Goudsche Courant, maandag 7 augustus 1899

Directe S o rwegverMDd lngen n et GOUDA Zomerdleost 1899 AaDgevaogeo 1 Mei TUd vao Greenwich nOUDA ROTTIBDAHiiee veru 11 31 19 13 19 8 1 95 9 11 8 86 8 49 4 U 4 99 6 98 6 19 7 14 6 88 9 01 j9 95 46 S Kfl H 8 69 9 C8 9 19 9 46 40 6 80 7 33 ZÜIDER HYPOTHEEKBANK gevettlgd te BilEllA Maatschappelijk Kapitaal Ren ftlilliOen Guldeil waarop 10 pCt gestort Geheel geplaalst Directeuren Mr H R VAH KAASDIJE en E J M DE BRQIJN De Bank verstrekt voor raste termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verbandop Huizen en Landerijen tegen matige rente zonder vooruitbetaling en zonderbijberekeninu van ridministratlekosten en geeft 31 en 4 pCt fanMrleveu uit in stukken van 1000 ƒ 500 en 100 interest 1 Januari en 1 Iuli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Gouda bü de Firma MONTI IN DORTLAND tGoedkoopste en Boliedst adres voor Vervoer vau Inlioedel oowel binnen als bniten de stad met gesloten wagens C R A V E S T E IJ N Oude Oou we Alles wordt tegen Transport schade verzekerd Wtr OVERHEERLIJKE f CITROEN LIMONADE SIROOP it Alleen Ie en 9e klue Eztre bybetalen ig Of de treinen lyn Zondig Men n deg en Dinideg Mndiageehe retonrbiljetten oor de 8e kl Terkr gbeir tegen enkelen vnohtprijs H HoUnndiehe Spoor B0TTEKDAH 90UDA tIoo TI f f u 11 87 19 48 4 05 4 87 6 96 85 5 11 7 16 7 87 19 16 6 99 7 4 S 06 8 14 9 00 U 54 19 06 19 84 1 19 4 09 4 94 5 07 6 45 5 65 6 19 6 47 8 18 8J0 9 68 10 98 10 49 f Alleen Ie en 8e WBUe extn betalen e Faeultatief op den loop ksn niet gerekend worden S Bolleudiehe epoor GOUDA U£N HlAlieue mu l OS l On 9 14 3 45 4 18 4 66 6 I 1 18 6 07 ff 1 99 a f6 18 T n f t 1 8 r e r 5 89 t It ir 1 90 1 48 9 49 4 15 4 45 87 6 66 6 15 6 48 7 45 9 98 9 67 7 89 7 69 8 90 8 19 9 18 10 16 10 89 10 40 11 1 8 U M 10 18 8 99 io 10 87 S 86 p 10 89 r 8 058 41 8 48 8 6 t 40 10 44 10 68 1107 lU 9 56 10 95 i in 9 OO 9 46 lU U 11 97 11 85 19 09 1 35 9 4E S OO 4 00 4 90 4 45 5 80 6 19 7 00 7 49 7 56 8 10 17 1 41 4 96 6 18 lO SS 1 65 4 40 S SO i 10 48 9 06 4 51 6 89 6 O D U A A H S T e R O A M riae tena lionrte 8 9 8 00 8 17 9 S8 10 10 10 67 19 08 1 131 86 3 98 4 O 5 18 s n 6 13 7 98 8 16 S 86 9 93 9 69 10 60 11 00 mst W 8 01 8 53 9 06 10 16 10 4 19 48 19 7 9 00 8 88 4 11 4 57 6 00 6 37 6 57 8 16 9 0010 0 0 1010 43 1 17 11 11 t G 8 19 9 08 9 90 10 80 11 09 1 08 1 111 15 8 41 4 80 6 1 6 16 7 18 8 80 0 18 10 8 10 96 11 00 11 51 11 07 uda 6 94 6 S 7 SI 7 47 1 l 9 OS F 9 97 10 18 lO f 4 11 l 18 08 U 87 9 17 8 14 8 97 4 87 5 09 6 11 6 00 6 50 7 97 8 10 S 98 9 Hwmoniketrein elleen Ie en 9e Vlaue extn betelen Ï7 ReUigon Toor de l n Brenkelen Amelerdun mogen rie Utree reilen 90 6 84 7 60 8 98 9 07 l 1 19 10 7 19 00 11 10 9 90 3 7 4 81 6 47 6 06 6 66 8 16 6 9 Am t C 6 85 7 t 7 40 9 3 9 45 11 16 It OMl K 1 80 8 15 8 81 4 4 6 11 6 85 7 16 6 10 95 9 46 A 1IU Vr 5 43 6 50 7 85 7 6 0 30 10 00 11 80 19 15 19 40 9 45 8 80 8 46 5 01 6 98 6 60 7 30 8 85 11 40 1 00 louda 7 17 7 34 8 18 8 49 10 18 10 48 19 611 09 1 94 8 88 4 17 4 98 8 47 7 81 7 81 8 14 9 11 10 87 11 10 1 08 7 04 8 98 8 65 g sg 10 61 11 46 11 39 1 19 3 08 3 50 5 04 6 98 i 40 7 39 ff f B t 6 65 7 iS 8 80 8 49 9 90 10 18 10 88 11 38 19 09 1 87 8 08 8 30 8 9 4 48 88 6 1 6 5 1 7 8 8 14 10 38 11 6 19 97 4 99 7 99 8 91 10 46 l S6 4 81 7 37 7 17 iAV 9 00 9 98 9 9 10 59 11 10 11 11 19 61 9 i 9 8 40 8 56 4 48 90 10 7 19 7 3 l per El 0 40 bij Fl k f 035 bij D M I E B I E S Kleiweg E die verwachten dat men in dezo don aartsbisBchop eenvoudig niet gelioorzamen zal BINNENLAND De l r gsraad te s Gravenhage veroordeelde gisterpn J H ïh v K tweedeluitenant bij het 4e regiment infanterie in garnizoen te Delft tot éne maand militaire gevangenisstraf ter zake van desertie als officier in tgd van vrede door zonder verlof zgn korps en garnizoen te verlaten raethet oogmerk s lands dienst voorgoed te verlaten in casu eerste desertie Beklaagde had zich op 1 Juli II te Delft zonder verlof vanzjjn korps en garnizoen verwijderd en zich naar België Brussel begeven teneinde te trachten aldaar zijne geschokte financieele positie te herstellen en met het voornemen om indien hü daarin mocht slagen niet meer in het leger terug te keeren Op 17 iJuli 11 meldde hjj zich echter weder bü zyn compagniescommandant te Delft aan waarna hg onmiddeimk tor beselfik ing van den anditeurmilitair werd g stel4 njj den uitgever H T Toutsma te Arasterdam is verschenen De Hoogorhuiszaak in woord en beeld een quarto uitgaaf 46 bladzpon groot met de portretten van byna al de personen die in de bekende zaak genoemd zijn Het boek behelst voorts een omstandig verhaal van de vorhooren van do Haagscke rechtbank in t proces Troelstra afgelegd de rede van ïroelstra voor die rechtbank en het voornaamste deel van het requisitoir van don officier van justitie mr Maclaine Pont en van de pleitrede van mr Limburg Men meldt ons uit s öravonhage i Wel is na afloop van do Vrcdesconferentio vanwege de Eussische regeering mededeeling gedaan dat zij aan verscüillcnde godelogeerden en andere bij de conferentie betrokkenen j onderscheidingen zou toekennen doch de juiste opgaaf daaromtrent is nog niet bekend De mededeelingen daaromtrent tot dusver gedaan zijn niet ten voile juist en zeker onvolledig daar ook aan de presidenten der afdeelingen Eussische ordeteokenen zijn toogedacht Ter gelegenheid van het 5fl jarig bestaan der Maatschappiji van Landbouw in de provincie Limburg zullen door de Rjivereeniging t erele Equestre te Maastricht groot sportfeesten georganiseerd worden Den eersten dag Zondag 10 September zullen een concours hippiqne en bloemencorso gehouden worden terwijl den tweeden dag Maandag 11 September een wedstrp van landbonwwagens karren enz zal plaats hebben Ook ringsteken voor landbouwers to paard zal deel uitmaken van het programma Verschillende couranten hebben een bericht opgenomen dat de Jong Turk Anmeghian uit Frankrijk zou zijn of worden verwijderd Do heer Anmeghian is dezelfde vreemdeling die te s Hago door de politie op zulk een laten we maar zoggen domme en onverantwoordelijke wijze is bejegend 7 80 7 88 8 19 door 7 87 Qoads Mooidrooht Kieawerkark 7 84 Oipelle 7 41 aoltiinliiii M 6 80 7 50 RotterdamD F v Uotterdam B i w o AUeen dee Dinedige Botterdam Beurs Rottardam D P Kotterdam M OapflUe Nifluwerkerk Moordreoht Bond 5 45 5 61 6 06 6 14 0 4 45 4 55 6 04 5 11 5 17 7 95 8 09 8 43 8 18 7 37 9 00 7 48 09 8 09 9 91 8 07 8 85 9 10 9 96 Gouda ZoTenhuiMn Moeifkapolle Saitoraear Zegwurd Vooiborg Hig Ham 5 48 6 05 05 7 90 7 45 8 1 Voorburg 6 48 i Zoelonn Zag 03 w Zenuh Mo 6 1S tonda 90 Oudew 6 85 ïVoMd 6 4S UtrMhi 6 08 ü trMht 6 97 6 61 v rOen 5 16 88 Oudof 5 80 7 09 Douda 6 0 7 17 7 17 Bedoeld bericht over uitzetting uit Frankrijk is dan ook eenvoudig een verzonnen Tendonz bericht bestemd om hen die zich verantwoorden moeten in staat te stellen zich schoon te praten Er is geen sprake van dat de heer Anmeghian uit Frankrijk zal worden verwijderd Ik heb daarover de meest vertrouwbare berichten ingewonnen omdat deze Jong Tur ken zaak miJ om verschillende redenen bijzonder belang inboezemde Aanvang September zal het Kamerlid Pijttersen een interpellatie over deze zaak in de Kamer houden Bjj die gelegenheid zullen dan tevens een paar staaltjes gegeven worden hoe sommige ambtenaren de grondwettige vrijheid van schrijven Mik al hebben willen vermoorden wat echter door verstandige lieden voorkomen is De minister van Buitenlandsche Zaken brengt ter kenniir lo dat door de administratie der invoerrechten in Kngeland een nieuwe vorordening is vastgesteld volgens welke de invoerrechten op wiJn en gedistilleerd in flesschen voortaan geheven worden op alle verpakkingen ook vaatjes van een inhoud tot twee gallons of ruim 9 liters 2o dat blijkens een beschikking van 7 Juli 11 Keichsgesetzblatt no 29 hetBeiersche Nebon Zollamt I aan het station te Eisenstein voortaan geopend is voor den vrijen invoer van tuinbouw producten met uitzondering van den wijnstok Gemeng de Berichten Te Valtermond is na zes dagen bijna onafgebroken zooken eindelijk de vermiste Angela Specken levend teruggevonden in een hoogen bult aardappelloof Toen men haar vond was ze geheel uitgeput en betuigde haar spijt dat men haar gevonden had De dagboot der maatschappij Zeeland brachtgisteravond ten gevolge van den holiday inLonden 157 passagiers mede een aantalnog nooit met de dagboot bereikt Hierdoor kwam de boot te Vlissingen een half uur over tijd aan en vertrok de trehi voor Duitschland en Holland te 5 58 ure De reizigers voor Holland miston te Rozendaal de aansluituig met trein 82 SS en konden eerst ten 8 23 vertrekken Een ooggetuige schrijft aan bet N v d D hot volgende dat een geheel anderen kijk geeft op het Zondag te Zandvoort voorgevallene dan het daaromtrent gemelde Wegens de verschillende lezingen in de dagbladen over het redden van den heer 6 meen ik als ooggetuige verplicht te zijn daarvan een juiste voorstelling te geven en tevens te wijzen op het geheel onfbreken van eonig roddingsmaterieel waardoor zulke ongevallen voorkomen konden worden Toen do heer ö die naast miJ stond plotseling door den stroom in zee werd getrokken trachtte ik hem te helpen maar te vergeefs we gingen verder zee in Ik spoorde hem aan om flink te zwemmen en mij gelukte t na groote krachtsinspanning de zandplaats to bereiken 9 54 10 49 11 11 11 9Ï 11 85 11 49 11 51 19 89 1 1 7 1 14 1 98 9 40 68 10 19 10 99 10 86 10 43 10 01 10 17 1 7 68 6 40 10 1911 15 11 18 11 80 11 41 11 55 10 46 11 45 H 19 46 9 87 1 45 8 34 11 14 11 99 Op mijn hulpgeroep zwom in de branding mij oen geoefend zwemmer voorbij om G te helpen Dat gelukte hem door het steeds verder afdrijven ook niet en toen eenige minuten daarna de badman volgde zonder eeiig reddingsmateriaal verkeerden ze alle drie in doodsgevaar Toen t mjj gelukte met de aanwezige zwemmers hand aan hand een levende Ign te vormen ging de redding vrij gemakkelijk Ware er een flink touw of lign aanwezig geweest niemand hoefde dan zijn leven te wagen en het zwemmen werd er minder gevaarlijk t Ware toch niet te veel geëischt indien t verplichtend was dat iedere badman van reddingsmateriaal voorzien was of dat er eenige palen langs het strand stonden waar zich lijnen met reddingsboeien aan bevonden Wat sommige dagbladen vermelden dat de heer G gewaarschuwd was moet ik pertinent tegenspreken t ware wel gewenscht dat de zwemgelegenheid afgebakend was en eefst dan wanneer men zich daarbuiten waagde kon men spreken van eigen schuld Nog een woord van bewondering voor den kranigen zwemmer die maar steeds biJ den beer G bleef en hem steeds moed insprak hij alleen heeft het leeuwenaandeel in de redding Dezer dagen ontvluchtten uit de gevangenis te Kleef 2 gevangenen respectievelijk veroordeeld tot 9 en 10 jaar gevangenisstraf Beiden hadden zich doorgangverschaft door een een meter dikken muur steen voor steen weg te ruimen heten zich vervolgens langs de bliksemafleider naar beneden glijden zonder de aandacht van de dubbele aanwezige wacht te trekken Men vermoedt dat beiden in de richting van Holland zijn gevlucht In 1798 vestigde zich te Oosterhout N B een uit Zwitserland om politieke redenen uitgeweken magistraat die twee jaar later huwde Van zijn acht kinderen traden er vijf in den echt en hun kinderen voor zoover zij nog leven zijn thans reeds grootouders Een van deze kleinkinderen een lid van den gemeenteraad te Groningen stelde een onderzoek in naar den toenmaligen stand van zijn voorvaderen en kwam tot de verrassende ontdekking dat dezen tot den ouden adol behoorden Als wettige nakomelingen hebben de leden der Nederlandsche vertakking nu het oude familiewapen aangenomen en thans is men bezig aanspraken te doen gelden op een nalatenschap van bijna vier millioen gulden De meeste nakoihelingen hier te lande ziJn in zeer gunstige conditien doch gebruiken kan men zoo n sommetje altp W j kunnen hieraan nog toevoegen dat de familienaam is Hübscher Een poatzegelkenner schrjjft aan het N V d D De uitvoering en druk van onze nieuwe postzegels zijn vooral als men ze door een vergrootglas bekijkt evenmin fraai te noemen als die van het nog gangbare type De afwerking kan men zelfs slordig noemen vooral komt dit uit om het hoofd waarvan ook de gelijkenis te wenschen overlaat 4 48 4 56 5 09 6 09 6 18 8 05 1 44 9 58 1 54 9 01 9 08 9 14 9 85 ll t 95 S 49 6 15 7 17 55 9 48 10 80 9 49 10 03 10 19 99 iO SS 10 59 10 89 11 00 10 48 10 66 11 16 ll Sl 7 10 7 18 8 48 V 9 9 19 9 4 9 4 10 09 lO lt 11 10 10 00 10 84 10 64 De bonten van den mantel is al zeer vaag geteekend Het doet denken aan een opeenstapeling van wolken en bij opmerkzame beschouwing ontdekt men er zelfs een rebus is een ijsbeer staande achter den nek van het beeld Men zou dus kunnen vragen wie ziet den ijsbeer P Houdt men het postzegel onderstboven dan ontwaart men ter rechterzijde van den hals bovenaan in den kraag een volmaakt kinderkopje met lange hangende haren zoodat ons nieuwe postzegel een voorbeeld is voor rebusontwerpers Rechtszaken Met de Harwichboot werd gisterochtend nit Londen aangebracht de socialist Van Baan door de Amsterdamsche rechtbank wegens majesteitsschennis veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf Hg is naar Amsterdam overgebracht Een nog jeugdige vrouw die vóór haar huwelijk een misstap had begaan waarvan de gevolgen zich kort na baar huweiyk openbaarden had uit vrees voor de ontdekking barer bevalling het kind m een sloot onder de gemeente Naaldwijk verdronken en had zich deswege gister voor de Haagsche rechtbank te verantwoorden Zü bekende het kind dadelp na de geboorte in de sloot te hebben geworpen uit schaamte dat haar man die niet de vader van het kind was haar misstap zoude ontdekken Volgens het rapport van prof Siegenbeek van Heukelom was het kind gestorven door verdrinking in een modderhoudende vloeistof De echtgenoot van do vrouw die niets kwaads vermoedende een geneesheer raadpleegde was zonder zulks te willen oorzaak dat de justitie zich in deze treurige zaak mengde De vrouw wier verleden als jongedochter niet vlekkeloos was ontkende vooraf het plan te hebben gehad het kind het leven te benemen Zij was tot de daad gekomen onder de werking van angst en vrees op het oogenblik barer bevalling welke zj nog niet zoo aanstaande achtte Subst off van Justitie mr Maclaine Pont er op wijzende hoe dom onverantwoordelijk en wreed de beklaagde had gehandeld vorderde drie jaren gevangenisstraf Mr Dijkmeester verdediger verzachtende omstandigheden aanvoerende schetste de vronw als een dom goedhartig wezen dat door een samenloop van hoogst moeielijke omstandigheden tot baar slechte maar toch ook verklaarbare daad was gekomen Zij had reeds een l ind was er nog een wachtende en ziet daar deed zich redding voor door een huwelijk Had zj den man ingelicht omtrent haar verleden dan zou hij de verkeering zeer waarschijnlijk hebben afgebroken en was zj weer aan ellende ten prooi geweest Van eenig plan om het kind te doeden was naar pleiters meening geen oogenblik sprake Zgns inziens had beklaagde gehandeld in een toestand van halven waanzin onder den druk van lichamelijk lijden en angst Mocht de rechtbank haar schuldig oordeelen dan riep pleiter het medelijden in voor z jn cliënte en vroeg haar een lichte straf op te leggen 8 17 8 89 7 66 8 08 8 10 8 17 8 96 10 10 10 99 10 87 11 18 10 17 10 94 10 81 10 40 10 47 10 56 P 8 60 11 4i 7 40 9 90 10 90 9 68 10 03 10 15 10 99 6 17 6 97 6 84 6 41 Uitspraak over 8 dagen STADSNIEUWS GODDA 5 Augustus 1899 Met genoegen woonden wij gisteravond de voorstelling bij van het Hollandsch tooneelgezelschap Het blijspel Uitgaan van Glanor kenden wü daar het eenige jaren geleden in Ons Genoegen is vertoond Denzelfden goeden indruk van toen kregen wiJ weder van dit oorspronkelijk Hollandsche stuk zuiver van taal en gezond van inbond Wjj zjjn de directie dankbaar dat zij zulk een degelijk stuk aan het beschaafde Gondsche publiek ter kennismakuig heeft aangeboden De vertooning was zeer verdienstelijk De heer en mevr Potharst gaven de hoofdrollen uitstekend weer terwP de overige artisten de boeren Harms en Verhagen en de dames Beersmans en van Kuijk allen het hunne bproegen om het stuk tot zju recht te laten komen In het nastukje de bekende klucht Jochem Pezel amuseerde de heer Harms ons kostelijk De tent was goed bezet Wij kunnen alle stadgenooten die er nog niet waren aanraden een avond zich daar te gaan amuseeren die er geweest z n zullen vanzelf wel weer eens terugkomen Naar men verneemt zal de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegon met ingang van 1 October ter verbetering der verbmding Amsterdam Parijs in overleg met de betrokken buitonlandsclie spoorwegmaatschappijen op die li n een Inxe trein laten loepen bestaande uit wagens der Compagnie Internationale des Wagons Lits en uitsluitend voor reizigers eerste klasse De trein zal vertrekken van Amsterdam W P 8 48 van den Haag in de richting Gouda 9 06 en van Rotterdam Beurs 10 12 v m en in omgekeerde trichtmg aldaar aankomen 8 68 10 00 eiy 10 20 n m Beeq Ambacht Door den heer Van Zatphen te Gouda directeur onzer muziekvereeniging Excelsior is wegens zjn vertrek naar Groningen ontslag uit zgne betrekking genomen De vereeniging die onder zijne leiding werd opgericht verliest hierdoor een ijverig directeur en krachtigen steun daar hü niets onbeproefd liet en al het mogelijke in het werk stelde om den bloei der vereeniging te helpen bevorderen Men ziet hem dan ook noode vertrekken WiiEDEB Ds Th G C Rappard alhier beroepen predikant der Herv gemeente te Mijnsheerenland hoopt aldaar Zondag 1 October zijn dienstwerk te aanvaarden Waddisobvee In de laatst gehouden vergadering van den gemeenteraad alhier werd de rekening over het jaar 1898 ingediend sluitende in ontvangopf 33622 1 SJ en in uitgaaf op f 32978 61 batig saldo f 643 62 J Zondag 6 Augustus a s des avonds ten 8 ure hoopt D W Zijlstra alhier zijnu afscheidsrede te houden Zeveniiüize Maandag jl had de plechtige installatie plaats van onzen nieuwbenoemden burgemeester Tal van toehoorders vulden de zaal In gevoelvolle woorden sprak de oudste wethouder de heer E Jongeneel ZEd Achtb toe en overhandigde hem den ambtsketting welke toespraak door den burgemeester werd beantwoord Diepen indruk maakte deze plechtigheid op de aanwezigen Haabteecht Benoemd tot onderwijzer aan de openbare lagere school alhier de heer A J Koens van Stompwijk Boskoop De heer J Maarschalk notaris alhier is benoemd tot lid van het hoofdbestuur van de broederschap van Notarissen BurKerltlke Stand GEBOREN 4 Aug Pieter George ouders J van der Jagt en 8 van der Post Dirk ouders D Hoogendijk en T C MijnUeff Leotine Elisabeth Maria ouders M H A atraater en M J W de Meere OVERLEDEN 1 Aug D van Haverzaad 69 j ONDERTROUWD 4 JLug D J Dragtte Woerden en G van Wingerden M Q Begeer en J L van Rijsw k J T van der Geld te Rotterdam en P Dernee D Teeuwen en G van Balen H Wiezer en H Ephoft J van den Heuvel enP de Reus L J Reparon en J van der Linden C Reurings en L Trenre W J Hardijzer te Boskoop en P W de Jong B Lünnemann te Boskoop en J M MooBB W Maree en M L Hogendoom VERSCHEIDENHEID Citroensap moest in geen enkele huishouding ontbreken De citroen alleen is in den zomertgd bijna een geheele hnisapotheek vooral in den reist d is de citroen van groote waarde Het sap van den citroen ook wel limoensap geheeten verkoelt en reinigt niet alfeen het bloed maar het veelvuldig gebruik ervan vooral des zomers is ook een voorbehoedmiddel tegen koorts evenzeer als hot sap van twee citroenen in een half glas water als een krachtig middel tegen anderdaagache koorts en rheumathiek wordt aangeprezen Bovendien wordt het sap van een citroen driemaal daags in een kop sterke onvermengde koffie gedronken aanbevolen als een middel om koorts en huiverig rillen te verdrijven Maar steeds gebruike men het sap zonder suiker dan is de geneeskracht sterker en met een weinig water verdund dan tast het de maag en de tanden niet aan De warme limonade evenwel die men s avonds onmiddellijk voor t slapen gaat gebruikt om verkoudheid te verdrijven mag men zoet maken Wie daarentegen door schorheid en pijn in de borst geplaagd wordt moet door het wit van een ei tamelijk tot schuim geslagen en dan met het sap van een citroen vermengd beterschap vinden als hij elk half nnr een theelepeltje daarvan gebruikt Men ziet dus dat vooral op reis de kleine citroen werkelijk in staat is een kleine huisapotheek te vervangen De grootste keuze en Haute NouveautëN in HSEREN DASSEN vindt men b A 7an OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a OU DA f elefiAoon Mo 31 OPRUIMIIVG van alle nog voorhanden Zomermantels tol ZEER LAGE Prijzen ADVERTENTIEN De Heer en Mevrouw D HOOGENDIJK MuHLiEFF geven konnis van de geboorte van een Zoon GoDDA 4 Aug 1899 H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten EAAEWEREEK INWONIKG Kost Inwoning en streng toezicht op de Studie GEVRAAGD biJ een nette Familie P G voor een jongen die de H B School wenscht te bezoeken Brieven franco met inlichtingen en opgaaf van prijs per maand onder Nummer 2476 aan het Bureau dezer Courant TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 68 Vraagt Lourens Bessen Jenever Advocaat Boerenjongens Feest Likeuren Aanbevelend Um TIKPEWEG D 3I 1 TIIIEEIANS COIFFEUR Dubbele Buurt B 4 GOLÜA rercaarMgt alle oorten HAARWERKEN Salon voor Haarklllppeil en l§lctaeereu f0r ABONNEMENT binnen en buitenshuis Mer MUyk Openbare Vrijwillige Verkooping TK C3 OUID A ten overstaan van den te Wabdinxveen gevestigden Notaris Mr Ie MOLENAAR bij Veilinq 7 f l l op Donderdagen 1 in het Verkooplocaal van het Café Het Schaakbord VAK de HOFSTEDE Genummerd fla 136 met de daarbij behoorende wel bewerkte en gebruikt wordende beste Wei en Hooilanden gelegen ten Noord Westen van den Geerweg op Kavel 26 in den Palenstejjnschen Polder vlak bü het dorp Besthuizen binnen de gemeente van ZEGWAARD ter grootte van 18 Hectaren 3 Aren 85 Centiaren belend door eigendommen van den Polder Palensteijn Vrouwe de Roo gob Jkvr vah DES Saktheuvbl vas Cafpelie J H van Grauwemhaan en J A Tonoeehloed Verhuurd tegen f 1276 per jaar aan den heer P Zonseveld Jz tot Kerstmis 1900 on 30 April 1901 Betaaldag 2 Nov 1899 Lasten ongeveer f 10 p H en Huurpenningen ten laste en bate van de kooper van at 1 lan 1900 en Kerstmis 1899 NOTITIËN dezer verkooping bevattende do breede omsdirijving dor 3 nader te combineeren veilingsperccolen verdeeling der huurpenningen on voornaamste VerkoopVoorwaarden zijn na 17 AUGUSf IS 1899 op franco aanvrage te verkrijgen ten Kantore van genoemden Notaris Mr I MOLENAAR tn WaddiniBwaen die ook verdere verlangd wordende informatiên verstrekt O eerx Toeter adres voor alle soorten SCHOEN WERK als bet loordbrakndscli Schuen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwcgsteog Opruiming van verschillende artikelen Aanbevelend C SMITS i bö A AUe reparatiën en aangemeten werk EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFARRIEK Directeur H BURGERS DEVENTER Model A zonder rem en schermen f 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 126 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATÈNES 155 LUXE ACATaNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger ïerlegenwnordiger J C DE RUITER Gonda ïïet Atelier Studio is lirt bette adres voor Verirrootliiiten eii Ueproductlewerk AnubevelcQd Fl Singel 682 P ï d WA4LS P D IKE OOD B SCHIEDAMMER ENEVEE Merkt Varlcrijiibaar biji M PEETER8 Jz N B A U bewijs van oohtlioid CRcliet uit kurk ateods voor z on van dea naam der Firmi P HOPPK NIGHTOAP EENIS SEPOT TAN TIEE Ilen wordt verzocht op t MERK te letten UIT ttKT MaOUIJN van M RAVKNSWAAYZüNFA GORINOHËU Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes vau vtj twee en een half en een Ned ont met vermelding van Nommer en iPryB voorzien van nevenstaand IMerk volgena de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoerin vangeeerde ordera aanbevelende loo 4 BREËBAART LZ