Goudsche Courant, maandag 21 augustus 1899

Maandag 21 Augustus 1899 IVo 7970 38s e Jaargang i I ieuwS én Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMH No M ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 60 Centen iedere regel meer Ki Centen Groote letters worden berekend naar plaatsigiimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TMefiMa Nt M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering Van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post f 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TAHDART8 J J CRAMER is Zaterdag 19 Aug TerKtontl HKVKAAGl iip een kleine boitenplaatii litj Rotterdam een nette Dienstbode tn iiclien do 40 50 jaar Loon f 124 en f 2 uraticligold Brieven onder letter V by den Boekhandelaar D J P HTOBM LQTZ te Rotterdam Door byzundere otuï tandighoden ter overname aangebmlen lene in volle Woei zïnde SFEESLAGEBIJ ia een der dniküt bevolkte wyken van Dus H io TüMichenpentonen komen niet in aanmerking Kr Br Lett Z K Jentr Adv Bor imu BKLINKAMTE Wageniitraat 10 H ÜBAVBUHIOK BUKÖEMEKHTRB en WK I H III EH S Tfii imtik zallcn IHaMtatf den lt Smgmêtmë fê 99deH namiddagH ton kal te e re in bot Ka ad bui aldaar btj imehryving aanbesteden 1 B Dice onderhoudiwsrken aan ds kaai of walmuren 3 Bultenverfwerken aan Qemeente gebouwen 3 Keue nieuwe aluiidear aan het SseuwtJkiohe Verlaat SlulpwUksobeiUde Dq bestekken zyn ter leilng op de Uemeente Mecrotario on op bet Htadsert InlKihtingen worden gegeven door den ÖKMEENTK B0UWMEE8TER ïiddelbare School VOOll Handel en Administratie m B AAG BariiiitsBtr aat il CommUête van ToetieM de Etteren Mr M 3 1 M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Jte Mr A F DE SAVOBNIN LOHMAN lid dor Tweede Kamer k PVTTEK8EN Ud der Tweede Kamer L D J L DERAM Mr W DE RIDDI Directeur derHaagsche Bank H P DE SWART Houthondelaaf Lid ijct Kamer van Koophandel eij Fabrieken te Gravonhage Opening 1 September 1899 ToorbereideHae iénfartge eurmtê voor Jongens van onutreekH l jaar Tweefarige ournw tot opleiding voor den Bandel en twee A drUfJarife zie BrpHpoctns voor enkele Riuimen Leer Xing lionnnl Ambtenaar bq de Öomeento ff Admifiistratie at aan do ref orings doparte mwun VotrbereUUng voor de C d van Ae flötariaiU Mgemeeme ontuHJekeling Spreektiren den Haag aan bovenetaahdadres Woensdags en Zater dags van i A uur K Dordrecht Singel 71 de vferig9 dagen Prospectas verstrekt gaarne Dt 0irwK r r TVimavms thans nog Loeraar aan H B S on Gyran te liogpgiiCHT v HM mm ooHhaMjWi m i M aukiHirkMipaMmliliMvoarlInrai Rin WToorilduiMitnKlDdtrtetKMnwtrfc luw ihAl l i u rT nC II ülltvfte nK Itrlli Bailtli Slr 14 MmlitMioad Öli op n am n r briek merk émm t mt atunxH mti mint sSk r JAABIUESGHE 7EB10TINI m BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardentnarkten OP WOENSDAU 18 OCTOBER en op VRIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bij plaatsing der Loten zal de Iste Pry bestaan in een COMPLEETE BESPANNIN de andere in ongeveer 10 PAAHDEN VEERTIG STUKa RUNDVEE en aanverwante Artikelen LUTKN zijn verknjgbaar tegen f 1 hel Lol II voor f 10 bij A BRU KüArV eii Z LANGK TIENDEWEG Antiseptisch Mondtinctuur van E ASSUTO Tandartê Ie COr J erkrtjgbaar in flacons a 80 Cent bij D MIEBIBH Kleiweg Th SCHMIDT Hoogstraat Ph v d STOK Markt B SCHOLTEN Joowe IMLÏÏIJ Ma Ulauwstmt AijêDlmr MM G SC S I WT JTSri3 JLliTIDE LA I E3Isr y Kort OTeralcbt onaer PrUsoourant HHERRIï S Palo en Gold 4 Dry van af f 16 50 per 12 ess 9 BOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADEKA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Turin 1 50 esch O f s BODEGA CHAMPAGNE 1 75 r COGNAC il I 1 75 i 2 25 t 2 75 I 3 il6 i 8 Ï5 en 5 S SCOTCH WHISKY 2 26 S g Per Fl Pe Ank 45 F I er ö LlfBTRAC f 0 66 Nto I 27 75 oj H CHATEAU VALR08E 0 75 31 S t 2 Hf E8TEPHE 0 85 36 g Ht EMILION 1894 l 42 lil 2S S PAUILLAC 1893 1 25 58 © 2 GRAVEH Witte Bordeaux 0 80 Si i F P i HAUTERNE 1 42 s ï S ZELTIN6ER Moezel 0 90 87 60 W BOURGOGNE 1 10 47 9 9 De ilessche zjjn in den prijzen begrepen en wordgp 4 3 ets per stuk teruggenomen By elke hoe eelheid verkrijgbaar fbij Supra Eijne Boscliviooltjes Zeep M 1147 Is ite welrlekendsle raeesi scbuimeade m uchlste dsr besUimle TolleiieeiMsii De Orma T GREBAfi Gouda Indien gy niet Wilt hoesten gebruikt de alltrwege bekroonde en wereldbiroeaida Superior Druiyen Borstlionlg EitTact ii ii iü mt de Koninklijke Stoomfabriek De Honing bloem van H 1 VAN SCHAIÜ CO DeoHaagJoSeiiiHiaers VAU BOHAIK ft Ooi HeUantbe botlUt middel d nld ▼ A N aOB IK ft Oo a Heliantha oueoit Kinkhoeii VAN 80HA IK ft Co MeUkatlW geueut iouwkI oud Ills JoDg VAN 80HAIK ft Oo S Hellantlie ii k in geen huisgozin oulbreku VAN SCHAIK ft Oo a HeUantbe itiuit oonduraid onder Scheikundig tonièkl VAN BOHAIK ft Oo a Meltantbe helpt onhomwpeiük VAN SCHAIK ft Co a HeUanUie b iirt onil mat Eerediplou i VAN SCHAIK ft Co B Hella ithe i bekroond met Goud Van SCHAIK ft Co Meliantlj boknKmd mi i ZllMr VAN aOHAlK ft Co a Metlantlle torkrtiiboar m ilMan van 40 Cl tOCU f f 1 bg 1 C BATKLAND Botloop B V WIJK O dttMtthM KOLKMAN Wnddinjmn a BOLLHAd Bodtgrarm P1NK3E Ninmrktrl a d IMK W J TAH DAM HoMlTKk A N VIN ZESDEN rhxmhoxm Krma WOLFF Otl Werthav 198 twda P MIEBIBS Kl w g mfl Goadb B 11 vi MILD Veental B 136 te Owla A BüUMAN Moerdrtck Bli LA VGni lRE TAPIJTVEILING t e NoUriü J J A MONTIJN te öoro zal op IHmatHig en tf 0emiéa0 M en 3 Mututtiu f S09 telkens aanvangende des voormiddaga ten M mre preetea in het Koffiehuis ue KogESBKcaa van den heer H J di GROOT aan de St Anthoniestraat te Goi da om contant g eld PUBLIEK VERKOOPEK ecB boogst belangrijke solide partij AXMINSTER VELVET BRUSSELSCHE BALMORAL KOEHAAR en andere TAPIJTEN PERZISCHE FLÜWEELEN VENETIAANSCHE SAYETTEN en andere GANG en TRAPLOOPERS OVERLOOPERS AXMRiSTER GEBLOEMDE NA TUREL PERZISCHE SMYRNAen andere KARPETTEN KLEEDJES MATTEN GE BLOEMDE ROSE en BLAUWE WOLLEN DEKENS SATINET en GEWATTEEBDE DEKENS ITALIAANSCHE SPREIEN GEKLEURDE OVERGORDIJNEN ENGELSCHE FLÜWEELEN en andere TAFELKLEEDEN 10000 el Crème en Witte Vitrages en Qordi nen Vele RESTANTEN TAPIJTEN voor kleine kamers en vele andere GOEDEREN welke wegens ophefflng der détailzaken van een der voornaamste firma s totaal verkocht moeten worden Een en ander afgennmmerd te bezichtigen op Maandag 21 Augustus 1899 van 1 tot 6 nnr terwijl almlan tev s gelegenheid bestaat tot het opdragen van ommissien FEANSCHE STOOMVEEVEEU eheniLsrhe Wtsschcrlj IA H OPPË HEIMEK 19 Kruiskade Botterdam Gebrevelitt rd door Z H dan Koning der Belgen Uoofddep t voor GOUDA da H r VAN OS A z dpMialitait voor h t itoonieii en varvw van alle UMrenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speeiale ioriobting voor het toornen van plncbe manteli veeren bont enz Oordgoen tafelkleeden enz worden naar ds aieuwHte en laatête methode geverfd Alle goederaD hetzij geatoomd of geverfd worden onKhadelük voor de geiondheid volgens itaal bewerkt EERSTE NEDBRLAROSCHE RUWIBLFMRIBI Directeur H BDB GKlis DEVENTER Model A zonder rem en schermen f 87 Model A met W Model A llCt Model AA 126 Model AAA Itó LUXE HIJWIBL iöft GEWONE ACATÈNES 156 LUXE ACATfiNE 180 P S DAMES KETTINGBIJWIELEN op alle prijzen I 5 hooger VirtegeuwMnliger J C DKSUITKR U TE HÜÜK TERSTOND OR LATER BOVENHUIS Adres MARKT 58 AAU ALLE ZIEEEIT of ik gaame und oige kosten gratisinlichtingen uit erkentelijkheid voor eene nneeswijre die mij en duizenden met mij mijnegeiondheid heeft teruggegeven Lf UI liWSÜ eijswi kbijGe istlinig Druk van k BÈINtóÈUUÏ Zn OVER Sloeten Wateren en Riolen BURGEMEESTKK en WETHOUDERS van Gouda i Gelet op de artt 148 156 der Algemeene Politie Verordening voor deze gemeente j Brengen ter kennis van de eigenaren en de bruikers van de niet aan de Gemeente toebehoorende binnen de bebouwde kom gelegen Slooten Wateren en Riolen dat op Maandag den lü en Dinsdag den 39 Augustus a s eene Schouw over die wateren enz zal worden gedreven Belanghebbenden worden herinnerd aan hunne verplichting om te zorgen dat hunne Slooten of Wateren voldoen aan de atraetingen genoemd in art 152 der bovenbedoelde Verordening en behoorlijk zijn opgesloot zoodat geene boomsUromen over ot takken in het water hangen en dat die Slooten Wateren of Riolen gezuiverd zijn van vaat of drijvend vuil welke de doorstrooming van het water kunnen belemmeren of stank of ütltnk verwekkende uitdampingen kunnen veroorzaken OnvermiiMKrd de straf op de overtrediiïg gesteld zijn de eigenaren of gebruikers verplicht de geconstateerde gebreken binnen 8 da n te herstellen De Naachouw zal plaats hebben op Maapdag den 11 September e k Gouda den 18 Augustus i 899 Burgemeester en Wethouders van Gouda R L MARTENS De Secretaris BROUWER Kultenlaiidsch Over Icbt Omtrent de zitting van den Krijgsraad teRennes slechts eenige mededeelingen Hetverhandelde is van te grooten omvang voorons blad jffiÜ de opening van de zitting heerscht er groote kalmte In de ïaal bemerkt men advocaat Momard De zitting wordt te hall zeven geopend Dreyins schijnt niet leer vermoeid Bï Je opening van de zitting zegt Pijjquart dat do zaak QneneUé waaromtrent generaal Roget een waar requisitoir nitsprak in Jnli 1898 voorviel op t oogenblik toen hij wegens familierouw verlof had jnenellè door de justitie gevat was opheeterdaad betrapt Roget zegt dat hg zal antwborden Picquart verdedigt zich er tegen ooit mededeeling van geheime stukken aan de rechters buiten den beschujdigdo ol § te hebben gegeven Omtrent den zin in het bordereau Je vais partir en manoenvres verklaart Picquart Er was geen sprake van FEVlLLElOaS GedeaksekrittcD van mo Gelokioeker ANNIÊAL DE VoOTElilG Naar htt frmtch Dooa W NOTTER En fe lijkertijd kwam er een gevoel van onuitspKkelijke daiikbaarheid jegens naren bevrijder in haar hart Zij greep de hand des jongelings 4irukte die in vervoering en wilde dezelve iq haar rwarring aan haar Kppen brengen Raphael voofkwam haar Hij greep de hare en drukte er een kus tq niet den Itus der begeerte van den hartstocht maar een kus van eerbiedige toemijding Emilie kwam geheel tot haar zelve Zij begon aUerki vragen te doen O mijnheer Louis ide zij i w was uwvermoeden gegrond dat mij een ramp dreigde Had ik maar niet mijn betoAe aan u om niet deouderlijke woning te verlaten gebroken Maar d strik was zoo U tig gespannen Hoe hebt ge zoo ipoedig kunnen uitvisschen wiar men mij had heengevoerd Wat heeft u toch mij op het spoor doen komen in oo n korten tijd Hoe hebt ge zoo ganw de plaats gevonden waar iklopgesïoten waa Hoe bebt ge het juigelegd om soo tot m dat de stagiaires naar de manoenvresi zonden gaan Picqnart spreekt lang over de tegenspraken der schrilkundigen en onderwerpt het geheim dossier aan een examen Picqnart zegt dat het hem gemakkeHker zon zijn zijn opmerkingen te maken zoo hy het dossier onder de oogcn had De president zegt dat dit een onmogelijke zaak is Picqnart betreurt dit Het gehoor volgt met groote aandacht de langdurige uitleggingen die door Picqnart aan den krijgsraad worden geleverd De helderheid van de taal en de juistheid der uiteenzettingen van Picquart trekken zeer de opmerkzaamheid Hü vervolgt zijn zeer zakelijke nitleggingen te midden van de grootste stilte Dreyfus schijnt groot belang in de verklaringen van Picqnart te stellen De rechters van den krijgsraad Inisteren ook zeer aandachtig evenals de oud misters van oorlog generaal Billot en generaal ZurlindesT Mevrouw Henry woont heden do zitting niet btJ Na het onderzoek van het bordereau deelt Picquart mede hoe hü de nietigheid van de beschuldigingen tegen Dreyfns constateerde Hij spreekt vervolgens over bet petitbleu Sprekende over de slechte inlichtingen over Eaterhazy zegt Picquart hij had deelgenomen In een Bngelsche maatschappij en aangenomen deel oit te maken van den Kaad van Beheer van dje maatschappij wat van de zijde van een officier niet k n worden toegestaan Zijn loven was stormachtig Hü speqlde aan de beurs leefde met juffrouw Pays en leidde een ongeregeld bestaan Picquart spreekt van de pogingen van de bladen om hem van bedrog te beschuldigen op het punt van het petit bleu Hy verdedigt zich tegen de beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht wegens zijn drftlen met het openen van de nasporingen omtrent Esterhazy Hij had gedraald uit voorzichtigheid om niet te vervallen in de font die men jegens Dreyfns had begaan Ulijken van goedkeuHng In een meesterlijke uiteenzetting van even twee en een half uur heeft Picquart nog e ns verteld de wijze waarop hfl tot overtuiging was gekomen dat Esterhazy de schrijver van het borderel en Dreyfus onschuldig was Hü heeft zün verhaal afgebroken bg de scène tnsschen öonse en hem op 15 September waarvan getuige de waarheid op de meest besliste wüze volhoudt Van do gehoorde getuigen waren slechts Mercier in politiek Billot Zurlinden Roget en Bertnlns aanwezig De generaals luister door te dringen En wat gat u moed en kracht n zulk een gevaarlijke zaak te ondernemen Op al de voorgaande vragen had Raphael met een gürnlach geantwoord Maar bij deze laatqte opende hij den mond om iets te zeggen de woorden wilden niet over zijn lippen Het was hem alsof zijn keel toegcschroefd werd Emilie zag dit Zij drontf aan op antwoord Toeii zeide Raphael aarzejend stotterend bijna onhoorbi De moed en de kracht waarvan u preekt hadik omdat ik u lielheb Het was donker m het rijtuig Raphael kon de uitwerking zijner woorden niet zien Maar de hiand van het meisje jiog altijd in de zijne rustende trilde Dit was het eenige wat hij als antwoord kon beschouwen Maar dit weinige was hem voldoende Van dit oogenblik af tot htlnne thuidtomst wisselden zij jfcen énkel woord meer Het rijtuig stond ten laatste stil Opzettelijk had Raphael nog niet van haren vader esproken noch v n de vreeselijke angsten die hij uitgestaan had noch over den toestand waarin hij hem achtergelaten had Voorts hoopte hij dat de vreugde van de behouden thuiskomst van Emilie den ouden Potard op eenmaal uit zijn toestand vad onverschillige verdooving zou opwekken Maa mettemin Voorzag hij de mogéÜjktlMid dAt dit niet het gevsl zon kunnen iJQ dat de den met inspanning Billot ging er zolta voor venitten De uiteenzetting van Picquart werd sleohts eenmaal gestoord bü het begin toen Roget van zijn plaats af het wijord vroeg Pic jïart was in een paar woorden opgekomen tegen het ware requisitoir dat de generaal tegen hem had gehouden Hot is met de knnaalwet in het Pruisische Lagerhuis wel treurig geloopon maar niet zoo erg als de berichten van gisteren zouden hebben kunnen doen vermoeden Wel zün de twee voornaamste artikelen zoowel bet Middelland kanaal als het vervolg van het Dortmund Eems kanaat afgestemd maar er zün nog eenige artikelen aangenomen en die kunnen den grondslag vormen voor een behandeling in het Hw gerhuis Zaterdag heeft nu de derde lezing plaats en wordt de genintileorde wet zooals waarsfihünlijk is daarbü aangenoqen dan kan lü naaf hot Hoogerhnia gaan dat zeker moor eerbied zul hebben dan do Kamer van afgevaardigden vo hut woord des Keizers i an kan het Hoogerhuis de wet er in kaar ouden vorm herstellen en haar daarna aan de Kaper terog zenden Maar dat zal nog ml een tgdje duren En wie weet wollicht is tegen dien tiJd door concessies b j de regeling van het iiesrecht voor de gomeeiten het centrum Voor de kanaalwet gewonnen waarop zg dan toch nog kan worden aaugenonen Do Vosfi Ztg wüst er op hoezeer de conservatieven in dit geval met twee njaten meten Anders is het enkele woord dereeizers voor hen steeds genoeg om te gehoorzamen en thans terwyi de Keizer zich met zoo groote boslistffeid over de kanalen heeft uitgelaten en de aanleg f arvan zelfs in de zitting namens den genoralen stal door een kolonel op militaire overwegingen en zoer goed is verdedigd thans weigeren z j nu zij meenon dat het voorstel der regeering hun eigen zak raakt omdat zg denken dat de nijverheid wel de landbouw geen belang heeft bij de kanalen De rechterzüde heeft hot nog in de zitting van Woensdag verklaard zü verlangt een sterk koningschap zü moent dat de bevoegdheden die de kroon volgens de grondwet heeft tegenover het parlement en de gemeeliton moeten worden gehandhaafd ja maar slechts wanneer do Koning haar zin doet De regeering heeft ten slotte naar het schijnt het ontwerp vrg slap verdedigd niet zoo sterk als men na s keizers woorden te Dortmnnd verwacht had maar misschien zag zü in dat het doel toch eerst langs een omweg zou kunnen worden J ereikt toe and van Isidore Potard in zijn afwezigheid erger had kunnen worden Daarom besloot hij Ëmilie eenigermate voor te bereiden Langzamerhand bracht hij haar op de hoogte van het feit dat hij haar vader in minder gunstige omstandigheden had achtergelaten dat hij eeni zins ongesteld was Emilie werd bleek Zonder op iets acht te slaan snelde zij naar haar vaders kamer en wierp zich om den hals van Iiidore En ook ditmaal verwezenlijkten zirh Raphaels beAkeningen want louter het zien van zijn dochter bracht op eenmaal leven in zijn wezenloos en als verdooldJichaam Hij reeïovereiijd op zijn legerstede omhelsde zijn dochter met hevigheid en kuste haa h r tstochtelijk Des anderen daags ging alles in de fabriek van den meubelfabrikant als naar gewoonte Alles was verklaard geworden Wederzijdsch had elk zijn bevindingen medegedeeld Ieder op zijn beurt vertelde zijn ervaringen Potard drukte beurtelings zijn dochter en Raphael de hand noemde hen schestsend zijn geliefde kinderen en was opgewonden van vreugde De toon waarop hij telkens sprak van zijn geliefde kinderen viel Raphael bijzonder op Hij ontleende nieuwe hoop aan die woorden Het kon niet zijn dat ze onwillekeurig of louter in opwelling van blijdschap geuit werden Als dat het geval was waarom keek Potard hem dan lachend aan en blctosde Emilie terwijl ze zich haastig afwendde en xeer verward scheen Verspreide Berichten Frahxkijk Sedert Zaterdagmorgen 6 uren das joist oen week zit Jnlos Gaérin na opgesloten in sgii yetltinfr in de Rue de habrul eno n de K amcralgevaardigden generaal Jacquet en Magne Leeft hy edtTüm eens verklaard dat do belegerden beSluton hebbon weer stand te bieden tot hun jougsteu snik Nabg do Kne de Chabrol hebben voortdurend manifoHtatiën plaats ten gunste van Gnèrin De deur van het huis wordt door repubUkeinHohe gardes bewaakt In het huis bevinden zich 4H personen onder wie een 70jarige letterzetter en een 2 iarigo anarchist DinTBCHI AHn Door bot internationale congres tegen tabercölose is een wedstrijd uitgeschreven voor de beste populaire brochure over de tering ats volkHziekte Ken priJH van 4 0 imark is daarvoor uitgelyold Oottnnujx HoHo iun Na afloop van een eergisteren te Hernala gehouden vergadering van Duitsch nationalen wilden de deelnemers meest studenten een zaal binnengaan waar een muziekuitvoering gegeven werd De bezoekers en de bediendes trachtten dftt te verhinderen waardoor een vechtpartij ontstofid De politie kwam tasBchenbeiden on arresteerde 7 porsonen In Bndapest werd eer uit soldaten bestaande rooversbende gepakt die sedert maanden uit de militaire magaz nen matrassen dekens J enz wegstalen Door eene aangifte ontdekte men s nachts dat drie süldaten over don muur van een militaire depict balen up straat wierpen die door drie anderen soldaten op een transportwagen geladen werden Nu snelde een gereed goboudon patrouille ter pHHitso en nanf de dieven govangen Op den wagen evonden zich toen reeds aOCMJ vdekens en verscheidene groote balon die linnengoed van officieren bevatten De geheete waarde van deze te rechter tyde geredde waren bedroeg raaar even 25 KX guldens Uit een ingesteld onderzoek bleek het interessante feit dat een lid der patrouille die de dieven gevangen gensmen had by de affaire betrokken was Het gestelene was door den koopman H tegen zeer lagen prjjs ingekocht die het dan naar een In Oallici wonende armee leverancier verzond die het dan weer aan de militaire administratie terugverkocht Ook verscbeidende andere civiele personen ztjn sterk gecompromiteerd Raphael s hart klopte telkenmale als zijn hoop nieuw voedsel kreeg Hij begon te gelooven dat zijn ongelukster ein delijk moede was onheil over zijn h fd te brengen of dat zij eindetijk haar noodlottigen invloed Qp hem had verloren dat thans geluk voor hem mogelijk zou worden Bet noodlot wu het ten laatste moede hem ten doode toe te vervolgen Zou hij gelukkig zijn Drie weken verliepen na de gebeurtenissen van de laat ite hoofdstukken Raphael gehoor gevende aan de hem ingeacha pen weUevewlheid had aan het hotel de Chateaudieu naar den toestand van den markies doen informeeren waardoor hij had vernomen dat deze buiten gevaar waa èn naar eene badplaats vertrokken was op raad zijner ceneesheeren Van deze zijde gerustgesteld gaf Raphael zich geheel over aan zijn drooraen over een toekomst vol heil vol gelukzaligheid aan zijne droomen en illusies omtrent zijn liefde voor Emilie Potard En hij 4iad van alle zijden hoop Na den avond in het rijtuig hadden de beide jongelieden nog niet over Helde gesproken Beiden u schenen zelfs dit onderwerp te vermijden Maar de blikken die zü wisselden zeiden meer dan de meest welsprekende betoogen Emilie Was niet vaji een uitermate hartstochtelijke ongeduldige natuur Zij vergat zichzelve niet Wer vtrvolgS