Goudsche Courant, zaterdag 19 augustus 1899

iea Bergh in de Tel medegedeelde als antwoord op de vraag wat hg in zake Hogerhuis voornemens is te doen wjst de Soc Dera in haar nummer van eergisteren op de volgende punten Ten eerste i het onjuist dat Troelstra over de vraag wie voor de Hogerhuizen de revisie zal behandelen een volksvergadering een oordeel beeft laten uitspreken Uit een volksvergadering waar Troehitra sprak kwam het oordeel eerst door een enkele uitgesproken werd het door de gansche vergadering beaagid En ten tweede houden wg vast aan mr Van den Bergh s gezegde Ik leg de volmacht eenvoudig ter zgde De gebroedersHogerhuis hebben er dunkt ons recht op daarvan kennis te dragen Zy zyu in deovertuiging zich door hnn volmacht de handen te hebben gebonden Mr van den Berghoordeelt daarover anders blgft dit misverstand bestaan dan zon het resultaat zfju dat er in het geheel geen aanvraag om revisie geschiedde Dat kan natnurlgk niet maar deze quaestie moet dan ook zoo spoedig mogeiyk voor de betrokkenen tot klaarbeid worden gebracht Reeds vroeger is er over geklaagd dat de tweedeklasse reizigers die s avonds te 0 24 van Oroningen naar Amsterdam en Rotterdam vertrekken in Utrecht üt geene directe aansluiting hebben M in een D trein moeten overstappen en dan verplicht zyn om het bekende ploatsbedrag van 60 cent bg te betalen Dit geldt niet voor de reizigers deMe klasse die zooals bekend is in de aan den D trein toegevoegde 3e kl wagens aansluiting kunnen verkrygen zonder verhooging hunner plaatsbiljetten Deze onregelmatigheid welke op zich zeH reeds groot genoeg is wordt echter nog grooter voor reizigers met vacantie koarteg Reizigers derde klasse hebben zonder verhooging directe aansluiting op vertoon hunner kaarten reizigers met tweede klasse vacantie kaarten echter moeten in den D trein vyf gulden zegge f 5 extra bybetalen Vacantie kaarten n l zjn in de Dtreinenniet geldig Hen moet dus nnienwe plaatskaart nemen f 1 40 er moet 60 cent voorhet ploatsbewgs worden betaald en ten slottedient men nog een bedrag van f 3 aan boetete storten i Een retourreisjé p6r vatantiekaart naar Groningen kost op die wds dus f 11 2e klasse Hetgeen meer is d n t gewone retourbedrag Gemengde Berichten Hen meldt uit Nienwediep In de nabyheid van de Haaksgronden heeft gistermorgen een treurig ongeluk plaats gehad De Texelsche blazersehuit TX 149 uit de Noordzee naar het Nieuwediep terugkeerende werdi daar door een hevige stortzee overvallen waardoor de schipper C Burger en de knecht K Boon overboord gereakten Beide ongelukkige werden door de golven meegevoerd en zonken in de diepte weg voordat de eenig overgebleven opvarende iets ter hulpe kon aanwenden Hnnne lyken werden nog niet gevonden Schipper Bnrgcr I6 jaar oud laat eenc weduwe en BurgarlUk Stand Hoordrecbt JEBOREN Snartjo ouders Cornells Oosterom en Elizabeth Wiggerina Tiaser De groofsie keuie eo Haule Nouvetuié s io HIER6N DASSEN vindt men bg A van OS Al Md Tullear 737 l OOUOA Jtf Kleiw 1 Ui iirs van Amslerdaiii 17 AÜOUSTUS KiDIEUHD Vut Nad W 8 l idltu iilo duc 9 dito dilo dito SHosoaa uu Oou ll llll ll 4 iTALia lDMbri T ii isai 81 I OosTMa Obl m iwpier 1818 t duo io tilrer ISftl I PosToatL Obl Bet coupon 8 dito tinkel 8 StPU iso Obl Büueid 18114 4 dil Oeoook lllit 4 daobi ao h ji 8 4 dilo bg Hop l8 ïfe 4 dito io goud Imh 1888 8 dito ililo dito 1884 S ÜrjkS Perpet ohuld lasl 4 Tv l u Qepr Coar leeo Ilto 4 O k eDltig aerte D One laeiiin MrieO 2D1DAri Rap r obig Uil Uliloo Ubl buit Sob 1810 a Tisiniiu Ohl 4 oobop 1881 A nT DAH OblIisDae 1811 I KoTTlsiuli Stad Imu 1814 9 NiD N Afr H n lal und Arend h T b Mg Catlito tBii DeliMutMbiopy dito Am Hypotbeakb paudbr l i Cult Mg dar Vonlaol uud i a Or H rpalbi ekb nandbr 4 i Nederlatidaiiha bank laad Nad HHndalmaataeb dito N Wl Paa Hjp h paadbr Bott H lolhaekh paudhr f Ulr Hrpolbaakb dilo 4 i OoariNB Öjat HoBg bank uad Kuil Kypotbenkbank p udb 1 Amuia Kqut bjpoth panilb 4 Mai G Pr Imü rart NlD MrU Spoor Mij aiind Hü tot Kipl 8t 8p aand Nad li d Bfioorwegia aaad Nad Znid Ab Spui aand 8 dito dito dito 1811 dilo i luuiSpoor 188 8 A Kobl 8 Zuid Ilal gp mfl A H obl 8 PoL H Waraehaa nuenao aaad Kou Or Ruaa Bpw M j ofal 4 Uallisoba dito aaad Faatowa dito laad fi Iwaaff Doiabr dito mad 9 Kank Oh Aiow Sp kap opl 4 dito dilo oblig 4 Ahiuu Cent Pu Bp Mg obl I Ohio k North W pr 0 f aauil dit dilo Wm gt Peter obl 7 Dan ar It Rio Or Spin cart a Ittiaoia Ceutral obt in fioud 4 Louiav It Ni h illiOert aaad Maxi O N 8pi M lahypu 6 Hill Kaoraa r 4pCt pret land N tork Oulaaio k Wait laad dilo Peon Ohio obllg 8 Oregon Calif In byB la road 8 Bt Paul Mian k Haait obl Ud Pao Uooflljii obig 8 dito dito Una Ooi Ie hyp O CiXADA Oao Bouth Chart r aaodJ ls C Raiiir k Ni la h i a 0 Amaiard Omnibua Mjj aaod Rotterd Tramwe fHaata Baiid NlD Stad Amatardam aaad I Btad Boiterdam aaad 9 Trkn ülotkn 11 IIV 9 ia ifi lOOf I a I4V I lOl i 97 I l l m looVi M a 10 1 IS a 881 489 I l 101 104 1441 I ll ♦ I 97Vl 111 110 10 M 114 Y 10 Vl 114 119 100 99 IS 181 3 8 iooli too I 114 I 1417 91 109 74 104V4 97 v lao 110 109 101 I ii i j Directe S MwrwcgverblDdlniKen met GOUDA Zomerdlenst 1899 Aao evaoj eD 1 Hel Tüd van Greenwlcli l ll MO 10 7 1 ll f 4n 1WuiH Hl All i 1 U fat m Ul OfbmU H Mi Di l Ut H l rtilirt t 4 1 U rtrii t f BtLOIl aud Alit erpea 1887 I ID 100 lU im 101 84 Slad Bruaaal 18881 Hosa Thaiaa Kaiullr Ocaelach 4 Oonin BtaauTaanig 1880 i K K Ooat B Cr 1880 8 Busn Stad Madrid 9 1881 NiD T r B I Arb Spool aart l ll IMI l ll 10 08 10 15 10 11 Ml l n 10 41 4 11 4 S7 4 47 4 14 ei 1 07 81 1 41 S II l ll OPRUmill G van alle nog voorhanden Zomermantels tot Zeer lage Prijzen Da l AfraOAI ADVERTENTIEN B P VAN WIJNGAARDEN COIfFEUtt SPECIALITEIT in aUe soorten nAAEWERKElï 7 1 7 11 l ll l ll l ll j ll 10 11 S4I 1 11 7 17 1 07 f U 10 11 lil tO I7 Ml R 10 11 117 l ll l ll 141 7 4S l l i 41 1 41 H jv O 10 44 10 11 11 07 11 4 j 8i7 te740l 4t 1 1l l 0 1 81 4 44 II 81 7 11 10 l 1 4 W Ml 10 til 8 aio 10 00 11 10 11 1 11 401 41 8 I0 9 41 1 01 a ll 90 7 80 I 89 40 IK OO 7 17 7 94 l ll 1 41 lO lS 10 48 18 911 011 14 8 88 4 1T 4411 47 7 811 81 8 141 11 10 17 11 10 loidi den hertog van Orleans met zj n agentes te I arfjs in beslag genomen Er zon nit blijken dat reeds gedurende een jaar volmaakte overeenstemming bestond tasschen orieanisten en nationalisten en dat de eersten herhaaldelgk geld hebben gegeven voor bet verwekken van een opstand ICen zestal jonge meisjes nit Lameae kanton Habastens rankrj k badden eergisteren de onvoorzichtigheid te gaan boden in de rivier Arros op een plaats waar zich een sterke maalstroom bevond Het gevolg ervan was dan ook dat een der meisjes elf jaar oud spoedig in de diepte verdween Een ander dut te hulp wilde komen werd eveneens in de diepte mcdegesleard weldra gevolgd door de 16 jarige zuster van de eerste die op de noodkreten der kinderen was tóegeschoten Alle pogingen om de drie meisjes te redden bleven vrachtcloos Een halt nnr later werden de lyken door den vader der twee meisjes elf opgevischt DoiTSCHbAini Te Heidelberg is de bekende Duitsche scheikundige professor Bunsen op 88 jarigen leeftyd overledi n Bunsen vond o a in 1846 het eerste tegengif voor arsenicum uit de zitting van Dinüdag weer bH te wonen Woenadag i het Pmüiiiiche Hoi van Afgevaardigden bjeengeliomen en begonnen met de tweede lezing van de kanaalwetten Ondanlui den ongoiuttigen iljA waren alle miniJiters en ongeveer alle afgevaardigden opgekomen om de zitting bg te wunen De meening dat de cnnfiervatieven en agrariërs door de woorden van den keizer tot de aanneming der kanaalwetten bekeerd zonden zfjn is gebleken weinig grond te hebben Nadat de minister van spoorwegen Thielen in een zeer lange i n zeer onverstaanbare redevoering de voordeden van bet kanaal had opgesomd en het kanaal een grootc verbetering voor het land had genoemd dat bovendien zeker zon medewerken om de welvaart te bevorderen en dat voor de landsverdediging hoog iKiudig wa kwam de conservatieve leider graaf Limbarg Htiram aan het woord Hj verklaarde dat de overweldigende meerderheid der rechterzyde ondanks de bebandrling der voordracht in de commissievergadering en andere gebenrtenluen zich tegen het ontwerp zal verklaren BINNENLAND Te Dordrecht had Woensdagavond in de groote zaal van Kunstmin een samenkomst plaats ten gnnstc van de Transvaal en den Oranje Vrystaat Du zaal was stampvol Eerst sprak de voorzitter dr H J Kiewiet de Jonge Daarna hield het Kamerlid dr de Visser een zeer toegejuichte rede eindigende met een motie telegram aan Kroger houdende uitdrukking van smart over do g vafcn die onverdiend telkens opnieuw de onufbankeiykbcid der republiek bedreigen en de bede om Oods hulp by onverhoopten stryd welke motie werd ondersteund door den heer Bergmeyer die na o a Stead te hebben veroordeeld wegens dien houding tegenwrer Rhodes eindigde met te zeggen dat e verschillende partgen bier sauiongaun nreen kreet om recht Vervolgens swakeu nog de heeren van Santen pastoor der Ond Katholieke gemeente on de Jonge predikant der Oeref kerk A waarna ook nog een telegram aan den president van den Oranje Vrystaat werd aangenomen Het hais van afgevaardigden beeft gisteren In Verspreide Bericiiten Kkaükkuk Hot diplom A voor de zuiver toep wing van het Correspondentieschrift en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wéry werd verstrekt aan de dames A J Coert z b Leiden Maria Molenaar z b Westzaan O Pakkedi ager onderwijzeres Hilversum h V d Pyi z b s Qravenhage Lena J Richel z b s Oravenhage R ten Slethotf z b Deventer Tinie Veeren z b Nymegen J U Besem Jr z b Amsterdam en aan de heeren J P Lemey Jr Employé Amsterdam K Steen kantoorbediende Borgercompagnie en A Veenstra klerk Veendam Over de proefschriften van 5 candidaten moest afwyzend worden beschikt Do anthiemitische kamerafgevairrdigde La icH heeft gisteren een onderbond van drie kwartier gehad met IuIuh juèrin die nog altyd weigort zgn vesting in do Hne de Chabrol over te geven Lasies heeft zich daarna naar het ministerie vanbinnenlandscbe zaken begeven waar men weigerde met Gnérin te onderhandelen omdat deze zich zelf bniten du wet geplaatst heeft Hnérin achtjnt te willen dat men hem ongemoeid nit bet hout laat gaan om zich dun vrijwillig gevangen te gaan gevun maar de rogoering neemt die voorwaarde niet aan on zegt niet te willen onderhandelen met den opstandeling Onérin Men heeft hem alt menschelijkheid ecnigi uren uitstel gegeven om bloedvergieten te voorkomen Do belegerden beginnen nn te bemerken dat hnn toestand belachel k wordt Het verkoer in deKaede Chabrol is hersteld en slechts twee agenten houden de wacht voor de deur der vesting Woensdagmiddag werden van een stelling un oen naipnrig huis levensmiddelen aan de belegerden gegeven OnmiddoUuk zijn agenten op de stellingen geplaatst om dit to beletten voor het vervolg De minister van oorlog heeft aan de legercorpsen aan de uosteiyke grenzen in verband met de militaire plechtigheden tot viering van de in 1870 bü St Privat gesneuvelde Fransche soldaten den bevolvooronden oltlcicren opgedragen alles te verm idon wat de gevoeligheid aan gene zjde dor grenzen zou kunnen kwetsen Naar aanleiding van het door mr Z Van Volgens de Matin heeft de politie de geheele correspondentie in cüterschrift van ff r i 7 10 7 11 l ll Ml 1 01 l ll door 7 17 4 f 4 a ii 7 41 l ll V i ao 7 10 I CI l ll 1 41 SOnDA ROTTlRDA H vlw WM 4 41 4 11 I OI I OI l ll loads SleokIrMlit iTitawarktik Osptlls lottsrduB H RottardimD P Botttrdsm H M4 10 41 U ll 11 11 11 1 IMI l ll 11 ll l t 1 f I t t t U ll 1 7 11 41 1 1 14 f 10 11 U ll IMI l ll 1 10 4 4 40 8 11 W B0TTKBD 9O0D rlm Bottwdsm Beun Rotlwduii D P BotUrdam M Oapdit HUttwwknk Hoordrwkl IMI I 4 Mi f 1 44 l ll U ll 1 40 S II 10 11 10 11 10 11 10 49 10 01 10 17 1 7 11 7 17 11 11 11 U 1 40 3o 7 iil 4 41 1 41 4 11 I IS 1 04 01 l ll 1 14 1 17 4 10 10 4 01 4J4 11 14 ll OS 11 94 Il T M LM 1 14 IWdMM f 4 1 t k d toi4 imèm ff Hrflii l t t M Allm l l U m l JMtm nOUDA USN H 1U U nm 1 0 1 04 1 14 1 41 4 11 4 11 I II l ll IJ l l 1 10 1 41 Mt Mf 11 10 n 41 u ll 10 41 11 41 II 7 11 1 09 1 41 l it 7 S7 1 00 7 41 O I SI 1 11 MT l ll 1 10 IJl Oottdft Z niihuiwii Maark Mlls SoatarmMrZagwwnl Yoorbuf 1 41 4 11 4 49 l ll 10 11 U nH k x ff f 11 01 1 97 3 M MO l il 4 M I II 1 41 1 9 1 1 l ll 10 00 10 14 7 11 It 10 14 7 17 4I 11 11 r II ♦ ♦ i II 7 MO 1 41 I M 10 1 lOJI I1 II 4 11 4 8 j i 1 14 io iii 11 inj M J fl 7 r7 MV M Ml Tl ÏmJ U 1 1 1 IMl I J t o i li 4 4 M M Ml Ml ll 10 01 10 11 11 10 drie jonge kinderen onverzorgd aebter Boon was een IBjarig jongeling Beide omgekomenen waren te Texel woonachtig De sctinit is behouden te Nienwediep binnengebracht Aan de Nederbtndsche fabriek van machinerieën en spoorwegmaterieel te Amsterdam hebben ongeveer 200 werklieden het werk gestaakt bet zgn meest allen vuurwerkers en voorslagers Zy eischen twee cent loonsverbooging per uur hetgeen de waarnemende directeur beslist weigert üngeveerSO werklieden zonden reeds ontslagen zjjn Politie bewaakt de fabriek De zaak is gistemamiddag in eene bgeenkomst onder leiding van bet Nederi Arbeiders secretariaat in het gebouw der timmerlieden besprokrau Qisterennacht omstreeks half drie werd de dochter van de horlogemaker C P Breither Westermark 7 te Amsterdam gewekt door bet vallen van een glas op de stoep voor het buis Onraad vermoedende waarschuwde zy de httisgenooten en toen zg daarna zeU door een opengeschoven raam naar buiten keek zog zg een man zich haastig in de richting van de Keizersgracht verdwyderen gevolgd door nog een paar anderen De vader inmiddels naar beneden gegaan ontwaarde dat een groote ruit met een laag dikke zeep wa besmeerd en ingedrukt en dat er eenige stukken glas op den grond lagen Achter deze ruit liggen gewooniyk kostbare horloges uitgestald Er wordt niets vermist zoodat het vermoeden voor de hand ligt dat de dieven inhnn werk zgn gestoord Men scbrgft uit Amsterdam De instructie in zake den van valscke munting verdachten J W Smitshuyzen vordert niet hard Hg blgft ontkennen medeplichtigen te hebben maar heeft wel bekend matrgzen en ander raaterieef in de Prinsengracht te hebben geworpen n l voor het café van den heer Meyer Een baggerman hééft gisteren ter plaatse gedregd onder toezicht der politie Aangezien de justitie biyft gelooven aan medeplichtigen vooral by het uitgeven wordt op een viertal personen streng toezicht gehouden Woensdagavond is te Middelburg een milicien verlofganger die terwgl de stoomtram in volle vaart reed op het voorperron van den laatsten wagen was gesprongen gevallen en onder de tram gekomen Een der achterwielen ging hem over het rechterbeen Dit lichaamsdeel zal waarschyniyk moeten worden afgezet Te Haarlem gaf gister een 51 jarlge werkman de geboorte van zyn 23e kind aan Achttien kinderen van hem zfjn reed aref leden 1 17 l ll i i ti 10 11 10 17 11 1 10 10 10 17 10 14 10 11 10 40 7 11 I OI 1 10 1 17 l ll 10 47 10 11 I I IO I Bkilra Tnehtyriji ff Hi 7 40 8 17 17 14 1 41 1 47 1 19 1 10 11 10 Op den ouden Scheveningscheweg schrokken gisterenmiddag de paarden van een meubelwagen van Scheveningen komende door het voorbgsnellen va een flets De dieren sloegen op hol en renden ongelukkiger Wiys naby de Kerkhollaan tegen een boom op De koetsier en twee kleine meisjes die naaat he op den bok zaten tuimelden door den schok naar beneden De kinderen zgn wonderiyk genoeg ongedeerd gebleven maar de koetsier werd zeer ernstig verwond en bewusteloos met een rgtoig naar htt ziekenhuiB vervoerd De wagen werd zwaar beschadigd Utandagmiddag geraakte nabg Rees eene baker uit Botterdam aan boord van het sleepschip Theodora bg het ophalen van een emmer water over boord en verdween in de diepte De ongelukkige was moeder van 7 kinderen terwgl haar man wordt verpleegd in een krankzinnigengesticht N V d D De pret van een troepje jongens uit Rotterdam die gisteren onder geleide van R K broeders een bezoek brachten aan Den Haag werd gistemamiddag eensklags verstoord Een der jongens viel namelgk aan het Scheveningsche strand bg bet paardrgden van zgn ros en kreeg van het dier zulk een trap tegen het hoofd dat de jongen naar het R K Ziekenhuis moest worden gebracht De drie weesjongens die onlangs uit de weesinrichting te Neerbosch waren weggeloopen zyn weder terecht en in de inrichting teruggebracht Dinsdagavond is te Roermond aangehouden het minderjarige meisje A nit Weert die de ouderlgke woning tegen den wil van de onders had verlaten en met zekeren C monteur te Weert was vertrokken Beiden zijn ter beschikking gesteld van den brigadecommandant te Weert door wien het meisje bg de ouders is terugbezorgd terwgl tegen C procesverbaal is opgemaakt wegens schaking STADSNIEUWS GOUDA 18 Augustus 1899 Oeslaagd voor bet examen hoofdakte o m de heer P Bakker alhier Volgens achterstaande advertentie zal door den Notaris l J A Montgn op Dinsdag en Woensdag 22 en 23 Augustus a s een verkooping van tapgten gebonden worden in het koffiehuis de Korenbeurs aan de St Anthoniestraat alhier Wg vestigen de aandacht op deze advertentie en raden ieder aan daar op Maandag 21 Aug een kykje te nemen overtuigd dat bet eene zeer belangryke verkooping zal zyn Gistermiddag te 2 uur is de wegwerker A Sluis tusschen Zevenhuizen en Bleiswgk door een zwaar geladen lorrie over het onderlgf gereden De gekwetste is ongeveer balfvgf overleden Gister werd te Ameidc het 6de jaarfeest van den bond van gemengde zangvereenigingen Eendracht maakt macht gehouden Er waren 32 aangesloten vereenigingen opgekomen In het vriendelgk aan fie Lek gelegen dorp werd algemeen gevlagd en waren de huized versierd De 6 bondsttumraers kwamen in de open lucht gezongen niet goed tot hun recht maar y werden onder directie van den president van Krimpen a d Lek den heer J H Dries goed uitgevoerd Hetzelfde kan gezegd worden van de door de verschillende vereenigingen uitgevoerde kenmummers NiEUWERKEBK Alhier woedde gister eenhevige brand waardoor de kapitale holstedevan A Uoons geheel in de asch werd gelegd De boerdery was onlangs vernieuwd Verschillende hooibergen leverden steedsnieuw voedsel voor den brand Het grootste gedeelte van de hofstede is verzekerd De brand werd te ongeveer halivier ontdekt Gisteravond te acht nnr was bet einde nogniet te zien De oorzaak van den brand isonbekend BoDKOsivEH Het zoontje van den heer K alhier zou een paard dat niet heel gewillig is wegbrengen naar den vorigen eigenaar omdat men er niets mede kon uitvoeren De 1 jongen had een klein eindje het paard by Alen teugel geleid en zou er nu maar eens op gaan zitten om d te spoediger op de plaats zyner bestemmii g te zyn Wi wordt op het dier geholpen maar nau weiyks zit bg er op of het paard steigert achterover en rolt op den grond met den beryder onder zich Snel richtte het zich weder op SB holde de straat door maar werd dicht by zgn stal gegrepen n met veel moeite daarin gebracht Geluluig had de knaap lich niet ernstig b eerd maar de lust om bet paard weg te brengen was vobrgoed bg hem overgegaan OcDKWATXB 19e gemeenteraad alhier heeft nn ook het buhiit genomen dat publieke straten voortaan niet meer mogen geschrobd worden omdat de straten door het voortdurend schrobben in een slechten toestand geraken ZEVEKHurzKH Alhlor ging het tweede zoontje van mej de wed A K met zgn ouderen broer twee paarden aan elkander gebonden naar het land brengen De kleine knaap geraakte daarbg in den balster verward Het paard sloeg op hol en bracht den 9jarigen jongen zulke slagen toe dat hg op de plaats dood bleef Rechtszaken Voor de rechtbank te Haarlem deed zich gisteren een incident voor Daar zouden terechtstaan Arie de Bper van Halfweg en D J van Alphen van Amsterdam beschuldigd in veroeniging te hebben ontvreemd in den nacht van 29 op SO Mei j l twee paarden toebehoorende aan de maatschappg de Zuider Legmeerpolder welke polder is gelegen deels in de gemeente Uithoorn deels in de gemeente Aalsmeer De beklaagde De Boor trad zeer brutaal op zyn naam en ouderdom kwamen er zoo zoo uit doch als woonplaats gaf hg eerst up de gevangenis op de Botermarkt en daarop zei hg overal te wonen Toen de president hem het ongepaste van zgn optreden onder het oog bracht zei hy Ik zal doen wat ik wil Ik zul kgken waar ik wil daarvoor heb ik myn oogen Ik heb met geen president te maken alleen met God en de president staat daar niet i egelrecht onder Zoo ging het door totdat eindelgk last werd gegeven hem weg te leiden Toen probeerde hg zgn cel stuk te schoppen en tierde als een bezetene Intusschen had zyn advocai t mr Byvoet nietigverklaring van de dagvaarding gevraagd op grond dat in die dagvaarding niet stond in welke gemeente het feit was gepleegd Was dit geschied in Uithoorn dan was de rechtbank niet bevoegd recht te spuken over Van Alphen omdat die te Amsterdam woont en dns dan de Amsterdamsche rechtbank de bevoegde was De officier bestreed dit en zei dat waar de Legmeerpolder ligt in twee gemeenten alzoo ook te Aalsmeer was gepleegd doch de rechtbank na uur in raadkamer te zgn geweest sprak op grond van artikel 143 Wetboek van Strafvordering de nietigheid der dagvaardigg uit en gelastte de onmiddeliyke invryheidstelling der beklaagden De 43 getuigen gingen dus onverhoord huiswaarts De Boer had tot mr Bgvoet gezegd geen advocaat noodig te hebben HgzeU was alle advocaten te glad af De officier heeft dadeiyk appel aangeteekend van het vrgsprekend vonnis De Boer en zgn makker bigven dus iir arrest VERSCHEIDENHEID De ziekenverpleging in hot Britsche leger schgnt zeer veel te wenschen over te laten Professor Ogston uit Aberdeen heeft in do vereeniging van Britsche artsen te Portmouth over dit onderwerp gesproken en wat hg daarvan heeft gezegd trekt in Engeland zeer de aandacht Volgens den hoogleeraar is de verpleging der zieken by het Britsche leger in het bgzonder op de vloot zoo slecht dat een arts feitelgk niet in staatsdienst kan treden Aan boord der schepen is alles in de volmaakste orde wat dienen kaU om bet leven te verwoesten maar als eene een vgfde deel van de manschappen aan boord werd gekwetst zou men niet eens in staat zyn hom bohoorlgk te verplegen In strgd met vele critici die slechts weten af te breken gaf de professor tevens middelen aan om verbetering te brengen in de toestanden Hy verlangt dat het departement vaii Oorlog groote opmerkzaamheid zal wyden aan de ziekenverpleging in het leger en eischt voor elk eskader ten minste één hospitaalschip dat evengoed ingericht dient te zyn als het beste gasthuis Van Hennes naar Pargs De Figaro geeft elkep dag des middags een bgzondere editie uit met het stenographisch verslag van de zitting van den krggsraad te Rennes Op welke wüza het blad tot dez journalistieke coup de force in staat is deelt het zelf mede De Figaro heeft te Bonnes 11 stenografen in dienst gesteld Zes daarvan hebben toegang tot de zitting de vyf anderen houden zich in een naburige zaal gereed Waaneer de zitting begint stenographeert één der stenografen bet gesprokene alleen gedurende 5 minuten Daarna verlaat hg de zaal een der vgf wachtende stenografen neemt direct zyn plaats in terwijl een tweede stenograaf hem in zgn taak aflost en dicteert in een naburige zaaljangzaam het neergeschrevene aan iemaM lie het m een schrgfmachine op papier ngt DaarSit ongeveer een half uur dunrt zgn er eteeJs na verloop van korten tgd 6 i 7 sclrgfmachines in beweging Een viertal correctora n by de schrgfmachinee zien de producten daarvan oogenblikkeiyk na en ponctueeren en teekeneo letters bg waar zulks noodig is Van de correctors gaat de kopy naar de 4e groeit van personen die behulpzaam zgn de porteurs krniors zouden wg zeggen die het naar het telegraafbnroan brengen Maar het telegraofbureau te Rennes was ook niet ingericht voor znlk een uitbreiding van den dienst Daarin was echter voorzien geworden Zes telegraafdraden waren aan bet gewone verkeer onttrokken en op een dier Ignen had men aangebracht een sextuple telegraaftoestel van Bondot dat toelaat dat zes telegrammen over den eenen draad worden overgeseind op 4 der Ignen waren quadruple toestellen van Bondot aangebracht en op de zesde een Hughestoestel waarby het toestel zelf de letters neerschrglt loodat over do 6 Ignen niet minder dan 23 telegrammen tegelgk verzonden konden worden Van het telegraatbureau te Pargs naar het bureau van den Figaro werd do bestellersdienst gedaan door 10 wielrgders van de NeloceChassours onder bevel van een brigadier Aldus berekent de Figaro dat anderhalf uur noodig is om de woorden door kolonel Jonanst of kapitein Dreyfus te Rennes gesproken te Pargs gezet te hebben Telt maar op een half uur voor stenographoeren en dicteeren aan de machineschryvers drie kwartier voor het overseinen 6 minuten voor het overbrengen van het tolegraafburcan naar bot bureau van don Figaro en 7 minuten voor het zetten Dit doet denken aan het verhaal van den Engelschen minister die in een provinciestad een speech van 3 uur had gehouden en voordat de repliek geéindigd was tydens di vergadering in de plaatselgke courant zyn eigen speech woordeiyk kon lezen 1 Aan dat dagblad konden de machinezetters zelfs stenographisch schrift ontcgteren Bg een onderzoek moet volgens de Pnrm Ct gebleken zy dat de toestand der Noord Oo6t ku9t van Texel niet zonder gevaar is Sinds jaren reeds zyn daar geheele strookon gronds door den sterken stroom weggeschuurd en in de diepte verdwenen Ofschoon daardoor de vuurtoren van het Eierland nog wel nief direct wordt bedreigd zon er toch met stormvloeden na korten tyd ook daar gevaar kunnen ontstaan Men is van oordeel dat door hot aanbrengen van zinkstokken en strekdammen verder grondverlies kan worden voorkomen U H nm LIJDBXS Wg achten het overbodig onze lezers telkenmale eene uitvoerige beschrgving te geven over de wondorvolle en ongehoopte genezingen die dageiyks verkregen worden door het gebruik der echte Pink Pillen van Dr Williams De heer P Schouten te Ouderkerk a d IJsael schryft daaromtrent t volgende Mjjn oprechten dank voor Uw heilzaam middel Sedert meer dan 14 jaren was Ik lydende aan maagen rngpgn het leven was my een last alles had ik reeds aangewend doch die knagende pynen bleven immer bestaan Naar een portoet Ehidelgk nam ik myn toevlucht tot de beroemd geworden Pink Pillen en welk eene gezegende uitkomst thans na t gebruik van zes doezen ben ik geheel genezen In t algemeen belang kunt U mSne genezing bekend ufaken Prys f 1 75 de doos f 9 per 6 doezen Verkrggbaar bg J H L Skabilié Steiger27 otterdam hoofd depothouder voor NederRd en apotheken Franco toezendingtegen postwissel Daar het doel dezer geneeswyze is de hernieuwing van het bloed en de versterking der spieren strekt hare werking zich op vele ziekten nit bloedarmoede rhenmathiek heupjicht zennwpgn verlamming ruggemergsziekte St Vitus dans hoofdpyn zenuwachtig heid klieren enz De Pink Pillen hergeven de schoone kleuren aan d bleeke gezichten handelen in alle gevallen van verzwakking en hebben eene werkcMige handeling op alle ziekten veroorzaakt oor lichiCmeiyke en geesteiyke overspanning en door buitensporigheden