Goudsche Courant, woensdag 9 augustus 1899

Le Lorrain meent met vertronwen de vorming van een nieuwe Triplo alliantie te gemoet Be Frankf Ztg acht jnist nu de heer DelcaBSé by graaf Moerawjef op bezoek Ib deze woorden van groote beteekcnis omdat z j in een blad verschenen dat in het Büksland uitgegeven én in de Fransche taal geschreven wordt 99 74 8130 IB 64 96 18680 8169 2e Klasse U Lijst No 9906 m i 10906 eaNo 10838 m ï 10878 I B grootste keuze en Hante Nouveantè s In HSEREN DASSEN vindt men b j Het nieuwe Belgische ministerie wordt kalm ontvangen Van den Henvol do nieuwe minister van justitie tot duBver professor te Leuven schijnt een zeer bekwaam man te zgn on een vurig voorstander van de evenredige vertegenwoordiging Van do overige nlenwo ministers de Trooz van der Bruggen en generaal Cousebant van Alkemade schijnt men geen grooto verwachtingen te hebben De Smet do Naeijer zat in het voorvorige de Faveroau en Liebaert in het vorige kabinet A van OS Aa Md Tailleur Kle mnr K 7 l 7a i liOUDA reliphnnn it Iteurs van Amsterdam 7 AÜOU8TU8 Vikrs Slotkn NW H D üert Ned W 8 2 81 Sll 81 98 98 Verspreide Bericliten Frankkijk Zaterdagavond liep de trein die te 9 u 40 m van do Gare d Orleans vertrekt te 10 B 10 min in het station Jnvisy op den doorgaanden trein die wegens het ouweder daar was blijven staan Hot sointoestol werkte niet zoodat do machinist van den aankomenden trein meende dat do weg vry was By de botsing zyn volgens een bericht zeventien menschon gedood en veertig gewond terwyi een later telegram melding maakt van tien dooden en ovenveel gefwonden Tengevolge van de hevige warmte Zaterdag wees de thermometer te Parys 96 graden in do schaduw zyn een groot aantal gevallen van zonnesteek voorgekomen In de afgeloopen week zyn op hot eiland Manritins 62 gevallen van pest waarvan 37 mot doodeiyken aitoop voorgekomen In de omstreken van Londen zpn Vrödag j l vier volwassen personen en vijt kinderen by het zwemmen verdronken Dkhkiuiikes De patroonsbond heelt besloten de uitsluiting op te heffen als op zijn laatst don 12don Augustus a s door don Vakbond dor arbeiders het door de patroons voorgestelde vergeiyk onveranderd is aangenomen ZWITSEBLAND Te Adelboden is dr Herz uit Parijs in een afgrond gestort en verpletterd Kon bewoner van Zurich is mot twee gidsen te Zormatt door een lawine overvallen en mot zijn motgozellon omgekomen Te Grinderwald is oen Engelschman in een bergkloof gevallen doch niet ernstig gewond Vekkeniom Statüin Tengevolge van do cycloon die over Florida heeft gewoed zjjn 200 gezinnen dakloos Te Carabally zfln slechts 9 huizen biyven staan terwyi te Mac Kinture do plaats waar do stad was nog slechts door twee molens wordt aangegeven Te Laraark is een geheel hotel Directe S oorwegverblndlnpn met GOUDA ZomerdieDSt 1899 Aans evan eo I Mei TUd van jreenwicii ol tm W BOtlDi KOTTIBDA M Tiw TOTO J G nnDA KOTTIBDAHtih nm M 10 4 11 11 11 31 18 18 18 58 1 85 8 11 8 85 8 48 4 1S 4 89 tl a K 11 88 l g 9 K H H t I 11 88 1 7 at I 11 41 1 14 10 19 11 80 11 51 18 88 1 88 8 80 4 4 40 11 18 1 84 4 04 4 S8 ft 8 88 9 01 s 46 9 08 9 1 tl 85 5 88 19 7 14 Z 7 80 7 88 8 1 door 7 87 Ooudt MoordtMht Nieuwetlrerk 0 pelle ftotterd M RottoraainD ï Rotterdam B 7 84 7 41 7 J0 5 40 8 80 7 83 9 45 6 0 ll l 8 43 1 B 8 18 Alleen d Diudap 0 Alleen le en Se kleae Eltn bij1 etBleii t Op deie Mnei tiin Zondeg Heendeg eg Digidig odiegKhe nloorbUjetlen r L 8e kl rerkrijglieer leg enkele tnolitpriie B HolUnd die Spoor B E0TT11BDAM 90DDA Tiee Te V e e 11 87 t U 5 Botterdam Beurs Rotterdam D P Botterdam M Oapolle Kienwerkerk BloordreoHt Souda 7 18 7 87 19il 6 96 6 86 6 10 6 45 t 58 06 8 14 90 4 45 4 58 6 04 6 11 6 17 10 4 6 46 6 85 19 11 64 ü on 19 84 1 19 9 7 44 Al J F uMel pde loopk nni kend rien W Bollend h nOUDA UBN HaAO iee lau 1 08 1 01 3 14 3 48 4 18 4 66 6 96 f 4 6 15 7 17 1 18 5 07 1 9 618 e t 1 8 e 6 89 f e e e 150 1 48 8 49 4 16 4 46 6 87 6 66 8 16 48 7 46 7 89 7 69 8 80 8 8 18 10 16 10 89 10 40 U U 8 11 10 18 8 99 i 10 97 8 H E 10 8 8 05 8 41 8 48 8 0 10 44 10 58 11 07 11 44 7 95 8 09 8 43 8 18 9 88 9 67 7 57 S OO 7 48 Ï O t 8 08 9 81 8 U7 8 36 9 10 9 98 68 10 95 Soad ZeMnhuiMn Moorkapella SoetermoetZegeraard Voorburg Hate T4 6 7 0 o 7 6 1 u 9 186 9 =3 0 4 0 6 18 7 0 m6 45 oi Voorburg 6 48 z zs I 10 si n i ♦ z z z z Sl8 z = S =7i7 liu i e O II II A A U S T E K D A 11 Tiae Terub iou te 8 1 8 09 8 17 9 98 10 10 10 67 19 08 1 18 9 S 8 98 4 O 6 18 si 8 18 1 98 8 16 8 3 9 88 9 6 10 60 11 00 ftnuUW 8 01 8 63 9 06 10 16 10 54 19 48 18 57 9 00 8 98 4 16 4 S7 00 8 87 6 J7 8 160 0010 01 0 1010 48 8711 68 AmatO I 1 V 08 9 90 10 80 11 0 1 08 1 1 9 16 8 41 4 80 5 19 8 15 7 18 8 80 9 18 10 1 8 10 85 11 00 11 69 19 07 11 r 18 08 18 87 9 17 14 8 97 4 J 6 09 j R i ig Toor de Ijjn BieiAden Amrterdem ge Ptw t vil titke 8 17 4 89 i 9 07 6 90 e 34 7 50 8 93 6 85 5 48 08 7 4 ttoufla t lird Ulfdohl ka t a 886 7 90740 8 9 4S 1 16 9 01 19 9 9 80 8 15 8 81 4 41 8 18 8 86 7 15 8 10 85 1 45 Ami W 8 48 60 7 85 i 65 9 30 10 0011 80 19 15 18 40 9 45 8 80 8 46 6 00 6 98 8 60 7 30 8 96 40 10 00 Douda 7 17 7 34 8 18 8 49 10 18 10 4818 511 09 1 94 8 88 4 17 4 98 5 47 7 59 7 8 8 14 9 19 10 87 11 10 8 8 8 60 6 04 8 9S 8 66 9 99 t H fBt d 87 8 55 7 68 8 80 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 19 09 1 37 S OS 8 20 8 69 4 48 5 88 41 i 7 68 5 1 ï SS 8 14 10 S8 11 56 18 87 4 9 7 99 6 0 7 0 8 99 10 46 l U 4 8 1 7 87 4 6 60 J I7 7 97 8 85 hl 7 8 10 46 1V35 4 81 7 87 9 4 MO t 98 9 58 10 69 11 10 19 11 19 61 9 9 1 40 8 65 4 48 6 90 1 10 7 19 7 58 8 18 10 09 10 18 11 10 in zee gewaaid De schade wordt op 15 millioen dollars geschat BINNENLAND Naar men verneemt zal by den Hoogen Raad worden ingediend een verzoek om revisie in de zaak van den gepensionneerden kapitein van het Oost Indisch leger Van Vulpen indertijd veroordeeld wegens diefstal van effecten ten nadeele van zyne schoonmoeder De stoomtram der HoUandsche SpoorwegMaatschappjj vervoerde Zondag tusschen den Haag en Sclieveningen 22 760 personen die van de Staatsspoorweg MaatschappJ pi ra 18 500 Het dageiyksch bestuur van het Nederlandsch Landbonw Oomité brengt ter kennis dat 34 landbouwmaatschappyen vereenigingen en bonden daarin gesteund door vele vereenigingen welke zich tot doel stellen zoowel benoodigdheden voor den landbouw en veeteelt als hnlp en kunstmeststoffen aan te koopen zich hebben veroenigd en eene commissie hebben benoemd tot voorbereiding van de vorming van een centraal bureau Het voornemen bestaat voor gemeenschappeiyko rekening aan to koopen al datgene wat tot do uitoefening van het landbouwbedryf noodig kan biyken Deze commissie bestaande uit de hoeren H F Bultman D van Konynenburg H J Lovinck E Jacobs 1 Hermans M Beckers en mr A Ferf heeft haar bureau tydeiyk gevestigd te s Gravenhage Westeinde 5a Als gevolg van het vorenstaande heeft de daar genoemde commissie een schryven gericht aan alle coöperatief werkende vereenigingen en afdeelingen van landbouwmaatschappyen bonden en vereenigingen waarin zy mededeeldt dat zy in de eerste plaats zich tot taak stelt voorbereiding tot gemeenschappeiyken aankoop van kaïniet en Thomasslakkenmeel en zoo noodig andere hulp en kunstmeststoffen Op levering van een dezer artikelen in dit jaar zoo zegt de commissie moet echter niet worden gerekend De bestaande contracten beletten dit Ten einde echter voor de levering in het jaar 1900 zoo voordeelig mogeiyk contracten af te sluiten verzoekt zj nu reeds uiteriyk 20 Augustus a s by benadering te willen opgeven hoeveel kilogram kaïniet en thomasphosphaatmeel de vereeniging in dat jaar vermoedeiyk zal kunnen plaatsen Die opgaaf is van geen verbindende kracht maar strekt alleen om bg benadering de hoeveelheden te kennen die van deze meststoffen vermoedeiyk noodig zyn Hoe grooter deze zfln des te voordoeliger kan worden gecontracteerd ook voor hot vervoer met de spoorwogmaatschappyen waarom elke vereeniging die wil samenwerken dringend wordt verzocht deze raming vóór den gestelden datum aan onderstaand adres in te enden 9 40 7 6 11 86 a 58 10 19 10 8 10 88 8 11 9 00 lO OJ 10 17 n 8 40 10 1 11 15 11 18 11 80 11 41 11 61 10 45 11 46 H 19 45 t K h L H l 19 40 8 90 8 87 9 46 1 19 8 C1B 10 1 D A 10 19 10 67 19 00 11 14 11 99 10 61 11 46 l a8 Of het mogeiyk is in dit najaar nog tot gczameuiyke aankoop aanvankeljk van enkele veevoederstoffen lynkoeken eniynmeel over te gaan is in onderzoek üemeng de Berichten Men meldt uit Amsterdam aan de N B Ct Geruimen tyd was hier weder valsch geld in omloop en hoe slim de recherche ook te werk ging tot nog toe bleven de pogingen om de vervaardigers te ontdekken vruchteloos De rechercheur Peeters ontmoette ech r Zondagavond omstreeks half negen op de Westermarkt een oud bekende zekeren Smithuisen hekend uit de beruchte valsche mnnters zaak Meféns Hol Smitshuizen Peeters volgde den man by intuïtie vermoedende dat hy weinig goeds in t schild voerde on dat hy goed gezien had bleek weldra Smitshnizen ging by den heer J B Reoser Wolvenstraat 21 sigaren koopen gal daar een valschen ryksdaalder nit ontving goed gangbaar klein geld terug en ging heen Peeters stapte onmiddeliyk den winkel binnen vroeg het geldstuk door S in betaling gjegeven op en beduidde den winkelier dat hy bedrogen was Dadelflk echter wipte hy den wuikel uit en ontmoette S weer in den sigarenwinkel van de weduwe Broere in de Raamstoeg waar weder een valsch muntstuk in betaling werd gegeven Doch nu voor t laatst De rechercheur legde beslag op den valschen munter die voor de politie gebracht weldra bekende en als zjn werkplaats een huis op de Rozengracht opgaf waar het noodige materieel werd gevonden Nader meldt men ons Smitshnysen de op heeterdaad betrapte uitgever van valsche munt is reeds Zondag door de justitie in verhoor genomen hoofdzakelflk op vermoeden dat hy medeplichtigen heeft wat hy ten stelligste ontkent Ook bestaat by de justitie het vermoeden dat behalve in perceel 14 der Rozengracht nog in andere deelen der stad een werkplaats bestaat waar valsche munt wordt vervaardigd aangezien de uitgegeven valsche geldstukken nog al talryk zyn Ook bestaat de mogelykheid dat Smitshuysen zich op de een of andere wyze van materiaal tot vervaardiging heeft ontdaan zoodat ook hiernaar gespeurd wordt De man die Zaterdag in den Rflu naby Oosterbeek by het zwemmen verdronk heette Joseph Hogan Jr en was tydeljk woonachtig te Arnhem Hy is zendeling der Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen Vermoedeiyk zal het lyk naar do woonplaats in de Vereenigde Staten van N A worden vervoerd Het voornemen om het lyk te balsemen kon niet worden uitgevoerd omdat geen daartoe bekwaam persoon beschikbaar was 4 48 4 5S 5 08 S O 5 18 4 15 4 87 4 47 4 64 6 l l 5 07 8 0S 1 44 8 58 1 S4 9 01 9 08 8 14 9 85 n 4 06 4 Ó 4 94 m X 5 47 8 06 6 56 8 96 10 89 11 00 7 10 8J 7 18 8 48 110 58 40 7 39 it li l 11 8t 6 98 9 1 10 00 10 34 41 10 64 Twee toeristen die hun reisje naar Brussel lang zullen gedenken zyn een man en eene vrouw van Rotterdam die per tandem de Joseph Lebeaustraat afreden Daar zy geen rem hadden konden zy den loop van hunne machine niet matigen en kwamen met zooveel gewold tegen een schutting terecht dat de man met een gebroken been en de vrouw met een diepe wond aan het hoofd werd opgenomen Een bediende in een zyde magazijn te New Jersey wilde een zöner kameraden die getrouwd was een poets bakken en schreef daartoe een hardstochteiyken minnebrief welken hj met een portret van een mooi meisje welk conterfeitsel hy toevalligerwyze in zyn bezit had in den zak der overjas van zyn collega stopte Maar door een ongelukkig toeval trok deze thuis een andere jas aan zonder den brief bemerkt te hebben en het gevolg daarvan was dat zyn vrouw den brief en het portret vond Men kan zich wel een voorstelling vormen van het tooneel dat daarvan het gevolg wasi De arme man zwoer by alle goden dat hj onschuldig was maar zyn vrouw wilde niet naar hem Inisteren en liep het huis nit naar haar moeder Zoo n afloop had de grappenmaker evenwel niet gewild en niet verwacht Hy ging naar de vrouw van zgn kameraad en bekende haar zyn schuld De man en de vrouw nu weer vereenigd zonnen op wraak om den verstoorder van hun echteiyk geluk te straffen Op een avond neemt de onschuldige echtgenoot zyn kameraad mede naar een eenzame plek waar hy hem eensklaps met de linkerhand den brief en het portret met de rechterhand een revolver voorhoudt Hy beveelt den ontstelden grappenmaker den brief en het portret voor zyn oogen op te eten of anders de revolver die dreigend op zyn borst is gericht zegt het overige Bleek en bevend begint de ander stukje voor stukje door zyn keel te werken wat hem niet gemakkelijk en nog minder aangenaam is daar de brief met paarsen inkt is geschreven Eindeiyk zflu de vier bladzflden naar zyn maag verhuisd waar ze hem vry zwaar liggen Nu laat de ander zjn revolver van dichtby zien ze was niet geladen De grappenmaker was op zjn benrt beetgenomen Of de geschiedenis nu uit is is niet waarschyniyk althans de briefschryver heeft een klacht by den rechter ingediend De Transvaalsche Beweging Aan het Volk van Groot Britannië Wy Nederlanders verwant aan U door een gemeenschappeiyken oorsprsng door overeenkomst in geschiedenis en traditiën door geiyksoortige zeden en staatsinstellingen ontleenen aan deze verwantschap waarop wy trotsch zyn do vrymoedigheid om uitdrukking te geven aan den pnweerstaanbaren aandrang van ons hart en de diepe overtuiging van ons verstand dat er by velen uwer een sterke neiging bestaat een schromeiyk onrecht te begaan jegens het volk der Znid Afrikaausche Republiek eene loot van onzen gemeenschappeiyken Get maanschen stam een volk zwak in aantal maar sterk door de dengden welke door alle Angelsaksers op den hoogsten prys worden gesteld moed onafhankeiykheidszin zelfbewnstheid en godsdienstzin wy doen een beroep op uw dieper besel van rechtvaardigheid en edelmoedigheid wanneer wy ü toeroepen Laat af van de pogingen door sommige uwer geldmannen en staatslieden beproefd om dit volk te belommeren in de geleideiyke ontwikkeling van eigen aard en aanleg en te onderworpen aan uwen wil 10 89 10 87 11 18 8 17 8 88 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 7 88 8 08 8 10 8 17 8 88 P 8 50 10 47 10 55 8 60 7 40 9 68 10 08 10 15 10 88 9 58 10 98 6 49 8 17 8 97 8 84 6 41 8 4T 8 18 8 90 Laat af van het zoeken en aangrepen van aanleidingen en voorwendsels om ü te mengen in zyne aangelegenheden omdat het deze op andere wyze regelt dan U redeiyk en wenscheiyk schynt Laat overigens dit volk zich natnnriyk ontwikkelen zelf den geest des tyds ondergaan die onvermydeiyk voordryft op den weg van vooruitgang m stoffeiyk en geesteiyk opzicht en elke gewelddadige stoornis veroordeelt omdat zy de geleideiyke ontwikkeling veeleer vertraagt dan bevordert wy vragen n dit drmgend niet alleen omdat eene andere politiek leiden moet tot geweld hloedstorting broedermoord maar ook omdat daardoor het recht geschonden de naam van Britsche rechtvaardigheid geschandvlekt van Britsche scherpzinnigheid ondermynd en die van Britsche grootmoedigheid tot een spotternij gemaakt wordt jTVy laten hierboven weer eenige ruimte open voor handtcekeningen Men knippe het adres nit en zende het met die handtcekeningen aan ons bureau Men kan dunkt ons het adres ook wol op een vol papier plakken men heeft dan de rnimte om een grooter aantal handteekeningen te verzamelen Red N E C Posterijen en Telegraphte Vacante directies Post en telegraafkantoor Almeloo Jaarwedde f 3000 en vrye woning Pensioensgrondslag f 3400 Borgtocht f 7319 reëel Post en telegraafkantoor Amersfoort Jaarwedde f 2900 en vrje woning Pensioensgrondslag f 3300 Borgtocht f 16436 reëel Ofschoon aan do ambtenaren van de beide dienstvakken vryheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninkiyk besluit van 21 Maart 1894 no 17 de telegraafambtebaren voor deze directies den voorrang Postkantoor Önlpen Jaarwedde f 1500 en vrgo woning Pensioensgrondslag f 1760 Borgtocht f 6075 reëel Sollicitaties in te zenden vóór 26 Aug a s Benoemd 1 Sept Tot directeur van het post en telegraafkantoor te Ondenbosch W Qeerkc thans in geiyke betrekking te Almeloo tot directeur van het post en telegraafkantoor te Drachten J G Nauta Lemke thans directeur vau het postkantoor te Gulpen Verplaatst 1 Aug De commies der telcgraphie 2de kl J Weimer van Arasterdam naar Nienwediep de klerken der posteryen en telegraphic 2de klasse D I J Touw naar Leiden telegraafkantoor en M J Kruithof naar Klandert beiden van Rotterdam telegraafkantoor P Jonker naar Leeuwarden telegraafkantoor en T Smit naar Worknm beiden van Amsterdam telegraafkantoor de telephonisten mej H F J F Heiser van Vlaardingen naar Leiden Mej E J J H Sinnigen van s öravenhage naar Vlaardingen en mej E H H Haan van sHer togenbosch naar Tiel de brievengaarder F Brinkman van Rozenburg naar Maasland Eervol ontslagen 16 Nov De directeur van het post en telegraafkantoor te Amersfoort J E Schmitzjr STADSNIEUWS GODDA 8 Augustus 1899 Gisteren is te s Gravenhage o a geslaagd voor het examen Frausche taal 1 o de heer H van Hunnik alhier Een niet alledaagsch jubilé viert Zondag 13 dezer G J Hordyk Hy herdenkt dan n l den dag waarop hj 50 jaar geleden in dienst der Gemeente trad Trouwe plichtsbetrachting gedurende een halve eeuw is zeker der vermeldmg wel waard Aan het gebouw van het provinciaal bestuur van Zuid Holland werd gisteren aanbesteed het uitdiepen van een gedeelte van den Hollandschen IJssel onder de gemeenten Gtonda en Goudorak Minste inschryver was A F Volker te Sliedrecht voor f2163 Het HoUandsch Tooneelgezelschap voerde gisteren voor een volle op het bekende blijspel van Von Moser de Salontirolor Dit blijspel viel bizonder in den geest het publiek amuseerde zich kosteiyk De verschillende dames en heeren die hierin me dewerkten deden om het hardst hun best om het stnk te doen slagen en het is volkomen gelukt hun spel was meesteriyk wy zouden niet weten aan wien wy den eerepalm moesten uitreiken Het HoU Tooneelgezelschap heeft gedurende het optreden hier ter stede de beste stukken van het repertoire gegeven en wy zyn de directie daar dankbaar voor Lbkkeekekk Het bestuur der nieuw opgerichte afdeeling van het Algem Nederl Werkliedenverbond alhier is samengesteld als volgt J Neef voorzitter A Broere 2e voorzitter 8 Ligtbart Schenk penningmeester J Boon Bz 2e secretaris Johs Boon P van Es J van Limborgh en J Boon coramissarissen L van Limborgh secret SoHOONnovEN Met 1 Januari wordt overgeplaatst van Utrecht naar deze gemeente de heer L Blankenbyi opzichter bj den Rykswaterstaat ATJEH De correspondent te Batavia van het Hbl seint Besloten is tot het zenden oener oïpoditio naar de V Kotas De Deli Ct oppert twee bezwaren tegen het bezetten van den troon te Bnitenzorg door een militair Men heeft beweert dat Atjoh het zenden van een militair vorderde doch dat kan het blad niet aannemen Jnist voor het Atjehvraagstuk in zyn tegonwoordigen stand is een generaal te Bnitenzorg niet noodig ja misschien zelfs niet wenscheiyk Want aannemende dat het militaire bestuur op NoordSumatra nog dient gehandhaafd minstens gedurende het eerstvolgend vyftal jaren dan is het gebiedend noodig dat in militaire aangelegenheden de gouverneur te KotaKadja zooveel mogeiyk de vrje hand biyve behouden en ondenkbaar is hot niet dat juist in t militaire de nieuwe landvoogd zich meer zal laten gelden dan zyn voorganger Aan afspraken en een vastgestelde gedragslyn hoo oprecht ook gemeend by de aanvaarding hechte men niet te veel botsingen over Atjeh zyn mogeiyk niet met generaal van Houtsz want die staat wat Atjeh betreft als zaakkundige boven allen maar met zyn opvolger want men bedenke dat vroeg of laat ook aan zyne vervanging gedacht moet worden En al neemt de nieuwe landvoogd zich ook voor zich niet te veel in militaire vragen te verdiepen ik vrees dat de nat nur ten slotte boven de leer zal gaan en dat de oudgcnoraal don Gouvernonr Generaal te veel van advies zal dienen zegt do schryver D Daaruit kunnen conflicten geboren lyerden Een tweede bezwaar tegen de benoeming van een militair is de concentreerende macht die ik naar vermoed van een homme 4 poing zal uitgaan waar decentralisatie van het Indisch gezag met den dag een dringender eisch en grootere behoefte wordt Aan het financieele vraagstuk dat zoo n groote plaats inneemt op het koloniaal toe komstprogram is zonder decentralisatie geen oplossing te geven en met volkomen appreciatie van de vryzinnige beginselen van het vroegere Tweede Kamerlid voor Arnhem biyft het toch questieus of een generaal wol de man zal zyn die aan de niet ambteiyke wereld in Indië rechten zal schenken die zy er nimmer bezeten heeft on tegen welker toekenning de bureankratie met volle macht in verzet zal komen Daaromtrent zal hy de aanstaande Indische begrooting klare wjn dienen geschonken worden VERSCHEIDENHEID Te Mariemont is een gewelf ingestort van een in aanbouw zynde galery eener glasblazery tengevolge waarvan 5 werklieden onder het neervallende puin zjn bedolven Waaraan het ongeluk moet worden toegeschreven is niet met zekerheid te zeggen men vermoedt aan de dreuning van den grond tengevolge van de voorbyrydende spoortreinen of aan een verzakking der fundeeringen daar zich ouder de glasblazerg een gang van een steenkolenmyn bevindt Het gewelf dat een dikte had van IV meter is over een lengte van 20 meter ingestort en op de zich daaronder bevindende werklieden neergekomen De gevonden lyken hebben dan ook allen een verpletterden schedel Een onderzoek wordt ingesteld naarde oorzaak van het ongeval Het Engelsche gouvernement heeft aan den kapitein Voege voerende het stoomschip Rotterdam van de American Petroleum Company een gouden horloge uitgereikt en aan den le ofUcier Friederich Heins de zilveren medaille en een zilveren binocle wegens het met levensgevaar redden van de bemanning van het Engelsche stoomschip Rosmore by den orkaan van 6 tot 8 Februari 1899 in den Noord Atlantischen Oceaan De kapitein had reeds van de ZuidHol laudsche Maatschappij tot reddmg van dren kelingen de kleine gouden medaille en de leofflcier de zilveren medaille ontvangen en van de Lloyds eveneens resp do kleine gouden en de groote zilveren medaille met diploma Qeze mannen zju redders van 42 menschenleveus Het plan van den heer F Kuipers van Chicago om te Akkrum een tehuis voor ouden van dagen te stichten begint thans een vasten vorm aan te nemen Zaterdag heeft de heer K die thans by zyn familie te Akkrum vertoeft een flink perceel grond aangekocht ten westen van Akkrum onmiddeliyk grenzende ann de bebouwde kom waarop hy zjn stichting zal doen vorryzen Mot het ontwerpen der plannen en het toezicht op den bouw heeft hy belast den heer F Hoekstra architect te Akkrum Het is de bedoeling van den boer K om in het te stichten gebouw dat hg gewyd heeft aan de nagedachtenis zyner moeder fatsoeniyke oude mannen en vrouwen te doen opnemen zonder onderscheid van godsdienst en afkomst alleen onder de voorwaarde dat zy in Utingeradeel zyn geboren of daarin minstens 30 jaren hebben gewoond Het beheer van het gesticht zal worden opgedragen aan den burgemeester van Utingeradeel en do predikanten van do Ned Hervormde en Doopsgezinde gemeenten te Akkrum Voor het onderhoud der stichting is door den schenker f 250 000 vastgezet welke som to Chicago wordt beheerd on waarvan de opbrengst aan de beheerders dor stichting te Akkrum zal worden uitgekeerd Per Telegraaf Veemarkt te Rotteriiam Dinsdag 8 Augustus 18 9 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 32 2e kwaliteit 29 3e kwaliteit 25 rent per hall Kilo Vette Kalveren red aanvoer ie kwaliteit 27 2e kw 25 3e kw 21 cent per half Kilo Melkvee magere Ubsen Vaarkoeien en Stieren goed aangevoerd Graskalveren redelijk aangevoerd De handel was in vet vee vette kalveren en stieren vlug prijsihoudend melkvee magere ov en en vaarkoeien ilecht wegens de vele droogte 361 Staats loterij 9e ICla e Trökkin au Uiosilag 8 Augustus No 10489 ƒ 1500 No 11643 liii 161101 lader 1000 No 8409 200 No 1410 4589 Ö4S3 10368 10732 16314 on 90646 ioilor 100 Prijiten no 30 16 3183 5502 8316 10730 18618 16952 1868A 93 85 22 18 10804 13630 59 1 797 810 3 2il0 6603 831 44 13706 97 47431 39 41 68 46 9 10808 188 2 87 3194 45 85 88 74 39 3163 96 91 98 1097S 75 49 ar 594 8411 6747 8487 11042 98 48 43 613 40 90 68 11246 1 868 87 18928 31 64 6822 65 11368 70 93 36 36 95 71 97 11410 1893 16413 55 717 3634 6918 8503 36 43 2S 19002 73 3607 84 14 88 68 89 4 811 19 64 9 11681 811 16617 99 18 26 78 32 6 14105 90 19138 68 67 8087 8661 47 11 16717 4495 98 8l68 61 11608 50 S8 75 905 3796 69 8783 80 91 88 8i 98 41 8204 8808 11742 14402 16801 19280 1067 63 61 38 U8 i 98 16 88 1181 8867 68 46 33 14626 89 19347 82 77 76 64 39 30 18971 19U1 86 3979 8406 68 52 71 17058 18 60 4068 37 8908 11918 14812 17106 196 86 41 8 6574 6 26 U 49 19188 B6 86 8830 89 12068 84 60 2r 1991 62 6864 9016 12114 81 172 9 19S95 91 4250 696 68 9C 14764 87 361406 66 7009 59 12874 89 17 100 54 69 80 18 8 84 19 581611 4308 56 9104 12389 98 86 9 68 ïO 7188 48 19407 14821 J7 19 U 77 29 77 48 40 48 17418 41 79 99 7864 96 44 64 81 O 86 4408 61 9272 12608 14911 17611 800821687 29 83 9361 38 56 17788 23 89 30 76 96 18749 U006 78 88 1768 4514 7888 9488 l 6 31 89 20170 1896 47 68 46 83 88 96 97 1922 74 83 49 12834 48 17854 9 211 88 80 7429 9560 47 95 69 9530 O 48 9617 63 15187 97 0310 87 90 61 28 12953 16806 17l 43 201169045 4607 68 9716 1S028 16 47 848109 2S 74 9889 80 16346 89 519204 4712 88 9918 81 95 18016 805001816 61 7696 1009 13188 16415 69 82460 4867 72 10186 13219 69 05 20 56 4969 94 30 34 16617 18168 34 2546 14 7795 46 40 16686 74 63 2609 70 7807 103 2 97 89 94 20687 G6 74 31 8 98 16703 18906 60 81 94 48 10460 18806 7 48 69 86 B096 61 51 7 15811 63 79 9796 5137 59 64 9 97 70 78 9807 89 71 98 34 74 98 80782 88 5267 8002 10618 8 16927 18430 88 92 97 28 91 74 80 79 20 02 8990307 38 10877 87 16066 18531 183016 89 80 90 13416 10101 46 61 80 6488 67 10718 SI 7 IS 10983 9SV lOOV 88 88 Vl BS I 86 961 1 6 i 96V 101 67 ï s 99 ls 6V 100 841 4 90 91 99V 881 486 051 109 204 1641 96 8811 4 l dito dito dltc 3 dito dito dito 3 HolJOJ übl GouJl 1881 93 4 lTiLH In8ohri iiiK 1869 81 5 OosTlN OW in papier 1868 6 dito iu silver 1868 6 PoiTüOAL Obl Diet coupon 8 dito tielcet 3 67 188 1101 90 391 114 10 824 285V 100 66 65 161 97 SusLuiaObl Binnenl 1894 4l dito Oraous 1880 4 dito bij Roths 1889 4 dito hij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 ilito dito dito 1884 5 Spanjb Fernet siihuld 1881 4 TliBKKiJ Qepr Cony leen 1890 4 Ge leoninR serie D Geo leenin serie G ZoidAfb Bep T oblg 1899 5 Mexico Obl Buit 8oli 1890 6 VsNfZüBLA Obl 4 onbep 1881 AvsTEEUM Obligatien 1896 3 RoTTlHDAlc steil leeu 1894 8 NlD N Afr Handels aand Arendub Tab M i Certiacaten DeliMaatsohappij dito Am Hypotbeeicb pandur 41 Oult Mü dor Vorslenl aand s Or HypotUoekb pandbr 4 i Nederlandsche bank aand Ned Handetmaatsoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hyrotheekb pamlbr 4i Utr Uypotheokb dito 4Vi OoBTKNB ÜJst Hong bank aanil Real Hypotheekbank pandb AHlaiKA Rqut hypoth pan Ib Maiw L O Pr Lion i ert 6l NïD HoU IJ 8poiiriv Mti aand ii 7u Mij tol Eip 1 8t 8pi aand Ned Iiid Spoorwegm aand Ned Zuid Afr 8pro aand 6 ilito dito dito 1891 dito 6 lTiLii 8poor l 1887 89 A Bobl s 98 loofi 100 1141 1411 78 961 Zuid Ital Sp niij A H obl 8 PoL N Warschau Woenen aand BüSL Ir RuBS Oregon Calif Ie hyp in goud 8 99 8t Paul Mimi Si Manit obl Un Pao Hooflijn obig 8 48 ii dito dito Line Col le hyp O 6 910 NlD Stad Amsterdam aand 3 108 Stad Rotterdam aand 8 101 BiLOre Stad Antwerpen 1887 9 OSH i Stad Brussel 1886 91 100 HoNO Theias Begullr Gpselseh 4 117 V Oasiin StaaUleenig 1880 6 117V K K Oost B Cr 1880 8 101 Spanjü Stad Madrid 3 1 88 84V Nip Ver H z AtIi Spoel eert 861 OPRUIMIJVG van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen l§ijLllfSiOil BurgerlUke Stand GEBOREN 3 Ang Snsanna onderB M van Leeuwen en W de Tong 4 Abraham ondera A de Korte en E van der Laan Willem ouders H Visscher en G H van den Berg 5 Cornelia Maria ouders H L Steenwinkol en A Mosseveld 6 Abraham Dingenaar onders J Cabont en D Bakker 7 Johanna Maria Margaretha ouders L van den Heuvel en A M Blokland Elisabeth ouders A Nootenboom on C Bakker OVERLEDEN 5 Ang C de Haan 20 j 6 B Meowezen 54 j G R Nederlol 13 d