VAN Blommestein s Iimkt is procfondenViodelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOILAND