Goudsche Courant, dinsdag 8 augustus 1899

ffiddelta Scliool CAFÉ RESTAURANT VREDE BEST No 7060 Woensdag 9 Augustus 1899 38ste Jaargang mmm mmm I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Kfo M De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per diie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No M A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer Hl Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des Biidd Handel en Administratie m BAA6 Barentszstraat 49 Oammtsêie van Toexieht de Heermt Mr M J C M KOLKMAN Ud der Tweede Kamer Jhr Mr A F DE SAVOENIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTBESEN Ud der Tweede Kamer L D J L DE RAM Mr W DE RIDDEB Directeur derHaagsche Bank H P DE SWABT Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Gravenhage Opening 1 September 1899 Voorbereidende éénjarige cttraus voor jongens van omstreeks 1 5 jaar Tweejarige iurnm tot opleiding voor den Handel en twee d driejarige zie Prospectus voor enkele Bxamenê Leer lingConsnl Ambtenaar b i de GemeenteAdministratie ol aan de regeeringsdeparte menten Voorbereiding voor de studie van het Notariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van 2Vs i uur Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospeotns verstrekt gaarne De Directeur F TTCÜÊSTUM thans nog Leeraar aan H B S en Gymn te DOBDBECHT Zaterdag 19 Augustusl899 des namiddags 1 uur zal te ÜÏEECHT in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen aan de Mariaplaats publiek worden verkocht mm HOFSTEDE met WEILAND HOOILANI en BOOMGAARD in de Bulge Welde gemeente Zange Ruige Welde nab j Oudewater groot 6 10 92 Hectaren Verhuurd aan M Verkleij voor i 400 per jaar de Gebouwen tot 1 Mei 1900 en het Land tot 81 December 1899 Te Betalen 1 October 1899 Grondbelasting 1 Sl SOj Polderlasten f 27 061 Toegang te bevragen bü den huurder Te vollen in vier porceelen combinaties en massa Breeder bö billetten die even als nadere inlichtingen te bekomen zjjn te Utrecht ten Kantoren van den Notaris Mr C W VAN DEB POT en van de Hecren LORAN EN ZOON aan de Nienwegracht Nos 73 en 90 TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 VAN Blommestein s Inkt is iro fonilerVmdelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Een ware Schal voor de ongelnkkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en gehe me uitspattingen i het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI G Hollandsche oitgaTe met 27 ib Prjs 2 gulden Ieder die a n de venohnkkelflke gevolgen van dew ondeu Ifldt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt iaarlps duiiend van een lekeren dood Te verkrflgen bj hetVerh g Mag iin te Leipiig Neumarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland Ueden Avond VOOR UET L UTST optreden van MUe CESARINE MINNESTER de zoo gevierde v jftien jarige Romance Zangeres van het Conservatorium te Brussel Aanbevelend H TËRHELL BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOEKSDAii 18 OCTOBER en op VRIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bti plaatsing der Loten zal de 1ste Prfls bestaan in een COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar tegen ft hel Lol H voor f 10 bij A BRII liMAl en Zr LANGE TIENDEWEG Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de allerw e bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract Meiiamhe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van R m YAiH JSCHAIK Co üenHaagr l SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co s Melianthe is liet beste middel der wereld Co S Melianthe geueest Kinkhoest Co s Moli ntbB geneest zoowel oud als jong Co s MoIi ntllO mag in geen huisgezin ontbrstcan ft CO B Meli nthe staat voortdurend onder Scheikundig toezicht Co s Melianthe helpt onherroepelijk Co S MellailtllO is bekroond met Ëerediploma s Co s Molianthe is bekroond met Goud Co s Mölianthe is bekroond met Zilver Co s Klellantlie i verkrijgbaar in flacons van 40 Ct$ TO CU en f bg Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gmda O MIEBIMS Kleiweg B 100 Qauda S B VAN MILD Vee ratal B 126 te Qmida A BÜÜMAN Moordrecht J C BATELAND Boekoap B V WIJK Oudeuiaicr M KOLKMAN Waddinxveeii H EOLLMAN Bodegraven PliimE Nituuierkeria d IJul W J Ti DAM Haaetreeht A N Tin ZESSEN Schoonhoven Let vooral op de ECHT Jtandtealcening xnet rood letterSé jOberlahnstein emCeTEURDCK victoria BROH OBeRlAHRSWM Overal 42£E£ jA verkrijgbaar Maatschappij tot ExploitcUie ran de Vietoria Bron Kanttor voor Nederland Boompjeê éO Botterdam ZülDER HYPOTHEEKBANK geceêttga te BHEUA MMlschappellik Knpitwl Een Niilloen Gulden waarop 10 pa gestort Oeheel geplaaUt Directeuren Mr H B VAN MAASDIJK en E J M DB BRÜIJN De Bank verstrekt voor vaste termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Hnizen en LanderSen tegen matige rente zonder voor i et Uingjn tonder bUberekening van ndmlniatratlekoêten en geeft 3J en P roMaortmen uit in stukken van ƒ 1000 BOO en ƒ 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Godda bj deFirma MONTIJN DOETLAND tQoedkoopBte en soliedst ad Vervoer van lolioeaeir B oowel binnen al bniten de eiad met geiloten wageng il hg A ORAVESTEIJN OudeGouwe Mie wordt tegen Tranêport tehade venekerd ZOMEIITHEATEU standplaats GROOTE MARKT HOLLANDSCH TOONEELGEZELSGBAF VAN HIT Paleis voor Volksvlijt te AmsterdamBest BAREND8E Adm VERHAGEN Reg POTHARST Dtosdag $ Augustus iS99 S unr BS EEB m FmUE Tooneelapel in 5 Bedrj ven naar het Fransoh van Leon Batn en Maurice Desoignes Suoceeetuk van het 66 elsehap en teAmaterdani en éldert met denmeenten bijval opgevoerd PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Rang 1 2B 2e Rang 2 3e Bang O VS 4e Rang 0 40 ABONNEMENTSKAARTEN Ie Rang 10 stnks i 10 verkrijgbaar aan het Zomertheater en bij de Wed I S KEISER Korte Tiendeweg bij laatstgenoemde ook per stuk BespreekBureau dagelïks geopend van 10 tot 4 unr Openbare VrijwilUge Verkooping TE O OTJID A ten overstaan van den te Waddikitien gevestigden Notaris Mr lo MOLENAAR I op DoDderdagen September 1899 in het Verkooplocaal van het Calé Het Schaakbokd I VAN DB HOFSTEDE Genummerd So ISO met de daarbij behoorende wel bewerkte en gebrnikt wordende beste Wei en Hooilanden gelegen ten Noord Westen van den Geerweg op Kavel 26 in den Palensteünschen Polder vlak bij het dorp Bentuvized binnen de gemeente van ZECIVAARII ter grootte van 18 Hectaren 3 Aren 85 Centiaren belend door eigendommen van den Polder Palensteijn Vrouwe db Roo geb Jkvr van DEN SaNTHEUVEL VAN CaPPELLE J H VAN Grauwenhaan en J A Jonoeebloed Verhnnrd tegen f 1275 per jaar aan den heer P Zonijeveld Jz tot Kerstmis 1900 en 30 April 1901 Betaaldug 2 Nov 1899 Lasten ongeveer 1 10 p H en Huurpenningen ten laste en bate van de keepers van al 1 Jan 1900 en Kerstmis 1899 NOTITIËN dezer verkooping bevattende de breede omschrSving der S nader te combineeren veilingspereeelen verdeeling der huurpenningen en voornaamste VerkoopVoorwaarden zijn na 17 AUGUSTDS 1899 op franco aanvrage te verkregen ten Kantore van genoemden Notaris Mr I MOLE SAAB te Woddlnawean die ook verdere verlangd wordende informatien verstrekt FEANSCHE STOOMVEEVERIJ m ehemisolie WasscberIJ TA 11 OPPE yHElAlEK 19 Kruiskade Botterdam Qabreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepÖt voor OODDA de Heer A VAN OS Ax Specialiteit Toor het etoomen en verreB van alle Heeren en Dametgarderoben alaeok alle Kindergoedeten Speciale inrichting toot het ifcoooMa tab placiiemantels Teenn bont eni Oordgnen tafelkleeden enz worden UêU de aieawBte en laatste methode geverfd Alle goederen hetz geatoomd of geverfd worden onachedeljk Toor de geiondneid Tolgeai etaal bewerkt Gouda Dmk van A BRINKLAIJ 4 Zz Bultenlandscl Ovurzicbt Het proces Dreyfus voor den Krijgsraad te Rennes is gisteren begonnen Om zeven uur s morgens heerschte volstrekte kalmte in de stad slechts eenige levendigheid in de buurt van het lyceum Meer dan 300 Fransche en buitenlandsche journalisten wonen het proces biJ De zittingzaal is uitstekend ingericht Boven den krijgsraad heeft men een Christusbeeld opgehangen Als do deuren der zaal geopend worden stormen de journalisten op gevaar af hun nek te breken naar hun banken toe Mrs Demango en Laborie komen binnen met hun secretarissen Casimir Perier zet zich tusschen de generaals Billot dn Chanoine de andere ond ministers van oorlog Zurlinden Mercier en Cavaignac zitten achter hen Een deurwaarder kondigt het binnentreden van den krijgsraad aan De soldaten presenteeren he t geweer Kolonel Jonaust opent do terechtzitting en beveelt dat de beklaagde worde binnengebracht Aller blikken richten zich op kapitein Dreyfus die binnentreedt vergezeld van een officier van de gendarmerie Hij draagt een nieuw artUlerie kapiteins uniform loopt met opgeheven hoofd zonder ostentatie Zijn haar is kort geknipt en zeer grijs geworden zijn gelaatstrekken zjn niet veei veranderd Hij brengt het militair saluut en gaat zitten met den rug naar het publiek gekeerd Op de vraag van den president noemt hij zijn naam en graad Daarna doet de griffier voorlezing van het arrest van het Hof van cassatie Benige betoogingen met kreten leve het leger hebben plaats gehad bij de aankomst der generaals Overste Picqnart werd toegejuicht door ziJn vrienden waarop eenigen met geroep van hoe hoe antwoordden In de zaal bevinden zich bijna uitsluitend journalisten getuigen en bevoorrechten die krachtens bijzondere vergunning zfln toegelaten Men merkt de aanwezigheid op van verscheidene teekenaars en fotografen Naast den regeeringscommissaris majoor Carrière zit majoor Magence die hem is toegevoegd Voorts merkt men in de zaal de dame r Manche op die te Parijs alle terechtzittingen betreffende en in verband staande met de Dreyfuszaak heeft bijgewoond Gedurende de ondervraging van Dreyfus komt de weduwe Henry in de getuigenzaal De daar aanwezigen groeten haar eerbiedig De generaals Gonse Mercier Roget benevens een aantal andere officieren gaan haar FEVILLEIOX Gedenkschrliten van een Gelukzoeker or ANinBAL DE VONDELHIG Naar het Fransck DOOR W NUTTER 163 lik verdenk den markies Hektor de Chateaudieu antwoordde Potard De commissaris fronste op het hooren van dien aristocratischen naam zijn wenkbrauwen en zetde gestreng Ik hoop dat ge eenigen grond hebt voor uw verdenking positivere gronden dan ik tot nog toe van u heb gehoord Zeker antwoordde dp meubelfabrikant tenminste voor mij zijn ze gewichtig genoeg om mij met mijn vermoeden tot u te wenden Als men moedwillig ze wil betwijfelen dan kan dit heel wel maar voor mij zijn ze voldoende En hij verhaalde zijn wedervaren met den jongen markies aanvangende met diens handelingen fn het theatre de la Oaité Toen hij zweeg bleef de commissaris hem in aiwachtende houdmg aanstaren Toen er niets meer scheen te zullen komen vroeg de politie beambte iWelnu ga voort mijnheer Voortgaan dat is alles Ii dat aUes Dan is alles bij elkaar niemen de hand drukken Er zullen niet minder dan honderd getuigen gehoord worden Gedurende do lezing van het rapport van d Ormeschevillo 1894 blijft Dreyfus zeer kalm hiJ houdt de handen saamgevonwen Aller blikken blijven op hem gevestigd Als om 9 unr 20 zjjn verhoor begint springt hij op als door een veer in beweging gebracht Na lezing van het rapport d Ormespheville wordt overgegaan tot het afroepen van de namen der getuigen Op dien vanEstorhazy volgt geen antwoord De voorzitter leest de aanvullende Ijjst van getuigen voor Chamoin en Paléologne zuUen niet als getuigen gehoord worden omdat zjj met een officicele opdracht belast zijn voor het onderzoek der geheime dossiers De regeeringscommissaris zegt dat het onderzoek der geheime dossiers nog vier dagen zal duren hetgeen een geroep van o in de zaal veroorzaakt Na een korte schorsing geeft majoor Carrière te kennen dat de afwezigheid van Esterhazy geen beletsel behoeft te zjjn om verder te gaan met de terechtzitting Over het voldoende der beweegredenen voor de afwezigheid van andere getuigen zal nader worden beslist Ook du Paty de Clam heeft bij het afroepen van zijn naam niet geantwoord De voorzitter leest een beschikking voor bepalende dat deze absenties geen reden zijn om de zaak tot een andere zitting te verdagen De voorzitter gaat hierop over tot het verhoor van den beklaagde Op de eerste vraag antwoordt Dreyfus dat hy nooit geheime stukken aan een buitenlandsche mogendheid heeft geleverd Ik ben onschnldig zooals ik niet opgehouden heb vjjf jaar lang te verklaren Ik ben onschnldig kolonel I roept Dreyfas met tranen in de oogen uit Gij ontkent dus zegt de Voorzitter Ja kolonel roept Dreyfus nog eens luid Beweging in de zaal Het verhoor is zeer moeiljjk te volgen Dreyfus antwoordt dat hij enkel algemeene kennis heeft bezeten omtrent de hydropnenmatische rem maar nooit heeft zien schieten of manoeuvreeren met het kanon no 120 In het algemeen ontkent Dreyfus alle hem ten laste gelegde feiten en zoo hij niet ontkent zegt hy het zich niet te herinneren De sergeantdenrwaarder houdt hem het borderel voor en de voorzitter vraagt hem of hü dit als van hem afkomstig erkent Dreyfus ontkent ten sterkste de maker ervan te zijn Hij erkent slechts driemaal naar Dnitschland gegaan te zijn maar gedurende zijn verbljjf aldaar is hjj nooit uitgegaan Hjj ontkent Duitsche manoeuvres in de buurt van Mnhl dal ik begrijp niet hoe ge met zulke dwaasheden de politie lastig kunt komen vallen Verregaande eenvoudigheid Er is in wat ge zooeven verteld hebt zelfs geen schijn van bewijs op uw gronden ben ik niet gerechtigd op te treden tegen dien markies Ik kan u geen anderen raad geven dan om maar naar huis te gaan en op uw geraak de terugkomst van mejuffrouw uw dochter at te wachten Ik geloof u te kunnen voorspellen dat die terugkomst niet zoo heel lang zal uitblijven lOok meen ik wel te kunnen voorspellen op welke wijze zij dan zal vertellen dat de zaak zich toegedragen heeft Er is een dame gekomen die haar voorstelde mee te gaan zij heeft geweigerd doch op het aandringen der dame toegegeven Zij weet nog duidelijk dat ze in een rijtuig stapte ze heeft de dame met den koetsier zien fluisteren dat komt er natuurlijk bij Verder herinnert ze zich niets meer Men heett haar iets laten ruiken en toen ze tot haar zelve kwam bevond ze zich in een prachtig salon natuurlijk weet ze niet waar en nog minder bij wien Enfin op die wijze zal ze u de zaak duidelijk maken Het hoold is op haar leeftijd zoo vindingrijk mijnheer Ik zou u voorbeelden kunnen noemen daar ge uw handen van verbazing over ineen zoudt slaan Geloof me uw dochter zal op den algemeenen regel geen uitzondering maken vooral niet daar de omstandigheden zoo geheel overeenkomen met Wdt wij bijna dagelijks ouder de oogen krijgen Derhalve riep Potard uitermate geérgerd door de woorden van den commissaris gij beschuldigt mijn dochter van de gemeenste mislei hanien meegemaakt te hebben of in 1886 een Pranscli geweer aan een Dnitschen dragonderofader te hebben laten zien Hjj hoeft nooit onbescheiden vragen aan zijn kameraden gedaan Hjj is niet in 1884 naar Brnssel goweest É heeft geen intieme relaties gehad met een dame wonende in de Rue Bizet De voorzitter zegt Ik bedoel niet een quacstie van moraliteit die vrouw was een spion Dreyfus antwoordt dat hy aan haar werd voorgesteld door majoor Gendron verbonden aan den inlichtingendienst Over deze dame zegt Dreyfus nog nader dat hy eerst in 1894 vernam dat zj van spioipiage verdacht werd Majoor Gendron die tot den inlichtingendienst behoorde had dan toch die dame als zoodanig moeten kennen Op bevel van den voorzitter wordt Dreylus het dictee voorgelegd dat dn Paty de Clam hem opgal Hg bekflkt het nauwkeurig en zegt Zoo het schrift aan het begin een weinig meer uiteonloopend is dan aan het eind dan is dit omdat myn hand toen aan het schrijven gewoon geraakt was Op verzoek van den voorzitter verhaalt Dreyfus het bezoek hem na zyn voroordeeling gebracht door dn Paty de Clam die hem vroeg of hy geen onbeteekenende inlichtingen aan Dnitschland had geleverd om X andere voor in de plaats te krg en Neon antwoordde ik toen en ik voegde erby dat en onschuldige niet veroordeeld mocht worden Ik smeekte hem den minister van oorlog te vragen licht in deze zaak te ontsteken Ook heb ik niet tot du Paty gezegd sprekende van een buitenlandschen militairen attaché dat ik dezen met een dolk de keel zon willen doorsteken Ik heb gevraagd laat men de buitenlandsche militaire attaches hooren en laat men hen het mes op de keel zetten om hen tot spreken te dwingen De voorzitter vraagt of op den dag der degradatie kapitein Lebrun Benand zich by Dreyfus bevond Dreyfns antwoordt Ik geloof niet dat ik eigeniyk gezegd tot hem gesproken heb Wat ik zeide was een soort van verbrokkelde alleenspraall Ik wilde ten aanhoore van iedereen myn onschuld uitschreeuwen Ik zeide Lebrun ik wil myn onschuld nitroepen in het aangezicht van het volk De voorzitter vraagt Hebt gy niet gezegd De minister weet wel dat als ik stukken geleverd heb Dreyfns Neen Zoo ik gesproken heb van den minister die wist dat ik onschuldig was zinspeelde ik op een gesprek dat ik met du Paty gehad heb ding die men zich denken kan Ik beschuldig niet ik vat de zaak op dezelve bij het licht mijner ervaring beschouwende en laat u volkomen vrij ze anders te begrijpen Wees er evenwel zeker van dat ik niet gerechtigd ben op te treden Alleen zou ik pogingen kunnen doen om haar op te sporen Daardoor zou zij door de heele stad bekend worden behalve dat zij natuurlijk niet zou worden gevonden Jüe wereld gelooft altijd het ergste nog in sterker mate dan ik als man van ervaring uw dochter zou geheel haar goeden naarrt hebben verloren ze moge schuldig zijn of niet Begrijpt ge wel Geloof me het is altijd het Ijeste vuil linnengoed thuis uit te wasschen en niet voor het oog van heel de wereld En nu het spijt me maar ik heb waarlijk geen tijd meer om u langer te woord te staan t Maar wat moet ik doen mijnheer Al uw woorden hebben mij niet overtuigd dat zij uit vrije verkiezing den een ot ander is gevolgd ik ben er zeker van dat men haar verleid heeft meegelokt Nu wilt ge dat ik bekend make dat mejuffrouw Emilie Potard de ouderlijke woning verlaten heeft in gezelschap van een onbekend vrouwspersoon Ziet ge daarin geen gevaar voor haar goeden naam Ik wel Het beste zou zijn dat ge eenig bewijs van uw vermoeden jegens die markies in handen zaagt te krijgen En nu goeden middag heeren t En de commissaris draaide hun den rug toe en zette zich aan het schrijven Potard en Raphael vertrokken Do voorzitter Waarom noemdet gg een tydperk van drie jaren om te zeggen dat uw onschuld aan het licht zou komen Gy moest toch wenschen dat dit veel eerder zou geschieden Dreyfus Zoo ik drie jaren genoemd heb dan was dit omdat men weigerde dadelgk het licht te laten opgaan omdat er bezwaren waren van buitenlandsche politiek en ik niet kon hopen dat de waarheid eerder dan na twee of drie jaren bekend zou kunnen worden Op vordering van den regeeringscommissaris beslist de krggsraad met 5 togen 2 stemmen dat er vier dagen lang gedurende het onderzoek van de geheime dossiers zitting zal worden gehouden met volstrekt gesloten deuren By het verlaten van het gebouw loopt Dreyfus met fermen on zekeren stap Hij draait het hoofd niet om Onder het publiek dat zeer nieuwsgierig is ontstaat beweging maar de soldaten hebben geen moeite de orde te bewaren Geen kreet wordt geslaakt geen gebaar gemaakt De troepen koeren onmiddeliyk naar de kazerne terug De Neue Frelo Presse verneemt dat de reis van Delcassé naar Petersburg in verband staat met de pogingen tot toenadering tusschen Dnitschland en Frankryk De Hijkskanselier prins Hohenlohe heeft hierover met de Fransche regeering gednrende zyn jongste verbiyf te Pargs onderhandeld en de Monarchie zon daaraan volgens de N Ir Pr niet vreemd gebleven zjjn Ook het blad Le Lorrain dat in Metz verschynt bevat een artikel waarin opnieuw over die toenadering wordt gesproken ook in verband met deBussischFransche alliantie In Frankryk zegt dft blad rekent men niet te veel op de alliantie met Rusland Men vindt den afstand tusschen Parys en Moskon te groot En men gevoelt dat de belangen van Frankryk vooral op handelsen koloniaal gebied een overeenkomst met Duitschlnnd noodzakelijk maken Van zulk een overeenkomst verwacht men meer dan van een verbond met Rusland dat op zoo diplomatieke wyze de ijdelheid van het Fransche volk en het tydeiyke isolement van Frankrflk wist dienstbaar te maken aan eigen voordeel Het verbond met Rusland heeft Frankryk het vertrouwen en het gevoel van veiligheid teruggegeven een verbond met Dnitschland zal thans aan Frankryk opnieuw in materieelen zoowel als moreelen zin de voordeden verzekeren die het van do alliantie verwachtte maar niet verkreeg En daarom zien velen in Frankryk naar Emilie mij bedriegen riep Potard uit op straat gekomen Louis gij kent haar gij hebt haar maanden lang gadegeslagen gij wist hoe kinderlijk eenvoudig zij de geringste kleinigheid mij altyd toevertrouwde en die man gelooft neen is er zeker van dat zij mij bedriegt dat zij ons om den tuin zal leiden met een leugenachtig verhaal om haar val te verschoonen O men moet zelf al heel laag denken om niet meer aan deugd te kunnen gelooven Hij liegt mijnheer zeide Raphael met vuur mijn hart zegt mij dat hij liegt dat al zijn sofismen onzin zijn machtspreuken zonder slot of zin Emilie is rein als een engel Het is immers te ongerijmd aan t nemen dat zij een minnaar uit eigen beweging gevolgd is ik walg van dien commissaris ik verafschuw zijn wijze van redeneeren Ik zou geen gelukkig oogenblik meer op de wereld beleven als die man gelijk had Maar te veronderstellen dat hij gelijk kan hebben onteert het onschuldige kind reeds Wij doen haar groot onrecht als wij naar huis gaan en op ons gemak haar terugkomst afwachten Wij moeten zoeken en wij moeten vinden ijuist mijnheer Potard Wat die kerel op dat politiebureau denkt of voorgeeft te denken is van geen belang mag ons van geen belang zijn en mag ons niet den moed doen verliezen Wn kennen Emilie en weten dat wat hij veronderstelt eenvoudig onmogelijk is Nu valt mij nog iets in Wij hebben zooeven den commissaris van onze wijk de zaak bloot gelegd Wordt vtrvolgd