Goudsche Courant, donderdag 17 augustus 1899

Zunda ftron ontstond in de on des VariétéKt SMMterdam meeningreM met een bM jm over de dezen q Bwezen zitpliÉtü 0e oneenigheid liep zoo l g dat dl tisscbenkomst van de politic ingeroepen an de nu ontente bezoeker naar bèi bureau gelald i rd alwaar bleek dat mea te doen had met een commissaris van politie uit de provincie N v d D Hen schrytt uit Schiedam van 15 Aug Hchiedams ondste ingezetene de heer Johannes van de Water vierde heden zyn lOmten verjaardag De bewoners van de straat waar hg woont de Korte Achterweg en die van den Langen Achterweg vlaggen allen zonder onderscheid Kaartjes telegrammen bloemstukken kwamen overvloedig In de St lanskerk wew te lO i uur hedenmorgen ter intentie + an den jubilaris de hoogmis opgedragen waarby het koorgezelschap na de 3 stemmige missa Assenmac her het 4 stemmige Te Deum van LOser uitvoerde Van de receptie die de jubilaris hield werd een zeer druk gebruik gemaakt ook het college van burgemeester en wethouders maakte er zgn opwachting Hedenavond zal den jubilaris door een paar muzieken zangvereenigingen een serenade worden gebracht De beer Van de Water is een flink krachtig persoon die zich in een bestendige gezondheid verheugt en die nog vrg geregeld zyn beroep dat van vloeschhonwer uitoefent Hen sebryft uit Bameveld De justitie uit Utrecht heeft Maandagmiddag een langdurig onderzoek ter plaatse naar den reeds gemelden doodslag ingesteld Een der vermoedeiyke daders A B is gevankeiyk naar Utrecht overgebracht terwyi ook het Igk van den verslagene derwaarts vervoerd is om geschouwd te worden Hoogstwaarschjniyk is de doodslag door drie personen gepleegd Gistermorgen is eert persoon uit Utrecht die eenige dagen voor pleizier te s Hage was door drie mannen waarvan twee militairen in bet Bosch aangerand Hy was s nachts met de drie nit geweest en vroeg in den morgen tegen hall 5 wisten zgn kameraads hem langs het Bezuidenhout naar i Bo ch te lokken Toen zy de brug tegenover de van den Boschstraat over waren werd de Utrechtenaar tegen den grond geworpen waarop de twee militairen hem zyn genden horloge en portemonnaie ontroofden en er mee aan den haal gingen De derde aanrander mishandelde toen het slachtoffer op onmeedoogende wgze hem onophoudelgk met de vuist op het gezicht slaande biykbaar om den man buiten bewustzyn te brengen op het hulpgeroep kwamen er echter eenige mannen toeschieten waarop de aanrander het hazenpad koos De vreeseiyk toegetakelde man werd toen in de politiepost opgenomen wy lezen in het Utr DM Dinsdag maakten wy melding van een op Directe SiworwegvcrblndlnRen met GOUDA Zomerdlenst 1899 AaoRevattgeo 1 Mel TUd vao Greenwleli 4 4 I ll 4 1 1 0 1 0 1 1 1 40 n a la n U w Ilta HiWUlm Vl Of lm W I J UmMd m Diialic faJin wli gbUj w n nc Im tt U T fa ith mm itali nuktpiüi g HoUiirf iln Spg 4 JI 4 87 4 47 4 14 l ni 1 07 8 41 i ll 1 1 8 4 li I ll 7 M 7 19 iO a l Il lO lS lOJ 10 40 ll lü I ll 10 11 4 10 J7 8 E lO M 1 18 8 4 7 4i 8 1118 41 1 48 1 O 10 44 10 88 1107 ll 4k e O O 1 k i HSTtHiriM Tki Oovla 8 f 1 09 1 17 9 1 10 10 10 S7 1 08 l t 8 8 18 4 O 8 18 8 18 Ml 8 18 LIS 9 89 10 80 11 00 Amrt W 8 01 8 83 9 08 10 18 10 84 18 48 li 87 00 8 I4 18 4 87 8 00 8 87 i il 8 18 9 00 10 0 1 0 10 10 48 I 87 1 8 kmtLC 1 V 08 9 0 10 80 11 09 1 08 1 11 18 41 4 80 1 1 8 11 7 18 8401 18 10 i 10 i 11 0011 8 1 07 VmitO 85 7 7 40 8 9 4 1 U 0l U l I IO 8 U l ai 4 4i a lf 8 88 7 8 s 10 il 4lt An W I 4S 8 10 7 81 1 88 89 10 00 11 80 11 18 l 4 i 4 8 80 8 48 a Ot 8 18 8 80 7 80 8 18 v 40 V UO tmit 7 17 7 84 M8 8 4 10 18 10 48 18 81 1 1 LUMS 4 17 4 18 8 47 7 8 7 81 14 9 11 10 17 11 10 BINNEHLANBy Werd verleden jaar door den Raad def gemeent Iterdam beslotol de kennis ti vervangen door een KoninglBnedag in twia vergaderingen van ingezetenen dezer dagen daartoe opgeroepen door 4e commissie der Kroningsfee ten kon liet konden van den Koninginnedag geen byval viitden zoodat dit jaar de kermis weder plaati zal hebben met een betooging wOde Tii ri ii durindoor dp politii vi rhinderd wiTd J n froot aantal nationalisten trachtten licb by dc ledcn der clnb te voegen en een botsing met dc politic untiitond Ten Hlotte niuciit militaire hnlp worden gereqnireerd De Koldaten maakten rtutrgee waarbg bonderden personen geliwetüt werden De Telegtaaf heeft zich tot mr Z Van den licrgh gewend inet do vraag wat hyin zake Hoogerhnis voornemens is te doen en ontving uit Oosterbeek het volgende antwoord W t Ik denk te doen Niets Met de qnaestie MWdelkoop Troelstra heb ik mg gfet bemoeid en ben ook niet van pkn my te Bemoeien Wie voor de Hogerhaizen de revisie zal behandelen dat moeten m i de Hogerhnizen zelf beslissen en geen ander Ik zal dn niet bet voorbeeld van mr Troelstra volgen en er een volksvergadering een oordeel over laten uitspreken ook zal ik niet evenals hy betoogen dat Ik er de geschikte man voor ben en hg niet Ik zal doen geiyk advocaten plegen te doen al achten of er een serieuse nitnoodiging komt om de zaak te behandelen en dan ja of neen zoggen Toen eenige maanden geleden de nitnoodiging tot my k am namens moeder Hogerhnis heb ik geantwoord dat ik abi de tyd zou gekomen zyn de zaak pro deo wlïde behandelen indien by nader onderzoek bleek dat ik dat met volle overtuiging zou kunnen doen Dc volmacht dóór de Hogerhnizen onderteekend my onlangs toegezonden besclionw ik niet als de ondabbelzinnige uiting van bun verlangen dat ik voor hen optreden zal uu ik sedert de brieven heb gelezen door hen aan mr Troelstra Ik leg die volmacht dus eenvoudig ter zyde by het stapeltje kranten over deze zaak mg nagezonden op myn vacantiereisje Wenschen de Hogerhnizen dat ik in de revisie zal optreden dan hebben zg gelegenheid genoeg l ervan dnideiyk te doen blgken en dan zal ik ben antwoorden of ik het doen kan of niet Willen zy een ander advocaat ik wensch hen aan de my gezonden opdracht in geen enkel opzicht te bindon Ik doe dns niets en bemoei me allerminst mot d kwestie Middelkoop Troelstra Het iswerke k dezer dagen al warm genoeg zonder zich warm te maken over een opdrwht tot deze revisie Gisteren werd te Utrecht het zilveren priesterfeest van Z l H den aartsbisschop van Utrecht mgr H Van de Wetering gevierd By deze gelegenheid is de restauratie van het groote priesterkoor der athedraalkerk aan do L4nge Nienwstraat voltooid polychromie en plaatsing van de beelden van de twaalf apostelen onder leiding van den heer W Mengelberg alles als feestgeschenk bekostigd door de parochianen van 8t Oatherina aldaar Do hoogc jubilaris heelt naar wy vernemen de bedeelden der R K armenkamer der Vintlus vereoniging en derEUsa betsvoreeniging aldaar mild bedacht Toen lord Kitchener Zaterdag ran Londen Yertrok naderde hem een AmcrikaanHChe dame gehuld in een vlag van baar land die hem gelokwennchtc Kitchener drukte haar de hand OofREKRUK MoiiaABUK Het heet dat te Wcenen een hoeggeplaatut staatsbeambti aan het muintcrie van spoorwegen AngUKt von Mow tig genaamd gearresteerd k onder verdenking van Hpionnage H $ verkocht ntukken welke op de mobilisatie betrekking hadden aan het bnitenland Servik Te Belgrado loopt het gcmobt dat KnezeTic de dader van den aanslag op Milan voor het gerechtdhof verklaren lal dat by i jn aanslag hoeft gepleegd in opdracht van Milan zeil ibiteron is de 23stc verjaardag van koning Alexander te Niesj foéBtclök herdacht met een Te Donni illnminatio on een troependefllé waaraan 16 IKK man deelnamen lie koning en Milan woonden het defile by V Kl ll laDE St tb Da tramwegmaatschappy te Cleveland Ohio die evenals zy die van haar wagens gebmik maken geboycot i door de handelaars welke dc party der stakende tramboaabten hebben gekozen zal tegen de winkeliers een proces beginnen omdat dezen weigeren hun hot noodige te verkoupen ZWEDE Een worsteling niet beren had dezer dagen in het bekende volksmnsenm Skansen te Htoekholm pliiats Reeds sedert eenigen tyd hadden de beren een vflandige houding aangenomen togen hun oppussw i waarom dezen zich voortaan niet meer in 8e kooi waagden dan met een Hinken stok gewapend Hoe noodtulieiyk deze voorzorgsmaatregel was l look weldra toen de oppasser op een morgen do kooi binnengingen en de dieren zich dp hen wierpen Na den eeiien bewaker op den grond gegooid te hebben vielen zy op den anderen a o docU deze sprong in het water om aan zyn vorvolgerB te ontkomen De beren volgden hem en nu ontstond in het water een verwoede kamp waarby de man en i8n aanvallers in de diepte verdwenen lelnkkig hadden eenige ui de nabyheid zijnde werklieden de hulpkreten van den ongelnkkige gehoord on met groote moeite gelukte het hun hom uit de klauwen dor roofdieren te redden H9 was evenwel zwaar gekwetst het bloed troomde uit moer dan M wonden In erbarmoiyken toestand werd btj naar het ziekenhuis gebracht aODDi IOT1VIIDikll iM nnt 14 10 49 11 11 11 11 H l li ll I ll 1 11 IS 4 it il 1 7 10 7 SI 1 19 door 7 17 f t I 7 14 7 41 e io 7 10 I ll V Ol 41 l li I IO Ct 1 1 limit Moordr eht Sl inrartwk OaptlU Rof ardui M BotterdunD I Rott nlam B S l lllm lm Dilnaip W II IS 11 11 4 1 J T 1 14 l f i 0 11 10 41 10 1 4 04 l lt 11 11 1 41 Voortaan is het den oppassers verboden zich In do beronkooi te begeven Het voedsel moet door de tralies worden geworpen en als de kool wordt schoongemaakt worden do dieren ohtor een sterk yzeren hek opgesloten BOTTIIDiH lOODi tl f t r U S7 H 4 7 11 I J Bottndui Beun Rottanltm D F Bottardun M Oap l NlrawRknk Hoordnokt oida 9 40 il 10 19 10 lO JB 10 4S 10 01 10 17 li K 11 4 i 40 3J 1 10 4 41 4 1 04 I ll 1 17 i OI 1 44 l i 1 41 I l 0 14 10 11 14 1 1 1 14 i OI I OI 1 14 11 7 44 M a lt 9 00 M IIIM kta oti iMm ïmlulW o 4i I iip tn 1 1 ffiai mlm g Holl M to w 11 18 0UII04 l ltN HsloriM mm 17 lO UlUiU l 11 10 U 41 n 10 4 11 41 II 7 11 1 09 8 48 1 4 7 i 7 9 00 7 4 9 0 I OI l ll l 9 10 ll S ül ZmnhuIun MMrkipalla SlortenBMr üniwMril Vowbarg Hm 1 0 l 14 4i 4 1 4 11 i l 1 1 8 07 I H 11 1 8 18 I 4I 1 41 4 11 4 4S i 7f i 10 l 4i f f 4 4 8 05 I n 7 10 7 4 S 9 00 4 lO li 11 17 11 81 U K l 10 17 1 4 0I 1 i sm l l 4l iHuf Voorboig lMlara Za Imik Mo 18 Onidt I4 il7 8l 7 4t l S O0 4 00 4 0 4 4t i 0 II 7 00 7 4 l ti I ll 9 41 10 I0 11 H 18 4 11 4 4 8 80 10 0 in 4S 0 4 t r 9 10 11 l 0 iF9 7I01 10 l 4 II n 11 0 l 7 llS 14JH 4 17 1 0 8 11 00 4 80 7 17 8 10 I l 9 H I0 S10 Ï 0 I I R t H I 40 I IO 87 i 4i l 8 08 ü 1 D 10 81 li 00 11 14 11 t 11 48 IMi BvMiilk tia lUm 1 h kiMB a i kMlu C riii t to 4 lij BmkJoi A i ii to TJ Bl t S4 7 o 1 1 11 00 10 10 4 10 ll l 10 1 el l 0 1 8 8 4 0 uoaAfe 8 17 4 t 47 8 01 8 88 1 U l 7 4 8 18 t st UirMk 8 14 7 11 9 4 i U 8 04 40 7 89 89 r 1 r 3 t1 7 4 M 4 9 10 lOJI I0 i ll SI 1 0 1 87 3 08 0 9 8 t M t l 41 81 7 8 19 10 00 10 84 1 M ilï 10 8 11 8 1 M 4 7 89 10 84 S O 01 8 10 l 8 4 i 7 87 4 tuil iiflitita S tn 7 l7 7 7 é 8t 00 9 1 10 89 n le 11 11 ll l l 4 48 O 10 7 1 7 4 10 O H 11 1 den Daalschen dgk te Ctiwlt weneDdea weduwnaar O die onverwacht uit zgn woning was vertrokken met achterlating van zgn drie nog zeer jeugdige kindere De e werden zoolang door medelgdende inrM ia genomen en vonden later een ontérkoaSB in het bestedelingenhois Naar hetgeen wg thaAs vemomea hebbe is O dien dag van Utrecht naar Deventer vertrokken teneinde daar of in Dultscfelani te trachten aan werk te komen Dit mocht hem ook gelukken In Deventer wa r hg een zestal dagen heeft vertoefd had derkomen gevonden bj een oom V naar zgn kindereu dreef hem echter naar Utrecht terug Dit geheelè traject hg loopende afgelegd Eergister te trecht aankomende dorst hg zich niet onmiddell op den Daalschen weg vertooncn uit trees voor zgne buren Daardoor kwam het dot hy zich in de Begynestraat tot eenige polit agenten wendde met verzoek om mlichtifc gen omtrent z ne kinde eq De agenten men hem toen made naar het bmlNMi van politie waar hem de noodl Iniicbtingen zgn verschaft De advokaat flscaal voor iee en laat macht is in hooger beroep gekomen bg üt Hoog Militair ierechtsbof van het vonnis van den krygsraad te s Hertogenbosch WMrbg de 2e luitenant bg het 2e reg hnzuea E P M C werd veroordeeld tot één maapf gevangenisstraf wegens schaking van eené minderjarige met hare toestemming doch zonder den wil van hare ouders Dezer dagen werd te s Qravenhage een boekhouder voor eenige avonduren gevraagd Toen een van de honderden sollicitanten was opgeroepen om over eene eventueele plaatsing te spreken en na r het salaris vroaft werd hem meegedeeld dat dit bedroeg een dubbeltje per nnr van zevenen tot elveii s avonds Voor den rechter Jackson in Londen stond dezer dagen een aangeklaagde Zyt ge schuldig of onschuldiff vroeg de rechter Onschuldig mgnhe r de rechter Niq heb het gestolen doch myn rechterarm hier Mooil tdon wordt a rechterarm tot les maanden gevangenisstraf veroordeeld Tot groote verbazing van den rechter en het publfek nam de beschuldigde zgn rechterarm die van boat was heel gemoedeijk Tan zgn lichaSam en Verhandigde hem denreokter VeT vMtrekking van het vonnis 1 Uit Atjeh Schrijft men aan de DaliCt 4tj fl Behalve Op militair gebied valt er n 0 langzamerhand ook het een en ander mede te deelen over andere ingrypende veranderingen die nn voor de deur staan Uitgebreide strooken bouwland liggen jaar in jaar uit braak Nu wordt een begin gemaakt met het uitgeven van die gronden aan Chineezen Te Penkan Bada buiten de vroegere geconcentreerde linie zal de eerste groep Chineezen aan den vetten tuingrond de schatten der aarde trachten te onttrekken Ieder krygt een stuk grond van ongeveer 1000 H om daarop zgne krachten te beproeven V ei dertigtal langstaarten worden 8 17 l tt i r a t 10 19 I0 t7 f 7 10 1 08 1 10 17 ♦ 10 10 10 17 lO M 10 11 10 40 10 47 l ll M t 9 81 10 08 10 18 10 I l 10 8 17 8 17 S4 1 41 47 i ll 10 11 S onder een nandoer vereenigd die verantwoording aan hmmerkgever schuldig is De werkgevers natuurlgk ook Chineezen zgn personen waarvan bekend is dat zg over eenig kapitaal beschikken en waarop dns verhaal is In de voorwaarden van uitgifte is al t mogeiyke gedaan om conflicten metdekampongbevolking te vermgden en de hoofden van den hoogste tot den laagste zdlen deelen in de landhnnr De voorwaarde zyn intasschen zoo voordeelig dat er zich nu reeds een 300 Chineezen hebben aangemeld om in t bezit te komen van een stuk grond Ook zgn reeds woeste gronden in het gebergte aangevraagd uitgegeven werden die evenwel nog niet Maar daar de hoofden zeer gaarne deze richting uit willen zal de regeering niet lang aarzelen en ook daartoe over gaan in streken waar dit met het oog op de rust en de aansprakelgkheid van de hoofden voldoende gewaarborgd is Is de particuliere ondememingszucht eenmaal wakker geschud waarvoor de gouverneur zeer gvert en dat ook zeer zeker zal gelukken dan kunnen wg binnenkort groote hervormingen en veranderingen beleven ea begin is al gemaakt Men heelt het plan te Lbo Nga een hotel op aandeden op te richten Een stuk grond in de nabgheid onzer versterking werd reedj in oogenschouw genomen en de plattegrond voorde gebouwen is reeds in teekening gebracht Dit hotel zal in een ware behoefte voorzifn vooral nu Atjeh is verklaard te zgn een garnizoen als elk ander Oogst en weerbericht alt Deli over de maand Jani Over het algemeen moeten wy de afgeloopen maand als een ongnnstige voor het tabaksseizoen aanmerken Algemeen klagen de planters over groote droogte vooral op de benedenondememingen viel absoluut te weinig regen De meeste ondernemingen zgn over het midden van de maand vrgwel tevreden vooral de bovenonderneniingen doch in het begin en de laatste dagen was het veel te droog De stand van bet gewas is over t algemeen niet ongunstig alleen op die ondernemingen die bepaald te weinig regen hadden sehraal en geel Wanneer wg vergelgken dat sommige ondernemingen 50 mM regen badden tegen 4 X in Juni 98 is dit niet te verwonderen Op enkele ondernemingen werd men door zware hagelbuien verrast die echter geen schade deden daar de oogst reeds geborgen was Wat de kwaliteit en kwantiteit Van het gewas betreft laat de eerste zich doorgaans mooi lianzien Op de bovenottdememingen is er meer tabak in de schuren dan op do bouedenplantagf s Enkelen rapporteeren dat bet plnkblad dat in de schuren is prachtig mag genoemd worden met weinig spikkel over t algemeen en goede kleur Alles samen zouden wy kunnen zeggen noemen de planters de kwantiteit meer dan bevredigend Houdt de droogte echter nog lang aan dan zon dit iets geflatteerd zgn De verscheping schgnt op één uitzondering na geheel afgeloopen Wat den stand der werkzaamheden aanbelangt is men overal druk in de weer met plukken en sngden op het eind van Juni was men overal zoo goed als afgeplant Hier en daar ts men met de voorbereidende maatregelen iaor 1900 nog druk bezig haast overal op één uitzondering na is de oogst afgeloopen en is men met volle kracht aan den 1900 aanplant begonnen Op enkele ondernemingen kwamen koorts en typhense koorts voor Op l elatti werd ten einde den koelies het drinken van slecht water te beletten gratis thee verstrekt In t LangkatBche was veel koorts Als wy in aanmerking nemen hoeveel zg gekeurde koelies het ziektocgfer doen stögen kan men alles dooreen genomen zeggen dat de gezondheidstoestand zeer gunstig is te noemen q De toestand van jiet trek en ander vee liet niets te wenschen over Behalve bg een maatschappy die over bibitziekte klaagde vernamen wy niets van ziekten in het gewas Op Toerangie op Sei Roean Lan Rakit en Namoe Djawi hadden vry sterke aardbevingen plaats die echter nergens schade aanrichtten STADSNIEUWS OOUBA 16 Augustus 1899 De heer J den Herder slaagde gisteren voor het 2e gedeelte van het Notarieel examen Een vry talryk publiek was gister weder naar de 8t Jan opgegaan tot bywoningvan de 7e Orgelbespeling met medewerking van Mej Joh M L sopr Kinderdgk en den Heer Chr P W Krims Jr viool Den Haag Op bet spel van den heer Spaanderman knnnep we het spreekwoord toepassen Qoede w n beho geen krans Ons voldeed echter zgn laatste nummer het meest De heer Kriens toonde zgn instrument machtig te zgn Zgn spel in I reghiera deed ons soms denken het geluid van een cello te hoeren Mej Joh M L maakte in No 4 wel eenigszins den indruk nog niet erg op haar gemak te zgn Beter beviel zg ons in No 7 vooral bet tweede gedeelte Die ehre Gottes ans der Xatnr L v Beeth werd met haar lieve stem goed voorgedragen Toch meenen we te moeten opmerken dat zy meer succes zal hebben in een kleiner lokaal daar haar geluid voor de Groote Kerk wel wat zwak was Inmiddels een woord van dank aan henVdie dit concert hebben gegeveg HiuiaTiiECBT Uit deze gemeente is een telegram naar Rennes verzonden om deelneming te betuigen in het gebeurde met Labori Mej C fe long is benoemd tot onderwijzeres aan de Nuts naai en hreischool alhier OuDEWATKR Aart den wielerwedstrgd gisteren vanwege de harddraverg vereeniging Voorwaarts alfaier gehouden namen l i deelnetiers deel Prgswinners waren In de 1ste afdeeling 1ste prys W L J Muller te In de 2de afdeeling late prys K E Niekcrk te Woerden 2de prgs R H B 8 te Utrecht 3de prgs Struisvogel te Woerden De voorgenomen harddraverg met ingespannen paarden ging wegens te weinig deelneming niet door Bero A kbacht In dei plaats van den beer Van Zntphen is benoemd tot dirertenr der alhier bestaande ranziekvereeniging Excelsior de heer lohs van der Wouden te Lekkerkerk die zich deze benoeming heeft laten welgevallen Bg den aanvang van de raadszitting van Vrydag 11 Augustus 11 deelde de voorzitter mede dat er was ingekomen een geschenk voor de gemeente bestaande uit een prachtig scbilderg van Hare Majesteit Koningin Wilhelmiim met fraai gekroonde Igst naar oen reproductie der schilderg van Tberèso Schwartze ten voeten uit in kronings ornaat waarby het verzoek dit te hangen in de raadzaal Met eenige hartelgke woorden dankte de voorzitter den mjlden scbenkdr den wethouder J P Jfahlstedo voor dit waarlgk fraaie stuk en verklaarde hetzelve namens de gemeente aanvaardicnd het gaarne een plaats in de vergaderzaal te willen geven waaraan nog tydens de zitting werd voldaan De zaal is er voorzeker niet weinig door verfraaid en is bezjcbtiging van het stuk alleszins de moeite waard BoDEöRiVEji Zaterdagmiddag omstreeks vier uren ging met vollen gang langs don Hoogen Rgndyk een autoniobiej waarin twee boeren en één dame Men was genaderd aan het begin van don Weipoortschen weg welken men meende in te gaan Of nn de draai te kort of te lang genomen was de machine weigerde te draaien men kwam met de geheele equipage in de sloot terecht de dame lotmaan de lippen nat terwyi de heer aan de oyeüzyde inden groententnin van A üortepaal schoof de voerman had het geluk er droog al te komen Het rgtuig werd met veel moeite door 14 man op den weg gebracht en tot nadere beslissing onder algemeene vroolgkheid geborgen in bet kofflehnia Ik leer nog De heer is per spoor van de halte Zoeterwonde vertrokken naar Scheveningen doch om 8 uren teruggekomen om de dame te halen met een rgtuig met twee paarden en voorzien van de nooflige kleeielf n de dame was zoolang bg den tuinder De Ien onderdak gebracht Zondag is byna den geheelen dag aajde automobiel gewerkt welke om halfnegen is vertrokken naar Den Haag na eenige malen als proef heen eil weer te hebben geredOp De machine was gehuurd en werd bestuurd door een knecht van de fabriek of den verhuurder VusT Een boerenarbeider in deze gemeente bevond zich verleden week in het veld toen by door een koe in de sloot werd gedrongen Het dier ging zeil ook te water en de knecht die een oogenblik onder net spartelende beest geraakte beleefde benauwde oogenblikken Nadat hg met groote moeite eindeiyk op den wal was geklauterd werd met behulp van nog een ander persoon ook de koe op t droge gehaald WoiKDSN In eene Maandagavond gehouden vergadering van de commissie voor de aanstaande lanwouwfeesten is besloten aan bet pogramma nog eene ringryderg toe te voegen met pryzen van f 75 1 50 140 130 f20 en f 10 Men verwacht hierbg met het oog op de vele prgzen een groote deelna HSEREN DASSEH vindt Ben bg A van OS Az Ud Tailleur Kl iw E 73 73 GOUDA Bears van Amsterdam Sletkn 81V s 14 AÜOUSTUS Vikr 83 NiDiMiiiD C rt N d W S Vi l dito diu dllc 8 9111 11 diio dito dito 3 98VaUbl Gou ll 1881 93 4 1001 lM lirj mg 1881 81 8 88 i Obl m papiar 1888 8 83 dito io ulier 18 8 8 lalt u L Obl met ooupoD 8 dito tiekM 8 l4 Sini iini 0l l BmnMl 18 4 4 88 i7 a 100 V 90V 11 9 Ill 488 10 804 1141 98 M 1 8 1101 a 10 91 114 10 V 184 185 1 lOO 11 18 I8IV4 97 av loofl 100 114V 141 l 8 108 74 7 V 104 87 til 481 180 f 110 108 108 9911 J 100 117V 117 101 841 dito Oeooni 1880 4 9S dito bil Botkl 1889 4 9 V dito btl Hop 1889 90 4 98 dito ia Kond leen 1888 8 ililo duo dito 18it4 8 lOl i SUSJ P r t lobuhl 1881 4 I7V Tvniiu Gepr Conr leen 1890 4 91 Ge iMoinf lerie D IM 1 Om leenm leTia C K u Zmii An Sep T oblg 189 8 IIMIOO OU Buil 80I1 1190 8 Vmrnjili Obl 4 onbiTi 1881 AvniEDUi Obhgetien 1898 3 Borrnoui 8u l Ie i 1894 8 NlD N Afr H n leli und Aniadib T b Hti CerUtceten Deli Hutaohappg dito Am Hrpotbeekb pnudbr 47 ColLllij der Vantanl und OJ Hypolhrekb pendbr 4Vi Kederlendn he bank eeud Ked HindelmMtHb dito N W k Pm Hyp b pendbr 8 Bott Hyfiotbeokb pandbr 4V Utr Hypothoekb dito 4 OoiTMl OwtHong bank aand Btiai Hypotheekbank paiidb 8 Ahiuu Kqnl hypsth pandb 4 Haiw L G Pr Urn rart a Nn Uoll M 8pooi Mij aand My tot Ktpl St Bpw aand Ned Ind Spwirwegra aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito lito 1891 duo 8 Iuul8poor l 1887 89 A Eobl 8 Zuid Iul 8p md A H obl 8 Pol n Wartehau Weenen aand BUIL ir Rn i 8p H4 obl 4 Dnlltelle dito aand ïaat w dito aand 8 Wanjt nonbr dito taS f Knrak Oh Atow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ajf SUKA nt Pao Sp Hij obl 8 Chio k North W pr O i aand dit dito Win 8t l eter obl 7 Denver fc Hio Gr Spni eert r a lllinoia Oentral obl in ttood 4 j LouiiT fc NaihtilliOert T aan l Uexico K Spw M Ie hrp o 8 Miai IC nia 4pCt prer aand N ïork Outai o fc Weet aand dito Poon Obio obllg 8 Oregon Calif Ie hyp in gond 1 Bt Paul Minn fc Hanit obl Un Pao Hoof lyn obig dito dito Une Ooi Ie byp O 8 OlNADa Oan 8outb Ühert r aaad V 0 Ball fc Na I0 h d e O Amaterd Omniboa Hy aand llotterd Tramire Haata aaad Kin Btad Auitordam aand I 8tad Boltenlam aand 8 Biuill 8tad Antwerpen 1887 I Stad Bniaael 18881 Hoxo Tboiaa RegnlltOeoelaob 4 Oomn 8tutaleanig 1880 8 K K Ooat B Cr 1S80 8 3PANJ 8tad Madrid 9 1888 Van V r B At po l mrl OPRUIMI G van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Pryzen D SAMSOM VERSCHEIDENHEID Een spookgeschiedenis Reeds maanden lang was het den inwoners van Konstantinopel opgevallen dat het in een der groote huizen achter Sofali Tschehsmee niet plnis scheen te wezen nauwelgks was het den eigenaar gelukt een nieuwen huurder te vinden of deze was binnen een week weer vertrokken zonder dat men de reden te weten kwam van deze overhaaste vlucht totdat ten slotte een alleenwonende oifde heer het hnis betrok Na Sen eersten nacht in het huis vertoefd te hebben kwam de nieuwe Ifewoner reeds op het politiebureta vertellen dat hy er niet langer wilde wonen want des nachts was hein een grgsaard in de gedaante van een spook verschenen die hem had ver zocht naar de politie te gaan ten einde daar te vertellen dat hg de grgsaard vermoord was en in den kelder op een verborgen plaats begraven De politie zelf wat bygeloovigin Turkge vond het geval merkwaariUg genoeg om het eens nader te onderzoeken en kwam tot de ontdekking dat de vorige bewoners allen om dezelfde reden het huis hadden verlaten Bg een onderzoek in den kelder van het spookhuis vond men het geraamte van den vennoorden man dat men evenwel liet W r het was Men meende dat het geval hiermede was afgeloopen en maanden lang dacht niemand meer om de spookgeschiedenis Ten slotte gelukte het den eigenaar een nieuwen huurder voor ign hnis te vinden doch na den eersten nacht itwam ook deze bewoner reeds met te berge gerezen haren op het politie bnrean vertellen dat het spook hem wan verschcnen en gedreigd had fclle bewoners der stadswyk zoolang te zullen verontrusten totdat zgn gebeente plechtig op de stedelgke begraafplaats was ter aarde besteld De politie had in dit werkje niet veel zin en de dingen bleven zooils zy waren Maar na korten tyd werd het bureau als t ware bestormd door bewtmere der wijk die dringend kwamen verzoeken het gebeente van den vermoorden man te begraven Eerst kwamen zy met vyf daarna mot tien en ten slotte met vyftig te golgk vertellen dat hot spook hun des nachts wae verschenen on hen gedreigd had hen geen nacht met rust te zuUon laten voordat hg goed en wel begraven was Tegenover deze ménsterdemonstratie gaf de politie zich gewonnen en de wil van ifcin oude guschiodde Dit is het saarachtige verhaal zooalsde Tnrksche blaaéi het in dezen komkommertyd opdisschen Het was te Groningen Hy had zes borrels genoten en geen geld om te betalen De kroeghoudster pakte hem de pet van het hoofd en daarop volgde het onvermydeiyke standje Nu zyn er altyd medelgdende monschen menseben die hnn goedheid zelfs uitstrekken tot drinkers en schenkers Znlk een man ontbrak ook bier niet hy kwam voorby gewandeld hoorde naar de toedracht der zaak en gooide een gulden op do toonbank opdat de vrouw haar centen en do bezoeker zvjn pet zou krygcn Terwyi de vronw bezig was geld terng te geven zei de man van de es Och meneer Inot t Wief maor zenven stuvers atbaoli n dan kan k nóg eine koopen ADVERTENTIEN Door een noodlottig ongeval overleed heden onze ondste Zoon in den ouderdom van 15 jaar en H maanden diep betreurd door Ons zyne Zusters en Broeder Allen die hem van naby gekend hebben zullen beseffen wat wy in hem verliezen D STIÖTER r M STIÖTER Ooms Gooni 12 Aug lH fl Voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden by het overiyden van onzon geliefden Zoon Broeder en Hebuwdbroeder den Heer HENRI va nu VELDE te Leiden betuigen wy onzen harteiyken dank Wed G V VA DB VELDE VA Cappblui OOHNi WITTE VA UK VELDE I P VAK D VELDE 8101 Gouda 16 Aug 1899 De ondergpteckenden betuigen bannen harteiyken dank voor de vele bljken van belangstelling ondervonden op hun SOston verjaardag Wed A VA DIK KLEIN DoKTuIn en P Vi REEDT DOETLAND Gouda 16 Aug 1899 H P VANWIJN6AARDE1I coifpeL r SPECIALITEIT in alle soorten HAARWEEEEN