Goudsche Courant, dinsdag 22 augustus 1899

De grootsit kerize en Haute Nouveaoté s lo HSEREN DASSEN vindt men bjj A van OS Az Md Taillear l Kleiwei K 73 73a UOUDA lelfltltnuu o il iW iirs van Ainslcnlain Nlütkrs V 93 9 S I 88 vangenisstral daarbjj in aanmerking nemende Behaald door den heer H Gijzenjj met 40 p dat de getrollene volgens verwachting geheel ïtde prijs Portret van H M de Koningin zal herstellen en den opgewonden toestand ƒ aangeboden door den heer J van Oije waarin bekl moet hebben verkeerd bj het aW d or den heer J J Velt met 39 p plegen van de daad Mr L A Micheels de verdediger weesja de omstandigheden waarin bekl verkeeedeej die z i tot verzachting moeten stylKKlr M i Pleiter trachtte voorts aan te tmnen dat hier nog poging tot moord noch poging tot doodslag aanwezig is Immers het voornemen om zijn bijzit te doeden kon ten gevolge van de vergissing in de persoon door bekl niet worden ten uitvoer gebracht En het voornemen om de nu getrollene van het leven te berooven bestond niet biJ beklaagde Alleen zou hier sprake kunnen zijn van het aan beklaagdes schuld te wijten zijn dat een ander lichamelijk letsel bekomt Nog meende pleiter dat een onderzoek door deskundigen noodig ware geweest om te doen uitmaken ül met de revolver die beklaagde bezigde en welke hiJ al gedurende minstens 10 jaren in zijn bezit had wel eene doodelijke wonde kon worden oegebracht Uitspraak 25 Aug Ülrecte SuwirwegverblndlnKen met GdlÜA Zomerdlenst 18Ü9 AanKevan D I Mei rijd vao ireenwich i im i o O C D 4 R O T T I B D 4 M ii ntn il 0ODD4 R0TTBED4MTiee T rM U n 18 1 H 68 1 86 S ll 8 86 8 48 6 88 8 12 7 14 86 9 18 9 1 9 46 10 IS 11 80 11 6118 38 1 88 8 80 4 4 40 6 18 5 40 6 30 7 83 8 86 8 6 10 40 10 47 10 IM 11 18 1 64 4 04 4 68 r 8 60 t t It I Alleen Ie en 8b Uaue Kxt bijbetalen ff Op de treinen lyn Zondag MumdiR en Dioideg iindiegKshe ïetonrbiljotten toot de Se kl ïorkrijgbear tegen enkelen Tïtchtprye S Hollendjebe Spoor r D n itw V nniu an TT RA Tim Tene ff E0TTE D4M 90BD4 Tiee 7 16 7 87 6 98 6 86 18 1 6 s 7 4 f o6 8 14 9 00 10 0 10 17 1 11 64 IJ OR 18 34 1 18 6 46 6 86 8 18 O LI f VI i w Alleen Ie e 9 Uilee eitn betrien e IVn ltatief ep dtn loop tan niet gerekend orden J Hollydiebe ep H o 11 D A l S N H 1 08 1 01 8 14 3 46 1 18 1 8 I l 8 1 S4 1 48 8 48 4 16 4 66 5 86 r 49 0 15 7 17 7 89 7 69 8 80 8 89 9 18 lO lfl 10 88 10 40 1 1 1 6 07 8 11 10 18 6 18 8 88 10 87 6 88 86 E 10 8 J 6 87 6 66 6 16 6 48 7 45 8 05 8 41 8 48 8 6t 0 10 44 10 68 1107 11 44 9 88 9 67 9 66 10 88 H Ke 6 48 6 05 06 7 80 7 46 8 9 00 9 46 lïïl 1M7 106 18 9 1 85 8 6 3 0 4 0 4 80 4 46 6 0 6 18 7 0 7 8 7 6 W6 9 18 10 0Voorburg 5 8 g lO n j i o B SO lOM Z t rm Zeg Oi ZZïZ Z ts Z iM 5 1 S m 6l 77 777 1 X O K 9 87 10 18 0 54 11 18 08 n S7 17 S 14 3 87 7 6 0 6 18 6 00 6 60 7 Ü7 8 10 8 88 9 88 10 85 10 6 M H JnitaM 1 leen 1 en 8 kle e eit betrien m Beirip r d lijn Br k len Amte d n mog jn Ptr re a o O O 1 4 4 HSTeitD4M lie lerHk 11 1 6 9 8 09 8 17 38 10 10 10 L7 18 0 1 13 8 86 8 88 4 O 5 13 uf 6 18 88 8 16 K 2II 9 83 9 59 10 60 11 Oo Irnlt W 8 01 8 63 06 10 15 10 54 18 48 12 67 8 00 3 83 4 16 4 5 7 6 00 6 37 6 57 8 15 8 0010 0 j 0 1010 43 137 1 68 AmitC 8 I V 03 9 80 10 30 11 09 1 03 1 1 1 16 8 41 4 30 6 18 6 16 7 18 8 80 9 18 10 8 10 86 ll JN 11 58 18 07 11 00 ll Si 1 87 6 66 7 68 8 1o 8 4 9 80 10 15 10 88 11 38 li O 1 87 3 08 8 1o 3 59 4 48 6 88 6 U 6 8 7 1 10 00 10 84 6 18 6 58 8 14 10 88 11 Z Z f Z Z Z 7 87 Z 4 Z ITo U 7 7 Im 7o 7 7 IT U 10 18 11 18 61 8 09 8 40 8 56 4 4 6 0 6 10 7 1 7 8 8 10 0 10 11 10 I8 t0 8 80 3 17 4 38 8 37 8 45 3 S 1 18 3 118 3 50 6 04 6 80 6 34 7 60 S 83 07 10 19 6 86 6 48 6 08 7 4 6 88 8 8 ii ss lO H Vmi 6 85 7 10 7 40 9 3 45 1 16 0 li l a SO lS 8 81 4 4i 6 18 6 85 7 16 8 10 86 M6 V Amr W 6 43 6 60 7 36 56 9 80 10 00 11 80 18 1 i 18 40 8 U 8 80 8 46 6 0 6 88 6 60 7 30 8 86 40 l OO Douda 7 17 7 34 8 18 8 48 111 18 10 48 18 611 0 1 4 88 4 17 4 38 6 47 7 69 7 8 8 14 9 1 10 87 11 10 Langs de schede kronkelt een lauwertak met het opschriit Semper talis Rusland In de kroonfabriek voor het vervaardigen van medische preparaten voor militairen brak eergistemacht brand nit Weldra was de liitte die hfj verspreidde zoo groot dat de brandweer met moeite kon werken De schade wordt op eenige millioenen begroot BINNENLAND In het Nederlannsch comité voor Trtinsvaal dat zich heeft gevormd zjjn alle richtingen vertegenwoordigd alleen de sociaal democraten niet Bat ligt niet aan de samenstellers van het comité de sociaaldemocraten ziJn nitgenoodigd zich te laten vertegenwoordigen maar zjj hebben niet gewild In Engeland hebben de socialisten vooraan gestaan in de beweging tegen de politiek welke de Kngelsche regeering tegenover de Transvalers volgt Nn weer heelt Walter Crane zich in dien geest laten hooren In Belgiö hebben de socialisten ook reeds voor de Boeren getnigd En terecht zouden w j meenen want om meer dan eene reden moet de zaak van Transvaal socialisten ter harte gaan Maar de Nederlandsche socialisten doen niet mede Nader wordt vernomen dat het aantal handteekeningen op het Transvaal adres gericht aan het Engelsche volk bedraagt 140 147 Uit de receptiezaal van de Kon Mil Academie te Breda is gestolen de gouden medaille die de gemeente aan die instelling had aangeboden ter gelegenheid van haar vjiftigjarig bestaan Een onderzoek heelt tot heden tot niets geleid De kerkeraad der Gerei kerk te Goes heelt aan den minister van financiën een schrijven gericht waarin de welwillende medewerking van Z Exc wordt verzocht tot bevordering van de Zondagsrust te Hansweerd De kerkeraad heelt daarin de aandacht van den minister gevestigd op de volgende leiten a dat de ambtenaren aldaar Hansweerd die leden zijn van de Gerei kerkte Kminingen verhinderd worden getrouw de godsdienstoeleningen bjj te wonen b dat het kantoor der directe belastingen te Hansweerd des Zondags den geheelen dag is geopend ook ter betaling van de belasting op het bedrijl c dat het uur waarop den ambtenaren bü de recherche te water des Zondags de bevelen worden medegedeeld juist samenvalt met den aanvang der openbare godsdienstoelening Met het oog hierop verzoekt de kerkeraad den minister beleeld doch dringend het daarheen te willen leiden dat de ambtenaren van z jn departement in de gelegenheid worden gesteld de openbare godsdienstoeleningen getrouwer bij te wonen B en W van Amsterdam heben een voorstel ingediend tot demping van de Markengracht waarvoor 1 110 000 zal noodig z n e m 8 38 01 46 8 11 8 69 9 08 1S 6 7 80 7 88 8 1 door 7 87 I I 7 84 1 41 6 80 7 60 8 1S Clouda Moordrecht ï ieuwerVerk 0 Uf EotterduB M BotterdamD F Rotterdam 3 AUeen du Dinidag i Botterdam Beurs Rotterdam D F Botterdam M Capalle Kieuwerkerk Moordrecht Sold 6 10 4 46 4 66 6 04 6 11 8 17 6 46 6 611 6 06 6 14 6 80 M 7 86 8 09 8 43 8 8 7 7 9 00 7 48 11 0 8 08 9 81 8 U7 8 86 9 10 9 86 Gouda ZflTeDhuiEen Moerkapelle Boetermeer iSogwaard Voorbuig a H l uouda Oudew Woerd Utreolil Utrucht Wner iea Owdew iioiidk Reeds sedert jaren verkeert de Markengracht in een voortdurend vervuilden toestand zeggen zg Herhaalde malen is getracht hierin verbetering te brengen door uitbaggering doch een aldoende verbetering is hierdoor niet kunnen worden verkregen In het jaarverslag van den districtsveearts voor Groningen en Drenthe wordt bericht dat tuberculose in het grootste gedeelte van Drenthe vrij veelvuldig onder de runderen wordt opgemerkt het grootste getal gevallen in het oosteiyke gedeelte Het aantal goed geconstateerde gevallen worjltfevenwel ver overtrollen door die Y ftn de ziekte met vrfl groote zekerheid wordt vermoed maar niet aan een nader deskundig oncfcerzoek werd onderworpen Dat ook Ged Staten overtuigd zjn van het groote gevaar dat deze ziekte medebrengt blijkt uit een schrijven dat zj tot den minister van Binnenlandsche Zaken hebben gericht naar aanleiding van diens plannen om maatregelen te nemen tot beteugeling en bestrijding van deze ziekte Met het oog op de voortdurende uitbreiding daarvan en de dientengevolge steeds grooter wordende gevaren waarmede de veestapel en de volksgezondheid worden bedreigd deden zij mededeeling van hetgeen de veeartsen in hun jaarverslagen aangaande de tuberculose en hare uitbreiding hebben bericht opdat de minister zich daaruit een denkbeeld zou kunnen vormen van de onrustbarende wijze waarop zich die ziekte in de laatste ell jaren onder het rundvee in Drenthe heelt uitgebracht en zal inzien dat het nemen van maatregelen tot beteugeling van deze voor mensch en dier zoo gevaarlijke ziekte niet langer mag worden uitgesteld Gemeng de Berichten Dat er slaapbazen ronselaars en runners zijn die waar zij met zeelieden in aanraking komen op zijn zachtst uitgedrukt weten van rekenen is nu bekend thans vernemen wiJ ook dat op het oogenblik bjj de politie aanhangig gemaakt en in onderzoek is een bijzondere wijze van rekenen van een kapper en wel van The Londen Toilet C lnb gevestigd Noordblaak 61 te Rotterdam De jonge dame die het geval bij de politie heelt aangegeven woont daar in de stad Zij kwam dezer dagen voor het eerst in dien winkel om zich het haar te laten wasschen ZiJ werd daarop in een in dien winkel uitkomend zijvertrekje gelaten waar nien haar het haar wiesch en waar men haar tiaarop mededeelde dat zij nn te betalen had 13 50 voor het haarwasschen en 1 42 zegg twee enveertig gulden voor een paar borstels en eenige andere nietigheden die daarbjj gebezigd waren 64 10 4 ll l 1 1 7 1 14 1 88 ll 11 36 11 48 11 61 18 38 11 87 U 40 11 85 10 19 10 89 10 36 10 43 7 S6 11 40 10 1 11 16 11 18 11 80 11 41 11 56 10 4 11 46 1 18 46 10 57 18 00 11 14 11 8 11 4 u a De jonge dame weigerde beslist dit onzinnig hooge bedrag te voldoen en verklaarde dat den haarbewerker uitdrukkel k Deze begal zich toen in den winkel om van de weigering kennis te geven keerde daarop terug en trachtte haar nu te bewegen om een schuldbekentenis tot het bedrag van 142 te teekenen Ook dit weigerde de dame stellig waarop tot driemalen toe besprekingen plaats hadden in den winkel tusschen den bediende en iemand die zich daar bevond Al dien tijd omstreeks twintig minuten werd ziJ in het zjjvertrekje gehouden Ten laatste toen de dame onvermurwbaar bleek en noch van betalen noch van onderteekenen eener schuldbekentenis wilde weten vergezelde de man haar naar haar ouders huis waar hij zju eisch herhaalde Maar ook daar weigerde men de som te betalen N R C Men meldt uit Aarlanderveen Een der voornaamste veehouders in deze gemeente is Vrpag te Nieuwveen gearresteerd en naar de gevangenis te sGraven hage overgebracht Hij had tegen de bevelen van de politie in last gegeven tot vervoer van 45 runderen die op de bouwhoeve van A C H aldaar in beslag genomen waren De koeien zijn vervoerd naar een weide in Aarlanderveen Eergister heelt de burgemeester dezer gemeente op last van den olücier van justitie de vervoerde beesten laten bewaken Het geval verwekte hier natnnrlijk groot opzien Een jullrouw in Den Helder die in de laatste maanden drnk visites maakte bij een winkelierster werd op heeterdaad betrapt dat zij zich met een valschen sleutel toegang verschafte tot een geldkistje Zij opende dat als de winkelierster haar alleen liet om klanten te helpen In een der Amsterdarasche blade n vinden wjj de volgende advertentie Hierbij betuig ik ook namens mijne ouders miJn hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling by mijn geboorte ondervonden Dat schyut dus iemand te zijn die zooals wijlen De Génestet zong met hoed en parapluie geboren is Nader meldt men aan de Arnh Ct dat de machinist Banning van de Geld Stoom tramMaatschappij door wiens krachtig bijtijds remmen bij het deze week in de Rheder Enk plaats gehad hebbend ongeluk het leven der in het rijtuig gezeten dames gered werd van die dames een dankbetuiging en een belooning van 1 100 ontving Vermoedelijk door vuur nit de locomotief geraakte het gras op den spoordijk langs de spoorstraat te Venloo in brand Olsehoon er gevaar bestond dat het vuur zich aan het materieel en aan de telegraafpalen zon mededeelen staken eenige spoorwegarbeiders die in de nabijheid werkten geen hand uit om de vlammen te overmeesteren Aan de marechaussees die ontboden werden liet men de taak over om het vuur te blusschen De 18 jarige W A Claris die van het Rijkskrankzinnigengesticht te Medemblik als hersteld naar de strafgevangenis te Rotterdam werd overgebracht toonde zich ook aldaar zoo onhandelbaar dat men hem thans naar de bijzondere strafgevangenis te s Hertogenbosch heeft overgebracht om aldaar zijn straf in gemeenschap te ondergaan 4 1 4 8 4 48 4 66 6 03 6 0 6 18 S 4U 18 43 8 0S 1 44 8 68 1 64 8 01 8 08 8 14 S Si 11 4 IS 4 17 4 47 4 64 6 01 6 07 4 06 4 0 4 84 40 4 18 4 45 n 8 47 10 88 10 48 10 66 11 16 SM 8 J6 7 10 7 18 8 48 7 8 8 6 6 82 6 88 40 De ongekend aanhoudenne droogte is oorzaak dat in Drenthe tal van slooten greppels en beekjes welke als afscheiding dienen tusschen de verschillende weilanden opge droogd zijn Het gevolg daarvan is dat het vee niet dan onder toezicht in de weide is te honden daar het anders al ras nn de scheidsmuren zju vervallen in andermans land is verdwaald De kinderen worden aangewezen om op de koeien te passen tot last en verdriet van den schoolmeester die daardoor sommig klassen bijna geheel ziet ontvolkt Mede in het belang van het onderwijs ten plattelande is regen dus gewenscht Men schrp uit Haarlem Zaterdagnacht te 3 uur was de riet werker C Weist in de Zijlstraat bezig in ziJn werkplaats toen een spirituslamp die hj daarbij gebrnikte omviel en brand veroorzaakte De man vloog naar boven om zijn zwager die daar sliep te waarschuwen doch toen hü naar beneden wilde gaan was hem de pas daartoe reeds afgesneden door de vlammen De man zelf ontkwam over de daken en de zwager sloeg een rnit stuk en sprong op straat zich daarbij aan haftd en voet bezeerende Het perceel brandde totaal uit Dd vlammen waren ze o hevig dat zelfs een perceel op een 50 meters afstand geblakerd werd Alles was veizekerd behalve het goed van den zwager sin Aan het strand te Hoofdplaat is aangespoeld een lairs waarin een kous met een voet en een tuk been van 42 cM lengte In de kous stonden de letters GERf ACH Bechtszaken Zaterdag diende voor de rechtbank te s Gravenhage de zaak tegen J A P Herons 45 jaar koopman te Rotterdam die op 6 Juli 11 aan het Korte Groenewegje aldaar een revolverschot loste op Elisabeth van Wijngaarde terwijl hü in den waan verkeerde eene andere hem bekende vronw voor zich te zien welk revolverschot in het voorhoofd van genoemde vrouw terecht kwam die daardoor verwond werd en nu nog in het ziekenhuis wordt verpleegd Aan beklaagde werd ten laste gelegd poging tot moord Dr Mol adsistent in het gemeente ziekenhuis als getuige deskundige gehoord verklaarde o a dat de wond zooals die is toegebracht onder de omstandigheden zooals die zich hier voordeden niet levensgevaarlijk was dat de vrouw geheel zal herstellen naar verwacht wordt en dat zj nu in staat is om zonder gevaar als getuige te worden gehoord Deze vrouw daarna gehoord verscheen met door doeken omwonden hoofd en vergezeld van eene verpleegster voor de rechtbank en legde aangedaan door zenuwen hare verklaring af Zij herkende den beklaagde voor den dader Voorts werden als getuigen gehoord de man die op het bewuste tijdstip de revolver van beklaagde heeft afgenomen en de politieagent die toen mede ter plaatse kwam en den dader arresteerde Beklaagde gaf op in de meening verkeerd te hebben de vrouw voor zich te zien met wie hiJ leefde en verhaalde voorts dat hg een ongelukkig leven had door die vrouw die hem verlaten had Het bleek voorts dat 8 17 8 88 10 10 10 17 10 84 10 31 10 40 7 68 8 03 S IO 8 17 8 86 10 8 10 37 1 8 6 10 47 10 66 7 40 11 48 6 48 0 8 10 08 10 16 10 88 68 10 88 6 17 6 87 6 34 6 41 6 47 10 80 10 4 beklaagde gehuwd zijnde zSno echtgenoote en drie kinderen indertijd ook had verlaten Beklaagde zeide het plan te hebben gehad om de vrouw met wie hfl leefde en die hij op den bewnsten dag meende voor zich te zien te verminken en in haar tegenwoordigheid zich zeil te doeden waartoe hij ook op zich zelven schoten loste Hij kwam dus terug op de Bekentenis volgens welke bj het plan had gehad ook de vrouw te vermoorden Snbstituut olflcier van justitie mr MaclainePont eischte veroordeeling tot acht jaar ge Stadsnieuws OODDA 21 Augustus 1899 Gisteren had de uitgeschreven schietwedstrijd pHats van de Schietvereeniging Koningin Wilhelmina De deelneming was zeer groqt het weder werkte mede om het concours te doen slagen Het Mpziekkorps der dd Schutterjj luisterde desi middags de feestelijkheid op De uitslag was aldus Korpswpdstrp aangeboden een zilveren en een bronzen Medaille door de Schietvereeniging Koningin Wilhelmina Aan dezen wedstrijd werd deelgenomen door 5 schutters van het 5e bat 4de Reg Infanterie de dd Schutterij de WeerbaarheidsVereeniging Burgerplicht en de Schietvereeniging Koningin Wilhelmina Zilveren Medaille werd behaald door Koningin Wilhelmina met 25 treöers en 247 punten Bronzen Medaille werd behaald door het detachement van het 5e bat 4d e Reg Inf met 25 treffers en 233 p De Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht behaalde in 24 treffers 238 p en dedd Schutterij in 24 treflens 238 p g Voor de Korpsschutters waren voor de drie uitgenoodigde Vereenigingen twee prijzen beschikbaar 1ste prijs twee Wandborden behaald door J J P den Boer met 53 p Weerbaarheid 1ste prijs Coupe behaald door C M van Wijngaarden met 58 p Schutterij 1ste prijs Inktkoker behaald door J L Disco met 53 p leger 2de prijs Bloempot op Standaard behaald door H van Wijngaarden met 53 p Weer 2de prijs Coupe behaald door Thomassen met 51 p Leger 2de prijs Twee Bloempotten behaald door L Rietveld met 61 p Schutterij Zilveren Medaille uitgeloofd door den heer C H Kraneveld voor den schutter die in A en C of B en C het hoogste aantal punten behaalde werd behaald door den heer J J P den Boer met 89 p Personeele wedstrijd Iste prijs Zuil met Beeld aangeboden door eenige leden van Koningin Wilhelmina behaald door den heer P J Schlosser met 56 p 2de prjs Tafeltje met Beeld aangekocht door Koningin Wilhelmina behaald door den heer Mullaart met 54 p 3de prijs Borstelhanger aangeboden door den heer H van Wijngaarden behaald door den heer F Peereboom met 49 p 4de prjs twee Beelden aangeboden door de Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht behaald door den heer W J Gijzenij met 47 p 5de prijs Coupe aangeboden door een lid van Wilhelmina behaald door den heer J Vermei met 46 p 6de prijs Kist Sigaren aangeboden door den heer L Bisschop behaald door den heer C Natz l met 46 p 7èe prijs Vaas aangeboden namens het 5e bat 4de Reg Int behaald door den heer L Bisschop met 46 p Sste prijs Twee Vaasjes met middenstuk aangeboden door de hh Nelissen en Mullaart behaald door den heer J M Gretser met 46 p 9de prijs Servies aangekocht door Koningin Wilhelmina behaald door den heer A J van Thiel met 45 p 10de prijs Thermometer aangeboden door den heer J J Velt behaald door den heer F H Rietveld met 45 p 11de prijs Sigarenstandaard aangeboden door den heer P J Schlosser behaald door den heer Comelissen met 44 p 12de prjjs Conpe aangeboden door den heer A J van Thiel behaald door den heer Th J Droste met 42 p ISdejprijs Twee Beeldjes aangeboden door eenige leden van Koningin WUhelmina 15de prijs Wandbord aangeboden door den heer P Stroeve behaald door den heer P Brakel Jr met 39 p prijs Sigarendoos aangeboden door N N Sr behaald door den heer H A C Brinkman met 38 p 17de prijs Sigarenkoker aangeboden door N N Jr behaald door den heer A van Hellemondt met 38 p 18de prjjs Flesch Oranjebitter aangeboden door den heer A van Meurs behaald door den heer I Schnltz met 36 p 19de prijs Tulband aangeboden door den heer C Vergeer behaald door den heer J van den Bergh met 33 p 1ste prijs 2de 3de 4de 5de Vrije baan 3 schoten W Sliedrecht met 35 p 1 J P den Boer met 35 p J P Mul met 34 p na loting Luit Adj M M Eijssell met 34 p 1ste Luit Riesz met 34 p Vrije vaste baan 10 schoten 1ste prijs Luit Adj M M Eijssell met 108 p 2de J J P den Boer met 108 p Oylinder Geweer 1ste prijs W Jl de Keijser met 90 p 2de militien de Weger met 88 p 3de H van Wijngaarden met 86 p Des avonds had op de bovenzaal van het calé Het Schaakbord de uitreiking der prijzen plaats De voorzitter dankte allen die door het geven van prjjzen ol door hunne hulp hadden bijgedragen om dit eerste concours te doen slagen De Postdniven Vereeniging de Snelvlieger hield gisteren haar onderling concours van Utrecht De duiven aldaar ten 8 nre in vrijheid gesteld bereikten hare hokken als volgt 2de Ode 4de Iste prj s de dnil van den heer T Polet aankomst 8 48 27 de duif van den heer G van Holten aankomst 8 53 45 de dnil van den heer B Hulleman aankomst 9 10 11 de dnil van den heer P HuUeman aankomst 9 35 10 de duif van den heer J v Buuren aankomst 11 1 42 5de Beroschenhoek Ook hier begint gebrek aan goed drinkwater te komen De groote gemeente regenput aan de kerk is leeg ook de put aan de leegstaande pastorie der Ned Hervormde Gemeente zoodat vele menschen verstoken zijn van goed drinkwater CiPBLLB a d IJbel Met goed gevolg is van de scheepswerf no 2 van den heer A Vuijk alhier te water gelaten een uit staal en ijzer gebouwde sleepkaan groot pi m 20 000 centenaars genaamd Strassburg no U gebouwd voor rekening van de Strassburger Rheinschifllahrt Gesellschalt te Straatsburg De kiel werd gelegd voor een schroefstoomboot groot 800 ton te bouwen onder toezicht van de Engelsche Lloyd en bestemd voor de groote vaart ATdIEB Bij de regeering is het volgende telegram nit Indië aangekomen In de Kerti streek wordt gepatrouilleerd en het terrein opgenomen Een weg van AraBoengkoe naar Aloer Lawang gemaakt Soms eenig vuur ontvangen doch weinig tegenstand ondervonden Men is te Parijs in wielrijderskringen zeer nieuwsgierig naar den afloop van de affaire Cordang tegen Desgranje den directeur van de Pare des Prinsesbaan naar aanleiding van het feit dat Cordang wegens ongesteldheid cholerine niet in den driedaagschen 3 uurswedstrj d ia uitgekomen waarop hem voor zjjn leven het rijden op die baaji ontzegd is Drie doctoren tot onderzoek door den heer Desgrange gezonden verklaarden Cordang gezond doch dr Camilie Savoué chef van de kliniek aan het gasthuis constateerde wel degelijk ziekteverschijnselen Uit Den Haag schrijft men Mr René Renault zal de belangen van Cordang verdedigen in het proces hetwelk de HoUandsche rper den heer Desgrange directeur van de wielerbaan Pare des Princes heeft aangedaan naar aanleiding van het leit dat de heer Desgrange Cordang heell beschnldigd ziekte voor te wenden op het oogenblik dat hij voor den 3 daagschen wedstrijd rijden moest Cordang rpt 26 27 Aug op de Haagsche baan voor het 24 uur record Bd de Nederlandsche opera zijn de Solis tenensembles voor de Koningin van Saba aangevangen Binnenkort zal een algemeene uitvoering plaats hebben voor de pers en genoodjgden Aanstaanden Maandag beginnen de ijfkeatrepetitiën met dagelpsche tooneelrepetitiën De nieuwe decors zjjn vervaardigd door den heer A C Sommer te s Gravenhage Een wielrijder die zijn flets bij een maatschappij tegen diefstal had verzekerd is te Berlijn op de volgende wijze zijn wiel afhandig gemaakt Tpens zijn afwezigheid kwam een besteller aan zj n woning en gaf de huishoudster een valsch briefje waarop verzocht werd den houder er van het rijwiel van d en verzekerde te geven daar deze s avonds een tochtje wilde maken en geen tijd had thuis te komen Later werd het rijwiel bij een pandjeshnishoudster in beslag genomen aan wien het voor 35 mark was verkocht De verzekeringsmaatschappij weigert thans de verzekeringssom nit te koeren onder voorgeven dat men hier niet met diefstal te doen heeft De zaak is in handen van den rechter 361 Staats loterij Se Klasse Trenktiig van Maandag 81 Augustus No US51 1600 No Ï0420 llino No oB 1661 en mus ieder 400 No 84 9 lis OU 0703 ieder ƒ 2 0 No 986 1014 m Izllü ieder 100 grijzen vhd 45 18 S Sl 6 19 7970 1097 1S0J9 1 880 17945 6 878 S aO 99 77 U02 i 59 181 88 5 1 1 1 11 911 1S I 4 S4 18058 316 8917 87 8068 18 62 61 66 4 21 90 3 87 86 99 18111 9 38 92 8353 40 13143 16 10 81 403 SOU 6 58 6 83 82 U 7 2 63 5835 70 11018 1 853 57 18833 68 67 61 88 17 13414 68 40 61 71 71 8201 34 il 86 54 öi 74 6832 6 97 78 93 15 70 3166 48 83 11107 13 13 16 86 77 568 U 5 8376 90 26 67 18 21 6 8800 69 3 8 11230 89 16326 41 88 4 064 8468 69 51 42 18523 674 81 6111 8801 94 8 79 iS 741 3 118 11 8181 118 2 18600 16 14 37 81 68 40 8804 11401 13721 a 18 23 809 8 m 4 16 11 67 44 46 28 9i es 63 75 13800 61 18 76 36 8 09 77 8925 11501 5 88 88 904 89 289 i 026 7 2i 95 l 06 14 62 63 45 11648 61 16513 6 i 1 78 69 H 52 88 1662 III032 95 7 6453 70 83 189S8 70 il 1008 3 02 5 78 11 83 89 16703 49 80 6 79 9266 11861 73 27 l 128 1167 76 82 9338 76 88 l 8i9 46 74 4137 6 8 8 1196 14121 71 19259 1213 b 61 9 73 3 7 1 01 74 47 7U 9463 80 14306 16915 3 93 63 6629 65 hi 14508 26 19421 6 7 65 9503 I20J4 13 7 41 1897 4287 66 12 66 37 H6 19600 140 89 71 31 12127 14632 88 4 13 4302 6763 70 52 14787 98 29 2S 3 6830 K68I 64 1482 17067 76 84 57 6904 9764 93 31 92 19701 91 4406 7021 71 12213 61 17144 5 1602 27 48 9800 12307 14931 17288 19 03 16 41 60 5 8 16 89 9 1330 58 84 94 14 60 17336 84 40 66 7148 t66 16 66 66 19 28 58 4501 51 99 60 73 88 81 1781 t7 AS 10049 12467 15081 17128 93 1890 71 7824 111114 12 41 16130 46 003 19 a 4610 70 0234 1 0 16839 67 89 61 45 7814 10303 9 16301 62 20157 305 61 35 47 12617 12 17548 69 68 68 7482 39 8 24 94 20246 78 4744 41 0570 66 76 17637 S0888 81 8 90 80 96 7 15429 39 35 280 4829 82 10600 85 16625 65 20444 2300 491 7638 12 12731 64 69 20562 16 86 66 8 18811 15614 86 77 20 5021 7649 66 39 47 7789 95 68 58 80 S3 62 78 77 20663 8428 5102 7 1S 4 e 15726 98 70 69 6 60 10713 18924 68 1 80 20784 70 76 7821 81 45 16851 1790 7 87 6201 7988 10884 18007 76 19 71 2619 Veemarkt te Rotterdam Maandag zi Augustus 1899 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 32 2e kwaliteit 38 3e kwaliteit 25 cent per half Kilo Vette Kalveren redel aanvoerd ie kwaliteit 27 2e kw 24 3e kw 21 cent per half Kilo Vette Varkens goeden aanvoer ie kwal 18 ade kwal 17 3de kwal 16 cent per half Kilo Vette Schapen en Lammeren goed aangevoerd De handel was in vet Vee en vette Kalveren vlug stadig in prijs Varkens matig Vette Schapen en Lammeren traag Vrkrs 81V 3 98 1001 88 Vi ♦ 1 65 61 96 l 16 l 1 AUGUSTUS fIu I iNu Ueri Nod W S 3i dito dito cHtc 8 dito riito dito 3 HoNO a ü l GouH 1881 98 4 ROHLANU üt Bi iieof 1 894 1 dl G coon liiSO 4 d Oh B Ihs 188 t 1 to l y lop 18 i wO 4 d to io ifou l leun 18i3 6 Ito lito titü 18 45 01 dPi J P r 1 rliujl itt 4 671 Tu Klij G nt Oiiüv ipBu I8IIII 4 2 ï Ge 1 oing Seri D j S j G p le II Her e C 8 ZmnAPB Rrp V oblg 1892 5 Mmioo Ubl Buit So i 1890 6 100 VlN ZUaLA 0 1 lon V 1881 841 OTTBBUAH St l leeii 18 4 3 91 Nbd Atr H n H B aHoil 9 Ar nd b Tab M j Corlia lei 6 1 l eli MH itoha i ii lita 485 Arit Hypoiheekl p iid r 41 Ciilt Mij derVomien nmd 51 ir H po h ekii pAodlir 4 102 N ür a da he ia nand 20 + Nel 1 de maiitB b duo U4l N W P o Hvp b pnodbr 8 6 a 111 Hy o e kil pao i r 4 Ulr Hy uthe b d 10 41 O IBTBSR O t HoUg bso HBO 198 Kusi Hy V Bekbaok p odb 6 1101 Amkkika Equ bypoth pan b 4 90 Maiw L G Vt Li n en 6 891 N D Holl IJ Spounv Mij Biud 114i Hij I t El I Bt 3p aand 10 Neil I d 8 i orwegm H iid 224 Ned Zuid Air Spin aand 6 2851 lil ito ito 1891 dito 6 100 iTALll Spoor 1887 8 A ïobl 8 66 Zuid Ii J 8p mij A H nbl 3 65 11 1 K Wariiiliau Weegen aaud 161 Btni Gr Rusi Spw Mpj übl 4 97 BHltiaobe dito aaml Fa l WB dito aand 5 Iwang Dom r rlito Biitd 6 98 Kurak Cb Aiow Sp kap opl 4 100 dito dito oblig 100 Amerika Gi ui I ao 8p Mij o 1 6 l i4i Ob 0 1 North W pr C r aand lil dito Win 8t eter obl 7 l4li DenvHr Bio Qr Spni eert T a 58 Illinois Central obi ii goud 4 105 76 LouisT Na hrilliOert v aand 74 Meii o N Spw M Ie i yp 6 104 Mis K 11 a 4pCl I ef aan 87 961 N York Onr s o It West aand 861 lito P iin Ohio ohlig 6 Oregon Calif hvp i goud 9 V Si l aiil Min SManit h ü Pao Hoofl n ob ig 6 48l dito dito Li 0 Col Ie bvp O I Canada Can Soulb Cherl V aan 81 Vbn C Rail h Na 1 h d r O A iiNterd Ooi iibus M aand 160 Ro terd Tramw Man s and 810 Nru 8tBd AraatHr lam aand S 108 tad Bo t ir l m BMO I 8 10 BBLail Stad Ant erpen 1SH7 2 O Sad Brussel 1886 8 100 HoNG TheisB Rugullr 6 Belseh 4 1171 OiBTBKB Staatslaenig 1860 6 117 K K Gobi B Cr 1880 8 101 86 OPRlJl III G van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen ADVERTENTI£N Spakj Stad Madrid 8 1868 311 Nbii V r Avli Spo eert Heden overleed plotseling mj n geliefde Echtgenoote en onze gelielde Moeder Behnwd en Grootmoeder ELIZABETH VAN BOVENE in den onderdom van 57 jaren Uit aller naam C P KEEPER Eenige Algemeene Kennügeving fl P VAN WIJNGAARDEN COIFPKUR SPECIALITEIT in alle soorten HAAEWERKEN