Goudsche Courant, vrijdag 18 augustus 1899

Zaterdag 10 Augustus 1809 388te Jaargang i o t969 Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relefMa llo St De UitgaTe dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Afeonderlijke Nommeis VIJF CENTEN 5 IMefMi No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 60 Centen iedere regel meer Ml Centen Groote letters wo dön berjekend naar plaatsruimte huending van Advertentiën tot 1 uur des midd M Gouda PoMer 5 75 i Zwuwsche 5 75 Ji ƒ 6 Nieuwe 5 i 5 Gent Winter 5 k 5 5 Zomer i Chevallicr 5 5ö 6 45 Haver per heet 3 60 k 3 w i p 100 kito 7 40 i 7 90 JlennepMadi InUndsche 4 Buiten uulichc 8 50 k Qf Kanartezaail 7 50 i 8 Koolxaa 1 io k 8 75 Erwten Kookcrwten k Niet kookende k Buitentandsche voererwlen per 80 Kilo k f Boonen Hraineboonen a ƒ Duivenlxxmen J k Paardeboonen f kf Maii KT 100 Kilo Bonte AmenkaantH he 5 k 5 10 Cinquantine 6 k 6 35 Odeiwa 5 5 4 S A KarwcLzaad per 50 Kito ii 3 $ k iï 50 Vkkmarkt Melkvee weinig aanvoer handelen prijzen vrijwel VctU varken gotAc aanvoer handel vrij we 15 ii i7 a t icr hiüf K G Biggenvoor KngelamU redehjk aanvoer handel flaiiw 14 Jt 14V11 t wr half K Magere Biggen goede aanvfjer handel traag 0 55 4 0 75 rr week VeVtt K haf cn goede aanvoer handel vrijwel 16 4 y aa I Animcren aanvoer handel a ƒ Nwhterc Kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 7 4 10 OraJikatvcrcn redelijke aanvoer handel vlug 24 k 40 Vokkalvercn 8 4 16 Kiuw aangevoerd 130 partijen handel vlug ie kwfti 33 4 5 Uc kwal 20 k aa zwaardere a6 k NoordHolkndwhc 4 Boter goede aanvoer hamie vrijwel Gocboter 1 30 4 1 30 Weiboter 1 05 4 i to per Kilo m OPRUinili G van iMe nug voorbanden Zomermantels tot ERR LAGE Pryzen ADVERTENTIEN Door co noodlottig onguvii Dverlocd hedmi onzu imdstu Zoun in den uttdcrdom van 15 jaar en l maanden diep bolrenrd door On zjjne Zmitom oni Broeder Allen die hem van Baby gekend beliben zullen bowBen wat wj In hem verliezen Ü aïWTEB M STIQTKB Oom Hoi ii 12 ug IH Heden overleed onza ecnigc lieveling Anna Mafgaretha in den aanvallig en leeltyd van i maand H BUISMAN ï B BUISMAN j DuKIITBi Ooiiiix 18 Augmttui 1H99 Vour de vele bewy en van deelneming onderv ondcn b j bot overlOden van onzon geltetdon Zoon Broeder en Bebnwdbroeder den Hoor HKNHl va i k VEMIE te Leiden betuigt D wti onzen hartoiykon dank Wed H K V i K VAK ClPPILUEÜ CORN WITTE ViK iiit VELDE I P VAN BK VELDE SbOTt Oorn 1 Aig 189 B P VANWIJHeAAIIOIH COlFFEUll SPECIALITEIT in alle Koorten HAASWEHEEN OLOGIUAF NI HW Co il ri iPslcl m l Drukiskt Levert onberiapeliike aldrnkken Van kscbtrilt l enteekening JUtuiiek Stenografie enz enz i ompleet k f ts tegeii rembours Vroefdrnkken gratis L B ÏJEBBE8 AinliPm i IDER HYPOTHEERBANR P geteitlg te BR EVA MulscluppHiik Knpihil Km MilliOKH iutdet wurnp 10 pCt fes or OehrrJ geitlniiUt Dlraotcuren Kr H H VAN H ASDIJK en E I v DE BROUN De Bank verstrekt woflr m lrriMif n g elden onder Eerste Hypothecair verband up Huiïen en Landertj n tegen matige rente tonder vooriiUbftiUlng en mmter btjberekmiinti fin ndmintutrnUekoiiteH en geelt 3i en 4 pCt Famdirieeem uit in tukken van KW m en WO interest 1 lanuari en 1 Inli Nadere inlirhtingen te bekomen ten kantore der Bank zouraede te Hui da bjj de Firma MONTI IS 4 UORTLANI Il l I Antiseptisch Mondtinctuur van l CA8SUTO VamdarU te uom Verkrijgbaar in flacons a 80 Cent bij I MIEBIES Kleiweg Th SCHMIDT Hoogstraat Ph v d HTOK Markt B SCHOLTEN Gouwe Ajiemwr Nederland G iJSSKLïïUl Ma Ükawstraat 10 JAABLUSSCHE TE LOTIIII WL BIJ ÖELEUENHEII DER Vrye Vee en Paardennaarkten OP WOENSOAu 180CT0BER en op VRUaAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bij plaatüing der Loten zal de Iste Prijs bestaan in een COMPLEETE BESPANNINU do andere in ongeveer 10 PAAKDEN VEERTKi STUKS KUNDVEE on aanverwante Artikelen LOTEN zün verkrijgbaar tegen f bel l ot II voor 10 bij A BRÜ ÜMAI en Zt handtmék aiag met roodm Jatter op d MaaUehappif tot XsepUMaHe van de rMoria Bron Kanttor voor NederlanO Éoompfeê 40 Rotterdam Supra Eijne Boscliviooltjes Zeep If o 1147 k Ie wciriekendsit nie it schuimrnde co uehlste ilrr besiunde Toileizeepen Agent voor Nederhid G IJSIfilELfiiTIJIi LANGE TIENDEWEG ggp Ie i M zijn I lopen IH Om onder eenige kennis B gemakkolök Vw LUer d i 1 J Jiïï HesKi hen KROyiNa UMUIIAVK te maken en el naar keuze ÜBAMBO rITBOEN KEB SEN ol SINAASAPPEL Per stel is de prg franeo thuis met gebrniksaanwilting slechts SO o 2 stel in eens Iraneo 9 ol na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend tUrigejaar door ons bij KKK tallen verkodil Sfbier op alle plaatsen van ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond By n zeker aanta stel ik de prjs nog lager Zeer velf dankbetuii ingm liggen ter intake j jBe wl f meKU leh voor namaak i t op t adr s s DE BOEU Sneck GYMNASIUM TE QOÜDA rUHATpREN maken bekend dat het te TOKL AT SBX ME ll voor den volgenden Cursus zal plaats hebben op laidaf m Dinsdag 4 eo S Üe teaber e k Aanmelding vóór den 30 AUGl STU S j bü den Rector Dr A VAN USENÜIJK OFESBABEJPSOOFM De Notaris H GBÜENENDAAL te üouda IS voornemens op Iftuaudag den 99 MuguMtUI tH09 des voormiddags f f mmr in het Hotel de Zalm aan de Harkt te Gouda in éène zitting in het openbaar te veilen en verkoopen eenWinkellmisenErf met daaronder loopenden 2Z S Xd 3D S XS aan de Oosthaven wflk B No 16 te öoüda kadaster Sectie C No 214 groot 75 Centiaren Bevattende beneden WINKEL ACHTEBKAMEB ALCOVE KEUKEN en OPEN PLAATS en boven VOOBKAMER ALCOVE KEUKEN en SLAAPKAMER daarover ZOLDEE Voorzien van Gas en Waterleiding In huur bij den Heer A Uittenbogaard voor f 260 per jaar Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen den 1 November 1099 Te bezichtigen drie werkdagen vóór de veiling van 12 tot 4 uur en op den dag der veiling van fl tot 11 onr Nadere inlormatien te bekomen ten kantore van genoemden Notaris H OBOENENDAAL te GouiiA TA ND A IMS I E CASSl TO is tot WOENSDAG 23 AUGUSTUS ten 2 uur AFWEZIG 1 0 90 Ter Kennnkiflij 0 90 met mijn fabrikaat verzend ik ti doli k een f nóia f ueSer êfampel grootte der Stempelplaat 40 bij 25 m M waarop plaats is voor i regels geheel compleet met doos inktknssen en Fl Sterapelinkt franco in plaats van f 1 60 voor 90 rent Levering binnen 4 dagen Zendt dns spoedig postwissel ad 90 eent of rembours met 16 et verbooging aan D J V D HENGEL UTRECHT Stempelfabriek 0 100 Overal Agenten gn gevraagd tegen hooge pro U ïJU visie postz voor antwoord Dorf b zondore omstandigheden ter overname nnngeboilen eene in volle bloei zijnde SPEKSLAGEHIJ in ees der drukst bevolkte wijken van De Haau Tttsschenpersonen koogien niet in aan merking Fr Br Lett Z F Centr Adv Bu Gkhr BEJ INFANTE Wagenstraat 100 sGeatbuhaqe PaiM Expelkr Dertig jaar wordt ditmid dti net TemsBend buoow aU pynstillende mvryving ungevend tegen Rheumatiek Jioh t Verkoudh eid pyn ind Inruil V Dit bt I S I proefde SS HujBÏiidlKSf ldet Ter dientdMilSïSSl dan TerUMwenTHen lette op het hbnekBmerk Anket ldn 2öJ5o eD50c defl t tiWerlcCfl iitttrmim ümk van A BRIKKUAM Zn 1 BuiteolaDdscli üverzlcbl Otu hall zeven gisteren wordt Dreyfns de rechtszaal binnengebracht H Itjkt kalm en loopt met een flinken rustigen stap Alleen mr Demange en Sn secretaris Collenot volgen voor de verdediging het geding üe secretarisaen van Labori lijn sedert den aanslag niet meer ter terechtzitting geweest Op straat worden de maatregelen teeds strenger In het Lyceum moet men stokken regensckermen in de kleedkamer achterlaten Dames moeten ook baar zonneschermen afgeven Boget zet zijn getuigenis voort Hij spreekt van de bewaking die op last van Picqnart over S erhaay werd gebonden Brieven van Esterhazy werden in beslag genomen en men deed huiszoeking bij hem in zfju afwezigheid Het geld van het geheime fonds diende om de onkosten van die naspeuringen te betalin Esterhazy was een speler en bad schulden maar Boget houdt hem voor het slachtoffer van een hatelijke vervolging Boget heeft het daarna over de zaak Quenelle te Belfort Hjj verdenkt Picqnart een spiomienzaak verzonnen te hebben om zich te onderscheiden Het individu dat Picqnart voor dat zaakje gebruikte werd gevangen genomen en tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld en dat nadat Picqnart aan de rechters geheime stukken had vertoond Vervolgens spreekt Boget over Dreyfns bemoeiingen in verschUlonde bureaux om zich inlichtingen te verschaffen over de mobilisatie en loncentratie van troepen Eens werd Dreyfns Belast met een verzonnen taak Kogct noemt hem een zeer schrander werker maar iemand van een slecht karakter Te zeven uur had Boget uitgesproken Daarna werd hij een uur lang ondervraagd bijna nitslnitend door Demange Hoe oppervlakkig de ondervraging ook was z j bracht den getnige toch zichtbaar in verlegenheid Steeds trachtte hij oen stellig antwoord te Termyden Ik weet daar niets van Hoe kan ik dat zeggen f Ik begrijp de bedoeling niet enz Toen een vraag gesteld werd die betrekking had op het geheime dossier verzette de regeeringscommissaris Carrière er zich boos tegen dat was nog niet aan de orde Wanneer znllen wg het dan behandelen f vroeg de verdediger De president antwoordde In het pleidooi bijvoorbeeld En de vraag werd niet gesteld Boget waa l j het afdalen van de tribune heel wat minder fier dan eergistereh Demange maakte er gister opnieuw een toe pelllng op 4 t Labori vragen had willen tenen FEVILLETOX GedMkukrtficD van een Gelpkzoeker AliimBAL I E VoU £LIlTG Na kit FrmuK DOO W NUTTER U begon in te zien dat hij al zijn bbkwaamheM wu noodig hebben om zijn eer te handha ven en om zijn ledematen te beschermen Nu eerst be n de stnjd een enisttg aanzien te krijgen Met hevigheid viel de markies aan Alle kunstgrepen om Raphael m verwarring te brengen jn rtand te doen verliezen af te matten waren htet ijdeL En eenddaps zoiUc hij neer de markic Hector de Ch mdieu hij zonk ineen met een schertien toreet van pijn zijn rechfcrachouder was doorboord Hij stond evenwel weer top en wankeldfe naar een s waarop hij zich het neervallen Zijn wapen was hem ontvallen Hij was doodsbleek H verloor evenwel niet het bewustzijn Er geachioddc toen iets vreemds Hnilj dat vree voor opspraak of mo ijke gevolgen van dit allet heu bewoog hetzij dat een edelmoedige gedachte hem dreef hy wees naar de deur fVwtnk met m tuffirouw seide hij Ik hob De rechter van instructie Bertulua wordt nu als getuige gehoord Hjj vermeldt het verzoek hom door den met de instructie in het proces Esterhazy belasten majoor Bavary godaan om met hem hot dossier Esterhazy na te gaan Na het onderzoek daarvan verklaarde ny aan Bavary dat er een gat in dat dossier was Waar alles door wegvloeide Zoolang het bewijs niet geleverd was zeide ik dat Picq art de maker van bet petit blen is gat dat alles uiets Enkele dagen wlator zag ik dat men geen rekening gehouden had met mgn advies Sertulus geeft nu een herhaling van zijn getuigenis voor het Hof van cassatie In de indtrnctie ter zake van de tclegrammenver valsching waarmede hy belast lyas won Picqnart zyn vertrouwen door zyn dnidelgke en stellige verklaringen en toen dan ook Picqnart zjjn ontslag gekregen had wees Bertulns Esterhazy ol du Paty als daders der vervalsching aan Esterhazy was bet die den schrijvon dar artikelen Dixi in de Libre Parole had ge inSpireerd en ingelicht Toon het bevel om qen geretóteiyke vervolging tegen Esterhazy ip te stellen geteekend was ging Bertfllm over tot do huiszoeking by Margnérit Pays Hfl legde daar beslag op do papieren dffe lcb in een vaas bevonden Nu doet BertuluB hot verhaal van wat er tusBChen hem en Henry gebeurd is Van het oogenblik af dat hi hiemiee begint is het merkwaardig het gelaat van mevrouw Henry waar te nemen Zy verkeert in levendige gemoedsbeweging en brengt telkens haar zakdoek aan haar oogen gedurende het verhaal van dat onderhond Den 18den Jnli 189H zegt Bertulns kwam Henry aan mjn kabinet met een briof van den minister van oorlog waarbj hy gemachtigd werd by my de verzegelde stukken na te zien en alle documenten mee te nemen die van belang zouden kunnen zjn voor de uitwendige veUigbeid van den staat Ik zeide hem dat de wet my niet veroorloofde dadeiyk aan zjn verzoek te voldoen maar wy kwamen overeen dat dit den 21sten Tuli zou Daar ik bevel van den procureur generaal had ontvangen om aan het verzoek vanden ministor van oorlog gevolg te geven praatte ik hierna met overste Henry over wat zich in de verzegelde pakketten bevond Ik toonde hem eerst het pakket no 1 de memorie idaarby van mr Jeanmaire secretaris van testerhazy s aanvankeiyken raadsman mr Tézenas het zoogenaamde Engelsche stuk en eindeiyk de nota waarop men do woorden BUe en O las Daarop raakte hy in heftige ontroering Hy zeide my dat ik ongelijk gehad Ik vraag mejuffrouw pardon En wat u betreft mijnheer ge hebt u flink gehouden i Ga nu maar weg Daar zijn de sleutels Eerst deze kamer uit dan de kamer hiernaast door tot aan den gang die links inslaan en de deur die Daar buiten voert maar openen Aan dien rin zit ook een sleutel voor het poortje m den buitenmuur Laat dten sleutel er in s ken Goeden avond De markies zweeg Raphael zag dat de markies sterk bloedde en zeide Kan ik met de bedienden van mijnJieer den markies waarschuwen Duivels kerel waarom zijt ge geen edelman Er zijtn er onder ons die een miUioen zouden geven Er le i een rilling door RapWels lichaam hij trad op den markies toe greep diens slappe hand en veinzende hem in gemakkelijker houding te zetten zeide hij Gij schaamt u voor uw wonde omdat een nietadelyke hahd Gij raadt het Herinnert ge u dat ge mij meendet te herkennen bij uw bezoek aan het mafiaznn vtm mijnheer Potard toen ik u rondgeleidde Als burggraai Raphael Die ben ik fluisterde Raphael jijlk ben de man van de wedrennen van Satory Ik ben degene die zoo ftwaas deed op het beslissende oogenblik De markies ondanks zijn pijn keek verrast op ï n vraag icSeen hem op de hppen te zweven de r van het leger kon redden en dat ik het moest doen Ik antwoordde dat ik nooit doof oa zyn als een dergelgk beroep op my godaan werd Ik zette hem de verpletterende bewyzen uiteen die de stukken tegen Estprhazy on du Paty bevatten Ik vestigde zyn aandacht op het woord B lo on den naam die voor my een openbaring warsB het bewys dat Esterhazy de verrader was n rïcholdige medewerking had gevonden aan let bureau van den inlichtingendienst HeniT vroeg my toen niets te doen alvorens hy verslag van ons onderhoud gedaan had aan generaal Bogot en zitide dat die gene al niet zon aarzelen my in myn kabinet te komen bezoeken Hy deed geen poging meer oin my tegen te spreken maar eiiidikde met te bekennen dat Esterhazy en dn Paty do makers der telegrammen Blanche fa Spcranza waren Ik zeide Laat dn Paty öch voor den kop schieten en het recht zal z jn loop hebben tegen Esterhazy Ook sprak Ik hem over een brief geteekend Esterhaty en geadresseerd aan lules Eoche waarin een zeer erge schildering van hcM Henr gegeven werd hetgeen door zyn vyandan tegen hem gobrnikt zon kunnen worden Toen viel Henry in oen leunstoel neer en weende heete tranen Hy omhelsde mü t $ riep Esterhazy is een bandiet Ik antwoordde Esterhazy i de maker van bet borderel Uaar hy zeide ja noch neen en herhMride Uring niet ytuitt aan v66r alles do eer van het leger Ik meende toen niet verder party tB moeten trekken van den toestand want Henry was in zulk een staat van verwarring en zenuwachtigheid dat ik raedeiyden met hem had Hy was een smeekeling en ik bad my feiteiyk slechts te bemoeien met het onderzoeknaar do vervalsching der telegrammen Blanche en Spcranza Verder behoorde ik niet te gaan Henry vroeg my bom git myn kabinet te begeleiden tot in de gang opdat men zou zien dat ik hem niet had laten arresteeron Ik vergezelde hom en bleef daarna tot 7 uur s avonds in myn kabinet wachten maar er kwam niemand van het ministerie Heftry kwam don ül sten den dag voor do opening der zegels bepaald terug Er was geen spoor van aandoening meer by hem waar te nemen Hy zeide my dat myn dossier onvolledig was Ik ging er niet op üi Do zegels werden verbroken Henry vond niets dat hy meende te moeten meeqemen en nam geen enkel stuk Een nieuw onderzoek van de verzegelde pakketten had plaats door Henry en kapitein 4 inQk maar zy eischten geen der stnkken op Ten slotte zegt Bertulu dat het Hof van cassatie hetwoHc de hoogste vertegenwoor Raphael begreep den inhoud dier vraag Het i liefde voor dat meiüje daar die mij noopt mijn ware gedaante te verliergen Liefde ook bracht mij Itaar op het spoor Diskretie De markies drukte de hand die hem werd toegestoken Zet de talelschel hiernaast mij als ge wilt zeide de markies ziende dftt Emdie hen beiden zag fluisteren Hij bprak uitermate zwak lAU jij weg zijt met me uff rouw zal ik mijn bedicn 7 3ên schellen Ga nu Raphael aarzelde niet langer Hij volgde Emilie aan zijn arm stipt de ontvangen aanwijzingen omtrent den te volgen weg Hij was uitermate opgewonden Hij had zijn ge heim prijs gegeven Er was thans iemand die hem kende Maar die man zou hem niet verraden oordeelde hij En overigens alles week in zijn geest naar den achtergrond bij de gedachte aan het feit dat htj EmiUe had verlosit dat hi haar terug ging geven aan haar vader Zijn verbeelding bouwde allerlei luchtkasteelen Emdie was te ontdaan en buiden haar zelve om iets te zeggen Zwaar hing zij op den arm die haar ondersteunde en die van blijdschap onder dien druk sidderde Zij Hepen den tuin doOr Raphael opende het poortje dat hij zonder zoeken vond liet den sleutef in het slot steken en betrad den weg Hij gevoelde zich een geheel ander mensch pij zou hebben kunnen juichen hij zou hebben willen dansen jubelen zijn groot geluk uitschreeuwei w I I I 11 1 1 I II I I 1 1 Q diging is van de gerechtigheid in FrankrQk verklaard heelt dat het borderel van Esterhazy is Het kracht spreekt hy yn geloot uit in de onschuld van Dreytus levendige sensaties Hy verzekert dat het borderel in drie stukken was gescheurd en niet in kleine stukjes en zegt dat het niet aan het müiisterie hoeft kunnen komen langs den gewonen weg De onschuld van Droyfus biykt voorts uit de stukken van het dossier die hy gezien heeft on uit de afwezigheid van elke beweegreden voor het begaan van do misdaad Zonder beweegredenen zegt hy is er geen misdaad Het is vooral de beweegredenen waarnaar de rechters van instructie altyd zoeken Het getuigenis van Bertulns srhyntophet publiek en op de roubters van den krygsraad oen diepen indruk te hebben gemaakt Demange vraagt Bertulns welke elementen in do zaak Esterhazy van belang zoudon kunnen zyn voor de zaak Droyfus Bertulns spreekt van twoe brieven in bet dossier Esterhazy berustende Dreyfns verklaart hier niets aan toe te willen voogon Na dit verhoor komt mevrouw Henry naastBertulns staan en zegt dat haar man haargezegd had zeer goed door Bertulns ontvangen te zyn zy maakt Bertnlus voorJudas uit sensatie en roept Het is oeileugen wat Bertulns zegt dat alle papierendie myn man in handen kreeg altyd in klelna tnkjes gescheurd waron Beweging Bertulns zegt Ik zal een vrouw hierop nietantwoorden Mevrouw Henry roept Ikbon hier niet als vrouw Ik verdedig denagedachtenis van een doode en de oer vaneen kind Als mevrouw Henry van den Judaskus spreekt on zegt dat zy zich niet vergist heeft met te meonen dat BSrtnlus een Judas wa8 wordt er ho ho geroepen onder bot publiek Algemeene beweging Zy ziet Bertulns met nitdagenden blik aan en gaat dao n iast Zurliuden zitten Het binnenkomen van Plcquart wekt levendige nienwsgiorigheid Hy is in het zwart gekleed Het eerste getuigenis dat duideiyk tevolgen geweest is uitgesproken met een heldere klare stem welke niet in de tooneelnisverloren ging was dat van Picqnart Vanhet je Ie jure af tot vyf kwajtier daarna heeft Picqnart zich stoods woord vooj woordhoorbaar weten te maken Het bulletin over den to istand van Labori zegt dat de koorts afneemt maar de pyn duurt voort Do plaatseiyke toestand is bevredigend In Labori s omgeving verzekert men dat hy kracht genoeg zal hebben om De weg was stil f Niemand bijna passeerde hem op di afgelegen punt Raphael beschouwde EmiIie Zij was zeer bleek Haar ademhaling was zeer ongeregeld Zij scheen vermoeid Klaar Raphael ontmoette geenerlei voertuig Men zou moeten wachten tot men een drukker gedeelte ï ereikt zou hebben In rue Lazare ging hen een persoon voorbij die hen aandachtig gadesloeg Toen zij voorbij waren keek die persoon herhaaldelijk om mompelde enkele woorden keerde op zijn schreden terug en volgde hen Eindelijk mompelde hij En toen na tien minuten bij hot njtuigstatkHl de beide jongelieden een finnre huurden deed de man die hen gevolgd wa evenzoo en gaf bevel het rijtuig dat Jaar afreed n wkeurig te volgen Eindelijk mompelde hij nogmaab Wie naddat zoo onverwachj Iftmnee hopen Raphael en Emihe red n snel naar den faubourg SaintAntome Het rijtuig achter hen bleef hen getrouw voegen VIERDE DEELé HOOFDSTUK L OROOMEN VAN ELUK Eerst toen Emilie m het rijtuig zat 1M3 zij in staat zich volkomen rekenschap te geven van het feit dat zij gered m veiligheid waa IVH tUvirvoigdJ