Goudsche Courant, woensdag 9 augustus 1899

t No T061 Donderdag JO Augustus 1899 38ste Jaargang mimm mmmi Piieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relefoon St fi Tdtfoon Ho M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEINTEN ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTIEN ♦ Voor de talrijke blijken van belangstelling die wij in de laatste weken ontvingen betuigen wij onzen Uartelflkcn dank H J W HUBEB A pUBER SCHEiAOEN e P VANWIJI GAARDEN COIFFEUR SPECIAIilTBIT in alle soorten HAABWEEKEIT Standplaats GHOOTE MARKT HOLLANDSCH tooneelgezelsgbap VAK HET Paleis voor Volksvlijt te Amsterdini Best BARENDSE Adm VERHAGEN Reg POTHARST Woensdag 9 Augustus 1899 8 uur AfsdiddsvoorsteUing l Beroemd Blijspel in i Bedrijven van l Arrosok Schrijver van Dokter Klans enz Jtfet groot Succea door geheel Nederland opgevoerd PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Rang 1 ZS 2e Rang 3e Rang 0 75 4e Rang 0 40 ABONNEMENTSKAARTEN lo Bang 10 stuks 4 10 verkrijgbaar aan bet Zoniertheater eu bij de Wed I S KEISER Korte Tiendeweg bij laatstgenoemde ook per stuk Bespreek Bureau dagelijks geopend van 10 tot i uur 0 90 Ter Kmisiaaking met mijn labrikaat verzend ik tijdelijk een ü nóia t uBSer Stempel groote der Stempelplaat 40 biJ 25 m M waarop plaats voor 6 regels geheel compleet met doos inktknasen en Fl Stempelinkt trance in plaats van f 1 60 voor 90 cent Levering binnen 4 dagen Zendt dus spoedig poatwiasel ad 90 eent ol rembours met 16 et verhooging aan D J V D HENGEL Stempellabriek UTRECHT 0 urn Overal Agenten y O gevraagd tegen hooge pro G 9Ü vi ie postz voor antwoord Zaterdag 19 Augustus1899 des namiddaga t uur M H ÉL al te UTRECHT in iïaHj E B het Gebouw voar Knn BHBB S aten en Wetenschappen aan do Mariaplaata publiek worden verkocht mm HIIFSTEOG mot WEILAND HOOILAND on BOOMGAARD in de Uuige Weide gemeente Lange Bulge Weide nabij Oudewater groot O TO OÜ Hectaren Verhuurd aan M Vbrkleij voor t 400 per jaar do Gebouwen tot 1 Mei 1900 en het Land tot 31 December 1899 Te Betalen 1 October 1899 Grondbelasting i 31 80 Polderlasten l 27 06J Toegang te bevragen bij den huurder Te veilen in vier perceelen combinaties en massa Breeder biJ billetten die even als nadere inlichtingen te bekomen zijn te Utrecht ten Kantoren van den Notaris Mr C W VAN DSR POT en van de Hoeren LORAN EN ZOON aan de Niouwcgracht Nok 73 en 90 10 JAABLIJSSGSE TEBLOTINB m BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP W0K 8UA ISOCTOKKKcnopVIlIJDAUSOüCTOBER IS99 te GOUDA B i plaatsing der Loten zal de 1ste Prijs bestaan in een COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar tegen f 1 hel Lot il voor f 10 bij A Blill liiMA en Ziv LANGE TIENDEWEG c iS t o b s s at tl i o Kort OTerzictit onzer Frijsooarant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 üess BOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 each o e 5 n BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC k t 1 76 i 2 25 I 2 75 1 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 g Per PI Pev Ank 45 f I K LISTRAC 1 0 65 Nto 127 76 qg iJ CHATEAU VALROSE 0 75 31 § 8t BSTEPHE 0 86 36 3 St EMILION 1894 1 42 o 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 tt o © u GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 r SAUTERNE 1 42 S O ZELTINGEB Moezel 0 90 37 50 gg BOURGOGNE 1 10 47 Pg De flessche zijn in don prijzen begrepen en worden k 3 ets per stuk teruggenomen Bü elke hoeveelheid verkrijgbaar biJ De flrina T CREBAI Gouda GebrS Stoll werck a Chocolade eii Cacao I DflBünaHge door de nieuwste nitvinduij n ip njacTiir utl f et im TOl betorde fabrtcatïp Stollwerck s Cliocoiade en Cacao in ioud der csp li jrit V fotd jeou flanbeTöienswaardig iUbiikaat nauwL Etiketten De Hrma behaalde 87 Brevets als IlofU verftiiclct 44 Eero Diploma s öjuIcu er Heönilles een bewijs ran uitmunlend fijn fabrika i Kcods 1S71 mIiuh it Voctiüüime nation il de Paris votra excellente biioatlon de Chouolat bonbons canea eto eto SIttUwerck t fabrikaat ia verkrijgbaar bij K A CouiiBours BanktitbitUiürs enz enz GeneraalvwtegenwoordiRQr oor Kodi rlaud Julius Matten lodt jünsterdam Kalverstraut 10 3 Chemisclie Wassclierij en Stoom Yerverij DE 1¥IT en € oinp Utrecht Depot te GOUDA bij den Heer H C TRIJSBURQ ia Manufacturen enz Korte Tiendeweg 7 WF Ieder zijn eig en Hronlogs Limonade fabrikant Om zonder eenige kennis vlug en gemakkelijk Vijf Liter d i geiyk aan 10 halve lleaachen KROlftNGSLlMOSAUB te maken en el naar keuze FRAMBOZEN CITROEN KERSEN Oif SINAASAPPEL Per stel ia de prijs Iranco thuis met gebruiksaanwijzing slechta SO cta 2 stel in eens franco 90 eU na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ona bij 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatsen van ons land en daarbuiten met t beate succes bekroond Bj een zeker aantal stel ik de prgs nog lager Vraag schriftelijk de condition Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter inxage Ben ieder teachte xlch voor namaak Let op t adres i S DE BOEK Sneek liddelbare School VOOB Handel en Administratie m BAAIi BiiregWmt49 Commiiiaie van Toexicht de Heeren Mr M J C M KOLKMAN Ud der Tweede Kamer Ihr Mr A F DE SAVORNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTERSEN lid der Tweede Kamer L D J L DE RAM Mr W DE BIDDER Directeur derHaagsche Bank H P DE SWART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Gravenhage Opening 1 September 1899 Voorbereidende éénjarige cursug voor jongena van omstreeks 15 jaar Tweejarige ctirsus tot opleiding voor den Handel on twee driejarige zie Prospectus voor en ele Examens Leerling Consul Ambtenaar bij de GemeenteAdministratie of aan de regeeringadeparte menten Voorbereiding voor de studie van het Notariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van 2Vj 4 uur Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne De Directeur f TÏJWSTBJ thans nog Leeraar aan H B S en Gymn te DORDEECHT Lens velt I icola HOFLEVERANCIER Veeneslraat 23 den Haag UROUn KK IIE iCII JITF tBRIEK LITNCHEOÏÏ ROOM Pain de Luxe Aiternoon Tea Koffie Chocolade Melk Zenuw en Maagflijders wordt uit overtuiging als een werkeiyke halp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adrea per Iwiefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOELS Boekh Zaltbommel Nieaw onovertroflen rof Dr liiebers welbekend Alleen echt met Fabrielumerk tot voortdurende radicale en gti m tere genezing van alle zelfs sAkI de meest hardnekkige zenuwj MM Hektetif vooral ontstaan door l filB afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleek zucht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpön slechte spflsVertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectGssen 1 ry ïpcr fiwcU fl 1 fl 8 fl 8 dubbele flesob 11 6 i CentnnlDepöt Mattk v d Vegto Zaltbommel DepöU M Cléban Co BterdWF Happel B GravflnH§e I Walramans de Jong J Cïn Rotterdam Iff Co Rouda n bii alle drogisten Pain Expeller Dertig jaar wordt dit middel met verrassend Bucoea als p natilIendQ inwrijvmg aangewend tegen Rheania tiek Jicht Verkoudbeid pyn i J fa I S ut den JDit be rug enz pro fde Idel verook ie 1 Huismid1 dient dan deiB vertt ophetfab Adn 2 in de mee Amaterda ban van ouwen rieksmer 5 75 0 ei Bte apot m bii t Tajllei flttClI Vn lette k Aiüiei 50o defi eken To nolk aé1 Sandera grrttntiaiii Te GOUDA er Markt en aven 199 GoüDi Druk van A BEINKLAN Zz Bultenlandsch Uverzlchl Een telegram nit Eennes zegt dat Dreytns zeer vermoeid was na de eerste zitting van den krjigsraad Hg schreef enkele pnnten op waarover hy nieuwe ondervraging verwacht Mevrouw Dreyfus bezocht hem Maandagmiddag om 2 uur Dreyfns toonde zich vooral nieuwsgierig naar de indrukken van het publiek die over het algemeen gunstig zjjn Het geheime dossier schynt hem te intrigeeren h j vraagt zich al wat men hemdaaruit zal vertoonen I AdvocaatLabori bezocht Dreyfus te haUvier De verdedigers door den correspondentvan de Figaro ondervraagd verklaardenzich voldaan over de eerste zitting KolonelJouaust leidt de debatten zeiden z j zooalswï dat wenschen Hy stelt nauwkeurig debeschuldigingen op op ons rust de taak die te vernietigen Advocaat Demange herkende de stem van Dreyfns weder nu eens aarzelend dan weder helder klinkend maar ztin stem die reeds zwak was is door de behandeling op het Duivelaeiland nog slechter geworden De revisionistische bladen roemen de waardige houding van Dreyfns en de krachtige wijze waarop hy alle tegen hem ingebrachte beschuldigingen ontkent De anti revisionistische Jjladen verklaren Jat de indruk van de eerste zitting voor Dreyfns noodlottig is Gistermorgen te 6 uur waren weder dezelfde maatregelen van orde genomen ais Maandag in de Avenue de la Gare en de Kue du Hamel voor het overbrengen van Dreyfns van de gevangenis naar het Lyceum De beklaagde werd geleid door een dubbele rS soldaten die met den rug naar hem toestonden Te 6 uur was Dreyfus in de rechtzaal en rukten troepen in Het weinig talrijke publiek begaf zich naar het Lyceum Alle leden van den krijgsraad met den regeeringscommissaris kwamen het gebouw binnen Het publiek begroette eerbiedig generaal Chamoine die met een militairen groet antwoordde De verdedigers van den beschuldigde verschenen kort daarop met hunne secretarissen De gendarmes beletten het publiek te bljven staan voor de ramen in de Avenue Tonllier waar zich de vensters van de rechtzaal bevinden De socialistische afgevaardigde Jaurès is te Eennes aangekomen De troepenafsluiting die des morgens was opgesteld was om 7 uur ingetrokken Den geheelen morgen kon men vrj elj k circuleeren FEVtLLETOIM Gtdeoksohrilten ua een Gelukzoeker OF AJÜNIBAL DE VOBDELING Aaor het Fransck DOOR W NUTTER 864 Laten wij het liog eens probeeren bij dien uit de wijk waartoe barrière de Clichy behoort namelijk kwartier Lazare Zou dat ons iets baten Het is in elk geval te beproeven Intusschen wanneer u iets anders hebt voor te stellen dan trek ik gaarne mijn voorstel in want zeer hoogen dunk van de rechtvaardigheid en van den ijver der m istraatspersonen heb ik niet daar het een persoon va zulk een hoogen titel geldt dien wij gaan aanklagen sBien wii gaan aanklagen ja Maar vriend Louis ik voel telkens mijn twijfel weer bovenkomen ik houd het volstrekt niet voor zeker dat lik well Ik ben bereid er op te sterven Ik ben volkomen zeker dat de markies de Chateaudieu defi ene is die Ëmilie heeft doen meetronen en dat n het i aan wien wq haar te ontworstelen hebben Inmiddels bereikten de meubelfabrikant en zijn boekhouder straat Saint Lazare en traden weldra het aldaar gevestigde politiebureau bixmen in de nabijheid van het Lyceum behalve voor de zaal waarin de krijgsraad zitting hield Van 10 uur af begon het publiek zich te groepeeren voor het Lyceum Weldra was de menigte zoo dicht dat het noodig was tot doorloopen aan te manen De nieuwsgierigen behaven zich toen naar het trottoir gelegen aan de andere zijde van de Avenue en de Ene du Hamal on naar de zpe van de Ene Saint Helyer Iedereen wachtte ongeduldig het einde der zitting om Dreyfns te zien To 11 50 traden de leden van den Krj gsraad naar buiten en weinige oogenblikken later deden de gendarmen de straat ontruimen Üe soldaten der infanterie vormden opnieuw de dubbele riJ waartuaschon Dreyfns naar de gevangenis werd overgebracht De nieuwsgierigen konden Dreyfus nauweiyks zien en gingen uit zichzelf teleurgesteld heen In de Belgische Kamer las de Smet de Naeijer hot hoofd van het Kabinet een korte verklaring voor Do regeering zegt hij behoeft geen belijdenis af te leggen Haar beginselen zijn dezelfde die de opeenvolgende ministeriön van rechts hebben geleid Maar deze regeering heeft zich tot taak gesteld onmiddellijk het kiesvraagstuk op te lossen Die oplossing gelooft de regeering te vinden in het toepassen van de volledige evenredige vertegenwoordiging s Ministers overtuiging daaromtrent wordt bevestigd door de bijna eenparige uitingen van de kiesvereenigingen en de pers De aanwezigheid van een generaal in het departement van oorlog sluit niet in dat het legervraagstuk zal opgelost worden het is een bewijfi van zorg en eerbied voor het leger Zeer goed I rechts De oud minister Vandenpeereboom kan zich vereenigen met de woorden van zjjn opvolger Hij zegt dat de leden van de afgetreden regeering de nieuwe zullen helpen in het vervullen van haar taak Na lange debatten over de ministerieele verklaring verklaarde de socialistische leider Emile van der Volde dat hij niet voor de evenredige vertegenwoordiging zal stemmen Hij diende een motie in waarin gezegd wordt dat de Kamer het betreurt dat de Eegeering niet heeft overgenomen de belofte door minister Liebaert afgelegd omtrent de werkliedenpensioenen De minister president bestreed deze motie De katholieke afgevaardigde De Lantsheere stelde tegenover de motie Van der Velde de eenvoudige orde van den dag die met 68 tegen 19 stemmen werd aangenomen In den loop der debatten diende de heer Ditmaal behoefden zij niet te wachten maar werden oogenblikkelijk bij den dienstdoenden commissaris toegelaten Deze leverde met zijn collega van faubourg Saint Antoine een treffend contrast op Hij was uitermate lang en bijzonder mager scherp van gelaatstrekken hoekig in zijn bewegingen koud van oogopslag een wezen zonder hartstocht zonder neigingen gevoel bijna zonder leven Wat is er Deze vraag deed de commissaris door een beweging met het hootd Wij komen ons beklagen omtrent iemand die tot uw kwartier behoort mijnheer antwoordde Potard En hij ging voort en verhaalde de gebeurtenissen doch verzweeg den naam v den markies en het antwoord van den commissaris deed hem deze voorzorg toejuichen Het komt me voor antwoordde de commissaris dat de wyze waarop gij u de zaak voorstelt niet van grond ontbloot is Er k ti inderdaad verband bestaan tusschen het verdwijnen van mejuffrouw uw dochter en do studentengrap waarvan gij volgens uw zeggen hedenniorgen slachtoffer geweest zijt en dan is het wel eenigszins gewaagd om dat alles toe te schrijven aan den persoon die uw dochter heelt doen volgen en zich daarna bij u heeft vervoegd maar volstrekt niet onmogelijk We hebben hier wel geen stoffelijk handtastelijk bewijs maar toch voldoende aanwijzingen om er een vermoeden op te bouwen en krachtens dat vermoeden handelend op te treden Fotajxl en Raphael wisselden een blik waarin Van der Velde een voorstel in strekkende te verklaren dat er aanleiding bestaat om artikel 47 der grondwet te herzien ♦ De oorrespondent van de Times te Pretoria seint de belangrijke tijding dat de Volksraden Chamberlain s voorstel om een gemengde commissie te benoemen tot onderzoek van de kieswet waarschijnlijk afwijzend zullen beantwoorden omdat aanneming ervan gelijk zon staan met schending van deLondensche Gonvedtie welke waarborgt dat Engeland zich niet mengen zal in de binnenlandsche zaken van de Transvaal Bovendien zou de aanneming gelijkstaan met erkenning van Engelands suzereiniteit Maar vereere vriendschappelijke adviezen van Engeland zullen behoorlijk overwogen worden De Transvaalsche regeering had vooraf de Volksraden in staat gesteld om het vraagstuk tn toetsen door overleggen van de correspondentie daaromtrent met Engeland Het eerste gedeelte van die correspondentie liep over Chamberlain s voorstel om het debat over het kieswetontwerp in den Volksraad te schorsen tot Chamberlain het ontwerp overwogen had Reitz antwoord daarop komt overeen met hetgeen danrover in het Blauwboek reeds ia medegedeeld Toen kwam Chamberlain s voorstel om het kieswetontwerp te laten onderzoeken door een gemengde coni9iissie Milner blijkt dat voorstel krachtig gesteund te hebben en de vurige hoop te hebben geuit dat de Transvaalsche regecring het aan zou nomen De commissie zou uitslniiend de rechten van de uitlanders onder de kieswet onderzoeken maar na de oplossing van het vraagstuk zon Milner gemachtigd worden alle andere vraagstukken welke de Transvaalsche regeering zou willen opperen met haar te overwegen met inbegrip van het vraagstuk van de schoidsrechtorlijko uitspraak mits deze niet door buitenlanders geschiedde Naar uit Johannesburg aan de Times gemeld wordt Hiaakt de overlegging van die correspondentie door de Transvaalsche regeering een slechten indruk Die maatregel schijnt eigenlijk een inleiding te ziJn op het verwerpen van Chamberlain s voorstel tot het benoemen van een gemengde commissie Andere correspondenten seinen in gelijken geest Alleen die van Dalzicl meldt dat de nota van antwoord van de Transvaalsche regeering op Chamberlain s voorstel dermate verzoenend is dat men algemeen vcrwactit dat de zaak in dor minne geschikt zal worden Fischer koert naar Bloemfontein terug Ill II I 1 gpglBBP T vreugde over des commissaris bereidwilligheid om te helpen te lezen was De commissaris ging voort iWilt ge zoo goed zijn naam adres en signa lement van den door il verdachte op te geven liefst met de uiterste nauwkeurigheid De naam is Markies Hektor de Chateaudieu de woonplaats De commissaris onderbrak hem Heb ik wel verstaan dat u da ar den naam noemdet De Chateaudieu f Ja mijnheer Dat is een zeer ernstige zaak heeren begrijpt ge dat wel ffVoor den markies mompelde Potard fNeen voor u 1 gaf de commissaris ten antwoord voor u ffVoor mij hoe dat Weet ge wel dat de edelman wiens naam ge daar noemt vermaagschapt is met den hoogaten adel in Frankrijk Dat weet ik zeer goed mijnheer maar ik wist niet dat zoo iets bij rechtszaken in aanmerking dient genomen te worden Dat IS ook volstrekt het geval niet Maar ofschoon het mogelijk is dat uw vermoedens hem aangaande juist zijn uw gronden zijn in geenen deele afdoend En zoudt ge een naam als de zijne in opspraak willen brengen Als het moet Jiiist maar gij weet niet of het moet Gij veronderstelt gij leidt af meer niett Ongegronde aanklacht kan als eerroot opzettelijke eerroof worden beschouwd V I 1 1 L ii a i JlL t l l Verspreide Berichten Fraskrijk De weduwe van majoor H riot vroeger eigenaar der groote fjonvre magazijnen te Parijs heeft van het groote door haar geerfde vermogen 1 000 000 francs geschonkep voor het stichten van een penaioenfonda ten bate van de winkeldames der Louvremaga zijnen waartoe ook ziJ eenmaal heeft behoord Te Bordeaux werd onlangs het Engelsche jacht Fire Fly aan den ketting gehouden wgl bii inklaring van de lading waa gebleken dat men door een fout in de opgave had getracht aan belasting te ontkomen Thans heeft het vaartuig zijne reis mogen voortzetten nadat de lading bestaande uit 316 geweren in beslag was genomen en in de arsenalen te Arcachon was geborgen om als pand te dienen voor de te betalen boete De Fire Fly is naar Southampton vertrokken Voor de rechtbank te Borstelde stond dezer dagen een dertienjarig meisje terecht beschuldigd van herhaalde poging tot moord op haar tienjarig broertje Eerst had zij geprobeerd hem op te hangen maar dit mislnkte ymdat het koord te lang was Eene poging om hem de polsaderen door te snpen mislukte eveneens Daarna zette zij den knaap aan te gaan baden in de hoop zooals zij zeil bekende dat hy zou verdrinken De roden voor deze moordpogingen zeide ziJ dat hierin bestond dat zjj haar broertje onder verdenking had willen brengen van een diefstal van spek dien zy zelf gepleegd had Hot gerecht besloot een onderzoek te doen instellen naar don geestestoestand van dit meisje dat reeds voor diefstal veroordeeld werd en zich nog voor vijf diefstallen te verantwoorden had BüLoie Aan hot Noorderstation te Brussel is een postzak met brieven van waarde gestolen welke later opengesneden en ledig werd teruggevonden in den Plantentnin De diefstal moot gepleegd zijn door een bende die in den laatsten tyd verscheiden diefstallen pleegde op de lijn BrusselOstende Bij Brugge is Woensdag een dertienjarig meisje in een spoorwagen stoeiende met haar broertje van negen en een zusje van zeven tegen t portier gevallen dat open vloog zoodat alle drie de kinderen er uit rolden Het was een sneltrein en reeds in vojle vaart Men trok aan de noodrem de trein stond stil en de kinderen werden gekneusd en ge Mijn aanklacht is niet ongegrond lUw gronden zijn te veel denkbeeldig berusten te veel op veronderstelling Alvorens ik iets voor u kan doen is het noodig dat ge u zekerder bewijzen verschaft Maar mijnheer Versta mij wel ik ben volkomen bereid u te helpen Als ge met zekerheid mij kunt aanwijzen waar mejuffrouw uw dochter tegen haar wil opgehouden wordt dan staat mijn geheele beschikbare politie macht tot uw beschikkmg Ik vind geen vrijheid om op te treden in wat ik tot hiertoe van u vernam De aanklacht is van te veel belang de gronden zijn van te weinig kracht En de commissaris keerde de beide mannen den rug toe Zij vertrokken nogmaals ongetroost Zij vonden geen moed elkander hunne gedachten te openbaren Zij wisten op het oogenblik niet dadelijk wat te doen wat nu aan te vangen in welke richting de begonnen nasporingen voort te zetten Potard liep met gebogen hoofd zwijgend voort Raphael gevoelde zich terneergeslagen en ontmoedigd door deze nieuwe teleurstelling die natuurlijkerwijze nieuwen twijfel omtrent de bestaanbaarheid van zijn vermoeden zou doen ontstaan Dan den strijd maar openlijk tegen den markies in persoon begonnen dacht hij En zijns ondanks huiverde hij bij dit besluit Want hij gebruikte het woord strijd in zijn volle beteekenis Het zou hier een strijd zijn een worsteling met onzekeren uitslag H ordt vervolgd