Goudsche Courant, vrijdag 18 augustus 1899

naam Dreyfus voor in geen enkelen ontmoet men dien van Dreyfus Esterhazy f Over het stnk m canaille de 1 sprekende z gt Koget dat men in de correspondentie van een der militaire attaches den naam Dubois vindt maar met de letter D kon deze niet bedoeld zjjn want hij heatt nooit iets geleverd Na het heftig antwoord van Dreytns doet de voorzitter dezen opmerken dat hü hem het woord geeft telkens als een verhoor is afgeloopen en dat hg voort zal gaan met dit te doen gi iyk totnogtoe De zitting wofdt verdaagd tot morgen ochtend half zeven Het publiek ontruimt de zaal zonder dat er iets bijzonder voorvalt By het uitgaan is de Avenue de la Oarde geheel ontruimd door bereden artillerie Utt gewone pnbliek van de jnai d l Dniversitè uit voorstanders van Dreyfus bestaande heeft zich in de op deze kade uitkomende straten begeven Er worden goen kreten geuit maar do artilleristen en de gendarmes hadden bevel ontvangen samenscholingen uiteen te drüven waarvan een kleine botsing zonder beteekettis het gevolg geweest is De nasporingen naar den dader van den aanslag op Labori zyn vruchteloos gebleven Men beeft naar Pargs geseind om inspecteurs van den dienst van Cochefert recherche te zenden Verspreide Berichten Kkasxeuk Terwgl eergbiteravond een groep antisemieten in den foubourg St Denis te Pargs stond te praten riep een jonge man die voorbykwam Veg met de jezuïeten De anti semieten omringden hem en dreigdon hem met hun stokken waarna de man 5 revolverschoten op hen loste die drie aanvallers ernstig gewond deden neerstorten De man werd gearresteerd bet is een anarchist Georges genaamd Omtrent den aanslag op mr Labori wordt nog medegedeeld Mevr Labori was met haar man op weg naar het Lyceum toen zü bemerkte dat zg haar tocgangskaart voor do zittingen van den krygsraad had vergeten Zy keerde naar huis terug en had haar echtgenoot weer bgna ingehaald toen de moordenaar op Labori schoot dio neerzeeg Zg snelde haar man te hulp met Picquart en Oa t die achter haar liepen on verleonde hem de eerste hulp daar geen der voorbügangors geneigd scheen iets voor den gewonde te doen Ken die te hulp kwam ontstal hem zyn papieren Picquart zette don moordenaar 3 K M na op oen afstand van 10 moterA van hem verwüderd doch vergeefs Labori zeide tot BecIds die naar hem toegegaan was Het komt er niet op aan ik zal misschien ster ven maar Dreyfus is gered Tulcs Uuèrin en do zynen zitten nog altgd opgestoten in hun vesting in de Kue de Chabrol Do minister president Wslde kKousseau heeft na een onderhond met den prefect van politie L6pino op het laatste oogenblik besloten geen geweld tegen Gufcrin te gebruiken doch do antisemieten eenvoudig oS Spo rwegverWDdln en rael OlÜA Zomerdle J89 AaoKevaDgeo 1 Mei W un Greeowlch OO0D4 ROTTIB0iSlTi nm 84 10 4 U U n n 18 18 18 48 1 88 8 11 8 88 8 48 8 88 18 7 14 l 1 1 7 14 1 88 11 8t 11 88 11 48 11 81 18 88 I1 M M 1 18 11 18 1 u k küWl W o J i zo i Ji Di 0TT 1ID 1I 900DA ri M g t 11 S7 18 48 n lojo 8 f 10 08 I 10 16 10 88 68 10 88 10 4 8 40 88 10 1 10 8 10 88 10 48 10 01 10 17 l i4 7 18 7 87 li K 11 88 J S8 8 40 2 t ióo 6 S B8 8 18 11 84 If OS 18 84 l S 4 8 88 7 4 8 08 8 14 llUn I 8 Urn tr b ttl W It llrtlrt o 4 1 P b p i O Hdlitoto y r UUDA Ot N HAAGrn WM 10 1 11 16 11 18 1S I 1 08 1 0 8 U 8 48 4 18 4 86 6 86 K 48 18 7 11 11 80 1 18 8 0 11 41 IM è U w t 11 88 I f l S i t I rf 10 4611 46 11 18 46 1 80 1 48 8 48 4 16 4 46 6 87 6 88 8 16 48 7 4S 7 8 7 6 8 80 8 1 18 10 18 10J8 10 40 lUd J u 10 18 J M lm 10 87 C 10 8 8 08 8 41 8 48 8 l 0 10 44 10 88 11 07 11 4 M 87 10 88 o U U A A MSTESOAM in ni ioa K 8 8 00 8 17 88 10 10 10 57 IS Ot 1 13 8 8 88 4 O 6 18 s c 1S 1 88 8 16 8 88 0 6 10 60 11 OÓ AnuLW 8 01 8 63 8 06 1016 10 4 18 48 li 87 8 00 3 88 4 16 4 57 00 S7 578 16 OOIO OJ 0 1010 4S 187 1 68 AniLG 8 V OS 8U 10 80 11 0 1 08 1 1 8 16 8 41 4 80 6 18 8 18 7 18 8 80 1S 10 8 10 88 11 00 11 68 18 07 48 1U U 11 87 11 86 1S I 1 86 S 4E 3 00 4 00 4 80 4 46 6 8 1 7 06 7 48 7 i S 66 48 10 8U M8 ï 10 17 1 41 4 8 8 1 4 4 i ÏM O i lO Sl 1 66 4 40 tM W 10 08 Mo 8 18 ln 4S S 0 4 61 8 J 10 18 II I4 S 7 81 7 41 S l v 0 87 10 18 10 14 II 18 08 li 97 8 17 I48 S74 7 8 08 8 18 8 008 60 7 87 WO 8 88 8 10 86 U n Ici u UaN ut 6M la ü B iii il i too 4 ig Bnmtalw AM ttriM my ri Ulnn nji 1 I t H 1 l nm 11 40 8 80 S 17 4 8 8 SJ 8 48 S S4 1 1 8 08 S 50 6 04 o I A10 87 18 00 11 14 11 88 10 81 11 48 IM i 07 1 1 t 85 7 740g 8 46 1 18 8 01 M 8 8 8Ó 8 16 8 81 4 45 1 85 7 r8 S IO 86 8 46 i W 1 48 8 60 7 86 66 80 10 0011 80 18 18 1 40 8 46 Émt I 3 80 3 46 6 0 88 60 7 30 8 86 u 40 f OO Hl w 7 17 7 34 g 18 8 48 10 19 10 48116111 8 1 84 38 4 17 VrI 4 88 6 47 7 88 7 81 8 14 li iMsil lO 7 r 8 88 8 68 u jg 8 si 88 7 61 8 80 8 4 8 80 10 16 10 88 11 38 18 08 1 87 3 08 8 80 S t 4 48 6 88 4l t l S 7 68 ll l 10 00 S H S S H 8 14 10 88 11 86 18 87 4 88 7 8J 4 5 30 Ï OJ S 8 10 4 l 8 4 8 7 87 4 6 60 7 17 7 8T Mi 8 00 8 88 M 10 88 11 10 18 11 18 81 8 08 8 0 8 68 4 48 8 M 8 10 7 18 7 88 8 88 lO tl lO U ken dan bet vorige I Rogijt did voortdurend zjjn bUltkon naar 1 dsn beklaagde rieht aU om in di ni ixigen 1 den indmk door zDu gi tnigenis a waar 1 reqauitoir up hem tvweoggebracht te leze Kcbfint zeU in heftige gemoedsbeweging 1 Nadat bg het over Bertalns gehad bcel I wordt do zitting gOHChomt 1 Uednrendo de gebt i le pauze ziJn Janrè Picquart en Uavct in druk gesprek met e 1 kandtr I Hereier en majoor Lantb gaan de weduwe Henry aanspreken 1 Na do pauze zet generaal Roget zyn g 1 tnigcnis voort Hg spreekt over de stukke 1 die bjj Marguerite Pays in beslag zijn gen 1 men Van het bordorul zegt hiJ dat iJreyIns 1 xün band erin verdraaid hooft Men zal de getuigen hoeren die het zakelgke bewijs n 1 len leveren dat het borderel in Oreyfu 1 handschrift is 1 Boget is zeer ontroerd H j spreekt van 1 de nota die Dnitschland verlangde olachoun 1 het Duitsche gezantschap zeer goed wis 1 dat de stukken in zijn gebouw gevonden 1 waren Oecn van de stukken die hü gezien 1 heeft slaat op Kstcrhazy behalve het leti I bleu dat Picquart ontdekt beeft Koget I begeeft zich in een lang betoog om aan te 1 toonen dat het stuk Ce canaille de 1 I op niemand anders dan Dreyftis kan slaan llroyfus baalt de schonders op Wat zijne schuld bewijst zegt Koget is dat men in elke paragraaf van het borderel de sporen I van zijn verraad vindt Alleen Dreyfus kende bet plan van de bcdokkingstroepen Esterhazy kende bet niet Boget verzekert dat Dreyfus in lM drie kaarten heeft geteekend waarop de concentratiepunten aangegeven stonden Dreyfus beeft de schietbandloiding in banden gehad wat hg ook ontkennen moge Eoget tracht verder aan te toonen dat Picquart zich van bedriegijjki middelen bee t bediend om voor Dreyfus een anderen schu dige iu de plaat te stellen Hü beeft 100 000 francs uitgegeven om een onschuldig officier te bewaken De verdediging ontkent Hü verwijt Picquart een stnk dat voor Dreyfus bezwarend was vernietigd te hebben Koget in vermoeid en ztjn getuigenis wordt afgebroken Op een vraag van den president zegt Dreyfus Het is ontzettend Klken dag rukt men mü hot hart uit en ik kan er niet op antwoorden Het is een vreesoiyke martoling die men oen trouw oUlcier laat ondergaan De zitting wordt opgeheveg Men merkt op dat Dreyfus ze r bleek ziet Hij schijnt aan een hevigen toorn ten prooi it m 8 88 01 4 8 18 8 1 C8 t l 7 80 7 81 1 1 door 7 87 7 84 I 7 41 80 7 10 luuda Moonli kl liauwnlrtckOsiMlU Eoltiirdiiii H RotterdlmD P Rollerdm B l lUm l Dlia li t W 8 48 Bottardun Baan Rottaidun D F Bottanlsm H Oapelli Klanwnkark Moordndit ad 4 48 4 88 1 04 t Il 8 17 8 41 8 8S 0 14 8 80 7 86 8 0 8 48 8 4 8 S 00 7 48 B 1 0 8 81 8 07 8 81 lO Sends SSmDbuiMD MmrkkiMlIa aotUrmearZagwMrd Voorburg Hh 6 41 06 0 7 80 7 46 j H Toorbnrg ZMtorm eafsiik OmUs in Humo lUtnin 84 7 60 88 6 80 6 88 8 48 8 08 Uoad Oiidaw WmrI Vlneki l iwht U tir liMl Oudtl Ilouds Na over het borderel gesproken te hebben veegt Kogel dio boe langer boe zenuwachtiger Bchgnt zich herhaaldelijk mot den zakdoek het gezicht nf en telkens ziJn getuigenis afbrekende brengt hiJ een glas water aan den mond en drinkt mnt lange teugen Htj verklaart daarna dat biJ geenszins do goede trouw in verdenking wil brengen van de getuigen die vroeger geboord zijn maar dat bun verklaringen aan critlek knnnon worden onderworpen Hg spreekt dan over het Duitsche briefje en over de agenten A en B Hehwartikoppon en Pnnizzardi die btjna lederen dag gezamenlijk werkten Uy haalt een gedeelte aair uit een tusschou hen gewisselden brief daarin komt tweemaal de t arretteeren als zü het huis verlaten De Bne de Chabrol is nu geheel afgezet door politie en militairen niemand mag passeeren ook het rgtuigenverkeer is er gestremd Drie personen vrienden van Guérin die eergistermorgen met revolvers en bglen gewapend het huis verlieten werden ingerekend Op het dak van de vesting heelt CJnérin een driekleurige antisemitische vlag laten hgschen waarop met witte letters staat Krankryk aan de Kranschen Kergistermorgen opende Gnérin een venster en vroeg couranten die hem uit naburige vensters werden toegeworpen Daarop volgde een broodje een dame wierp een pak sigaren naar binnen en zcifs een mikertje bloemen gewerd den antiscraitischcn held die minzaam door het venster dankte I NOOEWÜOES De kapitein van het visschersvaartnig Cecelia dat te TromsB uit Groenland is aangekomen deelt mede dat hg de expeditieNathorst op het eiland Sabine 75 graden N B heeft ontmoet De expeditie had nog geen spoor van Andrée ontdekt en was op het punt haar tocht naar de Williams baai voort te zetten Itauï De Cosmos catholicus een nieuw tgdscbrift dat in drie talen Italiaanscb Franscb en Hpaansch op bet Vaticaan wordt gedrukt deelt in antwoord op een vraag van de Italiaansche conservatieven mede dat de Heilige stoel nooit zal toestemmen dat de Katholieken met de conservatieven zullen samengaan en dat verzoening met Italië onmogeiyk zal zün zoolang de Volkomen onafhankelgkheid van den paus als wereldiyk vorst niet zal zün erkend OOSTEHHUK UONOABUE Nader blgkt dat Morsetig die aan het ministerie van spoorwegen jaarlgks 2800 gulden verdiende doch met zgn talrgk gezin met groote flnancieele moeilgkhoden te kampen I had en diep in de schuld zat het nieawe mobilisatleplan heeft gestolen en er PrzyboI worsky een afschrift van gaf Deze ging er I mee op de vlucht zonder Morsetig de 200 I gulden te geven die hy dezen namens de I Fransche regeeriug had beloofd Prybitzor I een officier van den goneralen staf die met I Przyborowsky omging is gearresteerd BINNENLAND Daar het verbod om in niet rookcoopés te rooken nog herhaaldeiyk wordt overtreden heeft de Exploitatie Maatschappy haar personeel opgedragen streng de hand te honden aan het voorschrift om by overtreding Van dit verbod steeds proces verbaal op te maken 4 48 4 88 8 08 i 0 8 18 8 40 4 4 48 4 04 4 18 4 37 4 47 4 84 8 ni 8 07 8 08 1 44 8 88 1 84 8 01 8 08 8 14 8 85 Ml H 1 47 6 05 8 46 8 l 7 10 14 7 18 S 48 88 40 7 8 6 1 r 11 00 10 88 10 48 lO X 11 18 11 8 begunstigd door prachtig weder liet het fregat Atjeh eergisterenmiddag te 2 uren ter roede Tessel het anker vallen begroette met 15 schoten de admiraal en de vesting en kwam des avonds te 1 uren op de haven van Nieawediep Duizenden menschen bewogen zich langs den havcndgk om het trotsche zeegevaarte te zien binnenkomen dat steeds een indrukwekkend gezicht biyft vooral zooals no wanneer de halve equipage in het want entert om onder een driewerf hoera de menigte te begroeten Vad Naar wy vernemen zullen er door den minister van marine maatregelen genomen worden om in het incompleet aan machinisten te voorzien o a door voor het volgend leerjaar 19001901 voor toelating tot de machinis tenopleiding belangrük meer plaatsen open te stellen Z Exc de Öouv Gen van Ned Indi luit gen W Rooseboom is eergisteren met zün echtgenoote de gast geweest van HH MM de Koninginnen op Het Loo De nieuwbenoemde Gonv Gen beeft daar in handen van H M de Koningin den eed afgelegd Gisterochtend zgn de heer en mevr Rooseboom weder in de residentie teruggekeerd Glemen de Berichten Te Maastricht zgn eergisteren op klaarlichten dog ten huize van een advocaat 6 zilveren lepels en 6 dito vorken gestolen door een onbekend man die voorgaf den rechtsgeleerde te moeten raadplegen De dienstmaagd had hem eenige minntgn alleen gelaten en hy had die gelegenheid waargenomen om den diefstal te plegen en zich te verwydercn De vreemdeling die eergisteren te Maastricht diefstal van zilver pleegde is gisteren door de politie aldaar in een logement aangehouden Hg noemt zich Riewcndt is 23 jaar oud kellner van beroep en te Riga geboren Het gestolen zilver had hy reeds to gelde gemaakt Te Woldendorp Gr hebben de portretten van H M de Koningin welke tydens de itthuldigingsfeesten in het vorige jaar door den Commissaris der Koningin in Groningen aan den burgemeester ter uitreiking aan de schoolkinderen werden gezonden hunne bestemming nog niet bereikt tengevolge van oneenigheid onder de leden der feestcommissie Men meldt uit Amsterdam aan de N B Ct 10 8 10 87 U U 8 17 8 9i i 8 6 t 8 80 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 7 88 8 0S 8 10 8 17 8 8 10 47 10 88 7 40 8 17 8 87 8 84 8 41 47 8 18 8 80 Een brutale diefstal is gepleegd op een der kantoren alhier verwant aan den elfectenbandel Een negentienjarig jongmensch G in dienst by den heer A de Vita werd van diens kantoor in de Warmoesstraat uitgezonden om een wissel groot f 580 betaalbaar aan de provinciale hypotheekbank te s Gravenhage te bezorgen aan de Ontvangen Betaalkas alhier In plaats van den last van zgn patroon op te volgen toog G met den wissel naar Den Haag het beter vindende het geld daar in ontvangst te nemen Dit gelukte hem Toen hy naar het oordeel van den heer de Vita wel wat lang op zich liet wachten werd by de familie navraag godaan en nu vernam de patroon dat zyn bediende uit de stad was Nog verdacht hy Ö niet doch deze verraadde zich zelf en viel woldra in handen van de politie Hg trok met het geld van Den Haag nalir Botterdam landde aldaar in een café chantant aan en maakte daar grove verteringen met eenige zoogenaamde vrienden waarvan er een de kans schoon vond om O nog op den koop toe van zün horloge te ontlasten De eigenaar van het café waarschuwde de politie die G met de overgebleven vrienden naar het bureau bracht waar nog ongeveer de heBt van t geld in zjn bezit werd bevonden Heden wordt de bediende naar Amsterdam overgebracht om met zgn patroon te worden geconfronteerd Deze oplichting heett kunnen gebeuren omdat de patroon naar men ons van bevoegde zyde mededeelt Vrgdag aan zgn bediende den wissel onder couvert ter hand stelde om dien by de Ont vangen Betaalkas te bezorgen En aangezien bet Zaterdag daaropvolgende benrsvacantiedag was vond de patroon niet voor Maandag gelegenheid van de zaak kennis te nemen waarvan de politie hem inlichtte Men meldt ons nader dat de drie jongelieden in Den Haag samen een paar dagen goeden sier hebben geslagen van dit geld Zg allen bevinden zich nu in Rotterdam in arrest Men herinnert zich het geval van den man 4ie in het Kanaal van Suez aan boord van de Koningin Regentes van de My Nederland een kistje met f 49 000 overboord wierp en daarop zelf naar land zwom in de hoop bet gestelene later weer op te halen De man met name C de B werd te Port Saïd gevangen gehouden Eergisteren is hg met het stoomschip Java van de Maatschappg Nederland hier ter stede aangekomen en ter beschikking gesteld van den recbter commissaris De man was hofmeester van do officieren ongehuwd en woonachtig te Amsterdam in de Oostenburgervoorstraat N v d D Tegen het eind van deze of het begin van de volgende week wordt verwacht dat in den Hortus Botanicus der ryks universiteit te Leiden in bloei zal staan de Agava Americana dusgenaamde 100 jarige aloë De stengel uit het hart van de plant opgeschoten en waaraan zich ruim een lOOtal bloemknoppon vertoont bad heden eene hoogte bereikt van 5 26 M Op 15 Juli was die hoogte 3 43 M zoodat de bloemstengel gemiddeld dageiyks ruim 0 06 M in lengte toeneemt In het Hollandsojje Spoorstation te s Hage had eergisterenmiddag het volgende grappige voorval plaats Een man die tot reisroute had van Botterdam naar Schiedam vergat in laatstgenoemde stad uit te stappen en stoomde door naar Den Haag Wat nu te doen Fluks in den bagagewagen van een gereedstaanden boemeltrein naar Rotterdam gestapt in de stille hoop dat hy aldus ongemerkt in Schiedam zon kunnen komen Hg zttt een poosje in den wagen toen er beweging kwam in den trein Gelukkig hoor er was niets gemerkt Na eenige oogenblikken rydehs hield de trein weer stil en bevond de clandestiene passagier zich op het rangeerterrein De bagagewagen waarin hg gekropen was werd afgehaakt Vad De correspondent der N B Ct te Batavia seint onder dagteekening van gisteren Het 17e bataljon is op weg gegaan naar de V Kota B Rechtszaken Tusschen e n kastelein in een herberg te Nieuwpoort en een beschonken bezoeker dier rariohting ontstonden onaangenaamheden over het breken van glaasjes door dieli bezoeker en het betalen van schadevergoeding deswege De kastelein zon toen den bezoeker van een trap afgeworpen of festoeten hebben althans op zó6 onvoorzichtige en roekelooze wyze hem van de bovenverdieping vanzgne bekl s woning langs de trap naar beneden gebracht hebben dat die bezoeker van de trap is gevallen en ten gevolge daarvan ernstig aan het hoofd is verwond bedlegerig is geworden niet zooals onder gewone omstandigheden kon slikken en spreken en geruimen tgd niet in staat was zgn beroep uit te oefenen Wegens mishandeling zwaar lichamelgk letsel ten gevolge gehil hebbende door de rechtbank te Dordrecht tot S maanden gegevangenisstraf veroordeeld kwam de kastelein daartegen in hboger beroep bg het Cechtshof te s 6ravenhage waar de zaak en diende Negen getnigen werden gehoord Beklaagde beweerde niet het opzet te hebben gehad de bezoeker van de trap te duwen en dat de val van den man aan een ongeluk is te wgten Advocaat generaal mr Beitsma verderde bevestiging van het vonnis der rechtbank van oordeel dat bet bedoelde opzet wel degelgk bewezen is Hr J U Kens advocaat te Dordrecht trachtte de aannemelgkheid aan te toonen van de door bekl gegeven voorstelling en concludeerde tot vrgspraak Uitspraak 23 dezer STADSNIEUWS GOUDA 17 Augustus 1099 De volgende adressen zyn verzonden Aan Hare Majesteit de Koningta Geeft met verschuldigden eerbied te kennen het Bestuur van de Afdeeling Gouda van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Dat in eene onlangs gehouden algemeene vergadering is besloten van bovengenoemde vereeniging aan Uwe Majesteit sympathie te betuigen met een door het centraal bestuur van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbqnd bg i we Majesteit ingediend adres in zake pensioneering van werklieden t Welk doende Het Bestuur vooenoehi Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal Geeft met verschuldigden eerbied te kennen het Bestuur van do Afdeeling Gouda van het t Welk doende Het Bestuur van de Afd Gouda van het Alg Ned Werkl verb Door de politie alhier is heden op de Markt aangebonden zekere J B verdaeht van diefstal van 8 konynen en een paardentnig Onze vroegere stadgenoot de heer C J do Rnwe slaagde heden te s Gravonhage voor het examen Fransch Q o Door den heer G IJsselstgn agent voor Nederland is by een viertal winkeliers alhier verkrügbaar gesteld Antiscptisch Mondtinctunr van den tandarts E C assuto Onmiddellgk hebben wij er een proef mede genomen en kunnen ieder aanraden het aan te schaffen on te gebruiken het vertrischt den mond en laat een aangenaam gevoel na Gisteren zgn te s Gravenhage 0 n geslaagd voor het examen Fransch 1 0 do hoeren J J Wensveen van Haastrecht en J K V d Veen van Krimpen a d IJsel Bg Koninkiyk Besl zgn benoemd tot burgemeester der gemeente Benschop Hoenkoop en Polsbroek R van Bensekom secretaris dier gemeenten en tot burgemeester der gemeente Willeskop J F B van Hasselt burgemeester der gemeente Montfoort In de Leidsche Kamer van Koophandel was ingekomen een missive van de directie der Leidsche Stoomboot Maatschappg de Volharding de tusschenkomst der kampr inroepende ter bevordering dat bg het behandelen der concessie en subsidie aanvraag door de Maatschappy tot Exploitatie van Tramwegen voor de tramlgn Gouda Boskoop aan die Maatschappg de verplichting worde opgelegd de Gouwe te overbruggen met eene brug welke in gesloten toestand eene doorvaarthoogte heeft van minstens 4 M daar immers zonder zoodanige bepaling de bouw van de trambrug den treurigen toe stand zal bestendigen en verergeren door de spoorbrug in het leven geroepen voor stoombootöa en beurtveeren Besloteq ter zake in don boven aangegevenzin een adres te richten tot den ministervan waterstaat De beer J D Evers zendt het volgende ingezonden stuk aan het Vaderland Donderdag 10 dezer reisde ik met trein 22 88 van Utrecht naar Den Haag Ik had plaats genomen in een rgtuig Ie kl gemerkt M 420 in de halve coupé compartiment 1 F met uitzicht naar voren Terwijj ik in den rechtsche n hoek zat te lezen hoorde ik even vóór het station Gonda ongeveer op het o ogenblik dat de rem werd aangezet een vrü hevigen slag Tot mgn schrik zag ik dat de ruit vanhet linksche voorvenster was doorboord meteen kogel nagenoeg 10 centimeter bovenden onderkant van het raam Het ovale gat blgkbaar van boven naarbeneden ingeschoten had de wgdte van ongeveer 5 4 6 milrfmeter de mit was rondomhet gat straalsgeVyze gebarsten terwgl desplinters op het kussen en op 4en vloerlagen verspreid Had ik op die plaats gezeten dan zou de kogel mg hebben moetentretleii v Te Gouda verzocht ik een der condncbsurs den stationschef te willen roepen Ik wees den chef op net gebeurde met verzoek de splinters te doen wegnemen zoo mogelgk den kogel op te zoeken en van een en ander proces verbaal op te maken ton einde de justitie er mode in konnis te stellen De chef bepaalde zich er toe myn naamkaartje te vragen er by voegende dat de zaak aan het station alhier zou worden onderzocht waarop de trein vertrok Daar ik tot heden hoegenaamd niets vaneenig onderzoek door de SpoorwegMaat schappg of door de justitie heb vernomen enzich niemand bg mg heeft aangemeld omeenige inlichting te ontvangen meen ik ditgeval niet met stilzwggen te kunnen latenvoorbijgaan en wensch ik door middel vanuw blad deze laaghartige daad ter openbarekennis te brengen waardoor wellicht eenonderzoek naar den dader zal kunnen wordeningesteld Naar mgn overtuiging moet het schot gevallen zgn uit een bovenverdieping van een der woningen in de onmiddellgkc nabgheid van het station daar de kogel anders onmogelijk het Vaste voorvenster van de coupé zou hebben kunnen treffen Stolwuk Door den Baad dezer gemeente zgn de geloofsbrieven van de herbenoemde leden C l roon N Zyderlaan en T Dekker onderzocht Daar geen geschillen aangaande dio geloofsbrieven of de verkiezing zelve zyn ontstaan en zich omtrent de toelating ook geen bedenkingen of verschil van gevoelen heeft voorgedaan is tot de toelating besloten Krihpes a d IJsei De door den Ge meenteOntvanger alhier aan Burgemeester en Wethouders aangeboden rekening der gemeente over het dienstjaar 1H9H bedraagt in ontvangst f lS U5 fil in uitgaaf f 15485 49 alzoo sluitende met een batig slot van f 3420 12 Wabbisxvebh Zondag j 1 verbond Ds W Zyistra alhier naar do Ned Herv kerk te Resteren overgekomen zich aan zgne nieuwe gemeente met eene rode die Hom 10 20 en 21 tot grondslag had De bovestiger Ds J Kok van Ophensden had tot tekst Hebr 13 17b Beide plechtigheden werden door een talrgkc schare bggewoond Capelle o d IJsEL Het ingang van 1 September a s zal het Rykstelefoonkantoor alhier voor het publiek geopend worden INOSZONOBN Het hoofdartikel getiteld iZondagsrnst gelezen hebbende in Het VolksBlad Nieuws en Adv blad voor Gouda en omstrekon en waarin eenige ambachten en bodrgvcn opgesomt worden bv machinisten brievenbestellers koetsiers enz welke van do Zondagsrust niet kunnen genieten doch mg is wel een ander geval bekend nl een predikant moest oen benrt vervullen op een andere plaats en laat zich per vigclant of rgtnig daar heen vervoeren op Zondag en ook terug Mg dunkt als een predikant alhier een benrt moet vervullen te Recowgk Moordreht of ander dorp op een afstand van 1 uur gaans kan dat wel per voet worden afgelegd Hier wordt wel degelgk mensch en dier op Zondag in het werk gesteld Ten 2e wat moet een melkboer dn Zondags met zgn melk doen f Do Itoeten moeten toch op Zondag evengoed gemolken worden als op een werkdag en als i o al de klanten de melk op Zaterdag nemen ook voor den Zondag dan zonden die melkboeren op Zaterdag wel melk te kort komen en wat Zondags gemolken is niet kwgt kunnen raken De melkboeren kunnen de melk die op Zondag gemolken is wel koken doch op Maandag niet meer verkoopen daar gekookte melk wel langer goed biyft doch bg zulk weer als wg nu den laatsten tgd hebben toch ook bederft U dankend voor de verleende plaatsruimte hel ik de eer te zyn Mynheer de Redacteur EEN OPMERKER FOSTBRiJ e3isr Lyst van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand Augustus 1899 en terug t verkrggen door tusschenkomst van het Postkantoor te Gouda Verzonden van Gouda Kl V de BI No 1057 P P B Jansen Amsterdam Piet Vergeer Reenwyk Albert Bcrendaen Arnhem Brouwer Oudewater W van Gaaien Montfoort A de Graal Haa strecht J Verheul Amsterdam Laflem Koplstraat No 202a te f Mej A Schroon utrecht Wed van Hoeven Hardinxveld A van Vlhardingen Passeefderlaan 49 t De Direc v h Post en Telegraafkantoori M C HBNNEQUHJ BnrcerlUka Stand GEBOREN U Aug EsteUa Betsy ouders J Bood en H van Aalst Adriana Johanna ouders G H Spgkerman on J M vin Hoff 15 Johannes odders J Visser en V M Lissendorp 16 Ajina Catharina Maria ouders P van der Pol en A C Daalmans Jacoba Catharina ouders M van As en C van der Post 17 Petrus Johannes ouders L W P van Kersbergen en J Kriek OVERLEDEN 16 Aug A M Buisman 6 m T M Verkerk 2 m O M van Willigen 1 j 6 H Remün 4 m GEHUWD 16 Aug D Teenwen en G vanBalen H Wiezer en H Etjkhoff J van den Heuvel en P de Beus M Q Begeer en J L van Ryswyk W Mareoen M L Hogendoom L J Boparon enJ van der Linden J Reurings en P Smit J T van der Geld en P Dernee D J Drogt en G van Wingerden W J Hardyzor en P W de Jong I li l De rootsle kenif en llaiile Nouve nié s ii HSEREN DASSEN vindt men bg A van OS Ai Md Tailleur Kleiwfli K 73 73 GOUDA Irlephnnu o il Beurs vaii Ainslerdam 8lotkn lit 8 II AUdUSTUS Vrkrz 8 100 s ♦ 8 6 i 61 101 57 8 i U 811 486 6 108 804 1641 6 NlDIOLAXD Üart Nxt W 8 8V1 8IV4 dito dlW dllc 3 I 8I dito dito dito 8 HaHO S ÜU O iu ll l881 84 lTAliIB In etirgTiOK 1888 81 5 OoMisiu Obl In pipier 18 8 6 dito la iilriirl8S8 6 PoaTVOAL Obl mot ooupon 8 dilo tiokcil 3 RoiUJlD Obl Binmal 1B 4 VJ dilo Omohi 1880 4 diioUiRoihi last 4 dito bij Hop 188 0 4 dito in itoud lwD 1818 dito dito Hilo I8S4 6 8rAHJS PariMt lohuM 1881 4 TotzsM Oapr Uout laan I8U0 i Oa luaning aatin D Om leernn Mr a C ZoisArt Rrp T oblg 18 6 6 Ukioo Obl Buit 8ch 18V0 VlSftolLA Obl 4 onlxp 1681 AvariiDi Obligatian 18t6 8 BonilDAN Stad laau 1884 8 Nw N Afr H ndela aaod Arand b T b Mij Certi taa Dall HaataahappD dito Afn Hypotbaakb pandbr 4Vi Oult My der Vontaal uod i Or H polbi akb pandbr 4Vi Nadarlsadirha baak aaod 1 Nad HaadalmaatKib dito I N W k Faa Ht p b paadbr 8 EotL HT JOtha kb pandbr 41 1 188 uov Utr Ujrpothaakb dito 4 l Ooariss O lat Hong bank aand Kotl Hypotbaakbaok paudb 5 AlHIIA Eqal hrpsth paailb 4 to Maiw L O Pr Lien rert 8 8 NlD Holl U 8paor U j aiind i lUUy I Mij tot E p 8t 8pv aand 10 Nad Ii d Spoonragni aand 884 Nad Zuid Afr Spm aaod I 8S6V dito dito dito 1S 1 dilo 6 lOO IIAUsSpoorwl 1SI7 8 A Eobl 8 66 Znid Iul Spwmy A H nbl S 66 Poi Waraebau Womian aand Ul a Buil ar Ruu Baltiaobe dito aand Faitowa dito aaad 5 Iwaof Domlir dito aand 6 W Knnk Ch A o 8p kap opl 4 10on dito dilo oblig 100 AillinA Canl Hao 8p U j old 6 1141 Ohio k North W pr C r aaod ditn dito Win 8t Hatar obl 7 141 Danver fc Rio Qr 8pm oart TUL 68 1 Ulioou Central obl in Koud 4 1108 I IjouiiT kNatbtllKOert r aand 74 7 V Metira N Spw M labTp o 104 Mi i Kan i 4pOt prar aand 87 N York Oulaaio fc Waat aaod I 86i 8 l dito Penn Obio oblig 1 Oregon Oalit Ie byp in nood I SI Paul Minn k UalAl obl ün Pao Hoof ly oblg 48i dito dito Line Col Ie hyp 0 6 CASADA Üw Bouth Cbert r aant hVI Tm C Rail k Na Ie b d e O Amatard Omniboa Mij aand I O Rotterd Tnimwe Ma la i an4i 810 NlD Stad Amalerdam auld I 108 Stad Bollerdam asnl 8 101 BzMiZ Slad Antwerpen 18S7 Blad Bniaael 1886 87 100 0lia TheiiaBe ullr0 eelaeh 4 1171 OoaTl StaauTeenig 1 0 5 117 K K Ooat B Cr l880 8 lOl aPASJ Stad Madrid 3 Ut S4 Nto V r B i Arh Spoel eert lt RK T B B10H TÉ M Oouda 17 Auguatus 1899 Granen in flaowc stemming Alleen nieuwe wintergersl tot hoogen prija goed gevraagd Tarwe Zeeuwüchc 6 60 8 6 90 Mindere dito 6 ao A i o Afwijkmid s aj k 5 50