Goudsche Courant, donderdag 17 augustus 1899

No 7967 Donderdag 17 Augfastiis 1890 38ste Jaargang MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rtlefoon Ko M De Uitgaf e dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijg per drie maanden is 1 25 franco per po 1 70 Afzonderlijke Noramers VIJF CEWTEM Telefoon Mn t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer III Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte i i I Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BUKGKMEiMTBK en WETHOL DEKH van Goi Ok zullen IMu$Hag den 9V Muguttuê fS99dcs namiddags ten Ikal twee ure in hot Raadhuis aldaar by inschryring aanbesteden It Benige onderhoadiwerken aan de kaai of walmnren 2 € Baitenverfwerken aan Oemeente gebouwen at Bene nieuwe sluiadeur aan het Beeuwijksohe Verlaat SluipwUksohe lijde De bestekken zyn ter lezing op de öeBoonte Secretarie en op het Stadseri Inlichtingen worden gegeven door den ÖEMEENTK BOUWMEENÏER 0 90 Ter Keiiiiisiiiaking 0 90 met inUn fabrikant verzend ik tydeiyk ci ii Xnóia f u66er Stempel grootte der Stempelplaat 4 1 by 2r m M waarop plaats l voor regel geheel compleet met doos inktknssen en Fl Htcmpelinkt franco in plaat van 1 l UO voor 90 cent fjcvering binnen 4 dagen Zendt dus poedig postwissel ad 00 cent üj rembours niet 1 5 et verhooging aan D J V I HENGEL Htempellabrick UTRECHT O nf Ö Overal Agenten j jhy n gevraiigd tegen hooge rii Q QQ visic post voor intwoord Om zoo spoedig raogeiyk in dienst te treden wordt 4EVRAAÜ1 een fatsocniyke DIEi 8TB0DE Adres aan het Bureau dezer ourant TE KOOP con goed onderhouden MMM EIJWIEL To bevragen onder No Ü47 aan het bureau van dit blad 1S M I OUDE 4 SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt Vurkrüftbur biji M PEETER8 Jz NB Al bewiJB 8n uohtlieid ii oKohtit en kurk itefxis vooritoD TKn dan uaam der Firma P HOPPF NIGHTCAP Nieuw onovertroffen rof Dr liiabert welbakend l DW XaACBf II tZIB AHmd Mtht met P br ek m k tot TOortdurende radicale en Bekere genezing ran alle zeUa HlBn de meest bardnekkigr nuu ERI stekten vooral ontitaan door 9wB afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing lao elke zwakte Bleek zocbt Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpy slechte pgsvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uit roerige prospectussen 1 j pi r e jh 1 11 i dubbele eioh II t lf CtentnwIDepSt Muttli v d Vente Zaltboramel Depots M Otóhsn k Oo Anuterdsin 1 Happol VUravenhage I HalmmsM da Joeg J Osii Rutterdam Wtiir Co noud en bil allo drogisten E CASSUTO TANDARPS Turfmarkt 171 Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VRLTUAOS van 1 tot uur ZONÜAÖS geen spreekuur ZÜIDER HYPOTHEEKBANK gevettlgê te BH KMA Maalselappelijk Kapitial Ken Mlllioeil Gulllcil wttrop 10 pa gestort Geheel ge jlnnUt Direoteuren Mr H H VAN MAA8DIJK en E J V DE BRÜIJN IJe Rank verstrekt voor va te termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landcrycn tegen matige rente xonder vAoruftbetnUny en xoniler bijberekeninf vnn tidminiêtnutekonten en geelt 1 en 4 pOt g am4brieven uit in Btukken van 1000 500 en 100 interest 1 lanilari en 1 Tuli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Gouda by de Firma MONTLJN DORTLAND S 10 JAAHLIJKSCni TEfiLOTinG S BI J GELEGENHEID IJER Vrye Vee en Paardenmarkten OP WOEi SüAu 18OCÏOBEaeno VIUJDAG20ÖCT0BEH 1899 te G O U D A Bg plaatsing der I oten zal de Iste Prgs bestaan in een COMPIiEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen IjOTEN zgn verkrygbaar tegen ft liel l ot II voor f 10 bij LAN iE TIENDEWËÜ Let vooral op de ECHT liandteolceaJaif mot roode letterSé Oberlahnstein OlltarEUK OCR victokiabron obcruhmswn Maataehappij tot XkepUMtUie van de Fietoria Bron Kantoor voor Nederland Boompje éO Rotterdam Ig Ieder zijn eig en HroiiIngS Liinoiiade Fabrikant Om zonder eenige kennis ving en gemakkelgk Vijf Liter d i gelgk aan 10 Wve Hesschen KRONINUSLlMOyAüli te maken en el naar keuze BRAMBOZEN CITROEN KERSEN of SINAASAPPEL Per stel is d6 prys franco thuis met gcbrniksaanwyzing slechts SO etg 2 stel in eens franco 90 etn na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Verpnning ia gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons by KKK tallen verkocht S hler op alle plaatsen van ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond By een zeker aantal stel ik de pry nog lager Vraag schrUteiyk de conditiBn Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter inmge Sen ieder utachte ieh voor namaak Let op t adres K S DE BOKU Sneek f imSt Patent H Stöïien tlltl sttUt IrDititili Dis wil Fni iltiti Ml g alii ry f lïer yrotmf Erjfttfi ië CrP Unff l ate t A Stollrn dL BrrungM hat Aniêit ia f i teiilaaat tn u orihtmen iiachtihmnnyctt M Uta têuft Mfm unitr idelu Mhttf ei $ H SfiW mr ren uai JIrtet odse to nomui £ iunhandluf ien m Aam uattr ff kêt wit nabinitahêndj êuUfütfit cDuHDBkAa m ruiUIm tOoedkoopBteen goliedst adres voor Vervoer van Inboedel oowel binnen als buiten de stad met gesloten wagens is bii A G R A V EST E IJ N Oude Gouwe Allen tmnlt tegen Traneport nckadé venekenl EERSTE NEDERLANDSCHE RUWIELFABRIEK Directeur H BOBGEBS DEVENTER Model A zonder rem en schermen 1 87 50 Model A met 90 Model A llO Model AA Ig5 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATÈNES 156 LUXE ACATfcNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle pryzen f 5 hooger Vertegenwoordfir J C DE RUITER GoDda DelftscheSlaolie FEANSCHE STOOMVEEVERIJ ctieiiiisrhe Wasscherij VAN H OPPËl lili lMËK 19 Kntifknde Botterdam iebrevptm v l door M deu Koning der Belgen tloofddepdt voor GOUDA de Hoer VAN OS Vz Specialitflit vour het ntoonieu en verven vftD alle Heereiien Uameigarderoben alaootr alte Kin dergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plache mantele veeren bont enz Gordijnen tafelkteedeQ eni worden naar de uieawflte en laatfite methode geverfd Alle goederen hetzy geatoomd of uevertd worden onBcbadelflk voor de gezondneid volgens staal bewerkt A SLEGT beveelt zich aan tot hit leveren vao Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood fa cent tie HM NIEliWK HAVEN 28 WÊK Bekroond op de InternatioDale Tentoonstelling van Uakkpry Maaldery en Kookkunst te s Gravenhage met een diploma Vergald Zilveren M aille O eoom bineerde NATUDR 6ENEESINRICHTING door planten kruiden uzun water licht lucht eni lïizondere behandelinf van zenuwziekteu verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofden ruglijden hleekiueht nlairlyden slechte bloedsmenging dekten der stofwisseling bontlUden rhenmatismns Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen ProBJIWtlIS op aanvrage rttii en franco Sanatorium Arentsburgb VilORBlJKe bij Den Haag aan de Geestbruy Lensmlt HÜFLEVERANCIEB Veeneslraat 2 t den Haag BROOD Eül BESCHlITFtBRIEK LUNCHEON ROOM Pain Ie Luxe 4tternoon Tea Koffie Chocolade Melk öouDi Dmk van A BHINKMAM Z Bulteoiandscb Overzicht Van Labori s wond is het verband nog niet afgenomen De wond is dus nog niet onderzocht Men hoopt dat er niets bpomt Dan zou Labori over een viee aan de betere band zijn Waarscbijnl k zal Demange bjj den aanvang der zitting van heden uit naam van Dreylus schorsing van het geding aanvragen om Labori die naar men hoopt over een dag ol vier hiertoe genoegzaam hersteld zal wez gelegenheid te geven de zaak te ttigen Wat de anti repnblikeinsche samenzwering betreft blijkt nu dat de rogeering tot haar handelend optreden is genoopt door in beslag genomen brieven waarin sprake was van een groote manifestatie op een dor boulevards waaraan royalisten nationalisten en antisemieten zonden deelnemen en waarbvj de soldaten zouden weigeren op de manifestanten te schieten De prefect van politie Lépine liet de winkeliers koffiehuisen festauratiehouders waiUrschawen dat zy op de eerste aanmaning hnn materiaal Tan de wandelpaden hadden te verwijderen om het optreden der cavalerie niet te belemmeren Aan de speciale commissarissen in de havens en grensstations worden circulaires in cjjferschrift gestuurd uitvoerige signalementen van de deelnemers aan den jongsten staatsgreep werden hun toegezonden voor het geval dezen de hoofdstad mochten verlaten Alleen Buffet schijnt gewaarschuwd te zjjn maar nog te laat om int ds het lijf te kun nen bergen Zelfs Godefroy de voorzitter der Koningsgezinde jongelingschap is te Parijs gearresteerd waarheen hiJ van zijn landgoed was teruggekeerd nadat een zijner vrienden hem had gewaarschuwd dat zijn woning in de hoofdstad verzegeld was Nog blflkt dat George Thiébaud niet gearresteerd is maar vermoedelijk over de daken is gevlucht terwöl de commissaris van politie voor zijne kamerdeur waehtte tot hij zich gekleed bad Behalve gezegden Godefroy die ook advocaat is biJ het Hof van appèl zijn gister nog gearresteerd J ules Reaux van de antisemitische liga Paul Gros voorzitter van de afdeeling der Boyalistische Jongelingsvereeniging in bet 20e arrondissement en Le Menuet secretarisgeneraal der patriottenliga ZiJ allen worden als gewone gevangenen be FEViLLETON Gedeiiksclirlilen v n een Gelakzoeker OF AMIBAL DE VONDELING Naar het Framch DOOR W NUTTER 170 Alles rondom het gansche gebouw was overigens duistepis Hijgend stond Raphael voor het venster waar licht doorheen schemerde Hij meende schaduwen te zien op de gordijnen bewegelijke schaduwen Toen een Icreet Een bekende ttem slaakte een gil een merg en been doordringend geroep om hulp Ai het leven scheen uit Raphaels lichaam te wijken hij wankelde hij moest zich vast houden aao de muur om niet neer te storten Dit duurde slechts een seconde Hij sprong op de vensterbank Op dat oogenblik herhaalde zich het geroep om hulp maar nïet zoo luide Raf iael begreep dat het gevaar daar binnen steeg naarmate de kreten afnamen Hij verlwij 1de een ruit als een blok hout viel hij naar binnen geschramd en gehavend door de glasscherven bezeten van dronkenschap der opwinding Daar worstelde Ëmilie met den markies de Chateaudieu handeld en mogen hun bloedverwanten ontvangen Te Parijs is het overigens ook kalm evenals te Rennes Het meest wekt in de hoofdstad afgezien natuurlijk van het proces te Rennes nog de aandacht het beleg dat voor het huis van Jules Gnérin is geslagen een der anti semietische leiders De klucht van Jnles Guèrin zou wel eens een tragischen afloop kunnen hebben Met hem bevinden zich daarbinnen Mai Regis oen aantal jongelui en slagers van La Villette die in deze komplotzaak oen eigenaardige rol schijnen te spelen Men ziet van top tot teen gewapende mannen op het dak Voor het huis staan politieagenten Uit alle ramen van de naburige huizon kjjken gezichten een groote massa menseben sympathiek gezind voor de belegerden staat in do straat Kolonel Montcil die er langs reed kreeg een ovatie een generaal werd uit zjjn rijtuig gehaald en in triomf rondgedragen Vlak achter de groote voordeur van het huis die met ijzeren bouten is afgesloten staan tien mannen met karabijnen en bjjlen Gnérin vertoont zich nu en dan aan een venster Mocht het tot een gevecht komen dan stollen Guérin en de zijhen zich aan zeer ernstige straffen bloot de doodstraf zelfs als er slachtoffers vielen daar op doodslag met een ander misdrijf rebellie gepaar die straf wordt toegepast art 304 C P De afwezigheid van minister Von Miqnel bij de kanaalfeesten te Dortmund doet in de Duitsche pers de meening opperen dat de dagen van den vice president van het Pruisische Staatsministerie geteld ziJn De mededoeling van do Berl Pol Nachrichten wier betrekking tot Von Miqnel bekend is dat de minister de feesten niet kon bijwonen omdat dringende zaken hem naar Borljjn riepen is gebleken onwaar te ziJn De minister was Vrpag niet te Dortmnnd maar ook niet te Berlijn Zaterdag kwam Miqnel te Berlijn aan vanwaar is onbekend Jijj werd echter aan hot station opgewacht door den heer VonLucanus den bekenden chef van s keizers civiel kabinet Nu weet men maar al te goed welke rol de beer Von Lucanus al zoo vaak heeft gespeeld Hj is als t ware de doodsengel voor Pmisische ministers En die plotselinge ontmoeting aan het station moet op Von Miqnel grooten indruk hebben gemaakt Doch die indruk werd nog sterker toen twee uur later de Rijkskanselier en president Raphael had dit verwacht Hij had zich voorgesteld een htrijd te aanschouwen Hij zag iets anders Hij geraakte een weinig van zijn stuk Emilie stond in een der hoeken van het ruime vertrek Üe markies zat aan de tafel andere personen waren in het vertrek niet aanwezig Nieta in de markies toonde aan dat hij in opgewonden toestand verkeerde Ook scheen hij zelfs niet te schrikken of ontsteld te zijn door den plotaelingen indringer Hij zag zelts niet naar hem om Alsof er mets geschied was ging hij voort tot Kmilie te spreken Dat hij evenwel niet vanden derden toeschouwer bewust was bewees de korte inhoud van hetgeen vooratgegaan was die hij als het ware beleefdneidshalve gaf aU om Raphael geen getuige te doen zijn van een gesprek waarvan deze nieta kon begrijpen Gelijk ik u reeds herhaald heb mejuffrouw ik heb u lief Ja mijn heve juffrouw ik heb u lief gelijk ik u meer dan een uur lang al verzekerd heb Tot hiertoe geloofde ik met aan de mogelijkheid van het bestaan van dien hartstocht En plotseling komt zij bezit van mij nemen En dat met een hevigheid die mij alles doet vergeten alles terzijde doet stellen voorzeker om zich over mijn langdurige onverschilligheid te wreken en nu mi die betaald te zetten Ik bied u nogmaals mijn hand aan met den rang het vermogen en mijzelf onafscheidelijk aan ene hand verlwnden Ik kan niet andws Ik geef mijzelven geheel levend of dood precies als in de roniatns of op het tooneel in het theater leerde ik u kennen il het wonder dat mya liefiie zich eeniguins van het Pruisische ministerie prins Hohenlohe een bezoek bracht bjj den minister van llnaacien De ontroering was zoo groot dat volgoiui enkele binden Von Miqüi l denzellden mid zjjn ontslag gevraagd heeft omdat h y Tan de plannen des keizers volgens welke hot Middellandkanaal slechts stukwerk is en vele andore ontworpen in studie genomen znllfen worden een ernstige schok voor de financiën en een groote vermeerdering van de belastingen verwacht Zelfs de Harab Korr meldt dat de houding van Miqnel aan een crisis doet denken De K ln Volks Ztg vernoemt dat Miqnel s voorstellen aan den keizer om de kanaalplannen tot een meer gelegen en beter geschikt tpperk te verschuiven in zeer slechte aarde gevallen ia l an kon ik wel heengaan zeide de keizer als ik door zoo weinig uit het veld geslagen werd Zeker is het dat de woorden van den keizer niet geheel in overeenstemming waren met de bedoelingen van Miqnel Hij beeft de kanaalwctton zoo lauw en zoo slap verdedigd dat de tegenstanders moed vatten en hardop zeiden het is der Regeering toch geen ernst Thans bljjkt nit s keizers woorden dat het hem wol ernst is en dat hij over zjjn ministers heen zijn wensch duidelijk moest te kennen geven De jPosener Ztg verhaalt zelfs dat de kefier de aanwezigheid van Miqnel te Dortmund niet wenschte en dat de minister hierin reden vond zjjn ontslag te vragen Wat er van aan is zal nu wol spoedig blijken I In do telegrammen uit Znid Afrika leest men nog gedurig van de pressie die er uit Kaapstad en elders op Pretoria wordt uitgeoefend om toch het voorstel van een gemengde commissie aan te nemen Men zal nu wel spoedig hoorcn wat het antwoord geweest is Intusschen wordt er voel van krijgstoernstingen geseind De Engelschen zouden op Laing s Nek on Majoeba vorsterkingen aanleggen hetgeen misschien wel wjjs bedacht is en dr Jameson zou aan de Transvaalsche grens druk bozig zjjn Waarmee staat er niet bij Aan den anderen kant zjjn ook de Boeren en niet zonder grond bezig zich op alles voor te bereiden De artillerie reserve schijnt al naar Pretoria opgeroepen en op de sjlsorwegen worden op verschillende punten wagens voor troepenvervoer gereed gereed gehouden President Hteijn heeft naar het heet de landdrosten laten aanschrijven dat zij de boeren moeten ontraden paarden theatraal openbaart Maar waar ik mijzelven aeef waar ik niets ter wereld wat mij jwrsoonhjk Betreft ontzie daar zal het u duidelijk zijn dat er dan ook niets is wat ik ontzien zal nietS hoegenaamd Er zijn er meer die zoo er over denken zeide Raphael eensklaps zich voor den markies plaatsende hem dreigend in het aangezicht ziende iZiedaar waarlijk den boekhouder riep de marines zich houdende alsof hij aangenaam verrast was Ik meende zooeven al iets te hooren aan de vensterbank Maar ik was zoo in de schouwing van mejuffrouw verdiept dat ik er verder geen acht op heb geslagen Gij waart het waarschgnhjk die op een wyze als door de heilige schrift streng verboden is hier binnen zijt gedrongen iWaaTlijk dat was ik mijnheer maaf ik heb het voornemen niet lang hier te vertoeven Ik heb ook geenerlei intentie om u het vertreÜen te beletten Ik sta er zelfs op dat die gcwenschte gebeurtenis spoedig plaats griji e iNicts zai mij aangenamer zijn dan aan uwen weasch te voldoen Dit zeggende trad hij Qp Emilie toe die als versuft door hetgeen zij hoorde en zag op een stoel neergevallen was sn wezenloos voor zich utt staarde en zijn arm in de hare stekende zeide hij Mejuffrouw Potard als ik het genoegen hebben m£g u naar huis te geleiden fOm tijdig alle misveratand te voorkomen viel de nurkiefl in op denzelfden half schertsenden on vee an Ëngolsche aguiiteii te verkoopon Ue correspond out van de Times te Johunnesbarg gaat voort met stoken Hü zegt mi dat do nieuwe kieswet do uitlandprs loitolyk niets geeft Waarom ddS nog eon gemengde commissiü van onderzoekt De corroHpondent van do Standard seint dat niemand meer om die gemengde commissie geeft men verlangt directer middelen om zii doel te bereiken Dat is ook duideiyk De correspondent van de Maneliester Guardian te Kaapstad seint dat hot kabjial over het zoogenaamde nieuwe artikel van de grondwet krachtens hetwelk Kngelschen opgekonimandeord zouden worden onoprecht iH want dat het een oude bepaling Is die van kracht biyfl Zooals wy gmegd hebben Verspreide Berichten Fkankkuk De Bargemeester van Hoabaix is naar aanleiding van de stierengevechten iii opstand gekomen tegen den prefect De IJnrgemeestor weigerde de wet toe te passen waarby liet honden van Hpaaiische stierengovechten wordt verboden Do prefect verbood daarop alle stierengevechten en droeg der politie en de gendarmerie in persoon op toe te zien dat aan dit verbod stipt de hand wordt gohonden DUITHÜHLAND Ter gelegenheid der onthalüng van een gedenkteeken voor Hchulze Delitzsch is te iJeriyn een groote vergadering van Dnitsohe coOperatittve vereenigingeii 400 bondsdag der Duitsche Erwerbs und Wirtschaftsgenossenscliaften gehouden liy die gelegenheid is gebleken welk een omvang de coiiperatie in Dnitschland gekregen heeft Het naar de beginselen van Schnlze Delitzsch georganiseerde eir beheerde verbond omvat lOÜO vereonigingen met een half m liocn leden De 8Hii kredietvereenigingen bobben aan hare leden gedurende het afgeloopen jaar 1140 millioen gld krediet ver£ocnd De l i M vereenigingen maKen een tiende deel nit van de in t geheel in Duitsciily id bestaande lichamen van djen dard 9 October a a zal to Hannover hotjaarlyksch congres der Duitsche socialisten gehouden worden Op de agenda komon o a voor de militaire quaostie waaromtrent Hebei rapport zal uitbrengen de tucbthuiswot de eritiek op de theoretischi conceptie van bet sociallKme en de party taktiek Knuelanu Zondag zyn te Helfast onlusten uitgebroken doordat een dub die dt revolutie van Tune half onverschilligen toon ofsi hoon met een wecm van opkomenden tcwrn om alle misverstand en de daannt mogelijk voortvloeiende onaangenaamheden te voorkomen moet ik u doen opmerken dat mejuffrouw Iwzwaarlijk van hier kan gaan Met andere woorden zij moet hier blijven en gjj moet weggaan Zou er geen kleine wijziging in uw besluit te brengen zijn mijnheer Welke bijvoorbeeld Dat zij wegging en ik hier bleef fik kan u misschien beter te wfwrd staan Ik moet u tot mijn leedwezen de Iwlectdhcid opofferende aan de oprechtheid verklaren dat uw gezelschap mij minder aangenaam is dan dat van mejuffrouw ilk moet u op dezelfde gronden verklaren dat het ook zoo zeer mijn bedoeling niet was om juist aangenaant te zijn maar meer om zooveel mogelijk de meeste der hier aanwaiige partijen te bevredigen Ik zat nimmer aannemen dat mejuffrouw gaarne van hier gaat Daar zit zij mijnheer vraag het haar Ik meen met u K kunnen verschillen Ook al verklaarde zg het zelf dan zou ik het nog niet aanneniui maar het toeiïchrijven aan een opbruising w jonkvrouwelijke fierheid of w el om geen gek tegen te spreken Hoe dit ook zij en om u niet langer met mijn aandjtcht voor uw onzirt te vereeren mejuffrouw zal niet weggaan en gij zult lÉKl spoedig weggaan Wprdt rvoliiQ