Goudsche Courant, zaterdag 12 augustus 1899

o 7963 Zaterdag J3 Augustus 1899 38ste Jaargang COURANT I ieuw8 en Advertentieblad voer Gouda en Omstreken Telefoon No 89 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer H Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No St De Uitgave lezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN tOoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel oowel binnen al buiten de t d met gesloten wagen G R A V E S T E IJ N Oude Gouwe AUt ipordt tegen Tranii iort MluuU vereekerd Boxen en S Smeding 10 Dirkje ouders T Loeve en M Verkaik OVERLEDEN 7 Aug C E van DuSvenbode 1 j 8 3 de Wit wed C Bulk 77 11 m 8 G van der Waeter 77 j GEHUWD 9 Aug H Bolderdflk en M C Blommendaal L Mnntei en M van Vliet P Verkerk en C Janssen H J Schoonderwoerd en V BeBnes BeeuwUk OVERLEDEN W Htolwük 78 j OPRUlMll G van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen HAKILT BBRICHTKN QOUda lo Augubtus 1899 Granen zonder verandering Nieuw koolzaad karweizaad en nieuwe wintergerst wedden lot ondentaande prijzen verhandelii Tarwe Zceuwsche 6 60 k 6 90 Minderedito 6 20 4 6 40 Afwijkende 5 25 4 5 50 Poider 5 75 i 6 35 Rogge Zceuwsche 5 50 i 6 Polder 4 erst Winter 4 75 4 5 5 Zomer i Chevallier 5 50 i 6 25 Haver per heet 3 60 il 3 90 per 100 kilo 7 50 i 8 Hennepzaad 1 Inkndsche i B landsche 8 50 k g Kananezaad 7 50 i 8 Koolzaad 8 40 i 8 60 Erwten Kookerwten 4 Nietkookende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 4 Boonen Braineboonen 4 ƒ Duivenboonen ƒ Paardcboonen 4 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 5 104 5 30 Cinquantine 5 80 4 6 10 Odessa 5 a5 4 5iS Karweizaad per 50 Kilo ii zs 4 11 50 VtEMARKT Melkvee redelijke aanvoer handelen prijzen matig Vette varken redeL aanvoer handel vrij wel 15 4 17 et per halfK G Biggenvoor Engeland redelijk aanvoer handel flauw 144 14 et lier half K G Magere Biggen goede aanvoer handel flauw 0 55 4 0 75 per week Vette Schapen goede aanvoer handel vrijwel t6 4 3J Lammeren aanvoer handel 4 ƒ Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 7 = Graskalverenredelijke aanvoer handel vlug ao 4 ƒ 40 Fokkalveren 8 4 16 Kaas aangevoerd 142 partijen handel vrijwel ie kwal 3 4 25 1 = 9 4 22 zwaardere 26 4 NoorrtHollandsche ƒ 23 4 Boter redelijk aanvoer handel vrijwel üoeboter 1 25 4 1 35 Weiboter 1 05 4 1 15 per Kilo ADVERTENTIËN Aan het Qeachte Publiek Met deze brengen ondergeteokenden hunnen liartolüken dank aa bot geachte Publiek van Gouda en omstreken voor do trouwe en veelvuldige opkomst gedurende de gegeven voorstellingen Do genoten achting en sympathie zal voor de leden van het GezelBcliap een blijvende herinnering zyn en daarom heden vaarwel I maar op hoop van een vriendschappelp weerzien Hoogachtend Bost BAEENDSE Adm VERHAGEN Reg POTHARST H P yAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAARWERKEN CI1IC 100 M SCÏÏÏÏTTINGVLAKTE voor den tijd van fi ol 6 maandan uan den BleekerssingeL Te bevragen b J 1 DUIJM TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 10 JAASLUESGEE Umim S BIJ GELEGENHEID DER Vptje Vee en Paardenmarkten OP VVOK SDAii 180CTOBEaenopVlll IOAG200CTOBRR 1899 te GOUDA Bjj plaatsing der Loten zal de lete Prfls bestaan in een COMPLEETE BESPANNINÖ de andere in ongeveeV 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zjn verkrijgbaar tegen f 1 hel Lot II voor ƒ 10 bij A BRIKKMAi en Zi LANGE TIENDEWEG STOOM HOUTZAG£EIJ CHA EEIJ Pakkisten LüstenMriek jHOUTHANDEL J J VERGEER Kort overzicbt onzer Prijsooarant SHERRIES Pale en Gold Dry van af 1 16 50 per 12 fleas j fi KOODE en WITTE PORTWIJNEN 1B J MADERA S droog en zoet 1 r ti VERMOUTH U Turin J BODEGA CHAMPAGNE 1 75 © 3 GNAC i 1 1 75 J 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 5 is SCOTCH WHISKY 2 26 q C A S I Per Fl Pe Ank 45 F I g a § LISTRAC M 0 65 Nto l 27 75 K 3 CHATEAU VALROSE 0 76 31 a 2 St ESTEPHE I 0 85 g g S St EMILION 1894 1 1 42 2 2 PAUILLAC 1893 1 25 f ffW Ö I GRAVES Witte Bordeaux 0 80 d4 g S O I SAUTERNE 1 nm OTW la = tü ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 g g C5 BOURGOGNE 1 10 De flessche zijn in den prijzen begrepen en worden 4 3 ets per stuk teruggenomen g BS elke hoeveelheid verkrijgbaar bij f GebrS Stolid erck s Chocolade eii Cacao Dmlmatire door de nieuwst uitvinding p Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fubriiaaf nauwksurit be ntwoordoi io is n den iniioud der resplEtiketten De ma beiiaalde 87 Brevets als Hofleremvicler 44 Eero Dlplomas g 4uden enz Medailles oen bewijs van uitmuntend fijn tabrika t feeds ISIl l iu f do Accademie naUonall nou vou déMmon nne H ltüll i M pnmitra c5 e n oonaidsratlon ael vote axoeUenta fcbrloatlon de ChoOolat bcnbona varies eto eto I SMIwargk t fabrikaat is verkrijgbaar bij It H ConBseurs Banketbakkers en enz Generaalvertegonwoordigor voor Nederland Julias Hat tennlodt Amsterdam Kiüverstraat lOS VEI IITJI EIIT A De Onna T CMEBAIS Goiida Credietbank sGravenliage CONRADKADE 14 VerstrektSELiUEM aanOfflciereu Particulieren en Bnrger Ambtenaren j tegen hoogst billijke voorwaarden Kik bedrag cerkrifgbaar EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BURGERS DEVENTER Model A zonder rem en schermen f 87 60 Model A met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 155 LUXE ACATüiNE 180 P S DAMES KETTINGRUWIELEN op alle prijzen f 5 honger VertegcnwnoriliiicrJ i DE RlilTEB Gouda 0 90 Ter Kennismaking 0 90 met myn fabrikaat verzend ik tijdelijk een € nóia u66er Stempel groote der Stempelplaat 40 by 25 m M waarop plaats voor 6 regels geheel compleet met doos inktkuRsen en Fl Htenipelinkt franco in plaats van f 1 60 voor 90 cent Levering binnen 4 dagen Zendt dua spoedig postwissel ad 90 cent of rembours met 15 et verhooging aan D J V D HENGEL Stempelfabriek UTRECHT O j Overal Agenten f f H n gevraagd tegen hooge pro 0 90 visie postz voor antwoord liddelbaie Scliool VOCE Handel en Administratie DEN yAAii BareDiszstraal 49 Commiaste van J oexieM de Heeren Mr M J C M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Jhr Mr A F DE SAVORNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTERSEN lid der Tweede Kamer L I J L DE RAM Mr W DE RIDDER Directeur derHaagsche Bank H P DE SWART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Gravenhage Opening 1 September 1899 Voorbereidende éénjarige ctvrane voor jongens van omstreeks 16 jaar Tweefarigecursus tot opleiding voor den Handel en twee d driejarige zie Prospectus voor enkele Easamens Leer lingConsul Ambtenaar bij de GemeenteAdministratie ol aan de regeeringsdeparte menten Voorbereiding voor de studie van het Notariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaandadres Woensdags enZater dags van 2Vi 4 uur Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne De Dindmr f TWin VHM thans nog Leeraar aan H B S en Gymn te DOBDRKCHT fUt Het beste onlchadelykste en ca iik makkelylEste poetanüddel voor Heerea en vooral dames en Kinderschoen werk Is de Appretuur van C M Milller C Berlla Beuth Str 14 Men lette coed Ü0 op naam en fabrieksmerk Verhryiksar b H eriH Wink llse In ithDsswsrt gtlastsrisit SrHsrySMsei a raal D pel ly W kari isiiNi ArsfeeM Gouda Druk van A BEINKLAN Zz Büttenlandsch Overzicbt In den Figaro protesteert Cornély tegen het honden van geheime zittingen HiJ eischt bespreking van het geheime dossier in het volle licht Welke sonverein zon Frankrijk den oorlog willen aandoen naar aanleiding van die stukken f vraagt hjj Bovendien zou Europa zulk een aanval niet toestaan De voorstanders van de geh me zitting beven eqhter niet uit vrees voor een oorlog do i voor den homerischen lach die de menschen op de aarde en de aarde in de ruimte zou doen schudden indien de zon der openbaarheid de onzlnnigheden bescheen waarvoor ziJ zich nederbuigen Gisterenmorgen te 6 uur werd Dreyfus onder dezelfde omstandigheden als de vorige dagen naar het Lyceum overgebracht Er viel geen incident voor De uiteenzetting van generaal Chamoinwas te 9 40 geëindigd De krijgsraad besloot onmiddellijk den heer Paléologne te hooren die zich in de nabijheid van de rechtzaal bevond In den omtrek van het Lyceum ziet alles er uit als de vorige dagen Er valt hoegenaamd niets voor wat de zoete rust kan verstoren der gendarmes die staan te slapen op de plaatsen die hnn zijn aangewezen Het verhoor van Paleologue begon te 9 40 en eindigde te 11 40 Het diplomatieke dossier waarover de gedelegeerde van den minister van buitenlandsche zaken in tegenwoordigheid van Dreyfus en van zijn advocaten alle noodige inlichtingen heeft gegeven is geheel behandeld Er blijven nu nog slechts enkele stukken te ondersoeken over waarvoor de zitting van heden bestemd is Het vertrek der leden van den krijgsraad had te 11 45 plaats zonder incident Dreyfus werd van het Lyceum naar de Manutention overgebracht met dezelfde maatregelen als de vorige dagen De verdediger van Dreyfus advocaat Demange roemt zeer de houding van de leden van den krijgsraad die uitsluitend bezield zijn door de zorg zich volkomen in te lichten Niets zal in het duister worden gelaten Wij Dreyfus en ik kunnen ons zelven daarmede slechts geluk wenschen besloot Demange Men kan echter verwachten dat er tot aan het einde van deze maand voortdurend zittingen van den krijgsraad zullen gehouden worden Het onderzoek van hot diplomatiek dossier gaf slechts aanleiding tot korte opmerkingen De tiitleggingen van den heer Paléologne FEVILLEIOX Gedenkschritten van een Gelukzoeker OF AMIBAL DE VONDELING Naar het Fransch DOOR W NUTTER a66 Is er geen enkele die medelijden heeft met het bedreigde kind met haren vader en raêt mij Of is het louter om mij te kwellen dat EmÜie vallen moet Zal ik dan nooit ophouden ellende en ongeluk te brengen over degenen aan wie ik my hecht Maakt mijn liefde iedereen ongelukkig brengt mijn liefde allen in ongenade bij de machten daar boven Hij stond stil Hij had zeer snel geloopen en keek rond waar hij was Hij bevond zich wederom in de nabijheid van de woning van den markies de Chateaudieu Voor het hotel stilstaande voor de koetspoort ditmaal sloeg hij de hand aan de schel Maar op het © ogenblik dat hij over wilde haleo bedacht hij zich Waartoe dient het eigenlijk vroeg hij zich kf In welk opzicht zou ik nut kunnen trekken uit het praatje dat ik met den koetsier dk opent zal moeten aanknoopén Ik zal maar weggaan en elders zoeken Maar na tien schreden gedaan te hebben keerde hij terug en achelde oaus werden met groote aandacht aangehoord De verdedigers en de leden van den krijgsraad maakten tal van aanteekeningen Dreyfus hoorde onverstoorbaar toe hjj maakte van tp tot tp een zenuwachtige beweging met den arm ol schudde het hoofd Men gelooft dat de krijgsraad Zondag en Dinsdag een feestdag niet zal zitten Het Belgische ministerie heeft in de verklaring voor Kamer en Senaat afgelegd ten duidelijkste getoond een overgangs en liqui datiekabinet geen blijvende regeering te willen ziJn Alles wat niet op de kiesrechthervorming betrekking heeft wordt geëcarteerd De heer Van de Velde maakte er der Regeering zelfs een verwijt van dat zjj de pensionneering van ijnde en gebrekkige werklieden die de minister Liebaert had toegezegd geheel van haar program had verwijderd Hü poogde door een motie het nienwe kabinet daarover een afkeuring te doen toekomen maar met 58 tegen 19 stemmen werd de eenvoudige orde van den dag aangenomen Het plan der Regeering is om aan de Kamer een wetsontwcrp tot invoering der Evenredige Vortegenwooitdiging voor te leggen de urgentie daarvoor te vragen en het zoo spoedig mogelflk tot wet te verheffen opdat de nieuwe verkiezingen in October volgens dat ontwerp kniinen plaats hebbon Naar de Ind Beige mededeelt zal dat ontwerp ongeveer van dezen inhoud zjjn De Evenredige Vertegenwoordiging wordt ingevoerd naar het stelsel d Hont gewijzigd door Hermann Dumont De kiezer kan zijn stem geven aan een lijst van candidaten zooals die door de partij is voorgesteld maar hij kan ook enkele candidaten uit een lijst kiezen Daartoe zullen de stembiljetten zóó woMen ingericht dat men kan stemmen aan net hoofd der lijst of achter den naam vaii eiken candidaat Krijgt een candidaat uit de lijst een aantal stemmen geluk aan het klesquotient dan wordt deze candidaat geacht de voorkeur te genieten boven de andpre candidaten van de Ijjst De stemmen die zulk een candidaat meer krijgt worden ten bate der geheele lijst waartoe hjj behoort gerekend Behalve de candidaten kan een partj aanvullings candidaten stellen Treedt een Senator of afgevaardigde af of sterft hü zoodat zijn plaats vacant wordt dan wordt de eerste aanvullingscandidaat van zjn lijst in zjjn plaats gekozen geacht Indien een lijst van andidaten minder namen bevat dan het getfeil zetels bedraagt waarop de partü volgens de gehouden stern Op hetzelfde oogenblik ging de koetspoortopen of liever een klein deurtje in de grootedeuren dienende om uitsluitend personen doorte laten j Dat treft mijnheer 1 riep de man die opendeed lik stond juist aU het ware iet mijn hand al aan den sleutel om om te draaien toen u schelde Raphael keek den spreker met de meeste aandacht aan en niet minder veirrast Bedrieg ik mij niet vtoeg hij heb ik niet het genoegen Tom voor mij te hebben 2U o is mijn voornaam inderdaad antwoorddede koetbier Raphael aarzelde alvorens verder te gaan hij had dezen man oogenblikkelijk herkend Het was degene die op bevel van den baron de Maubert ten vongeti jare zijn paard vOor den wedren ongeschikt had gemaakt den Wan dus die hij uit zijn dienst verjaagd had wat erger was de man eindelijk die hem kendp als burggraaf Raphael Maar al ware de jonkman tot het besluit gekomen om zich niet bekend te maken en om zich niet te laten herkennen het was al zoo goed als te laat daarvoor want de koetsier nam zijn hoogen uniformhoed af en zeide Ik herken mijnheer burggr Raphael ik hoop dat mijnheer niet komt öm mij mijn betrekking te doen verliezen door tie spreken over dat ongeluk van verleden jaar 1 vergeven vDaor ben In het minst niet Tom I wees gerust Hier is mijn hand Ik heb je die onhandigheid al lang ik blij om mljobeer U weet ik ming rifM heelt dan worden de aanvnllings c idaten achtereenvolgens gekozen veiklaam Deze bepaling strekt oradeparttjen ini staat te stellen door het plaatsen van zotf weinig mogelük candidaten op de lasten e zekerheid te verkregen dat zti gekozeifc zallen worden Iemand kan tegeIgkertM als candidaat en als aanvallingscandidatt gesteld worden Geheel in den geest van dit wetsontwerp is het plan tot verdeeling van het land in kiesdistricten opgemaakt Wil de evenredige vertegeswoordiging effect hebben dan moeten de kiesdistricten zoo groot mogeljjk zyn De Redering stolt daarom voor alle districten waarin tot nog toe slechts een lid van den Senaat ed twee leden voor de Kamer gekozen worden samen te voegen In Oostenrijk biedt de toestand nog weinig verandtring De bevolking blyft protesteeren tegen de ongron wBttige verhooging van belastingen en aiwiere maatregelen op wetgevend gebied En de regeering toont allerminst geneigdheid om tot den grondwettigen weg weer te koeren Zelfs schynt hot tegendeel het geval Om te ontkomen aan een anders noodzakelyke byeenroeping van den Rüksraad zou graaf Than ccn nieuw plan hebben bedacht De tM nadert vour de byeenroeping der delegaties de commissie uit de Oostenryksche en de Hongaarsche kamers die do gemeenschappelijke begrootingen enz vaststelt De premier zon ih de vorming dezer commissie verandering willen brengen en de benoeming der leden opdragen niet aan den Ryksraad maar aan de Landdagen Desnoods zon de rogeering zelfs de gemeenschappelyke begrooting vaststellen door toepassing van par 14 Te Boedapest verklaart men dat in strijd met de regeling van 1867 Maar men weet dat dit al van vele andere maatregelen is gezegd zonder dat men zich in Hongarye liet weerhouden Oostenrijk de vrye hand te laten Gewoonlyk bleef het by dreigen van de regeeringstafel dat het nu voor het laatst zon z jn en dat voortaan de betrekkingen tot Hongarye volgens de Oostenrljksehe grondwet zonden moeten worden geregeld In Engelsche parlementaire kringen acht men een korte najaarszitting van het parlement waarschgnlük indien een oorlog tegen de ZuidAfrikaansche Republiek het vragen van buitengewone credieton voor het leger en de vloot noodzakelijk mocht maken Men zegt dat de jongste uitzending van leef anders mee met de dieren die mij toevertrouwd worden Ik zou bever mijzelf kwaad doen dan een paard Ik ben er zeker van dat mijnheer de burggraaf dit wel weet iStil Tom niet mijn naam of mijn titel noemen als je wilt Het is noodig dat ik eenigen tijd een streng incognito bewaar zoo streng mo iZooals mijnheer verkiest Nu zal je zeker graag willen weten wat eigenlijk het doel van mijn bezoek is Wij moeten samen eens praten Tom 1 Hier mynheer r Neen liever ergens anders Heb je den tijd aan jezelf Vrij vandaag Ja de heele stal alles is in orde Ik heb vrij vandaag De markies is niet in het hotel en wordt de eerste dagen niet verwacht Ik heb een vrije kamer als u daarheen gaan wilt f Neen allerliefst buiten dit huis Ik wil hifcr niet graag binnengaan Kan je niet even meegaan naar een café of restaurant hier in den omtrek iZeer wel mijnheer Kom dan maar mee I8 het over een betrekking dat mijnheer mij wenacht te spreken vroeg Tom Neen dat eigenlijk niet Ik zou ook liever niet veranderen vooreerst zeide Tom aarzelend als vreesde hij dat er iets beleedigends ol krenkends in dit antwoord kon opgesloten liggen Tom vergezelde ol liever geleidde Raphael naar een inrichtmg in den geeit als hutstgenoemde troepen naar Zaid Afrika voor onbepaalden t jd is geschied Een hoofdartikel van de Times over de crisis in Znid Airika eindigt aldüs Men kan er nn op voorbereid z jn dat zoowel de Kaapkolonie als Natal hun grenzen in staat van verdediging zullen brengen vooral in den omtrek van Kimberley met het oog op het veldtochtplan van de Boeren waaraan de redactie van de Times gelooft zonder ich er door te laten verontrusten Zelfs is z j geneigd te glimlachen over het jongste besluit van den Volksraad tot invoering van den algemeenen weerplicht De Times ziet iets humoristisch daarin omdat het de vreemdelingen zon dwingen om te vechten voor de republiek en ook voor de bewindslieden die hnn het burgerrecht onthouden maar aangezien de uitvoering van dat besluit van den Volksraad ten gevolge zoo hebben dat de nitlanders gewapend werden neemt de Times aan dat de Boeren zich als van ouda weer hoog willen opdoen van hun zelfvertrouwen De Daily Chronicle die wel is waar de tartende bonding gisteren door Chamberlain in het Lagerhuis aangenomen afkeurt ook omdat ze de Boeren zal stijven in hnn verzet herhaalt niettemin dat zy het zou bejammeren indien de Transvaalsche regeering inderdaad Chamberlain s voorstel verwierp vermoedelijk alleen tengevolge van de w jze waarop het voorstel gedaan is en van de te groote beperking aan do taak der commissie gegeven De correspondent van do Daily Telegraph te Johannesburg verneemt dat de Engelsche regeering toch een onderzoek naar do werking van de kieswet zal instelfen met of zonder Kruger s medewerking Zoodra de commissie aan Ohomberlain rapport heeft uitgebracht zal de minister een ultimatum zenden op dat rapport gebaseerd Ambtenaren van de Ned Z A Spoorwegmaatschappö verwachten het uitbreken van den oorlog in het najaar in verband met de instructies over het vervoer van troepen die z ontvangen hebben Verspreide Berichten DtlIflCHLAND 80 k 100 soldaten van het garnizoen teBrunswijk zyn ongesteld geworden onder gastrische verschijnselen Een onderzoek is ingesteld Nog in den aanstaanden herfst zal begonnen worden met de opstelling van het Bismarck gedenkteoken vó6r het gebonw van den Ryksdag te Berlyn Hot standbeeld van den vooryeateld had en brak zich onderweg niet weinig het hoofd met de vraag waarover men hem wenschte te spreken hem die niet wist wat buiten het paard lag of niet in een of ander opzicht met stalhouding in verband stond Na verloop van tien minuten traden zij ergens binnen en namen plaats Ta vriend Tom begon Raphael ik wou je heel graag eens spreken Tom keek bij ze inleiding dengene die hem aansprak aan met een blik waarin zoo ongeveer te lezen was dat hij niet minder bereid wa om te luisteren Hij antwoordde evenwel niet Ik ken je nog wel van vroeger Tom Ik geloof dat je nog even genegen bent als voorheen om een handvol francs te verdienen iDat zal wel gaan mijnheer zeide Tom eenigszins verlegen Ik neem je het volstrekt niet kwalijk Tom dat je veel van geld houdt Nu hier is gelegenheid misschien om wat te verdienen Werkelijk mijnheer Ja Ben je genegen om met weinig moeite twee louis te verdienen Van ganscher harte maar het hangt er van af wat ik er voor doen moet Je hebt niets anders te doen dan antwoord op enkele vragen te geven Dat is dan al heel gemakkelijk En ik maak omtrent die antwoorden geen ander beding dan dat ze volkomen waarheid moeten it eholzen en niets dan de volle waarheid lI iVordt vtrva dj