Goudsche Courant, dinsdag 15 augustus 1899

DIPLOMA is geëtaleerd en een aanbevelenswaardige 2 Cent SIGAAE o 7965 Dinsdag 15 Augustus 1899 38ste Jaargang MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relefooa N 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon IVo M ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer Hl Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 1 o ï 1 TIllEEIANS COIFFEUR Dubbele B uurt B 4 GOUÜi Antiseptischc Halon voor Scheeren en llaarsnijdon Verkrijgbaar liet btjroomde ter vcrdryving diT IIüoh Vervaardigt alle tomrteu HAARWERKEN WAAROM geeft OASOLOMILICHT geen voldoend licht r ASOLOMILICHT g itf OMDAT uw loverancicr u geen goed KOVSJK levort Ken KOVSJK dat gi durfnde 1000 brandnren een prachtig Heht geeft levert 1 ü 95 € ent P P SOOS TIENDEWEö 69 H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lange Groenendaal 1 108 Voorbanden con gniutc horti iTini Behaiigsclpapicreu CI o3 ca ijrxstof£©zi ZKILKN LINOLKUMN t afelHleeéen cJïïattsn enz nnz OLOGUAAF Nieuw Copieertoeslt mei Drukinkt Levert onborifipclljke alilrnkken van olk scbrilt Pcnteekoning Mw lek Stenografie enz enz Jomplcet k f tegen rembours l roeldrukken gratiB L B TJ EBBES Arnhem HAM iili eent per pond E0LIA130ct p poiid Gewicht 4 a 5 pond Aanbevelend L BE HEIJ Dubbele Buurt 0 90 Ter ÜHwaking 0 90 mot mijn fabrikaat verzend ik tydïlyk i i n nèia uSSer Shmpel grootte der Stcmpelplaat 4Ü bj 25 ni M waarop plaats is voor 6 regels geheel eompleet met doos inkiknssen en KI Stenipelinkt franco ill plaats van f 1 60 vour DU rent Levering binnen 4 dagen vodt das Bpoedig postwissel ad 90 rent of rembours mot l et verhooging aan D J V D HENGEL Stompelfabriek liTKKfHT rtM j Overal Agenten Ü 30 gfcvraagd tegen hooge pro n Pn visie port voor antwoord HEEHEN KLEEDiNG Wordt GEVRAAGD om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden een 3a ©t ToanLg aM eari solx lefttijd ongeveer 18 jaar op nader te bepalen conditiën Zij die bekend zijn met winkelwerkzaamheden en van prima referentiën voorzien genieten de voorkeur Br Ir onder letter S hrj den Boekhandelaar T 8AHDERS te Bodegraven c beste Kocdkoopsle en licht loopende KIJWIKLEN zijii Simplex RywieleD J C DE RÜITKll llondsrijwlellifrstellef Ie klasse Korte Tien deweg GOÜOA Vraag steeds het merk Mr JACK m beste 3 Cents SIGAAR Sigaren Magazijn W Q BOELE Senior Hofleverancier Kampen Filiaal MARKT 54 Gouda RIJWIELEN Opruiming van eenige Iste Klasse Rijwielen beneden inkoopsprijs Uitmuntende Rijwielen eigen Fabrikaat van af f 80 met een jaar schriftelijke garantie Geheel 1ste Klasse met Bakkeb s of Echte Engelsche Dunlopbanden f 100 RUIME SORTEERING BENOODIGDHEDEN Acetylennlantaarns t 4 50 Gegarandeerde Buitenbanden van af f6 Gegarandeerde Binnenbanden f3 en f 3 50 Aaiéeveknd W l ü VA RIJMEXAM Veerstal Gouda Bonds Rijwielhersteller 1ste Klasse ISTOOM HOUTZAGEEU SCHAVEEIJ Pattisten LSjsten Mriek HOUTHANDELi I I J VERG EEK I T t eTTLslrrLgelQ 197 0 o J c a f tGoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer van InlUoedel oowel binnen 1 buiten de tad mat gedoten wagens Vhi A ORAVESTEIJN OudeGouwe AUt HmnU Itgm Irantporteehad ver ekerd Paiii Expeller Dertig jaar wordt dit middel met Terrasaend Buccch aU pyDStiUendo mwrijvuig aangewend tegen Rheuiimtiek Jicht Verkoudheid pijo It is Dit beiHaiamiT M rug enz 1 proefde del ver I dis den vertrouwen alen lettn op het fabnek nerlf Anker Ad l A75o en50c defl in de meeflte aoothoken To Amsterdam ba Uloth Clébaa T i Tayll en Sanders ï ü 8 illtei 0 irtterlram o S QltATISmLOIINi SI6ABEN MAGAZIJN DE MAGÏTEET De pr js in de Tweede Klasse is gevallen op No 1380 De houder van dit No wordt verzocht dezelve af te halen MAAK Perkamentp apier vaii af 8 ïi 10 cent per vel Vorkrygbaar in den Boekhandel van ALBs JONGENEEL iÜüDA Oüstbaven B 78 Het Atelier Studio is het bette adres voor Veri rootliiK eu en Reproiluctlewerk AnubevulaDil Fl Singel 582 1 ï d WAALS WIE zich nog voorzien wil van een Reclame Koker spoede zich naar het Sigarenmagazijn van J F eERI y k Zn Tidev Zijnde een tydolyke aanbieding JAKl R0 KoHe Groenen Ual I 199 200 Gereedschappen HDISBOVD ARTIKELEN FORiWlZGN PETROLEUM KOOKTOESTELLEN HreukbanOeu CIHC fl 0 IM SCIÏÏTOTGYLAKTE voor den tjd van 5 oj 6 maanden aan den Bleekerssingel Te bevragen bg J J DUIJM Gouda Drnk van A BBINKMAM Z BETi ELAT Ii GOPDEe B lRGE RSCBOOL Naar aanleiding van het ingezonden atuk in ons vorig nummer hebben wij inlichtingen ingewonnen omtrent bet tweede toelatingsexamen dat gewoonlijk aan de r h burgerschool wordt gehouden Ons is gebleken dat de inzender goed was ingelicht De min van b z heeft toegestaan dit jaar bij wijze van proef geen tweede toelatingsexamen in September te houden Do aanleiding tot dien maatregel is geweest de onzekerheid waarin de directeur telken jare tot bij bet begin der lessen verkeert omtrent de grootte der klassen zoodat de tijd ontbreekt om maatregelen voor benoodigde lokalen en tijdelijke leeraars te nemen wannepr overbevolking van klassen splitsing in afdeelingen wenBchelijk zou maken De miiiister heeft dus het oog gehad op de belangen der schoolgaande jeugd Onze Haagsche briefschrijver stelt nu de vraag of dit besluit van den minister wetiig en billijk is Aan de wettigheid kan niet getwijfeld worden Art 21 en 22 van het reglement voor de rijkshoogere burgerscholen bepalen dat niemand tot eenige klasse der school wordt toegelaten dan 1 na bet afleggen van een openbaar examen 2 na door den directeur te zijn ingeschreven Eenige tijdsbepaling omtrent het te houden examen ot van de inschrijving komt in het reglement niet voor Een admissie examen in Juli voldoet dus aan de eischen van het reglement Het ligt echter voor de hand dat de gezonde toestand is inschrijving en examen aan den aanvang van den cursus en oorspronkelijk it alleen daaraan gedacht In 1873 gaf de toenmalige minister T b z in antwoord op eene vraag het volgende voorschrift Art 22 is dua zoodanig op te vatten dat de inschrijving en het toelatingsexamen alleen worden gehouden in de eerste dagen van den cursus terwijl het aan den directeur wordt overgelaten om van dien regel af te wijken indien het hem blijkt dat bijzondere omstandigheden zooals iekte of alwezigheid het onmogelijk maakten datdecandidaat zich bij het begin van den cursus aanmeldde Spoedig gaven practische FEVILLEIOIM edtnksehrifteD vin een Gelukzoeker AMIBAL De vONDELING Naar het Fransch DOOR W NUTTER a68 En verder wist hij dat het mogelijk was dat Emilie aldaar heengevoerd waa Dat waren zijn gronden Dat was alles wat hij stellig wist Zijn hart evenwel zeide meer In zijn binnenste schreeuwde een stem dat hij heen moest naar dat pavilloen over de muren heen door de deiuren of door de vensters dat hij dat pavilloen moest binnendringen trots alle beletselen en hindernissen want dat Emilie daar was En als altijd bleek de twijfelachtige hoop van het hart meer kracht tot handelen te verleenen dan de meest besliste zekerheid van het verstand rermocht zou hebben HOOFDSTUK XXVIII DB BEVRIJDER Ofschoon RAphael niets wist wist hij zyns inïiens meer dan genoeg In de eerste plaats wist hij dat er een muur te overklimmen was £ d m dacht e n de lenen van Carrülon en overwegingen gelijk thans hier in Gouda gelden de moeilijkheid om den omvang der klassen te berekenen aanleiding tot afwijking van don regel In 1874 werd den minister de vraag voorgelegd of er bezwaar tegen is om met behoud van het gewone toelatingsexamen bij den aanvang van den nieuwen cursus aan de leerlingen die zulks verlangen gelegenheid te geven reeds vóór den aanvang der zomervacantie dat examen af te leggen De minister beantwoordde die vraag ontkennend omdat het reglement geene bepaling bevat omtrent het tijdstip van het toelalingsoxamen Sedert is bier en elders het afnemen van twee admissie oxamens regel geworden üit bovenstaande blijkt dus wel dat het toelatings examen het natuurlijk begin van den nieuwen cursus is maar dat niets belet om bijzondere omstandigheden een ander tijdstip te kiezen Een tweede vraag is evenwel of de genomen maatregel billijk is tegenover hen die in het begin van Juli zich nog niet als aanstaande leerlingen konden laten inschrijven Ons plaatsende op het standpunt van het publiek voor wie de school bestemd is zijn wij geneigd daarop ontkennend te antwoorden Jongelieden die zich in speciale richting hebben bewogen om te voldoen aan eenig examen dat in de vacantie wordt afgenomen en die bij het vak hunner keuze niet worden geplaatst moeten in de gelegenheid zijn van de rijks h b s te profiteeren indien de gewijzigde plannen voor hunne toekomst zulks wenschelijk maken Onze inzender sprak van een niet geslaagd oandidaat voor Willemsoord ons werd nog een voorbeeld genoemd vaneen leerling van het gymnasium die de klassieke studie liet varen en van zijn voornemen om naar de h b s te gaan ir oeat afzien omdat het admissie examen had plaats gehad vóór hij den ongunstigen uitslag kende van zijn overgangsexamen straks komen weer teleurgestelde aspiranten naar de cadettenschool te Alkmaar enz die wellicht in handel of industrie een toekomst zullen moeten zoeken Al zijn het maar enkelen wier belang medebrengt Oouda te kiezen voor hun opleiding voor hen is de pas dit jnar door den maatregel dankte hem thans in zijn hart voor de vele lessen op het gebied van inbraak die hij van dien persoon ontvangen had en die henj thans zoo goed te stade kwamen in zijn pogingen om Emilie te bevrijden En bovenal dacht hij aan de zaak van Bougival aan dien vreeselijken nacht waarin zij de woning van den zich verschuilenden De Maubert binnengedrongen waren en waarvan het eind geweest was dat hij zijn wraakzucht had bevredigd Waar de wraakzucht niij toe in staat stelde dacht Raphael daartoe zal de liefde mij honderdmaal beter bekwamen En misschien zal ik door het eene vergiffenis voor het andere verwerven Een ding was hem evenwel zeer duidelijk zelfs te midden zijner overspanning en te midden van zijn bijna onbedwingbare lust om aan het werk te gaan hij moest namelijk de duisternis afwachten Hieruit blijkt dat sommige goede werken evenwel behoefte hebben aan begunstiging der duisternis als alle misdadige handelingen De tijd dat hij gedoemd was om te wachten maakte hij zich ten nutte met het zich aanschaften van allerlei benoodigdheden voor zijn tocht en met zich lichamelijk te versterken Eindelijk tegen negen uren in den avond toen het voldoende donker was begat hij zich naar het achtergedeelte van de eigendommen van den markies Hij had zich door Tom den muur waardoor de tuin die het pavilion bevatte van den weg was afgesneden doen beschreven en met de van zyn van den minister afgesneden Nu komt het ons voor dat het Rijk scholen stichtende tegenover alle ingezeten n vrijgevig zijn moet en zoo min mogeljjk voetangels en klemmen mag leggen op den weg van hen die naar ontwikkeling streven door middel van het van staatswege gegeven onderwijs Pe vraag is dus is de genomen maatreg l onvermijdelijk en noodzakelijk Wat hiel dit jaar wordt verordend kan ook voof andere rijksscholen worden voorgeschrtven Naar onze bescheiden meening is én examen vóór de vacantie in het algéneen niet wenschelijk Hot wil ons voo komen dat door de verplaatsing van het voornaamste toelatingsexamen naar uli voldoende gezorgd ia voor een geregdden gang van zaken aan de echoion Me weet dan groaso modo op hoeveel leerlingen tu rek nen valt De enkele uakomers zullen die schatting niet geheel doed falen Wanneer met September een drietal leerlingen in eenzelfde klasse wordt toegelaten zal dat al veel zijn In den legej zullen de bezwaren van de toelating dierienkele leerlingen voor de school niet tveMtegend zijn terwijl do al of niet toe lBting voar sommige oandidaten een quaestie van het hoogste gewicht kan zijn De mogelijkheid bestaat dat alhier de moeilijkheid grooter is dan elders Men deelt ons mede dat bij don bouw der school niet gerekend is op lokalen voor parallelklassen en dat de gewone leeraars met lessen bezet zijn Daaraan is tegemoet te komen door aanbouw van lokalen en het aanstellen van tijdelijk personeel gelijk elders tooh ook geschieden moet Het is ons alleen niet duidelijk daarom een paar leerlingen in September plotseling de maat doen overloopen Zorgt het achooltoezioht dat tijdig vóór de vacantie gewaarschuwd is vqor de noodige voorzieningen tegen September dan is de zaak dunkt ons in orde Wellicht zit de fout meer in de langzaamheid der ministurieele bureau s welke alle behoeften der rijksinrichtingen uit de verte moeten beoordeelen en regelen deze zijn gewoon op zjjn elfendertigst te werken Men geve den directeur of desnoods den inspecteur vrijheid om in dringende gevallen op eigen verant woording handelend op te treden altijd vrocgeren koetsier ontvangen aanwijzingen was het hem niet moeihjk zich te onentceren hij vond den muur die groen was van mos waar lange slingerplanten van uit den tuin zich overheen krulden hij vond het kleine poortje met de schel kortom hij vond den muur waarachter het pavUloen verborgen wa en hij vond daarmede het pavjUoen waarin Erailie gevangen werd gehouden het was thans aan hem haar te redden De muur was zeer hoog Maar de hoornen die langs den weg geplant stonden van afstand tot atstand waren nog hoogor In een dier boo men te klimmen ter hoogte van den muur was niet moeilijk Raphael had dan ook woldra een der boomen die niet te dik om omspannen te worden noch te dun was om zijn gedicht te dragen beklommen En wat hij door de duisternis niet van beneden van den grond af had kunnen zien was dat de takken zich tot over den muur heen uitstrekten welke ontdekking hem bijna een kreet van vreugde ontlokte Hij kroop over den boomtak heen en zat weldra boven op de met dik mos begroeiden muur die van boven met schuine kanten in een vrij scherpen driehoek eindigde doch niet van ijzeren punten of iets van dien aard voorzien was Hij bevestigde zijn touwtadder die hij gekocht had terwijl hij de duisternis afwachtte aan den tak en klom haastig naar beneden Thans stond hij in den tuin hij beefde van opgewondenheid het hart sloeg hem in de keel hij moest een oogenMik stilstaan om tot zichxelven te komen binnen zekere grenzon en naar zekere regelen dan zullen de zaken vlugger afgedaan worden Het toenemend bezoek van onze h b s waar nu herhaaldelijk dubbele klassen noodig gebleken zijn bewijst dat let onderwijs in eene behoefte voorziet en dat de inrichting een goeden naam heeft Men mag dan ook verwachten dat het schooltoezicht zorgen zal dat er door vermeerdering van lokalen steeds gelegenheid zal bestaan tot splitaing van klassen en dat een buitengewone maatregel als de besprokene dion wij als als lastig voor bet publiek en on noodig voor den goeden gang van het onderwijs betreuren niet meer behoeft voor te komen Belanghebbenden die werkelijk gegronde redenen hebben de Goudsche school voor hun jongens te profereeren radon wij zich met een met redenen omkleed verzoek te richten tot don minister v h z Wij kunnen ons niet voorstellen dat deze den toegang zou blijven weigeren indien althans in de gewenschte klasse pUats is Bulteiilandsch Overzicht De eerste sfoote dag van hot Üroyjusproces dti dag van generaal Menïior do dag van den doiider lag die den heklaagde verpletteren zon is voorhy Wat heeft hy gebracht Wat waren de bewyzcn die de moer dan zeventig jarige oudrainister heeft onthuld om Frankrijk in staat te stellen oen keua te doen in het door hem verkeerd trouwona gestelde alternatief Üf OreyfuH iw Hchuldig i JI ik Niets Het is alles oude kost voorzoover het Dreyfus betreft De overtuiging van den generaal kenden wy het is die van de vüf ministers van oorlog die geluof eisehon op hnn woord Dreyfus is rechtvaardig veroordeeld Die overtuiging is sedert IHJM nog versterkt Ondanks al het goud ten bate van Dreyfus besteed zeide de generaal Ondanks Heelt men hem trachten om te koopon Zoo niet hoe verantwoordt hy die insinuatie Merciers getuigenverklaring was uitvoerig maar kalm De generaal sprak zacht zittende op een stoel Hö rakelde de geheele geschiedenis der zaak op van de eerste verraiKsiiig van stukken om te eindigen met de revisie Hy liet iets onvermeld besprak alle vertelseltjes die de ronde hebben gedaan herhaalde do technische bespreking van het Het was een heerlijke avon I een dier avonden waarop de genius der genietingen door het luchtruim vaart bedwelming verspreidende het bloed der stervelingen in gisting brengende de hartstochten prikkelend Het was zeer zoel De tuin was van heerlijke geuren overstroomd ze stegen Raphael naar het hoofd ze bezielden hem Hij voelde zich eensklaps een wonderbare moed inspireeren kracht om alles te doen voer in hem een hevige begeerte om iets ongewoon iets grootsch te doen nam bezit van zijn hart Hij keek rondom zich Hij kon niet zien welke bloemen de geuren en parfums die hij met gretige teugen indronk vofjrtbrachten Zij waren het ook niet die liem den blik onderzoekend i alle richtingen deed werjwn Alles was stil rondom hem Hij hoorde geen gezucht van heen en weer wuivende takken geen geluid van eenig mensch of dier Alleen kwam nu en dan heel heel uit de verte een gedruisch gedempt dof als van een nadereml onweder of als de echo van een in de verte zich ontlastende onweersbui Hij stond ruggehngs tegen den nfuur Raphael en meende recht voor zich uit een groot gevaarte tegen den donkeren hemel te zien afsteken Een gewaarwording overviel hem gelijk aan die in den nacht van zijn aanval op de woning van den baron de Mauljert in het dorp Bougival toen hij van haat en wraakzucht verteerd in ongeveer gelijke omstandigheden verkeerde als nu namelijk van zich met geweld toegang te verschaffen tot eens anders woning WonUvirvolid J