Goudsche Courant, dinsdag 8 augustus 1899

Ha 5 41 6 0E 7 06 7 10 7 45 I SS 00 45 10 11 11 17 11 16 18 0 1 86 i 4 8 00 4 00 4 80 4 46 6 8 8 11 7 00 7 41 7 5 1 55 1 4810 80 VooSnrg 6 41 10 17 1 41 4 88 18 4 Zo t tm ï K e O r 110 81 1 66 4 40 80 10 08 ZeTenk Mo 18 10 48 0 4 51 8 81 10 11 Oouda 1 14 8 8 7 81 7 47 B l 9 OS F 9 17 10 1810 4 U M 11 01 U 87 1 17 8 14 8 87 4 17 5 08 6 11 8 00 MO 7 17 8 10 18 9 11 10 16 10 6 fi 0 D D A A HSTXIDAIL iaa Toa aolt t 8 31 1 0 1 17 SI 10 10 10 67 11 08 1 18 8 8 S II 10 6 18 1 1 18 1 11 l l I S 0 18 9 69 10 60 11 00 AmatW 8 01 8 68 9 06 1 15 10 54 11 41 11 17 1 00 8 88 4 16 4 67 8 00 S7 8 7 8 16 9 00 lO Ol 0 1010 43 1 1 87 11 6 Oouda i 0 I DA IM IICH f l nna U 5 80 8 84 7 60 8 18 9 07 Kl ll 10 57 11 00 ll 0 I IO 8 17 4 81 1 47 8 05 8 65 8 18 10 11 11 00 5 86 11 14 1 87 7 10 10 41 6 48 U ll 1 48 8 84 H 7 18 1 48 10 8 8 08 7 4 8 98 8 61 gg 10 51 11 46 11 88 1 11 8 08 8 50 6 04 8 88 140 7 8 l 5 11 18 11 81 8 16 7 18 8 80 18 1 18 10 11 11 00 U ll 18 07 Oudow ïo rd Utreokt imitO 85 7 10 7 401 8 46 1 1 il ll on 11 15 UO 8JI 8 81 4 46 8 18 85 7 16 8 10 9 111 41 Ulr hl s F T i ia Uoiula + a ♦ fl t 8 17 7 58 8 80 l 4 10 10 15 10 18 ll SI 11 01 1 87 S 08 8 80 8 6 4 48 1 88 8 41 8 83 7 88 l 10 0 10 84 6 16 4 18 8 14 10 88 11 68 18 17 4 81 7 89 10 54 5 0 7 0J 8 81 10 48 1 86 4 8il 7 87 9 4 5 50 7 17 7 87 8 86 00 9 18 9 51 10 59 11 10 11 11 11 61 l l 1 40 8 66 4 48 80 1 10 7 11 761 l 8 10 01 10 8 11 10 j 8 80 8 45 6 011 8 88 8 50 7 80 8 85 V 40 10 00 touda 7 17 7 84 8 11 8 48 10 18 10 48 18 611 011 841 88 401 4 18 1 47 7 l 7 81 8 14 1 18 10 87 11 10 Ulrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdtenst 1899 AanKevangeD 1 Mei TUd van Greenwich SOUDA 10TTIBSAM i nm 11 91 18 18 11 18 1 18 I U 8 88 8 41 f l li 4 18 4 89 4 48 1 11 8 11 7 14 7 88 1 17 8 81 10 1 10 89 10 87 8 08 8 10 8 17 80 7 88 8 18 48 10 11 1 80 ff ff ff ff ff ff ff ff tato riiiliatt a oot da la U Tartr jttaai ta ia aikalaa naaktpi la JI HolUadaaka Spool ff Iff 41 c AUeon de Diaadiga d AUeas la an 8o Uaaae £ xtn bi wtaleii f Op doH tttinea lijs Zondag Maandajf au Dinadag Modaagaahe OTTXBDAl SOTIOA ff ff ff ff U T ff 4 18 4 01 4 87 8 16 5 86 8 17 I i l ll ff ff ff ff 4 47 ff 17 ff ff lO Og 4 54 14 10 16 ff ff 1 01 ff 41 10 11 1 85 I U 4 81 4 84 8 07 5 46 6 81 1 18 47 8 1 8 10 18 1M8 11 5411 08 11 84 l li Il 7 44 S 0 8 14 00 il AUami la au la klalao aitra batalaii FaoiillaUal op dan loop kui nial gerakend wndff B Bollandaata apoor eOOD A D 1 08 1 01 1 14 1 11 ff i ia ff l 8 ff 1 80 1 41 na vauk 4 16 5 15 41 8 16 7 17 7 88 7 69 1 10 x ll 18 10 18 10 81 10 40 ll U 6 07 ff ff ff I U 10 11 8II ff ff ff 8 11 t 10 17 6 88 ff ff ff 8 p 10 8 5 87 5 56 8 15 48 7 41 8 08 8 418 48 8 8 1 4 O 10 44 10 68 11 07 M 18 57 1 41 4 15 4 45 58 10 18 t dperk van nationale kracht waarop een Kederlander nn nog met trots kan terugzien maar van schande De nationale geschiedenis werd verloochend de nationale politiek losgelaten en het nationaal Protestantsch karakter verwaterd Hoe beter Protestantsch Nederland waa des te meer kracht heeft het ontwikkeld Het Protestantisme was de kracht van Nederland in zjjn genden eenw en eerst als die waarheid weer wordt erkend is er kans dat de schoone dagen van vroeger wederkeeren Geen valsche verdraagzaamheid moet er toe leiden om van Nederland te maken een nentraal land met een nentraal recht Protestantsch willen de Nederlanders z jn en bHven Niet anti Roomsch in dien zin dat zj aan Roomsche medeburgers hunne rechten willen ontnemen Want juist die gelijkheid voor de wet b een macht van het Protestantisme die in Roomsche landen niet wordt gevonden Juist aan de meest Protestantsche beginselen danken de roomschen hier al de rechten die de Protestanten in Roomsche landen missen Nederland moet ol ultramontaansch worden en dat wil de heer Hubrecht nog veel minder dan wij of beslist Protestantsch blij en ook in z n recht Alleen dan kannen Protestanten en Roomschen hier in eendracht naast elkander leven Wij hopen dus dat de heer Hubrecht door het bovenstaande er toe zal kunnen komen om wat minder te dweepen met de beginselen der Fransche revolutie en wat meer met de nationale Protestantsche beginselen die op het Nederlandsche Staatsrecht hun stempel hebben gedrukt Vele zoogenaamde beginselen der Fransche revolutie zjn beslist Protestantsch van oorsprong en wie dat miskent bevelen wij de Studie aan der geschiedenis van Nederland en van de Hervorming Daar uit het onderzoek door den architect der Rijksmnseumgebonwen ingesteld naar den Groeten Kerktoren te Vianen a d Lek gebleken is dat de toestand er van te wenschen overlaat heeft het Dag Bestuur dier gemeente besloten voorloopig geen klokken meer te laten luiden b begralenissen iemengde Berichten Als het kali verdronken is Thans meldt men uit Loosduinen dat de reddingsmiddelen bti het zeebad aldaar nu in uitstekenden toestand en vlak b j de hand z jn Reddinggordels enz z n alle door nieuwe vervangen en het badpersoneel heeft v6or een paar dagen op last van den burgemeester hnlpolflcier van justitie tot groote tevredenheid ook van de talr ke badgasten proeven van bekwaamheid in het zwemmen afgelegd zeUs in de branding De Haarlemsche politie hield dezer dagen wegens dronkenschap zekeren C J oppasser in het krankzinnigengesticht Meoronberg aan die een ontvluchtend patiënt moest opsporen I In de provincie Groningen en ook in het Zuiden van Drenthe richten de jonge spreeuwen tegenwoordig enorme schade aan in bessentninen Doordat de spreeuwennesten met de schoonmaak gewoonlijk uitgeroeid 7 10 7 88 8 19 door 7 17 1M r 4i e 8o 7 10 8 88 01 S 44 8 11 8 1 C8 19 1 48 8 11 Botterdam Beurs h Rotterdam D F Bottetdam U 4 48 Oapelle 4 15 Hieuwerkerk 6 04 Moordreoht 5 U o d 5 17 7 16 7 87 5 46 6 6 14 A IO 7 16 8 09 8 48 8 4 8 J 87 9 00 7 48 8 01 I il 1 07 1 85 10 18 Gouda ZiTenliuiiaii Moerkapelle SofftermeetZegwaatd Voorburg Has Oouda Mflordrwht Nieaverkerk 0 eU6 BottgnUm M Rotterdam Eottardam B worden en daardoor het eerste broedsel vernietigd bouwen de spreeuwen direct weer nieuwe nesten waaruit de jongen nn klaar zijn Deze voeden zich in den regel voornamelijk met wonnen en dergelijk gedierte maar nu door de ontzettende droogte dit aas op het veld niet kan bemachtigd worden strjken geheele vluchten neer in de tuinen waar vooral de bessen het moeten ontgelden Zoo werden bij iemand in één dag niet minder dan tweehonderd boomen geplunderd en de zeldzame brutaliteit van de jonge spreeuwen is oorzaak dat de bewakers handen vol werk hebben ze er uit te houden Uit Grindelwald is het bericht gekomen dat een Engelsche toerist met twee gidsen het Schreckhom bestjgend overvallen is door eene sneeuwstorting waarbj alle drie ernstige verwondingen bekwamen Bljkens te Londen ingewonnen inlichtingen moet de toerist zjn de heer Frank Bergne een zoon van een hoofdambtenaar van het ministerie van buitenlandsche zaken Sir Henry G Bergne Volgens een bericht uit Bern is een Zwitsersch Kamerlid in bet Kiendal in een afgrond gevallen en overleden Zjjne dochter stortte mede in de diepte doch behield het leven De Transvaalsche Beweging Langen Ujd heeft ons volk de verwikkelingen tnsschen Engeland en de ZuidAfri kaansche Republiek aangezien zonder dat het zich verplicht voelde zijn gevoelens te laten blijken Niemand behoefde te gelooven dat het voor de zorgen en gevaren van het Transvaalsche volk onverschillig wa De Nederlandsche pers die haar oordeel over de politiek van deze Engelsche regeering tegenover de Boeren onbewimpeld nitsprak mocht in deze zeker het orgaan van de openbare meening heeten Maar men twjf elde hier aan den eenen kant aan de mogel kheid iets voor Transvaal te kunneb doen en achtte aan den anderen kant den rechten tijd nog niet aangebroken vreesde voor het ergste niet Een paar weken geleden hebben wij een beroep op het Engelsche volk aanbevolen Het gevaar voor de Republiek kwam nader en wg hadden ons laten overtuigen dat een krachtige stem uit het Nederlandsche volk zich richtende tot het Engelsche daar niet zonder invloed zou blgven En was eenmaal de openbare meening in Engeland gewonnen dan zou de regeering er den terugslag van voelen moeten Met de voorbereiding van een adres dat aan het Nederlandsche volk zou worden voorgelegd ging een week heen en toen legde de Engelsche minister van koloniën een verklaring in het Lagerhuis gaf die de hoop wekte dat het gevaar wijken zou Dus ontraadden v op dat oogenblik de adresbeweging te beginnen 9 14 10 41 U ll U IS 11 81 ll 4 11 81 11 88 1 l t 1 14 1 18 1 14 U ll 9 40 U I8 10 1 ff I0 l 10 8 10 48 10 01 10 17 1114 U t5 11 18 40 ll l 10 1111 16 U ll 11 80 ff U 41 U ll 10 46 11 48 It 11 45 Maar sedert is die goede indruk weer verstoord en de toestand is meer gespannen dan ooit Fm zoo is dan de tijd ryp voor een openl k getuigenis van het Nederlandsche volk Het zal de broeders in Transvaal toonen dat wij in deze moeilijke dagen met hen zijn het moge weerklank vinden bü het weldenkende deel van het EngelscAe volk Maar dat men dat getnigenis nu zoo krachtig mogelijk make Er is dan een adres waarop wü alle volwassen landgenooten mannen en vrouwen nitnoodigen te teekenen en er is een vergadering die a s Woensdagavond te 8 uur in het Verkooplokaal te deier stede gehouden zal worden waartoe wij onze stadgenooten en wie van buiten willen komen oproepen Het adres volgt hieronder WJ laten eenige ruimte daaronder open Men knippe het uit onze krant men verzamele er eenige handteekeningen op en zende ons het uitknipsel daarmede toe Wj zullen het dan weer opzenden naar de plaats waar de handteekeningen verzameld worden Wij zullen het adres eenige malen achtereen afdrukken om zoodoende gelegenheid te geven zooveel namen te krijgen als mogelijk V Aan het Volk van Groot Britanniê Wij Nederlanders verwant aan ü door een gemeenschappelgken oorsprong door overeenkomst in geschiedenis en traditiën door gelijksoortige zeden en staatsinstellingen ontleenen aan deze verwantschap waarop wiJ trotfcch zgn de vrijmoedigheid om uitdrukking te geven aan den onweerstaanbaren aandrang van ons hart en de diepe overtuiging van ons verstand dat er bevelen uwer een sterke neiging bestaat een schromelijk onrecht te begaan jegens het volk der Zuid Afrikaansche Republiek eene loot van omen gemeensohappeljken öermaanschen stam een volk zwak in aantal maar sterk door de deugden welke door ajle Angelsaksers op den hoogsten prijs worden gesteld moed onafhankelijkheidszin zelfbewustheid en godsdienstzin Wij doen een beroep op uw dieper besef van rechtvaardigheid en edelmoedigheid wanneer w U toeroepen Laat af van de pogingen door sommige uwer geldmannen en staatslieden beproefd om dit volk te belemmeren m de geleidelgke ontwikkeling van eigen aard en aanleg en te onderwerpen aan twen wil Laat af van het zoeken en aangrepen van aanleidingen en voorwendsels om ü te mengen in zflne aangelegenheden omdat het deze op andere wijze regelt dan U redel k en wenschelijk sch nt Laat overigens dit volk zich natuurljk ontwikkelen zelf den geest des tps ondergaan die onvermijdelijk voordrijlt op den weg van vooruitgang in stoffelijk en geestelijk opzicht en elke gewelddadige stoornis veroordeelt omdat z de geleidelijke ontwikkeling veeleer vertraagt dan bevordert 4 11 8 08 I 0 8 18 5 40 4 4 40 4 8 ff ff ff 1 05 ff 8 40 ff l ll 11 48 1 44 1 54 1 01 I OI 1 14 EN B 8 41 AS I 4 18 WJ vragen u dit dringend niet alleen omdat eene andere politiek leiden moet tot geweld bloedstorting broedermoord maar ook omdat daardoor het recht geschonden de naam van Britsche rechtvaardigheid geschandvlekt van Britsche scherpzinnigheid onderm nd en die van Britsche grootmoedigheid tot een spotternij gemaakt wordt STADSNIEUWS GOUDA 7 Augustus 1899 Zaterdag is te s Gravenhage geslaagd voor het eiamen hoogduitsch 1 o de heer L J den Hartog alhier De tot de 6e klasse bevorderde leerling van het gymnasium alhier H Nanning is geslaagd voor het staatsexamen geneeskunde enz Te Rotterdam had gisteren een natimalen zwemwedstrijd plaats waarin door den heer A Goedewaagen werd deelgenomen die een tweetal prijzen behaalde en wel voor zwemmen met minst aantal slagen tegen stroom en gekleed duiken Zaterdagavond werd door het Hollandsch Tooneelgezelschap opgevoerd het drama ia 5 Bedreven van D Ennerie Paljas De hoofdrol werd vervnld door den heer Barendse die deze op uitmuntende wijze vertolkte Uj werd waardig terzijde gestaan door Mevrouw Potharst Grader die ais zjne echtgenoote onberispelgk en nitmuntend was De overige dames en hoeren van het gezelschap zij brachten het hunne bij om het geheel goed te doen slagen Door den heer J MuBeh werd de proloog uit Paljas uitstekend ge zongen het applaus was welverdiend Gisteren avond gal het Hollandsch tooiselgezelschap in de tent op de Markt albier het bekende drama Maria Antoinette Dank zjj het prachtig samenspel der migd werkers die dit stuk op uitnemende wJm vertolkten amuseerde zich het talrijk publiek dat bijna de geheele zaal vulde uitstekend Boven allen blonk Mevrouw PotharstGrader die de titelrol vervulde uit Haar spel was in een woord uitstekend Hoe juist gaf ze op de verschillende momenten de inwendige ontroering van de ongelukkige vorstin terug En dan de costumes die haren rang luister moesten bijzetten Deze waren prachtig ja echt vorstelgk Haar geheele verschijning maakte dan ook diepen mdruk op het publiek dat haar verscheidene malen stormachtig toejuichte Waardig werd zj bijgestaan door Mejjilfronw Beersmans die de rol van Prinses Elizabeth de zuster van den Koning ook op meesterlijke wijze heeft vervuld Ook zn blonk hoewel in mindere mate als haar schoonzuster uit door hare prachtige toiletten Een lieve verschijning was verder nog Mejuffrouw de la Mar die haar rol als Prhises Charlotte zeer goed speelde Onder de heeren blonk de heer Barendse als Lodewijk XVI uit Zijn spel vooral in het laatste gedeelte van het stuk was onberispelijk Ook de heer Verhagen als Hertog van Orleans gaf ons zeer goed spel te zien alleen zouden we hem aanraden over het geheel en vooral in zjn monologen wat natuurlijker en losser te wezen Het moet echter erkend worden dat zijn rol hoogst moeiel k was Verder blonk nog de heer Potharst als Graaf Persen uit vooral door zijn natnur lijken militairen toon Jammer dat zijn rol hem niet in al zijn meesterschap liet zien Als zeer verdienstelijke acteurs deden zich Y 10 17 10 14 F 10 81 r 8 t 10 4 10 47 10 11 ff ff ff M ff ff ff ff ll S 7 40 11 41 Ml loje 10 49 verder nog kennen Hesaelink en van Elxen die hunne rolldn als Cagliostro en Bobespierre uitnemend vertolkten Wat het decoratief betreft dit was uitstekend Het was voorwaar geen gemakkeIjke taak door het vele veranderen der scenes Vooral in de tuinscene op het kasteel Trianon trof ons het prachtige decoratief Een woordj van lof verder nog aan de beide musici qie de pauzen op zulk een uitnemende wgzé aanviilden Het is waarlgk door het bestuur goed ingezien dat het publiek van zulke muziek meer houdt dan van een lawaaimakend orkest Het geheel was zoodanig dat het publiekzich uitnemend amuseerde Wij raden danook een ieder die dit theater nog niet bezocht heeft ten sterkste aan dit nog te doen Zij die eenma een bezoek gebracht hebbenbehoeven zulk een aansporing niet meer we zjn er zeker van dat zij nog eens terugkomen I In de sociteitszaal der R K Leesvereeniging alhier werd dezer dagen eene muurschildering voltooid welke zeer verdienstelijk is uitgevoerd ddor onzen stadgenoot den 16jarigen jongeiheer Theodoor Bertels Het stuk voorstellende een Romeinsch gebouw en landschap I aan de zee neemt de geheele linkerijijde van de waranda in en mag te recht een sieraad genoemd worden van het socit itslokaal Door de bezoekers wordt het werk van den jeugdigen schilder met veel belangstelling in oogenschonw genomen en dit is het dan ook ten volle waard De beschildering van de rechterzijde 18 eveneens der waranda dragen aan hem opge G N Bij den heler H Terhell die het Café Vrede Best heeft overgenomen is gedurende eenige dagen der kermis opgetreden Madlle Sinmester een 15 jarige zangeres die over een fraai geluid beschikt en waardig wordt bijgestaan door de heeren die in den schouwburg ons op zulke uitstekende muziek onthalen VERSCHEIDENHEID Een middel om land te kragen Een be jaarde krijgsihan uit den stam der Maori s had zich dezer dagen voor een gerechtshof op NieuwZeeland te verantwoorden Het liep over een gpschil tnsschen hem en een anderen inlMorling een knappen nauwelijks den knapenleeftüd ontwassen jongeling die beweerde dat eien strook land die de dappere krijgsman sedert eenigen tijd in bezit genomen had reeds gedurende verscheidene geslachten Aan zjïn tAnilie had behoord De rechter wendjle zich nu tot den beklaagde met de vraag hoe hij het in bezitnemen van de bedoelde strook grond kon wettigen De krijgsman stond langzaam van zjjn zetel op wees met een verachteljk gelaat op zijn jeugdigen tegbnstander en antwoordde gelaten Vflftien jarfen geleden heb ik zijn vader opgegeten Bijgevolg behoort het land aan my Hoe het proces eindigde is met bekend In het Berliner Tageblatt komt een schetsje voor van een fietstochtje in Holland door dr GrUiteflen dat zeer geschikt is om andere Duitschers tot navolging te nopen De schrijver prijst de inschikkelijkheid van onze douanebeambten ten opzichte van dóórtrekkende wielrijders en eveneens de goede bestrating van onze meeste wegen Hij kan niet laten eenlvergeiykingte maken tnsschen zijn land en België eenerzijds en ons land anderzi de op t stuk van douane en bestrating namelijk welke geheel ten onzen voordeele uitvalt Vrpag is to Amsterdam een ernstig ongeluk gebeurd Sedert eeni e dagen zju werklieden bezig met het opschilderen van de Noorderkerk op de Noordermarkt men zou nu de laatste der vier gevels onder handen nemen Te half acht werden twee gezellen in de daarvoor gebrnikeljke mand tegen de bftitenzijde van den gevel omhoog geheschen daar zü met de houten balustrade op de nok zoude beginnen Twee kameraden stonden op de straat aan de hyschtouwen Het hiJBchen waaraan de werklieden in de mand zeU medehielpen ging zonder stoornis totdat de mand nog ongeveer een halven meter onder de balustrade was Toen is dojor een of andere oorzaak de haak waaraan de mand hing uit deins van de katrol geschoten tengevolge waarvan zg naar omlaag viel pe mand kwam terecht tegen een uitsteeksel in den gevel en kantelde loodat de beide mannen op een hoogte van ongeveer 60 M naar beneden storten De ongeluk dge braken hals en schedel tagen de straatsteenen en gaven uauwelgks een teeken van leven meer toen men hen opnam In het politiebureau waarin onmiddelgk werden binnegmbracht gaven zij na weinige oogenblikken fen geest De namen ider rampzaligen zün J H Weetzel oud 142 jaar en H Ditz oud 11 jaai Beiden waren gehuwd en vader van 6 en 4 kinderen Het feit dat de patroon de heer P der Duin het leven zjner werklieden tegen ongelukken verzekerd had was natuurlijk niet in staat de smart der vrouwen toen zjj met de ontzettende gebeurtenis waren in kennis gesteld te temperen Rechtszaken Men meldt uit Amsterdam Ook door mr van Gigch den verdediger van Haas is thans appèl aangeteékend tegen het door de rechtbank gewezen vonnis De rechtbank te Dordrecht heeft Dingeman Bergijk te Zwijndrecht Lambertus Smits en Hendrina Schmitz wed Laepler beiden te Dordrecht verdacht van doodslag gepleegd op Louise Bakker in den nacht van 24 op 25 Juni jl buiten vervolging en in vrijheid INQBZONDEN Manheer de Redalttmr Vergun mij s v p een klein ptotaje in uw veelgelezen blad Het scheelt niet veel of de Kermis is achter den mg en we kunnen niet anders zeggen dan dat we in sommige tenten en andere gelegenheden ons den geheelen tjjd kostelik hebben geamnseerd Dat dat overal niet zoo het geval was nu dat weet iedereen Nemen we als voorbeeld maar gewoon de Sociëteit Ons Genoegen Van het speci liteitengezelschap dat daargeëngageerd was zou ik niet graag ietsdurven en kunnen zeggen Het was behoudens enkele uitzonderingen uitstekend jaonovertrefbaar Eiken avond waren demenschen reeds vroeg in de zaal aanwezig om n goede zitplaats machtig te worden Omhalf zes en zes nnr stroomden de menschener al heen ofschoon de voorstelling pas omacht uur begon Twee volle uren om doorte brengen do tijd die een jongen s middagsschool heeft Vraag eens aan hem of hetniet lang duurt of die t d niet voorbijkruipt Iedereen klaagde over verschrikkelijke verveling daar er wemig of geen afleiding was Vraag nu eens aan iemand hoe hiJ zich verleden jaar geamuseerd heeft en hij zal antwoorden Wat hebben we toen een lol gehad h é met die confetti en serpentines En werkelijk toen was het leuk toen ging men voor zjjn pleizier naar de Sociëteit O G toen genoot men dair meer dan op de kermis Maar nuf Overal staat te lezen Ter voorkoming van onregelmatigheden is het werpen van oonlotti serpentines en dergelijken verboden Overal in de zaal hangen bordjes buiten is het zelfs aangeplakt ja belachelijker het stond zelfs nog op de programma s net eender of we niet lezen kunnen Zijn we nu zulke groote ezels f of hoe zit datP Indien het publiek zich het volgend jaar weer zoo moet vervelen dan wil ik haast wedden dat er niemand komt Waarom dat toch afgeschaft Well Omdat de consumptie er onder leidt Wie confetti in zijn glas krijgt kan het niet meer uitdrinken Volkomen waar Maar voeg ik er bij men heeft toch licht nog een dubbeltje in zijn zak om een ander te koopen t Is immers kermis Toch het eene moet zoo goed gezegd worden als het andere Met serpentines worden dikwflls glazen omvergeworpen en dan komen de Ueve dametjes in t wft met vlakken in haar mooi costuum thuis en dikwijls wordt er zoo verbazend met confetti geworpen dat do glazen al vol zitten vóór dat ze bezorgd zju en dan worden ze door den besteller meestal niet geaccepteerd Maar er is wel een mouw aan te passen Wat meer voorzichtigheid zien wat men doet niet mikken op de consumptie maar op de personen indien dit alles in acht wordt genomen dan znllen er geen onregelmatigheden voorkomen en het bestuur der Sociëteit Ons Genoegen is er zeker van dat het publiek zich vermaakt en daar is het toch geloof ik om te doen A 8 Donderdag is het de zoogenaamde Kinderkermis Confetti eu serpentines gooien dat is zoowel leuk voor kinderen als voor ouden en daar de bovengenoemde kermis toch buiten gehouden wordt heeft niemand van het gooien last t Zou dus geen bezwaar zijn die bordjes en aanplakbiljetten vóór Donderdag op te ruimen Het jongere geslacht zal zich daif niet zoo vervelen als wfl deze week Altgd hoort men dus ook onder de zangnummers en voordrachten de kelners roepen Alsjeblieft heeren vlakken Het ware te wenschen dat dat gedraai ten minste onder de zangnummers ophield t Is hinderlijk voor de zangers en voor het publiek Dat roepen zou niet noodig zijn wanneer de paden vrj bleven maar iedereen wéét wel dat dat nu eenmaal onmogelijk is De kelners belemmeren ook het vrge nitzicht naar het tooneel We moeten tegenwoordig toch al zoo n moeite doen om over de bloementuinen van sommige dames heen te k ken U dankend voor de verleende plaatsmimte verblijf ik hoogachtend HliiNBI De grootste keuie en Haute Nooveioti s lg MEREN DASSEN vindt men bij A Tas OS As Hd Tailleur Kleiweg E 73 73 i GOffPA TeiephOftH Mo 31 Beurs van Amsterdam 4 AUGUSTUS I Vrkn Slotkrs f Mmi A i Cart Ned W 8 1 11 81 8J 93 8 lOOV 88V4 S i 8Sl 84 86 961 101 67V M a M i Vi löö 84V 91 a 811 486 5 los 804 164V 8 8Sl Wh dito dito dlic 8 dito dito dito 8 HoHaa Obl GouJI 1881 54 Itaui bHbruTiugl8 l 81 5 OoariKl OW in papier 1888 5 dito ia zil erl898 5 PoalDSAl Obl met coupon 8 dito ticket 8 aoaliini Obl Binnonl 1894 4 dito Oeoona 1880 4 dito bij Botha 188 4 dito bji Hop 1889 90 4 dito iu goud leen 1888 8 dito dito dito 1884 i d i Parpot aohuld 1881 4 rminn Qepr ConT leen 1890 4 Oec leaning aeiie O Geo leeain une C ZoiB Aff Bm r oblg 189 M iI0O 0bLBuit Sch 1890 8 TïUKBlU OH t onbop 1881 kltniaui Obligation 1895 8 BoniUAK Sted leeu 1894 8 SlD N i r Hnndela aand Arendib Tab MiJ Certiïoaten Deli tanuohappij dito Am Urpotbcekb pindbr 4 OuU M j der Vorateol aand 118 UOV 90 89V 10 184 I85V 10 66 86 181 4 97 8V lOOn 100 U4V iTiv 58 78 1041 68V 180 810 108 101 100 117 U7V 101 84V Gr Hjpolheokb paodbr 4 Kaderiaadeohe baak aand Mad Handalmaataoh dito N W k Pao Hjtp b paadbr 8 Bott Hjpotheekb pandbr 4 Dtr Ihpolheekb dito 4 OonaNa oat Hong bank aand KoaL Hjr otheokbank pandb A Mniu tqut hypotk pandb 4 Maiw L G Pr Um eert 6 NlB HoU 81 0PRU1MII G van aUe nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen D lS41fl§IOill 361 Staats loteriJ Ie KlaaM Trekking van Maandag 7 Augnatua No S0808 1000 fNo 8714 1500 No 16IS en 78S ieder lOOO No 10516 400 No 886 au 1S4 k ieder ƒ 00 No 1888 6178 81 10S£0 en l4SiB ieder 100 Frijaen van ƒ 80 99 i53 4861 88V0 10155 118 0 16801 18871 80S 4 1084 S379 8 18913 1 748 74 81 16 6148 8486 10574 69 88 8 80 88 56 71 87 18066 16888 t 418 1707 70 88 I 181 6 1 1 18734 84 85 6818 4 10608 18918 16037 67 84 70 9 8 81 19 77 1S I7 7 501 81 6863 8841 61 1 8I8 90 74 39 1887 65 68 86 41 18187 1881191 79 59 88 79 89 91 14 679 87 88 85 10705 13438 18891 68 711 1908 1400 78 88 88 18431 88 888 66 18 84 67 13558 61 19007 9 68 89 8738 00 84 18695 15 80 99 5 05 8808 10801 18881 18844 45 SOOO 43 18 38 34 88 66 18 6838 45 10910 88 18781 681006 88 51 88 96 84 78 88 88 54 11188 13713 97 nnj 41 8119 57 7 074 95 71 188 1 19867 79 81 5830 79 11108 18809 18968 19 40896 3188 5901 4 38 O 74 78 lUl 95 6103 9161 11100 13917 8 ie 8 6178 9116 18 16 17000 11560 4 3816 6386 18 14 81 8 77 80 61 80 80 71 14081 86 11 6 85 91 J8 91 U i7 88 19687 1807 H 6 10 6 8 88 89 60 10 siU 8 84 11815 14381 98 19704 40 89 6611 85 89 56 17176 8 88 8601 84 S3J8 58 71 17307 88 1330 56 t 40 11408 14485 10 19819 74 68 670S 9448 70 14 05 17 19914 1468 3808 84 64 11611 O 17401 87 1810 3901 O 9 04 3 14845 4 10058 48 a 6873 13 11850 147 1 18 78 80 18 6964 15 1 58 89 10185 SI 7081 17 77 65 8 85 4008 44 93 BI 14888 11578 80848 735 34 17 B63 11718 89 98 71 1 8 99 83 88 14984 17607 88 95 4114 7189 980 99 5 38 86 1831 38 7349 7 11010 1 054 17713 10898 1970 8 61 r 88 89 35 80408 71 9 75 11 1911 15176 17811 IS 8 4800 8 tl 11181 91 17 94 lOil II 7484 68 88 15119 49 10689 3 68 59 81 46 8 73 10601 88 87 78 0083 61 78 179K9 18 4 4815 7 45 41 11389 1B313 18016 88 81 81 78 88 18503 15 18119 10788 11 6 74 l I lO 71 88 94 67 4418 7861 99 58 97 18 17 1081 71 89 3 10101 15404 58 81 II 4571 96 61 tl 17 88 87 1131 85 7836 10875 87 58 94 10910 67 4637 8008 77 1I6 1 54 18491 II 1888 471 71 78 117 1 58 18540 58 8417 41 SU4 79 11809 O 78 18 i60 83 58 10411 40 16588 78 88 4840 8 10 48 85 74 18606 99 Veemarkt te Rotterdam Maandag 7 Augustus 1899 Vette Oasen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 3a 2e kwaliteit 38 3e kwaliteit 35 cent per half Kilo Vette Kalveren red aanvoer ie kwaliteit 37 2e kw 24 3e kw 30 cent per half Kilo Vette varkcna goeden aanvoer ie kwalittdt i7Vi 2e kwal 16 3e kwal 15 cent per half Ktlo Vette Schapen en Laoameren d aangevoerd De handel was m vet vee vlug vette kalveren en schapen redelijk m prijs varkens stug iets minder in prijs ADVERTENTIEN Voor de talrijke blijken van belangstelling die wiJ in de laatste weken ontvingen betuigen wij onzen hartelijken dank H J W HUBER A HUBKK SCHRAAOEN DelfIscheSlaolie GedeponecFd SB rmvii Muiid OnuMn HMiielsmerli j j Catvc Detfl EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur Ë BOHOEKS DEVENTER Model A zonder rem en schermen f 87 50 Model ft met 90 Model A 110 Model AJ 125 Model AAA 145 LUXE EIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 1B5 LüXE ACATj NE 180 P S DAMES KETTINGEIJWIELEN opalle prijzen t 5 hooger VertiigeD iwr lig r J C DKBUITER Gouda