Goudsche Courant, zaterdag 12 augustus 1899

en Toomamel k over het amendement Kuyper schrjtt het blad De Aannemer Nu is het wel te voorzien dat zoodra het wetsvoorstel in openbare behandeling zal komen reeds dadelijk de quaestie zuiver zal worden afgebakend en stelsel tegenover stelsel zal worden gezet Behalve politieke overwegingen heeft dr Knypor ook achter zich den drang van de groot indnstrie en deze is een machtige Toch achten wg het niet in het algemeen belang en dat van de aannemers in het bijzonder dat zijn stelsel zegeviere integendeel Daarom komt het ons voor dat het op den weg van den Nederlandschen Aaimemersbond ligt om deze zaak die toch ook zgn belang van zeer nabij raakt eens flink ter harte te nemen Hij wende zich met een adres tot de Tweede Kamer ten einde aan te toonen dat het niet opgaat in zake de verzekering der werklieden tegen ongevallen voorrechten te scheppen voor hen die toch maatschappelp zoo zeer bevoorrecht zjjn en dat yom alles moet voorkomen worden dat worat den grooten een voorrecht gcschgnken die niet door de kleinen zal wordea lietaald Voor de wet dienen allen gelijk te zijn en daar de ongevallenwet in het belang van den werkman is ingediend moet er tevens voor gewaakt worden dat dit zoo ongeschonden mogelijk worde gehandhaafd Het amendement van dr Knyper komt alleen der grootindustrie in het gevlei verhoogt echter de lasten der kleine industrie en brengt de onafhankelijke positie van den werknemer tegenover den werkgever in gevaar Daartegen bijtijds protest aan te teekenen ligt zeker op den weg van den Nederlandschen Aannemersboud Naar wg vernemen ziJn de staatsbegrootings ettcn voor 1900 thans in onderzoek bij den Uaad van Htate Naar wg vernemen is een ontwerp van de herziening der drankwet gereed V Bond Het drankmisbruik verschaft onzen rechters heel wat werk Laten wü ons dit met behulp van do onlangs verschenen Gerechtelijke Statistiek over 1897 eens in cgfers voor oogen stellen In ons land zgn in genoemd jaar door de 107 kantongerechten in t geheel veroordeeld lOOiSfi personen w o wegens overtreding van de Drankwet of do daarmee in verband staande artikelen van het Wetb v Stratr 32342 terwijl nog 229 personen door betaling der maiimumboetc de vervolging voorkwamen Derhalve nagenoeg Vi zegge een derde deel van al do behandelde zaken En dat ook bij do overige twee derde deelen de sterke drank zijn rol heeft gespeeld laat zich gissen Belangwekkend is eene van de bijlagen der statistiek eene tabel in kleuren aangevende het aantal veroordeelden wegens openbare dronkenschap artt 426 en 453 Wetb van strafr in de verschillende kantons Op 10000 personen der bevolking werden wegens drankwetovertrcdingen gemiddeld in het rijk veroordeeld 63 Het kleinste cijfer was dat van t kanton Medemblik met 5 het grootste dat van t kanton s Hertogenbosch met 225 personen De rijksveldwachter J K te Vinkeveen die zich aldaar liet omkoopen door een slager met 3i kilog rookvleesch om aan eene bekeuring van diens knecht wegens het ongemuilkorfd zgn van een trekhond geen voortgang te geven en voor welk feit hü den Sen dezer voor de arrond rechtbank te Utrecht terecht stond werd gister veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf VERSCHEIDENHEID BiJ den terugkeer van de manoeuvres van het reserveeskader uit 10 slagschepen en 20 kruisers bestaande in de haven van Torbay is gerapporteerd dat een der Engelsche pantserschepen de Saus Pareil in den nacht van Maandag op Dinsdag m het Kanaal in aanvaring is geweest met den schoener East Lothian tengevolge waarvan dit laatste vaartuig is gezonken en een der opvarenden den dood in de golven gevonden heeft De slagschepen voeren in twee evenwijdige lijnen achter elkander het Kanaal m geüankeerd door de kruisers toen de wacht omstreeks 11 uur in den nacht een stoomschip in t zicht meldde dat een zeilschip met een langen kabel in sleeptouw had Ondanks de waarschuwingen wilde het zeilschip dat later de schoener East Lothian bleek te zgn vóór het eskader heen varen met het ongelukkig gevolg dat de Sana Pareil die aan het hoofd van de eerste rjj slagschepen voer in aanraking kwam met het lichte vaartuig en zulk een groot lek veroorzaakte dat de schoener m minder dan 10 minuten zonk De kapitein zijn vrouw en 19 der opvarenden werden gered doch een matroos die over boord sprong kwam in de golven om Het stoomschip dat den schoener op sleeptouw had gooide de trossen los en stoomde zoo gauw mogelijk door Het ongeluk had ongeveer 30 mijlen van de Engelsche kust plaats De schoener had OIrecte SiMMirwcgverblndlngen met G IIDA Zomerdlenst 1899 Aans cvani ftD I Mei TUd vao Greeowlch noDDA ROTTlIROAM ioe leru U U 18 13 18 8 1 85 S ll 3 36 3 48 4 13 4 89 9 8S 9 4 10 49 U U 88 18 7 14 7 11 8 ll S 11 48 11 1 18 88 1 1 7 1 14 1 8t 9 4 10 18 11 80 6 40 8 80 7 38 8 18 H f H K t H awHMUHnfM W H n W B H 8 0 VI d AUeen Ie en Se klaeee EstrB bybete en ig Op de treinen lijn Zondig Afatndig en Dinedag MndugHhe retonrbiljetten oor de 8e kl Terkrjjgbaar tegen enkelen ntohtprlji B Hotlindsehe Spoor BOTTERDAH SOnOA Tlee U S7 7 16 7 87 l 40 10 19 10 89 10 38 10 48 1 89 7 44 0 8 14 9 00 10 0110 17 11 54 l OS 11 34 1 13 6 46 11 AUeen Ie en 8e kluee extrt betalen e Flenltatief op den loop knn niet gerekend worden Ei BolltndKhe ipoor o o 1 D A II B N H A O rl lO KlI K 11 13 18 1 1 l OSl OI 8 14 3 48 4 18 4 1 11 80 1 18 07 11 41 1 89 18 ll e l 3 6 88 10 41 ll 4 l 11 46 1 30 1 48 8 48 4 16 4 4S 6 87 6 6 16 48 7 4S 7 89 7 6 8 80 8 9 18 10 16 10 88 10 40 11 111 8 11 10 18 8 J èo 10 87 88 C 10 39 8 11 8 41 8 48 8 6t 0 10 44 10 8 11 07 11 44 in 8 ilaire S 4l OS 7 0 7 10 7 4 8 e 9 00 4 10 11 11 87 ll S 18 l 1 36 8 4E 3 00 4 00 4 90 4 46 80 13 7 00 7 48 Voorburg 6 48 I 10 17 1 41 4 8 8 18 Zo Uini ï f Oi i 1 66 4 10 SO ZM uh Mo 18 l 8 a 0 4 1 3 önud 4 7 l 7 47S 1 n lF 7 6 O n U A A H 8 T 11 o A U nee rena iouil 8 0 3 17 v 38 10 10 10 S7 18 08 1 13 8 3 3 18 4 O 6 18 e lS 38 8 16 Mü 9 83 9 8 10 0 11 00 KmtVf 8 01 3 3 9 0 10 1 10 64 18 48 li 7 i OO 3 83 4 1 4 7 00 0 87 37 8 16 9 00 10 0 1 0 1010 48 i 37 1 68 maLC 8 1 0i 9 SU 10 80 11 09 1 08 l l 8 16 8 41 4 30 18 t K 7 18 8 30 9 18 10 18 10 8 11 0011 8 11 07 d O I n 1 I I a t H liee raru H 84 7 60 83 V U7 10 19 10 7 19 00 11 40 8 80 7 4 8 1 47 8 06 6 t6 U U 8 37 7 10 ll Ji 8 46 8 84 1 7 1 7 4 8 83 8 1131 10 61 n 4 1 38 1 18 3 18 S SO 04 8 88 40 7 H9 V at ü S6 7 10 7 40 9 3 9 46 11 18 11 00 18 8S J SO S 16 8 81 4 46 1 O 3t 7 16 8 10 9 86 4 A mn W 6 43 6 0 7 36 1 66 80 10 0011 80 18 1 18 40 8 46 3 80 8 4 0 6 88 6 0 7 80 8 8 40 in OO nu a 7 17 7 84 8 18 8 48 10 18 10 48 19 1 l OS 1 84 S IS 4 17 4 88 47 7 1 7 8 8 14 18 10 17 11 10 f T t a f ï ml 7 SS 8 S0 8 49 9 80 10 16 10 33 11 38 18 08 1 37 3U i iO 8 9 4 48 6 88 41 Si 7 8 9 1 10 00 10 34 Ra J I4 10 38 11 5 18 87 4 88 7 89 9 H 10 64 7 0J 3 88 111 48 l S 4 8 7 87 9 4 M7 7 87 31 9 00 9 18 9 68 10 69 11 10 It ll 11 1 8 9 4 i0 3 66 4 48 80 8 10 7 18 7 68 i 8 10 0 l ii 11 10 Vzeren kanselier zal 6 60 meter hoog zjjn De tot vorst verheven Dnitsche gezantte Parjis graaf Von Munster zal voortaanheeten vorst Demeburg ESOKLAJID De Engelsche kanonneerboot Leda bemerkte gistermorgen in de baai van Dnngenes dat een Fransch visschersvaartuig L EtoUo do Mer van Boologne de Engelsche kust binnen 3 mjlen das over de grens was genaderd Eerst werd een schot met los krnit gelost ter waarschuwing doch toen het visschersvaartuig zün koers niet veranderde schoot de Leda een kogel af waardoor de man aan het roer werd gedood Bovendien werd de Etoile de Mer opgebracht en de kapitein in de gevangenis geworpen Denehakkkii De voorzitter van de patroonsvereeniging heeft den vakbonden doen weten dat doop de algemeene vergadering der vakbonden gestelde voorwaarden onaannemelijk zjjn De uitslniting kan alleen worden opgeheven ahi men deze voorwaarden laat vervallen 1 Itauk Bjj gelegenheid van Crispi s 80sten verjaardag 4 lOctober a s zal te Palermo een grooto betooging te zjjner eere plaats hebben Een aantal senatoren afgevaardigden en burgemeesters van geheel Sicilië hebben hun medewerking toegezegd OOBTENKUK De handelskamer te Bcichenbcrg heeft den minister van handel Dipauli die een bezoek aan de stad wilde brengen medegedeeld dat zif hem die reis afraadt omdat de Dnitsche bevolking het bezoek met leede oogen zal zien Het duel tnsschen den gewezen Hongaarschen ministerpresident Banffy en graafZichy gaat niet door De zaak is in derminne geschikt De Hongaarsche pers critiseert heftigeen beschikking van den Saksischen ministervan binnenlandsche zaken voorscbrgvende om in het verkoer met Hongarije alleenDuitsche plaatsnamen te gebruiken De bladensporen de regcoring aan om to besluiten datdo Hongaarsche post alle brieven uit Saksenmet Dnitsche plaatsnamen op het adres onbestelbaar moet verklaren en moet terug zenden De onthulling van het grafteeken voord n Slaviscben filoloog heeft gisteren te Weenen zonder ordeverstoring plaats gehad Keizer Franz Joseph ie van een jachtparty te Kadmer naar Isohl teruggekeerd BINNENLAND Men meldt uit Haarlem Naar wü vernemen zal de Spaamostadbinnenkort Weder met een bezoek van H H M M de Koninginnen worden vereerd Dehooge gasten zjjn nl voornemens de Westladische tentoonstelling in oogenschouw tekomen nemen N R C w 7 80 7 88 8 1 door 7 S7 8 38 9 01 4b 8 1 8 89 9 1 8 19 f tmdk Uoordreoht Kifluw rVerk r 7 84 Onpolle 7 41 Eottnrdnm M 8 80 7 10 RotterdsmD P Rotterdam B k e Alleen dee Dinidngi Botterdam Beurs Roltordnm D P Rotterdam M Oapelle Kieuverkerk Moorilreolit Sotida 4 46 4 6 6 04 S ll 6 17 46 t 08 Ï 14 S 0 M 7 8 8 09 8 48 8 J a7 9 00 7 48 0 0 1 08 8 11 8 07 8 SE 9 10 Gouda ZeTenhuiren Moerkapelle SMtormeer Ztigwaard Voorburg Hadfc 6 80 6 8 4 9 08 Itamia Oudew rd U m lil De aannemersbond en de ongevallenwet Aan het slot van een opstel over deze wet üemeng de Berichten In het Politieblad komen onder de signalementen ook voor een tweetal gasten die op de volgende wgze aan hun kunstgevoel bot gevierd hebben De een heeft zich de linkerhand getatoueerd met een anker den linkerbenedcnarra met een hoorn waaronder zgn naamcijfer en twee trommelstokken en zijn rechterbenedenarm met een dame De ander heeft zich de linkerhand blauw getatoueerd zgn linkerbenedenarm is met een hart versierd waaromheen een lauwerkrans en letters en op zijn blauw gekorven rechterbenedenarm prijkt een vrouwenbeeld op een bal Beide gasten zgn uit Veenhuizen ontvlucht Zij hebben bet der politie gemakkelijk genoeggemaakt om hen spoedig te snappen Door de tram die te kwart v66r twaalven uit Vlissingen was vertrokken werd op den Nieuwen Weg even voor de ijsbaan de ongeveer veertigjarige koopvrouw de S uit Middelburg aangereden die uitwijkende voor een naderenden boerenwagen te dicht bg de raUs kwam De vrouw werd door de locomotief gegrepen en op den grond geslingerd waar zg met een verbrgzeld been en een ernstig gekneusd hoofd werd opgenomen De ongelukkige werd per tram naar Middelburg vervoerd waar ze in het militair hospitaal ter verpleging werd gebracht Behalve het verbrijzelde been vreest men dat de vrouw ook nog inwendige kneuzingen heeft bekomen Men ziet baar toestand ernstig in Eergisteravond te ongeveer 9 uur is aan het groote hoofd te Vlissingen verdronken de 73jarige J F verpleegde in het gasthuis aldaar Den verdronkene die meermalen misbruik maakte van sterken drank had men van te voren op het Hoofd zien zitten met de handen onder zjjn hoofd Men vermoedt dat hg niet geheel nnclitor voorover in het water is gevallen of wel dat hg daarin is gesprongen De daar aanwezige sloeproeiers waren fluks met een boot ter plaatse om hom uit het water te halen en de voorschriften tot opwekking van drenkelingen op hem toe te passen De ontboden arts kon slechts den dood constateeren De Volksbond het orgaan van de Vereeniging tegen Drankmisbruik herinnert dat t verbruik van gedistilleerd in ons land in 1881 nog 9 81 liter per hoofd sedert wel langzaam maar toch geleidelijk is gedaald tot 8 28 liter in 1898 Uit de opbrengst van den jenever accijns blijkt ten duidelükate dat niettegenstaande de belastingen niet noemenswaard zgn verzwaard van f 57 tot f 63 per H L en niettegenstaande de groote beperking der vergunningen eerst in 1901 te wachten is in genoemde tijdruimte het gebruik van gedistilleerd is verminderd met meer dan Ij liter por hoofd 4 48 4 S5 118 4 09 18 8 05 1 44 3 68 1 54 8 01 8 08 8 14 i SS Ml 4 16 4 S7 4 47 4 64 6 01 07 l 4 6 18 7 17 to 7 S6 66 9 48 10 80 9 49 10 03 10 1 1 88 O SSlO tV s 10 88 10 48 43 10 69 1 Te Arnhem trok gister een rgwiel voor twaalf personen zeer de aandacht Deze Adler flets met vier wielen is kolossaal sterk gebouwd met luchtbanden als van een motorwagen Het Velperplein was zwart van de menschen om de duodeciplet die te Ngraegen thuisbehoort te bekgken Dat een jongeluig weiniga dagen nadat hS de onderwijzersacte haalde reeds als hoofd eener school optreedt zg het dan ook slechts ter tijdelijke waarneming van deze betrekking is zegt Het Schoolblad zeker iets zeer bijzonders De schoolopziener in het disdrict Zntphen maakt in zgn jaarverslag melding van zulk een geval Op 8 Mei 1898 overleed de heer D E Bouhuys hoofd der school te Linteloo gemeente Aalten Op 10 Mei d a v verkreeg De Kroon te Voorst de onderwijzersacte en weinige dagen daarna werd hg door Burgemeester en Wethouders tot tijdelgk hoofd der school aangesteld De promotie zegt de schoolopziener was wel wat snel maar men vergete niet dat de school te Linteloo op 1 Januari 1898 slechts 16 leerlingen telde en dat iemand in het bezit der hoofdacte en den leeftgd van 23 jaren volbracht hebbende op die buitenplaats niet zoo gemakkelgk had kunnen verkregen worden Toch erken ik dat de zaak niet en regie was al kon men toen niet voorzien dat de waarneming tot het begin van Januari 1899 zou moeten duren Verscheidene ingezetenen te Vlaardingen ontvingen Woensdag bezoek van een vrouw zich noemende weduwe Van den Berg bij zich hebbende een schrijven om het medelijden op te wekken welk schrijven hoewel ongeteekend volgens bewering der vrouw herkomstig zoude z n van een aldaar woonachtige dame die zg bg name noemde Verder deed of doet zjj een verhaal dat haar man aan de gevolgen van een ongeval te Schiedam zonde zgn overleden terwijl zij zelve zeer geruimen tgd in de ziekeninrichting aan de Callenburgstraat te Vlaardingen zoude zgn verpleegd Al wat de vrouw echter verklaart schijnt beslist onwaar te zijn zoodat de politie dan ook tracht de oplichtster op te sporen Men zij intnsschen op zgno hoede Te Osch zijn Woensdagmiddag in de Bosschestraat een 13 tal boeren en arbeiderswoningen meerendecls met riet gedekt afgebrand Bg de groote droogte en den hevigen wind sloeg de brand van het eene perceel spoedig op het andere over zonder dat de brandweer het kon verhinderen Veel huisraad en eenig vee is verbrand Dinsdagavond omstreeks halftien ontstond in een woning aan de Hnime Consciëntiestraat te Leiden een woordenwisseling tnsschen een vrouw en haar 17 iarigen zoon waarbij de vrouw die eenigszius onder den invloed van sterken drank was zooals meermalen in drift een z g tumbler in haar hand heeft stnkgeknepen en daarna den jongen een slag op het hoofd heeft toegebracht terwijl zg nog een glasscherf in de hand had 8 17 8 y 8 60 10 10 10 17 10 84 10 31 10 40 10 89 10 87 li S 8 10 8 17 8 i 10 47 10 11 48 7 0 f f ir 9 89 10 30 17 8 9 68 87 10 08 84 10 16 41 10 18 47 8 A 8 80 9 8 1 88 10 4 De jongen die een wonde op het hoofd had is voorloopig verbonden door dr Blote en daarna naar het Ziekenhuis vertrokken ter verdere verpleging terwijl de moeder die zelve een snede in de rechterhand had aan het politiebureel door dr Kruimel is verbonden Geen der verwondingen was van ernstigen aard De Zuid Afrika lieeting Woensdagavond werd te Rotterdam eene openbare vergadering gehouden om hare genegenheid te betuigen voor het stamverwante volk der Zuid Afrikaansche Republiek De groote zaal van het Verkooplokaal was goed bezet door ca 1100 menschen uit alle rangen der maatschappij De heer A S van Eeesema de vergadering openende deelde mede dat na de beide sprekers die zich bereid verklaard hadden op te treden aan ieder gelegenheid zou wor den gegeven het woord te voeren Verder deelde hg mede dat telegrammen van adhaesie waren ingekomen van den heer Pierson uit Zetten die in het buitenland vertoeft en van mevr Wasklewicz v Schilfgaarde die onverwachts verhinderd was en bij voorbaat haar stem gaf aan de moties die zouden worden aangenomen Vervolgens sprak hg een kort inleidend woord waarna hiJ het woord gaf aan dr J A Lamping Spr begon met te wijzen op het hooge rechtvaardigheidsgevoel van het Engelsche volk Was het Engelsche volk op de hoogte van den waren stand van zaken daarginds het zou daartegen in verzet komen Het Kngelsche volk leest wel van verdrukking van landgenooten enz maar het is niet bekend met het goed fecht der Transvalers Als het Engelsche volk eens wist hoe de Transvalers door Engeland zijn bemoeilijkt Eerst waren het de belastingen toen de wegen daarna het stemrecht en nu weer de gemengde commissie die zich in de Transvaalsche zaken wil steken Er is een partg in Zuid Afrika die den oorlog wil die nu eenmaal niet rust voor iedere strook gronds onder Engeland s suzereiniteit staat en zoo ook de Transvaal Spr waarschuwt het Engelsche volk dat het tgdstip zal komen dat de Boer tot het uiterste gebracht zal zeggen Hier sta ik ik kan niet anders God zal mjj helpen t Is waar Engeland is groot en machtig maar de Transvaler is een andere vijand dan de wilde stammen De Transvaler is in het veld een geduchte macht zooals hg in 1881 getoond heeft Mocht het nn tot een oorlog komen de slachting van 1881 zal bg deze nog slechts kinderspel zgn Zelfs al mocht Engeland overwinnen wat zal het dan nog hebben een verarmd land met een bevolkmg waarbij de zucht naar onafhankelijkheid nooit verloren gaat waarvan het einde zal zgn dat Engeland de gehecle ZuidAfrikaansche Republiek eenmaal voor zich zal zien verloren gaan De Transvaalscho zaak zegt spr is een zaak van het recht Het Nederlandsche volk roept spr toe Zie toe dat niet een daad gepleegd wordt eene groote natie onwaardig Spr deelde mede dat de volgende motie in stemming zou worden gebracht Motie I Deze vergadering van Nederlanders hier te Rotterdam samengekomen hare genegenheid betuig d voor het stamverwante volk der ZuidAfrikaansche Republiek in den moeilijken tijd die het doorleeft vertrouwen stellende in den rechtvaardigheidszin van het Britsche volk overtuigd dat het alleen uit onvolledige kennis van zaken en door eenzijdige en onjuiste voorstellingen van de gebeurtenissen en Jen toestand misleid het volk en de regeering der Z A Republiek zoo streng beoordeeld en zoo vijandig behandelt overwegende dat de Engelsche regeering het recht mist zich in de binnenlandsche aangelegenheden der Z A Republiek te mengen en dat daartoe inderdaad ook geen aanleiding bestaat spreekt de hoop uit dat het Britsche volk dat zelf voor de vrgheid alles heeft veil gehad zich herinneren zal wat de Transvalers in het verleden reeds voor de zaak der vrgheid gedaan en geleden hebben en bedenken zal dat het ook nu hun onafhankelijkheid is die zij verdedigen doet met aandrang een beroep op t Britsche volk dat het beter ingelicht niet langer zal steunen een politiek die met verbreküig van plechtige verbintenissen de onafhankelijkheid der Z A Republiek aantast en zich niet zal laten vervoeren tot den onrechtvaardigen en heüloozen oorlog die ellende zou brengen over geheel Zuid Afrika en een onuitwischbare smet werpen op de eer van Groot Brittannië Deze motie werd met daverend applaus begroet evenals de spreker in den loop zijner red e herhaaldelijk daverende blijken van bistemming ondervond De heer dr Kern zette ten einde den aanwezigen een duidelijker inzicht in de ijnaestie te geven de verschillende grieven uiteen welke Engeland tegen de regeering van de Transvaal heelt aantoonende dat het onrechtvaardige onbillgke eischen zgn welke Engeland stelt De motie alsnu in stemming gebracht werd met eenparige stemmen aangenomen Alsnu trad dr 1 Th de Visser als spreker op Spreker stelde de vraag of wij als Nederlanders verantwoord zouden zgn bg het lezen der onrustbarende berichten uit de Transvaal door ona te bepalen tot een meewarig zuchten een klagen in de contant Het comité aan de bestnurstalel gezeten heeft hierop geantwoord neen en vond daarvoor mstemming bij duizenden in den lande Spr wees op de vele en nauwe banden welke ons volk aan de Transvaal verbinden wg vinden als Nederlanders in den Transvaslschen Boer onzen bloed en geestverwant Het is dan ook niet voldoende mede te klagen over de onrechtvaardigheid van Engeland maar wij moeten hunne hoofden ook steunen met woord en daad Er ook nog een andere vgand welke daar ginds te bestrgden is nl de invoering van het nieuwerwetsche heidendom de aanbidding van het gouden kalf Niat alleen de staatsmanslist maar ook de dorst naar goud is het welke Engehind drijft Een groote onrechtvaardigheid van Engeland is dat het tracht te profiteeren van het weinige dat den Transvaler bezit Het beschouwt den Transvaler niet meer dan een indringer en tracht hem daarom te verdrijven Het is onze pUcht zegt spr als straks de aangenomen motie naar het Engelsche volk wordt gezonden tegelgkertgd een motie aan de Transvalers te zenden waarin wij hen onze innige sympathie betuigen Ook deze spreker werd daverend toegejuicht Do motie welke door dezen spreker werd voorgesteld luidde Motie II Deze vergadering van Nederlanders hier te Rotterdam samengekomen in het besef van den zwaren tgd dien de Zuid Afrikaansche Republiek doorleeft legt hiermede getuigenis af van hare droefheid dat het broedervolk der Transvalers zijn vrgheid zoo roemvol verworven en zoo duur gekocht weder in gevaar ziet gebrocht van hare hoop dat het wijs beraad van zijne voormannen het kostelijk goed van s lands onafhankelgkheid veilig zal weten te bewaren van haar vast vertrouwen dat de burgers der Republiek zoo hun de nood wordt opgelegd sterk in hun goed recht on hun grootsch verleden indachtig de onafhankelijkheid der Republiek bolwerk van het zelfstandig bestaan van het Afrikaander volk met alle macht zullen handhaven Op voorstel van den spreker word deze motie met een daverend hoerah aangenomen Alsnu trad op de heer Meerkamp van Embden lid van het comité die verschillende staaltjes gaf van de taktiek door de Engelschen tegenover de Transvalers gevolgd en de ontzaglijke moeilijkheden daartegenover onze stamverwanten in de Transvaal geplaatst zijn Nadat bij opstaan de motie met algemeene stemmen was aangenomen trad op mr A J V öilse die de vereerende opdracht had gekregen ook uit Arnhem een woord van sympathie in deze te doen hoeren Het was spr aangenaam uit Arnhem een Igst van ruim 120 personen aan het bestnnr te kunnen overleggen die in den tijd van drie dagen hun sympathie betuigd hebben Ofschoon wij allen wensehen zeide spr dat het niet tot een oorlog zal komen zoo zou hij het toch wenschelgk achten dat mocht het er toe komen van uit Nederland ook een protest uitga tegen de wijze van oorlog voeren van Engeland de soort van projectielen welke het reeds in massa naar Afrika heeft gezonden Niemand verder het woord verlangde werd de vergadering door den voorzitter gesloten De Transvaalsche Beweging Aan het Volk van Groot Britanniê I WiJ Nederlanders verwant aan U door een gemeenschappelgken oirflmrong door overeenkomst in geschiedenis en tradition door gelgksoortige zeden en staatsinstellingen ontleenen aan deze verwantschap waarop wij trotsch ziJn de vrijmoedigheid om uitdrukking te geven aan den onweerstaanbaren aandrang van ons hart en de diepe overtuiging van ons verstand dat er bg velen uwer een sterke neiging bestaat een schromelijk onrecht te begaan jegens het volk der Zuid Afrikaansche Republiek eene loot van onzen gemeenschappelgken Germaanschen stam een volk zwak in aantal maar sterk door de deugden welke door alle Angelsaksers op den hoogsten prjjs worden gesteld moed onafhankelgkheidszin zelfbewustheid en godsdienstzin Wij doen een beroep op uw dieper besef van rechtvaardigheid en edelmoedigheid wanneer wg ü toeroepen Laat af van de pogingen door sommige uwer geldmannen en staatslieden beproefd om dit volk te belemmeren in de geleidelijke ontwikkeling van eigen aard en aanleg en te onderwerpen aan uwen wil Laat al van het zoeken en aangrijpen van alleen ballast in en lag dientengevolge zoo ondiep dat den ram van het pantserschip getroffen werd De vrouw van den kapitein werd in een hnt gebracht daar zj alleen in nachtgewaad was gekleed Drie der opvarenden werden gevonden zich vastklemmende aan stukken hout Een hunner was vrjj ernstig gewond en verkeerde toen hij in de reddingsboot van de Saus Pareil werd opgenomen in deemiswaardigen toestand Natuurlijk heeft geen hunner iets van zgn kleeding of andere bagage kunnen redden Een der opvarenden van de Sans Pareil zegt gezien te hebben dat de verongelukte man door de zniging van het water dat door het lek in den schoener binnendrong IS mede gesleurd aanl idlngen en voorwendsels om D te mengen in zone aangelegenheden omdat het deze op andere wgze regelt dan U redelijk en wenschelijk schijnt Laat overigens dit volk zich natuurlijk ontwikkelen zelf den geest des tijds ondergaan die onvermijdelijk voordrijft op den weg van vooruitgang in stoffelijk en geestelijk opzicht en elke gewelddadige stoornis veroordeelt omdat zij de geleidelijke ontwikkeling veeleer vertraagt dan bevordert Wg vragen u dit dringend niet alleen omdat eene andere politiek leiden moet tot geweld bloedstorting broedermoord maar ook omdat daardoor het recht geschonden de naam van Britsche rechtvaardigheid geschandvlekt van Britsche scherpzinnigheid ondermijnd en die van Britsche grootmoedigheid tot een spotterng gemaakt wordt De groolste keuze en Haute Nouvenuté s in HSEREN DASSEN vindt men bg Aa 7an OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA l elephoon o Jf Beurs van Amsterdam 1 AUGUSTUS fID IJ lD Oen Ned W S 8Vi dito dito dltc 8 dilo dito dilo 3 HoKOji OM Gouill lS81 a 4 Itaj i Insohr Tiog 1 8 8 8 1 Oo T ï Obl in papier 18g8 6 dilo io iil erl8S8 PoanieAL Obl met ooupon 8 dito lioket 8 BuatAllB Obl Binnenl 1894 4 dito Oeoooa 1380 4 dito bij Solhi 1889 4 dito by Hop 1889 90 4 dito in goud loon 1888 dito dito dilo 1884 apiiiiB Perpot aohuld 1881 4 TuunH Oepr Oonir leen 1890 4 Gen teening serie B Geo leenin aene 0 ZuidAm Ben oblg 1898 Mliioo Obl Buit 8oh 1890 6 VïKMMLA Obl 4 onbep 1881 Aotmudak Obligalien 1398 8 KoTTluiaii Stad leen 1894 8 N D N Afr Hmiielir aand Arondeb Tab Mü CortiSoalen OeliMaatMbanpÜ dito Arn Hjpolbeekb pandbr 4Vi Oult Mii der Voratenl aand Qr Hypolheokb pandbr 4Vi Noderlanduiho bank aand Ned Handelmaataoh dilo N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bolt Hypotheekb pandbr 41 Utr Hypolbeekb dito 4 OoiTlm Ooal Hong bank aand Süii Hypotheekbank pandb 6 AM a i E iut bypolh pandb 4 Mai L G Pr Lien cert 6 NlD Holl IJ Spoorir Mü a nd Mjj tot Elpl r BI Spir aand Nod ïtid Spoorwegm aand Nad Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dilo 1891 dito Ilitll Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid ltal Spwmij A H obl 8 Pot Waraohau Weenen aand Buai Qr Rusa Spw Hjj obl 4 Baitiaobe dito aand Faatova dito aand Iwang Porabr dilo aand 6 Ktrali Oh Aaoir 8p kap opl 4 dito dilo oblig 4 Akiuu Cent Pao Sp Hjj obl 6 Chio U North W pr O r aand dito dilo Win 8t Heler obl 7 Denrer h Bio Qr 9pm eert r a Illinois Central obt in gond 4 I LonisT k NaihrllliOerl v aand Meiiro N Spir M Ie hyp o Miss Kanaaa t 4pCI int aand N ïork Outasio fc Weal aand 1 dito Fenn Ohio oblig g I Vrkra lUotkra 17 81 9Sn 93 lOOV 88 Vl 8Sl v mil 67 987 v 100 84V 0 a 91 31 43 JV 10 J04 1 4V Wg laten hierboven weer eenige ruimte open voor handteekeningen Men knippe het adres uit en zende het met die handteekeningen aan ons bureau Men kan dunkt ons het adres ook wel op een vel papier plakken men heeft dan de ruimte om een grooter aantal handteekeningen te verzamelen Red 8 Bovenstaand adres ligt ook ter teekening in het sigaren magazijn Wilhelmina op de Hoogstraat alhier STADSNIEUWS 67 ÖOÜDA 11 Augustus 1899 Blijkens achterstaande advertentie heeft de heer J T Swartsenbnrg boekhandelaar alhier briefkaarten met de beroemde Goudsche Kerkglazen in den handel gebracht De geheele serie bestaat uit 32 stuks Het zal wel geen aanbeveling behoeven deze uitgave aan te bevelen daar de Goudsche Kerkglazen wijd on zijd beroemd zijn ieder zal gaarne zgne collectie met deze uitgave willen verrijken Oüdkwater Gisteren slaagde te sGra venhage voor het examen Franscho taal 1 o mej E Helderman alhier Beroambacht Bedankt voor het beroepbü de Ned Hervormde Kerk alhier doords P Bokma te Gorinchcm 188 uov 90 89V 10 884 8S l i ir Ul s Rechtszaken Üp 16 September zal voor de rechtbank te Amsterdam terechtstaan F Domela Nicuwenhuis op grond van art 418 W v Strafr waarbij het uitgeven van eenig geschrift of afbeelding van strafbaren aard met straf wordt bedreigd 987 loon i 100 114V 1411 O 106 74 104 87 l 7 V lianil obl I Oregon Oalif lebyp ingoud 6 81 Paul Minn Ii Ui nauK 001 I On Pao Hoofl n obig 48 i dito dilo Line Col lo hyp O Gamada Can Bonth Obon T aanil 8V VlK 0 Kali t Na lo h d o O Amsterd Omnibus Mij aand 160 110 NlD 8lad Amsterdam aand I 108 Xlad Boilorilsm aand 8 108 BlLOII Stad Antwerpen 1887 8 Stad Brussel 1886 8 100 HoKo Tlieisa Bogullr Gfselsoh 4 I171 OosTlx Blaataleenig 1860 Wl l K K Oost B Cr 1880 8 lOl SPAKJl lad Madrid 8 1168 841 N D Ver B j A b Spoel oort 86 OPRUIJIIIl G van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Pryzen D iSAmiSOAI