Goudsche Courant, woensdag 16 augustus 1899

Woensdag 16 Augustus 18Ö9 l o 7060 38ste Jaargang fiOMCHE COURANT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ito Mt ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen üroote letters worden berekeod naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefaoi R Ut De Uitgave dezer Courant geschietlt dageliykB met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 1 B vonnis der ArrondiBsements RecUtbank te RotUrdam dd 9 Angnstns 1899 is JUS SEVERS winkelier in kmidenierswaren te Omida verklaard in staat van laillissenient en zulks met benoeming van den Edel Achtbaren Heer Mr J H vaiT MEURS tot Hech terCommissaris en van den ondergoteekende tot Curator De Curator Mr M H SCHIM VAN DER LüEFF advocaat procureur GEVRAAGD Een flinke Werkmeid tegen goed loon mot kost en inwoning bg J vi LEEUW KN Bleeker te Haastrecht nabil Gouda Brieven onder No 2478 aan het Bureau dezer Courant ut zich te verToegen aan bovenstaand adres Yolksgaarkeuken Met don 20 Augustus a s wordt GEVRAAGD een Loon 1 2 50 per week en verval Zich te vervoegen Gaarkeuken Um zoo spoedig mogeiyk in dienst te treden wordt GKVRAAGl een latsoenlöke IHEi STBODE Adres aan het Bureau dezer Courant Een GKHUWD PERSOON van middelbare leeltyd drie dagen per week disponibel hebbende bevoelt zich aan T or loop of aniiere werkzaamheden Adres Bureau dezer Courant onder No 2477 OLOtiRAAF Nieuw Copieerloestel met Drukinkt Levert onberispoiyke afdrukken van elk schrift Pentcekening üfMin e Stenograflc enz enz Compleet k f tS tegen rembours Proefdrukken gratis L B TJEBBES Arnliem Pain Expelkr nig ejiK proefdA ia den Dit be Huiimid dient dan dore vertruuwoii op hot bnakBinerk A Ad l a5 75o fln50o defl in d meoate apotheken To Amaterdaio bm Tlloth Ci6ban Tan Tuy en SaifdtTB Dertig jaar vrordt dit middel met verrasHend büüOi ü all punstillendo mwr viiii aangewend tegen Rheuniatiek Jicht Vorkoudhoid pyn Een ware Sclial Toor dB ongelukkige ulaohtoffar d r Zellbevlekking Onanie eki gehe jue nitspaU tingen ii iiet beroemde werk Z Dr ttetau s elfbeWaiii c Hollaudsche uitgave met 27 alb Prfa 2 gulden leder diel an de verschnkkalgke gevolgen vau deie ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leenng di het geeft reilt iaarliik duizend vwi een lokeren dood Te yerUBgen hg helVerl g M K iin te UipZig Neumwkt S4 frunoo tegen inzending van het bedng ook i poltzegels eb in eiken boekhandel in Holland AAN ALLE ZIEKEN geef ik gaarne zonder cemgc kosten grati inlichtingen uit erkentelijkheid roor eene geneeswijze ilie mij en dni enden met mij mijne gczondheiil liecll teruggegeven Lf LEËliWEKJijswykliyeeestbnHi BI 1 GELEGKNHEID DER Vrye Vee en Paardenmarkteri ot WOKNSüAw 18 OCTOBKR en o VIUJÜAü 20 OCTOBER 1899 te GOUDA By plaatsing der Loten zal de late Prgs bestaan in een COMPLEETE BESPANNING de aodere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zyn verkrygbaar tegen 1 liet Lot H voor f 10 bij LANGE TIENDEWEG e § o u s t 5 o o E Kort overziclit oiizer PrUBOOurant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 60 per 12 fless ROÜDE en WITTE PORTWIJNEN i L o l MADERA S droog en zoet 18 1 2 VERMOUTH lo Turin 1 BO flesch BODKGA JHAMPAGHB 1 7B © JOGNAC 4 f 1 75 l 2 25 i 2 75 I 3 2B f 3 75 en 6 J SCOTCH WHISRY 2 25 C Por Fl Per Ank 45 F I £ § LISTRAC I f 0 65 Nto I 27 75 ofi 3 JHATEAU VALROSE 0 75 31 S ® p 5 St ESTEPHJC 0 86 36 n g St EMILIOri894 1 2 g PAUILLAC 1893 1 26 63 o o 8 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 S S a SAUTERNE L 2 J O ZELTINGER Moezel 0 90 37 60 g Hg BOURGOGNE l W 47 S De flessche zfln in den preien begrepen n worden i 3 ets per stuk teruggenomen g By elke hoeveelheid vcrkr gbaar by De flrina T CREBAfil Gouda Gebrl StolliA erck s Chocolade eii Cacao Diemiatige door de nieuwst uitvm lini n ip ma f in üil Rotuod verbeterde fcbrleatle on uitsluitend gebruik van fijn en tijnslo giH n li iirni piii n loerci h n verhruikor van Stollwerck s Chocolade en Cacao een anbeveienswaardig fabrikaat nauwH i bumtwooid i 1 1 j n rien inhoud dor rBsp EMotten Dt ttraa behiuildo 87 Brevets als HoHc vernjicler 44 Eere l lploma s gouden nvt Modnllles bewijs tan uitmuntend iyn fabrikait Keeds 1874 Imi f ie Accadomie nalwm l de Paris Kouavouadéwnon iii eB 4 me d or prunièiv tiiis e = n oonelderatton oe votr MoeUent fabrication de Ohooolat bonbona varfe eto eto SWiwarok fabrikaat is verkrijgbaar bii H H Ci nfisouvs lianketbakkers enz enz GeneraalTwtegenwoordifrer oor Ne lerlauil Julius Matteimloilt Imeterdara Kalverstraat 103 Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior DruiYen Borstlionig Extract è iianiiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbioem van H 1 VAiü SCHAlli Co Den HaagJoflevcraaders VAN 8CHAIK Co s Mellanthe 11 hot boito middel dor woroUl VAN SCHAIK Co s Melianthe gouoo t Kinkhoiwt VAN SCHAIK Co s Meliintbe gonoMt zoowol oud U jong VAN SCHAIK Co S Mellanthe mag in goou huisgezin ontbroken VAN SCHAIK CO S Mellanthe alaat voorUloroml onder Sciwikundig loeziclit VAN SCHAIK Co s Melianthe liolpt onherroopelijk VAN SCHAIK Co s Mellanthe 1 bekroond met Eerodiplom VAN SCHAIK Co s Melianthe i bekroond mol Goud VAN SCHAIK Oo B Mellanthe i bekroond mot Ziher VAN SCHAIK CO a Mellanthe i v rlnj baar in flaoon van 40 Cf lO CU em f 1 f H Firma WOLt lT Co Westhaven 198 Gouda 11 JUIEB1B8 Kleiweg E 100 Qouda E H VA MILÜ Veerstal B 12S te Smrfa A BÜÜMAN Moordrieht i C RATKLAND Bnt oop B V WIJK Ouitwatrr M KOLKMAN Waddinxrneti II UOLLMAN Bodegravm PIHK3S NituKtrkerk a d IJiel W J TAB DAM Haaêtrteht A N VASZESSEN Sr oonAoe n ïiddelbare School VüOK I Handel en AdministrafiQ m By Barenlszstraal 49 ComnUatle van TotzielU de Heeren Mr M J C M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Jhr Mr A F DE SAVORNIN LOHMAfi lid der Tweede Kamer H PYTTERSEN Ud der Tweede Kamer L D J L DE RAM Mr W DE RIDDER Directeur der Haagse ie Bank H P DE SWART Houthandelaar Lid Ier Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Gravenhage Opening 1 September 18991 Voorbereidende éénjarige euraii voor jongens van omstreeks 15 jaar Tweejarige curgun tot opleiding voor den Handel en twer d driejarige jiie Prospectus voor enkele Mxameng Leer UngConsul Ambtenaar by de Gemeei e Administratie of aan de regeerings deparfementen Voorbereiding voor de Htudle van het flotariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zatsrdags van 2 4 uur 71 de Dordrecht Singel overige dagen Prospectus verstrekt gaarne De Directeur V TtlHHTHS thans nog Leeraar aan H B S en Gjriiil te Dordrecht FEANSCHE STOOMVEEVEEtJ ctiemiscbe Wasscherij VA H OPPEMHEIMEH 19 Kruiskade Rotterdam GebreTeteerd dor f Z M den Eoninft der Belgen Boofddepöt rooi GOUDA de Heer A VAN OS l 8peciaHteit ¥ oor hét gtoomen en vervea ilan alle Ueerenen I nie Karderoben alsook alle Eindergoederen Speciale inrïcbtii voor bet atoom n ilan piacbe mantels veeren bont eoB Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de □ ieuwBte en laatste methode geverfd Alle goederen betzü gestoomd ot gevertd worden onacfaadel k roor de gezond n id volgens staal bewerkt p AjRura ORAiniS HAOASIKS DO frintenips NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons geffluBtreerd mode album voor het Zomeneinoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan UJDLfiSJAlDZOT CX Paris Hetzelve wordt dan omgaand grati en frame toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrj van alle kosten aan hnis met j verhooging Reëxpedlti e ktntoor te Koiendul N lt tltu Het iMete oiuclui4elrk te en jÉj makkelylcate poetemlddel voor UMrea njH en vooral dames en Klndencboenwerkmtl Is de Appretuur van C II MlllH 4 C CKf BwH SmtliStr l4 M nlett oed dLUl op naam en fabrleksfflerk verkryifesarly Meeree WMiJlen Ie MUeeeverii lelaeterlee B ijb ly nr Gouda Druk van A BRINKMAM Zs Uuilenlandscli overzicht Uit Frankryk komen achter elkander berichten die toonen hoe ernstig de toestanden zyn in dat ongelukkige land Terwyi de krygsraad te Rennes zich bezig houdt met de getnigenverklaringen van Casimir Perier en generaal Mercier komt plotseling het bericht dat de Regeering Paul Déroulèdo en een aantal leiders van de clcricaalmonardiistisrho samenzwering heeft doen gevangen nomen Er moeten wel zeer zware verdenkingen tegen Déronlède zyn nu de regeering zoo kort nadat de jury van de Seine hem heeft vrygesproken voor do ongelukkige poging om Roget tot revolutie over te halen hem opnieuw wegens hoogverraad in hechtenis neemt En nanweiyks is de verwondering over deze arrestatie voorby of daar komt het bericht dat de eminente verdediger van Dreyfns de advocaat Labori door een schot in den rug getroffen ernstig gewond tor neder ligt Het zjn waarlijk zonderlinge middelen die de anti Dreyfnsards gebruiken om de schuld van den beklaagden kapitein te bcwyzen Naast de strop van Lcmcrcier Ficard en het scheermes van Henry zal thans do kogol die een einde moest maken aan de schitterende loopbaan van Fernand Labori een plaats innemen onder de middelen die in Frankrijk worden aangewend om een onschuldige in zjn levend graf te honden Gelukkig zijn de latere berichten meer geruststellend En waarschflniyk zal de aanslag Labori niet beletten den ongelnkkigon Dreyfus te verdedigen Het eerste gedeelte van den zitting van den Krygsraad te Rennes werd gestoord door de berichten omtrent den aanslag op Labori Eerst over 9 werd de zitting hervat Casimir Perier is in do zaal Generaal Mercier hervat zyn verklaring Hy biytt volhouden niet te goloovcn dat Esterhnzy de schryver is van hot borderel Het is geschreven op mailpapior en werd gevonden in het gebouw eener ambassade Op iiitnoodiging van den president van den krygsraad spreekt Casimir Perier over de bekentenissen aan Lebruii llenault Hy blyft volhouden dat hg nooit raededcelingen van dien aard ontvangen heeft De ministerpresident Dupuy was aanwezig toen LebrunKenanlt op het Elysée kwam De heer Casimir Perier leest een brief voor van Dupuy waarin wordt bevestigd dat Renault door Dupuy werd ondervraagd en hem ant FEVILLEIOK Gedenkschriften van een Gelnkioeker OF AMIBAL DE VOUDELING f Naar hel J ransch DOOR W NUTTER 69 En te midden van zijn opgewondenheid vergeleek hij dien nacht bij dien vai thans Toen was het wmter huilde de storm joeg de sneeuwstorm alles koud doodsch en verschrikkelijk Thans was het zomer Een weelderige plantengroei omringde hem Geuren van bloemen stegen hem bedwelmend naar het hoofd alles rondom hem heerlijkheid krachtig leven fiefelijke pracht Deze twee nachten in Raphaels leven waren wel overeenkomstig het doel waaraan hij ze wijdde het dooden van een gehate en het redden eener geliefde de liefde en de haat evenals dood en leven in de natuur de twee uitersten in het menbchelijk leven En Raphael twijfelde op ditoogenblik dat hij deze vergelijking als onwillekeurig maidcte zonder dat zijn brein zich in het minst inspande niet meer aan het welslagen Ëmilie zou hij redden hij had zekerheid het orakel der natuur had gesproken de elementen voorspelden met de zekerheid der alwetendheid En hij begon voort te loopen recht op de tlonkere massa die daar voor hem afstak tegen de lucht Hij ging zeer langzaam vreeiende te zul woordde Genoraal Mercier had hem naar den president der Republiek gezonden om een standje te krygen over zy n onbescheidenheid tegen oen redacteur van den Figaro Mercier die hier don ond president der Republek in de rede viel zeide dat kapitein Lebrun Renault hem over de bekentenissen gesproken heeft in tegenwoordigheid van generaal Gunze die hierover getuigenis zal afleggen Casimir Perier zegt vervolgens over de verklaringen van Mercier betreffende den diplomatieken toestand dat Mercier daarin niet tnssohen beidon had te treden Perier alloen confereerde met graaf Munster Hy had den indruk behouden van een volslagen kalmte anders zou het incident niet geéindigd zyn met het samenstellen van oen eenvoudige nota Indien men in den avond van den 6en berichten had gehad zou men niet tot den 8en gewacht hebben om die nota te publicoeren Bovendien is hot incident vergroot voorgesteld Mercier antwoordt dat hy op het Klysée was als minister van oorlog Generaal Boisdoffre zou getuigenis kunnen afleggen betreffende do bevalen die hy ontvangen heeft Advocaat Dcmange staat er op dat Mercier die verklaring herhaalt Casimir Perior zegt dat hy niet wil antwoorden op enkele insinuaties van generaal Mereier de omstandigheden zyn daarvoor te tragisch Mercier heeft getracht my zooveel mogelyk er by te halen maar ik ben geheel vreemd gebleven aan hot onderzoek dezer zaak Perior beklaagt zich over de incorrecte houding van Mercier die zyn ondergeschikte was Hy herinnert aan hot naar huis zenden van 60 000 man troepen door Mercier zonder hem te raadplegen Perier protesteert vervolgens tegen de beweringen van Mercier naar aanleiding van de rol van hot Hoofd van don Staat in deze zaak Advocaat Domange vraagt aan Casimir Perier ot op den ie geen overeenkomst was aangegaan tnsschen Frankryk en Duitschland betreffende Dreyfns Perier antwoordt dat voor zyn onderhoud met graaf Munster op den ie er nooit sprake van Dreyfus was geweest in dt betrekkingen tnsschen Frankryk en Duitschland Hyzelf had er voor dien tyd nooit over hooren spreken Aan generaal Mercier vraagt Demange waarom hy aan het dossier van 1894 niet de twyfelachtige vertaling van het telegram van den agent B aan zyn regeering gedateerd 2 September 1894 hud toegevoegd len struikelen en daardoor nutteloos gedruisch maken Tien minuten hep hij recht voor zich uit toen stuitte hij op het ronde oploopende perk met de beeldengroepen waarvan wij reeds gesproken hebben En op datzelfds oogenblik hoorde hij een deuropeaen uit de richting van het donkere gevaartekwam het geluid Daar flikkerde licht het l ewoog zich laag bij den grond Voort s hoor lchij voetstappen stenymen het naderde Was hij ontdekt Had men van uit het pavilloen hem gezien gehoord of door eenig ander zintuig ontdekt bespeurd Kwam men Uem zoeken hem machteloos onschadelijk maken Hij klemde de tanden op elkaar hij kneep zijn vuisten krampachtig dicht Een rilling liep door zijn lichaam zijn beenderen trilden in hem zijn oogen schitterden in de duisternis Hij maakte een driftige beweging Het volgend oogenblik stond hij gebukt de gewapende hand als tot een stoot gereed zijn lippen bewogen zich zweet brak hem uit parelde over zijn gelaat Dan maar nogmaals bloed dan andermaal levens opgeofferd Hij prevelde deze verschHkkeljjke woorden bijna onverstaanbaar maar niettemin vast besloten En steeds naderde het licht werden de stemmen hoorbaarder de gedaanten duidelijker Raphael s be uit nieu te ontzien sterker Mercier antwoordde omdat er twyfcl bestond over de vertaling Demange Twyfel was niet mogoiyk omdat de tekst die ofticicel aan Sandherr was medegedeeld juist was Er ontstaat een lange discussie over dit punt tnsschen den president on den verdediger Advocaat Demange vraagt verder aan Mercief Waarom het commentaar op hot geheitaie dossier niet werd toegevoegd aan het dossier van do revisie P Mercier antwoordt dat hy dit document beschouwde als gemaakt te zyn voor zyn porsooniyk gebruik Daarom had hy het vornietigd Demange verwondert zich ovor dit denkbeeld Dreyfns verzoekt te mogen uitleggen waarom hy op zekeren dag na oop voordracht op een kaart een fictieve reis van den generalen stat heelt afgeteekond Deze vraag van Dreyfus heeft waarschynlyk betrekking op het verhaal dat als een element van schuld was aangevoerd dat hy by oen voordracht van een generaal aantcekoniiigen zon hebbon gemaakt Over deze aanteokoningen wordt in het geheim dossier gesproken Casimir Périer verklaart nogmaals dat hy nooit iets aan Dreyfns heeft beloofd Hy had alleen een onderhoud met Waideck Ronsseau over hem Demange verhaalt dat hy aan WaldockRonssean heeft verzocht bij den president der Republiek tnsschen beiden te komen op dat de debatten voor don krygsraad in 1894 openbaar zonden zfl n Waldeck verklaarde dat hy stappen in dien zin godaan had by den presidoht en dat deze zich genoigd toonde aan dat verzoek te voldoen Hy hoeft gemeend van dion stap kennis te mogen geven aan Dreyfu Men moet er voorts rokoning mede houden zeide Demango dat Droyfns zyn brief schreef vier jaren na die stappen on dat zyn herinneringen mogelyk niet meer zoo heel juist waren Demango betronrt het dat die brief gopublicoerd geworden is Vervolgens word generaal Billot geboord die verklaarde dat hy diep getroffen was door do zaak Dreyfns maar aan de zaak zelve geheel vreemd was gebleven Toon hy tot minister van oorlog werd benoemd kwam do heer Schauror Kostner hem vragen of hy zich niet met do zaak wilde bezighouden Getuige beviil den senator voorzichtigheid aan en zeide na vole malen met hem gesproken te hebben dat hy in dezen onbevoegd was Generaal Billot zegt Picqnart hoog te achten Piequart verschafte hem zeer belang Eensklaps echter schoot de gedachten door Raphael s brein dat die manneri misschien niet hem zochten maar toevalligerwijze den tuin doorkruisten of volgens gewoonte ep met zekeren nleur eene dagelijksche rondte dedön Het volgende oogenblik lag hij rechtuit in het vrij hooge gras van het perk Een minuut later passeerdeh hem twee mannen een hunner droeg een lantaarn l eze lantaarn hing ter h i 0gte van de knieën van dengene die ze Iroeg Het was Raphael derhalvte niet mogelijk eengelaat te aanschouwen om zoodoende te herkennen ot te trachten dit te do n wie hem voorbijging I De lichtcirkel bereikte niet de plaats waar Raphael verborgen lag Ook schenen de mannen in het geheel niet iets te zoeken of op hun hoede Zij spraken vrij luid met ejkaar Raphael verstond enkele woorden van bijin gesprek En diewoorden bewezen Raphael t ee voor hem uitermate belangrijke zaken fik denk Peau d Anguille dat de markies tevreden zijn zal En als hij tevreden is dan is hij royaal ook en ook vergeef hij geen diensten iDes te Iwter Hij zag tt zooeven ook weltevreden uit A i Ja hij wa bijzonder in zijn humeur Als het iDCWJe nu maar niet al te laitig is Enfitv daar wMt hij ook wel raad op ji xioalH ik je zeg h lal wel tevreden zijn We IJcbben ook allemaal ons best gedaan Jij en ïki en Camberollo en Elodic allemaal hebben wb onze krachten tot het uiterste ingespannen ryke inlichtingen over de militaire organisatie van een naburige mogendheid Hy brengt in herinnering dat hy kolonel Picqunrt verbood een strik te spannen aan Estcrhazy op wien de kolonel vermoedens had Pioquart handelde steeds zonder machtiging Nadat hy er tegen geprotesteerd had dat hy llcquart zou hebben weggezonden zeide generaal Billot dat naar zyn moening de eerbied voor het leger en voor het vaderland en de zorg voor de nationale verdediging in siimmigo gevallen buitengewone maatregelen kunnen noodig maken Kr zyn verschillondc middelen waarvan men zich kan bedionen ontslag verwydoring of zendingen naar vorwyderdo streken Ik weet wol dat men zegt dat iemand daarvan kan torugkeeren met een hoogeron graad En zeker kon de heldenmoed alles uitwisscben behalve echter de lont die ik bedoel beweging Billot verhaalt vorder do onderzoekingon die hy ton opzichte van Dreyfus instelde Hy bespreekt daarna hot borderau doch voert hif rby niets nieuws aan Vervolgens zet Billot nitcen wat gedaan werd in tie zaak Ksterhazy Hy herhaalt zyn verklaringen voor hot Hof van tassatio afgelegd en voegt daaraan nieuwe protesten toe tegen de hotfding van hen die Dreyfus verdedigden Hier volgt het verhaal van hot gesprek tnsscheA twee Dnit scho offtcioren dat volgens generaal Billot gehoord zou zyn door een koopman uit Lyun Een dor ofücieren zeide llot is toch weerzinwekkend Fransche offirieren hun land te zien verkoopeu De andore officier zon hierop geantwoord iiobben Dat is good voor ons Zoo zal Droyfnif ons hot mohilisatieplan leveren Door do ontdekking van cle valschheid van Henry zeide Billot verder was ik diep verrast en bedroefd Ik zou het niet voor mogoiyk gehouden hebbon dat een Fransch hoofdofficier zulke daden kon verrichten Dreyfns verklaarde dat het gesprek tnsschen do llnitsche oflicieron oen lengen is L e President vroeg homP Wat zegt u Dreyfns herhanWe J it zyn lengonsl Do zitting werd te 9V4 nur geschorst on kort daarna hervat Do regen die sedert half zeven valt heeft de nieuwsgierigen die bulten stonden verspreid Advocaat Demange vraagt aan Billot inlichtingen omtrent de woorden door Barthou en Poincar medegedeeld waarin de oudminister gezegd zou hebben dat by een oogenblik aan do schuld van Dreyfus heeft getwyfeld Billot erkent de juistheid dier woorden Do twyiol was ontstaan door de stappen van Wat zou de markies op het oogenblik we doen V tüuiyels als je dat weten wilt gluur dan maar even aan de achterkant dtmr het venster Maar pas op je leven zou er mee gemoeid zijn Eigenlijk kan t mij niemendal schelen Ik zal er wel op passen Hier barstten beiden in luid gelach int en toen zij weer begonnen te spreken waren zij te ver verwijderd dan dat Raphael ze zou hebhen kunne verstaan Maar hij iKigeerde zelfs niet meer te verstaan Hij wist meer dan voldoende Emilie was daarginder In dit gebouw voor hen aan de achterzijde Zij was m groot gevaar ij scheen nog niet verloren Men had hem nog met ontdekt Hij sprong overeind Niets weerhield hem meer Hij vergat alle voorzorgen vastlwsloten neer te slaan omver te werpen wnt hem in den weg zou treden Hij snelde voort Alle liehoetlzaamheid verloor hij uit het nojj Hij zag het pavilloen en hij wist dat daar Emilïe m gevaar was Dat waa alles wat hij wist wat hij begeerde te weten Hij liep om het pavilloen dat wij reeds eenigermate beschreven hebben heen Hij wierp een gretigen blik op de vensters die aan de achterzijde van den tuin uitzagen Een dier vensters liet een rosachligen gloed doorschemeren Daar was licht ffWvAMOW i