Goudsche Courant, maandag 7 augustus 1899

38ste Jaargang Maandag T Augustus 1899 No 7958 JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No A9 WDVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 i Sgels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte tniending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No 8 De üitg ave ezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN X o Si ZOMEETHEATEH standplaats GROOTE MABKT HOLLANDSGH TOONEELGEZELSCHAP VAK HET Paleis voor Volksvlijt Ie Amsterdam Best BARENDSE Adm VERHAGEN Reg POTHARST Zaterdag 5 Augustus 1899 S nar GEOOT SENSATIE PRAMA in siedrö van D ENNERIE RBVZEN SUCCES Paljas BelpUègor de Hr B BARENDSE Magdalena Mevr POTHARST Gkadek Voorafgegaan door de PROLOOG gezongen door den Heer J MÜSGH PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Rang ƒ I 2e Rang 3e Rang 0 7a 4e Rang 0 40 ABONNEMENTSKAARTEN Ie Rang 10 stuks i 10 verkrijgbaar aan het Zomertheater en bS de Wed L S KEISER Korte Tiendeweg bfl laatstgenoemde ook per stuk BeapreekBnreau dagelijks geopend van 10 tot 4 uur Nieuw Nieuw Nieuw Foor her eerêt alkier BOVENZAAL Café H ot Schiia ktord Gedurende de Kermis te GOUDA 2 3 4 5 6 Augustus 1899 Groot Café Concerl en Variété Voorstellingen onder directie en medewerking van den Heer HIGIIËL liOËKRINDER van Rotterdam Aanvang 8 uur Entree SS et per persoon liddel are Scliool VOOE Handel en Administratie DEN HA G Bareniszstraal 49 Commisête van ToexioM de Heerren Mr M J C M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Jhr Mr A F DE SAVORNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTÏERSEN lid der Tweede Kamer L D J L DE RAM Mr W DB RIDDER Directeur derHaagsche Bank H P DE SWABT Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Gravenhage Opening 1 September 1899 Voorbereidende éénjarige eurêtt voor jongens van omstreeks 15 jaar Tweejarigeeurêua tot opleiding voor den Handel en twee ü driejarige zie Prospectus voor enkele Ejcamens Leer lingConsul Ambtenaar bjl do GemeenteAdministratie ol aan de regeeringsdeparte menten Voorbereiding voor de ntudte van hetyotariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van 2 s 4 nr Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne De DinettuT F TVimHTtt t thans nog Leeraar aan H B S en Gymn te DOEDEECHT Gouda Druk van A BRINKLAN Zz Standplaats GKOOTE MARKT naast het Hippodr6ntie GEHEEL NIEUW GEHEEL NIEUW Voor de eerste maal in GOUDA GEISSLER S 7AMTM EN CEmL SFIESELSALON TENTOONSTELLING van LEVENS6R00TE WASSENBEELDEN uit het Proces DKEYFIJS ZOLA Kapitein Dreyfiis Advocaat Lahori Kolonel Picquart Majoor Esterhazy Emile Zola Kolonel Henry Entree 15 Oents BERICHT QRÜNKORN S laatst verbeterde Kinematograaf Standpluts tegenover het Kantoor der Firma VAN GEND en LOOS Een geheel NIEUW PROGRAMMA wordt opgevoerd waaronder als Hoofdtableanx zullen prijken 2 fiktedelijke opnamen Het uitgaan der Qoudaclte Kaarsenfabriek Het uitgaan der Maria Hemelvaartkerk op den Kleiweg na de Hoog mis waarby men ile kerkgangers kfin herkenneti Deze 2 Tableaux zjjn uitstekend geslaagd en munten uit door helderheid en scherpte Vervolgens het uitrukken der F re W cfteBrandweerinöverscMllende Tableaux Het volledige Stierengevecht te Madrid in 11 aldeelingen 1120 voet lang gekleurd De Electrisohe Inrichting van mUn Établissement zoowel voor verliohting alB uitvoering der Voorstellingen bekomen door middel van een Oas motor en Aocumulatoren levertde VOIiMAAESTE ZEKERHEID op voor de TOESCHOOWERS en geeft tevens aan de beelden de grootste duidelijkheid PRIJZEN DER PLAATSEN 1ste Rang t 0 S5 2de Rang t 0 7 3de Rang f O ÏO Geopend DIXSDAOAVOND 8 uur Minzaam aanbevelend H GBlJMROIIll l r JAASLIJESCSE TEaiOTINS S BIJ GELEGENHEID DEE Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOE SDA i ISOCTOBEil en op VllIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA B i plaatsing der Loten zal de Iste Prp bestaan in een COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEEETIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar tegen 1 hel Lot H voor f 10 bij A BIil liMA en Zrv LANGE TIENDEWEG tOroedkoopste en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel oowel binnen als bniten de stad met gesloten wagens is by A QRAVESTEIJN Oude Qouwe f a t o 9 er Kort overstcht onïer Prtjsoourant SHEEEIES Pal en Gold Dry van al f 16 50 per 12 fless EOODE en WITTE PORTWIJNEN 16 1 = MADERA S droog en zoet 18 VEEMOUTH lo Turin 1 50 BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC k l 1 76 i 2 25 l 2 75 1 3 26 1 3 76 en 5 SCOTCH WHISKY 12 12 flesch AUe wordt tegen J ranêport sohade vertekerd 2 26 S V s b O a o Per Fl Pe Ank 45 Fl 1 S a LISTRAC 1 0 65 Nto 1 27 76 a CHATEAU VALROSE 0 75 31 2 a St ESTEPHE 0 85 36 42 63 42 37 50 47 St EMILION 1894 1 III PAUILLAC 1893 1 26 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 a SAUTERNE 1 S ZELTINGER Moezel 0 90 BOURGOGNE 1 10 De flessche zjn in den prflzen begrepen en worden i 3 cts per stuk teruggenomen Bjj elke hoeveelheid verkrjghaar b j De flrma T CREBASl Gouda Zaterdag 19 Augustu3l899 des namiddags 1 uur fc i NL zal te UTRECHT in SÊB B Ê li t Gebouw voor Knn B sten en Wetenschappen aan do Mariaplaats publiek worden verkocht EKNK UUFSTBVË met WEILAND HOOILAND en BOOMGAARD in de Huige Weide gemeente Lange Buige Weide nabjj Oudewater groot 6 70 92 Hectaren Verhuurd aan M Veeklkij voor 1 400 per jaar de Gebouwen tot 1 Mei 1900 en het Land tot 31 December 1899 Te Betalen 1 October1899 Grondbelasting f 31 80i Polderlasten 1 27 06J Toegang te bevragen bjj denhuurder Te veilen in vier perceelen combinaties en massa Breeder b j billetten dieeven als nadere inlichtingen te bekomen zjjnte Utrecht ten Kantoren van den Notaris Mr C W VAN DEE POT en van deHeeren LORAN EN ZOON aan de Nieuwegracht Nos 73 en 90 EERSTE NEDERLANDSCHE RliWIELFABRIEK Directeur B BURGERS DEVENTER Model A zonder rem en schermen 1 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 155 LUXE ACATj NE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen i 5 hooger VerlegenwooriliaerJ C DERIJITER fionila S é Palit Expeller Dertig jaar wordt dit middel met verrassend succes als piJDstiUeDdo inwnjving aangewend tegen Rheunifttiek Jich t Yerkoudl ieid pijn in den rug Dit be HiUömid l dient dan proefde l d J ooit ieMea lette Q P O PikRXJS ders vertrouwen op het fabrieksmerk Anker Ad l A öo enöOc defl in de meeste apotheken Ti Amsterdam by Uloth Clobsn van Tuyll en Sanders ORAKOS KtAQASINS DU Frintemps NOUVEAUTÉS WJ verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomersei oen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan IKJDLESJALDZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen van al 25 francs vrfl van alle kosten aan huis met 4 verhooging BeBipeditie kaiitoor te Itozendaal M B Gecombineerde HATDUR GENEESINRICBTM door planten krulden ozon water licht lucht enz Bizondere behandeling van zenuwzlekten verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en ruglijden bleekzuclit niaaglyden slechte Moeaamenglng ziekten der stofwisseling borstlUden rheumattemns Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Pro8 l Ct1IS op aanvrage gratis en franco Sanatorittm Arentsburgb VOOHBVKG brj Den Haag aan de Geestbrug Buitenlandsch Overzicht De nieuwe Belgische premier is nog druk aan het onderhandelen over het bezetten van de plaatsen in zjjn nieuwe kabinet De moeie1 kheid ligt voor hem niet in gebrek aan candidaten maar in de schaarschte aan de rechterzijde van voor het minister ambt geschikte staatslieden die tevens aanhangers zjjn van het stelsel der evenredige vertegenwoordiging Het Handelsblad van Antwerpen zegt dat de oplossing der crisis niet voor Zondag is te verwachten Het schynt dat do persoonIpe dienstplicht de samenstelling van een kabinet nogal zal hinderen Voo de verschillende portefeuilles duren de onderhandelingen voort De heer De ïroos die eergisteren aannam weigert vandaag De heer Hubert wil van geen portefeuille weten en de heer Van der Bruggen weigert eveneens Vandenpeereboom de afgetreden Mi nisterpresident wil stellig geen portefuille meer hebben in het nieuwe ministerie De Tribuna deelt mede hoeveel moeite Italië gehad heeft om den paus van de Vredosconterentie verwperd te houden Zooals men weet had Italië al vóór de verzending der nitnoodigingen medegedeeld dat het niet mee zou doen als de Paus werd geïnviteerd Andere mogendheden trachtten de Italiaansche regeering tot andere gedachten te brengen maar admiraal Canevaro verklaarde dat het Vaticaan sedert 20 September 187Ü openlflk Italië bestreden had het moest zich bjj den bestaanden toestand neerleggen anders kon Italië niet met den Paus samenwerken op de conferentie Rusland en Frankrijk traden op vóór de deelneming van den Paus Oostenrijk en Duitschland hielden zich onzijdig De Russische gezant deelde zelfs admiraal Canevaro mede dat de Czaar de deelneming van den Paus wenschte en dat Italië er voor verantwoordelijk zou zjjn als door ziJn weigering de conlerentie mislukte Italië wees deze verantwoordelijkheid af Een oogenblik scheen het alsof de Paus toch zou worden uitgenoodigd toon de offlciense mededeeling van Engeland verscheen dat dit rijk gaarne zon deelnemen aan de conferentie mits Italië ook vertegenwoordigd was Dit was beslissend en de Paus werd niet gevraagd De Kjölnische Zeitung dit verhaal van de Tribuna overnemende meent dat aan de tnsschenkomst van Engelan te voel gewicht gehecht wordt admiraal Canevaro had zelf FEVILLEIOIM Gedeokschrifteo van een GelHltzoeker AMIBAL DE VoULELHTG Naar het Fransch DOOR w nutter a6i Maar de toon die Potard tegen hem aansloeg griefde herp en hij gevoelde dat hij zich rechtvaardigen moest iHoe verklaart u dan het geval met uzelven mijnheer Potard zweeg Driftig liep hij het vertrek op en neer somber voor zich starende A1b het eens zoo ware mompelde hij ten slotte 0 als het eens zoo ware Hij begint in te zien dacht Rapliael Wachten wij maar kalm at Potard na enkele minuten bleef voor zijn boekhouder staan en zeide Geloott gij waarlijk met uw geheele hart dat er gebeurd is wat ge zeidet Zijt ge voor uzelf er van overtuigd iVolkomen mijnheer lEn op geen andere gronden dan die welke gy opgenoemd hebt en dat volstrekt op zidueügeen gronden zijn 0p geen andere g ronden Ik voor mij heb volkomen zekerheid mijnheer door zijn vastberaden houding Italië ziJn overwinning in dozen bereid De bladen begroeten de interparlementaire vredesconJerentie die te Kristiania bijeengekomen is Zii wijzen er op dat dezö conferentie bijna tegelijk met de groote Haagsche vredesconferentie bijeengekomen een bijzondere beteckenis heeft Het is tien jaar geleden dat de eerste interparlementaire conferentie vergaderde Maar de afgevaardigden die in 1889 naar Parijs gingen waren niet zeer talrijk en zij durfden nauwelijks hopen dat de zaak waarover zij gingen strpen betrekkelijk zoo kort daarna algemeen toegejuicht zou worden Jaar op jaar werd de deelneming aan de conferenties grooter de groote idee om het geweld te vervangen door het recht by internationale geschillen heeft weerklank govonden bü de volksvertegenwoordigers zelf Er hangen nu telkens plannen tot het sluiten van arbitrage verdragen in de lucht Dat zulk een overeenkomst tusschen Engeland en de Vereenigde Staten te elfder ure mislukt is was een groote teleurstelling maar het feit dat het plan reeds zoo ver uitgewerkt kon worden geeft hoop voor de toekomst De conferentie te Kristiania is geopend door den minister Steen met een rede waarin hfl de hoop uitsprak dat de leden der conferentie het Noorsche volk zouden leeren kennen een verlicht volk vol zelfvertrouwen en eerbied voor de wet dat volkomen vrijheid voor zich verlangt Dat was ook de eigenlijke reden waarom do Noorsche volksvertegenwoordiging de vredes idec zoo krachtig wilde ondersteunen Wijlen de heer Nobel had het Storting de taak opgedragen den Vredesprijs uit te koeren De Haagsche conferentie moest zeide Steen althans ton deele beschouwd worden als de vrucht der werkzaamheden van de interparlementaire conferentie die dikwijls teleurstellingen en misverstand te verduren had gehad maar ton minste zeker was van één ding dat de openbare meening in Europa en de geheeW beschaafde wereld met haar was John Lund voorzitter van het Lagting is bij acclamatie tot voorzitter van de conferentie gekozen Begroetingstelegrammen waren ontvangen van Beernaert Descamps Trarieux maarschalk Martinez Campos en van de voorzitters der Griekscho Servische en Hongaarsche kamers De Corriere della Sera te Milaan verzekert opnieuw dat Italië van China slechts Potard zag zijn boekhouder strak aan De e sloeg de oogen neer En in geval er werkelijk zoo iets voorgevallen is wanneer Emilie waarlijk met list ergens heengelokt is wat denkt ge dan dat men wil en wien verdenkt ge van die handelwijze waarvoor ik geen naam zou weten Wat ik denk dat men wil mijnheer Het ergste Wien ik verdenk Den markies de Chateaudieu niemand anders Ik dacht het wel dat ge dien zoudt noemen maar als gij gelooft wat ge zegt en zekerheid meent te hebben hoe hebt ge dan op uw gemak hier kunnen zitten wachten Als gij meent te weten waar men het dierbaarste van iemand die piet alleen uw patroon maar nog veel meer uw vriend is heenvoert waarom zijt ge dan niet opgesprongen en hebt ge dat huis niet omvergehaald of in brand gestoken u een doortocht gebaand niet alles gedaan wat ge kondt om te voorkomen f Mijnheer ik heb alles gedaan wat ik kon wees niet hard ik ben naar de woning van den markies geweest Hij was niet daar Ik heb volk zekerheid daaromtrent Ik heb links en rechfe geïnformeerd Emilie moet elders heengevoerd zijn Die plaats uit te vinden is wat er gedaan moet worden en zonder dralen pEn hoe moeten wij dit doen Kan men door muren heenzien Kan men een enkel meisje vinden in een stad waarin men een millioen menschen spoorloos kan laten verdwijnen En Potard vloekte andermaal thans o woede over zijn machteloosheid hanttelsvoordeelen wenscht te verkrijgen geen politieken invloed of grondbezit Do bonding door Italië ten opzichte van China aangenomen zegt het blad kan niet leiden tot een ultimatum of een hotsing aangezien de onderhandelingen die thans gevoerd worden alleen betrekking hebben op den handel Markies Salvage Raggi is naar China gezonden ais gewoon gezant zonder bijzondere opdracht en al hetgeen vroeger gebeurd is werd ongedaan gemaakt door de verklaringen die de Chineesche gezant te Rome aflegde en door het terngroepen van den gezant San Martino uit Peking Men verzekert nu dat do laatste instructies aan den commandant van hot eskader in de Chineesche wateren gezonden tegen de bezetting van de San moen baai gericht zjjn Zelfs voor ïandelsdoeleinden heeft de Italiaansche regeering niet meer het oog op de Sanmoen baai gevestigd Dat wil dus zeggen dat Italië zgn vroegere eis Aien geheel ingetrokken heeft Verspreide Berichten ÏmÏkyÏbs Zooals een Reuter telegram eor teren meldde is baron Freedericksz de Russische militaire attaché te Parjjs plotseling teruggeroepen Ook hiervan is de üreyfuszaak de oorzaak Op baron Freedericksz wordt gedoeld in het 28ste en het 29ste bewijs van Quesnay de Beaurepaire In het 28Bte wordt gezegd dat de getuige uit zekere bron weet dat een Russisch diplomaat aan een Fransch diplomaat heeft gezegd Zeker is Dreyfus schuldig Hij heeft ons diensten bewezen Met dien Russischen diplomaat is baron Freedericksz bedoeld Hierbij sluit zich dan aan het 29ste bewijs waarin het reeds roeger vernomen verhaal gedaan wordt dat fc Russische regeering vóór het aangaan van de alliantie inlichtingen wilde hebben over de Fransche legersterkte en dat de Duitsche ambassade te Parijs haar sub rosa haar eigen spion aan de hand deed Dit was kapitein Dreyfus Toen de alliantie tot stand kwam zou Rusland dien spion van wien het geen diensten meer noodig had hebben aangegeven Dreyfus naam kwam in den brief waarbij dat geschiedde voluit voor FRANKRI 1K Tot zoover ziJn allo nasporingen naar den dader van den trcinmoord nabjj Rijsscl vruchteloos gebleven De familie heeft premiën uitgeloofd voor alle mogelijke inlichtingen Laten wij gaan laten wij beproeven riep Raphael En in zijn hart voegde hij er bij Ik heb haar lief mijn hart zal mij haar op het spoor brengen Mijn oog zal door muren heen zien want ik iieb bef Mijn oor zal haar geroep om hulp opvangen op wijden afstands want ik bemin haar Zonder veel te spreken dwaalden Potard en Raphael door Parijs Ik ga de politie met het geval bekend maken zeide Potard eensklaps I aat de politie zoeken en visschen Zij heeft toegang waar men ons zou afwijzen Raphael ofschoon weinig van dezen maatregel verwachtende zweeg j Zie dat ge een verdenking wat aannemelijk voordraagt zeide Potard toen zij een bureau van politie binnentraden Zij werden ontvangen loor een soort secretaris ol klerk slecht gekleed en met een grimmig ontevreden gezicht die hen tien minuten Het staan zonder zelfs naar het doel van hun bezoek te vragen Eindelijk zeide hij ïEn wat wenschen de heeren Dadelijk den commissaris te spreken antwoordde Emilie s vader tot hem iDie heeft drukke bezigheden Op het oogenblik zal het moeilijk gaan Wij komen voor een dringende zaak die geen uitstel lijdt door ons te laten wachl en zou men een misdaad in de hand werken zeide Raphael Het zal niet gaaa druk bezig kan maar en zelfs rechercheurs uit Parijs laten overkomen doch zonder resultaat Door eenfabrikant die aan de spoorlijn woont is echter een lijne zakdoek gevonden in elkaar gefrommeld en geheel met bloed bevlekt Het is niet de zakdoek van het slachtofferdaar deze met de initialen G S gemerktwas doch hoogstwaarschijnlijk is het de zakdoek die den moordenaar uit het portierraampje wierp na het mes waarmede de misdaad gepleegd word or te hebben ingewikkeld Het mes is evenwel nog niet gevonden Door den heer Lutand prefect te Algiers is de verkiezing van een der wethouders ongeldig verkltiard De gevolgen hiervan zijn zeer ernstig want alle gomcentedaden door dezen wethouder bekrachtigd moeten ongedaan gemaakt worden omdat zijn verkiezing onwettig was Zoo waren Zaterdag twee jonge paartjes door den wethouder in het huwelijk verbonden om drie dagen daarna te vernemen dat hun hnweiyk voltrokken door een onbevoegd ambtenaar ongeldig was Gelukkig is het over te doen I DlTITSCnLAND Wedekind de modewerker van de Simpllcissimus die in dit weekblad in twee versjes den draak had gestoken met den kruistocht van den Keizer is thans te Leipzig wegens majesteitsscbennis veroordeold tot zeven maanden gevangenisstraf Hjj was eerst naar Parijs gevlucht maar is later vrijwillig naar Duitschland teruggektjerd om zich ter beschikking van de justitie te stellen Iiitusschen is gisteren te Munchen op last van de justitie het laatste nummer van do Simplicissimus weer in beslag genomen wegens een stukje in het bplad waarin men oen beleediging van den godsdienst ziet BeLOII Van het nieuwe ministerie is nog geen enkel lid bekend behalve de president de Smet de Naeijcr die nog al moeite schijnt te hebben om ambtgenooten te vinden BjNOELANn De belangrijke beslissing van den aartsbisschop van Cantenbury dat er bij den eeredienst in de Engelsche Kerk geen wierook noch licht gebruikt raag worden het laatste natnurljik wel voor enkel verlichting zal ongetwijfeld tot veel tegenstand aanleiding geven en misschien reeds tot afscheuring leiden Voorloopig hoort men er nog niet veel van de stilte voor den storm Natuurlijk wacht men met spanning het antwoord van de Church Union van Lord Halifax af Er zgn er intusschon al velen diin ding tegelijk doen iHet moet maar gaan wij kunnen met wachten zeide Potard iMoet het maar gaan riep de klerk Waar verbeeldt ge u dat ge zijt f In het hulpbureau der zooveelste sectie waar een commissaris geduldig dag en nacht gereed zit of tenminste betaald wordt om dit te doen teneinde iedereen die meent iets te zeggen te hebben aan te hooren antwoordde Potard geprikkeld Wel aardig zeide de klerk Ge hebt koddige begrippen mijnheer Wat verder Te duivel riep de meubelfabrikant geërgerd Strijkt gij maandelijks uw salaris op om den draak te steken met de burgers die de kaa vullen waaruit gij betaald wordt Ik geloof dat overbeleefdheid uw hoofdgebrek niet is mijnheer zeide de klerk met eenige ironie Inderdaad mijnheer ik ben niet iemand die zich met een kluitje in het riet laat sturen En ik wenschte dat u gehoor gaaft aan mijn verzoek of liever mijn eisch waarop ik aU burger aanspraak mag maken namelijk de gelegenheid om mijn klachten in te dienen bij wien zulks dat behoort te geschieden Breng ons bij den commissaris Het recht waar ge van spreekt hebben meerderen met u gemeen mijnheer Er zijn meer die klachten hebben Wacht uw beurt Wordt vervolgd 0