Goudsche Courant, woensdag 23 augustus 1899

Nederlanders te Berlijn vertoevend kunnen hij dr Kappeyne van de Coppello Brüc kenallee 6 een introductie bekomen Gemeng de Berichten Vrijdagavond kwam zekere A W te Elden gem Eist de bakkerij van P binnen en begon den knecht die daar werkzaam was geducht met zjjn zweep af te ranselen Deze in woede ontstoken greep een groot beschuitmes en bracht W vier hevige sneden toe W werd terstond naar het DiaconesseUhuis te Arnhem overgebracht Ook de kneiiht was derpate mishandeld dat hj Zaterdag zjne werkzaamheden niet i kon verrichten kwam te Terschelling het treurig lat Vrijdagmorgen circa 7 unr in Bmelk een blazel is omgeslagen jen Urker had waargenomen De IS Bij Harlingen is een mast tukken aangedreven en te Zu rich eenige luiken Uit het aangespoelde maakt men op dat de verongolukte blazer is T S 46 schipper W Zeeders Is dit vermoeden juist dan ziJn twee huisgezinnen in ronw gedompeld Op b azer 46 beifinden zich schmper W Zeeders en zoon en J Akkermaii Zéeders eni kkermm latqji i en vrouw en kinderen achïlr j f Men schrijft ni Haarlem Zaterdagmiddaï te 5 iiuur geip vani trein 1 1 niï Amèterdf activiteitfi van dqn t machinist de reizi gdoor de Muller van ziJn font snapt Terwijl c e bobm Van den z g doodweg Jbij den Mdenjsveg alhier reeds gefeloten waren Iwerden oie door tw e smiijlsjongens aSopind jdio daaïj toen eemKar Waarop eeiK iJzeren balk opide spq rljiUreden De tfeiakwam aan en Je jongSis jonden d kar n me r wegkrijgan en ajl l 4elend optreden ym Muller gelukt locomotief te stoppm tpen die ret den kar op stond Tegen de jengens is procesVerbtmaakt Men meldt uit Haarlem Gistermiddag te 4 uur zou de luchtreiziger J Eodenhof uit het Brongebouw opstijgen en reeds waren op dat uur ettelvike duizenden in en om den tuin van het gebouw toen bekend werd dat er een malhenr had plaats gfthad en de opstijging dus eerst te 6 a uur zon plaats hebben Te 6V4 uur klonk het alles los en steeg Rodenburg vergezeld van een Duitscb ingenieur statig het luchtruim in Hij dreef in de richting van de Haarlemmermeer waar zij te 7 05 daalde op een stoppelveld toebehoorende aan den heer Van Elden een veld liggende op den hoek van de Uweg en Bennebroekerweg Te Hilversum werd gistermiddag in den tuin van prof Van Eees eene socialistische meeting gehouden waarbij o a F Domela Nieuwenhuis en Van Emmenes spraken over het onderwerp Wat willen de socialisten Na afloop trokken de socialisten in groepen met roode vlagen door het dorp waar Directe Spoorwegvcrblndlnsen met GOIDA Zomerdlenst 1899 Aangevangep ï Mei TUd vao Greenwich j M IB it o o D A R O T T ï B D i M ril tnu ill V BOO DO A tmn 11 la 1101 lOluiaKQiflK 911 S RK S Aft ± 1 99 4 48 6 99 A 1S 7 14 7 KR S 17ft H9 10 10 InftaiARV 6 88 6 18 7 14 6 40 S 30 7 83 HUH HUH 0 r Op dno treinen njn Zondag Meandig en Dinideg Mndugeclie retonrfailjetten voor de Se kl Teilcrugbaar tegen enkelen rnektpr i S HoUandaohe Spoor 4 16 4 87 4 47 4 54 6 01 6 07 6 96 6 86 5 46 6 65 6 18 49 6 15 7 17 7 89 7 69 8 80 8 89 9 18 10 16 10 18 10 40 ll lil 8 11 10 18 8 88 o 10 37 86 E 10 89 16 48 7 45 8 06 8 41 8 48 8 6 V O 10 44 10 68 1107 11 44 O O U U A A USTIBOAM liit ter 6 19 8 09 8 17 9 38 10 10 10 57 18 08 1 13 8 86 8 88 4 O 6 13 6 18 1 88 8 16 1 96 9 88 9 69 10 60 11 00 tm t W 8 01 8 63 9 06 10 15 10 64 18 48 19 67 8 00 8 88 4 16 4 67 6 00 6 37 6 57 8 16 9 0010 01 0 1010 43 I 87 I 6S 1 r I o n j JD 10 gQ 11 Q9 1 gg ii 15 j j 4 jg 5 ij 7 13 8 80 9 13 10 18 10 86 11 00 11 68 18 07 flottda AmitC 8 19 9 6 16 liuiLC 6 8SiT I 7 40 9 3 9 45 1 16 18 01 11 8 8 80 8 15 8 81 4 45 6 18 6 35 7 16 8 10 86 9 46 A mi ¥ 6 S 8 60 7 86 56 9 30 10 00 11 80 18 16 18 40 8 46 8 80 8 45 6 0 8 88 6 50 7 80 8 86 9 40 IK OO loiiila 7 17 7 84 8 18 8 48 10 18 10 48 18 611 08 1 84 8 88 4 17 4 88 6 47 7 6 7 88 8 14 9 1 10 8711 10 het meisje dat met haar moeder op straat liep opeens door twee mannen opgenomen en in een rijtuig geduwd dat er dadelijk zoo snel mogelijk van door ging Zy werd in een huis gebracht een eind buiten de stad waar zij twee vrotfwen vond die blikbaar op haar wachtten De sthdent vroeg haar een briefje over te schreven aan hem gericht en waarin zjj hem waarschuwde dat zij dien avond daar en daar zou gaan wandelen en hem vroeg alles vpoi de vlucht gereed te maken Zij schreef dit briefje zooals zij zegt mot verdraaide hand om te doen zien dat ziJ het gedwongen deed maar als voorwaarde stelde zü dat ziJ den nacht zon mogen doorbrengen met de twee vrouwej Dit geschie e dan ook ichtend kwam de student terug en namen het d in Maar daar kwamen legen gekieed als jagers ji voor veldwachters wfr i lieten het meisje losfen t Een paar uur daafpa o der teniggebrachtiji Dreyfus verklaart te zallen antwoorden als Du Paty er is Gribelin archiviste van bet bureau van den inlormatiedienat zeide dat Dreyfus op het oogenblik van zjn arrestatie comedie scheen te spelen Gribelin kende de betrekkingen van den beschuldigde tot demi mondaines hy verhaalt hoe ontdekt werd dat er luites plaats hadden hoe het bordereau ontvangen werd en hoe de vermoedens ontstonden H j zet uiteen op welke wijze de bultenlandsche agenten Schwarzkoppen Panizzardi e a hun spionnage hadden ingericht Den volgenden met zijn handlani meisje mee het zij twee mannen die door do roovei den aangezien gingen op de vluwerd zij bü haar Veee Toen het borderel langs den gewonen weg bfl het bureau aankwam twfllelden wg geen Oogenblik aan de echtheid er van en schreven wij het toe aan een olflcier van den generalen staf 1 Picquart bespreekt de wjze waarop zjjn correspondentie aan het bureau van den in formatiedienst gevioleerd werd Hfl had aan Gribelin verzocht hem zijn brieven na te zenden en vraagt waarom hem niet de brielSperanza werd toegezonden en op wiens last dit geschied is labE SxA+Es Sedert jaren vBrvnlt een vrouw Warrénj Neal geheeten inraen staat Michigan Noord Amerika het ambt van jacUtopziener Tm paard gezeten dojwkruist ziJ week aan week grodte uitgestreklLedeu boschfien prairie oclde strooperst diel in dit iacljtgebied jageil of vteschen op m sppren I Wat het aantal prooessenv Jbaaf il betreft Jdoor haar reeds opgetaaakt pehowt zjj voOr jjpen barer mannelij e collega s bder p jloen Majoor Lauth zet breedvoerig uiteen op welke wijze het bureau van den informatiedienst werkt Hij vertelt in bijzonderbeden hoe het borderel werd ontvangen dat Henry hem in September liet zien Bij de eerste lezing van het borderel in bflzijn van Henry en kapitein Matton zeide Henry Kijk eens wat ik hier vind Dat is verschrikkeljik t Wij poogden den schrijver van het bordered te vinden uit de opsomming der stukken die het bevatte genaamdJ Muller l omdat er naam zim aan eeA groojt ge lÖINNmLANÖ ikl j Mi president der Tweede Kamer mr J lM leichman is uit het buitenland terug Ointrent dé bijeenroeping def Tweede Kame in het begin van eptenAer wordt spoedig een beslissing verwacht jl Gribelin was in dien tjd in het vertrek gekomen en nam ook kennis van het borderel dat eerst ir later aan Sandherr werd getoond De Londensche correspondent van de Matin bezocht Zondag Esterhazy eb vond hem bezig met het dichtlakken van een dikke enveloppe geadresseerd aan generaal Uoget Het volgende tele riiji is verzonden aan H jM de Koningin De afd Arnhem van het ïoVeenigd Ned Kijnspoorpersoneel vergaderd in Café Heyenoord verzoekt Uwer Majesteits medewerking tot oplossing der loopenpe quaestie tnsBchen personeel en regeering ijl zake de overeenkomst van 1890 Staatsblafl 134 De correspondent van het Hbl te Enschede schrijft dd 20 Aug Omtrent de werkstaking alhier kunnen wü melden dat de Kamer van Arbeid voor Katoenindustrie heeft vergaderd en een verzoeningsraad instelde die een onderhoud had met de firma en met de arbeiders hetgeen tot dusverre tot geen resultaat leidde Het is dus te verwachten dat de staking morgenochtend nog niet zal zijn geëindigd Esterhazy beklaagde zich zeer over de getuigenverklaringen van de generaals Gonse en Boisdeffre Verspreide Berichten Feankkuk Te Parijs heeft een werkman met een zijner kameraden de weddenschap aangegaan dat hS terwp de klok zijn twaalf slagen sloeg twaalf glaasjes rum zou opdrinken De twaalf glaasjes werden naast elkaar gezet en bij den eersten slag van twaalf uur begon de man Maar hiJ bracht het niet verder dan tien Toen werd ziJn gezicht vuurrood hij zakte in elkaar en was een lijk Itaue Ter viering van den verjaardag van H M de Koningin op 31 Aug a s vereenigen zich leden der vereeniging Nederland en Oranje te Berlijn des avonds te 8 uur in den Kaisershof aan een gemeenschappelflk souper onder voorzitterschap van baron Sweerts de Landas Wporgh tpeljjk zaakgelastigde 4 48 4 65 6 08 6 09 6 18 9 86 7 80 7 38 8 19 door 7 97 8 38 9 01 46 9 C8 9 19 Ooudi Moordrecht JTieaworVerk 7 84 CpaUB 41 Kotterdun M 6 80 7 60 EotterdamD P Botterdam B w u AUieD ia Diiuaaf 11 9 11 85 11 48 11 61 19 89 1 1 7 1 14 1 88 11 80 4 04 11 18 8 48 8 18 AUeen le on it üme Extri bybeUIen BOTTERDAM aOUDA Tioo Teria n n f 11 87 18 43 Botterdam Beurs Rotterdam D F Botterdam M Oipalle Kieuwerkerk Hoordreekt Bond Voor de rechtbank te Palermo staat dezer dagen een student terecht die een bnronesje heeft ontvoerd De student was verliefd geworden op een jong meisje dat hij dageIMks tegenkwam terwijl zij wandelde met haar moeder Hij had haar geschreven maar geen antwoord gekregen Maar toen hij hoorde dat er sprake van was dat zij met een neef van haar zou trouwen besloot hij haar te schaken Op een avond in Juni toen het nog geheel licht was werd 8 40 4 05 7 16 7 37 9 40 10 19 10 89 10 43 10 01 10 17 l i41i 11 35 68 18 11 6 10 7 66 8 40 6 45 6 56 0 6 14 6 80 4 46 4 56 6 04 6 11 5 17 8 05 1 44 8 68 1 64 8 01 8 08 8 14 8 85 11 11 64 U 06 18 84 I IS 6 89 7 44 11 06 8 14 9 00 4 09 4 84 M Alleen le en ie kleeie ejtn b eUJen Fienltotief op den loop kin met gereke d wordcir fl HoMeadBclie ifoor 1 n 1 n I fOÜDA DEN ElAAt fite verea 10 1911 16 11 18 11 80 11 41 11 66 10 46 11 46 U 9 88 9 67 8 09 8 43 8 4 8 9 00 7 48 9 0 8 08 9 11 8 07 1 86 9 10 9 86 Gouda ZsTenhuiien Moerkapolle SootormeerZogwaard Voorburg Hag 1 08 1 01 8 14 8 46 4 18 4 65 6 86 1 18 6 07 1 89 6 18 1 18 6 88 1 80 1 48 8 48 4 15 4 45 5 87 6 66 18 46 9 66 10 86 aH 6 48 8 06 7 06 7 80 7 46 8 1s 9 00 9 46 loïl 11 87 11 88 18 09 1 86 8 4t 8 00 4 00 4 80 4 46 6 80 6 19 7 00 74 7 56 8 56 9 48 10 80 anago 10 17 1 41 4 86 6 18 9 49 Voorburg 6 48 S iosi 1 56 4 40 8 30 10 08 Zoet rm g 08 Z 10 48 9 06 4 61 6 89 10 18 H 6 47 6 05 e 66 8 i 7 10 t ti 7 18 8 48 6 88 40 7 89 M I t K Ë H t vioe reraa 18 40 8 80 3 17 4 38 8 87 8 46 S St 1 18 3 lis l iO 5 04 11 00 10 88 10 48 10 f 6 11 16 34 7 60 8 88 6 80 6 86 6 48 08 7 4 toaiU Oudcw Woor l Utrocht Z Te h Mo 6 18 E 7 10 1310 64 1 57 U 08 1 87 8 17 S I4 8 87 4 S7 6 08 6 19 00 6 60 7 87 8 10 8 88 9 88 10 8S 10 69 W H nik lr n alleen le en 9e Mam eitm betalen P Beirigor de Ijjn B enk le Am t d moge Pf h l i 0 1 D A o7 10 19 10 67 18 00 11 1 11 9 B B9 10 61 11 46 11 88 8 88 8 66 11 8 6 97 66 7 53 8 0 8 49 9 80 10 16 10 88 I1 S8 UM 1 37 3 03 8 0 8 69 4 48 6 38 41 6 SS 7 68 9 19 10 00 10 84 Ulrrt lll 6 1 f 8 14 10 88 11 65 19 87 4 88 7 8 9 4 10 64 11 lil 89 10 46 l 36 au T 87 9 49 6 5 7 17 7 77 8 86 9 00 9 88 9 6 10 59 11 10 18 11 18 61 8 09 8 40 8 66 4 48 5 J0 6 10 7 18 7 6 S 8 10 08 10 6 11 10 toe ze vergnnning hadden mits ze niet zongen Het publiek dat die optochten geleidde gaf zijne ontevredenheid hierover te kennendoor eiu dapper op los te zingen Oranje boven lAVeg met de socialen Leve Wilhelmien Hier en daar ontstonden botsingen W d met stokken geslagen en metsteenen geworpen De vlaggen 3 in getal werden verscheurd en de socialisten eindeIp bij hnn vertrek de met Gooische stoomtramuitgeleide gedaan met eei luid Oranje boven I 1 1 Men schrijft uit Den Haag f Naar aanleiding van in enkele dagbladen opgenomen vragen betreffende het Roode Kruis en Transvaal merkt men ons op dat in 1896 biJ den aanvang der verwikkelingen waarmede de tegenwoordige Verhouding tusschen de Zuid Afrikaansche Hepnbliet on Engeland verband houd te Pretoria een ambulancekorps werd saamgesteld ondor leiding van Dr Vaij Linsbeek toen dokter aldaar en thans in Nederland aanwezig Het hoofdcomité van het N derlandSche Roode Kruis bijgestaan door de Rotterdamsche afdeeling van de Nederlahdsche Zuid Afrikaansche Vereeniging en het Amsterdamsohe Roode Kruiscomitf z nd toen al dadeljk een belangrijken voorraad ambulance mate rieel tenten rad rbara i verbandmiddelen enz OjVer Loureniji Mafques naar Pretoria ï ingesteld ïéi regeling jNederland ndist tot heeft dtis Sedert en wèl ii September 1896 wat de Transvaal en juist een jaar later wat den I Oranje Vrijstaat aajigaat hebbii beide repf blieken zich laangesloten bij de Mernational conventie van Geneve van Augtstts 1864 heeft afthans in dol Z A Repubjifk de r geeriftg een Joode Wruisvereenigf ivoor welker atutel de algemè Van wprkzaanlhedei die van h sche Eoode mr M mutatis leiddraad hel beki gjdiend Het Transvualscl Roode Kt ruimschoots gdegeAeid gehad ziki op m g lijke gebeurteftjssfen voor te bereiden en n personeel en ipaterii iel te organis eren jfCat dan ook zeker wel j al hebben plfats gehad Nog onlangs in Juli 11 heeft de voorzitter van het Ned Koode Kruis door tusschenkomst van den consul te s GrrvenMge aan de Transv alsche legatie te Brussbl iMen weten dat gaarne van haar tusschenkèinst ivo r het zoo no pdig hulp verleenen zal worde gebruik gmaakt Jaarverslagen van het Transvaalsche Roode Kruis dat nn 10 jaren bestaat of nadere aanvragen heefj het hoofdcomité van ons Kruis niet ontvingen 1 Enkele verplftègstek vonden een werkkring in de Z A Republiek na haar ontslag te hebben genomen bjj het Nederlandsche Roode Krnis waarbjj zij waren gediplomeerd Een steigerbrand I De steiger van de Hollandsche Spoor langs 7 66 8 03 8 10 8 17 8 86 8 17 8 88 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 10 89 10 87 ll U 8 60 10 47 10 66 11 41 ff 7 40 5 48 10 80 9 89 9 68 10 08 10 16 10 18 9 68 10 88 6 17 8 87 6 84 6 41 47 10 49 Overigens zij nog herinnerd dat in geval van oorlog de Roode Krnisvereenigingen van de rijken of landen die daarin niet betrokken zj n bü werkdadig optreden verplicht ziJn overeenkomstig het internationaal karakter der Geneelsche conventie haar hulp aan te bieden en desverlangd te verstrekken aan de strijdvoerende partijen onverschillig van welken landaard der goederenwagens De Jan van der finne het vunr niet ar de vlammen te de Nieuwe Vaart op de hoogte van de Oostenburgergracht te Amsterdam was Zondagmiddag 5 uur in brand geraakt Vermoedelijk hadden kwajongens die over hekken en waggons geklommen op het terrein wareni gekomen onder den steiger een vuurtje gestookt en die moedwil had tengevolge dat het droge zwaar geteerde hout in een oogwenk in brand geraakte en ide vlammen door den vrj stevigen wind aangewakkerd dadelijk woest om zich henen grepen De post Kattenburg hoewel natuurlijk gezwind ter plaatse stond tegenover die vuurzee machteloos en de brandwachts konden voor het oogenblik niet anders doen i dan een aantal groote mandiesschen met zwavelzuur die op den steiger stonden ijlings daarvan verwilderen De aangereikte stoomspuiten en de Jan van der JHejde tastten kort daarop het vuur krachtig aan De tetoomspuiten werden op verschillende punten van de Oostenbur gergracbt geposteerd e p de slangen toen I over hekken buffers naar het ternein geleid Heyde koq in den w gemakkelijk liaderen j fel over het water Moeden en de hitte onf draaglijk was De dr jv nde stoomspuit moest 1 dus al water gevendife langs de vuurzee heen en weer varen ijl Maar toch in korten tjjd had men toenook 5 V htwaterrkl aua l in werking waren 28 stralen op het vumigericht een aantalzooals nog maar iizelaen tegelijkertijd gebruikt is Il f De brandweer was IJngeveer hall zeven het vnur meester maar toen was de steigerover een lengte van Qugeveer 250 metergeheel en al een verkoolde massa Een klein gedeelte er aa naar den kant vanKattenburg behoort aan ie gemeente en is aan de HoU Spoor verWjird het overgroote deel behoort aan de Mmischappü zelve De schade door assuimntie gedekt is toch zeer belangrijk en zaii ongetwijfeld eenige duizenden gulden beloown In den nacht van Zaterdag op Zondag zijn uit de weCde van Jacob Vermeulen te Zoutelande twee zijner paarden gestolen beide ter waarde van 1 1000 Zondagochtend te 6 uur zijn de ontvreemde dieren te Middelburg gezien onder geleide van drie bekende personen uit Westkapelle Men schrijft aan de N R Ct De heer K te Middelharnis heeft eendorschmachine aangeschaft waarmede hiJ voor loon graan dorscht Ook voor de gebroeders Z te Sommelsdijk heeft hü gewerkt met de machine die omdat zij arbeidskrachten uitspaart door sommigen met leede oogen wordt aangezien Vrijdagavond is nu het stroo overblijfsel van de tarwe der gebr Z door onbekende oorzaak in brand geraakt en opgebrand PosterlleD en Telegraphie Benoemd 1 Aug Tot inspecteur der posterijen en telegraphie in algemeenen dienst de hoofdcommies der posterijen H J Mahieu gedetacheerd bij het Hoofdbestuur tot adjunct inspecteur der posterijen en telegraphie de hoofdcommies der posterijen J ten Gate werkzaam ten bureele van den inspecteur der spoorwegpostkantoren te Utrecht 16 Aug Tot brievengaarder te Sir Jansland J M Onderdijk 21 Aug Tot telephonist te Hengeloo mej A A A Tissot van Patot te Almeloo mej O At Rodenburg en te s Hertogenbosch mej F J Knnppe 1 Sept Tot directeur van het spoorwegpostkantoor No 1 te Amsterdam P J Fabius thans hoofdcommies der posterijen aldaar tot adsistent te s Gravenhage S A Willemsen thans conducteur der brievenmalen 2de klasse ten spoorwegpostkantore No 2 standplaats Rotterdam Bevorderd 16 Aug Tot klerk der posterijen en telegraphie 1ste klasse de klerk 2de klasse J H A Voeren te Hillegom Verplaatst 21 Aug De telephonist mej P C Singels van s Hertogenbosch naar Breda 1 Sept De telephonisten mej G Perwerda van Amsterdam naar Haarlem en mej A Heringa van Haarlem naar Amsterdam 1 Oct De telegraflst J J Robitsch van Rotterdam naar Haarlem de klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse E H Bolten van Haarlem telegraafkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor Belast met het beheer 1 Nov Van het bijtelegraafkantoor Schreierstoren te Amsterdam de commies der telegraphie 2de klasse C Koom van het hoofdtelegraafkantoor aldaar Terug van verlof 16 Aug De commies der telegraphie 3de klasse mej F Gauw en tpelflk geplaatst te Amsterdam Eervol ontslagen 1 Oct De brievengaarder te Zweeloo J Sieder ATaRBH Het N V d D ontving het volgend telegram uit Batavia Een patrouille uit Padang Tidji doodde Hadji Oemar en zijn schoonzoon Veel geweren en ammunitie werden in beslag genomen Het hier bedoelde hoofd behoorde tot de party van Panglima Polim en den pretendent Sultan Hij was een der leiders van het verzet dat alleen kan onderdrukt worden door voortdurende werkzaamheid en snel optreden De VII Moekims Pedir waar het bovenstaande gebeurde zullen door de voleindiging van de trambaan Segli Padang Tidji spoedig geheel gepacificeerd zijn evengoed als de XII Moekims Een regeeringstelegram luidt In de Kertistreek wordt gepatrouilleerd en het terrein opgenomen Een weg van AraBoejngkoe naar Aloes Lawang gemaakt Soms eonig vuur ontvangen doch weinig tegenstand ondervonden STADSNIEUWS GOUDA 22 4ugU8tns 1899 In de zitting van de Gemeenteraad warenalle leden tegenwoordig behalve de heerHerman In deze zittpg kwam o a in een brief van Curatoren i van het gymnasium Voorstellende over te gaan tot benoemingvaijjeen tpeiyken leeraar in de Hebreenwschetaal waarvoor voorgedragen werd de heerA Ketellapper Voorts kwamen solltcitatiën in voor concierge aan de Avondschool voor Ambachtslieden van L Binnendijk M van Beuzekom C de Koning en B Wortman Voorts werd eervol ontslag verleend aan den heer A J Postma als leeraar aan het gymnasium en aan tien heer M A van Zutphen als adsistent aan de avondschool voor Ambachtsliedeii In ons vorig nummer hebben wij een font gemaakt de Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht behaalde niet 238 punten maar 248 punten Op Maandag 4 September zal in de afd Gouda en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw de heer A Kars landbouwleeraar te Goudriaan in de zaal van den Protestantenbond te Haastrecht een voordracht houden Onderwerp Landbouwonderwijs in verband met de te houden cursus Alpen De f 900 door de Mj Ex der Staatsspoorwegen van de inwoners der gemeenten tosschen Leiden en Bodengraven geëischt om weder voor negen maanden een bchooltrein in te voegen zijn niet bijeengebracht In den lueuiven curcus zullen de leerlingen uit deze streek die te Leiden schoolgaan daarom weder van 4 6 uur op den trein moeten wachten ScHOosHOVES Bij een opgraving zijn alhier in den grond gevonden eenige zilveren Spaansche munten matten die door een verzamelaar zijn aangekocht VERSCHEIDENHEID Wat Amerika de vernietiging der Spaansche vloot gekost heeft blijkt uit de volgende statistische bijzonderheden onlangs door het departement van oorlog te Washington als officieel gepubliceerd Alleen aan ammunitie gaf admiraal Dewey 9000 pond sterling 108 000 gulden nit toen hij Montojos vloot in de baai van Manilla in den grond boorde Cervera s vloot werd met een kapitaal van 20 000 pond Jfj40 000 gulden aan ammunitie vernietigd De Spaansch Amorikaansche oorlog was niettemin de minst kostbare strijd dien de Vereenigde Staten tot nog toe voerden De verschrikkelijke burgeroorlog v 1863 66 kostte den Vereenigden Staten 740 000 000 pond sterling d i 8 880 000 000 gulden terwijl er 666 000 burgers op het slagveld het leven lieten Het leger der Noordelijke Staten telde 2 B66 000 man van wie er 44 249 in den slag werden gedood terwijl er 183 036 tengevolge van verwondingen of van uitputting na het gevecht stierven Het leger der Zuidelpe Staten verloor 26 720 man in den slag 200 000 stierven er in gevangenschap In de laatste driehonderd jaar kostten QrootBrittannië de verschillende oorlogen en het leger de respectabele som van 1 359 000 000 pond sterling of 16 308 millioen gulden De oorlog met Duitscbland en Spanje in 1702 verslond alleen 182 000 000 pond sterling of 2 184 000 000 gulden Het beleg in de Rue de Chabrol te Parijs is feitelijk afgeloopen al schijnen Gnérin en zijn antisemietische vrienden het hnis nog niet verlaten te hebben De Figaro deelt mede dat de regeering besloten heeft het huis niet meer te laten bewaken doch in de buurt alleen zooveel politie te laten dat aan opstootjes van vóór en tegenstanders zooals er dezer dagen telkens plaats hadden een eind kan worden gemaakt Als Guérin het huis verlaat kan de politie den onruststoker altijd nog wel te pakken krijgen Het is met het oog op de mdnschenlevens die bij een gewelddadige arrestatie zeker zouden zju verloren gegaan misschien maar het best Gnérin s poseeren als Idianenhoofdman op deze weinig éclatmakende wijze te beëinoigen Alle pogingen om Guérin tot de overgave te krijgen zijn mislukt wat ook ziJn partijgenooten gedaan hebben Zijn manschappen moeten voor een deel vorloopen zju Toch waren er nog verschillende standvastig genoeg Donderdag kwam een jongmensch met een commissaris van politie aankloppen aan de deur van de vesting en deelde aan den man achter het luikje mede dat de vader van eeu der belegerden op sterven lag en hem wenschte te zien Twee minuten later hoorde men een stem door het luikje duidelp zeggen Omhels vader voor mij en ieg hem dat ik hier mijn plicht doe Doe uw plicht buiten zooals ik de mijne hier doe Adieu Daarna werd het luikje dichtgeslagen en de boodschapper ging snikkend weg INQË2SONDEN De ondergeteekenden overtuigd dat een Algemeene Nederlandsche Coöperatieve Bond van Pluimveehouders die allen omvat welken van de pluimveehouderij hun hoofd of bijverdienste of liefhebberij maken een eerste vereischte is om aan de pluimveehouderij in ons land een groote vlucht te verzekeren en tal van nieuwe industrieën te scheppen roepen bjj deze de boerenbonden en vereenigingen en particulieren die in hunne woonplaats het iniatitief willen nemen voor het beleggen van vergaderingen beleefd op om met den eerst ondergeteekende over het beleggen van die vergaderingen in correspondentie te willen treden ten einde een bond als de bovenbedoelde op te richten De tweede ondergeteekende is bereid bet onderwerp hoenderhouderij en Coöperatie in te leiden met vrij debat en verder alle inlichtingen te verschaffen Zij vermeenen dat de op te richten bond onderstaand programma zoude moeten verwezenlijken lo Alle voortbrengselen der pluimveehouderij onder volkomen garantie van den bond zonder tusschenkomst van derden voor het publiek verkrijgbaar te stellen tegen billijken prijs en gereede betaling 2o De pluimveehouderij te bevorderen a het oprichten van biblotheken op de pluimveehouderij betrekking hebbende b het oprichten van model pluimveefokkerijen met daaraan verbonden proefparken en bureaux van advies c voor de leden tegen ten hoogste dekostende prijs verkrijgbaar stelellen van goede exemplaren uit de model pluimfokkerijen van den bond d het honden van lezingen ten eindemeerdere kennis van pluimvee te verspreiden e het oprichten van een vakschool f onderlinge verzekering tegen de schadebij ziekte en dood van het pluimvee g het verkrjgen van wetten op besmettelijke ziekten bij het pluimvee h het verkrijgen van wettelpe bepalingen op den verkoop van eieren en i het fabricceren van alles waartoe het pluimvee geheel of gedeeltelijk de grondstoffen levert De bond zou moeten worden verdeeld in provinciale bonden provinciale bonden in distrikten en distrikten weder in afdeelingen en correspondentschappen RICHARD C VAN HAAGEN te Arnhem W P KOOPMAN te Amersfoort 361 Staats loterij 8e Klasse Trekking vaD Diiiadag 22 Augustus No 8897 86000 No 17408 ƒ 500 No 8497 IPOO No 6181 ƒ 800 Ko 11448 11750 en 19105 100 Prezen vao ƒ 45 18 8668 5S8 J 7937 10673 13400 r 7 J 18 32 81 98 6404 85 96 9 74 69 88 8688 68 8000 10808 13578 16802 78 68 48 64 4 28 94 88 90 S 61 80 84 8 13685 40 18662 89 89 6589 38 86 96 15790 80 107 9 4 68 non 18751 16088 18781 83 98 66 71 90 91 97 81 37 8747 90 8883 11188 18845 61 188 0 88 98 5873 97 11288 75 74 86 88 8886 94 8408 11300 90 16100 40 809 78 6793 40 9 13931 12 53 9 907 5867 48 9 69 8 4 86 80 86 70 18 14108 76 76 81 88 6916 8686 87 46 18884 96 409 80 18 H 11406 14800 88 97 606 8009 6088 44 1 9 10408 18898 16 3178 64 66 36 90 30 98 63 8843 6100 93 11671 14816 1 00 1908 98 3388 96 8606 11609 88 88 19174 768 46 6886 86 18 14487 77 81 881 68 83 66 86 1 88 95 94 67 63 6 810 63 89 98 19808 917 73 9 64 67 14610 18708 48 1053 8401 96 8886 88 64 96 19Slt 1184 97 78 96 11708 66 16883 66 66 8676 6413 8988 68 61 16988 98 88 3683 20 9063 66 7 17103 19407 1203 e7 44 73 76 14940 19 46 8 3716 6 14 87 11899 0 98 78 9 58 6609 9189 11908 14788 17406 80 1331 79 26 9281 46 98 17614 91 70 3S 7 65 9367 64 14810 31 98 96 86 80 9454 96 46 89 19683 145 4038 6760 86 18008 14981 3 46 88 35 85 9 3 16 16000 17638 71 1621 40 89 6 48 8 47 86 66 4208 96 9687 12882 48 84 98 160 68 6804 38 48 98 17707 19778 61 64 38 76 12411 48 64 19948 66 4S66 1 98 63 15106 78 49 1747 4483 76 9781 86 8 17811 8036 4 1835 96 6949 SS I8 il4 27 14 80301 98 4600 94 85 58 33 46 51 2058 4 7002 47 18607 35 96 58 8136 86 39 92 87 48 98 70 51 4614 7194 984 69 58 17986 0408 98 60 7238 976 61 15816 94 17 95 4745 9 U5 97 68 18001 7 9289 94 749 0008 1 718 16314 8 38 6 4 01 7 01 46 47 89 8 89 84 68 80 51 49 6 61 88 8306 1006 40 10 60 69 81 87 30569 17 19 59 72 77 16430 90 78 21 66 7 96 86 18818 65 18191 20694 88 78 7712 10240 7 1 618 83 5 20818 2467 5136 84 10319 8930 19 188 8 17 96 44 98 10417 3 48 9 64 2i01 85 7849 61 13130 16667 8 80981 6 5862 98 74 8i 74 18416 4 88 681 6 98 18888 16706 53 89 29 4 1 7904 10582 76 ili urs vaii tiiislerdam Vikr Slotkra 81 IV s Vi 987 93 98 loov 88 8s y l 8 U AUGUSTUS Nedkklanu Uen d W 8 8 du iito lltr 3 dito dito dito 3 Hondo U I Qoa I 1881 98 4 It lib Itiinlir V1QKI868 81 6 OoaTllia Obl m pipier 1868 6 duo io Eiiver 1818 6 j PoKTüOAl Obl met coupon 8 84 66 6 j 6 U 01 67V 987 6V 1007 84Va 90 91 99 6S1 436 66 103 804 154V 96 4 dito tiakfi 8 I 57 138 uov 90 89V IK Vl 10 I 884 885 100 66 65 Hl 97 Rusland Obl Binneal 1894 4V dito Oeoon 1880 4 dito bil fUlha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito Id goud leeif 1883 6 dito dito dito 1884 6 a ANJ Perpet aohuld 18814 Tumuj Oepr Oouir leen 1890 4 Ga lueoing serie D G io leenin aer e G ZmsAra Bep V oblg 1898 6 Mliioo Obl Buit Sob 1890 6 VlKEZUKLA Obl 4 onbep 1881 AvaTXBDAH Obligatien 1896 3 BolTlSDAll Sted leeu 1894 8 Nbd N Afr H ndelBv aand Arendb Tab Mu Oertilioaten DeliMaatsohappy dito Am Hjpotheekb pandbr 4 Oult Mü der Voratenl aand B Gr Hypolheekb pandbr 47 NederlandK he baak aand j Ned Handalmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott ÜJ Otheekb pandbr 4i Utr Uyiiotbeakb dito 4 OoBTBNB O iRt Hon bank aand RuBL Hypotheekbank pandb 6 Ambbika Eqiii hypoth pao Ib 4 Maiw L O Pr Litn ert 8 Nbd Holt IJ Spourw Mij aind Mg tot Eipl r SI Sp aand Ned Ii d Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spra aand 6 dito dito dito 1891 duo 6 Italib Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 98 loofi 100 114V I41 l 106 I 74 104 87 991 631 ISO 810 108 108 100 117V 117 i 101 84V 76V 86 86 Zuid lul Sp mij A H obl 3 PoLi N Warschau Weenen aand RoaL Gr Kusa Spw My obt 4 Baltiscbe dito aand FastowB dito aaod 5 Iwaog Pombr dito aind 6 Kurak Cb Atow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahbbika Cent Pao Sp Mg obl 6 Ghie Il Nortb W pr C r aaod ditn dito Win Bt feter obl 7 DeoTer Ie Rio Gr 8pm oert v a Illinois Central obl in fiond 4 Louiar b Kanhrilli Oert r aand Mexii o N Spv U le byp o Mlas Kangas r 4pCt pre aand N Tork Onisro k West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif lo byp in goud 5 St Paul Minn Ii Manil obl Un Pao Hoof lüa obig 6 dito dito Lino Col le hyp O 6 Canada Oao South Chert T aand Tbn 0 Rallw k Na lo h d o O Amsterd Omnibus Hij aand Rotterd TramwobfMaalB aaDd Nbd Stad Amsterdam aand S Stad Rotterdam aand 8 Bbuh Stad Antwerpen 1887 9 Stad Bruasal 1886 8 HoNs Tfaeiaa Regnllr Oeselsoh 4 OoBTl StaaUleenig 1860 6 K K Ooat B Cr l880 8 Span Stad Madrid 8 1S 8 NiD Ter B i Arb Spoel oart r