Goudsche Courant, dinsdag 8 augustus 1899

No TÖ59 Dinsdag 8 Augustus 1899 38ste Jaargang fiOUMHE COIRAMT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdefoon No St De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Pe prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderljjke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No 8t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer UI Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ZOMEHTHEATEH standplaats GROOTE MARKT HOLlANDSGH T00NEEL6EZELSCHAF VIN HET Paleis voor Volksvlijt Ie Amsterdam Best BAREND8E Adm VERHAGEN Reg POTHAEST Zondag 6 Augustus 1899 8 uur Groot micceK Schitterend gemonteerd HmUfoüm Koningin en iMartelares Oorspronkelijk Geschiedkundig Drama in 3 Tijdvakken of 9 Tafereelen Lodewijk XVI de Hr BAEENDSE Marie Antoinette Mevr POTHAEST GaiDEK Maandag 7 Augustus 1899 8 uur CnOOT SUCCES DE SALONTIROLeF Beroemd Bljspel met zang in 4 bedrijvendoor G VON MOSEE Vertaling van VULPIS PRIJZEN DEE PLAATSEN Ie Rang 1 2S 2e Rang ï 3e Rang 0 75 ie Rang 0 40 ABONNEMENTSKAARTEN Ie Rang 10 stuks k 10 verkrflgbaar aan het Zomertheater en bü de Wed L S KEIBEE Korte Tiendeweg hij laatstgenoemde ook per stuk BesprcekBureau dagelijks geopend van 10 tot 4 uur Nieuw Nieuw Nieuw roor Jkef eerêt alhier BOVENZAAL Café H et Schaa kbord Gedurende de Kermis te GOUDA 2 3 4 5 6 Augustus 1899 Groot Café Concert en VariétéVoorstellingen onder directie en medewerking van den Heer HIGHËL A BOEKBINDER van Rotterdam Aanvang 8 uur Entree SS ota per persoon Gouda Druk van A BEINKLAN Zz WAAROM geelt OJLSGLOBILICHT geen voldoend licht f OMDAT uw leverancier u geen goed KOUSJE levert Een KOUSJE dat gedurende 000 brandnren een pruehUg Ueht geeft levert T zijn g oedkoop sterk en lichtloopend J G SE SUITES SIMPLEHlJWIFm DIPLOMA is geëtaleerd en een aanbevelenswaardige 2 Cent SIGAAH Pain Expeller Dertig jaar wordt dit middel met verrasBond eaccps als pynstüleodo inwryving auigevend tegen Rbeuitiatiek Jich t Vork ondh Bid injn in den StlnSCI IVaailUaCllillC § ztin voorbeeldig in constructie en afwerking j§ g IVaalinaCllln6 § z n onmisbaar voor huishoudelijk gebruik en nijverheid SinSCr NaaiinaCllInCS W i Ue takken van industrie de meest gezochte l§liDfi6r lllaaiinaCllill6 § zgn ongeëvenaard in wefkvermogen en duurzaamheid dera vertrouwon op het fabrieksmerk Antorl Ad l25 75o enf 0c dofl in de meeito apotheken ïo Amsterdam bu Uloth Gl iban van Tuyïl en Banders f 3 tr 8Ufttn o 8imtttiflin P O SilllSCr üVaainiaClltllCS zijn voor het modeme borduren de meest geschikte Onderricht gratis ook in het moderne borduren De eehte Singer Saalmachinea d w z de naaimachines van de Stnger lUaatsehappiJ worden behalve voor hnishondclp gebruik ook nog in méér dan 400 verschillende soorten voor alle mogelijke industriecle doeleinden geleverd en zijn slechts verkrijgbaar in onze eigen winkels waarvan alleen in Nederland reeds 37 bestaan FRIHA KWALITEIT Rund en Kalfsvleesch Tegen stok concurreereiide prijzen J P van LEEÏÏWEII Helzer§lraai Ooeêelen goedkoopè Tleeaehhouwerij Gouda SINGEE MAATSCHAPPII Lange Tiendeweg No D 27 Standplaats GKUUTE NAKKT naast het HlppudrAiuc GEHEEL NIEUW GEHEEL NIEUW Voor de eerste maal in GOUDA FMOFTICnU EN GSISTAL SFIEBELSALOH TENTOONSTELLING van LEVENSÖBOOÏE WASSENBEELDEN uit het Proces DKEVFLS ZOLA Kapitein Dreyfus Advocaat Lahori Kolonel Picquart Majoor H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lange G roenendaa l I 108 Voorhanden een groote sorteering Bel ang§elpapiereii Èsterhazy Emile ola Kolonel Henry Entree 1E Cents mm il T mmt Ml iTi ISTOOM HOÏÏTZAGERIJ SCHAVEHUi Pakkisten Lijsten FaMek I Crord iöEistoffen ZEILEN LINOLEUMS ut HOUTHANDEL J VERGEER m mm Korte Groenendaal 1 VJO ÜOO Einde Augii§lii8 finale sluiting Gereedschappen PISBOÜD ARTIKELEN FOI I UIZE PETEOLEUM KOOKTOESÏELLEN nrenlcOatiden Einde AUGUSTUS FINALE SLUITING die nu nog proflteeren willen van de SpotkoopJEs moeten zich haasten want alle dagen wórden er veel Goederen verkocht alles moet weg Bedden Dekens Gemaakte Goederen Luiermand Goederen Stoffen en Katoenen voor Japonnen Eitrages Tapijten Loopers Gemaakte Kamgaren Pakken Demisaisons Rogenjussen Gebreide Goederen Meubels voor Gordijnen Wollen Artikelen Sporten Zwemkostnums te veel artikelen om alles te artikelen om alios te adverteeren een ieder moet zich maar komen overtuigen van de koopjes VAn BlOMMESTEIN S llMKT is proefontlerVmdelijk de BESTE i en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOILAND Wed I S KEISER Korte Tiendeweg Gouda n Een partij nieuwe en gebruikte Vlaggen en Stokken Ook nog Oranje Artikelen bijzonder geschikt voor de a s Feesten van H M de Koningm Nationaal Vïaggendoek 15 cent per el l r ledei zijn ei en WÊ Hronlngs Llmonade fabrikant Om zonder eenige kennis vlug en gemakkelijk Vijf Liter d i gel k aan 10 halve flesschen KRONISGSLIIUONAUB te maken en wel naar keuze PEAMBOZEN CITROEN KERSEN oJ SINAASAPPEL Per stel is de prijs frtaco thuis met gebruiksaanwijzing slechts SO et 2 stel in eens franco 90 etê na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons biJ 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatsen van ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond Bij een zeker aantal stel ik de prijs nog lager Vraag schriftelijk de conditiën Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen Uggen ter in age H 95 Cent P P SOOS Men ieder machte ieh voor namaak Let op t adres TIENDEWEG 59 K 8 DE BOER Sneek Bulteniandsch Overzicht Deze week begint te Rennes het nieuwe Dreyfus proces waarschijnlijk in esn groote zaal zoodat de zitting van den krijgsraad met recht openbaar zal kunnen heeten Heel de wereld zal in de volgende weken want in zes dagen zal het proces wel niet afloopen hst oog gevestigd honden op die vrij doodsche vervelende stad in Bretagne met zijn vele en groote kazernes Ook Duitschland natuurlijk en de Dnitsche regeering en haar gezant te Parijs graaf MÖaister zullen wel bijzonder scherp luisterenwanneer de getuige generaal Mercier aan het woord komt Mercier moet nog steeds van zins zijn te zeggen dat hij de verzekering van Dreyfus schuld heeft van graaf Munster ea zal wanneer deze zooals hij vooruit verklaard moet hebhen dat hij zal doen dit ontkent aan de rechters de kens gelaten een Franschen generaal en een vreemden diplomaat Dat Mercier s verzekering al wilde men haar gelooven geen bewp is kan natuurlijk dezen man zonder eenig begrip van recht en procedure niet vatten Dot blijkt ook weer uit zijn laatste uiting Deze luidt aldus Dreyfus zal zeker weer veroordeeld worden want in deze zaak is er zonder twijfel een schuldige Die schuldige dat ben ik of dat is hij Daar ik het niet ben is hij het En dan volgt de verzekering dat Mercier bewflzen zal dat Dreyfus een verrader is Is het niet belachelijk Comely zegt het nog al aardig in den Figaro Het is niet bewezen het is niet waarschijnlijk het is zeer tw Ielachtig zelfs dat de vrijspraak van Dreyfus zou beteekenen dat generaal Mercier zjn land heeft verraden door de m het borderel genoemde stukken aan het buitenland te leveren Men beweert niet dat generaal Mercier een verrader is als Dreyfus vrijgesproken wordt zal het niet noodig zijn den ottdminister in de plaats van den veroordeelde op het schandebankje te plaatsen Na dan nog eens ten overvloede herinnerd te hebben wat de misdaad is van generaal Hercier een misdaad heelemaal onafhankelp van den uitslag van het proces te Rennes zegt Comely dat de formule h § of ik te voordeelig is voor generaal Mercier zij moet luiden Of Dreyfus schuldig is of niet ik ben het in elk geval V Het nieuwe ministerie staat als volgt in Üe Moniteur Beige Het ministerie van spoorwegen is voorloopig verbonden met het ministerie van nijverheid en arbeid Benoemd z j n tot minister president minis FEUILLETOIM Gedeoksehrlften van een Geiakioeker AMIBAL De vOUDELING Naar het J ransch i i DOOR W NUTTER Maat als men u zegt dat de zaak die ons hier voert uitermate bedenkelijk is zoudt e het dan iJiet aaïi het oordeel van den commissaris zelve overlaten om uit te maken of de zaken dergenen die 9ns voor zijn inderdaad eerst behandeld dienen te worden vroeg kaphdel iDegenen die n voor zijn hebben nog veel belaugtijker zaken dan gij met mogelijkheid hebben kunt Wacht dus tot uwe beurt daar is En zoo het de heel n niet voegt dan moeten ze maar heengaan en eens terugkomen of niet terugkomen al iiaar ze willen Isidore Fotard balde zijn vuist Raphael werd bleek van drift Gaarne had hij zijne Verontwaardiging den vrijen teugel gelaten Maar een waftrschuwende stem ried hem aan alle onaangenaamheden met de politie te voorkomen En bevreesd zijnde dat Potard die niet zulke overwegende redenen had om ten koste van aUea zijn bedaardheid te bewaren raiascfaien zou uitbarsten greep hij dezen bij den arm en fluisterde hem in dat Emilie er behoefte aan had dat zij lich inhoadftü en hunne bedaardheid behielden ter van financiën en openbare werken De Smet de Nayer binnenlandsche zaken De Trooz justitie Van den Heuvel oorlog gene raal Cousebant d Alkemade buitenlandsche zaken De Favereau landbouw baron Van don Braggen nijverheid arbeid en spoorwegen Liebart De offlcieuse Norddentsche bevat een Ung artikel over de resultaten van de Haagsche vredcsconferentie waarin gezegd wordt Wie de resultaten in hun geheel beschouwt moet erkennen dat roeds de uitbreiding van de conventie van Geneve tot den zeeoorlog en de gedetailleerde vaststelling van de oorlogswetten en gebrniken op zichzelf een belangrijken vooruitgang van de beschaving beteekenen welke de conferentie een eervolle plaats in de geschiedenis verzekert Ook de conventie betreffende arbitrage zal bij verstandige en gematigde toepassing in vele gevallen goed kunnen stichten al zal haar toepassing ook in den regel falen bij kwestièn die voor volkeren groote levensvragen zijn Het zal overigens een belangrijke taak zijn voor de regeeringen om toe te zien dat de nieuwe bepalingen over bemiddeling en arbitrage niet door averechtsche toepassing jnist de gevaren veroorzaken die zij bestrijden willen De besluiten van de Haagsche conferentie tot het beperken en het humaner maken van den oorlog zijn een kostbare erfenis van de ten einde loijpende eeuw aan de volgende een erfenis die den edelen schepper van het denkbeeld van de conferentie keizer Nikolaas tot blflvenden roem zal strekken Het wordt steeds erger in Oostenrijk met de protestbeweging tegen de afkondiging van het Vergelijk en van de verhoogde belastingen op grond van het beruchte art 14 De Gemeenteraad van Innsbruck nam met algemeene stemmen en zonder debat een scherpe motie aan tegen de afkondiging van het Vergelijk en tegen de suikerbelasting De afkondiging wordt als een openlijke schending van de grondwet gebrandmerkt Te öablong in Bohemen hadden omvangrijke straatbetoogingen plaats nadat een protestvergadering door de politie was opgeheven De gendarmen dreven het volk met de bajonet en kolfslagen uiteen waarbij vele menschen werden gewond De districtshoofdman heeft verzamelingen op straat verboden Ook te Eeichenberg zijn straatbetoogingen door de gendarmerie uiteengedreven Vele betoogers ziJn in hechtenis genomen De Weener Gemeenteraad heeft in buitengewone zitting En vast besloten den klerk met geen enkel woord meer te verwaardigen vielen zij neer op de bank ten gerieve van wachtenden op het bureau achter de balie geplaatst Eindelijk na verloop van een halt uur was het Isidore en zijn booVl ouder vergund voor den commissaris te verschijnen Deze magistraatspersoon scheen bijzonder gehaast en had het voorkomen alsot het onderhoud dat nog beginnen moest hem reeds veel te lang duurde Het was nog betrekkelijk een jong mensch ongeveer dertig it vijf en dertig jaren met een vroolijker voorkomen dan men bij hem acht gevende op zijn keuze van beroep zou verondersteld hebben lik heb u zeer weinig tijd toe te staan heeren en verzoek u dus u een weinig te haasten en vooral bij de zaak te blijven die u hier voert Mijnheer de commissaris zeide Potard ik kom mijn beklag indienen over Ho wat heeren gelieve mij te zeggen wie ge zijt Potard noemde zijn naam woonplaats beroep ouderdom etc Ën nu uw beklag zeide de commissaris Is die mijnheer uw getuige dan dien ik ook den naam en andere bijzonderheden van hem te weten Deze heer is mijn boekhouder antwoordde Potard zijn naapi is Louis Dubourg Hij is inderdaad getuige van mij eigenlijk is hij degene die klaagt En wat is uw beklag P Mqn kind wordt vermist naar wij veronderstellen door een list van huis gelokt en nu tegen de jrotestmotie aangenomen Een aanvnllinilamendement waarin de onderdrukking vaa do critiek op Ecgeeringsdaden door ontbinülngen van vergaderingen en inbeslagnemingen van kranten wordt afgekeurd werd verworpen Te Eger in Bohemen toog men na iet ontbinden van de protestvergadering de traat op onder het zingen van de Wacht am Bhein en het Bismarcklied Donderdagmiddag hebhen tengevolge van do principieele besluiten van de hoofdcommisjies der twee partijen ter zake van de schikking betreffende de uitslniting der werklieden drie gemachtigden van elke partij een bijojnkomst gehouden dm te spreken over de kleine wijzigingen welke de werklieden nog wenschten gemaakt te zien in het voorstel Voor de patroons traden op de directeur Lndvig Christensen de architect Thomsen en de kleermaker Hftslnnd voor de werklieden de afgevaardigden J Jensen en Lyngsie en e metselaar N Rasmussen Maar men kou niet tot een overeenkomst geraken De gemachtigden der patroons wilden van geen wijaiging weten wol zonden zij de vraagpunten aanhangig maken hij het hoofdbestuur van de patroonsvereeniging Eerst heden zullen de vakvoreenigingen kunnen beslissen Vermoedelijk zullen de patroons eerst nog een algemeene vergadering beleggen om over de TEOorgestelde wijzigingen te beraadslagen Verspreide Berichten UnKVFVS Het proces te Rennes wordt heden ochtend om 7 nur geopend Het is mogelijk dat er als de krijgsraad het noodig oordeelt ook s middags zitting wordt gehouden De warmte zal nu dan toch besloten is in de groote zaal van het lyceum te zitten minder hinderlijk ziJn De geheime dossiers zjjn te Rennes aangekomen het militaire onder de hoede van generaal Chamoin en een adjudant het diplomatieke onder de hoede van Paléologue De Liberté meldt dat de ongesteldheid van du Paty do Clam verergert en dat zijjii vrienden zich ongerust maken Is het werkelijk zoo of bevangt den doivelscheu bewerker zooals een blad schrjjft de vrees om Dreyfus in het gelaat te zien f Ttokije De Sultan heeft een commissie benoemd om de houding van Turkse aangaande de bijzondere overeenkomsten met Griekenland te bepalen Die commissie bestaat uit drie haar wil hier of daar opgehouden Uw kind Uw dochter zeker Ja mijnheer mijn dochter juist mijn dochter het schijnt dat Hier schijnt niets terzake aUjeblieft Uw dochter wordt vermist Ja Is naar gij veronderstelt door een list van huis gelokt zeidet ge dat niet Dat zeide ik mijnheer iGij veronderstelt het gij zijt er niet heel zeker van dat begrijp ik Die hst zal wel niet zoo bijzonder ingewikkeld zijn geweesi Wij kennen de jonge dochters zoo een weinig En op zulke gronden veronderstelt ge wegvoering door list Potard verhaalde zijn wedervaren van dien morgen en tevens de omstandigheden van Emilie s vertrek uit de ouderlijke woning onder welk verhaal hij meer dan eens door den ietwat ongeduldigen magistraatpersoon tot meerdere kortheid aangemaand moest worden of tenminste aangemaand werd lEr is in dat geval wel het een en ander dat misschien grond zou kunnen geven aan uw veronderstelling doch met de meeite voorzichtigheid Hoe oud is raejulTrouw uwe dochter f Zeventien jaar Een gevaarlijke leeftijd de leeftijd van het avontuurlijke Heeft zij minnaars MinnaarB mijnheer Nu ja een beminde iemand daar zij omgang mee heeft of omgang mee wenschte tVoor zoover m bekend is niet Ën ik heb ministers De ambassadeurs hebben de Porte den raad gegeven zich inschikkelijk te betoonen ZuiD ArttiK De Engelsche kruiser Doris het vlaggeschip van het Zuid en West Afrikaansche eskader heeft voor de Delagoabaai hot anker uitgeworpen Een broeder van Schreiner den eersten Kaapschen minister vindt het onaangenaam dat men de Transvaalsche sympathieën van ziJn broer den minister aan diens Duitsche afkomst toeschrijft Neen zegt de onbekende broeder in een open brief onze vader was wel Duitscher maar hij is toch een vurig Engelsch onderdaan geweest Dat gaat best samen meent hy De Duitsche afkomst van den minister heeft er niets mee te maken het is verblinding van hem BINNENLAND Protestantsch Staatsrecht Naar aanleiding van de gevoerde polemiek tusschen Dr De Visser en Mr Hubrecht over de vraag of Nederland is een Protestantsche Staat heeft V lu Het Ned Dgbl nog een viertal artikelen aan deze zaak gewijd onder het bovengenoemd opschrift en getracht uit de redactie van vele artikelen onzer örondwet aan te toonen dat er inderdaad een specifiek Protestantsch Staatsrecht is Aan het slot dier artikelen zegt hiJ thans Onze conclusie is dat er een Protestantsch staatsrecht is dat zich bijna op elk punt scherp van het Eoomsche staatsrecht onderscheidt Wie het verschil in de practijk zien wil vergelijke slechts het Nederland vóór de Fransche revolutie met den KerkeIpen Staat zooals het thans levende geslacht dien nog gekend heeft Geen staat is ook slechter bestuurd geweest Daar was geen vrpeid geen orde geen veiligheid voor personen en goed geen deelneming van het volk aan de regeering geen zorg voor onderwijs of zedelijkheid en geen welvaart Wat Nederland aan de Fransche revolutie dankt is nagenoeg niets Aan de Fransche overheersching onder Napoleon I dankt het zgne eenheid en dat is veel maar al de vrpeden waarop Nederland nu zoo trotsch is hebben 6f reeds voor de Fransche revoIntie bestaan óf zijn eerst na de verdrijving van Napoleon I ingevoerd Het tijdperk van de Bataafsche Republiek toen de vrpeidsboom geplant werd is geen tpperk geweest van vrpeid maar van losbandigheid geen haar volle vertrouwen Voor zoover u bekend is dit verandert Vader is doorgaans de laatste die met vrijerijtjes van zeventienjarige dochters bekend wordt Daarmee zeg ik niet dat hier uitzondering onmogelijk is Gij spraakt straks uw vermoeden uit als zou mejuffrouw uw dochter tegen haar wil ergens opgehouden worden Alvorens we dat punt in zijn geheel beschouwen wenschte ik uw gronden te leeren kennen waarop ge dat stegen haar wil bouwt 0p haar rechtschapenheid op haar reinheid en oprechtheid Op veronderstelde eigenschappen dus zeide de commissaris nadenkend zulke gronden zijn in een zaak als deze van weinig gewicht Het is mijn ervaring in honderden dergelijke gevallen lAls ik zoo vrij mag zqn mijnheer zeide Raphael dan wenschte ik op te merken dat uwe ervaring in dit geval van minder waarde is dan de ervaring van mijnheer Potard Zoudt u denken mijnheer vroeg de commissaris ironisch Ik meen het te kunnen aantoonen Het bestaan van ne en en negentig dieven bewijst niets tegen de eerlijkheid van een honderdste individu vreemd aan de negen en negentig anderen Enfin wij zouden afdwalen t zeide de commissaris en zich tot Potard wendende vroeg hij En nu een punt waarvan alhangt of wij iets voor u kunnen doen Verdenkt gij iemand van hetgeen gij veronderstelt dat geschied is Wordt vifw d ♦