Goudsche Courant, woensdag 16 augustus 1899

In October zal een vergelijkend examen plaats hebben van adspiranten voor de betrekking van klerk der posterijen om naar mate de behoefte te worden benoemd Zich aan te meldeu niet een verzoek op zegel by het hoofdbestuur der postergen entelegraSe te Den Haag In de Raad der gemeente Beerta behooren bgna alle leden tot den ryken landbonwerstand De burgery ging mede met den tegenwüordigen democratischen stroom die vooral in Beerta en omstreken zeer sterk is en eischto ander bloed in den gemeenteraad Men had een vertegenwoordiger der democratie gevondon in den heer Heekman Deze werd gekozen tot lid van den Raad Maar de Raad weigerde hem een plaats tnsBchen Beerta s vroede mannen De heer H toch was houder van het telefoonkantoor waarvan do tarieven door den Gemeenteraad vastgesteld en de gelden eveneens door den Raad uitgekeerd worden Op grond van art 2 1 f der gemeentewet hield men den heer H buiten de Raadzaal De heer Heekman ging in hooger beroep hy Ged Staten Ook dit college verklaarde den heer H vervallen als lid van den Raad Eveneens do hopge Ruud Een nieuwe verkiezing volgde Beerta s kiezers hielden stand Weder word de heer Heekman gekozen De Raad van Beerta hield zich vast aan art 23 f der gemeentewet en opnieuw weigerde zj den heer H als lid van den Raad toe te laten Dezer dagen kwam de heer H opnieuw bij Ged Staten om dit college te verzoeken toch te voldoen aan den wil der kiezers Opnieuw weigerden Gedeputeerden Ook nu zal de hoer H weder in beroep komen bij den Koning Men Hchrytt aan de N R Ct Nu aller blikken op het oogenblik op de stad Rennes gericht zfln stelt wellicht deze of gene er belang in te vernemen dat in hot museum dier stad een sehildery bewaard wordt van Uistorisohe beteekcnis dat vroeger deel uitgemaakt heeft van het beroemde kabinet van onzen stadhouder Willem V Het etelt volgens do oude boschryvingen voor de Trouw van den Cheurvorst van Brandonburgh met de Princess dogter van Frederilc Hendrik Prince van Ornnge op de Groote Zaal van t Oude Hof in sGraven hage met een menigte van aanzienUjke PerBonagien alle na bet Leven of na derzelver pourtraiten geschildert extra fraay en zeer natunrlyk en uitvoering door A Mytons op paneel hoog 1 voet 10 duym breed 2 voet i dnym Deze hnwiyksplechtighcid tusschen Froderifc Willem den Grooten Keurvorst van Brandenburg en Louise Henriette van Oranje vond plaats den 7 December 1646 in het tegenwoordige Koninkiyko Paleis in het Noordeinde te s Gravenhage toen de residentie van de ouders der bruid Frederik Hendrik en Amalia van olms Toen in 1795 do Franschen een einde maakten aan het bestaan der republiek der Vereenigdo Provmciën conflskeordou zy ook het Sclulderyenkabinet van den naar Engeland uitgeweken stadhouder on brachten het met de overige in alle deelon van Europa bnitgomaakte kunstschatten in het Louvre nirccle SiMMirwfiEverblndlnuen met GOUDA Zoinerdleost 1899 AangevangeD 1 Mei TUd van Greenwich 11 49 All n 1 1 8 Uü ïlt bi brt l i f Op dw tninm g Imltg Vunif Dinri g nangioba nitoiub ilirttra Toor d 8 H r urhnjgb m l ig n nnbiltii mehtpriji fl nollmiict S Kicr j ËcTTTÏÏDTi OtlDi Ti WTM B 4 16 4 37 4 47 4 64 8 l 8 07 lO SO 5 96 5 35 8 46 5 68 19 4 68 5 16 49 0 15 7 17 7 8 7 89 8 8 1 10 18 U 8 10 40 11 1 6 07 8 11 10 18 61 8 8 10 87 6 88 t M E 10 8 5 87 8 6 15 48 7 45 8 116 8 418 48 8 O 10 44 10 68 U 07 11 44 O O r I A A M S T E R A M rm wm l o l 8 0 8 17 9 J8 10 10 10 57 U O 1 18 8 3 88 O 6 13 S 8 18 8 8 16 8 9 6 10 60 U 00 Aiii t W 8 01 8 6S 06 10 16 10 54 U 48 18 87 8 00 8 98 4 16 4 87 00 87 57 8 189 0010 01 0 1010 4S 187 1 AnnUC 8 1 9 01 90 10 80 11 0 1 08 1 1 8 16 8 41 4 80 8 1 8 16 7 18 8 80 18 10 8 10 8 11 00 11 81 1 07 Vm tC 85 7 1 7 40 9 S9 45 1 U 011 1 10 8 16 8 81 4 4 U 85 7 18 8 10 8 46 Am W 6 4 80 7 86 5 80 10 00 11 80 18 16 U 40 8 41 8 80 8 46 6 0 8 88 60 7 30 8 88 i 40 ICOO 7o id 7 17 7 34 8 18 8 4 10 18 10 48 18 61 1 LS l 4 8 88 4 17 4 88 6 47 7 1 7 8 8 14 l 10 97 11 10 De Times vemeenit uit lohannesbnrg van 12 dezer dat men daar algemeen van gevoelen is dat de uitzichten minder geruststellend ziJn De vredos partjj te Pretoria schijnt niet geslaagd te zijn en er loepen ernstige geruchten over militaire toebereidselen benevens over de arrestatie van de leiders der Uitlander en andere opzienbarende maatregelen De Daily Chronicle ontving van haren correspondent te Kaapstad de stellige verklaring dat het eerste schot dat in de Transvaal zal gelost worden het teoken zal ziJn voor een algemeencn opstand der inboorlingen en verzekert met nadruk dat do keizcrtijke regeering daarvoor gewaarschuwd ten gevolge lüc rvan de invoering van de nienwe belasting in Nieuw Basoetoland beeft uitgesteld PlMinart maar hfi verklaart thans dat lïn overtaiging van Ie Hchnlil van Dreyln nog Htoeds vaststaat bewcKing Op de vraag van Ucmange zop t Billot dat de valsclilieid van Henry zija tw jlel weder deed ontiitaan Billot zegt verder dat h j in de verklaring van De Laroche Vcmet het bewg iet van weinig ijver om leiten te zoeken die Dreyins zonden kannen belasten Dreyfu staat op en verklaart met vaste stem dat het nieuwe feit door generaal Billot medegedeeld uver het gesprek tusschen twee DnitscUe otócieren door een koopman te Lyon gehoord een lengen is Na het hervatten der zitting wisselt üreyfns gllmlachcud enkele woorden met zijn verdedigers Verspreide Berichten Khaskkijk 4 1 Loerlingen korporaals van een regiment marineinfantorie zjjn Zaterdag na het avondeten aangetast door brakingen onder verschijnselen van vergiftiging Door het tijdig toedionenvan tegengif ondervond niemandschadelijke gevolgen Ken onderzoek is ingesteld Het rensttchtige standbeeld dat voor Ferdinand de Lesseps aan het Suez kanaal zal worden opgericht is in 9 kisten ingepakt en zal dezer dagen van Marseille uit naar Egypte worden gezonden Hot is van brons weegt ongeveer 17 KX KG en is 10 meter hoog n November zal het te Port Said worden onthuld Denkhakkkh T e onderhandelingen tusschen de patroons en do arbeiders zijn afgebroken De lock out zal 21 dezer over verscheidene vakken worden uitgebreid l K 0 Arbeiders meer zullen daardoor tot werkloosheid worden gedwongen OOSTBSKUK HOKOABIJE Hot Hentzi gedonkteeken is Zaterdag te Pest in tegenwoordigheid van aartshertog loseph als vertegenwoordiger van keizer Eranz loseph onthuld Do Kossnthpartij zette een protestmanifestatie op touw voor het honvedmonuuient waar heftige betoogingen werden gebonden Toen de betoogers de van de onthulling terugkeerende troepen uitjunwdcii werden zij met de bajonet uiteengejaagd Er hoerscht groote opgewondenheid Rusland Door het geheole land zullen alle volksscliolen mot een klasse in tweeklassensoholen worden veranderd De üud minlster Cavaignac die thans zijn verklaring aflegt zegt dat h j zeer naawkourig de enqnéte van het Hol van Cassatie volgde Hij verklaart dat hy ziin eigen overtuiging van de schnld van Dreyfus voegt hij die van hen die hem veroordeelden Het eerste pont waarop z jn overtuiging gegrond is was do bekentenis aan Lebrun Renanlt algelogd Cavaignac verklaarde verder dat een olficier te Kouaan in garnizoen niet de documenten kon leveren In zijn bedoeling om zijn misdaad te verborgen door alles te ontkennen heeft de beschuldigde oen uiting gedaan die onweerlegbaar op ziJn schnld w st Deze zinsnede doelt cip Dreyfas woorden Ki j avais livré des documents die door Cavaignac in de gedenkwaardige Kamerzitting verdraaid van de tribune zijn voorgelezen Javaignac wijst op de ontkenningen van Dreyfus en beschouwt een gebrek in de herinnering als onmogelijk Kil bespreekt vervolgens de ophefflngdor pontonnlcrs on zegt dat de verdedigers van Tlroyfus gepoogd hebben do waarheid door achtereenvolgens elkander tegensprekende veronderstellingen te vervangen Hij wijst er dan nogmaals op boe onmogelp het is dat Estorhazy de verrader is Cavaignac herinnert dat de verklaring van d Attol overeenstemt mot de van LebrunRenault Hij is overtuigd van de schuld van Ilreyfus door de overcifnstemming dezer verklaringen Beweging Hü toont aan wat hot belang was van de tukken genoemd in hot borderel en zegt dat door den tekst van bot borderel zeil het bewijs is geleverd dat het verraad is uitgegaan uit het hart van den generalen staf on door oen olficiot die inlichtingen met volle handen kon putten Alles stemt overeen om Dreyfns te veroordeelen ondanks zijn ontkenningen llroylus is bij deze verklaring zeer zenuwachtig maar valt Cavaignac niet in de rede BINNENLAND De Vossischc Zeitung meldt dat onze KoninginMoeder die zooals men weet Zaterdag don prins van Benthoim te Burgsteinfurt heeft bezocht gisteren te Arolsen bij de plechtige onthulling van een gedonkteekcn den Duitschen Keizer on zijn gemalin zou ontmoeten De Daily Mail ontving don 13on dezer uit Kaapstad het bericht per telegram van de Delagoabaai dat een lading oorfcgamateriaal voor de Transvaal daar Zaterdag was aangekomen met den steamer Reichstag an op last der Portugeesche autoriteiten werd aangehouden fiODDA BOTTBRDAMtim eri U U l la 18 68 l B 8 11 3 86 8 49 11 9 1 11 88 1 7 11 48 1 14 11 61 U 89 1 98 80 4 1 64 4 04 86 il W 8 88 V Ol 45 S 6 8 6 l 8 9 1 4 48 4 5b 6 09 5 09 6 18 9 84 10 4 11 19 7 80 7 88 8 1 door 7 87 7 4 I 7 41 B 80 7 80 loud M ooritreoht Jiatiw rlr wkOiip ll Hott rd m M RottordainD P Botterdain H 8 U AU 9 a Diiuaw 4 46 10 19 11 18 8 48 Bottordam Beur Roltördsm D P fiottordam M O poUe Hi iiw rk rk Moordrwht oada 8 05 1 44 i 1 54 8 01 9 08 9 14 8 8 S Do lading was grooter dan men verwachthed o a 15 000 geweren De Duitsche consul gal van deze zaak kennis te Borlijn Dit optreden van den consul hoeft hier diepenindruk gemaakt 11 S7 18 H 7 16 7 87 lO l 10 99 in s 10 4S 8 40 8 46 M n 1 14 SO 4 46 4 56 5 04 5 11 17 7 8 11 4 09 4 84 744 8 0 8 U 3o 10 0 10 17 l li11 5419 08 19 84 1 19 00 r o U D A O E N H A A o t 1 08 1 01 8 14 8 46 4 18 f 1 18 f f 1 1 l S 80 1 48 AH 1 Uu f brtrim l ltoUrf t l W a Ua p 9 88 9 67 7 18 8 09 8 43 8 S j j7 00 7 48 V O 8 09 9 91 9 07 8 85 10 Ooud ZtTeBhuiKiiMoark palle So tortnM Z g Voorburg I Hi i 10 1811 15 11 18 11 80 n tx 11 86 l i l 11 48 It 8 4 4 18 4 4 t 6 10 86 18 46 to m 4a 10 80 4 iHw 4H n6 7 O6 7 0 7 46 8 aSy VooAutg 8 41 g Zoetenn 0 j Z fauh Mo 18 9 00 g 46 10 11 11 87 11 86 l 1 86 4t 3 00 4 00 4 90 4 48 6 80 19 7 00 7 48 7 46 8 86 lo lj 1 41 4 18 II SS 1 66 4 0 8 80 10 08 i 111 48 8 l 4 61 S J 10 18 O E 87 10 18 10 4 n 18 08 lt S7 17 S u 8 87 4 8 01 8 19 8 00 8 50 7 87 8 10 8 98 I0 10 51 8 74 8 ü 7 SI 7 41 HKOraltalni lU Ie U i Onud J a 8 47 P B rigow voor dt Ign Br A lea AmiUrilan Oftt yU ütw t iww 8 V8 t 1 H Kt tt 11 10 S iO 8 37 8 48 1 18 3 l fl T 87 1 08 S iO 8 5 4 48 6 88 41 SS 7 8 tlM nn S ll 4 81 8 06 e i 7 1 7 18 7 89 10 89 10 48 10 li l 10 1 11 00 07 84 7 0 8 88 6 10 5 88 6 4 8 08 1 40 v 4S 59 8 34 1 50 4 04 u s I o I D 10 87 18 00 U U 11 81 11 48 10 51 7 4 s 8 6 g nj Ulrwh l J 18 TT f 8 2 88 7 5 3 i 1 8 14 n 8 89 i l7 7 8 8 36 T 9 19 10 00 10 84 94 10 84 4 8 80 8 4 90 10 16 10 88 11 38 18 08 1 7 99 7 81 4 4 8 lO S 11 85 18 87 10 48 1 86 8 0 8 56 4 43 VIO t lo 7 11 7 69 10 08 10 86 11 10 U 00 9S 9 68 10 5 11 10 l 1l li d 8 te Parjs Wel is waar werden in 1815 na don slag van Waterloo alle daartoe behoord hebbende schilderyen die men kon machtig worden terug verkregen doch een zeker aantal der buitgemaakte kunstwerken was over provinciale musea verdeeld en bleef aldus buiten het bereik der troepen van de verbonden mogendheden Zoo kwam o a een bloemkrans om een portret van Willem III door Jan Davidsz de Heem in het museum te Lyon en zoo kwam ook de bruiloft van den grooten Keurvorst in het museum te Hennes De werklieden aan de centrale werkplaats der H U S M te Haarlem richtten indertyd een verzoek aan de directie om korteren werktyd en hooger loon zy betoogden dat op verschillende afdeelingen de werktgd bovenmatig lang is en verzochten aan do directie in overweging te nemen in alle werkplaatsen een maximnm werktyd van 10 uren te honden en hiernaar het werk en t loon te regelen Het comité ontving daarop de volgende antwoorden lo Van den chef der werkplaats den heer Sloot dd 8 Juli dat volgens het reglement voor de werkplaats de dageiyksche werktyd 10 uren of langer door hem wordt geregeld overeenkomstig de behoefte dat de normale werktyd per week op het oogenblik is 61 uur voor de helft der werklieden en 61 uur voor de andere helft terwyi daarvoor betaald worden 65 uren dat waar de omvang der werkzaamheden dit veroorlooft zooals thans in do draaiery en in de wielendraaierg de werktgd zal verkort worden waar de werkzaamheden dit noodig maken dat by het vaststellen van het uurloon en de jaarlgksche verhoogingen gerekend is dat zoowel 10 uren als langer kan worden gewerkt zoodat by hot stellen van den werktgd op 1 1 uren niet te geiyk verhooging kan worden gegeven en dat geen andore loonsverhoogingon kunnen worden toegekend dan de jaariykscho op 1 November 2o Van den Raad van Administratie dd 4 Augustus In antwoord op uw schryvon van 12 Juli aan den Raad van Administratie deel ik u mede dat in overeenstemming met hot antwoord u gegeven door den chef der centrale werkplaats den heer L Sloot lo de dageiyksche werktgd der verschillende afdeelingen van de werkplaats alsdoor art 1 van het reglement wordt bepaald overeenkomstig de behoefte wordtgeregeld Waar do werkzaamheden dit toelaten is do werktgd reeds op 10 uren gesteld en hiermede zal worden voortgegaan Maar in afdeelingen die te veel werk hebben voor 10 uren moet langer gewerkt worden 2o dat by het vaststellen van het uurloon en verhoogingen daarvan op 1 November gerekend is dat de werktgd hotzg 10 uren per dag hotzg langer kan zgn 8 17 8 38 7 60 8 03 8 10 8 17 8 88 10 10 10 17 10 94 10 81 10 40 10 89 10 87 11 3 50 10 47 10 66 7 40 9 89 9 88 10 08 10 16 10 98 9 58 1 8 8 17 8 87 84 9 41 47 8 18 8 90 Wordt dus in meerdere afdeelingen do werktgd op 10 uren per dag gesteld dan kan daarom alleen geen loonsverhooging worden toegekend De loonsverhoogingen blijven geschieden op 1 November Gemeng de Berichten Door 92 bezoekers van de graanbenrs te Amsterdam is gisteren een telegram van deebieming en sympathie gezonden aan den advocaat Labori Zaterdagnacht heeft er een zware brand gewoed te IJsselmonde in de stoomhoutzagery en schaverg De Hoop van gebroeders Hulsinga gelegen op een uitgestrekt terrein midden in het dorp Alle twintig gebouwen daar de woonhuizen het kantoor machinekamer ketelhuis de zagerg en schaverg de twaalf loodsen met planken zgn geheel verbrand Omstreeks haU vier ontdekte men bet vunr en de vlammen sloegen spoedig zóó fel uit dat met de drie dorpshandspuiten en den moeilijken watertoevoer van blusscben ïelfs geen sprake was Op dringend verzoek aan het gemeentebestuur van Rotterdam werd dadeiyk een stoomspuit gezonden die Zondagochtend te 6 uur aankwam en tot s nachts twee uur bleef werken met een pauze van een uur waarin de vlammen weer uitsloegen Voorts zond onze gemeente een bootje van de havenpolitie en een van de dokwerken die tot zes uren Zondagavond bleef werken Bovendien werden vier man bereden politie te IJsselmonde geposteerd die driemaal werden afgelost Vooral aan de stoomspuit moet het te danken zgn dat niet een groot deel van het dorp mee in de vlammen is opgegaan Want de vuurzee was zeer onrustbarend en er was dan ook een soort van paniek under de burgery En reeds bad het vuur zich meegedeeld aan twee arbeiderswoningen aan den overkant van den dgk toen de dikke waterstralen met bewonderenswaardigen moed in de verschroeiende hitte door do pgpleiders gericht de vlammen begonnen te temmen De heer H Hulsinga was nog juist tgdig het kontoor binnengedrongen om de boekon te redden En verscheiden bewoners van het dorp brachten eveneens hun kostbaarheden in veiligheid Doch in het dorp zelf werd vorder alleen een deel van het huis van den zalmvisscher Kersbergen vernield en een der bovenbedoelde woningen moest worden neergehaald Over de oorzaak valt nog niets te zeggen Zaterdagavond te zes uur waren do twintig werklieden uit de houtzagerij huiswaarts gegaan ielukkig heeft de Irma nog twee bergplaatsen van hout in een ander gedeelte van IJsselmonde zoodat het bedryf niet geheel zal behoeven stil te staan ÏJe schade is bgna totaal De opstallen machinerieën enz waren bg Rotterdamsche beurspolis verzekerd Er is niets biyven staan als oen hooge schoorsteen Van het buis van een der firmanten dat nog ten deele stond moesten ook heden de muren worden neergebaald En nog smeulen de hoopen puin en houtskool De stoomspuit van Feyenoord stond onder leiding van den brandmeester P van der Graaf e burgemeester de heer P F van Slgpe ond zich toevallig dien nacht te Delfshitven Hg verscheen spoedig toen hem per rywiol bericht was gezonden Een der firmanten vertoefde te s Gravenhage Hg vond toen hy s morgens te 8 uur kwam woning en omgeving verbrand Zekere Th van der Linde die zooals reeds gemeld is te Helmond gearresteerd word doch door de kermisdrukte aan zgn geleiders wist te ontsnappen heeft zich Zondag vrgwillig bij den commandant der marechaussee aangemeld Onder het opschrift Kwajongensstreek schrijft de N S Gepasseerden Zondag is in de Haagsche Boschjes een hier ter stede welbekend paardenliefhebber de heer W H met zgne familie zgnde twee dames en twee heeren door de balbadigtaeid van drie Rotterdamsche wielryders in levensgevaar gebracht doordat deze precies naast de equipage een slangetje lieten ontploffen Slechts met zeer veel moeite mocht bet den koetsier eindelijk gelnkken de verschrikte paarden in te honden en wel mag het een wonder heeten dat hierby geen persoonlgke ongelukken voorvielen en noch de paarden noch de equipage beschadigd zgn De namen der drie heeren zgn bekend zoodat aan het instellen eener strafvervolging niets in den weg staat De activiteit van de Zwitsersche posterg hebben wg dikwyis hooren roemen Een aardig staaltje er van vinden wij thans in een der bladen Iemand had met zgn gezin zgne vacantie doorgebracht ergens achter Luzem Terwgl zg op de terugreis waren naar hunne woonplaats deed eene der dochters eene prentbriefkaart op de post te Thun Zg vergat er het adres op te zetten Het meisje meldde o a dienzelfden dag te ijchUpfheim een postpakket te hebben ontvangen met dit en dat er in Dit werd opgemerkt aan bet kantoor te Than en mes zond de kaart met een bsgoleidend schryven naar Schitpfheim Hier kende men den naam dergene die het ontvangstbewys vobr het postpakket had ge teekend Die naam werd op de adreszyde der briefkaart gesteld tusschen twee vraagteekens en zoo ging zy naar het hoofdkantoor teBern Waar woonde nu de draagster van den naam f Te Bern werd na eenig zoeken dienaangaande vi wel zekerheid verkregen do kaart moest geschreven zyn door iemandnit Zurich En na eenig zoeken van eenpostbeambte daar werd de sehrgfster gevonden zoodat de briefkaart aan haar adresterecht kon komen Dit alles geschieddebinnen twee dagen nadat de kaart te Thunop de post was gedaan N R Ot Uit Palembang werd op 15 Juli aan de J B geseind Uier is bericht ontvangen dat 500 gewapende lieden Djambi afioopen Een telegram van 15 Tnli meldde Do redident Monod do Froidovillo en de gcwesteiyke kommandant luitenant kolonel Christan zyn heden met hot llottioljevaartuig I iii naar Djambi vertrokken Van oen expeditie in hier niets bekend De J B toekende hiorbg aan Het sultanaat Djambi heeft zooals bekend reeds horbaaldelgk ui den loop van deze eeuw aan onze regeoring last bezorgd in 1858 is er een expeditie heen geweest die op hevigen tegenstand stiet Ken der resultaten van dezen ten slotte met succes gekroonden tocht was dat ter hoofdplaats Djambi een politieke agent geplaatst werd onder de bevelen van den resident van Palembang in 187B werd deze betrekking aan den controleur opgedragen wat getuigt van een bevredigden toestand Een paar jaren later toen Atjeh de handen vol gaf werden de onrustige elementen herhaaldelijk weer wakker Na 1888 echter gewagen de Koloniale Verslagen van een voortdnrend goede verhouding met saltan Te Djambi ligt een compagnie infanterie onder kommando van kapitein Jochems en de luitenants Timmer en Degenhardt komt de Edi ter plaatse dan zal deze geringe maciit worden versterkt met een marinelandingsdivisie Wy hebben eenigen grond om te gissen dat de beweging in Djambi verband hondt met die van de Lima Kota s voegt de i H er by STADSNIEUWS GOUDA 15 Augustus 1899 Gisteren verzuimden wg te vermelden dat ook de leerling voor enkele lessen der 5e klasse van onze h burgerschool 1 W F ilaser voor het eind examen is geslaagd Twee leerlingen der 4e kl die tegen het advies der leeraren a s extraneï examen deden slaagden niet CAenLi E A D IJsEi Met goed gevolg is Zaterdag van de werf des heeren A Vuik in Keeten alhier te water gelaten een gzercn Rnnschip genaamd Maria Christina groot 750 last gebouw voor rekening van den beer Ant Bronn van 8t Goar Dadelgk werd de kiel gelegd voor twee soortgelijke vaartuigen Posterijen eo Telegraptile Benoemd 16 Aug Tot adsistent te s Gravenbago C Brandt thans conducteur der brievenmalen 2de klasse ten spoorwegpostkantoro No 2 standplaats Rotterdam en te Hilversum H Brouwer thans kantoorknecht aldaar Verplaatst 1 Aug De klerk der postergen en telegraphie 2de klasse i H van der Ploeg van het hoofdtelegraafkantoor naar het bgpost en telegraafkantoor Kruiskade te Rotterdam 16 Aug De commies der telegraphic 2de klasse J P A Hendrikx van het bgposton telegraafkantoor Amstelstraat naar het bijposten telegraafkantoor Prins Hendrikkade te Amsterdam de commiezen der telegraphie 3de klasse H van Wigcheren van Leeuwarde naar IJmuiden on J A Wagenvoorde van bet bgpost en telegraafkantoor Prins tfimdrik gi kade naar hot bgpost en telegraafkantoor Amstelstraat te Amsterdam de commies der telegraphie 4de klasse 1 Bouwman van Kottardam naar Leeuwarden de tclegraflst P K Vos van het hoofdtetegraafkantoor naar het bgpost en telegraafkantoor Veerkade te Rotterdam Werkzaam gesteld voor één jaar 16 Aug Bg het Hooldbeitnor de commieB der telegraphie 3de klasse ö J Bolker te IJmuiden Eervol ontslagen 1 Oct De brievengaarder te Berkel A longeneel De grootste kenie en Haute Nouveauté Id HSBREN DASSEN vindt men bg A van OS Az Md Tailleur Kleiweg K 73 73a GOUDA lelephoou ïï Itouis van ilitnsterdain Vrkrs 81 93 93 lOOV 88 83 i 8SU 8 6 961 4 101 67 99 8 88V lOOV 841 90V 91 9 811 35 651 10 904 64V 98 Slotkra l s 98J 93 83 S 14 AUGUSTUS SlBMlASli Om NmI W S 9Vtdito ilito ilitc 3 dito dito dito 3 UomiLOM Gou U 1881 934 ITALIBIasohryvinit 1889 81 8 Ooit Obl i papier 1308 6 dito in silver 18HS 6 Pdetooai Old met ooupou 8 dito tioket 3 67 188 110 90 10 l 994 8851 100 66 66 UIV 97V ttD l AMB OI l Binnenl 1894 Ol dito Oeoone 1880 4 ihto bij Rotha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito io goud teen 1883 6 dito dito dito 18H4 8 Smsjb Porpel chulil 1881 4 TuaillJ Qepr Ooov leen 1890 4 Goc lueamg aeriu D Oeo leeoin aerie C ZtjxD Ara Bep I oblg 1899 6 Hliioo Obl Buit Soh 1890 8 VisiclltLA Obl 4 onbep 1881 A aTlKDAll Obligatien 1698 S BaTTEBnAll Steil leeu 1894 3 N D N Afr Handottv aantl Aret d b Tab Mg CJerlifioatea Deli Maataohuppg dito Arn Hypotheekb paudor 41 CuU Mg der Voratenl aand j b Or Hypolbcekb pandbr 4Vi Nederlandii he bank aaad Ned Kandelmaataclt dito N W Si Pm Uyp b pandbr 3 Bott Hjri Otheokb papdbr 4i Utr Hypotheokb dito 4 l OoRlNl OiatHoug baok aaud Knal Hypotheokbaok paudb 5 Ahbrika Ëqiit hypoth paudb 4 Maxw L O Pr l ie run 6 NxD Holl IJ Bpoorw Mij aiiod Hy tot ËipL Bt Spw aiud l Ned lüd Spoorwegm oand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dilo 8 ITAUI 8poor l 1887 89 A Bobl S 987 looft 100 U4V 1417 61 105 74 76V 104 87 86 8 V tsy 587 180 810 108 109 1 100 1177 117 loi 847 Zttid Ital Spa ing A H obl 3 roL N Waraehau Weenen aaud Edbl Gr Rus Spw Mg obI 4 Baltiaohe dito aanil Fastowa dito aand 5 Iwang Pombr dito aaud 6 Korsk Ch Atow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Akruka Ctiut Pao Sp Mijt old 5 Ohio it Nurtb W pr 0 1 aand dito dito Win 8t Heler obl 7 Denver k Bio Gr Spm eert r a Illinois Central obl iu KOud 4 Louiav 8e NashvilHOert v aand Uexii 0 N Spw M lehyp o 6 Hiaa Kapsaa v 4pCt pre aaud N ïork Oulas o k Weat aand dito Penu Ohio obiig 8 1 Oregon Calif lo byp iu Roud 5 Bt Paul Minn il Uauit obl I Uu Pao Hoof lijn ob ig 8 dito dito Line Col te hyp O 5 Canada Can South Chert v aaud VlK C Ballw Si Na Ie b d e O Amilerd Omnibus Mij aand Eotterd Tramive Maals aaud NsD Stad Amsterdam aand I Stad Bolterdam aand 8 BiLsnt Stad Antwerpen 1887 9 Stad Bruasel 1888 8 Hosa Theiss ReguUr Güselsoli 4 OotTlHft Sta tileenig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 3l Ali Slul Madrid 8 1888 NlD Ter Bal Arb Spoel eert 357 OPRUlMirVG van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdaim iD Klag ii ugustua 1899 Vette 0 8en n Kj elen goede danvoer prijzen waren voor ife IWaliteit ja ae kwaliteit 29 3e kwAteit 35 fcpiu per half K ilo Magere TlttM Melkvee en Vaatkocien goed aangevoerd Vette Kalveren goed aanvoerd te kwaliteit 17 ae kw 34 3e kw 31 cent per half Kilo Stieren en Graakalvervo goed a ingevoerd De handel was in vet Vee vette Kalveren te kwaliteit Melkvee en Stieren vlug prij houdcnd Mindere ijoortcn mager vee traag Oraskalveren matig in prijs VERSCHEIDENHEID De boerin die grootvorst Geopge op den weg stervende vond en hnlp verleende Anna Dossaeva had bg die gelegenheid konde gevat en dit gevoegd bg den ontvangen schok is haar noodlottig geweest De KeizerinWodnwe had den wensch te kennen gegeven haar te zien en Anna Dossaeva zon het Igk van den grootvorst tot Batoum vorgczellen Zy stierf op de reis Te Barneveld beeft eorgisternacht een woedende vechtparty plaats gehad Ken zevental mot messen gewapende boeren stonden tégenover een aantal dorpelingen die zich van knuppels en steenen voorzien hadden Weldra kreeg een der boeren de 26 jarigo 8 V I een geweldigen slag op het hoofd waardoor hg bewusteloos ueerzeeg Uy onderzoek bleek dat zgn schedel vorbrgzeld waa Zonder tot bewustzgn terug te komen overleed hy eenige uren later De politie heeft reeds een persoon in hechtenis genomen BurgerlUlce Stand GEBOREN 11 Ang Hernnrdna Gerardus l onielis ouders J 1 van Leeuwen en W A de Vaal Manta Meindort ouders M M Schim van der Loeff en J A van dor Does de llpe 12 Goertruida Minii ouders C van Krimpen en G W H Oomfuriti Herdina Johanna Frederica ouders J P Wegenwgs en A Heorkena Johan Marie ouder J Teekens en J M Haverkamp Anna Margaretha ouders 1 den Hartog en H Moolenaar 13 Adrianus Hendrik ouders K Vermeulen en M Stouthart Pieternella Magdalena ouders X Spee en G P de Waal lohnnnes Marie ouders J R T Vns en M T 1 Dnynstee U Annigje onder K van den Berg en R Boon GrardUB Marinus ouder I J Htnlk en e Jansen Oatharina lohanna ouders J H van de Werken en W Hoogerbeets Neeltje Elize en Johannes Simon ouders J S van Waas en N E van der Veere l i Johanna Maria ouders 1 Erie en J H van Os OVERLEDEN 12 Ang h Pelotier t w U e Okkerse i j ADVERTENTIEN 1 Meden overleed in den ouderd m 1 1 van HU jaar inue geliefde Moeder en 1 1 Bchuwdmoeder Mevrouw 1 mkm ADIIMK4 BOUDEWIllS 1 1 Wed van den WolEd Heer Pm kr I 1 Havebkaup I 1 K 1 M 1 1 1 J 1 H HAVERKAMP 1 HAVERKAMP 1 HAVERKAMP 1 BüBKHOUT 1 H MULLER S Havürkahi I C MULLER 1 W K HAVERKAMP 1 A L HAVERKAMP 1 Veltman I 1 BtmstiM v rr Ao Aug 1899 i 1 Hll VKitsOM J HaPaVAN WIJNGAARDEN COIFFEUtt SPECIALITEIT in alle soorten HAAEWEBEEIT VËRVËRSH KGHT voor vaat werk dadelgk OI VRAAGI die zyn vak verstaat en zelfstandig kan werken boven de 20 jaar en van t platteland goed zedelgk gedrag en P ü by J BONTENBAL Gz te Zevenhuizen bg Gouda TE HUÜE TERSTOND OF LATER BOVENHUIS Adres UABKT 58 W