Goudsche Courant, zaterdag 5 augustus 1899

dekking aan Leboii moeten rapporteeren En het blad herinnert aan hot verhoor voorhet Hol van cassatio van den direrteur vanhet straldépot Pic ué dio verklaarde dathet in Dreyfus vestzak gevonden btok nietsanders geweest is dan oen kopie van hetborderel welke de ungelnkkige liad trachtenmee te nemen om in zyn eenzaamheid in het eenige stuk de oplossing te zoekenvan het duistere geheim zijner Veroordeeling i DUITSCIILASD De voorzitter von Krócher heeft bepaald dat het Pruisische Huis van afgevaardigde weer bijeen zal kotpen op IQ Augustus Ai de orde is dan de kanaalwet In Duitscbland zgn een tiental gemeente waar de gelukkige inwoners niet alleen v ziJn van belastingbetalen maar zelfs per jai nog met een aardig sommetje doelen in de bati door de exploitatie van gronden in gemeenl eigendom verkregen Freudenstadt in het groot hertogdom Bad bjjv is een en zeker niet de minst golukki dezer plaatsen ZiJ bezit 2 400 hectaren bos en weiland waardoor niet alleen de inwoui gratis brandhout hebben en vrjj hun kunnen laten grazen maar bü wflze nieuwjaarsfooi per hoofd een som ge ds o tvangen van tusschen de JÜ on 40 guli Te Stangenberg z jn eveneens bclastin onbekend en ontvangt ieder inwoner alsaandeel in de baten vaneed groot bÓ8ch liitder gemeente in eigendom toebohlort Hikhalf jaar ongeveer 7 gulden Te Klingonblrgaan de Main en te Dornstatten in Wurtlmberji schiet er vooi elk bewoner 10 mark Ierjaari over i i BINNENMNP De illuminatie van den Brooten Vijver jii het Haagsche Bosch op den Verjaardag vaii de Koningin 31 Augustils i al een O Indisch dorp te zien geven lec rijstschuur een kleine woning een uitknktijren een watferrad om het water naar de kofflevelden te voeren en een door twee palmen geflankeerde woning met rijstschnur Voorts zullen eenige bchuitjes op Inc ische w ze versierd op de vyvers rondvaren In het laatste jaarverslag der Vrije I Universiteit te Amsterdam deelden directeuren hnn voornemen mede het getal hoogleeraren te versterken Aan dit voornemen zal nu uitvoering gegeven worden Uit een opgemaakt tweetal is de keuze gevallen op dr H H Kuyper om dezen voor te stellen als hoogleeraar in de theologie De heer Knyper is zelf leerling dezer stichting en verliet haar met een dissertatie die destps ook in t bnitenland zeer de aandacht trok De heer Kuyper was eerst predikant te Baarn thans te Leeuwarden en is de oudste zoon van prof dr A Kuyper Dr J A Gerth van Wijk predikant bij de Ned Herv Gemeente te s Hage heeft onder talröke blijken van hoogachting en waardeering den dag herdacht waarop hij UJrecte Spoorwegvcrblndlnscn met GOD DA Zoraerdlenst 1899 AangevangeD 1 Mei Tijd vao Greenwich w w 8 38 9 01 B 45 9 08 9 19 OODDA BOTTSKDiMTin irii n n 18 13 18 68 1 85 8 11 8 86 3 13 4 U 4 89 Is 86 7 80 7 88 8 1 door 7 7 i Oüada Hoordreoht KieuwerVerk 7 84 Onpelle 7 41 Rottardun M 8 80 7 80 RotterdamD P w Eotterdam ü h n AUetn de Dimdnga 6 13 7 14 9 46 10 18 8 48 8 1 iQ Alleau Ift en 8e Idu ExtrlfbijbetJilett Op den tjeinen i a Zondag MaendaR en Dinsdag éindaagache retourbiljetten oor da Se kl verkrijgbaar tegen enkelen vraolitpryB H Hollandaohe Spoor ROTTBKDAM OOUD iea Kotterdsm Beurs Rotterdam D P BottQrdnm M 4 45 Oapelle 4 66 Nieuwerkerk 6 04 BtoordrMht 5 11 oud 6 17 7 16 7 87 6 45 6 6 It 6 06 8 14 6 80 6 96 5 86 11 54 1J 06 19 84 1 1 6 89 7 44 f 06 8 14 9 00 6 46 5 68 18 i Alleen Ie en 8e klaeae extra betalen li nltatief op dtn loop kan niet gerekend worden iO RoUandsohe apoor n U U D A U K N N a A e eiae I 7 96 8 09 8 43 8 18 9 88 9 67 7 S7 00 7 48 9 09 8 0 9 11 8 07 8 86 9 10 9 96 9 56 10 96 8 14 8 46 4 18 4 66 6 86 Ï 49 C 15 7 17 7 39 7 59 8 80 8 S9 9 1S lO ld 10J8 10 40 11 10 6 07 8 11 10 18 6 18 8 88 t 10 87 6 88 6 E 10 8 5 37 6 66 6 16 6 48 7 45 8 6 8 41 8 48 8 A t 0 10 44 110 68 1107 11 44 Gouda ZflTeahuiEan MoerkapeUe Soatermoer Zegwaard Voorburg Hage 9 48 4 16 4 45 1 G o U U A A M s T E a D A H iae versa toula 9 8 0 8 17 9 S8 10 10 10 57 18 a 1 13 2 36 3 88 4 O 6 13 1 D0 6 13 88 8 16 8 86 9 23 9 69 10 50 11 00 AmstW 8 01 8 63 9 06 10 15 10 54 12 48 18 67 8 00 3 28 4 16 4 57 6 00 6 87 6 57 8 159 00 0 04 0 1010 43 137 11 68 AmatC 8 1 08 9 80 10 80 11 0 1 08 l li 2 16 8 41 4 80 6 12 6 16 7 18 8 30 18 10 8 10 86 11 00 11 68 12 07 Vmetd 6 86 7 1l 7 40 3 1 4 1 16 2 0 12 8 2 S0 Mi 3 31 4 45 6 12 6 85 7 16 8 10 86 a 46 k mi W 6 tS 6 60 7 86 1 66 9 30 10 00 11 80 11 6 12 40 9 4i 3 80 3 46 6 0 6 28 6 60 7 30 8 26 9 40 f OO Gloud 7 17 7 34 8 18 8 42 10 18 10 48 12 611 02 1 24 8 83 4 17 4 38 6 47 7 8 7 3S 8 14 9 18 10 87 11 10 m m 9 00 9 46 lo U 11 87 11 86 18 g 1 85 8 4E 3 00 4 00 4 80 4 45 5 30 6 19 7 00 7 48 7 56 8 10 17 1 41 4 96 6 18 aHago 5 48 6 05 7 06 7 80 7 46 8 S Yoorburg 5 48 Zooterm k E 02 lo SS 1 66 4 10 6 30 Zol6nh Mo 6 18 l l ls 9 06 4 51 6 39 Oouda 6 84 6 t 7 S1 7 47 s r OS 9 87 10 13 10 54 11 7 18 08 U S7 8 17 14 3 97 4 7 6 02 6 19 6 00 6 60 7 87 8 10 8 98 tl Harmomkatrein alleen Ie en 2b klaeae extra betalen 77 Keizlgora voor de l Jn Breukelen Amaterdam mogen via Dtree raiaen S 10 19 10 57 li OO 18 40 9 80 3 17 4 38 6 47 9 05 6 56 8 S6 ll U 8 37 11 88 8 46 3 S4 5 80 6 34 7 60 8 83 6 86 6 48 uouda Oudaw Woerd Utreoht 11 3 j j J J T ftxt 6 27 6 66 7 68 8 80 8 4 9 S0 10 16 10 88 U 38 18 08 1 37 3 08 8 20 8 69 4 48 6 88 6 U 6 3 7 68 B 19 10 00 10 34 wtm 6 15 6 53 8 14 10 88 U 55 18 87 4 82 7 8 4 10 64 Oud 5 30 7 08 8 82 10 46 1 86 4 3 7 87 9 4 t oiiila 6 80 7 17 7 27 8 36 9 00 88 9 68 10 5 11 10 11 11 18 61 8 U 3 40 S 56 4 4 5 80 6 10 7 1t 7 68 B l 10 01 10 88 11 10 6 08 7 4 8 SS 8 6S aj 10 61 11 46 U 38 1 18 3 0 3 50 5 04 6 88 40 7 8 r iV vóór 25 Jaren hier ter stede het herdersambt aanvaardde Eeeds eenigen tp geledon had zich een commissie gevormd om den gevicrden leeraar op dezen dag een huldeblijk namens de gemeentenaren aan te bieden Deze commissie werd door den jubilaris in zijn door particnlieren keurig met bloemen versierde woning ontvangen en namens haarsprak de heer T P baron Mackay den predikant tie en bracht hfl hem hulde voor detoewijding en den ijver waarmede ds Qerth van WiJk gedurende 25 jaren deze gemeenteheeft gediend Het was de commissie een aangename taak hep daarvoor namens de gemeente een bewijs van sympathie te kunnen I aanbieden Ii Spr overhandigde den jubilariöjBaarop eenalbqm met opdracht en bevatten de namen van de leden der commissie en em naamlijstvan de deelnomer aan het huldbblijk eengeschenk in portefcnille f De jubilaris aéjvaardde dankbaai dit huldeblijk Hij vergaarde bj deze gelegenheid dat het zijn lustiiii ziJn leven was predikant te e in en waardeirde ten zeerste do groote sympathie welke M in Den Haag steeds heeft mogen geniet NW kwamen p affliun gejinkmantel bieden 1 een commi i e uitlde Ve reeni Bpeïl Nederland en Oranje namens wi 4o hetfFletterman den eerwaarden jubil tops prak en de bestuurder van de Stuivi verfeeniging vah welke ds Gerth van V voorzitter is die dén predikant een bol jpei sftlvercn voet en inscriptie Aanbood I Naar wü vernemen zal de pifedikant jl Zondagvoormiddag in de öjoolje Kerk 2üi jubileum herdeaken in de gocisdii istoefe liingi Toen Dinsflag oohtend om 7 f uur ke 30f kpffloVerleestèrs van df firma linker iji d Haartemmerhonttnuien te Amsterdam Jzicï aan ae fabriek vervoegden vonflen zijJUezd geslotm Eenige bestuurderessA vandBon langs pgerichte vereeifiging vjroegen toej den patroon te spreken maar werden nic door jezcn maar door een inspecteur van politjeAe woord gestaan die haar zeide dat er n ei zon worden gewerkt maar lat de heer Jonker bereid was om 10 vim eenige der wlerksters te spreken De vrouwen troklien toen naar het Timmerliedengebonw in de Eozenstraat om een commissie aan te wijzen welke met de patroons zal onderhandelen Onderweg in de Mamixstraat dreef de politie den stoet der vrouwen uiteen Een jonge inspecteur trok zelfs zijn zwaard In de vergadering werd besloten het werk niet te hervatten voordat de schenksters en veegsters lid werden van de vereeniging of dat er zes anderen uit de vereeniging hiervoor werden aangewezen Een commissie werd benoemd om met de patroons over dezen eisch te spreken 9 64 10 49 11 19 11 98 1 11 86 1 7 11 48 1 14 11 51 18 88 1 88 11 18 9 40 S 68 10 1 10 89 10 36 10 4S 10 0 10 17 1 l 11 57 U 85 7 n6 40 10 1 11 16 11 18 11 80 11 41 ll SS 10 t6 11 46 U 1 03 l Oi 1 18 1 89 t 1 13 1 80 1 48 viee versa I n A i Om 12 uur waren allen weder present en deelde de commissie den uitslag mede van het onderhoud met den heer Jonker Deze was dat allen weder aan het werk konden gaan doch eerst de schenksters en de veegsters moesten betalen Op dit antwoord werd besloten bet besluit des morgens genomen te handhaven en aan het bestuur opgedragen de schenksters en veegsters persoonlijk op te zooken en haar de gevolgen voor oogen te honden indien zij bleven weigeren lid te worden Deze opdracht werd uitgevoerd en had ten gevolge dat do schenksters en veegsters lid werden Hierdoor traden ook alle vrouwen die zich teruggetrokken hadden Weder als lid toe zoodat nu alk werksters bij de hoeren Jonker lid zijn A de vereeniging Eendracht maakt macW Hierdoor was de zaak opgelost en hervallen allen liet werk Het Volksdbl voegt hierbij dat tijdens de vergaderingen die hnishoudèlijk waren allerlei moeilijkheden werden ondervonc en van de politie die toegang wenschte om te weten te komen wat er besproken werd Ja zelfs gingen politie dienaren zoo ver om tegen de hnurster van het Timmerliedenjtebouw te zeggen dat het hun een rijksdaalder waard was als zij een vrouw wist aan te wijzen die hun alles zou mededeelen Dp oorzaak van de uitsluiting der koffleverleesters was de volgende Drie maanden geleden werd de vereenigingvan kofüoverleebiors opgericht en sloot zichlangzamerhand het grootste gedeelte van dewerksters op genoemde fabriek bij de vei eeniging aan Onder deze bevonden zich zes vrouwen die bfl schafttp de koffl schonkenen na afloop van het werk de Werkplaats aanveegdfsn waarvoor zij van iedere verlee ter per week 5 centen kregen j als lid had da niet be de vereai n plite van 6 wilden nu deze sohenl ste s en leogstcrs voortaan 6 centen per Tveek hebben Wkt door de verleesters werd giweigerd J p deze weigering bedankten aj de vereeniging wat ten gevolBo scheidene leden liare contributie iden De leden zibpde dat vodr infe gevaar dreigde besloten nu a de Btuenl ers en veegstera de 6 cente pe r week niet meer te betilejn vo rdat weder lid waren van dg vereeniginéj Dit besluif btachtentizu Zkterdag ipnuii voer wat tttgevolge had dat de hjtei Joi keï dreigdJ dat als zij niet bepaldo Maajdag n amj op de werkplaats zi Het NbU V d geeft het volgendistaaltje vaB jambtenaarskleinzieliglieid ui het jaarvej siag van de Vereeniging tq bevorderingft van de belangen des Bo ikhaii dels I Er zp bastelkaarten voor don boekhaiidel Die kaarten hebben eep bepaalden vorBi Erstaat op gedrukt Gelieve te leveretóenz en met inlit mag men daarop dan scSfiJvenden titel van een boek plaat of nijlziekwerk een tpschrift landkaart of cwrant een prospectus of lossen band en rdefnaam en adres Ji Ondanks die schriftelijke bijvoeging geldt toch de bestelkaart als drukwerk Dat is zeer goriefelijk voor den boekhandel en er wordt veel gebruik van gemaakt Maar nu geeft een firma een boekje uit ten dienste der scholen dat den naam draagt van Absentielijst Er is een gedrukte toelichting bij het auteursrecht voor vorm en inhoud is volgens de wet verzekerd de post neemt het boekje ter verzending aan als boekwerk Maar op de bestelkaart mag men dit boekje niet bestellen Doet men het wel dan wordt de bestelkaart met strafporto belast 4 48 4 56 6 08 5 09 6 18 8 05 1 44 8 62 1 54 8 01 8 08 8 14 8 85 1 11 4 16 4 37 4 47 4 54 6 01 6 07 56 43 10 80 9 49 10 08 10 18 82 10 25 10 51 10 82 10 48 10 6 I1 I6 7 10 6 8 7 18 8 48 Waarom V vroeg men den directeur der post en telegraaf Omdat het niet is een boek plaat ofnraziekwerk het is ook geen tijdschrift landkaart of courant het is ook geen prospectusol losse band Maar wat is het dan wel Het is een formulier Iets dat de post zelf als boekwerk ter verzending aanneemt mag men niet per post als boekwerk bestellen En met zulke bekrompen opvattingen moet het publiek nu rekening houden I Gemengde Berichten rT 4 A Uit Amsterdam meldt piens Een 27 jarige jonkmaii uit de provincie heeft de liefde te baat gehomen om zichvan andersraans goed meester te maken Het jpeisje dat aan zijn liefdesverklaringgeloof sloeg af hem na drie dagen metdi i jonkman verkeerd te hebben haar gouden horloge eene fraaie ketting een goudenring en een zilveren horlogekast in handen om al deze voorwerpen bj den reparateur t brengep Zij heeft sedert nóch hare sieraden nóch haren minnaar teruggezien Meteen gehuurcl rijwiel is do dief er ii n door gegaan Even vóór het aljon Bovepkarspel is gisterenavond uit den locaaltrein Alkmaar Enkhuizen gespronjn zekere J S van Bovenkarspel Hij truikelde werd overreden en was bjjna onmiddellijk overleden Een weduwe en ht kinderen blijven in behoeftige omstancÉgheden achter i 4 i L Eei giAjten hadj op dëWaal tegenover den Ait ia biJ Nfimegen Ijfcijna oen ernstig ongelukU laats Het peilglas vap de machine der st ffliboot Frankfort am Main varende vH Eotferdam naar Nijuiegen sprong plotseliiig De ètpomketel liep leeg en de maohiniB en stpker sprongen over boord zoodit zj zwemtaWide den oever i bereikten De kapitein blepf op ziJn post en door in alle haa4 hot ij uur onder den stoomketel weg te kheppea wist hij te viorkomen dat deze sprong w aardoor groeier onheilen werden verhoo J Van een eri ander werd telegrafisch berifflht gezonden akn den ambtenaar belast Ast het onderzoek Door een heer logeerende in het hotel De Zalm te s Gravenhage wordt vermist een lederen portefeuille blanw en grijs gekleurd inhoudende een bankbiljot van l 60 een rondreisbiljet der S S met coupons Ie en 3e klasse No 4638 en eenige visitekaartjes De commisseris van politie der Ie afdeeling aldaar verzoekt opsporing en inbeslagneming dezer voorwerpen 7 66 8 03 8 10 8 17 8 96 10 10 10 17 10 84 10 31 10 40 8 17 B 38 10 99 10 87 11 8 P 8 50 10 47 10 66 11 48 7 40 9 89 9 68 10 08 10 16 10 98 g 58 10 88 10 80 6 17 6 87 6 84 6 41 6 4T Door de politie te Charlotton inrg bij Berlijn is het publiek opmerkzaam gemaakt op maatregelen tegen zoogenaamden ionnesteek die bij de hitte der laatste weken veelvuldig voorkwam Als oorzaak wordt inspannend werk b hooge warmte met onvoldoenden luchttoevoer en verhinderde transpiratie genoemd Daarom wordt vooral aangeraden de kleederen zeer los te dragen zoodat het zwoeten niet belemmerd wordt wat o a geschiedt doordat bezweete onderkleeding tegen het lichaam plakt Kuim drinken van zuiver water wordt eer aangeraden vooral geen sterken drank gewoon water is beter dan mineraalwater Is iemand getroffen wat door ho ifdp n en dan door meer of mindere bewusteloosheid zich uit dan leggij men hem in de schaduw half zittend make zijn te nauwe kleederen los besprenkele hoofd hals en borst met koud water om de ademhaling te versnellen en giete hem water met wat wijn cognac of Hoffman s droppelB in Zooals men weet heeft de regeering besloten om den roofznchtigen bewoners der Lima Kota een gevoelige tuchtiging toe te d ienen en hun grondgebied b het gouvernement van Sumatra s Westkust in te lijven De Sumatra Ct schrijft hierover Zijn onze inlichtingen juist dan worden oor dit doel een gedeelte van het 17e bataljon infanterie een sectie bergartillerie van adang en een peloton caValurie van Java ereod gehouden Nabij de grens zjn op ons gebied reedslariikken opgericlit terwijl voot troepenverileging c a reeds het noodige in gereedheid ebracht is Nog vernemen wü dat te Batavia een lOÖtal dwangarbeiders gereed gehouden wor den voor vertrek naar Padang om don koelietrein der expeditionnaire kolonne aan te I vullen Algemeen wordt verwacht dat nu eens met kracht tegen de grenslanders opgetre jkén zal wol den Hot vetfeelding voor hun jarenlang straffeloos gebSven overmoed eniroofzucht waarvoor s gouvernements onder danen steedS het gelag moesten betalen WJ voof ons achten op grond van be trouwbare inlichtingen de excursie niet zóó Omstig en gevaarlijk als sommigen t wel illen doen voorkomen doch naar onze over tniging is ze hoogst noodzakelijk Il Naar men aan de Javabode mede i il deelt begint er in de wapenmagazijnen nü I pend gebrek te heerschen aan sommige verwisselstukken voor de repeteergeweren en j karabijnen niettegenstaande herhaaldelijk en tpig door den landvoogd op zeer spoedige uitzending daarvan is aangedrongen Dit is weer een van de vele nadeelen van het steeds op technisch gebied afhankelijk zijn van het moederland zegt het blad Uit Batavia werd in het begin van de vorige maand geseind dat roovers in Parigi de rust verstoord hadden De Java Ct meldt hierover nader Volgens een van den resident van Menado dd 22 Juni jl ontvangen telegram werd door dien gewestelijken bestuurder den 16n te voren van den assistent resident vanGorontalo en den controleur van Posso bericht ontvangen dat Eoesa en Lantegaoe beruchte zoons van den ex djogoegoe van Parigi Papa I Latjado in dat landschap waren teruggekomen en hunne rooftochten hadden hervat dat Parigi daardoor in rep en roer was en een gedeelte der bevolking naar de bergen was gevlucht terwfll velen gereed stonden naar elders te verhuizen Bij onderzoek bleek het den controleur van Posso die met eenige gewapende politiedienaren zich naar Parigi begeven had dat de bevolking zeer tegen de boosdoeners gekant was behalve de bewoners der kam pong Masigi waar zfl zich verscholen hadden Om hen in handen te kragen werd die kampong op last van den controleur omsingeld doch niettemin gelukte het aan Eoesa en Dantegaoe te ontsnappen Teneinde de goedgezinden te bemoedidigen en moreelen steun te verleenen bij de pogingen om de belhamels op te vatten begaf ook de assistent resident van Gorontalozich met gewapende politiedienaren naarParigi en werd verder door den residentaan den kommandant van do Serdang I verzocht met ziJn onderhebbenden bodem daarheen te stroomen Den 20n Juni was de Ser dang te Kema terug van Gorontalo het bericht medebrengende dat de onruststokers naar Palos hadden weten te ontkomen waarop de assisf tentresident en de controleur naar hunne standplaatsen waren teruggekeerd Volgens het oordeel der plaatselijke ambtenaren zullen de onruststokers in den eersten tijd zich wel niet weder in het Parigische durven vertoonen Rechtszaken Men achryft uit Utrecht Voor de arrondissementsrechtba hk alhier stond gisteren terecht J K rjjksveldwachter te Vinkeveen beklaagd van zich in zijn betrekking door het aannemen van een geschenk to hebben laten bewegen van eén doorhem goconstateerde overtreding geen proces verbaal op te majcen Op bevel van hoogerhand was naar uit de rede van den verdediger bleek deze zaak vervolgd Uit de behandeling ter terechtzitting bleek het volgende Op 7 Januari kwam beklaagde het knechtje van den slager V te Vinkeveen tegen met een hondekar waarvan het trekdier geen muilkorl d oeg Bekl zegt dat üj den jongen gewaarschuwd heeft voortaan den hond niet meer zo nder korf te laten loopen maar de jongen beweert dat hij hem dadelijk heeft bekeurd Met deze bewering stemt ook overeen de verklaring van den slager eu zijn vrouw dat de veldwachter nog voordat het knechtje weder thuis was bij hem is gekomen en gezegd heeft dat hij den jongen bekeurd had en dat deze des avonds maar eens bij hem moest komen Deze ging en kw n weer thuis met de boodschap dat bekl den volgenden dag Zondag wel eens bij den baas aan oude komen Volgens den slager en zijn vrouw heeft hj dien Zondag van tien tot twaalf uur bij hem in de hniskamer doorgebracht en eerst een kop koffie en daarna drie brandewijntjes met suiker gedronken In het gesprek had hjj toen gezegd dat hij de bekeuring niet zou laten doorgaan als zjn kinderen er wat voor kregen en laarop had de slager hem bjj zjjn vertrek in den winkel een stnk rookvleesch van 3i kilogram ge geven wat de vrouw van nit de kamer gezien had Bekl ontkent echter ten stelligste des Zondags in het huis van den slager geweest te zijn en zegt ook nooit een stuk rookvleesch van hem ten geschenke heeft gekregen Zijn vrouw buiten cede gehoord en een vriend J S die ook voor veldwachter heeft gesolliciteerd bevestigen ijn bewering dat hjj dien Zondagmorgen in z n eigen woning heeft doorgebracht en zeggen dat zijn vriend daar van hall elf tot half een bü hem heeft gezeten terwül bekl een procesverbaal schreef Ondanks den ernst waarmede de voorzitter mr F A R A baron van Ittersnm de getuigen op het gewicht hunner verklaringen wees bleven deze volhouden dat Z de waarheid spraken Het openbaar ministerie maakte de opmerking dat bekl in de instructie volstrekt niet van deze getuigen 4 décharge gesproken had en daar eerst nu na een half jaar mede aankwam Het ten laste gelegde wettig en overtnigend bewezen achtende eischte de officier een gevangenisstraf van zes maanden en ontzegging van het recht om bü de politie of justitie te dienen gedurende den tfld van vüt jaar en zes maanden De verdediger mr dr W A van Züst hield de onschuld van bekl vol en zag mot vertrouwen de uitspraak tegemoet die bepaald werd op heden over veertien dagen STADSNIEUWS ÖOüDA 5 Augustus 1899 Maandag slaagde te s Gravenhage voor het examen hooldacte o a de Hor C A de Jong alhier Deze week werd voor de akte als Israëlietisch godsdienstonderwijzer laagsten rang 0 a toegelaten de heer S Cats alhier Een dolle avond was de titel van het blüspel in i bedrüven dat gisteren door het HoUandsch tooneelgezelschap werd opgevoerd In dit stuk traden op de dames Van Knyk Tier Polbarst en Beersmans benevens de hh Hesselink Potharst Franken Musch en Harms Het geheele samenspel was uitstekend en de bezoekers hebben zich uitmuntend geamuseerd De tooneelisten moesten hun stemorganen goed gebruiken ten einde door allen gehoord te worden wegens het kven dat door naburige tenten werd gemaakt In de Nuts Spaarbank alhier werd gedurende de maand Juli 1899 ingelegd f 15185 57 terugbetaald f 10570 93 ZoETEKwooDE Arlo Bey geboren in 1869 alhier wiens inschrüving voor de nationale militie voor deze gemeente in het jaar 1888 was verzuimd is door Gedep Staten voor den dienst alsnog aangewezen en voor twee jaar ingeluid bü het 4e reg infanterie Voorwaar geen prettig buitenkansje voor den betrokken persoon die van plan was in het huwelijksbootje te stappen waardoor het verzuim züner inschrijving aan het licht kwaml MooEDREcuT Aan het postkantoor alhier on de daaronder ressorteerende huipkantoren werd gedurende de maand Juli 1899 in de RÜkpostspaarbank ingelegd f 1083 38 Terugbetaald f 38i 64 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt hot nummer 207 VERSCHEIDE fHEID Walvischvangst in het groot In het laatst der vorige week trof eenigen walvischvangers in de Sandbaai op West Schefland een niet onbelangrük voordeel Er kwam namelük een geheele school walvisschen aanzwemmen met hnn grauwe ruggen boven de oppervlakte van het water uitstekende en de vissehers haastten zich in de bootep te springen gewapend met allerlei werktuigen slechts weinigen met harpoenen om de dieren in te sluiten en op den oever te jagen De grootste vissohen zagen evenwel het gevaar aan komen en doken onder doch niet minder dan 71 jonge walvisschen werden op het strand gejaagd en bemachtigd De meeste waren van 10 tot 20 voet lang Ken eigenaardige bergziekte kiest sedert eenigen tijd haar uffers onder de arbeiders die werkzaam zfln aan den aanleg vau den spoorweg op den Jungfrau Een der ingenieurs wien nooit iets gescheeld had begon nadat hü tien dagen op de hoogte van 8000 voet had doorgebracht over een zeer onaangenaam gevoel in den mond te klagen De ziekte uitte zich in het begin door hevige trekken en schokken der tandzenuwen Van uur tot nnr nam de pün in hevigheid toe Het tandvleesch en do wangen zwollen zoodanig op dat het gelaat van den ingenieur onkenbaar was VJf dagen duurde doze toestand en daarna verdween de ziekte even langzaam als zü verschenen was Merkwaardigerwüze bleven geen gebreken in de tanden achter De Zwitsersche ingenieurs eu do Italiaanschc arbeiders züii alle door deze vreemdsoortige onbekende ziekte aangetast De grootste keuze en Haute Nouveautë s In HSEREN DASSEN vindt men bü A van OS Az Md Tailleur Kleiweg K 73 VUn IJUÜDA l eleuhoou Ku 31 Bours van knusterdaiiK 4 AÜGUSTUa I Vtkrs Slotkrs flMHlASD Cert Nad W 8 Sl j 81V 81 b 8 93 9311 93 lOOV 88 88 83 24 1 66 961 6 l 96V 101 67V 99 Vi loov 84V 90 91 9 6S1 486 651 108 204 1641 96 88 Vi ül i dito dito düc a dito dito dito 3 HoKOl OM Gottdl 1881 93 4 lTAl u Iasohrgniig 868 81 5 OoaTlN OH in papier 1888 6 dito in nlver 1808 6 PoBTOOAL Obl met coupon 8 dito ticknt 8 57V 188 1101 90 89V IK Vl 10 V 824 8851 lOOV 66 65 161V 97V RuaLiilD OW Binnenl 1894 41 dito GeooQB 1880 4 dito bi Botha 1889 4 dito bü Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SriSra Perpet olinld 1881 4 Tnamu Qopr Couv loon 1810 4 Ge leening aerie 11 Geo loenm aene C ZuiD Ara Kep T oblg 1899 6 Mbiioo Obl Bmt 8oh 1890 6 VlimzDlLi Obl 4 onbep 1881 AuBTEADAU Obligation 1895 3 BoniKDAl Stad leen 1894 8 NlD N A fr Handel aand Arend b Tab Mn Oerliacaten Deli Maatsohaiipg dito Arn Hypotheekb pandbr 41 Cult Mü der Voratonl aand Or Hjpolhookb paodbr 41 Nederlandache bank aand Ned HaDdalmnAtaoh dito N W il Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hyi otkeekb pandljt 4i Utr Uypothoekb dito 4 OosTBN Oasl Hong bank aand BosL Hypotbaekbank pandb 6 AmUiiia E ut hypolh pan Ib 4 Mai L G Pr Lien reit 6 Ned Holl IJ Spoor Mii aand Mij tol Eipi 1 81 Spw aand Ned I id Spoorwegm aand Nort Zuid Afr Spm aand 6 dito uito dito 18 1 dito S llAUl Spoor 1887 89 A Eobl 3 8 a lOOU 100 mv 141V 76 V S6V Zuid Ital Spwmij A H obl 8 PoLi K Wjiraoliau Woenen aand KoBi Gr Una Spw Mij obl 4 Baltisohe dito aand FastowA dito aand 5 Ivang Doiabr dito aand 6 KurakCh Airew Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ambïixa Coat P io 8p Mij bl 6Ohio Nortli Vf pr C v aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Donter I Bio Or Spm eert v a 58 Ulinoia Central obl in goud 4 1105 LouiiT ttNasbiilliOert v aand 74 Meilpo N Sp M Ie hyp o 6 104 Miss KaiiBa8r 4pCt pret aand 37 N Tork Ontaaio h Weat aand 25l i dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn Si Manit obl I On Pao Hoof lijn ob ig 6 48l j dito dito Lino Col lo hyp 0 6J Oavada Can South Chort v aand 681 V s 0 Ball it Na lo h d o 0 AiuBterd Omnibua Mij aand 160 Nkd Stad Amsterdam aand 3 108 Stad Kotterdam aand 3 108 Bkloiï 8Ud Antwerpen 1887 8 9 351 Stad Bruaael 1886 8 100 HoNs Theiaa Eegullr Goselaoh 4 117V OuBTin Staataleeoig 1860 6 117 i K K Ooa B Or l880 8 101 SpAHjii Stad Madrid 8 1868 341 ln Ver B I Avb Spoel oert OPRÜIÜII G van He nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen D SA llfSOM Burgerlijke Stand Moordrecht GEBÜHEN Pietertjc ouders T van Blittersw k en H Noordegraaf Pieter ouders h Kcrver on M E van Hertum Johannes ouders Ü den Besten enW Burggraaf Leendert ouders A Bloot en W Bloot Maria Helena ouders V VerwOij en Hvan Riet OVhiRDEDEN W M de Vries 2 j P Bosloper 2 m A Koon 2 EHUWD K Keller en M J Boere ADVERTENTIEN De Heer en Mevrouw STRAATER i E Meijki geven keunis van de geboorte van een Dochter OUDA 4 Augustus 1899 H P VANWIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAARWEREEN Kost Inwoning en Hireng loextcM op de Studie GEVRAAGD bü een nette Familie PM voor een jongen die de H B School wenscht te bezoeken Brieven franco met inlichtingen en opgaaf van prijs por maand onder Nummer 2476 aan het Bureau dezer Courant TE HUUR TERSTOND OF LATER BOVENHUIS Adres MARKT 8 EANSCHE STOOMVEEVEEIJ cliemiMtir Wassclicri H Oi l Et Hli iilËll li I riiChUiute Kotterdam iiobri Tot jord dorr Z M don Koning der Belgen Houlddopót voor OOUDA de Hoer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heorenen Daineagarderobon alapok alle KiudtTgoederen Speciale mriehting voor het atoom n van pluche mautols veeren bont en Uordpnen tafolkleeden enx worden naar de uiauwste eu laatste methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of severld worden onsohadelflk voor de güzondoeid vol reüfl staal bewerkt DelftscheSlaol