Goudsche Courant, donderdag 10 augustus 1899

y B 8 88 9 01 9 IS l 4 8 8 8 9 H 9 08 9 19 9 4 Directe SiMMirwegverMndlnfRen met tiOUDA Zomerdlcnst 18 9 AaDKevans eD I Mei Tijd van Greenwich iOODA ROTIÏ DiMTle nm U Sl 19 18 19 58 1 95 8 11 S 8 8 49 99 18 7 14 6 40 80 7 SS 8 18 H U H l V VffV Kun t 9 8 0 II g g di Alleen Ie en 9e kluee Extri bv etalen ifi Op de treinen i n Zondsg Ueuidiff en niiude j ndaegKslie retDorbiljetten oor de 8e kl Terkrygbaur tegen enkelen Tnohtprge B HoUudielu Spoor B0TT£aDAU 90C0A Til tena U l 11 4 19 0 19 84 1 1 48 18 89 7 44 l 0 8 14 9 00 Alleen Ie en 8e Ueeee eitre betalen fteultotiel op dti loep ku niet gerekend worden B Hollmdeelie epoor o ü II D A U h N tl A A f lee vena 9 18 9 87 10 1911 1 1118 11 18 l OS l Oi 14 8 4 4 18 4 86 6 11 10 l U 5 07 11 41 1 1 18 u g 11 6 g 9 l 3 g g g 81 a g g g 9 8 lO K 10 4 11 4 11 11 48 1 30 1 48 8 48 4 1 4 46 87 18 48 7 4S 49 HM 7 17 7 39 7 9 8 80 8 i9 9 18 10 19 10 88 10 40 ll lij S ll w 10 18 g g 8 i fc 10 17 E 10 89 8 11 8 41 8 48 8 t O 10 44 10 8 11 07 11 44 I f Ha e 6 41 05 7 08 7 10 7 4 8 a5 9 00 0 4 10 1111 17 ll M IM 1 8S 4t 8 00 4 00 4 10 4 46 80 8 11 7 00 7 41 Voorburg 8 48 10 17 l 4l 4 1 18 Zoelem Zeg t OI 10 88 l 4 0 80 ïo 6nh Mo U 10 48 1 08 4 1 89 Oouda 84 9 7 81 7 4J ll l 01 F 9 97 10 13 10 4 11 7 19 08 H 87 1 17 R U 8 97 4 7 01 6 19 8 00 d SO 7 97 8 10 i t Hermonikatnln llleei Ie en 8a Uaeee ettra betalen P Reiiigen Toor de Hjn Bronkelon Ameterdam ogen U PHee t reilen O O U 1 A A H S T E R O A H tioe gAt ou U 8 09 8 17 sa 10 10 10 67 11 08 1 13 9 88 S I8 4 O 6 13 8 18 18 8 18 l in 9 13 9 6 10 0 11 Oil Amat W 8 01 8 63 9 06 10 1 10 4 19 48 19 7 8 00 8 18 4 16 4 61 8 00 8 37 6 7 8 1 9 0010 01 0 101 48 1 87n Amst C 8 0j 9 8 1 10 30 11 09 1 08 1 1 8 1S 8 41 4 S0 8 11 IS 7 18 8 80 9 18 10 8 10 18 11 00 11 1 11 0T viee rene H 8 17 4 81 8 47 05 8 63 11 14 1 37 7 10 11 19 1 46 3 3 8 9J 7 18 i B J 1 1 I 10 84 7 0 8 18 9 1 7 10 19 10 7 11 00 11 40 9 10 VUilC 6 8 7 7 40 9 8U 4S 18 1 0 11 1 9 80 1 8 31 4 43 8 19 SS 7 18 8 10 v 9 9 4 Ama W 43 S 0 7 3 9 30 10 00 11 80 ll U 11 40 1 46 8 80 8 4 O l 18 60 7 S0 8 18 V 40 10 00 Oouda 7 17 7 34 i l8 8 41 10 18 10 48 11 1 1 011 14 8 18 4 17 4 18 47 7 81 7 8 14 9 19 10 17 11 10 7 4 8 1 1 8 8 89 10 1 11 48 U Sl 1 11 8 08 J 60 04 18 40 7 89 p j j y j 91 7 i8 8 80 8 4 9 90 10 16 10 88 11 38 11 09 1 87 3 08 8 0 S 69 4 48 88 4l Si Ï 68 6 1 8 8 14 10 38 11 5 18 17 4 11 7 9J 5 30 7 01 8 99 10 48 1 88 4 8 i 7 8 80 7 17 7 17 S 8S 9 00 8 88 9 1 10 9 11 10 11 11 It Sl l U 1 40 S 4 41 10 10 1 1 7 11 1 een plaatsje aan de stnkken van den afgebroken steiger Vele menschen die konden zwemmen werden door minder gelukkige lotgenooton vastgegrepen en zonken met deze in di diepte De menschen die nog aan wal stonden boproelden voor zoover zg niet door schrik waren overmand hulp te bieden Inderdaad werden velen gered maar helaas niet allen Hoe groot het aantal der omgekoTaiiinen is i nog niet bekend maar tot dusver ziJn twintig Ijjkon geborgen Een vijftigtal drenkelingen bekwamen verwondingen doch bracliten er het leven af BINNENLAND De Synode der Nedcriandsch Hervormde Kerk heeft gister besloten aan hare stamen geloofsgenooten behoorende tot de Nederdnitscho Hervormde Kerk in do Znid Afrikaansche Republiek hare harteljke deelneming te betuigen en hun Qods kracht en wijsheid toe te bidden in dezen voor hen zoo moeielijken tiJd De kiesrcchtagitatic zal nn zoo schrijft Do Soc Dem van uit het centrum der S D A P ingevolge het besluit van het Congres ter hand worden genomen Oproepingen zullen worden gericht tot alle vereenigingen die voor grondwetsherziening willen överen om zich te doen vertegenwoordigen op een in October te houden bijeenkomst tot vorming van een landelijk comité voor algemeen kiesrecht te Amsterdam Ten einde hun dio gemoedsbozwaren hebben tegen het vergaderen op Zondag daarin tegemoet te komen zal deze b eenkomst op oen Zaterdag worden gehouden terwijl den Zondag daarna een nationale manifestatie ten gunste van algemeen kiesrecht zal plaats hebben door muziek en zang opgeluisterd De kunsthandel van Goupil te söraven hage bracht reeds kort na bekendwording van het bericht van het overlijden van Jacob Maris een hulde aan de nagedachtenis van den meester In de toonkast van het magazijn op de Plaats prijkt nameiyk een portret van den betreurden doode naar ecu potlood teekening omlijst door een ronwcrêpe die tegen lauwertakken van gedroogde palmblaren rust Het geheole raamvlak is verder gevuld met reproducties van werken van den overledene en met oen boek bevattende zijn levensbeschrijving Vele toeschouwers die nog onkundig waren van Maris dood vernamen eerst door deze eipositie welk een gevoelig verlies onze knnst heeft geleden Vad üemeng de Berichten 6 7 80 7 8 door 7 97 I 7 84 7 41 0 80 7 0 19 Hüada Moordreoht Nieuwarkerk Oipalla Rotterdam M BotterdunD F Eottflfdmn B Alleen des DiDjd gi Eotterdam Beurs Rotterdam D F Botterdam M 4 4 Oipelle 4 Nieuwerkerk 04 Moordreoht 11 Soidt 17 7 18 7 87 10 4 8 l 8 14 11 80 7 l 8 09 8 48 8 8 7 l7 9 00 7 48 Ï O 1 09 9 11 8 07 8 88 9 10 9 18 Oouda ZeTeDhuiteD MoerkapeUo SMtermeer Zegwaard Voorburg Hage ueadt Oudew Woerd Utrwihi 48 8 08 l trtrkl OudHe llanda Een Duitsche dame vermiste dezer dagen aan het strand voor het Kurhaus haar portemonnaie Inhoudende driehonderd vijftig gulden t Schijnt dat deze badgast bij de verwarring der opkomende vloed onder t zittend publiek veroorzaakt het voorwerp in haar strandstoel heeft laten liggen Althans een der strandknechten vond dit in een in zee afgedreven stoel en was reeds op weg de portemonnaie aan den badmeester ter hand te stellen toen de betrokken dame hem vroeg of hij ook een en ander gevonden had Nadat zij haar eigendom op het vermiste liad bewezen was ziJ aoo blijde het verlorene terug te hebbon dat ziJ den stoelenknecht honderd gulden aanbood Dit vond deze echter te veel en aanvaardde hierop vyfen twintig gulden Men schrijft uit Haarlem Gisterenavond kwam een juffrouw in de Spaamwouderstraat tegen 11 uur van de kermis thuis waar zj werd ontvangen door een commensaal die ontevreden dat zijn huisjulfer zoo laat was uitgebleven begon oen standje te maken en toen den boel kort en klein sloeg Per telcloon waarschuwden de buren de politie doch toen die kwam om den man in te rekenen zei de juffer dat de politie fcet de zaak niets had te maken dat het haar bosjtje was en de man volkomen gelijk had baas te wezen En toen ging de politie bedaard weg Door de politie te Barneveld is gisterennacht gearresteerd een landlooper die zich aan het geweldadig afpersen van geld had schuldig gemaakt Nadat hij nameljk de alleen tehuis zjjnde vrouw van den landbouwer 1 van den Top aldaar gedwongen had hem de sleutels te geven heeft hiJ haar bg weigering tot driemaal toe aangegrepen tegen den grond geworpen en de kleeren van het lichaam gescheurd met het doel zich meester van haar zak te maken waarin hij vermoedde dat zich de sleutels bevonden Toen hij de sleutels echter niet vinden kon heeft hij beproefd de kast met een mes te openen doch ook dit gelukte niet Nadat hiJ nog een driejarig kind dat begon te schreeuwen ernstig mishandeld had en de vrouw met den dood had bedreigd wanneer zij aangifte aan de politie deed is de onmensch onverrichterzake vertrokken Gelukkig heeft de politie hem echter spoedig weten op te sporen Te Zalt Bommel is door de politie aangehouden J V oud 64 jaar kermisreiziger zonder vaste woonplaats wiens opsporing en aanhouding is verzocht in t AJgemeen Politieblad tot t ondergaan van hechtenisstraf Bij zijne aanhouding werd op hem bevonden een bedrag van ongeveef f 400 aan bankpapier wel een bewfls dat zjn baantje t land afreizen met twee gedresseerde apen nog niet zoo onvoordeelig is 9 4 10 49 11 19 11 9 1 11 8 1 7 11 48 1 14 11 81 19 88 1 88 11 18 9 40 V I8 10 19 10 99 10 4S 10 01 10 17 M 4V 40 7 6 Omtrent den gisternacht gepleegden diefstal met inbraak aan den Oostsingel te Goes meldt men ons nader dat de dief of dieven aan de acbterzpe van het huis een gat in de deur hebben gezaagd daardoor met de hand don sleutel aan den binnenkant hebben omgedraaid en alzoo zijn binnengekomen De bewoner de heer v d W noch zijne hnisgenooten die boven sliepen hebben iets van wat boneden omging gehoord Toen de dienstbode des morgens beneden kwam vond zij alle laden van kasten op den vloer en alles dooreengehaald Gouden voorwerpen schijnen niet vermist te worden maar wel eenige zilveren o a 18 groote en Ideine zilveren lepeltjes en dito servetringen voorts hebben de dieven behalve andere voorwerpen een prachtigen bloempot eenige boekeu waarvan een ter waarde van f 25 een paar bottines enz meegenomen De vloer lag als bezaaid met half afgebrande lucifers terwijl een paar cognacflesschen ledig zijn achtergelaten De politie stelt ijverige pogingen in het werk om de tot heden onbekende daders op te sporen In een sloot aan den weg naar Kloetinge is een der vermiste zilveren servetringen gevonden wellicht is die daarin geworpen om de politie op een dwaalspoor te brengen Naar wjj vernemen bestaat te Rotterdam het plan een nieuw krankzinnigengesticht te bonwon en worden de noodige gegevens daarvoor verzameld en ontworpen Krachtens de laatste regeling heeft Rotterdam op dit oogenblik niet anders dan een doorgangshuis waar het vorig jaar slechts een 6tal in verpleging waren Rotterdam is dan ook thans genoodzaakt ziJn krankzinnigen hetwelk het vorig jaar met 19 toenam en 380 bedroeg nl 180 mannen en 200 vrouwen overal heen te zenden Te Maastricht is een persoon in het gesticht Calvariënberg aan bloedvergiftiging overleden Hij was buiten zijnde door een insect in de hand gestoken en deze zwol zoo spoedig op dat de arts noodig oordeelde den arm af te zetten Des ondanks is de man bezweken De schipper van den te Vlaardingen in de haven gekomen logger Maarten rapporteert dat in de maand luni de matrozen van een Franschen logger het nieuwe Scheveningsche scliip kwamen bezien daartoe met een boot van de Maarten afgehaald Na eenigen tp aan boord te hebben doorgebracht zonden ze door de Hollanders naar hnn vaartuig worden teruggebracht maar er was tot roeien weinig Inst en de logger nam ze daarom op sleeptouw om ze naar den Franschman te brengen Daarbü ging de boot echter geweldig aan het zwaaien en sloeg om Een man van do Maarten eu een Franschman sprongen over boord om de drenkelingen te redden doch allen zonken drie Franschen en twee Hollanders verdronken Het ongeluk met de Gooische stoomtram Reeds is met een enkel woord melding gemaakt van het ongeluk nabij Diemen met de Gooische stoomtram Een der reizigers die hierbij tegenwoordig was schrijft aan de Tel daarover het volgende Zondagavond vertrok met den laatsten trein van Mniderberg 10 01 een troepje vroolïjke daibes en heeren een clubje dat den dag in t lieflijke plaatsje had doorgebracht Ofschoon zij allen t goede der aarde wat ruimer schenen genoten te hebben dan wel noodig is waren zij toch geen van allen dronken 4 48 4 09 S 09 18 9 03 1 44 9 9 1 84 1 01 1 08 9 14 1 8S 1 11 4 I 4 ir 4 47 4 4 1 8 07 4 09 4 14 7 66 i 66 9 43 10 80 9 49 10 08 10 19 11 lO iilO iV 10 81 10 48 lO K 11 00 8 48 K6U 10 00 10 84 10 4 9 19 9 tl 9 49 10 01 10 11 11 10 De reis werd door hen gemaakt in een open tramwagen en er werd lustig gezongen tot op eens tusschen Vinkenbrug en Diemen de passagiers der overige wagens de trein bestond uit 5 wagens hevig verschrikt werden door een angstig geroep en geschreeuw Halt houd op stop een ongeluk Spoedig schreeuwden alle passagiers luidkeels maar de tram stoomde in woeste vaart voort en toen in Diemen eindelijk werd gestopt bleek het dat een der heeren van t clubje zijn hoed die afwoei bad willen grjjpen en daarbij oit de tram geslagen was Een tweede beer was hem nagesprongen een dame was bijna bewusteloos door t voorval Terstond beijverde zich iedereen den condncteur of conducteurs te zoeken en eindeiyk had men den eenen conducteur gevonden die de vjf wagens onder ziJn beheer had Dit jonge mensch weigerde niet alleen te voldoen aan t algemeen verzoek der reizigers om even te blijven stoppen ten einde op den weg naar de twee heeren te kunnen gaan zien neen hij weigerde zelfs den spoedig daarop van Amsterdam biJ Diemen passeerenden trein te waarschuwen dat misschien de 2 heeren op den weg lagen en dus groot gevaar liepen door den trein van Amsterdam overreden te worden Het publiek was algemeen zoo verontwaardigd op den conducteur dat t weinig had gescheeld of men ware hem te Ijjf gegaan wij meenen zelfs dat eenige passagiers hem hun meening al op gevoelige wijze onder toog brachten Het einde was dat eenvoudig ondanks hevig protest doorreed maar te Amsterdam was er bij aankomst geen conducteur meer te bekennen Had hiJ t raadzamer geoordeeld zich te eclipseeren De Biograaf en Dreyfus De Nederlandsche Biograaf en MntoscopeMaatschappB deelt ons mede dat zjj er in geslaagd is een uitmuntende photographie te verkrijgen waarop men Dreyfus ziet wandelen op de binnenplaats van de gevangenis te Hennes Het was niet gemakkelijk die photographie te verkrijgen Eerst werd voor een groote som geld een huis gehuurd naast de gevangenis gelegen Vervolgens werd op dit huis een stellage getimmerd vanwaar men een vriJ gezicht op de binnenplaats had De militaire autoriteiten begonnen toen lont te ruiken en trachtten van hun kant het photografeeren te beletten door een groot zeil te spannen zoodanig dat het vrije gezicht van het bedoelde dak op de binnenplaats belemmerd was Van de zijde der Nederl Biograafen Mutoscope Maatschappij werd daarop de stellage met reclameplaten in schreeuwende kleuren volgeplakt en beschilderd De militaire commandant was tpen weer gerust denkende dat het een gewoon reclamebord was en liet het zeil wegnemen In het bord was echter een gaatje opengelaten groot genoeg om er door te photograf eeren en zoo gelukte de opname volkomen Ook mevr Dreyfus is gephotografeerd opbet oogenblik waarop zj na een bezoek aanhaar man de gevangenis verlaat Binnen enkele dagen zullen deze photographieèn door de Scheveningsche biograaf vertoond worden R N De Transvaalsche Beweging Aan het Volk van Groot Britanniè Wy Nederlanders verwant aan U door een gemeenschappelijken oorsprong door overeenkomst in geschiedenis en traditiën 8 17 8 81 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 7 8 8 03 10 S 17 8 l 10 89 10 87 II 8 0 10 47 10 11 48 9 89 9 8 10 08 IS K 10 199 8 10 18 10 80 17 8 17 8 84 g 41 A1 8 18 8 80 door gelgksoortige zeden en staatsinstellingen ontleenen aan deze verwantschap waarop W5 trothch zijn do vrijmoedigheid om uitdrukking te geven lan den onweerstaanbaren aandrang van ons hart en de diepe overtuiging van ons Iverstand dat er bij velen uwer een sterke neiging bestaat een schromelijk onrecht te begaan jegens het volk der Zuid Afrikolansche Republiek eene loot van onzen ge4ueenschappeli ken Ger maanschen stam een volk zwak in aantal maar sterk door de deugden welke door alle Angelsaksers opi den hoogsten pr SjWor den gesteld moed onathankeli liheidszin zelfbewustheid en godsdienstzin Wj doen een beroep op uw dieper besef van rechtvaardigheijl en edelmoedigheid wanneer wij ü toeroepen Laat af van de ppgingen door sommige uwer geldmannen eil staatslieden beproefd om dit volk te belemmeren in de geleidelijke ontwikkeling van eiken aard en aanleg en te onderwerpen aan uwen wil Laat af van het ziieken en aangrijpen van aanleidingen en voorwendsels om U te mengen in ziine aangeloginheden omdat het deze op andere wijze regelt dan U redelijk en wenschelijk schijnt 1 Laat overigens dit volk zich natuurlijk ontwikkelen zelf den geest des tjjds ondergaan die onvermijdolijk voordrijft op den weg van vooruitgang in stoffelijk en geestelijk opzicht en elke gewelddadige stoornis veroordeelt omdat z j da geleideliike ontwikkeling veeleer vertgiagll dan bevordert WiJ vragen u dit dringend niet alleen omdat eene andere politiek leiden moet tot geweld bloedstorting broedermoord maar ook omdat daardoor het recht geschonden de naam van Britscht rechtvaardigheid geschandvlekt van Brische scherpzinniglicid ondermijnd en die vail Britsche grootmoedigheid tot een spotternij gemaakt wordt Wij laten hierboven weer eenige ruimte open voor handteekeningen Men linippe het adres uit en zende het met die handteekeningen aan ons bureau Men kan dunkt ons het adres ook wel op een vel papier plakken men heelt dan de ruimte om een groüter aantal handteekeningen te verzamelen Red Bovenstaand adres ligt ook ter teekening in het sigaren magazijn Wilhelmina op de Hoogstraat alhier STADSNIEUWS GOUDA 10 Augustus 1899 I 1 De heer C J van de Putte onderwijzer aan de school voor J N O alhier slaagde gisteren voor het examen in de Fransche taal Gisteren is door de rechtbank te Rotterdam het faillissement uitgesproken van Ids Severs winkelier in kruidenierswaren Korte Akkeren P 283 z alhier Rechter commissaris mr J H Van Meurs curator mr M M Schim van 4er Loeff advocaat en procureur alhier Door B en W zijn aan de raadsleden devolgende stnkken toegezonden No 75 Gouda 5 Augustus 189 Onderwerp Bioleering Bij de vaststelling der gemeente begrooting voor het Ipopende jaar stond de Raad een bedrag van f 5000 toe te vinden door geldleening voor den aanleg van een riool in de straat Achter de Kerk en in de Koster Gijzensteeg en kenrde hij daardoor ons betrekkelijk voorstel goed Het was ons voornemen het bestaande open riool dat onder de huizen aan de Oostzjde van de Markt doorloopt daarna te dichten en den bewoners of eigenaren dier huizen de gelegenheid te geven in plaats van hunne aansluitingen aan het bestaande riool aansluitingen te maken op het nieuwe riool en wel voor hunne rekening Het blijkt thans dat het wel gemakkelp zal vallen aansluitingen te maken voor die huizen welke van de Wpstraat en de Markt tot Achter de Kerk strekken doch dat het niet mogelijk zal zijn een behoorlijken afvoer tot stand te brengen van de huizen gemerkt A Nos 66 tot en met 70 direct naar een in de Koster Gpensteeg te leggen riool daar hiertoe zon moeten worden gegraven en gebroken in anderer eigendom Dit bezwaar is echter op te heffen door in het bestaande riool een zijriool te leggen waarop de bestaande aansluitingen kunnen worden aangebracht en dat dan zou dienen als algemeene aanslniting aan het hoofdriool Het wil ons voorkomen dat er wel termen bestaan om de kosten van den aanleg van dit zijriool geraamd op f 450 door e gemeente te doen dragen evenwel onder uitdrukkelijk voorbehoud dat het onderhoud daarvan niet ten haren laste zal zjn Wanneer het zjriool tot stand komt kan ook eene wijziging in de richting van het geprojecteerde riool worden gebracht Het was ons voornemen het riool Achter de Kerk met het gemeenteriool van den Korten Tjendeweg te verbinden door dé Koster öijzensteeg het open riool of de zijl onder de huizen Achter de Kerk van de Koster Gijzensteeg af tot aan de brug bij het brandspuithuisje zou dan voorloopig blijven bestaan De gemeente bouwmeester adviseert ons thans liever het riool in de Koster Gijzensteeg te laten vervallen de zjl onder de huizen Achter de Kerk te dichten en het nieuwe riool verder in de straat ongeveer evenwijdig aan de zjl door te trekken en te doen uitmonden in het water dat om het plantsoen van het Oude Mannenhnis ligt De meerdere kosten met inbegrip van de kosten van aanleg van bovenbedoeld zjriool zonden bedragen f 1000 de totale kosten derhalve f 6000 W j achten het denkbeeld van den ge meentebouwmeester zeer aan te bevelen en zouden het riool gaarne op die wijze willen doen leggen en wel in eigen beheer ter voorkoming zooveel mogelp van overlast voor en moeilijkheden met de bewoners der huizen Mitsdien hebben w de eer den Raad voor te stellen lo Ons Oollege te machtigen a een riool te doen leggen in de straat Achter de Kerk loopende van de achterzijde van het perceel der Erven van de Pavoordt tot aan het bruggetje tusschen Achter de Kerk en het Plantsoen van het Oude Mannenhuis 6 een zijriool te doen leggen in het bestaande riool onder de hnizen tusschen de Oostzijde van de Markt en de Koster Gijzensteeg onder nitdrnkkelp voorbehoud dat wel Ie aanleg doch niet het onderhond van dit zijriool zal zijn voor rekening der gemeente c de open riolen onder de huizen aan de Wüdstraat aan de Oostzijde van de Markt en Achter de Kerk nadat zj zjjn schoongemaakt te dempen 2o Op de gemeente begrooting voor 1899 te verhoogen o artikel II van Hoofdstuk V der Ontvangsten Geldleening ter voorziening in dekosten van openbare werken Volgnummer 47 met t 1000 b artikel 5 van Hoofdstuk II der Uitgaven Pompen en riolen Volgnummer 87 met l 1000 N B Situatieteefcening en begrooting van kosten liggen ter visie No 77 Gouda 8 Augustus 1899 Onderwerp Baggeren in den TJmiel Op verzoek van een zijner leden besloot de Raad in zjjne vergadering van 28 Juii j l om de behandeling van ons voorstel van 12 iluli te voren betreflende het verleenen van vergunning aan den heer F Mijnlieff om te baggeren in eene zelling der gemeente te doen geschieden met gesloten deuren In de besloten vergadering is door een ander lid de vraag geopperd of over ons voorstel wel met gesloten deuren kon beraadslaagd of een besluit genomen worden Namens ons college is daarop geantwoord dat wij deze vraag naar aanleiding van het in 1892 eveneens in besloten vergadering over het zelfde onderwerp genomen besluit bereids zelven hadden overwogen en dat wij tot de conclusie waren gekomen dat artikel 44A der Gemeentewet de eenige bepaling naar onze meening welke hier van toepassing zou kunnen zijn behandeling in besloten vergaderig niet in den weg stond aangezien het verleenen eener vergunning om iets in een gemeenteeigendom te verrichten niet is het onderhands verhuren verpachten of ingebruik geven van gemeente eigendommen De Raad vereentgde zich stilzwijgend met onze opvatting de steller der vraag heeft daarin berust zich niet verzet tegen de verdere behandeling en tegen het nemen van besluiten in besloten vergadering De Redactie van het weekblad de Gemeentestem antwoord echter op eene bljkbaar naar aanleiding van het door dezen Raad genomen besluit tot haar gerichte vraag dat het verleenen van vergunning om té baggeren in eene zelling in het wezen der zaak is het vervreemden der op de zelling aanwezige baggerspecie zoodat volgens artikel iig der Gemeentewet de behandeling van ons betrekkelijk voorstel in het openbaar had moeten geschieden Ofschoon naar onze meening deze opvatting min of meer gezocht moet worden genoemd erkennen wij gaarne dat zij reden van bestaan heeftr blijkt derhalve uit het antwoord der Redactie dat de mogelijkheid niet is uitgesloten dat de Raad door over ons voorstel in besloten vergadering te beraadBlagen en te besluiten zou hebben gehandeld in strijd met artikel U der Ge meentewet en het mnomen beslnit voor vernietiging vatWaAfSi zjjn Ofschoon amendementen op ons voorstel na beraadslaging met groote meerderheid zjn verworpen en onder hoofdelijke stemming overeenkomstig ons voorstel een besluit werd genomen injde besloten vergadering zoodat bezwaarlijk mag worden verwacht dat eene nieuwe behandeling in het openbaar een anderen uitslag zou geven zou het ons toch niet verwonderen wanneer van het gebleken verschil van gevoelen over de toepasselijkheid van artikel 44 der Gemeentewet gebruik werd gemaakt Ter voorkoming van alle moeilijkheden komt het ons daarom wenschelijk voor dat de Raad in het openbaar een nieuw besluit neemt Wij hebben mitsdien de eer den Raad voor te stellen lo in te trekken zjn in besloten vergadering genomen beslnit van 28 Juli 1899 waarbij wj zijn gemachtigd aan den heer F Mönlieff vergunning te verleenen om tot 1 Juli 1904 te baggeren in eene zelling der gemeente 2o ons College te machtigen aan den heer F Mjnlietf te Krimpen a d IJssel vergunning te verleenen om tot 1 Juli 1904 te baggeren in de kadastrale perceelen gemeente Moordrecht Sectie B No 1202 en gemeente Gouda Sectie F No 1252 tegen jaarlpsche vooruitbetaling op 1 September van eene som van f 175 Gisterenavond had de laatste voorstelling plaats van het Hollandsch Tooneelgezelschap Opgevoerd werd het beroemde blijspel De dochters van Haseman Het ensemble was uitstekend ieder deed zfln best het stuk een waardig slot te doen zijn van de hier opgevoerde stnkken gedurende de kermis en men slaagde daarin volkomen Na het 3de bedrijf werd Mevrouw PotharstGrader een bloemstuk vereerd Wij danken het gezelschap voor hetgeen het ons verschafte en roepen het volgaarne een tot weerziens toe ScHOOHHOVEN Gisterenmiddag te 5 uren is op last der arrondissements rechtbank te Rotterdam alhier gevangen genomen on naar Rotterdam overgebracht J L verdacht van brandstichting in de vorige week onder de gemeente Berg Ambacht geploegd Iaahbvuld Beroepen biJ de Ned Herv Kerk alhier da J K Klomp te Lnnteren BiEiswiJK De landbouwer H Molenaar alhier werd Maandag bjj het zaaddorschen door een bloedspuwing overvallen Op het land gaf hjj nog den geest Door zijn werklieden werd het lijk huiswaarts vervoerd ATJIBn Het Bat Nbl ontving de volgende telegrammen uit Kota Radja Kende Gcudong 8 Juli Van 29 Juni tot 2 Juli is onder bevel van overste van der Dassen over Lho Triëng naar Embong opgerukt van waar over Boeloe Eajas werd teruggekeerd De vijand bood geen tegenstand De brug over de Paseirivier kwam 3 dezer gereed Den 4n dezer werd opgerukt naar Matangkoeli waar een groot getal Atjehers een sterke stelling bezet hielden De vjand hield echter geen stand en ontruimde de stelling na een vuurgevecht Den 5n Juli werd uit het bivak Matangkoeli nitgerukt naar Lho Soekeen en teruggekeerd over Toempoe Penrela Op dezen tocht werd weinig tegenstand ondervonden Over de Kertirivier werd een brug ge Den 6n Juli werd in twee kolonnes langs de rivieroevers naar Paja Bakoeng gemarcheerd waar een sterke Gajoe benting werd gevonden welke evenwel verlaten was De kolonne welke langs den rechteroever marcheerde geraakte met den vijand handgemeen Den volgenden dag werd van Paja Bakoeng naar het bivak teruggekeerd Op dezen tocht sneuvelde een inlandsch korporaal levensgevaarlijk gewond werd een inlandsch cavalerist niet levensgevaarlijk de kapitein der iuf J H L Schneiders de le lnitenants J L Doerrleben en W Haaxman twee Europeesche en veertien inlandsche minderen benevens vjf dwangarbeiders De vijand liet vier en zeventig dooden met hunne wapens achter De gezondheidstoestand en de weersge steldheid bljven gunstig Voorloopig wordt nu gepatrouilleerd en gewerkt aan den weg naar Kerti Enkele hoofden hebben zich bj den bevehhebber gemeld Generaal van Hentsz is naar Kota Radja teruggekeerd Den 6n en 7n dezer rukten verschillende kolonnes uit het bivak Djeumpa nit en kwamen meermalen met benden van Polim in vuurgevecht Oiuerzgds werd zwaar gewond de Europ fuselier de Lang No 42839 licht gewond luitenant Lnchsinger en drie Europeesche minderen gesneuveld is de fuselier Hanneveld No 43894 De vijand liet acht dooden met hun wapens waaronder drie Beaumontgeweren liggen Een vijand werd gevangen genomen 361 Staats loterij ie KUiM TrekktDg tad Donderdag 10 Augustus No 1 41 400 Xo 111041 900 Prijxen Tan 30 8S 9 18 6949 7488 11768 14488 18818 19409 19 9811 6437 8108 II8S0 14833 18740 14 393 9909 6309 43 11936 1 1173 16990 81 9S4 8171 6881 9188 18194 16186 17081 IS776 1918 97 999 9991 197S8 163 17150 18817 9 330 614 10153 I lu 16489 69 19089 1384 8419 8 10939 77 67 17888 19474 1486 0 877 10729 13397 1 801 17 8 1 606 1 98 8836 6918 111 8 141 0 1 17 17396 9096 1 4 4070 93 89 14196 SK 17S77 9 i8 4 1978 4411 7180 li9S 14 48 less9 18077 90 04 070 431 798111717 14417 11 1817 20848 9197 097 De grootste kenie en lliDie Nouveaulé s lo HSERBN DASSEN vindt men by A nn OS Ai Md Taillanr Kleiweg R 73 73o GOUDA l elepbtMtm l o 31 Beurs van Amsterdam Slotkn 17 i 9S AUGUSTUS I Vtkn NlDiiiAKD Üen Ned W 8 8 i tl l S Via 98 a lOOV 88 88 88 4 V 96 9 V4 101 S7V 99 Vl 100 84 90 91 881 488 108 904 1641 9 88 M l dito dito dllc 8 dito dito dito 8 HOHOIE OM Goudl 1881 98 4 lTAI n InaohrgTiog 1889 81 8 Oonilll Obl in papier 18 B dito in iilrerl8 8 8 PomTHaAL Obl met ooupon 8 dito ticket 8 l 198 110 90 89V 10 94 100 88 161V 98 lOon 100 114V 141 9 10 $ 74 104 87 löv tv 180 810 108 108 100 117 117 101 84V 38 BnrgerHika St and n W A den Edel 9 Tennis ouders H KuiLAllD Obl Bisneul 1894 4V dito OeooDa 1880 4 dito bt Botha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 dito dito dito 1884 6 Sf AH Ferpet aehuld 1881 4 Tuaiiu Gepr ConT leen 1890 4 Gaa leening aetie D Goo leeoin aer e 0 ZuiDAn Bep T oblg 1809 8 Miiioo Obl Buit Sob 1890 VlHüiuiLA Obl 4 onbep 1881 A aTl DAM Obligatien 1898 8 BonuDAH Stad leen 1894 8 NlD N Afr Handeli aaad Arendib Tab Hu Cerlifloaleo DeliMaataobappjj dito Arn Hypotbeekb pandbr 4Vi OulLHg der Voratenl aand a Or Hypotbeekb pandbr 4 i Nederlandaehe bank aand Ned Handelmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Solt Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 Oonisa O iBl Hong bank aand Bdbl Hypotbeekbank pandb U AmuKA Eqnt bypotb pandb 4 Maiw L Q Pr Lien cort Nis Holl U Spoorir Mij aand Uy tot Eip T Bt Spv aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Bpm aand dito dito dito 1881 dito IIAUI Spoorwl 1887 88 A Bobl 8 Zuid lul Spwnij A H obl 8 PoLfK Waraobau Weenen aand BDai Gr Ruu 9pw ll j obl 4 Baltiaebe dito aand Faatowa dito aand Ivang Dombr dito aand KunlÉ Cb Aaov Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Amkia üenl Pae 8p Hij obl Ohio k Nortb W pr C aaad dif 1 dito Win 8t Heler obl T Denrer fc Rio Gr Spm eert r a lUinoia Central obl in goud 4 Louiar Ie Na hTilli Cerl T aand Heii ru N Spv U Ie hTp o 8 Miaa Kaniai r 4pCl pre aand N ïork Outaaio k Weat aand dito Ponn Obto obiig Oregon Calit lebyp ingoud 99 St PauL Hinn k Hanil obl j Un Pao Hoof lijn ob Ig 8 dito dito line Ooi Ie hyp O Canada Can 8auth Cbert r aaod Tra C Ballw k Na lo b d e O Amtlerd Omeibui Mij aand Botterd Tramwe Maaia iiand ITlD Stad Amaterdam aand 8 Htad Botlerdam aand 8 BlU Stad Antwerpen 1887 9 Siad Bruaael 1888 9 HoKo Theiaa Begullr Geaelaoh 4 Ooerin StaaUlaenig 1880 E K Ooil B Cr 1880 8 SrAKjl Stad Madrid 3 1188 NlD Ver B J Arb Spoel eert