Goudsche Courant, maandag 21 augustus 1899

T P T n Wr A geëtaleerd en eon aanTjevelenswaardige 27 Cent SIGAAR o 7971 Dinsdag SS Aiigusdis 1899 388te Jaargang fiOüDSCHE mum HiieuwS en Advertentieblad De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s niet uitzondering van ZoB Cn Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 i Afzonderlijke Nomm rs VI J Fy CENTEN voor Gouda en Omstreken Telefoon Ko Ü ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 1 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M B ltcnlandsch yverzl hl Bli iGRIJDËRIJ bij gelegenheid der Feestviering op de Verjaardag van Hare Majesteit dè Koningin Om Fraaie Prijzen Tevens zal door de Commissie voor Volksfeesten worden uitgeloof J 85 iS en 10 voor de netst versierde Tweewielige Rijtuigen bespannen met efin Paar Do aangifte moet plaats hebben op dien dag voor één uur bjj deirfkeer J N BOTH Crabethstraat Inleg i Het Atelier Studio is het he te adres voor Verf rootlniren en Reprodnctiewerk AaabeveleDd Fl Singel 582 P ï d WAALS Cr eeri Toètör adres voor alle soorten SCHOEN WEEK als het Noordbrabandsch Schoen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Opruiming van verschillende artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Gouda Druk van A BEINKMAM Zk Het Beste en Goedkoopste ADHES VOOR Schoenen fr en Laarzen 18 De Roode Laars Lange Tiendeweg KN DG De Groedkoope Winkel Kleiweg hoek Turfmarkt Aanbevelend J VAK ZONNEVELD 1 TIllEEMS COIFFEUR Dubbele Buurt B 4 GOUDA Antiseptische Salon voor Scheeren en Haarsnijdcn Verkrijgbaar het beroemde EAV FAVIEIlllE ter verdrijving der Roos rercaarOigt alle aourten HAARWERKEN V FRIIA IViUTBIT M Rund en Kalfsvleesch Tegen stek concurreerenile prijzen J P yan LEEÏÏWEN Keizer§traat Goede en goedkoope VleeaehhouweriJ H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lange G roenendaa l I 108 Voorhanden een groote sorteering Behaugsclpaplereu Q oxd ijn stofifen ZEILEN LINOLEUMS f afalRhsien coatten 0 90 Ter Kennnaking 0 90 met mün fabrikaat verzond ik tpolijk een f3 nèia cHu66ar Sfempel grootte der Stempelplaat 40 bj 25 m M waarop plaatb is voor 6 regels geheel compleet met doos inktkussen en Fl Stempelinkt franco in plaats van f 1 60 voor 90 cent Levering binnen i dagen Zendt dus spoedig postwissel ad 90 cent of rembours met 15 et verhooging aan D J V D HENGEL Stempelfabriek UTRECHT 0 Overal Agenten f fK U 9 O g= aagd tegen hooge pro D H D visie postz voor antwoord iSIUger IlaaiinaChiDe § zvn voorUeeldig in constructie en afwerking ISingei HaailUaClllllCê z n onml aar voor huishondeljjk gebruik en nijverheid Singer MaaiinaClllllC § zijn in al e tal ken van industrie de meest gezochte lolliger NaalinaCllf II6 § ztjn ongeëvenaard in werkvermogen en duurzaamheid fillDgCI IVaailllilChlllCS zjn voor het moderne borduren de meest geschikte Onderricht gratis ook in het moderne bordliren De echte Singer Xaaimachlnes d w z de naaimachines van de Stnger MaatsehappiJ worden behalve voor huishoudelijk gebruik ook nog in méér da 400 verschillende soortea voor aUe mogelpe industrieele doeleinden geleverd en ziJn slechts verkrijgbaar in onze eigen winkels waarvan alleen in Nederland reeds 37 bestaan Gouda SINGER MAATSCHAPPU Lan e Tiendeweg No D Ö7 kmdionw Paiii Ëxpeller Dertig jaar wordt dit midlel hi t T rasseni siUfceH Jiia pijnstwnde lal rijVing iangeweDi ftegen RhMimaIjek Jioh t Iferkoudt ieiq lm dea i Dit b Hujstmd dientdan den vertrou op het fabnelsmerk Anker Ad l iï5 ï 5o eiii 0cdefl in de meesta kpotheken Te AmBterdamM Vloth Cie ban van TiiyTl en Sanders f g Ir gldjter ft Cg frtiflm HoUandsclie laatschappij van Afdeellng QODDA en Omstrekeni KSf dol Ver U ro ren jUjen litte L n6l8nierk AnkBr f O m F S I I i m DelftscheSlaolie Antiseptisch Mondt ctuur van E CASSüTb Tandart te aOCItM Verkrijgbaar in flacons a 80 € ent bij D MIEBIES Kleiweg Th SCHMIDT Hoogstraat Ph v d STOK Markt B SCHOLTEN Gouwe Agent voor Merbii G USSELSTiJSI Gouda Blauwstraat Gedeponeerd P Frarsdi Hollindsche OllthbrUim Handelsmerk m C aivé Bet l n mmmmmi unmmm VAN J H HOODE Zeugstraat 85 beveelt zich beleefd aan tot het leveren van alle BINNEN en BUITENLANDSCHE BIEreSOOI TEIiT welke met dit Systeem gebotteld zijnde verre te preiereeren zijn boven alle andere soorten Men neme proef en vergelijke ISTOOM HOUTZAGERIJ SCHAVERIJ Pakkisten Lijsten FaMek I EN I HOUTHANDELi J VERGEER tQoedkoopste en solledst adres voor Vervoer van Inboedel oowel binnen ala buiten de stad met gesloten wagens A GRAVESTEIJN Oude Gouwe Mien wordt tegen Iransport sehade ventekerd De jFigaro meldt t bet proces te Héhnemiet zal eindigen f oer 8 September tri tet begin Mer zitting van Zaterdag herhaalt Cuignel bp njjdigen toon het requi sitoSr door Kog zün vfjrklaring erfjjzegt dat zbeBpntanii oi e scj zijde der dosèier Hy nfi hetjschrify van j geliduden Hij herbaalt het Hof van Cassfitie overtuiging steunt op de disi siie van dp tléchni uaostle en op de gebeiifie nt daarby evenals Kogfet t bqrderel en dfeelt mede dat höt me dossH heime afijwlif bevit vpt idl Panizw 1 der Bthkken de waarde Hier komt CV naéens de regeé nitdrnkkingen Va Schneider e vto oorlog inj heit alge de Ipionnage iiog een ge eeft cidat indirötte bewji en Vtelegrampien va f en houdt 4e chtheii i e Frankryk kenl j tolf fcrliifn jschenbejdön en maakt 11c re ewea voor dfi fleffi getuige over kolonel puld ali DroyPis Boisdeüre leest zjjn verklarjiiè voor ï is niets nieuws in Dreyfus antwoordt zeer uit de hoogte Ik heb niets te zeggen aan generaal Boisdeffre Gonse doet oak zijn verklaring voor hetHof van Cassatie nog eens over terwijlhj er op ondergeschikte punten dingen bijvoegt waarvan Dreyfus de mogelijkheid betwist Beiden honden de schuld van Dreyfus vol Eindelijk komt Billot de verklaring van Picquart bevestigen dat hj 80 000 francs uit de geheime fondsen beeft achter gehouden maar protesteert tegen de insinuatie van verduistering zeggende dat dit zijn recht was De St Petersburger correspondent van de Figaro zegt dat het bezoek van den heer Delcassé aan de Russische hoofdstad daar een gunstigen indruk heeft achtergelaten by allen die gelegenheid hebben gehad met hem in aanraking te komen Dezen werden ingenomen door zijn eenvoud in taal en bonding waardoor ieder zich op zijn gemak gevoelde en welke des te meer gelegenheid aanbood om de zienswijze en de denkbeelden te waardeeren welke de Fransche minister op korte juiste en ernstige wijze uiteenzette De openbare meening is overtuigd dat de lange gesprekken welke bil heeft gehad met de Rnssische Staatslieden zooals met graaf Muravieff de heeren Witte minister van financiën Goremykine minister van binnenlandsche zaken en generaal Kouropatkine FEVILLËiOIM Gedenkschriften van een Gelukzoeker OF AMIBAL DE VONDELING Naar het Fransch DpOR W NUTTER 274 Zij was niet vatbaar om zjch geheel door haar neiging te laten meeslepen Zij vatte niet vuur op het eerste oogenblik Haar liefde was zacht en teeder en leverde betere waarborgen op voor voortdurend geluk dan wanneer ze hartstochtelijk opbruisend ware geweest zij was vatbaar voor innige toewijding teed re aanhankelijkheid geheel geschikt orf gelukkig te zijn en gelukkig te maken Potard zag duidelijk de wederzijdsche genegenheid toenemen aangroeien Raphael twijfelde niet meer aan de toekomst Op een namiddag trad Potard het kabinet binnen alwaar zijn boekhouder met de hand onder het hootd aan geheel andere dingen dan cijfers zat te denken Potard zag er Verheugd uit Zijn dikke volronde lippen ademden gulle weltevredenheid Hij zette zich neder in een gemakkelijke fauteaul met bruin leder bekleed die speciaal voor hem persoonlek beitemd was minister van oorlog enz zeer eeker lieb en geloopen over de menigte politieke qu estSes welke Eusland en Frankryk raken en van groot belang voor beide landen zullen ziJn Zij zullen er ongetwijfeld toe bydragen om een vaste juiste en pradische richting te geven aan hun verder politiek optreden Vooral moet de aandacht geiKstigd worden op het feit daJi Nicolaas II die over het algemeen njet z Mr kwistig is met zjjn woorden zich gedurertde twee uren met den beer Delcassj heeft osderhoudenl Zulk een lang gesprel bewysti op zich zeil reeds de groote beteelceïiim van Ide keizerlyke audiëntie Ik voqfe er U g by dat do oiitv aiigst by de keizerin Marja Feodoro vna deze trouwe vriendin van Fmnkrijkji waarmede de heer Delcassé werd vereerd jiiet op het programma van Jiet verblijf wan de Franschen minister F te St Pet rsbu g stond Dit gunstbewys moet van te meer waarde word en geacht daar de keizerin weduwe daarvoor is getreden uit hiiar groote teruggetrokkenheid welke het overlyden van den Czarewitch haar oplegt Dat is misschien het meest treffende bewijs van de levendige sympathie dat de weduwe van Alexander III ooit aan Frankryk beeft gegeven in den persoon van een zijner officieele vertegenwoordigers Hot bezoek van den heer Delcassé en de zóo vriendelijke ontvangst welke hem ten deel is gevallen leveren hot schitterende bewijs dat de nanwe en vriendschappelyke entente onveranderd blijft Het Pruisische Huis van Afgevaardigen heeft bet kanaalwetsontwerp definitief verworpen het Dortraund Elbe kanaal met 235 tegen 147 het Dortmnnd Kijn kanaal met 275 tegen 134 stemmen Do neerlaag van de regeering was een gevolg van het boslnit van de nationaalliberalen en de vrijzinnigen om op het laatste oogenblik de taktiek van uitstellen en ruilhandel drijven van het centrum flink te verydelcn en de regeering en den Koning in openlijke botsing met de conservatieven te brengen Minister v Miquel en ministerpresident V Hohenlohe toonden zich reeds bereid om do door het centrum aangeboden betaling op afrekening met bet Ryn Dortmund kanaal aan te nemen waarmee men ook een scherpe breuk met de agrarisch conservatieve oppositie had kunnen bemantelen Vooraf richtten zij nog een aandoenlijke vermaning tot de conservatieven om te bedenken welke ernstige gevolgen de ontevredenheid van den Monarch over hardnekkige oppositie kon hebben Daarop evenwel verklaarden zy zich Hij keek Raphael glimlachend aan Hij wreef zich vergenoegd in de handen en zeide lachende iKom kom Louis voor vandaag genoeg gecijferd Kom een beetje hier Laten we eens praten Laten we eens een beetje causeeren Kom Ik verlang met beter antwoordde Raphael de daad bij het woord voegende en zijn boeken dichtslaande Hij nam een stoel plaatste zich tegenover zijn patroon en wachtte ïNeen mijn jongen niet over mij zet jè naast mij neer Raphael gehoorzaamde M jn waarde Louis ging de fabrikant voort ge kent me gij weet dus ook dat ik nooit anders spreek dan zoo ik denk en dat ik altijd alles zeg wat ik denk lik weet dat mijnheer Potard antwoordde Raphael zich een weinig verwonderende over deze inleiding Gij zult bemerkt hebben vervolgde Potard dat ik u zeer genegen ben en als ge het met bemerkt hebt dan is het niet mijn schuld meen ik te mogen zeggen Ongetwijfeld En aan de andere ztjde meen ik hetzelfde bij u jegens mij bespeurd te hebben lAh riep Raphael levendig uit ik ben verblijd dat u daar niet aan twijfelt Ik geloof zelts vervolgde de fabrikant met een glimlach dat ge niets liever zoudt wenschen dan de banden die ons verbinden nog nauwer toe te halen voldaan als het Hnis voorloopig het eone gedeelte het Dortmund Rijn kanaal toestond natunrlyk met het voorbehoud dat de releering naderhand als de gelegenheid gunstig was up den eisch om het geheele kanaal te mogen graven zou terugkomen Daarop verklaarde intusschen de nationaalliberalep dat zy dien middelweg niet konden betreden aangezien bun het vertrouwen dat het Middellandkanaa later zou worden doorgezet ontbrak l Daarop geschiedde de katastrofe de stemn ng als volgt Eerst stelden de nationaalliberalen voor het regeeringsontwerp in zyn vrqegeren staat te herstellen wat met 235 tegen 147 stemmen verworpen werd 32 leden van het centrum stemden blanco Daarop stelde bet centrum voor het DortinundRyn k aal toe te staan wat met 275 tegen 134 geketst werd JHei is de zwaarste neerlaag die in langen tijd de regeering alsook de persoonlyk erbij gtaoeide Monarch heeft geleden Vei jpreidi Bericliti n 5 F Engeland Bjj de mijngasontplofflng te Pontyrhyl in Wales blijken 21 menschen gedood en 6 waar gewond te zyn lEk an een loket van het telegraafkantoor tl Liverpool hebben dieven aan een reiziger in diamanten een zak onstolen met f 24 000 waarden aan kostbare steencn De man die bezig was een telegram af te geven bemerkte er niets van De voornaamste bepaling der onlangs in het Britsche parlement aangenomen wet waarby de patroons worden verplicht tot het verschaffen van gelegenheid tot zitten aan hun winkeljuffrouwen luidt als volgt In allo vertrekken van een winkel uitstalplaats magazyn of anderen lokaliteit waar goederen in het klein aan het publiek worden verkocht en waar vronwelöke bediende zjjn aangesteld tot het in het klein verknopen van goederen aan het publiek zal de eigenaar die zjjn zaken in dergelijke lokalen uitoefent gehouden zyn te zorgen voor het aanwezig zijn van stoelen achter de toonen in de nitstalkamers of in zoodanige andere plaats als daartoe bekwamelyk door de bij hem in betrekking zynde vrouwelyke bedienden kan worden gebezigd en zoodanige zitplaatsen moeten voorbanden zijn in de verhouding van niet minder dan één stoel op ieder drietal vrouwelyke bedienden in iedere kamer werkzaam Dat is mijn grootste verlangen Ik meen bemerkt te hebben dat gij Emilie verre van met onverschilligheid behandeld Raphael zweeg Kortom dat gij haar hefhebt Met geheel mijn ziel antwoordde Raphael f En wat u ook wel niet ten eenenmale onbekend zijn zal dat zij ook u bemint Ik heb er hoop voor Wat mi betreft ik ben er zeker van Welnu gi hebt haar meer dan het leven gered gij hebt hare eere gered en om er nu met langer omheen te draaien kijk hier wilt ge haar tot vrouw hebben Hoe zeide de jonkman zacht igij zoudt uw toestemming niet weigeren Volstrekt niet U zoo njk iWat komt dit er op aan Ik ben overtuigd dat gij haar gelukkig zult maken dat gij haar in waarheid een echtgenoot zijn zult En het geld maakt het geluk met uit in t geheel met Overigens wat ik heb zal wel voldoende zijn Ik zal haar niet zonder middelen laten geloof me Mijn God nep Raphael uit droom ik ben ik klaar wakker hoor ik goed Ik kan het niet aannemen zeg mij dat ik goed hoor Natuurlijk duivelsche jongen Denk je dat ik grappen verkoop gij droomt volstrekt met Wat gij gehoord hebt is zoo werkelijk als maar kan Kan ik mijn voorstel als aangenomen beBchouwen U vraagt het nog Zie mij aan mijnheer Potard en oordeel Op het niet nakomen dezer bepaling die op 1 Jannari in werking zal treden is boete gesteld Veeeeniode Staten Salomon Levenson winkelier te Brooklyn Ver Staten is lid van een Dnitsch genootschap van onderlinge hulp en dat lidmaatschapgeeft hem in geval van overlyden bet rechtop een begrafenis die f 500 mag kosten Toen nu eenigen tyd geleden Salomon Levenson een fjeen was afgezet schreef hy naarhet bestuur der vereeniging en betoogde dat daar zyn been een deel had uitgemaaktvan zyn lichaam bet ook recht had op tenminste een deel der begrafeniskosten Hetbestuur erkende na lang beraad de rechtmatigheid van den eisch maar had Salomon Levenson toch beet In plaats van aan dezen een deel ief 1 500 nit te keeren besloot het aan hot been een kinderbegra fenis toe te kennen Een doodbidder werd aangenomen het been werd gebalsemd en in een doodkistje gelegd en dit werd naar bet graf gevolgd door een behoorlijk getal dragers benevens een groot aantal afgevaardigden van het genootschap met de vereischte burgerlijke en kerkelijke formaliteiten Italië De rijke Italiaansche bankier en philantbroop Florio laat te Palermo een geneesinrichting bouwen voor de genezing van longlyders naar de methode van prof Cervello door zjjn Vaporigène Het sanatorium zal den lön October worden geopend Bjj proeven met de inademing van Cervello genomen in het ziekenhuis te Guadagia moeten in twee maanden tyds van 26 opgegeven longlyders 16 volkomen genezen en 7 herstellende zyn DüITSCHLAND Het eergisteren op het slagveld van St Privat door den Keizer onthulde gedenkteeken dat een gepantserden aartsengel voorstelt is oen werk van den beeldhouwer Walter Schott naar een schets van den Keizer zelf Op het uit eenige zandsteen blokken bestaande voetstuk staat in een lauwerkrans te lezen Aan hun dappere onvergetelyke kameraden Wilhelm II en zyn eerste garde regiment te voet Aan den tegenovergesteldden kant bet opschrift Het regiment verloor zjjn commandant 35 officieren 104 onderofficieren 982 grenadiers en fusiliers Op dit voetstuk ter hoogte van 6 7 M verheft zich het 5 M hooge bronzen beeld van den engel die beide handen laat rusten op het gevest van een zwaard iGij weet Louis ik ben man van zaken Zeg dan hartelijk ja I Ja mijnheer honderdmaal ja De hand er op Raphael stak zijn gulhartigen patroon de hand toe met een hevigheid als hij misbchien nog nimmer iomand de hand toegestoken had lO mijnheer hoe dank ik u wat moet ik doen om u raijn dankbaarheid te doen gevoelen om te toonen hoe ik deze gunst op prijs stel Geen bedanken Gij zijt haar waard ik ben zelf zeer verblijd en tevreden over deze zaak Ik maak mijn kind nu gelukkig en dat is mij voldoende Laten wij er nu geen gras over groeien maar de zaak tot een einde brengen Hoe dat mijnheer Wel ik vind het niet noodig dat jelui jaren en jaren vrijt dat geeft allemaal niemendal Jelui moeten trouwen man en vrouw zijn Of hebt ge daar het een of ander op tegen Mijnheer hoe zou ik dat kunnen hebben Nu laten we dan zeggen over twee maanden trouwen jelui Ge hebt raij verteld dat uw ouders beiden dood zyn niet waar Ja ik ben ouderloos antwoordde Raphael verbleekende bij deze wending Ge hebt dus aan niemand ter wereld toestemming te vragen Voorzeker met zeide de jonkman meer enmeer van zyn stuk gebracht Wat er met u is voorgevallen wat ge gedaan hebt en waarvan ge hebt geleefd voor ge hier kwaamt gaat mij mets aan j Wordt vert oigd j