Goudsche Courant, zaterdag 5 augustus 1899

Zaterdag 5 Augustus 1899 No 7957 38ste Jaargang mmm coürmt ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 89 De üitgav dezer Courant g eschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 ilur des midd ggp Ieder zijn eig en Hkroiilng§ Llmonade Falkrlkaiit Om zonder eenige kennis vlug en gemakkelp Vijf Liter d i gelijk aan 10 halve jlesschen KKOSIISGSLIMOSAUX te maken en ffel naar keuze FRAMBOZEN CITEOEN KERSEN of SINAASAPPEL Per stel is de prjjs franco thuis met gebruiksaanwijzing slechts 50 et 2 stel in eens franco 90 et na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons bn KXX tallen verkocht Schier op alle plaatsen van ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond Bü een zeker aantal stel ik de prijs nog lager Vraag schriftelp de condition Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter intagp Men ieder wachte tlch voor namaak Let op t adres K S DE BOEK Sneek AriJ iNrH 3sr DEii i E2sr Kort overzloUt onzer PrUsoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 60 per 12 Bess ROODE en WITTE PORTWIJNEN 1B Jp MADÈlW S droog en zoet 1 VERMOUTH la Turin Ynk BODEGA CHAMPAGNE i l 2 COGNAC h i 1 75 t 2 25 f 2 75 f 3 25 t 3 75 en 5 J SCOTCH WHISKY C S Per Fl Pe Ank 45 F I g § LISTEAO I 0 66 Nto f 27 75 S J CHATEAU VALEOSE 0 75 dl i B St ESTEPHE o gS St EMILION 1894 I TT t g PAÜILLAC 1893 Hn u S I GEAVES Witte Bordeaux t Ü 8U ai 1 2 SAUTEENE nm ttwi aC S ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 gjj S BOURGOGNE IJO 5 De fleasche ztjn in den prezen begrepenen worden i 3 ets per stuk teruggenomen g BiJ elke hoeveelheid verkrflgbaar bij De flrma T CB EBAS Gowda Gouda Druk van A BEINKMAN Zn BERICHT ORÜNKOKN S laatst verbeterde Kinomatograaf SUndplaats legeoover het Kantoor der Firma VAN OEND en LOOS Een geheel NIEUW PEOGEAMMA wordt opgevoerd waaronder als Hooidtableani zullen prijken 2 Stedelijke opnamen J Het uitgaan der Ooudsche Kaarêenfabrlek g Bet uUgaan der Maria Hemelvaartkerk op den Kleiweg na de HoogmU waarbij men ile kerkganger kan herkennen Deze 2 Tableaux zijn nitetekend geslaagd en munten nit door helderheid en scherpte Vervolgens liet uUrukken der l7 re it icfeeBmn lu eerin6verschmende Tableaux Het voUedige Stierengevecht te Madrid in 11 afdeelingen 1120 voet lang gekleurd De Electrisohe Inrichting van mlin Établissement zoowel voor verllohtlng als uitvoering der Voorstellingen bekomen door middel van een Gasmotor en Aooum u la toren levert de VOLMAAKSTB ZtKfcKHEID op voor de TOESCHOUWERS en geeft tevens aan de beelden de grootste duideliikheid PKIJZEN DEE PLAATSEN 1ste Eang i OÜS 2de Eang f 0 13 3de Eang 1 0 10 Geopend DiySDAOAVOSD 8 uur Minzaam aanbevelend H GRtlMKORII Sleclxts B d ei ICAFÊ RESTAURANïl vrede best iMet stefds klimmend succes iederen avond ge durende de Kermis optreden van Mf Cesarioe Mlnmesler IS jarige Romance Zangeres uit Brussel HOOGt§ T ÜRTIISTIKH lATHÉE van 2 tot 5 uur n m Vrij Entree Gewone Consumptie prijzen 10 JAAKLIJSSGHE TEfiLDTINS K BLl GELEGENHEID DEE Vrije Vee en Paardenmarkten OP i WOE SDA 18 OCTOBER en op VRIJDAG 20 OCTOBER 18 9 te GOUDA Rii nl t in r der Loten zal de Isto Prijs bestaan in eene COMPLEETE BESPANNIN G deSre n ongave 10 PAARDEN VEEETIG STUKS EÜNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zjn verkrijgbaar tegen ft liel Lol II voor f lO bij A BRI KMA en Zn LANGE TIENDEWEG Standplaats GROOTE n iT naast het Hippodrome GEHEEL NIEUW EHEEL NIEUW Voor de eerste maal in GOUDA GEISSLER S FANOFTICUM EN CKISTAL SFIEBELSALON TENTOONSTELLING van LEVENSGEOÜTE WASSENBEELDEN uit het Proces DKEYFtS ZOLA Kapitein Dreyfus Advocaat Labori Kolqnel Picquart Majoor Èsterhazy Emile ola Kolonel Henry tOoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer wan Inboedel oowel binnen als bnites de stad met geiloten w gen i bö A GR A VEST E IJ N Oude Qouwe MlM nr4t ttgen Xranaport ehade vernekerd Entree 15 Cents FEAIISCHE STOOMVEEVERIJ chemische Wasscherij TA H OPPE NUËIMEIt 10 Kruiskade Sotterdatn ö breTet iu d door Z M den Koning der Belgen Hoofddepat voor GOD DA de Heer VAN OS Z Specialiteit voor het Btoomen en verven van alle Heeren en Dameigarderoben alsook He Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plnchemantels veeren bont enz Qordjjnen tatelkleeden eni worden naar de aieuwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onschadelflk voor de gezondbeid volgens staal bewerkt TE HUUR TEESTOND OP LATER een BOVENHUIS Adres MAEKT 58 OLOGIiAAF Nieuw Copieertoestel met Dral inl t Levert onberispelpe afdrukken van elk schrift Penteekening JtfM e f Stenografie enz enz Compleet i ƒ IB tegen rembours Proefdrukken gratis L B TJEBBES Arnhem E CASSITO TANDARTS Turfmarkt IT Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur s CS s a o u 9 u 9 V Md u o o s o o O VRIJDAGS van 1 tot unr ZONDAGS geen spreekuur ZOMEETHEATEH standplaats ÖROOTE MARKT HOLIANDSGH TOONEELGEZELSCHiP VAN HET Palels voor Volksvlijt Ie Amsterdam Best BAEENDSE Adm VEEHAGEN Eeg POTHAEST VrUdag 4 Augustus 1899 8 uur UITGAAN Blijspel in 4 Bedrjjven door CLANOB Dit Blijspel werd opgevoerd te Amsterdam aU GalaVoorstelling voor H H de Koningin OBVOLSD DOOR Jochem Pezel wat ben je n Ezel Klucht in één Bedrjjf van JÜNKEEMAN PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Rang 1 2S 2e Rang 1 3e Eang ƒ 0 75 4e Rang ƒ 0 40 ABONNEMENTSKAARTEN Ie Eang 10 stuks 4 10 verkrijgbaar aan het Zomertteater en bj de Wed I S KEISEE Korte Tiendeweg bö laatstgenoemde ook per stuk BespreekBnrean dagelijks geopend van 10 tot 4 uur Nieuw Nieuw Nieuw Foor Aef eertt alhier BOVENZAAL Café H st Schaa kbord Gedurende de Kermis te GOUDA 2 3 4 5 5 Augiishs 1899 Groot Café Concerl en Variété Voorslellingen onder directie en medewerking van den Heer MICIIËL A BOEKBINDER van Eotterdam Aanvang 8 uur Entree 25 ets per persoon WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm Buitenlandsch Overzichl Naar de Lanterne meldt is het mogelijk dat de eerste zitting van den krijgsraad te Rennes nu weer niet aanstaanden Maandag wordt gehouden Zoowel het openbaar ministerie als de verdedigers krijgen eerst inzage van het geheime dossier bij de opening der terechtzitting en kunnen hun aanteekeningen daaruit maken in de raadkamer in tegenwoordigheid van iden voorzitter van den krijgsraad Dit zoni wel nog een paar dagen in beslag kunnen riemen zoodat de getuigenverhooren dan later dan Maandag zoudon beginnen Het papier van het borderel is opnieuw officieel aan een deskundig onderzoek onderworpen van vier nieuwe experts Marion Putois Choquet on Levée Dat de nieuwe minister president in België de heer De Smet de Naeyer de evenredige vertegenwoordiging zal voorstellen staat vast want het was het verschU met den minister Van den Peereboom on andere leden van het kabinet juist over deze vertegenwoordiging dat den heer De Smet de Naeyer in Januari van dit jaar noopte het presidium van het ministerie waarin hij drie jaar geleden den heer De Burlet als premier was opgovolgd neer te leggen Toen nam de minister van oorlog en openbare werken Van den Peerehoom het voorzitterschap op zich Het schijnt nu dat koning Leopold ui Januari den heer De Smet d Naeyer het gevraagde ontslag verleende onder voorbehoud dat hij wanneer Van den Peoreboom met zijn zoogenaamde evenredige vertegenwoordiging niet slaagde terug zou komen en ïijn systeem aanbieden Dat het alleronbillijkste stelsel van Van den Peereboom niet zon worden aangenomen was te voorzien geen mensch heeft er zich voor verklaard En dus was de terugkomst van De Smet de Naeyer vrijwel verzekerd De vraag is nu of de verdeeling in kiesdistricten waarvan hij de evenredige vertegenwoordiging veel afhangt in het stelsel van den nieuwen premier zoo zal ziJn dat de liberalen en socialisten er tevreden mee kunnen ziJn Anders heelt men natuurlijk weldra de poppen weer aan het dansep De straatoproertjes te Brussel hebben feitelijk het ministerie doen vallen en de socialisten weten dat ook wel Over hetgeen zij znllen aannemen schijnt er echter tusschen do aanvoerders der socialisten Defuisseaux en Van de Velde eenig verschil te zijn Aan de Voss Ztg wordt gemeld dat de FEVILÈETOX Gedenksolirlfteii van een Gelukzoeker OF AMIBAL DE VOUDELING Naar het Fransch DOOR W NUTTER 360 Mocht het evenwel zijn dat ik u niet inhaal meld u dan maar aan en zeg den bediende dat ik binnen vijt minuten volg Hij zal u dan inlaten en ge kunt uw werk aanvangen Gelijk van zelf spreekf gaf ik ten antwoord heel wel heer graaf De ing op raarsck ik volgde precies de aanwijzigmgen die ik had ontvangen Altijd maar rechtuit rechtaan meer dan een half uur lang Nu en dan ging ik midden op den weg staan om te zien of de graaf er al aankwam Tevens passeerde ik geen huis zonder het terdege op te nemen doch ik zag geen enkel dat ook maar eenigszins overeenkwam met de beschrijving die de fielt mij gegeven had Ik geef den moed evenwel niet op Alt§d loop ik maar voort zonder te vinden wat ik zoek Ik vraag aan deze en gene die ik op den weg tegenkom Ik noem den naam der villa niemand kent villa Espérance Ik begin te vreezen dat ik of de aanwijzingen verkeerd heb begrepen ol trots mi n tutkjjjkeD toch de bewuste woning nog voor heer De Smet de Naeyer en zijn vrienden biJ de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging ook hun voorwaarden zullen stellen m a w ook niet te groote kiesdistricten zullen invoeren Dat schijnen de socialisten te vreezen Ten minste reeds thans vindt men te Brussel papieren aangeplakt van hen afkomstig waarop de arbeiders gewaarschuwd werden dat men in het parlement snel maar slecht een kieswet wil samenstellen zonder dat het volk is geraadpleegd Het referendum of Kamerontbinding is do lens en daarop volgt de beschuldiging dat de clericalen die alle hervormingen voor den arbeider verminkt hebben ook de evenredige vertegenwoordiging willen verminken Het nieuwe ministerie zal dus nog niet per se gewonnen spel hebben al komt het met evenredige vertegenwoordiging het zal nauw op de vingers gekeken worden Geen oplossing van de Belgische ministeriëele crisis is vóór Zondag te verwachten zegt het Hbl van Antw t Is op aandringen des Konings die de heer Vandenpeereboom in den ministerraad wilde houden dat de heer De Smet de Naeyer zich naar den heer Vandenpeerenboom heeft begeven Do weigering van den heer Vandenpeerenboom is echter formeel Het schijnt dat de persoonlijke dienstpliclit de samenstelling van een kabinet nog al zal hinderen Voor de verschillende portefeuilles duren de onderhandelingen voort De hoer De Troos die gisteren aannam weigerde vandaag De heer Hubert wil van geen portefeuille weten en de heer Van der Bruggen weigert eveneens Nu worden geheel nieuwe namen genoemd als die van de heeren Delveux Streel Van den Heuvel Senator ridder Descamps werd nog niet geraadpleegd t Schijnt zeker dat een generaal minister van oorlog zal worden Terwijl nog pas een paar dagen geleden het bericht kwam dat de cementfabrikanten in Denemarken waarschijnlijk zouden zwichten voor den drang van het patroonsverbond en hun fabrieken zouden sluiten is de toestand plotseling zoo verbeterd dat het einde der uitsluiting van de werklieden voorzien wordt zoo het al niet werkelyk gekomen is Deze wending ten goede schijnt veroorzaakt te zijn door de overtuiging dat beide zijden evenveel nadeel zouden Ipen als de stilstand bijgegaan ben en ik keer op mijn schreden terug Ik kom op de plaats waar ik den graaf verlaten heb het rijtuig is verdwenen Ik wacht een kwartierlie Niemand verschijnt Ik vraag aan een vrouw waar de notaris van het dorp woont ik kom bij den notaris Ik vraag inlichtingen en verneem op de meest stellige wijze dat eenige graaf de Saverne geen villa landhuis of wat ook te Fontenay heeft gekocht dat er niets van dien aard te koop is Verder verneem ik dat niemand van dien naam dezen morgen bij hem is geweest om welke zaak ter wereld ook dat er hier een misverstand een vergissing een dwaling of een grap in het spel moet zijn Oordeel nu over mijn verontwaardiging over mijn drift Ik was bedrogen als een Itwajongen voor het lapje gehouden en dat op een wijze en onder omstandigheden en met een moeite die de schurk zich heeft moeten getroosten dat men zich onwillekeurig afvraagt of werkelijk niets anderb dan zucht tot een aardigheid dat jongmensch heeft bewogen tot die handelwijze Wie is die voorgewende graat de Saverne Wal wilde hij met die flauwe aardigheid Ik begrijp er niets van 0 mijnheer Potard riep Raphael uit ik begrijp het heel wel ift doorzie nu alles de heele geschiedenis is mij nu zoo klaar als de dag Klaar als de dag f wat is u klaar als de dag ïBegrijpt u niet mijnheer dat men u van uw woning afwezig wenachte en dat men u in uw in aaken voortduurde en dat geen van de twee partyen zou toegeven Men heeft toen niet weer getracht de gemengde commissie we byeen te krygen maar een vertegenwo A diger nit elk kamp hebben samen den stanö van zaken bepraat J Jensen en N Andersen Nadat Dinsdagmiddag de commissie uit de vakvereenigingen een langdurige vergadering gehouden had waarin men zich ten slotte vereenigd had met een door dio heeren voorgestelde schikking kwamen in den loop van den avond de patroons bgeen Zy konden niet tot een besluit komen en zetten den volgenden dag gisteren de beraadslagingen voort Eten vermoedelyk voorbarig bericht meldt dat de patroonsvercenigingen zich ook met de schikking vereenigd hebben waaruit dan zou volgen dat de arbeid spoedig hervat wordt De voorstellen welke den grondslag vormen van de schikking zyn nog niet openbaar gemaakt maar men verzekert dat terwyl de werklieden den 9 uurB werkdag laten vallen zö hadden dezen eisch ook nooit als een onomstootelüke voorwaarde gesteld de patroons hun 8 punten anders formuleeren en er nitschrappen wat de werklieden als volkomen onaannemelijk verworpen hadden De Regeeringsbode meldt dat de Russische mflltaire attaché te Parp de heer Fredericks van zjjn post is teruggeroepen terwijl hy benoemd is tot eere curator Het Engelsch Hoogerhuis heeft het wetsontwerp op den verkoop van voedings en geneesmiddelen bg derde lezing aangenomen In het Lagerhuis zeide Chamberlain dat het onderzoek van de nieuwe Transvaalsche kieswet zich bepalen zal tot de details van de hervormingen die noodig zyn om aan de Uitlanders onmiddellyk een degelijke vertegenwoordiging te geven Verspreide Berichten nnEYFVS Met de thans gepubliceerde brieven van generaal Qonse aan president Mazeau d d 5 en 13 Mei zyn de verslagen der enquête van de strafkamer van het Hof van cassatie en van het Hof in plano compleet De twee dikke deelen 1200 pagina s druks zyn eergisteren by Stock verschenen De brieven van Gonse bevatten een uitvoerige beantwoording van den brief dien koopmanszwak heelt getast om des te zekerder te slagen Dat laat zich wel hooren maar met welke bedoeling Men wilde u van hier weg hebben iGoed maar waarom 0m van uwe afwezigheid gebruik te maken 0m wat te doen iMijnheer ik aarzel om het u te zeggen Het wil me niet over de lippen en daarom draai ik om de zaak heen wapen u rapt moed ge zult dien noodig hebben Is er iets voorgevallen hier Ja en naar ilc vrees iets dat verschrikkelijk gevolgen zal hebben Men hééft u willen bestelen neen men heeft u bestolen schandelijk bcitolen Bestolen ï Ja En was hier dan niemand in het heele huis Was alleman weg lU begrijpt me nog niet men heeft u iets anders ontroofd dan geld of goed f Kom draai niet langer riep Potard Ik ben in geen stemming om te raden Ik wil dat ge er ronduit mee voor den dig komt Wat is er gebeurd iMen heeft in uw afwezigheid mademoiselle Emilie weggevoerd iWat F riep Potard Zijn wij in de middeleeuwen dat een roofridder de dochters komt wegrooven r Met hoeveel waren uw roofridders waren zij te paard te voet geharnast Weet ge de onneembare vesting niet waar men mijn dochter Picquart den 9den Mei tot president Mazeau richtte In het conflict van Picquart met den ouden generalen staf heeft generaal Gonse steeds vooraan gestaan Zoo blyft het In zyn brief ter weerlegging van dien van Picquart 8l reekt Gonse eenvoudig tegen en daar het voornamelijk data en voorstellingen van feiten betreft is het voor den lezer niet mogelyk uit de brieven zelf op te makon wie van de twee liegt Wy voor ons hebben zooals men weet reeds lang gekozen Gonse spreekt in zyn twepden brief Picquart tegen op de volgende punten lo dat Henry Dreyfus zou gekend hebben v6ór diens proces 2o dat Picquart in October en November 1896 vóór zün wegzending naar Tunis geen enkelen werkdag van de bureau s afwezig zon geweest zyn Dit punt is van belang omdat Picquart beweert dat Henry ziijn valsche stuk aan Gonse heeft gegeven buiten hem Picquart die Henry s chef was om ten einde er hem geheel buiten te houden Gonse nu beweert dat dit geschiedde omdat Picquart afwezig was en wel van 31 October tot 3 November s middags Stel dat dit waar is dan blyft toch nog dat Gonse hem het stuk niet liet zien nadat hy terug was gekomen Maar dit zou dan gebeurd yn omdat toen de opdracht van Picquart om Parys te verlaten reeds geteekend was 3o dat Henry zjjn valsche stuk gemaakt zon hebben met behulp van het geheime dossier hetwelk te dien einde van Picquart werd opgeöischt Gonse beweert dat Henry het stuk gemaakt heeft met behulp van andere bescheiden de zoogenaamde vergelykingsstukken briefjes van Schwartzkoppen enz welke zich nooit in het geheime dossier bevonden hebben De verdere loocheningen in Gonse s brief betreffen ondergeschikte punten waarby hy van de gelegenheid gebruik maakt om tegenPicquart opnieuw door insinuaties en gevolgtrekkingen verdenkmgen van vervalsching en dienstverzuim te wekken 4 De depute Gautret verhaalt in de Figaro dat dr Ranson die Dreyfus van Saint Martin deBé naar het Duivelseiland vergezelde als regeeringscommissaris en hem fouilleerde hem Gautret verteld heeft dat hy wel degelyk in de voering van Dreyfus vest een stuk had gevonden waarin de naam Munster voorkwam Ook had Ranson eens gezegd dat de Duitsche ambassadeur verklaard had Dreyfus los te laten mits Duitschland nooit meer in de zaak gemengd werd De Figaro schryft hierby hoe opmerkelyk het is dat dr Ranson zelf altp maar is blyven zwygen Hy had althans zyn ont heeft heengevoerd vroeg Potard spottend ffMijnheer het is mets dan de waarheid hoe vreemd en ongelooflijk het ook moge klinken en hoe uit de mode het ook moge schijnen Wat men vroeger deed met geweld geschiedt thans door list Uw ei en ondervinding van hedenraorsen is een staaltje van de slimheid waarmede de heele zaak overlegd en van de driestheid waarmee ze is doorgezet geworden In elk geval Emilie is verdwenen Raphael had nog nimmer Potard hooren vloeken thans sprong de meubelfabrikant overeind sloeg met de vuist op tafel en riep wVoor den dag er mee ik wil alles weten dadelijk oogenblikkelijk fTwee uren ruim geleden is er een dame hier gekomen Deze heelt mademoiselle te spreken gevraagd en heeft haar gesproken Toen zijn ze vertrokken Is dat alles wat ge weet Ja mijnheer lEn voor den duivel waaruit maakt ge dan op dat mijn dochter is weggevoerd geroofd geschaakt Wat is er buitengewoons in haar vertrek Ik begrijp niets van u mijnheer Ge moet het hoofd vol romans hebben en een wat te sterke verbeeldingskracht of het is in uw bol heelemaal niet in orde Raphael zag zich in groote verlegenheid gebracht Hij durfde niet gewagen van de stem in zijn binnenste vooral niet bij de stemming waarin Potard thans verkeerde Wor it vervoigdj