Goudsche Courant, vrijdag 18 augustus 1899

Vrydag 18 Augustus 1890 38sfe Jaargang o 7968 m mmtmÊgm mmmgmr JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tcleféon t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer Centen Groote letters wordon lierekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefean Ro M De üif aye dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN AVONDSCHOOL TOOK AHBAC HTSU EDEM Inschrijving van Leerlingen De DIEKCTKUK der AYondBchuol vour AinbacbtsUcdcn maakt bekend dat bg op imaanéag a Uffuaiut a dea avonds van V tot 9 nor in het gebouw der school aan de Hontmansgracht zal zitting honden voor de InHchrJring van NIEU WK LKEBIjINUKN voor den aanstaanden carsa Om tot de laagüte klagse te worden toegelaten moet men eene verklaring overleggen afgegeven door het lioold eener lagere school in deze gemeente dat men in den loop van dit jaar dien school hoeft verlaten na haar tot het einde on met ymcht te hebben doorloopen Zjj dio zoodanige verklaring niet kannen overleggen ol tot ccne hoogere klasüe verlangen tl worden toegelaten moeten voldoen aan een EXAME N dat zal worden afgenomen op UOSUBUDAO 31 AUUVSTVS en VBIJDAQ 1 SBPTMUBBB a dos avond T nnr Ve IHrtcUur voomoemd B E SPIJKER GKVRAAG Een flinke Werkmeid tegen goed loon met ko t en inwoning bvi J vi UKEUWEN Hleekcr te Haastrecht nab j Honda Brieven onder No 247H aan het Bnrean dezer onrant ol zich te vervoegen aan boven taand adre TE KUUR TERHTÜND OE LATER een BOVENHUIS Adroa MARKT 58 A SLEGT btveeltnoh ua tot het lereren tm Zuiver Zeeuwsoli Tarwebrood ta een de K O NIBUWB HAVKN 28 Bekroond op dn Internationale Tentoonatalling an Uakkmij Maaldery en Kookknnit ta t Grmmhagt met een diploma Vergald Zilveren Medaille E CASSITO TANDARTS Turfmarkt 171 Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VBLIDAOS van I tot unr ZONDAÖS geen aproekunr IEMAND geheel door de natuur geneeswijw behandeld fn l ier t U is volgaarne bereid aan ujne hjtltmic natuurgcnooten die h verlangen uit dankbaarheid het adres op te geveti tóiev J Hekken Molenfc 15 Den Haag DelfIscheSlaolife Mil Opruiming van eenige Iste Klasse Rijwielen beneden inkoopsprijs Uitmuntende Rijwielen eigen Fabrikaat van a f 80 met een jaar siliriftelijkc garantie Geheel Iste Klasse met Bakkkb s of Echte Engelsche Dunlopbanden f 100 RUIME SORTEERING BENOODIGDHEDEN Acetyleenlantaams f 4 50 Gegarandeerde Buitenbanden van al f6 Gegarandeerde Binnenbanden f3 en 1 3 50 AcoibeteUnd W I D VAN RUMENAN Veerstal Gouda Bondi RUwlelherateller late Klasae Vraagt Uwen Bottelaar PRli M SMITS STOUT uit de Bierbrouwerll de 3 HoeflJzers BKEDA Het meeat smakelijke I Het meeat voedzame Het meeat ver iterkonde I Bestellingen worden aangenomen btj onzen Vertegenwoordiger den Heer HKNRI DUIJ NSTËE Markt mÊÊÊÊÊmÊmÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊmiÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊmÊÊiÊÊÊÊÊmatm Indien gy niet wilt hoesten gebraiki d allerwege bekroonde eti wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract mmik uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H 1 VAtH SK HAIIi €o Oenllaagrjollemicieni SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VA N VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN ft Co s Mellanthe ia liut beate middul der wereld ft Co Helianthe geuwat icinkboeit ft CO S Mellitlttlie geueeat zoowel ouil nia jong CO S Helianthe mag m geen buiagUEUi ontbroken ft C0 8 Meliantbe ataat roorttlurend onder Scheikundig toe icbt ft Co s Meliantbe belpt ouberroepelijk Co 8 HeliaDtbe a bekroond met Eerediplonia a CO B Meliautbe ia bekroond met Goud ft Co s Meliantbe ia bekniond met lürnT ft Co s Meliantbe ia verkrijgbaar in flaeouB van 40 Ciê TO Ctê en f I bj Firma tTOLl JT C Co Westbaren lUS Oouda D MIJSUIEa Kleiweg E 100 Qouda E U VIM MILD Veeratal B 126 te fhuda A BUUMAN Moordrtda J C BATBLAND Bot oop B V WUK Oudtaalrr M KOLKMAN Waddinmen a HOLLMAN Bodegrmm PIN KSE Nituinrierk o d IJ ui W J TA DAM Haaêtnchl A N ra ZESSEN Sdioonhoim r JAASLIJSSCEE TEBLOIINS K B I 1 UELEGENHEII DEK Vrye Vee en Paardenmarkten oh WOËNSDiu 18 OCTOBER en op VRIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA BH nlaatfiini der Loten zal do Iste rr B bestaan in eene OOMPLEETE BESPANNINO de andere In ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikclon LOTEN tji verkrijgbaar tegen f 1 Iiel Lol H voor 10 bij A BHU ÜMAl en Zrv LANGE TIENDEWEG y Kort ovenicbt oiuwr PrUsoourant SHEBBIE8 Pale en Gold Dry van al f 16 50 per 12 fless S RÜODE en WITTE PORTWIJNEN 16 MADERA S droog en zoet l i VERMOUTH la Turin J S t BODEGA CHAMPAGNE J T O = COGNAC A I 1 75 I 2 25 f 2 75 I 8 125 f 3 75 en 5 J Z SCOTCH WHISKY 2 25 fi CL S Per Fl Pet Ank 45 J I g S § LI8TRAC J V It 3 CHATEAU VALROSE 0 75 81 S S 5 St ESTËPHE ïf ÈS i St EMILION 1894 1 Iv 5 PAUILLAC 1893 nl Qi S S O 2 GRAVES Witte Bordeatu 0 80 34 15 O I SAUtERNE nï aT ZELTlNtapR Moezel t 0 90 37 50 g jg mS BOURGO¥ yÉ 1 De flesscbe Sn ir den prözen begrepen en worden 4 3 ets per stuk teruggenomen gBtj elke boeveclheid verkrijgbaar bij De Orma T XREBAS Gouda Middelbare School voos Handei en Administratie Dl im Bamlsislrail k Commiiaie van Toaileht de Hieven Mr M 1 C M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Ihr Mr A F DE SAVORNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTEB SEN Ud der Tweede Kamer L I 1 L DE RAM Mr W DE RIDDER Directeur derHaagsche Bank H P DE 8WABT Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Gravenhage Opening 1 September 1899 Voorbereidende ééniarige curmi voor jongens van omstreeks 15 jaar TweefarigeeurKuii tot oideiditig voor den Hiindel en tmer a driejarige zie Prospectns i or ejihele ExamenM Leerling Consul Ambtenaar by de GemeenteAdministratie of aan de regeeringsdeparte menten Voorbereiding voor d Htudle van het yotarlatit Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van 27j 4 uur Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne DiTKttur r TVimHTHM tbans nog Lceraar aan H B S en Gymn te ÜOHDHEOnT Een ware Schat Toor de ongelukkige alacbtofibra der ZeU ivlekking Onanie en gebe ine tiitipftU ia liet beroemde werk Dr Rt tau ELFBEW IRI HoUandficbe nitf itTe ibet 27 sfb Pr 8 2 gultleu Ieder die aan de Tenchrikkeiyke gerolgea vau deze ondeugd Igdt moet hei lexeu de oprechte leenug die het geeft redt jiuirlykB duixeDd van een zekeren dood Te Terkrggen bg hetVertagB Magazin te Leipcig Neumarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook iir lostz U en in eiken boekhandet in HoUand FEANSCHE STOOMVEEVESIJ ebeiiiisebe Wasscberfj TAK H OPPEMtlEIMEtt 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgui Hoofddep t voor GOUDA de Heer VAN OS Z 8peeialiteit voor het atooueu en verven van alle Heeienen Dteieggarderoben alwok alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet atoom o van placbe manteU veeren bont enx Gordgnen tafelkleeden enz worden naar dti oieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of treverld worden onichsdelük voor de getondoeid volgen taal bewerkt NBDEBLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Direetenr B BURGERS DEVENTER Model A zonder rem en schermen i 87 50 Model met 90 Model A 110 Model AA 126 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 155 LUXE ACATiNE 180 P S DAMES KETTINGEIJWIELEN op aUe prözen t 5 hooger klegenvooniiger J t DIRUITEI Giinda GtoüDA Druk van A BRINKMAM Z KElVIMtSGEf IXG INKICHTINGEK WELKE UIVAAR SCHADE 0 ¥ UIHDER KUNKBN VEROORZAKBH BURGEMEESTER en WETHOÜUERS van GOUDA i Gelet O de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van E Arends alhier om vergunning tot bet oprichten eener Koek en Banketbakkerij in bet erceel gelegen St Anthoniekloosler Wijk G Nos laó 127 taS Kadastraal bekend Sectie C No 349S Dat op Vrijdag i September 1899 des namiddags ten i s tire op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op do Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schriiYuren kan worden keunis genomen Cfouda den 16 Augustus 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaria BROUWER Bultenlandsrh Qvmlchi Labori heelt een beteren nacht doorge bracht fcF Na de opening der zitting van denkrygsraad vraagt mr Demange de terechtzitting tot Maandag te verdedigen men hoopt dat Labori dan genezen zal zgn Dreytns is en bljft steeds zeer kalm zijn gezondheid schijnt goed te zp Als redenen om bet geding te schorsen laat mr Demange gelden dat hü niet tegen ver één enkelen aanklager staat en dat er nog andere beschuldigers gereed staan om gehoord te worden De regeeringscommiss ariB Carrière antwoordt dat een verdaging tot Maandag zeer ernstig zou zgn nit een oogpunt van algemeen belang zelfs al mocht men aannemen jf dat Labori Maandag hersteld zal zijn De geheele wereld wacht op den afloop van het proces De zaak moet niet tot in het oneindige gerekt worden De verdediging is in goede handen ik acht baar zegt Carrière voldoende gewapend tegen de beschuldiging die het niet is De verdediging bestndeert de zaak sedert vijf jaren en ik heb het dossier pas sedert twee maanden in handen Ik vraag dat de terechtzitting worde voortgezet Mr Demange repliceert dat Labori later niet met vrucht aan het debat zal kunnen deelnemen dan op voorwaarde dat Iiij het FEVILLEIOX Uedeuksehriftea vao ea Telukioeker OF AHNIBAL DE VONDELING Naar het Framch DOOR W NUTTER ayi aZieda r iets wat we nog zien zullen ant woordde Raphael De twee jongelieden zagen elkaar een oogenblik I aan onbewegelijk zonder een woord te spreken ftls twee kampioenen die gereed jiijn elkaar aan te vallen en slechts aarzelen uit onzekerheid hoe dit te dpgn en eerst elkanders krachten willen meten maar daarom niet minder vast besloten zijn tot den strijd De markies verbrak het eerst het stilzwijgen lAh zoo zcide hij is dat iets wat wij tien zullen het is inderdaad iets wat we zullen zien en wat wc zeer gauw zullen zien bovendien Dat niet al lapg geschied is wat ik op het oog heb hebt ge aan uw nederigen stand te danken Dank den hemel dat hij u geen markies ot zoo iets deed zijn Gij zijt boekhouder ridder van rel ningen en balansen ridder van de droevige figuur een snippermand j ntraal Als ge dat niet waart dan had ik reeds lang gedaan wat ik nu op het punt sta te doen u door het gat dat in die ruit gemaakt is weer naar buiden te schieten en u k or mijn bedienden op gevoede verhoor van alle getuigen heeft bijgewoond Na beraadslaging leest de voorzitter een beschikking voor waarbjj met algemeene stemmen verklaard wordt dat er geen reden bestaat om de terechtzitting te verdagen tominder daar deze volgens het voorschrift der wet Code de Just Mil art 129 laatste lid niet meer dan 48 nnr geschorst kan worden zonder dat do behandeling ter terechtzitting geheef van nleuwsal moet beginnen De ond minister van justitie in het kabinet Dnpny 1894 95 ünérin wordt als getuige gehoord Hfl zegt niets af te weten van het fond der zaak maar slechts de omstandigheden te kennen Hy zou slechts zijn voor het Hof van cassatie afgelegd getuigenis kunnen herhalen De voorzitter zegt dat de enquête van het Hof van cassatie officieel slechts bekend is aan den regeeringscommissaris en dat de verdediging on de krijgsraad haar niet kennen De leden van den krijgsraad zitten hier als gezworenen bg de essiezenboven zg kennen de procedure niet Hg noodigt dus Unérin uit zich opnieuw te verklaren Daarna legt Ouérin getuigenis af Gnèrin verhaalt van de verdenkingen die in 1894 tegen Dreyfns bestonden en de motieven waarop de veldwinnende overtuiging dat hy verraad gepleegd had berustte met name op bet borderel wegens de g lgkenis van schrift op den aard dar geleverde stukken en op het dictee dat du Paty hem liet ondergaan Quérin spreekt voorts over den ministerraad van 1 November 1894 die met algemeene stemmen Mercier tot het instellen eener vervolging tegen Dreyfns machtigde Mercier liet zyn collega s enkel het borderel zien Hanotauz maakt eenige bedenkingen van diplomatieken aard De voorloopige informaties leidden tot verwyzing van de zaak naar den krggsraad Ik heb zegt Unèrin in dien tgd nooit hooren spreken over geheime tukken zg zyn ons nooit medegedeeld Ik heb er slechts kennis van bekomen tydens het proces Zola Nooit heb ik persoonlgk iets afgeweten van een bekentenis aan Lebrun Ronaud Mercier heeft ons daarvan geen verslag gedaan in den ministerraad De ond minister van koloniën Lebon üians als getnige voorkomend zegt over de voorzorgsmaatregelen welke hy ten aanzien van Dreyfus heeft moeten nemen dat hg niet zou aarzelen ze nogmaals te bevelen zoo het noodig mocht zgn Hg erkent loyaal dat de brief Weyler aan Dreyfns gericht een valsch stuk was aan welks echtheid hg had geloofd Lebon zegt dat Dreyfns tal wijze dergelijke aardigheden te doen afleeren Raphael trad onderwijl nogmaals op Emilic toe greep haar hand en zeide Mejuffrouw ik zal de eer hebben u naar uw woning te geleiden waar men over uw verdwijnen zeer ongerust is en gansch Parijs op de been brengt Het meisje scheen tot zichzeive te komen Zijbegon geweldig te beven Zij stond evenwel op Raphael gaf haar zijn arm en begaf zich naar de deur l e markies begon luid te lachen Waar moet dat heen boekbijhouder f Naar het stadhuis naar den burgerlijken stand Weet ge den kortsten weg f Die is door het venster de deur daar zal waarschijnlijk gesloten zijn En al ware dat niet dan was ze het toch Want het is zb i et oudig dat een kind het begrijpen kan dat gq er niet uit komt op die wijze Raphael draaide de kruk van de deur om deze ai mderdaad gesloten irik jpneende al dat ze dicht was de deur zeide de markies opstaande Le ciel medamne dacht ge dat ge zoo makkelijk doen kondt wat ge zeidet Men moet toch al heel gek zijn om zulk een ernstige zaak zoo licht op te nemen Hij ging naar een kast Hij opende dezelve Allerlei wapenen bleek ze te bevatten Raphael s oogen begonnen op het zien der raoordtuigen te schitteren Hij liet Emiite los Onhoorbaar sloop hij tot achter den markies die met den rug naar hem toegekeerd enkeUl wa vaa kladbrieven maakte alvorens zgn brieven te verzenden Demange vraagt hem of hy het zoo verwonderiyk vindt dat Dreyfns alleen op zgn vergeten eiland dagelgks zgn gedachten op schrift bracht Hg vraagt waarom Lebon hem dien valschen brief Weyler liet overbrengen na dien te hebben laten namaken en het valsche origineel voor zich zeil behield Lebon antwoordt dat men het origineel moest behouden Maar bg voegt eraan toe dat het bestuur den veroordeelde nooit een barbaarsche behandeling heeft laten ondergaan Ondervraagd antwoordt Dreyfns dat hiJ niet begrepen heeft van den brief Weyler beweging Op verzoek van Demange leest degriWer het reeds door de Matin openbaar gemaakte ofSeieelo rapport aan den ministor van koloniJn voor De lezing maakt groeten indruk Lebon protesteert tegen de partydigheid van de e stukken Men heeft my zegt hy nooit in kennis gesteld met de ziekte van Dreyfns Op de vraag van den voorzitter antwoordt Dreyfus dat hg niets aan dit verhoor heeft toe te voegen Ik zal niet spreken legt hy over het gmweiyk lyden dat een Franscbman een anderen onschuldigen B ranschman heeft laten ondergaan sensatie Jfet luide stem roept hy Ik sta hier om vMn eer te ver4adigen en ik al niet over yn Igden spreken Lebon gaat voort mot de redenen uit te leggen waarom hy meende geatftnge maatregelen tot bewaking te moeten nemen Hj noemt daaronder in het bgzonder de verschgning van een Amerikaansch schip in de nabyheid der Iles du Mahit Over den brief Weyler leide Lebon nog dat ook Picqnart aan de echtheid daarvan geloofde Eerst lang nadat die brief ontvangen was verkreeg Picquart de overtuiging dat het een valsch stnk was Lebon voegt eraan toe dat hy bevolen bad dat de brieven door Dreyfns aan zyn familie geschreven gekopieerd zouden worden en de origineelen bewaard Als er over de kladjes gesproken wordt die Dreyfns van zyn brieven maakte zegt Demange Ik verval wuariyk van de eene verbazing in de andere Maandag trad een getuige als aanklager op vandaag komt er een ander tot zyn eigen verdediging ons zeggen dat zyn geweten gerust is De lezing van het rapport aan den minister van koloniën maakt oen diepen indmk op het publiek Men meent te zien dat de oogen van generaal Billot vol tranen staan Lebon betwist in zyn nadere verklaring pens met den vinger onderzocht en eindelijk een degen uitkoos Toen sloeg Raphael beide zyn armen om hetlichaam van den markicb en wierp hem tot midden de kamer Voordat de markies zich had kunnen herstellen had Emilie s bevrijder zich van een degen voorzien Hij was thans niet meer ongewapend Hij was thans een gevaarlijke tegenstander Pas op boeketer bezeer je niet Ze zijn scherp dat s IV dingen i Het is mij aangenaam te vernemen dat ze scherp zijn zeide Raphael eenvoudig Dan ia er geen twijfel aan dat er geen bloed zal vloeien Maar het bloed dat vloeien zal is voor u van veel belang Ge moest er niet zoo lichtvaardig mee omgaan het niet zoo onbesuisd wagen De deur open heer markies en de toegang vrij goedschiks of met geweld Geen deur open heer boekknauwer niet goeds chiks en niet met geweld Dat ik sta na tedenken het is int aarzeling om mijzelve en mijn rang zoozeer te vergeten van u met zulk een edel wapen hier vandaan te ranselen Maar dewijlik geen stok zie zult gij voor ditmaal de eer hebben Hij naderde Raphael Deze zette zich in postuur Neen gij begrijpt me niet Ik ga niet met uvechten Bijvoorbeeld dat is te sterk vindtge zelf niet dat dat te sterk is Raphael bewoog zich niet Wat houdt gij het ding dat e daar hebt onhandig vast ongeveer op de wyte als een werk de echtheid van dit rapport niet maar er spreekt partydigheid uit dat stuk zegt hy De dokters hebben niet gewaagd van den ziektetoestand van Dreyfns Als ik daarvan geweten had dan zou ik bevolen hebben dat men ton aanzien van Dreyfns gehandeld had als tegenover iederen zieke Opzetteiyk en met een bepaald doel heeft men my voor benl uitgemaakt langdurige beweging Hierna spreekt Dreyfns de bovenvermelde woorden en betoogt Lebon de noodzakeiykgeid om gestrenge maatregelen tegen den veroordeelde te nemen Mevrouw Henry als getuige optredend verhaalt van de gevangengeming van Dreyfns door haar man die haar aanbeval niet over de zaak te spreken Henry wist niet van wien het borderel was Op een vraag van den voorzitter antwoordt mevrouw Henry dat haar man in den laatten brief dien hy voor zyn dood aan haar schreef met de woorden je weet in wiens belang ik gehandeld heb bedoelde in het belang van het land AU myn man een valsch stnk ifemaakt heeft zegt zy dan hoeft hy dat godaan wegens het dryven van Picqnart en om het leger in gevaar gebracht door de kwade trouw van zyn vyanden te redden Nooit heb ik iets gehoord yan brieven van Heary aan Esterhazy Hy het verlaten van het getuigenhek vestigt zy met harden blik luar oojf op den beklaagde Generaal Roget ala getnige optredende zet uiteen hoe yn overtniging van de schuld van Dreyfns gevestigd werd Hy spreekt over de bekentenis van Ksterhazy dat hy de schryver van bet borderel zon zgn Dat i een nieow feit zegt Roget sedert het arrest van het Hof van cassatie 1 Ksterhazy heeft nooit eonigen dienst bewezen aan het bsreau van den inlichtingendienst Zoo ja dan zou men het spoor daarvan vinden in de kasboeken Het is dus ook niet waar dat Ksterhazy het borderel schreef op bevel van kolonel Sandherr Dat is onaannemelyk De onthullingen van Ksterhazy verder nagaande zegt hy dat het evenzeer onwaar U dat het bureau van den inlichtingendienst ooit in botrekkuig stond tot den concierge van een ambassade Medeplichtigheid van Henry met Ksterhazy neemt hy niet aan Lang staat hy daarna stil by bet fameuse tooneel met Henry in het kabinet van den rechter Ilertnlus en legt uitvoerig zyn wantrouwen tegen Bertulns bloot Nadat hg over den concierge van de ambassade heeft gesproken zegt Koget Het is mogeiyk dat Ksterhazy nog eenige nieuwe verrassingen in petto heeft vOór het einde van het proces Zy zullen niet meer uitwor man zijn gereedschap ge gut toch geen plank doorzagen r Het oogenblik is slecht gekozen om te schertsen heer tnarkies antwoordde Raphael kalm en met waardigheid Üver drie minuten suit ge anders praten Als het lachen me tenroiniita niet belet te praten zeide de markies Ik ben er teker van dat zulks het g val niet zijn zal Nu don moet tk me maar eans vergeten Ik at zoo edelmoedig zijn je een weinig te kerven met dit eigenlijk voor edeler vleesch bestemde wapen Pas op pareer heer boek dit en dat pareeren 1 Onder het spreken deed dr markies een woedende uitval onder zijn blik van dien van den raukics al te wenden ving Raphael den stoot op viel tegelijkertijd uit en trof de markies even aan den arm Emilie de beide jopgclieden ziende strijden bedekte het gelaat met beide handen De markies keek zijn tegenpartij verrast aan Deze wederzijdsche uitval had reed van meer bekwaamheid in de schermktmit doen blijken dan de markiel onverwachten redder haj toegeschreven Hij had een nieuweling verondersteld linksch onhandig en onervaren hij vond een tegenstander even sterk als hij zelf misschien zelfs sterker Het was twjna niet te gelooven