Goudsche Courant, woensdag 23 augustus 1899

o 7U73 Woensdag 23 Augustus 1809 38s e Jaargang ieu ws en Aihertentieblud voor Gouda on Omstreken Telefoon H H9 ADVERTENTIËN worden gei laatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des Bijdd CeicriMin N i SS De Uitgave dezet Courant gfschiedt dagelijks met uitzondering van Zon x Feestdagen De prijs PP5 drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF C EK TEN mm w Ill BUEGEMEESTERen ETHOUDEES van Gouda zullen ÊHntUag den 9 Mugattuê ISOO iee namiddags ten hat f twee nre in het Raadhuis aldaar bï InBchriJving aanbesteden If Eenlge ondernoudBwerken aan de kaai of walmuren 2t Bultenverfwerken aan Ge meentegebouwen 3 r Eene nieuwe sluisdeur aan het EeeuwijkBohe Verlaat Slulpwijksohe zijde De bestekken z in ter lezing op de Gemeente Secretarie en op het Stadserf Inlichtingen worden gegeven door den GEMEENTE BOUWMEESTER Iicidel are School VOOR Handel en Administratie DEN BA4B Barenlszslraal 49 Commissie van Toezicht de Heeren Mr M J C M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Thr Mr A F DE SAVOKNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTERSEN lid der Tweede Kamer L D J L DE RAM Mr W DE RIDDEE Directeur derHaagsche Bank H P DE SWART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Gravenhage Opening 1 Seplember 1890 Voorbereidende éénjarige eurmiê voor jongens van omstreeks 16 jaar Twee f ar ige cursus tot opleiding voor den Handel en twee d driejarige zie Prospectus voor enkele Examens Leerling Consnl Ambtenaar bij de GemeenteAdministratie of aan de regeeringsdeparte menten Voorbereiding voor de studie van het Notariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van 2 U i uur Dordreclit Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne De Directeur F TVIflSTH t thans nog Leeraar aan H B S en Gymn te DOBDREOHT TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MAEKT 58 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ ci chemische Wasscherlj TAN H OPPEWHKIMEIt r 19 Kruiskade Bottsrdam t Gtbroveteerd door Z M den Konm dor Belgen Hoofddepflt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen en rerven van lle eeren en Dameigarderoben alscolr alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet toom n au nlnoVmantel veeren bont enz Gordnoen tafelkleeden eni worden naar d nieuwete en laatste methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd oi geverM worden onschadelijk voor de gezondceid volgene staal bewerkt Het Bert oinch delyk te en f m maltkelykete poetsmlddel voor Heeren en vooral dame en Kinderichoenwetk is de Appretuur van C M Muller 4 C ci Benin Beolh Str 14 Men lette goed uil op naam en fabrlekimerk Varkryibea kv Huw WlnkBliBri In tthowwirk gitanltrien 10 JAA LiJEscnE mmm BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOE SDAii 18 OCTOBER en op VRIJDAG 20 OCTOBER 1809 te G O U D A Bij plaatsing der Loten zal de Isto Prijs bestaan in eene COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAAEDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar tegen 1 hel Lot H voor f lO bij A BRII liiHAI J en Zr LAJVGE TIENDEWEG o ♦ i i u S jiJ Kort overzicht onzer PrUsoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van 41 I 16 50 per 12 Sess S ROODE en WITTE PORTWLINEN 16 12 MADERA S droog en zoet 1 12 Vi VERMOUTH la Turin 1 50 flesch i BODEGA CHAMPAGNE l © g COGNAC 4 f 1 76 f 2 25 i 2 75 1 3 26 S 75 en 6 S i SCOTCH WHISKY 2 25 C 2 M Per FI Pe Ank 46 ï I a ft S g LISTRAC i 0 66 Nto 1 27 76 aS 3 CHATEAU VALROSE 0 75 SI S ® g c S St ESTEPHE 0 86 36 g St EMaiON 1894 1 2 ► S PAUILLAC 1893 1 25 63 § O 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 g O g SAUTERNE 1 42 j O ZELTINGEE Moezel 0 90 37 60 g d V BOURGOGNE 1 10 47 Z De flessche ziJn in den prijzen begrepen en worden 4 3 ets per stuk ternggenomen g Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij Pc flriua T CBEBAS Gouda ZÜIDEH HYPOTHEERBANR geeettigd te Biieha Maa schappeli k Kapitaal Een itllllioen Gllldeil waarop 10 pCl gestort Oeheel geplaatst Directeuren Mr H H V AN MAA3DIJK en E J M DE BROUN De Bank verstrekt voor vaste termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente tonder vooruitbetaling en zonder bijberekeninti van administratiekosten en geeft 3i en 4 pCt Pandbrleven uit in stukken van 1000 500 en ƒ 100 interest 1 Januari en 1 Inli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Goüda bij de Firma MONTIJN DORTLAND Jtstndteékenijiff Let vooral EC H T roodo op de ü W letters Oberlahnstein OI taTCUKOK VICTORIABKOIll OBeRlAHKSWN A O Overal fi werkrijgbaj Maatsefiappfj tot XkeploÜaHe van de Vietoria Bron Kant wr voor Nederland Boompiee éO BoUerdam Tmhti Patent H Stollen StfU schart Kprifni itl Dis Einii i ïn llscnt liir glai Fibrlalilitb lyujf Der grosse Errolfi wtwgm hat Aniau to v sehieaeiim uarthlonen Js acfuifimunten S S Uui Kaufe dahar unsare gtelit ncharfen H SfoUfrn nar nn um liiraet odar In lolahan tiaenhanaiungen m Oênan umar Plakat fwk nebanitahmij aiiiiehanil m = PrHsUiiten uhH Zeugniaae gratk umt fnm Een ware Schal Toor de ongelukkige alacbtoffers der Zeltbesrlekking Onanie en gehe me litspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBEWAR Hotlandscbe uitgave met 27 afb Pr a 2 gulden Ieder die aan de verschnkkelqke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen hg hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Qolland DelftscheSlaolie Nieuw onovertroffen Trof Dr Liebera welbekend ÜHi W KEACHl Ui SEB Alleen echt met Fsbrieksmerk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfe Q 9H de meest hardnekkige enuw éXwH xiekten vooral ontstaan door jaftüi afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleek zucht Benauwdheid Hoofdpjjn Migraine Hartklopping Maagptjn slechte spysverteriug Onvermogen Irapotenz Pollutions enz Uitvoerige prospectussen liy pcr fesch fl 1 fl fl 3 j dubbele flesch n cv Cpnlra I Dopöt Matth v d VeRto Zaltbommel L pütn M Cléban Co AraBterdam V Happel B Gravünha e J HslintnanB ile Jong J Czn Eotterdam VVrlff Oo fiouda rn bii alle drogisten EERSTE NEDEBLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BURGERS DEVENTER Model A zonder rem en schermen t 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 165 LUXE ACATjlNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen i 6 hooger eiiwoorili r J G DE BOITER Gouda Verlegei A SLEGT beveelt zich aan tot het leveren van Zuiver Zeeiiwsoh Tarwebrood M2 cent de KM NIEUWE HAVEN 28 r Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkerg Maalder en Kookkunst te 8Gravenhage met een diploma Verguld Zilveren Medaille AAIT ALLE ZIEKEIT geef ik gaarne zonder eenige kosten gratis inlichtingen uit erkentelijkheid voor eene geneeswijze die mij en duizenden met mij mijne gezontÜieid heeft teruggegeven Lv lEmENJijswijkbijGeeslbrug GooBA Druk van A BRINKMAM Zn KE iSGËVI G BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda Gezien Artikel 182 der Gemeentewet Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat het uitvoerig en beredeneerd Verslag van den toestand der Gemeente in 1898 ter Plaatselijke Secretarie in druk verkrijgbaar is tegen betaling van EEN GULDEN Gouda den 22 Augustus 1899 Burgemeester eu Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER WAAESCITJWIM 8e ÏIENJAARLIJKSCHE VOLKSTELLING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Overwegende dat de BEVOLKINGSREGIS TERS vóór den aanvang der aanstaande Achtste Tienjaarlijksche Volkstelling moeten zijn bijgewerkt Hermnercn belanghebbenden dat volgens de bepalingen van het Konmkhjk besluit van 27Juh 1887 Staatsblad 141 regelende de verplichtmg Jer Ingezetenen tot het doen van aangifte voor de bevolkingsregisters elk hoofd van een huisgezin uiterlijk binnen ééne maand kennis moet geven aan het Gemeentebestuur Bureau van Bevolking van ieder lid dat in het huisgezin wordt opgenomen of daar uitgaat inwonende dienst en werkboden daaronder begrepen en dat dezelfde kennisgeving moet w uitten gedaan door af ionderhjk levende personen wanneer zij andere personen m hun huisgezin qpnemen Geschiedende deze waarschuwing ter voorkoming van vervolging overeenkomstig de bepalingen van het bovengenoemde Koninklijk besluit Gouda den aa Augustus 1899 Burgemeester n Wethouders voomoerad R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandseb Over lcht De conservatieven in het Prnisische Huis van Afgevaardigden zjjn ondanks de redevoeringen van den Keizer te Dortmnnd en ondanks de verklaringen in de laatste dagen door de regeering afgelegd biJ hnn tegenstand gebleven en zoo werd Zaterdag de kanalenwet met vrij groote meerderheid verworpen De leden van het Hnis waren niet langer FEVILIEIOX Gedeokschriften vhd een Gelnkzoeker ov AimiBAl DE vootelhig I aar het Fransch DOOR W NUTTER lik heb gezien wien ik voor heb en dat is mij meer waard dan een zak vol aanbevelingen Wanneer men slecht heeft geleefd dan verandert men niet zoo eensklaps Raphael gaf geen antwoord Wd boog hij het hoofd voorover om den blos die hem over het gelaat schoot te verbergen Isidore ging voort tHebt ge uwe papieren hier tenminste diegene die onmisbaar zijn om een wettig huwelijk aan te gaan Neen mijnheer Eigenlijk weet ik ook niet recht wat daarvoor noodig is 1 Geboorte acte acte van overlijden van uw ouders enfin ge moet zelt maar eens onderzoeken wat nog meer Zonder papieren kan men niet trouwen Ge moet dus gauw maken dat ge ze hebt Ik heb ze niet hier zeide Raphael Maak er dan werk van dat ge ze krijgt en dat zoo gauw mogelyk iZoodra ge ze m bezit hebt zullen wij de noodige andere maatregelen nemen Binnen twee in het onzekere over de gevolgen van de stemming Zij wisten dat dit resnltaat op de traditioneele verhouding van de kroon tot het Prnisische Huis van Afgevaardigden van ernstigen invloed zou zyn De keizer weet thans welk vleesch h j in de kuip heeft zegt het Berl Tageblatt En met instemming verwijst het blad naar de redevoering die Eugen Richter Zaterdagmiddag vóór de stemming hield Richter zette uiteen dat zjjn part jj die geheel op den bodem van het regeeringsvoorstel staat stemmen zal tegen elke poging om de strekking van dat voorstel te verminderen of te beknibbelen Toen zeide hjj De Regeering heeft echter het middel in de hand om uit de moeilijkheid te geraken door een beroep op het volk Waarom slaat zij dien weg niet in P Geenszins nit vrees voor den uitslag der verkiezingen ten gunste van vrijzinnigen of soc democraten ook niet uit vrees voor de nationaal liberalen Doch zij vreest van de nieuwe verkiezingen een verzwakking van de thans alleenheerschende conservatieven en een versterking der mid denpartijen Prins Hohenlohe verzekerde dat de voorstellen zoo zij ondanks zijn waarschuwing verworpen werden niet van den agenda zonden genomen worden doch terug zouden komen En dan zal de Regeering de aanneming ervan weten door te zetten zeide hj De meening wint veld dat president Kruger liever alle voorwaarden van sir Alfred aanneemt dan zal ingaan op het voorstel van Chamberlain om een gemengde commissie te benoemen daar hó die commissie beschouwt als een onduldbare bemoeiing met de binnenlandsche aangelegenheden der Z A Republiek Hiermede in verband staat het bericht van den Standard and Diggers News dat de Regeering besloten is tot het toestaan van het stemrecht na vijf jaren verblijftijd en tot het afstaan van J der zetels in den Volksraad De Londensche People verklaart dat Chamberlain door tusschenkomst van sir Alfred Milner thans een dépêche aan Kruger heeft gericht waarin hij verzoekt de voorstellen betreffende het kiesrecht door sir Alfred te Bloemfontein gedaan te wille aannemen Of Chamberlain daarbij tevens jn voorstel introk betreffende de gemengde commissie wordt niet gemold De berichten van den Times c s over de voortdnrendeoorlogstoerustingen wordendoor de Voss Ztg zeer overdreven genoemd Op het papier is alles gereed dat is duidelijk Maar noch de manoeuvres noch de troepen maanden zijn jelui getrouwd En Potard wreef zich vergenoegd in de handen en was geheel het beeld van tevredenheid Toen voegde hij er nog bij vLaat eens zien Louis zal ik binnen een jaar grootvader zijn En hij stond op schudde Raphael in een aanval van vroolijkheid bij de schouders heen en weer waarop hij Raphael aan zijn gedachten overlatende haastig de kamer verliet Indien Potard m Raphael s hart had kunnen lezen zou hij zich waarschijnlijk zeer verwonderd hebben Wel was Raphael s gelaat bij het laatste gedeelte van het onderhoud betrokken maar het was hem toch gelukt een glimlachend gelaat te blijven toonen Maar zoodra de fabrikant verjtrokken en de jonkman alleen was onderging zijn geheele wezen een treffende verandering Alles iin hem toonde moedeloosheid droefheid bekommering Weder bevond hij zich op het oogenbhk dat Ifij het geluk grijpen kon aan den rand van een ifgrond die hem nogmaals met verderf dreigde Hoedanig was thans zijn positie Papieren I Dat was alles wat hij behoefde te hebben En lat was juist wat misschien van alle zaken ter ereld het m est onbereikbaar voor hem was Raphael overdacht het vraagstuk beschouwde et van alle kanten en verloor het hoofd in zijn iOgingen om zich uit dezen nieuwen doolhof van aoeilijkheden te redden Moest hij Potard altei ppeobaren dat de naam Louis Dubourg louter door hem verzonnen was F Zou de fabrikant beweging in Ierland zijn gewijzigd En v hei oproepen der reserve die toch noodig zon zijn als er 30 000 man naar ZnidAlrika zouden gezonden worden zooals de Titles meldde hoort nog niemand iets tabori bleet gisteren afwezig Het publiek is minder talrijk Men voorziet een klenrloèïC zitting J e getnigen van het proces van 1894 worden gehoord generaal Fabre kolonel WAbboville de chef van den veiligheidsdienst Cochefort de archivaris Gribelin majoor Ijanth Allen houden zich aan hun vroegere TWklaringen maar Cochefort erkent dat hü in October 1894 eèn eersten indruk gehad heeft die hem de overtniging heeft gegeven van de schuld van Dreyfus maar die geheel anders zou ziJn geweest wanneer hiJ toen geweten had wat hij nn weet Lanth en Gribelin voegen bfl hun verklaring over de zaak Dreyfns aanvallen tegen Picqnart en trachten te bewijzen dat Henry het borderel had kunnen doen veifdwijnen De zitting eindigt met de verklaring van den getuige Junck De discussie brengt niets nieuws Zü loopt over details Zij liet tegenspraak uit van Picqnart omtrent feiten van het jaar 1896 van Dreyfns omtrent feiten van 1894 Sprekende over deze bepaalde feiten die echter van minder beteekenis zijn toont Dreyfns zich flinker dan tot nn toe Toen Picquart verlof vroeg voor de derde maal te mogen antwoorden liet de president een Alweer hooren dat zeer opviel De eerste getuige is generaal Fabre oudchef van het vierde bnrean Deze verklaart dat Dreyfns door den aard van de werkzaamheden die hij verricht had zeer goed in staat was mededeelingen te doen aan het buitenland Hij bestrijdt alles wat Dreyfns op dit punt gezegd heeft Daarna verklaart hj wat hij deed om het schrift van het borderel te vergelijken met de handschriften der officieren en hoe hjj getroffen werd door de graphologische overeenkomsten die bestonden tnsschen het borderel en schrifturen van Dreyfns voornamelijk wat betreft het woord artillerie HiJ vestigde de aandacht op Dreyfns die pretentieus antipathiek onoprecht en nalatig in ziJn dienst was en van wien bekend was dat hü zich steeds inlichtingen wilde verschaffen Toen Fabre zj n indrukken mededeelde ten opzichte der schriftvergelijking aan de andere chefs van het vierde bureau bevestigden hnnne meeningen zijn vermoedens Hij verklaart thans zoo goed als in 1894 niet naar de redenen voor die handelwijze vragen P Wat zou hij dan antwoorden En welken naam zou hij dan moeten opgeven Dien van burggraaf Raphael waarop hij even weinig recht had en dien hij aan de baron den Maubert had te danken P Dat nimmer Dat ware moedwillig zichzelve in het verderf storten Potard gaf zijn dochter aan den arbeidzaraen boekhouder aan den ouderlooze die lust en ijver tot den arbeid betoonde wiens leven voor zoover hij het kende smetteloos was op welke omstandigheid hij zijn geloot aan het even vlekkeloos verleden van zijn boekhouder grondde Maar hij zou haar bepaald weigeren met koele verachting aan den voorgewenden edelman aan burggraaf Raphael zoowel als aan den onbekenden zwerveling Louis Annibal Na uren van nadenken en vruchteloos mijmeren besloot Raphael eindelijk tot de partij van alle zwakke lieden namelijk te trachten tijd te winnen Maar zijn geluk had reeds een geweldigen schok ontvangen Het geloof aan de mogelijkheid van geluk dreigde hem reeds te ontzinken Het kwam hem voor alsof uit de verte zich een nieuw onweder ramp en verderf verspreidende zich saampakte om weldr i over hem uit te barsten het waa hem alsof hij den donder reeds hoorde komen aanrollen overtuigd te z jn dat het schrift van het bordereau het schrift van Dreyfus is Na de verklaring van Fabre erkent Dreyfns de juistheid van diens mededeelingen betreffende de werkzaamheden die hem werderi opgedragen Hü erkent meer bepaald belast geweest te zijn met het aanbonden van het dossier van een der hoofdstations vaii het ooster spoorwegnetj wat geen fictief werk was Deze verklaring van Dreyfns schijnt door de ernstige wüze waarop zü wordt afgelegd eenl goeden indruk te maken op de leden van den krügsraad Daarna is het woord aan kolonel d Abbovillk Hü verklaart dat toen hem het ongeteekende schrüven werd voorgelegd hfl ten antwoord gaf dat de schrüver slechts een offi ier der artillerie van den generalen staf kon zü n Abboville geeft daarna zeer in büzónderheden een overzicht van de schriftvergelüking die gemaakt werd tnsschen de schrifturen van de offtcieren der bureaux van den generalen staf Nadat Demange enkele opmerkingen heeft gemaakt wordt door hem geconstateerd dat de uitdrukking Je vais partir en manoeuvres eveneens gebruikt wordt van een generalen staf reis Abboville verklaart nog dat zün overtuiging van de schuld van Dreyfns niet alleen bernst op de gelükheid van zün handschrift met Jat van het bordereau maar ook doordat hü alle inlichtingen die in het stnk worden opgesomd kon weten De heer Cochefort chef van de Sttreté générale verhaalt welke maatregelen genomen waren voor de inhechtenisneming van Dreyfns Hg verklaart dat hij van de zaak niets wist toen hü voor de eerste maal aan het ministerie ontboden werd De minister sprak met hem over het bordereau en verhaalde van de vermoedens die tegen Dreyfus bestonden Generaal Mercier vroeg hem raad over de te volgen gedragslfln De minister bracht hem toen in aanraking met Du Paty Eerst na het indienen van het rapport van Bertillon werd tot de arrestatie besloten Hü zegt dat tüdens het dictee van Dn Paty Dreyfns blijk gaf van ongerustheid Cochefort had toen den indruk gekregen dat Dreyfns schuldig kon zün en antwoordde in dien zin op een vraag van Mercier Dreyfns bleef echter voortdurend zün onschnld volhouden Op een vraag van den verdediger zagt Cochefort dat als hj het schrift van het borderel gekend had zün indruk wellicht gewüzigd zon zünl HOOFDSTUK IL HET NOODLOT Acht dagen verliepen De positie van Louis Dubourg werd hoe langer ZOO moeilijker Ieder oogenblik van den dag klopte Isidore Potard hem op den schouder en vroeg met belangsteUing hoe het met zijne papieren stond Raphael moest telkens herhalen dat hij er nog niet m geslaagd was ze te krijgen Isidore kon met nalaten zich te verwonderen over de moeite die het Raphael kostte om zich van papieren te voorzien Emilie van haar zijde meende den weinigen voortgang aan zekere onverschilligheid te moeten toeschrijven en gevoelde zich een weinig gekrenkt door den geringen ijver dien men haar waardig keurde En ofschoon haar mond nimmer deze gevoelens beleed gaven hare blikken ze duidelijk te kennen Raphael las ze duidelijk in haar oog Hij nam een uiterst besluit Hij besloot alles aan Isidore Potard te openbaren of zooal niet alles dan toch een groot gedeelte van zijne verschrikkelijke geheimen Hij zwoer zijn besluit ten uitvoer te zullen brengen onverwijld Maar het besluit tot een daad en de uitvoering daarvan zijn twee geheel verschillende zaken Van het eene tot het andere is soms een zeer moeilijken langen weg Wordt vtrvoifd f