Goudsche Courant, zaterdag 12 augustus 1899

No 7Ö64 Maandag J4 Augustus 1800 38s e Jaargang I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels è 50 Centen iedere regel meer li Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon iVo 89 De uitgave ezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De piijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ï S c ADVERTENTIEN B P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAARWERKEE Aan de Abonnés op deze Jonrant is verzonden No 8 van het Stenograflaeh Verslag van het verhandelcle in den Gemeentaraad bevattende niet alleen de diêcuêêlèn maar ook alle ingekomen stukken Voor hen die zich nog abonneeren z JD nog enkele exemplaren verkrïgbaar A BEINKMAN Zs A Uitgevers öoudsche Coorant Een GEHUWD PERSOON van middelbare leefttjd drie dagen per week disponibel hebbende beveelt zich aan Twr loop of aodere werkzaamlden Adres Bureau dezer Courant onder No 2477 CIHC lOO M SCÏÏÏÏTTnGTlAKTE voor den tp van 5 ol 6 maagden aan den Bleokerssingel Te bevragen bj J 3 DUIJM TE HUUE TERSTOND OF LATEE een Adres MARKT 68 BOVENHUIS Oeoombineerde NATDÜR GENEESINRICHTIN6 door planten krulden o on water licht lucht enz Bizondere behandeling van lenuwzlekten verzwakkingen al gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en ruglijdcn lileekzuclit niajglUden slechte WoedsnieBtlnit lekten der stofwtasellne borstlUden rheninatIsinus Isschias vlechten en huidziekten HiUiJk pen sion Externe behandeling in speciale gevallen ProspectUB op aanvrage jraU en franc Sanatorium Arentsburgli VUOKBUKG bij Den Haag aan de Geestbrug E CASSITO TANDAKTS Turfmarkt IT l Gouda SPREEKUUR van 8 tot ö uur VBIJDAGS van 1 tot nnr ZONDAGS geen sproeknur Paiit Expeller d ri vertrouwen op het abrieksmerlt Anker id 1 26 75o 8nöOo dBfl in de meeste ipotheken Te Amsloidam bu Uloth Clebwi van Tuyll en Sandora Dertig jaw wordt dit middel met Terraflsesd bucooh ftU pynatiUende inwruving MUigewflnd tegen Rhotuiiatiek Jich t Verkomih aid pyn io den Dit be r JAAfiLIJESCEE TE lOTINIi S BIJ GELEGENHEID DEE Vrye Vee en Paardenmarkten OP WOE SDA 18 OCTOBER en op V RIJD AG 20 OCTOBER 1 899 te GOUDA i j plaatsing der Loten zal de Iste Prijs bestaan in een COMPLEETE BESPANIING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEEETIG STUKS EÜNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN ziJn verkrijgbaar togen f 1 hel Lot ï voor f lO bij A BRI Ii lA en Zi LANGE TIENDEWËG iMaBas Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Draiven Borstlioiiig Extract iei ai ihe mt de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloeni van H ü TA lS€HAIIi €o Den Haag HoSemDciers VAN SCHAIK CO S Metlantbe i liot beate middel dor wereld VAN SCHAIK Co s Mellanthe gouoest Kinkhoest VAN SCHAIK Co B UeUtotbe genoegt zoowol oud als jong VAN SCHAIK Co S Hellanthe mag in goon luiiigeain ontbreken VAN SCHAIK CO S Mellanthe staat voortdarend onder Sohoikniidig toexicht VAN SCHAIK Co S laellanthO Uolpt oakerroepolijk VAN SCHAIK Co S Mellanthe Ijskroond mei Eorediploma s VAN SCHAIK Co S Mellanthe is bekroond met Goud VAN SCHAIK Co B Mellanthe bekroond met ZU er VAN SCHAIK Go s Mellanthe i verknjubaar in naoons van 40 Ct tO CU en f i b Firma WOLFF Co J C BATELAND Bosinop Westhaven 198 Oouda B v WIJK Oudmmlrr ö MIBBIBS Kloiïveg E 100 M KOLKMAN Waddinxomi Qouda n ROLLMAN Bodegraven B H VAM MILD Veerstal PINKSE iVt iito rieria rf IJtel B 126 te Oouda W 1 tib DAM HaaHrecht A BOÜMAN Moordrecht A N tak ZESSEN Schoor hoven Maatseha ppH tot ExpUtttalie van de Fietorüt Bron Kantitor voor NederlatuL Boompje éO Botterdam ZUIDER HYPOTHEERBANR gemiMtlg te BIlEOA MMlschiippelllk Knpitwl Ken MllllOen Gulden wwrop lO pCt gestort Geheel geplaalat Directeuren 1 Mr H R YAH MAA8DIJK en E J M DE BRDIJN De Bank verstrekt voor vaste termijnen golden onder Eerste Hypothecair vgrband op Huizen en Landerijen tegen matige rente onder vooruitbetaling onder mberekentng van administratiekosten en geeft 3S en 4 pCt PanMrieven nit in stnkken van 1000 50O en ƒ 100 interest 1 Jannan en 1 luli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Goüba btj de Firma MONTIJN DORTLAND fg ledei zijn ei en IW HronlDgs Limoaade Falirlkaot Om zonder eenige kennis vlag en gemakkelijk FW Liter d i f j y flesschen EHOJfiyOS LIMONAOB te maken en vel naar f CITROEN KERSEN of SINAASAPPEL Per stel is d prp Iranco thniB met gebruis aanwijzing slechts SO ets 2 stel in eens franco 90 ets na t Xi7 VoriJe aar Deze drank zonder Vergnnning is gezond smaaltvo en verwikkend tVongejaar door ons by 1000 tallen verkocht Schier op alle plaa senvan ons land 5 t met t beste sncces bekroond B een zeker aantal rtel ik de P f KifK J TchrUteluk de conditiën Voor abemers en grossiers stel ik bmtendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen OT J f uh voor namaak Let op t adres v o i K S DE BOKU Sneek Heden verschenen Briefkaarten met de Goudsclie Kerkglazen 32 verschillende Prijs per sluk 5 cent Verkrijgbaar bij alle soliede Boekhandelaren en biJ den Uitgever J T SWARTSENBURe Middelbare School VOOE Handel en Administratie m BM6 Barenlszstraal 49 Commissie van Toezicht de Heeren Mr M J C M KOLKMAN lid der Tweede Kamer lhr Mr A F DE SAVORNIN L0HM4N lid der Tweede Kamer H PYTTERSEN Ud der Tweede Kamer L D J L DE RAM Mr W DE RIDDER Directeur derHaagsche Bank H P DE 8WART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Gravenhage Opening 1 September 1899 Voorbereidende éénjarige cursus voor jongens van omstreeks 15 jaar Tiveejarige cursus tot opleiding voor den Handel en tUJer driejarige zie Prospectus voor enkele Examens Leer lingConsul Ambtenaar biJ de GemeenteAdministratie of aan de regeeringsdeparte menten Voorbereiding voor de studie van het notariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van 2 i uur Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne De Directeur F TÏMSTIIJ thans nog Leeraar aan H B S en Gymn te Dordrecht Een ware Schat voor de ongelnkkige slachiofiers der ZeUbevlekking Onanie en gehe jne aitapattittgen is het beroemde werk I Z Dr RetauV ELFBE V RI G Hollandiche uitgave met 37 aib Pro 2 ffulden Ieder die aan de Terschrikkelflke geTolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jasrlyks duizend van n zekeren dood Te verkrflgen hy hetVer lagsMagazin te Leipzig Neuiaarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ cbeiniselie Wasscberij H OPPEI UEIAlEli 19 Kruiskade Botterdam Koning ö br Tet r l floor Z M den der Belgen HoofddepOt Toor GOUDA d Heer A VAN OS Az dpeciatiteit roor het stoomeu en TerrenTui alle Heeren en Dameigarderoben alaook alle Kindergoedervn Speciale inrichting voor het atoom n vod plachemantels veeren bont euE Oordynen tafelkleeden eni worden naar da nienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of gavertd worden onachadelgk voor de gezondneid volgens staal bawerlÉt Gouda Dmk van A BRINKMAM Zh BuUenlandscli Overzicht De zitting te Rennes werd gister eerst te 7 nnr geopend Er werd voortgegaan met het hoeren van den heer Paléulogue Niettegenstaande den aandrang van nieuwsgierigen gebeurde er biJ de overbrenging van Dreyfus niets bijzonders Het verhoor van Paléolognc was te 8 40 algeloopen Daarna werd de zitting opgeheven en uitgesteld tot heden te t 3 wanneer de krijgsraad een openbare zitting zal houden Te 8 50 werd de gevangene weer wegge bracht Daar men niet verwachtte dat de zitting zoo spoedig geëindigd zou zijn was er bijna niemand bij het weggaan van Dreyfus tegenwoordig Men achtte het zells niet noodig e Avenue de la Gare te doen ontruimen S üc revisionnibtische bladen schijnon hot achterwege laten van het geleide van gendarmes op den korten weg van reyfu s van het gebouw der Manntention naar het Lycee te bè5 JimiPfen als een aanwijzing dat de krijgsraao na het onderzoek van het geheim dossier overtuigd is van de onschuld van Dreylns Do correspondenten van antirevisionnistische bladen deelen een verklaring mcdo van kolonel Jouaust waaruit zou volgen dat do opheliing van het geleide van gendarmes allecu geschied is omdat hiJ het onnoodig achtte voor den gevangene dat hij tusschen twee gelederen van soldaten was opgesloten De Times zegt te kunnen verklaren dat belialve de htukken van geringe waarde die in het borderel zijn genoemd meer dan IGO belangrijke documenten door Esterhazy die als tusschenpersoon fungeerde van Henry aan Schwarzkoppen zijn geleverd Een van deze stukken bevatte een gedetailleerde opgaaf van het algemeene mobilisatie plan van hot Fransche leger De opbrengst van dezen handel werd verdeeld tusschen Esterhazy en Hcnry In diplomatieke kringen wist men ettelijke maanden vóór Henry s zelfmoord dat hj een verrader was Behalve de regeering die er rechtstreeks bij betrokken was was meer dan een Europeesche regeering op de hoogte van zijn verraad reeds in het begin van 1898 Met het Dortmund Eems kanaal dat na allerlei wisselvalligheden die telkens nieuw uitstel noodzakelijk maalcten nu toch in tegenwoordigheid van den Keizer en het Pruisische kabinet is geopend is een eeuwenoud denkbeeld verwezenlijkt Reeds de groote Keur FEVILLEIOX GedeDksohriiten van een Gelukzoeker OF ANNIBAL DE VONDELING Naar het Framch DOOR W NUTTER 67 Üat beloof ik u Hoelang zijt ge reeds bij den markies de Chateaudieu in dienst f Zes maanden En welke zijn de werkzaamheden die je doorgaans worden opgedragen lik vergezel hem altijd als hij een toertje te paard gaat doen Zijt gij eenigszms met zijn dagelijksche gewoonten op de hoogte Volkomen heer burggraaf En wat ik zelf niet weet of waar ik zelf niet in betrokken ben dat hoor ik altijd wel van de andere doraestieken als wij zoo onder elkander zitten te praten onder het eten en zoo Is de markies niet buitengewoon losbandig en verkwistend Ja bijzonder Waai houdt hij zich op als hij zooals nu het geval is niet thuis is voor eenigen tijd Dat is natuurlijk niet vast te bepalen mijnheer de burggraaf De markies is niet iemand die er bepuide vute gewoonten op nahoudt Het vorst had het plan om znlk een waterweg te maken opgevat en later heeft Frederik de Groote toen iiij Oost Friesland als zijn erfdeel aanvaardde en Emden tot vrijhaven maakte de stad Emden bü een verdrag van 1744 beloofd hetzelfde plan ter h ind te zullen nemen Maar bij die belofte is het gebleven Eerst nu is het werk tot stand gekomen dat in Duitsche oogen vooral van belang is omdat het schaepvaartkanaal van Dortmund naar Emden ten minste voor de provincie Westfalen den Rijn oen Duitsche monding geeft in zijn antwoord op de rede van den übcrbürgermeister zeide keizer Wilhelm dat het kanaal dat hij zoo even bezichtigd had hem voorkwam het deel van een groot werk HiJ en zijn regeering honden vast onwrikbaar besloten verder te gaan Stormachtig gejuich De keizer wees erop dat de aanleg van groote waterwegen volstrekt noodzakelp is en zoowel voor de nijverheid als voor den landbouw rijk aan zegen is De steeds stijgende behoeften van het land eischen grootere en gemakkelper verkeerswegen Het verkeer van de groote hoeveelheden goederen in het binnenland kan alloen langs waterwegen worden onderhouden De Keizer hoopt daarom dat de Volksvertegenwoordiging dit gezichtspunt zal deelen en hem in de gelegenheid zal stellen nog dit jaar aan het land den zegen van het kanaal deelachtig te laten worden De macht van een sterk en ann één wil gehoorzamend rijk moet ook voor dit groote werk worden aangewend s Keizers woorden werden met toejuichingen eiv hoerageroep begroet Het schijnt toch wel voorgoed nit te zijn mot de pogingen van Italië om in Ihina vasten voet te krijgen de conservatieve bladen spreken van Italife s afzien van Sanmoen Het is waarschijnlijk heel verstandig van de Italianen dat ziJ zich niet wagen aan nieuwe koloniale avonturen maar een dergelijke onvaste politiek in buitenlandsche zaken maakt toch een vreemd Sgunr De partijen en de personen doen de bnitenlandsche politiek van Italië wel wat sterk mee wisselen Zoo nu de overgang van anevnro als minister van buitenlandsche zaken tot Visconti Venosta de eerste een man voor actieve politiek de laatste iemand van de kalme voorzichtige Milaneesche school Terwijl Oanevaro hopende op den steun van Engeland den afstand van do Sanmoen baai maar vast had aangekondigd in de Kamer bleek later dat er noch door de beproefde landing noch door diplomatieke actie wel is niet uit te maken wat hij op een zekeren dag op een aangegeven uur zal doen Maar wel weet ik dat hij gaarne als hij op galante avonturen uit is verblijt houdt in het Pavilion des Fleurs Het Pavilion des Fleurs het bloemenpaviljoen zegt ge Raphael zeide dit gedachteloos nnar het scheen Maar in werkelijkheid was hij een en al gehoor Hij gevoelde dat hij nu iets ging vernemen wat waarde voor hem had Ja dat aan het emde van de tuinen die tot zijn hotel behooren ligt Zijn tuinen zijn kolossaal groot en uitgestrekt Hoor eens Tom zeg mij is er op het oogenblik een bewoon ster daar In het pavilion Dat zou ik u niet kunnen zeggen Wij anderen weten niemendal vau de dingen die daar gebeuren Wij komen er nooit en hebben geen gemeenschap met het personeel daar Evenwel als mijnheer de burggraaf er op staat dat ik hem met een der dienstdoenden Neen dat is onnoodig zeide Raphael maar is het waar dat de markies op het oogenbhk niet in zijn hotel is dat hij op reis is gegaan a heer burggraaf Tenminste wij hebben dat vernomen De markies geeft natuurlijk geen rekenschap van zijn doen aan zijn personeel Wij weten niet anders dan dat hij op reis gegaan is voor eenige dagen Voor wnige dagen juist en wanneer is hij het laatat gezien l licht niet voldoende met geld ondersteund 1 eenig Heet was bereikt En nn stond Italië dus voor het alternatief opgeven of vechten Tot het eerste is bosloten Voor het laatste was trouwens geen geld Wel tracht men te doen alsof dit niet gelijkstaat met terugtrekken De Sanmoenbaai was voor handelsdoeleinden toch enge schikt heet het handelsbetrekkingen zullen toch aan knoopt worden men kan niet dadelijk succes verwachten voor een land dat in China in hot geheel maar 140 onderdanen heeft wonen maar dat neemt niet weg dat de Tribuna spreekt van Italiaansche staatslieden die heimwee hebben uaar trappen op hun voeten en dat de poging om mee te doen in China door de Italianen wel wat lichtzinnig gewaagd is Verspreide Berichten Frankrijk De logger L Etoile de la Mer die Woensdag door de Engolsche kanonneerhoot Leda te Dnngenoss is opgebracht is gistoravond te Boulogne teruggekeerd nadat de kapitein tegen een som van 15 pond was in vrijheid gesteld Volgens het rapport vischte de logger niet in Kngelsch water doch de Leda schoot niettemin i kogels op hem af waardoor een man gedood en een gewond werd lic werkstaking der Parijsche gaswerkers schijnt te verloopen Hier en daar wordt de arbeid hervat en de wegblijvers zijn bgna allen door andere werklieden vervangen DUITSCHLAKO In weerwil van de protesten van den magistraat is op voorstel van de sociaaldemocraten door den gemeenteraad van Berlijn besloten de bonders van slaopsteden het kiesrecht voor den gemeenteraad toe te staan Een door de sociaal democraten en de democratische partij tegen Zondag 20 Aug a s te Mannheim aangekondigde vergadering ter herdenking van de gevallenen van 1849 waarop Liebknecht zou spreken is door de overheid verboden Op de lijn Hannover Berlijn ontspoorde nabü Stendal door verkeerden wisselstand een in volle vaart zijnde goederentrein De machinist het gevaar ziende gat onmiddel ip tegenstooom maar tegelijkertijd sprong de ketel Machinist stoker en remmer waren direct dood vele andere beambten werden zwaar gekwetst De machine en verscheiden waggons zijn zwaar beschadigd Gibterenmiddag of gisterenavond nog Ik geloof dat hl hedenmorgen vertrokken is En denkt ge dat hij inderdaad op reis is gegaan hedenmorgen X Ik heb hem tenminste sedert niet gezien De anderen zeggen het c Best Maar nu zou ik nog wel gaarne tets willen weten omtrent dit pavilion des fleurs de ligging de inrichting en van dien aard Dat is niet moeilijk Stel u voor heer burggraaf dat de tuin van des markiezen woning m twee gedeelten verdeeld is door een hoogen steencn m lur In het gedeelte aan de andere zij van dien muur ligt het pavilion prachtig aangelegs vorstelijk gemeubeld zoo mooi als de koninlcUl lusthoven van Versailles In dien rauijr is ongeveer in het midden van zijn lengte poortje waarvan de markies alleen den sle heeft Maar het pavilion aan welke straat komt het uit f Ik weet den naam niet daarvan s Winterb als de boomen kaal zijn dan kunnen wij van de eerste verdieping van het hotel het pavilion duidelijk lien Nu is er te veel groen Ik weet wel dat de tuin waarin het gelsgen ïs ook door een hoogen muur van den weg afgesloten is Het zou dus niet gaan om in dat deel van den tuin door te dringen ff Zonder den sleutel van het poortje ik geloof niet dat het mogelijk zou zijn heer burggraaf Men zou over de muren moeten heenklimmen Ik ben tevreden over je raededeeliagen Tom I Ekueulnd Men meent dat het bezoek van keizer Wilhelm aan koningin Victoria niet voor a 8 November zal plaats hebben na den terugkeer van de koningin van Balmoral Do keizer zal dan een week te Windsor blijven De gemiddelde temperatuur is in de afgeloopen week 67 j graden geweest d i 51 graad hooger dan normaal voor dezen t jd Als een gevolg daarvan wordt beschouwd het aanzienlijk hooger sterftecijfer omdat een groot aantal govallen van dissenterie een gevolg van de warmte zijn Dknsiiarkgn Het vergelijk tusschen patroons on arbeiders ia nog niet tot stand gekomen omdat de eersten sommige eischen der laatsten betreffende do werkplaatsen niet willen aannemen In een vergadering vati 2000 arbeiders werd gisteren tegen hot vergelijk geprotesteerd Italik Sedert eenige dagen wordt uit Rome gemeld rijdt de paus in een automobiel door de tuinen van het Vaticaan Hjj heeft zich zelf in deze equipage laten fotografeeren Twee senatoren ziJn te Genua scheep gegaan naar Patagoniö waar zij met Riciotti Garibaldi zullen samenwerken tot het vestigen van oen groote Italiaansche kolonie BINNENLAND Het lid der Tweede Kamer de hoer J Schepel te Winsum neemt allengs in krachten af zoodat de toestand uiterst zorgelijk i t Gisteren herdacht ds U A v d Meuten predikant bij de Ned Herv Kerk te Bergen opZoom zijn 26 jarig jubilé Do kinderen der Zondagsschool bereidden hom een feest en de gemeenteleden boden hem een geschenk aan Men schrijft nit Drente De Drentsche dorpsarbeiders die vóóreenige jaren bij tientallen thans bij honderden jaarlijks naar Noord Holland trekken om er den hooioogst te helpen bewerken zijn nu alle van daar teruggekeerd Het Jaarlijksch bezoek aan Noord Holland dat gewoonlijk 6 8 weken duurt brengt eene vermeerdering van verdiensten in de arbeidershuisgezinnen De Drentsche arbei Ziehier je geld dat ik je heb beloofd zeide Raphael en overhandigde den groom twee louis Tom nam het geld vergenoegd glimlachend in ontvangst boog welwillend en bedankte bovenmate vriendelijk Je zoudt mij verplichten do Lniet Ie spreken met wie ook over het onderhojra dat wij samen gehad hebben Tom voegde Raphael er nog bij Wat dat betreft kan mijnheer de burggraaf volkomen genist zijn Er is geen sprake van dat ik er iemand mee zal bekend maken En wanneer mijnheer niet meer ontevreden ia over mijne onhandigheid met zijn renpaard van verleden jaar e eenigertijd iemand voor rijn stallen noodig ht hebben dan zou het mij een groot genoezijn in aanmerking te komen Het is niet ijk een beter meester te vinden neen geheel elijk ij zullen je voorst eens overwegen en later wel zien zeide Raphael zijn ondanks glimlachende om de hooge gedachten die men nog van hem koesterde Raphael verliet hierop het eatarainet waarin het boven mcdcKedeelde oni erhoud had plaats gehad met geheel nieuwe gezichtspimten Een oogenbhk dacht hij er aan om naar Potard s woning te gaan Bij nadenken besloot hij evenwel dit maar niet te doen Want evenmin als voor zijn ontmoetmg met zijn vroegeren stalknecht had hij thans zekerheid omtrent Emilie s lot Al wat hij wist was dat de markies achter zijn hotel nog een woning hid die afgescheiden wa van zijn gewone wonmg W9rM vervoigd