Goudsche Courant, vrijdag 11 augustus 1899

No 7062 Vrijdag Jl Augustus 1899 38ste Jaargang GOÜMHE lOllAMT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleraan Itu M De Üitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommera VIJF CEWTEN Telefoon Mo M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd liddell are Scliool voou Handel en Administratie DEüi HAAti Bareiilszstraal l Commtaaie van Toezicht de Heeren Mr M J C M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Ihr Mr A F DE SAVORNÈJ LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTÏEHSEN lid der Tweede Kamer L D J L DK RAM Mr W DB RIBDEK Directeur derHaagsclie Bank H P DE SWART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te 8 üravenhage Opening 1 September 1809 Voorbereidende éénjarige eurmts voor jongens van omstreeks 15 jaar Tweejarige cumuM tot opleiding voor den Handel en twee h driejarige zie PrüBpoctus voor enkele Examenn Leerling Consnl Ambtenaar bj de iomeentcAdmiuistratie ol uan de regecringsdeparte menten Voorbereiding voor de Htudle van het Notariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdag van 2 s 4 mr Dordrecht Singel 71 de overige dagen ProspoctuH verstrekt gaarne De IXreeUur F TVmMVHM thans nog Leoraar aan H B S en Uynni te DOKBHEOHT uu V V Het beste onectiadelykete en gft makkelykate poetamlddel voof Heerea en vooral dames en Klnderachoenwerk Is de Appretuur van C M MUIlar Co S£rlln Beuth8tr 14 Men lette goed op naam en fabrieksmerk Vsrkryiliaar by Heerae Wlnkellen In iDhaenwark lalanlarlaa araasrvanent eni Qenaraal Dapet by W tarasmaan ArahaM O eerx toeter adres voor alle soorten SCiHOKN WERK als het Noordbraknkh Schoen en Laarzenmagazijn KLEIWEG B M tegenover de Kleiwegsteeg Opruiming van verschillende artikelen Aanbevelend C SMITS Alle roparatiën on aangemeten werk DelftscheSlaoIie Een ware Schat yoor de ongelukkige alacbtoffera der Zelfbevlokking Onanie en gehe jne uitspattingen is het beroemde we k Z Dr Retau s KLFBEWARI G UollBiidache uitgave met 27 afb PrflS 2 gulden Ieder die aan de verBohrikbelgke gevolgen van deze ondeo Igdt moet het leeen de oprechte leenng die het geeft redt JMrlgks duizend van een zekeren dood Te yerkrflgen bfl hetVer logaMf azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poBtzegols eo in eiken boekhandel iu Holland ZUIDER HYPOTHEEKBANK geceêtlga te BiiEli Maalschappelijk Knpltial i en HilllOeil jUldci waurnp 10 pC irestorl Geheel geitlaalêt Directeuren Mr H H VAN MA 8DIJK en E J V DE BRDIJN De Bank verstrekt voor viihIk termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huiüen en Landerijen tegen matige rente zonder voornillieliUlnff en xnnder MJherekeiiini van iidmIniHtrnHekoKten en geeft 3 en 4 pCt VanAbrletDen uit in stukken van KXX 6pO en 100 interest 1 Januari en 1 luli Nadere inlirhtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te öotJDA bij de Firma MONTI TN DORTLAND indien gij niel wilt hoesten gebruikt de aUerwege bekroonde en wereldberoemde Supei Brior Dmiveii Borstlionig Extract Meiia ij e int Ie Koninklijke Stoomfabriek De Honing bloem van H 1 kn iSCIIillli Co Denllaagrjiraiiciers VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 8CHAIK 8CHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK Co 8 SSeli nthe is h t besto middel der wereld Co SI Melianthe geneest KiukUoest Co s Melianlöe gtmeest zoowol oud ills jong Co S Meliaathe niajc m goeu liui8ge iii oiitbreken Co S MeliantbO ttJuit voortdurend onder Sclielknndig toezicht Co S Meliantlie liolpt onherroepelijk 8e Co 8 MellanttlO i bekroond met Eerediploma s Co 8 MeliantUo i bekroond met Goud Co S Melianthe ia bekroond met Zilver Co s Melianthe i verkrij bmir m niioous van 40 Ctt 10 C $$ en f bjj i C RATELANl fl s oop B V WIJK Oudm ii r M KOLKMAN Waddinxvei U ItOLLMAN Bodegraven eiHKSK Meuwerkerk a d IJarl W J TAN DAM Haastrechl A N vanZESSE N Schoonhoven Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda O MIJSBIES Kleiweg E 100 Gouda E H Vin MILD Veemtal B 126 te Oituda A BWUMAN Moordricht 10 JAASLIJESCHB mmiM BIJ GELEÖENHEU DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOE SÜA 18 OCTOBER en op VRIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA B j plaatsing der Loten zal de Iste Prijs bestaan in oene OOMPLEETE BESPANNINÖ de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERÏIÖ STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar tegen f I hel l ot II voor f 10 bij A BRII Iii lAi en Zf LANGE TIENDEWEG Let vooral op de ECHT Juuadteelceninff met rooda letterSi jOberiahnstein DIRCCTEUK Dm VICTORIABRON OBtRlAHHSWH Maataehappif tot XkeplotttUie van de Fletorta Bron Kant Htr toor Nederland Boompjes éO Botterdam f110 ledei zijn eig en r H HronlDsS Llmonade fabrikant Om zonder eenige kennis ving en gemakkelijk Vijf Liter d i geljjk aan 10 halve iieisdien KKQIfINOSLlMUNADM te maken en Arel naar kenze FRAMBOZEN tTKt EN KERSEN of SINAASAPPEL Per atel is de prijs Iranco thuis met gebrnikbaanwijzing slechts SO etH 2 stel in eens franco 90 et na ontvangst van postwissel Dbze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol on verkwikkend t Vorige jaar door ons bjj IIXK tallen verkocht Sclüer op alle plaatsenvan ons land endaarUuiten met t beste succes bekroond Bij een zeker aantal stel ik de prijs nog lager Vraag schriftelijk de conditiën Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Xeer vele tlankbetuigingen liggen ter inzage Ben ieder wachte zich voor namaak Ii t op t adres H S DE BOER Sneek Qeoombineerdj HATDDR 6£NEESDiRICHTIN6 door planten kruiden ozon water Uebt lucht enz Bizondere behandeling van zeniiwzlekten verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en rugUjden bleekzucfat niaarlyden slechte bloedsmeiiiriiir ziekten der stofwlssellnr borcitiydeu rheunfatismus Isschias vlechten en huidziekten flillijk penbion Kxtcrne behandeling in speciale gevallen PrOBpeetns op aanvrage g ratlg en franco Sanatorium Arentsburgli VOOBBURIH bij Den Haag aan de Geestbrug NOUVEAUTÉS Wü verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomemeizoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan 11 JULES JALDZOT G Paris Hetzelve wordt dun omgaand gratln en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrij van alle kosten aan buis met 5 o o verhooging Iteëxpeilitie kantoor te liozeadial N l SCHIEDAMMEK SEHEVEE Merk Verkrijgbaar bBi M PEETER8 Jz N B AU bewijs ran echtheid ia OBohet en kurk steeds voortien van den naam der Finni P HOPPE NIGHTOAP mm Iet Atelier Studio i bet beste adres voor Verjifrootiiijcen eu Ueprodnctiewerk Aaubeveleod Fl Singel 582 P V d WAALS Lens relt l icola HOFLEVERANCIER Veeneslraal 23 4en Haagf BROOD Km BEtK HIIlTFlBRIEK LUNCHEOIT EOOM Pain de Luxe 4ttemoon Tea Koffie Chocolade Melk Zenuw en ilaagflijders ordt nit overtuiging als een werkelgka hulp in den nood het boek aanbeToleD Mb ouUangst van adres p r briefkaarintorctt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel èouDA Druk van A BRINKÏ AIsf i Zz Hulknlaiidscti OvcnCicbt De terechtzitting te Keimes met gesloten deuren is zonder eenige stooniis algeloopen evenals die van gisteren Na generaal Chamoin heeft Paléologue het woord genomen om de geheime dossiers uit te leggen Men meent dat de openbare terechtzitting Zaterdag zal worden hervat De bladen blijven zich bijna uitsluitend met de zaak bezighouden Alle beweren inlichtingen ontvangen te hebben nopens hetgeen er in de zitting met gesloten deuren ia voorgevallen maar de berichten daaromtrent zijn z66 niteenloopend en z6ó fantastisch dat daardoor het bewijs geleverd wordt dat niemand er iets van weet De dag dat de nieuwe regeering in België voor t eerst in de Kamer verscheen was vooral merkwaardig door de heftige rede van Woeste tegen die regeering Immers de verklaring van de Smet de Naeijer en die van Vandenpeereboom bevatten niets onverwachts De éérste minister beperkte zich tot twee mededeelingen ten eerste dat het kabinet zich tot taak stelde de oplossing van het kiesrechtvraagstuk en dat het die oplossing meende te hebben gevonden in volledige toepassing van de evenredige vertegwiwoordiging en ten tweede dat men om het optreden van een generaal in het ministerie niet moest denken aan een onmiddellijke legerbervorming De verklaring van Vandenpeereboom kwam hierop neer dat het tegenwoordig kiesstelsel dat een groote partij uitsluit niet te handhaven is dat alleen de evenredige vertegenwoordiging te verwezenlijken scheen en dat de afgetreden regeerders zich daarom als goede soldaten aansloten bij de verdedigers van het nieuwe kabinet Smeets kwam dadelijk met een reeks van vragen over dc plannen van bet ministerie aangaande het benoemen van socialistische burgemeesters het algemeen stemrecht den algemeenen dienstplicht Toen stond Woeste op en zeide Wij deelen de gevoelens van de regeering ten aanzien van het kiesrecht niet Toen Newman in Engeland heftig zijn opmerkelijken veldtocht begon verklaarde hij Wie zal op de trompet blazen 4 men ten strpe moet trekken f Ik wil de trompet steken En Woeste mek datzelfde van plan te zvjn EÏij berie ich op Sir Robert Peel op Lebeau op Liebaert die indertijd bj hun gevoelen waren gebleven Zoo bleef ook bjj bij FEVILLEIOX Gedenkschriften van een Gelukzoeker mHBLL DE VOUDEUNG JVaor Aet Fratuch DOOR W NUTTER Werd hij Raphael overwonnen dan was Emilie verloren immers juist Erailies verderf zou zqn nederlaag zijn was hij overwinnaar redde hij Emilie dan had hij zich iemand die machtig en rijk en gewetenloos was tot onverzoenlijken vijand gemaakt De markies zou hem voorzeker vervolgen hem het leven verbitteren misschien oorzaak zijn dat zijn verleden openbaar werd Altijd dat ellendige verleden Maar toch zal vrees me ditmaal niet weerhouden Ik heb lief ik bemin de liefde zijn alle dingen mogelijk En als met nieuw leven nieuwe hoop nieuwen moed bezield hief hij het hoofd op zich in staat gevoelende om alles te doen Hij beschouwdq zijn patroon Deze waa als vernietigd De achtereenvolgende schokken die deze dag gebracht had en de overspanning die van oogenblik tot oogenblik door nieuwe teleurstellingen en onaangenaamheden in hevigheid toenam dreigden hem van alle geestkracht te berooven zijn lichaamskracht zelfs scheen il gebroken het zijne Hj beschuldigde de katholieke voorstanders van de evenredige vertegenwoordiging dat zij door hun samengaan met de oppositie de straatonlusten hadden uitgelokt En daarna begon hy een geregeld requisitoor tegen de Lantsheere de Smet de Naeijer ïheodor Lorand Hij noemde het ministerie een ongeluks ministerie Ten slotte vroeg hjj of de regeering de wet op de werkmanspensioenen zou ïiandhaven en of zij den persoonijken dienstplicht zou invoeren Wat de pensioenen betrof belQofde de Smet een nader onderzoek op de andere vraag kon bjj niet antwoorden de regeering had zich noch vóór noch tegen den persoonlijken dienstplicht verbonden Na een verward debat over de verklaringen van de regeering ontstond er een kort twistgesprek tusschon Lorand en de socialisten die hem volstrekt ten onrechte betichten dat hij zijn belofte niet heeft gehouden Vervolgens vroeg Smeets of de regeering na de oplossing van het kiesrechtvraagstuk heen zou gaan en de Kamer zou ontbinden De Smet antwoordde bevestigend Hij las het koninklijk besluit voor waarbij het ont werp Vandenpeereboom wordt ingetrokken en diende een nieuw ontwerp in Dit ontwerp past de evenredige vertegenwoordiging toe in het geheele land De kiesdistricten worden gewijzigd Een quorum wordt niet vereischt De vergadering eindigde met de aaancming van een motie om zonder meer over te gaan tot de orde van den dag De Transvaalsche Volksraad heeft nog geen besluit genomen over bet voorstel van Chamberlain De geruchten in de Kaapkolonie verspreid en door Jingo correspondonten als volkomen waar naar Engeland geseind dat de Volksraad besloten hoeft de voorstellen niet aan te nemen ziJn onwaar gebleken Toch zou zulk een houding van den Volksraad volkomen begrijpelijk en verdedigbaar zijn De Times correspondent te Johannesburg ziet dat zelfs in als bjj seint De Volksraad is voornemens het voorstel af te wijzen als zijnde in strijd met de bepalingen der Conventie waarin bepaald wordt dat Engeland niet het recht heeft zich te mengen in de binnenlandsche aangelegenheden van Transvaal Doch Reuter meldt uit Pretoria dat de openbare meening daar gunstig voor de aanneming gestemd is indien de Kegeering der Z A Republiek daardoor tevens een eerlijke tegemoetkoming aan haar wenscben kan verkrijgen voornamelijk wat het beginsel van arbitrage betreffende de geschillen betf ft Raphael kreeg diep medelijden met den ongelukkigen vader van Emilie en begon te trachten hem moed in te spreken en de hoop in hem te verlevendigen iWat nu te doen vroeg Potard Eerst maar naar huis antwoordde de jonkman wien eensklaps een gedachte door het hoofd Naar huis vroeg Potard wat moeten wij thuis doen iln de eerste plaats kennis nemen of nie s in onze atwezigheid zich heeft voorgedaan Misschien wachten ons belangrijke tijdingen ik weet het niet het is mogelijk Zoudt gij denken dat tijdingen betreffende Emilie ons thuis wachten P Ik geloof dat het mogelijk is en ik geloof dat het waarschijnlijk is ook Ja laten wij maar huiswaarts keeren Misschien is zij reeds thuis misschien hebben wij ons te spoedig bevreesd gemaakt misschien de zaken veel te donker ingezien Wie weet komt alles terecht en in orde Raphael vond het niet noodig zijn patroon in diens illusien te storen Naar den toon waarop hij aldus de zaak overluid overdacht te oordeelen gelooide hij zelf niet zeer sterk aan de kracht van zijn hoopvolle schildering Ziende dat Raphael hem niet tegensprak en misschien de ware reden daarvan begrijpende en reeds daardoor aan het twijfelen gebracht begon hij alle mogelijkheden te veronderstellen en daarna als feiten aan te merken En van elke conclusie waartoe hg veronderstellenderwijze kwam was de Terwijl Chamberlain in hef Lagerhuis staat te beweren dat er sedert verleden week Vrijdag niets geschied is wat de Regeering van meening kan doen veranderen wordt aan de Westm Gazette uit Kaapstad gemeld dat voortdurend in de kolonie troepenbewegingen plaats hebben waardoor de Boeren worden geprikkeld on waardoor als het ware officieel wordt gewerkt om de stemming tegen de voorstellen van Chamberlain aan te wakkeren En het Wad vraagt of dat nu een eerlijke en onbevooroorneelde staatkunde is f Het voornaamste deel der troonrede waarmede de Britsche Parlementszitting is gesloten heeft betrekking op het verzoekschrift aan de Koningin van de Britsche onderdanen in Transvaal Daaromtrent werd o m jDe positie van Mijn onderdanen in de ZuUafrikaansche Republiek is onvereenigbaar met de beloften van een gelijke behandeling die de grondslag zijn geweest waarop Ik aan de Republiek binnenlandsche onafhankelijkheid heb gegeven De onrast daaruit ontstaan is een voortdurende bron van gevaar voor den vrede en den voorspoed van mijn gebied in Zuid Afrika Onderhandelingen daarover met de Transvaalsche regeering zyn nog hangende Verder wordt in de sluitingsrede gezegd dat debetrekkingen met vreemde mogendheden van vredelievenden aard zijn Hoewel do uitslag van de Haagsche Vredesconferentie niet ten volle overeenstemt met de loffelijke bedoeImgen welko zij geroepen was te vervullen heeft z j toch het zeer aanzienlijk succes gebracht van de instelling van een permanent Hof van Arbitrage dat niet nalaten zal de veelvuldigheid van tei oorlog te verminderen terwijl de uitbreiding van de conventie van Geneve zijn gruwelen zal verzachten De rede maakt melding van de sluiting van de Nijlconventie met Frankrp en van de overeenkomst met Rusland regelende de voorwaarden onder welke elk van beide regeeringen de ontwikkeling van de spoorwegondernemingen in China door haar eigen onderdanen zal aanmoedigen Het slot der rede handelt over den onvoldoenden regenval in West en Centraal Indië Intps zijn maatregelen genomen om hongersnood te keeren en behelst een betuiging van droefheid over het onverminderd voortwoeden der pest hoofdinhoud dat Emilie reeds teruggekeerd was m haar woning of dat zij Juist gelijktijdig met hem dat doen zou En zij kwamen thuis Emilie was nog niet teruggekeertl Het minste nieuws omtrent haar was niet ontvangen de minste aanwijzing had zich niet opgedaan Potard door zijn eigen redeneeringen die op niets steunden misleid was niet in staat deze nieuwe teleurstelling hij noemde het eene teleurstelling te doorstaan Op de tijding dat er geen tijdingen hoegenaamd omtrent Emilie aangekomen waren staarde hij wezenloos voor zich viel op een stoei neer en schudde het hoofd Hij had op dat oogenbUk het voorkomen van iemand die iets niet goed begrijpt en met zijn verstand worstelt om doorzicht te verkrijgen Onsamenhangende woorden gingen over zijn lippen Dikke zweetdroppeleii kwamen op zijn voorhoofd en biggelden als tranen door zijn gepeinigd brein geschreid in zijn baard Eensklaps stond hij op wankelde ais een dronken man greep om zich en zou neergestort zijn als Raphael hem niet tijdig had ondersteund en hem op zijn sloel gezet had Toen verborg de ongelukkige vader het hoofd in beide handen en bleef onbewegelijk zitten Raphael ging naar buiten Hij had een plan Hij gevoelde dat het toeval hem zeer gunstig zou moeten zijn wilde hij slagen in het opsporen van Emilie in de stad der miUioenen bijna geheel zonder aanwijzingen Maar hij had groot geloof in zijn goed gesternte hO begaf zich op weg Verspreide Berichten EHOKLilND De Parbank te Londen waar in Januari jl f 750 000 werd ontvreemd is weder het slachtoffer van een diefstal geworden Men mist een aantal Russische obligatiën ter waarde van een ton gouds De diefstal moet overdag hebben plaats gehad Naar alle zpen zijn waarschuwingen gezonden OOSTENEUK Bil een tnlnfeest te Linz ziJn soldaten met burgers slaags geraakt Een soldaat gaf aan zijn Duischgezindbeid uiting door het zingen van de Wacht ara Rhoin Ondanks het verbod van een onderofficier zong hjj voort waarop doze hem door een patrouille wilde doen gevangen nemen Daartegen kwam het publiek in verzet De aanwezige militairen werden in het nauw gebracht en ernstig bedreigd Toen daarop de gendarmen een paar belhamels in hechtenis wilden nemen gingen de burgers tot dadelijkheden over Tot zelfverdediging trokken de militairen den sabel maar zjj weerden zich wel wat al te kras zoodat vele niet in de zaak betrokken personen werden gekwetst De districtshoofdman herstelde later de orde echter bleet een zeer opgewonden stemming tegen de militairen heerschen Te Weenen heeft In een particulier huis een duel op do sabel plaats gehad tnsschen het lid van den rijksraad Wolf en den afgevaardigde naar den Boheemsche landdag Krzepek Vier malen trokken de heeren heftig op elkaar los Reeds biJ den oersten aanval kreeg Wolf een sabelhouw over het gezicht Maar hij wilde niet ophouden al was hy feiteiyk reeds in een toestand van minderbeid en werd toen nog een paar maal aan het hoofd getroffen Zijn tegenstander had ook eenige kleine wonden De aanleiding tot deze slachtparty was de bewering van Krzepek in een Boheemsch blad dat Wolf alleen ongevaariyke tegenstanders uitdaagde Aherika In de haven van Bar een zeestadje in den staat New York dat des zomers veel door pleizierreizigers wordt bezocht is de steiger van een stoompont ingestort By do aankomst vsiïi de pont drongen alle waclitenden naar voren zoodat hun volle gewicht word geconcentreerd op een klein gedeelte van het plankier Do steiger bezweek daaronder en twee honderd menschen stortten te water Er onstond een verschrikkeiyke paniek Mannen en vronwen vocliten om Hij overdacht nogmaals den toestand Al wat hij wist of tenminste moende te weten was dat de markies de Chateandifu Emilie verborgen hield en dat niet in zijn woning niet in zijn hotel in kwartier Saint Lazare Het was thans de vraag dus waarheen hij haar had doen voeren Misschien is zij op dit oogenblik reeds uren ver van Parijs verwijderd dacht Raphael Misschien voert een postrijtuïg haar iedere seconde meer buiten ons bereik verder van ons weg Misschien verweerde zij zich op datzelfde oogenblik wanhopig zijn naam uitgiltende om hulp kermende tegen den laaghartigen aanrander misschien was zij opgestoten en streng bewaakt als een gevangene Onwillekeurig verhaastte de jonkman zijn schreden de vuisten saamgeknepen zwerende haar te zullen vinden zijn hart van koelheid beschuldigende omdat het hem niet gevoelen deed waar hiJ Emilie kon vinden Waar haar te vinden ï nep hij uit als een wanhoopskreet Hoe uit te vinden waar zij is Ik bob geen tijd te verliezen Ik mag niet tevreden zijn als ik haar te eeniger tijd vind ik moet haar dadelijk vinden dadelijk Hij liep zeer snel zonder bepaalde richting half en half van den hemel verwachtende eischende zijn schreden te besturen Het noodlot het toeval de duivel of de Voorzienigheid ziedaar degenen die alleen in staat zijn om mij te helpen Die alleen weten waar zij is Wordt verveigd