Goudsche Courant, maandag 14 augustus 1899

OVERHEERLIJKE CITROEN LIMONADE SIROOP per Fl 040 bjj KI k 0 3S bjj D M I K B I E S Kleiweg F Einde Augiiiliis Filiale siiiliiiig IIJIJOUIU U IlLllllJil UlJUUl fU llLUlJllIJllljlï Einde AUGUSTUS FINALE SLUITING die nu nog proSteeren willen van de Spotkoopjes moeten zich haasten want alle dagen worden er voel Goederen verkocht alles moet weg Bedden Dekens Gemaakte Goederen Luiermand Goederen Stoffen en Katoenen voor Japonnen Fitrages Tapijten Loopers Gemaakte Kamgaren Pakken Demisaisons Regenjassen Gebreide Goederen Meubels voor Gordijnen Wollen Artikelen Sporten Zwemkostuuras te veel artikelen om alles te adverteeren Een ieder moet zich maar komen overtuigen van de koopjes V7ed I S KEISEH Korte Tiendeweg Gouda Een party nieuwe en gebruikte Vlaggen en Stokken Ook nog Oranje Artikclon bijzonder geschikt voor de a s Feesten van H M de Koningin Nationaal Vlaggendoek 15 cent per el g T Ieder zijn eig en Kroiiiiigs Liiiionade fabrliiaiit Om zonder eenige kennis vlug en gemakkelijk F Uter d i geiyk aan 10 halve esschen KROIflffOSLIXIONAOB te maken en wel naar keuze FRAMBOZEN CITROEN KERSEN of SINAASAPPEL Per stel is de prijs franco thuis met gebruiksaanwijzing slechts SO etH 2 stel in eens franco 90 eU na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons bfl 1000 tallen verkocht Schier op alle plaat8en an ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond Bj een zeker aantal tel ik de prjs nog lager Vraag schriftelijk de conditien Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetulfitngen liggen ter tnnage Een ieder wnchte loh oor namaak Let op t adres K S DB BOEK 8neek BurgerlUke Stand 6KB0REN 8 Aug lozel Egidius ouders H A Decker en E de Knegt 10 Berthus ouders C P Lnüaenharg en J Blok 11 der van dezen tp leert daarbij ter de wereld kennen dan zfln vader oi grootvader eveneen een daglooner die van acht stuivers per dag en den kost een gezin moest onderbonden en die met bange zorg zgn zoon naar de veenstreken of in den booitjjd naar Friesland of öroningen zag vertrekken Ook de eerste arbeider die voor tien i twaalf jaren naar Holland reisden hadden aanvankelijk weinig moed voor zoo n onderneming teen zij vernamen dat er eene iSniderzce bestaat waar zij over moesten Door herhaald jaariyksch bezoek is dat anders geworden en vol moed neemt nu de arbeider primo Juni afscheid van vrouw on kinderen en reist over zee In Noord Holland werkt hij met ijver en is er op bedacht een goeden spaarstuiver thuis te brengen als hiJ in Juli of Augustus terugkeert waarna hij in den winter aan den HoUandsche boer zijne nienwjaarsgroeten en familieberichten doet toekomen Ieder die Amsterdam bezoekt kent het koffiehuis en hotel Krasnapolsky Ken aardig boekje van de hand des heeren 1 H Rlissing is gewijd aan Kras het bekende etablissement In de Warmoesstraat en geeft een inzicht in hetgeen daar al zoo omgaat Dat wil nogal zoo iet zeggen Om maar eons wat te noemen ontleonen wij er aan dat in de dagen dal eau HoUandsche hnismoeder er nog niet aan denkt om jonge tuinboontjes spinazie of postelein te eten bü Kras 18000 stnks tuinboonen daags gebmikt worden en er lederen dag ongeveer vijf mud aardappelen benondigd zijn en ongeveer lüOO eieren voor verschillende doeleinden worden verbruikt Behalve keuken kelder en voorraadkamers Is nog een vertrek grenzende aan de keuken bestemd voor broodsnijdeu brood en broodjes smeren vlceschsnPen enz Kr is daar een man die den geheelen dag niets pder doet dan vleeschsnijden er zgn 4aar juffrouwen die van don vroegen morgen tot den laten avond broodsnijden brood en broodjes smeren en met het een ol ander beleggen In het geheel zijn bij Krasnapolsky dagelijks 170 ji 200 personen werkzaam In een établissement als Krasnapolsky is lederen dag te herstellen en te repareorcn Niet het minste wat ook heeft voorziening noodig of het gaat naar de werkplaatsen Deze bevinden zich rechts achter den zomertnin boven do machinekaniiir Daar is een metsclaarsworkplaats een timmermanswerkplaats een menbclmakers werkplaats een olectricionsworkplaats on een smederij lodere werkplaats heoft vele gezellen die steeds werk hebben Orooto en lichte vertrekken bovon het tabllssoment bewaren al hot tafolgood de servetten enz Daar is eiken dug handen volwerk voor eene dame met zeven juffrouwen om hot schoono on vuile linnengoed to behandelen voor de verzending op te maken en no reiniging te ontvangen Gemengde Berichten üit Weaternieland schrijft men Jan Visser alhier overviel Maandag jl op een der zandbanken naby Lauwer dertien zeehonden en hoewel hij alleen was wist hij zoo behendig ojj to treden dat hü er acht bemachtigde en doodde De hoofdcommissaris van politio te sOra venhago herinnert dat op 25 April jl op hot buitenplein van het HoUandsche Hpoorwegstation aldaar is zoek geraakt Albert Petrus Johannes van Wezel oud 7 jaar Dozer dagen ia van oen getuige de verklaring ontvangen dat het jongetje op den dag der vermissing des middags omstreeks B t uur is gezien aan do band van oon tamelijk lang mager heer tusschen i0 on 40 jaren gekleed met zwart jaquot costuum komende van den Rtjswijkschen Weg en gaande in de richting van bot HoUandscho station Het kind droeg toeh in de hand een pannotjo gewikkeld in een servet on het was gekleed in blouse met matrozonpet Upsporing van dezen man wordt dringend verzocht Te Zevenaor De commissaris van politie te RUvorsnm maakt bekend dat een troep üuitschc reilende straatmuzikanten in uniform gekleed is weerstrovig geweest aan de bevelen om na het sluÜÜngsunr te Hilversum een hierhnis te verlaten De kapelmeester en een muzikant hebben zich tegen de beambten van politie gewoldadig verzet door een hunner met blerflesschen te slaan tongovolgc waar van ontvellingen met bloedstcrting werden toegebraaht De muikant bracht een der be ambten met een scherp voorwerp een steek 1 toe ter hoogte van het rechteroog Onder he 1 ontstaand tamalt in de herberg hebben alle 1 muzikanten allen verkcerc nde onder den in 1 vloed van drank de politiebeambten bemoei t lykt in de uitoefening hunner functie doo I hen te duwen en bó de beenen te trekken Het wordt dienstig geacht bovenstaand onde j de aandacht te brengen van burgemeesters en 1 commissarissen van politie Opsporing aan 1 houding en overbrenging naar Hilversum 1 wordt gevraagd van H Jnng den belhamel 1 Iemand het doet er niet toe wie had in een kroeg te Groningen waaraan teven een kruidenierszaakje verbonden is achtereen 1 volgens zes borrels naar binnen gespoeld t Ongelukkig had de man geen geld en du 1 was goede raad duur Er kwam raad Want 1 er v m volk in het anneie kruidenierszaakje en terwijldekroeghoudsternaardezaafdeelin 1 ging wipte de mun zonder geld de deur uit Maar de kroeghoadster had blijkbaar zoo iet i vermoed Want pas had hü den drempel va 1 de deur der aldeeling drank overschredei of zil was de deur van de afdeeling kruide 1 nierswaren uit en bad zich meester gemaak 1 van zjn pet Daarop hiJ aan het scheldenzij er tegen in Een standje Een menee komt voorbij vraagt wat er gaande 1 en jals hij op de hoogte gebracht is gaat hy den winkel in legt een gulden neer met het ver I zoek daarvan 30 cents het wegens ze j borreh verachuldigde af te houden en d I pet terug te geven Het mooiste kwam ech 1 ter toen de held van dit verhaal op di 1 oogenblik het hoofd naar binnen stak en op I medelijdenden toon sprak Och meneer lao t wief maor zeuven stuver afhaolen dan kaï 1 kndg eine koopenl N Gr Ut Uit Amsterdam schrijft men 1 Nog steeds is geen verder licht ontstoken 1 in de zaak van J Smitshuijzen aangehoudoi I als valsche munter 1 Do eigenlijke instructie ving gister aan 1 Door de justitie wordt vooral het oog ge 1 houden op poi sonen die in den laatsten tiJd I aangehouden z n of verdacht werden van I het uitgeven van valsch geld Die personen 1 worden verdacht in betrekking te staan to 1 Hmit h jzcn Voor zijn arrestatie woonde b 1 aan de Marnixstraat en was oenige maanden 1 geloden gehnwd Zijn vrouw wist echter j niets van zijn beroep als valsche njunter I evenmin dat hij reeds 7 jaar vonnis lichter den rug had voor t feit waarvoo hü i 1 Uit Friesland schrijft men In nagenoeg onze gcheete provincie is nu al sedert half Juni geen droppel rege n gevallen De regenbakken zfln bgna al ledig on daar in vole dorpen de kwaliteit van hot welwater voel te wenschen overlaat is dit op zich zelf al erg genoeg menig h ismoeder gaat het aan het hart als ze drie ot vier centen moot geven voor een emmer water dien zij in andore tijden maar voor het scheppen hoeft Toch beteekent dat niets tegenover de bezwaren waarmede èn de schippers èn de boeren te kampen hebhen Sedert twintig jaren is de waterstand in onze provincie zoo laag niet geweest als thans en in vele vaarten ondervindt de scheepvaart daardoor ernstigo belemmeringen Onder de wijken en slooton zijn er velen die geheel droog geloopen zijn zoodat men het vee onder het toezicht van kleine herders moet stellen Het ergste is dat bet gewone drinkwater voor het vee ontbreekt waarin voorzien moot worden door knipen te plaatsen waarin het drinkwater dikwijls van tamelijk verren afstand moet worden ingedragen Ja er zijn boeren die hnn vee tijdelijk gestald hebben om de onmogelijkheid het in do weide van drinkwater te voorzien Dat de afgemaaide velden het hard te verantwoorden hebben spreekt van zelf doch overigens staan de graslanden beter dan men na oen zoo langdurige droogte verwachten zou wat een gevolg is van den zweren dauw die ze bgna eiken nacht bevochtigt gearresteerd 1 STADSNIEUWS GOUDA 12 Angustus 1899 Gisteren is ten kantore van den rjjksoiitvanger een valsche rijksdaalder m beslag genomen met het jaartal 1872 en de beeldenaar van Willem Hl De Schiotvereeniging Koningin Wilhel mina te Gonda zal op Zondag 20 Augustus I 1899 een8chiotwedstri d houden op het Schiet1 terrein aan den Ketterdamschen dijk 1 De wedstrijd zal bestaan uit I A Korpswedstrijd voor detachementen I van het 4e Keg Inf de dd Schutterij deWcerbaarheidsVoroeniging Burgerplicht ende Schietverceniging Koningin Wilhelmina 1 elk bestaande uit 5 schutters 1 Uitgeloofd worden een zilveren en een 1 bronzen medaille I B Peraoneele Wedstrijd voor H H Leden I der Schietvereeniging Koningin Wilhelmins 0 Wedstrijd op vrije baan tegen betaling van f 0 50 voor elke serie van i schoten D Wedstrgd op vaste baan tegen betaling van f 1 voor eene serie van 10 schoten E Wedstrijd met Cylindergeweer tegenbetaling van f 0 25 voor eene serie van 6 schoten Een zilveren Medaille wordt uitgeloofd aan den schutter die in A en C of B en C in beide serit n het hoogste aantal punten heeft Mnziekuitvoering door het Muziekkorps der dd Schutterij van üVi tot 4V8 uur onder directie van den 2en Lnitenant Kapelmeester J G Arentz welwillend aangeboden door den Commandant der dd Schutterij Het programma der zevende orgelbespeling in de Groote of St Janskerk op Dinsdag 15 Aug 1899 des avonds 7 uur door den heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van Mejuffrouw Joh M L Sopraan Kinderdijk en den Heer Chr P W Kriens Jr Viool den Haag is als volgt 1 Fuga No 4 Uber den Namen B A C H Robert Schumann 2 Largo G F Hïndel Voor viool met orgelbeg 3 a Prelndio Magnificat anima mea Dominum Roberto Bemondi h Trio Lorenzo Perosi 4 Jeruzalem uit het Ora torium Paulus P Mendelssohn jBartholdy Voor zang met orgelbeg 5 Allegretto uit de Sonate in D gr t M Joh van Uven 6 a Preghiera Franz Schubert b Andante Chr Gluck Voor viool met orgelbeg 7 a Sei Still J Raff b Dio ehre gottes aus der natur L van Beethoven Voor zang met orgelbegl 8 Sonate No 4 in F moll Gnstav Merkel a Moderato assai Piü moto b Adagio molto c Allegro con brio Haastkeciit Beroepen bjj do Ned Hervormde Kerk alhier ds J H van der Palmte IJsbrechtum Schoonhoven Naar men verzekert zullen binnenkort concessie aanvragen geschieden voor den aanleg van oen electrischcn kabel langs de rivieren tusschen Rotterdam en deze gemeente ten oinde met dien kabel een electrische tram en eloctrische verlichting voor de daartoe gunstig gelegen gemeouten te verbinden Naar wij vernemen heoft hot bestuur der Zangvereeniging Caecilia alhier die een paar maanden geleden op zoo n waardige wijze haar 25 jarig bestaan herdacht een overeenkomst getroffen met don heer E A Melchiür directeur der zangvereeniging Amphion te Rotterdam om als directeur van Caecilia op te treden Het is te wenschen dat de vereeniging die gedurende haar bestaan zooveel schoons en goeds te genieten gaf onder haren nieuwen directeur weder begint te herleven R Nb Zevekhi Izen Beroepen bij de Gereformeerde Kerk alhier ds C de Vries te Metslawier NiEuwERKERx A V IJsEU Wociisdagavond vergaderden in het café dc Zwaan van den heer G van Reeuwijk alhier een vijftal personen ten einde te spreken over het houden eener ringrijderij op den dag van de landbouwtentoonstelling 13 September e k Algemeen was men van oordeel dat het zeer wel mogelgk was na afloop der tentoonstelling zulk een ringrijderij te houden daarom werd besloten te trachten gelden te verkrijgon waarmede de onkosten kunnen gedekt worden OüDERKEKK A D IJsEL In de Donderdagavond alhier gehouden raadsvergadering werd mededeeling gedaan van een Koninklijk boslnit waarbij het reeds vroeger verlaagde maximum der dranklokalen opnieuw wordt gehandhaafd aanvankelgk tot 1 Mei 1901 De begroeting voor het burg armbestuur voor 1900 werd vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op f 1307 10i met eene snbsidiepost van f 950 De gemeenterekening over 1898 werd voorloopig vastgesteld in ontvangst op f 17613 04 1 en in uitgaaf op f 16882 21 j Ten slotte werd met algemeene stemmen een crediet toegestaan om de schoolkinderen die in een jaar tgds minder dan 10 maal willekeurig verzuimden op 31 Aug a s in de scholen feestelgk te onthalen welk aantal dit jaar wederom bizonder gunstig is Tïr belooning en aanmoediging van langdurig schoolbezoek zullen de hoogste afdeelingen der hoogste klassen op Vrijdag 1 September a s met hnn onderwijzers een reisje mogen maken naar Den Haag en Scheveningen ATJIEH De J B ontving uit bivak Awé Getah een brief onder dagteekcning van 18 Juni waarin het volgende voorkomt Den 12n Juni nog ademde alles vrede in het land van Pensangan en beijverden hoofden en bevolking zich om het hardst der Kompeuni hun vriendschappelijke gezindheid te toonen na de onderwerping van hun hoofd en thans knallen weer lustig de geweren en is het main prang spelen met t geweer weer in vollen gang Den 14n Juni den dag waarop Tji Peusangan en maharadja Djenmpa volgens afspraak zich aan de koewala Radja zouden inschepen naar Telok Seumawé verscheen s morgens halt 7 de krani Nia Mat in het bivak te Gloerapang Pajong en berichtte den gouverneur namens zgn meester t Tji dat deze in den afgeloopen nacht om 12 uur op reis gegaan was naar Tjot Pi en eerst over drie dagen dacht terug te keoren Waarom t Tji zoo tegen een reisje naar Telok Seumawé opziet is niet met zekerheid te zeggen vermoedt wordt evenwel dat hg bevreesd is voor verbanning en dat hg die sedert de laatste jaren nimmer onze bestunrsplaats opzocht het uit schaamte tegenover zijne bevolking en tegenover de vijf verbonden oeloeebalangs niet over zich verkrijgen kan zich thans door geweld gedwongen te moeten verdeemoedigen Velen die dit lezen zullen wel onmiddellijk nitachreeuwen Maar waarom dit hoofd toen hg zich in onze macht bevond niet dadelijk gevangen genomen en onder gewapend geleide naar boord gebracht P doch dit middel ware tegen een voornaam hoofd dat zich geheel mt eigen beweging kwam onderwerpen toch zeker niet zeer fair geweest en zou voor de toekomst geen goede gevolgen hebben gehad Thans staan wg tegenover hem op een vrij en eerlijk standpunt en gelgk hg door de vijandschap van t Moeda Tji en de inhouding zgner inkomsten ditmaal gedwongen werd zich te onderwerpen wilde hü niet alle gezag in zijn rijk verliezen zoo zal hg over oenigen tgd ook weder tot ons komen daar alleen in onze handen de macht berust om hem in zijn gebied te herstellen De terugkeer van t Tji Pensangan naar Tjot Pi werd door den gonvernenr als een vijandige daad beschouwd waarom hg zjjn oorspronkelijk plan om rechtstreeks naar Geudong te marcheeren opgaf en besloot onmiddellgk op te rukken naar Awé Getah en Tjot Pi waar t Tji Pensangan zich moest bevinden Alvorens op marsch te gaan zond de bevelhebber eerst een compagnie infanterie met den controleur naar gampong Berawang waar t Tji de laatste twee dagen verblijf gehouden had ten huize van zekeren Habib Hoesèn en wellicht eenige nadere inlichtingen zonden te verkrijgen zijn Zoowel de woning van Habib Hoesén alade nabg gelegen balei werden onderzocht doch niets verdachts aangetroffen Uit enkele daar gevonden brieven van t Tji gericht aan Habib Hoesén bleek echter dat deze heeren steeds met elkander in relatie hadden gestaan en dat Habib Hoesèn voor het hoofd steeds do noodige inkoopen had gedaan en goederen in bewaring genomen een aanwijzing die voor de toekomst haar nut kan hebben WIEL BHMIEII1VS Zooals men weet zegt De Fiets zalCordang den 19en Augustus des namiddags te 4 uur op de Haagsche baan voor 24 uur record starten Naar wg vernemen neemt de directies der Haagsche baan alle maatregelen die kunnen strekken om Cordang s rit naar wensch te doen slagen Cordang zal rijden op fluweel althans op een baan waarbij een piste van cement het aflegt Op aanwijzingen van Jaap Eden en Meijers die vele buitenlandsche banen bereden hebben wordt de Haagsche baan met medewerking van Rotterdamsche vrienden van Cordang in een echte record baan herschapen Binnen de roode Ign worden overlangsche planken gelegd van 2 M breedte en in de bochten worden lange smalle gebogen latten ter breedte van 4 c M gelegd Op een dergelijk houtvlak heeft een rijder als Cordang de beste kansen om het wereldrecord weer op zijn naam te brengen VERSCHEIDENHEID Sultan Abdoel Hamid zoo verhaalt men zond onlangs aan vorst Nikita van Montenegro een prachtig jacht ten geschenke Hot geschenk kwam behouden in Montenegro aan maar toen vorst Nikita het kwam bezichtigen waren alle voorwerpen van waarde welke het moest bevatten verdwennn De bemanning van bet jacht die sinds 18 maanden niet was betaald had zich op deze wijze schadeloos gesteld INOEZONDBR MijnAeer de Btdaitmr Dezer dagen met iemand uit Gouda die goed van onderwgszaken op de hoogte is sprekende over de plaatsing van een jong mensch aan de rijks hoogere burgerschool hoorde ik tot mijne verwondei ing dat er geen toelatingsexamen gehouden wordt in September zooals overal elders De toegang tot die inrichting ia dus gesloten voor jongens als de hier bedoelde die niet geslaagd is voor de Marine adelborst en een andere carrière moet zoeken Zou de minister v b z wel het recht hebben zoo de reglementen willekeurig te veranderen en is het billgk een rijksschool te sluiten voor jongelieden van elders die vóór de vacantie geen examen konden doen f MiJ dunkt die beide vragen moeten ontkennend bqintwoord worden Het is daarenboven niet in het belang uwer gemeente als de leerlingen van andere plaatsen van de h b s geen gebrnik konden maken Met de plaatsing dezer opmerkingen zal U raii verplichten v Z s Gravenhage 10 Aug 99 In een volgend nummer hopen wg over deze zaak onze maening te zeggen Reu I c grootste iieiize en Uante NouveautéN in HSEREN DASSEN vindt men bg A Tan OS As Md Tailleur Klmw g K 73 7ao GOUDA l eleithoon 1 Beurs van Ainslerdam 10 AUGUSTirs Vrkrs Slotkrs 81 3 s 98 lOOV 88 8S n i 21 8t 6 l 981 4 1017 67 937 l Vi W 6S1 436 85 lOJ 2047 I i 93 17 987 3 ss Vi Vl NEMlLAKn ü rl Nsd W S J i dito dito dllc 8 ditn dito ditü 8 HoHOi Ohl Qoudl 18S1 8S 4 Italib lasohnjTibg 1868 SL 5 Oomisa Obl in pupisr 1888 6 dito iu ulier 18118 t PoBTuOAL Obl mot coupon 3 dito tiotel 8 S7 128 1101 90 29V 114 10 l SU 8SSV 100 65 66 181 97 Udslans Obl Binneiil 18a4 4i dito OeooQB 1680 4 dilo bij Bolba 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito ia goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 a Aii s Perpet iohuld 1881 4 Tdiiiu Oepr Oour leen 1890 4 Oen leening serie D Geo leeuiD serie G ZninAra Bep T oblg 1891 8 Maiioo Obl Buil 8cb 1890 8 VlNUMLA OM 4 onbep 1881 Amsimdam Obhgstien 1896 8 KoTTllDAll Steel leen 1894 3 NiD N Afr Hsndelsr und ArendBb Tsb ll j Certifiosten DeliMutsoheppg dito Am Hypolbeekb pandbr 4Vi Calt Mij der Vorstenl MBd s Or Hypotheekb pandbr 4Vi Noderlandsche baak aand Ned Handelmaatscb dito N W k Pao Hjp b pandbr S Bott Hypotheekb pandbr 4 l Utr Hypotheekb dito 4 j OovTBNK Ojst Hong bank aand Kuil llypotbeekbank pandb Ahuuka Ëqut hypoth pandb 4 Maiw L G Pr Lien cert N i HoU IJ 8poor Mij aand Mij tot Eipl y 8t Spw aand l Ned Ind Spoorwegm aand Ned Znid Afr 8pm aand dito dito dito 1891 dito 8 IlALU Spoor l 1887 89 A Gabl Sj Vs loofi 100 11 141 68 lOS 74 78 181 18 s 68V 160 110 108 108 9911 100 iirv lOl 84l Sf s Znid Ital Spurnij A H obl 3 PoL lf Warsclisu Woenen aand Hou Qr Rass Spw Mg obl 4 Kaltiiobe dito aand Fastoira dito aand 6 Ivang Pombr dito aand 5 Korsk Cb Aiow Bp kap opl 4l dito dito oblig 4 AmuxA Cent Pao Sp Mij obl S Chio k North W pr C t aand dito dito Win Bt Peter obl 7 Denver k Eio Qr Spm eert r a Illinoia Central obl in oud 4 LonUr li NashrilliCert v aandj MeliM N Spsr M labïp o 104 Mias Kansas t 4pCt pre aand 37 N TorkOnla o Weet aand iS dito Penn Ohio oblig 8 i Oregon Calif Ie hyp in good Vs 8t Paul BUnn kHanit obl Dn Pao Hoof Ign ob ig 8 dito dito Lino Ooi Ie hjrp O 8 Cakada Can South Chert a nd Vl C Eallw liNa loh d e o Amaterd Omnibus Mg aand Margaretha Johanna ouders C Q Dekker en 1 M Gebbe OVERLEDEN 11 Aug S R van Maaren 4 m H Slange 70 j P Cabout 1 m ONDERTROUWD 11 Aug V de Jong en ï H Prinsenberg J Kwinkelenberg en M 1 Bron B J Scholten en G Zwanenburg J de Bruin on A P Voorderhaak H Bloot en A van KleeH W J Endenburg en J V Verwej J F Overkamp en E M Groenhard te sGra venhage Moordreclit GEBOREN Maria Oomolia ouders D de Wilde en W C Putters OVERLEDEN J Kruit wedr van A Kerver 79 j ONDERTROUWD W S van der Sterre te Zoeterwoude en G van der Graaf OPRUimi G van taie nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen ADVERTENTIEN De Heer en Mevrouw SCHIM van DEU LOÏjB F va deu Doks de Bije geven konnis van de geboorte van een Zoon Goto U Augustus 1899 1 Heden overleed in den ouderdom 1 1 van 8 i jaar onze geliefde Moeder en 1 Ui huwdiiiüeder Mevrouw de Wed 1 1 mmk mm Boi DËWUi se 1 1 Wed van don WelEd Ileor Pikteu 1 Haverkahi K HAVERKAMP J J HAVERKAMP M haverkamp Berkhout C H MULLER Haverkamp C 0 MULLPnt J w p haverkamp H a L HAVERKAMA Veltman BüSBÜM 1 1 rr iAOE h Ang l899 1 Hll VERSliH 1 e P VAN WIJNGAARDEN COIFFELK SPECIALITEIT ia aUe soorten HAAEWERKEH IJL I IJ 1UD UUUÜIJULlUl UIJI in de Groote of St Janskerk op iMnsdas 15 Augustus 1899 des avonds 7 uur door den Heer 1 II R Spaanderman met welwillende medewerking van Mejuffrouw Job L Sopraan Kinderdijk en den Heer Chr P W Kriens Jr Viool den lla g Programma s tevens bewijzen van toegang zijn tegen betaling van 10 Cent verkrijgbaar bij de Boekhandelaars J vak BENTUM ZOON en bij den Koster Yolksgaarkeuken Met den 20 Augustus a s wordt GEVRAAGD een n KN s Loon f 5 50 per week en verval Zich te Vervoegen Gaarkeuken Om zoo spoedig mogelgk in dienst te treden wordt GEVRAAGD een latsoenljke iue l stbodë Adres aan het Bnreaa dezor Courant OFENEASEJEREOOFM De NoUris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens op HÊmauéag den tS Muguat ÉSOa desvoormiddagsff 88r in het Hotel de Zalm aan do Markt te Gouda in ééne zitting in het openbaar te veilen en verkoopen eenWinkelMsenErf met daaronder loopenden K E L 3D B 15 aan de Oosthaven wjjk B No 16 te Gouda kadaster Sectie C No 2U groot 75 Centiaren Bevattende beneden WINKEL ACHTERKAMER ALCOVE KEUKEN en OPEN PLAATS en boven VOORKAMER ALCOVE KEUKEN en SLAAPKAMER daarover ZOLDER Voorzien van Gas en Waterleiding In huur biJ den Heer A Uittenbogaard voor f 260 per jaar Te aanvaarden bü de betaling der kooppenningen den 1 November 1899 Te bezichtigen drie werkdagen vó tr de veilhig van 12 tot 4 uur on op den dag der veilmg van 9 tot 11 uur Nadere informatiën te bekomen ten kan tore van genoemden Notaris H GROENEN DAAL te Gouda Een GEHUWD PERSOON van middelbare leeftp drie dagen per weok disponihcl hebbende bevoelt zich aan Ttor loop of andtre werkzaamiiedeii 1 o Adres Bureau dezer Courant onder No 2477 Een gediplomeerde Letrares wenscht tegen half AUG of 1 SEPT bij genoegzame deelneming te GOUDA een CURSUS IN HET Knippen en Vervaardigen van Coslumes te OPENEN Leergeld leermiddelen Lesuren dagelijks van 9 tot 12 of van 2 tot 5 uur Duur van den Cursus één maand Inlichtingen en aangifte bij Mej F M ROOSENSTEIN P C Hooftstraat 116 Amsterbam TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 EERSTE NEDBRLiNDSCHE RIJWIEIFARRIER Uirecteer H HUUOIIitlS DEVENTER Model A zonder rem on schermen f 87 50 Model a met 90 Model A 110 Model AJ 126 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 155 LUXE ACATaNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op allo prijzen f 6 hooger VitrmenwoorJi r J C DIiKi im Ma uit de bron te HAARLEM is verkrijgbaar in heele en halve üesschen bij den vertegenwoordiger voor Gouda en omstreken Jl Ar OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA A SLEGT bereulttiob aan tot t leferen tbd Zuiver Zeeuwsob Tarwebrood Ë eent de HM NIEUWE HAVKN 28 lOO W f Bekroond op de iDternationnlfl Ten tooDstelling ran unkkflry Maalderij en Kookkanst te i Gravenhaqe met eeu diploma Vergald Zilveren Medaille