Goudsche Courant, donderdag 24 augustus 1899

Labori onderhield zich eenige oogenblikken met generaal Billot BINNENLAND Wy meenen met zekerheid te kunnen nieedeelen dat de regeering de quaestie van het aanen afmonsteren der zeelieden heeft ter hand genomen en laat onderzoeken of van overheidswege eventueel maatregelen tot verbeteren van de bestaande toestanden kunnen worden genomen N R Gt Het Amsterdamsche A Capella Koor is thans aldus samengesteld Directeur Joh Messchaert Medewerkende zangeressen en zangers Sopranen Anna Happel Anna TijsenBremerkainp Sophie Kroes Spoor Lncie Coenen en Olga Isaac Alten Cato Ribbe jjntje Bakker Jeanne Blijenburg on Harry van der Harst Tenoren Joh J Rogmans Jos Tijssen Jr Frans Phlippeau en Jan Dyker Bassen Gerard Zalsman Johan Soutenidyk Otto W de Nobel Johan Broek en Jan Sol Administratie De Nieuwe Muziekhandel Leidschestraat 46 De repetition zyn reeds in vollen gang Het plan bestaat te Amsterdam de eerste uitvoering te geven op Zondag 17 September a s in de Luthersche Nieuwe Kerk Koepelkerk Singel Gemengde Berichten Men meldt uit Amsterdam t Was Maandag Hartjesdag en s avonds hartjes jagen onder gewoonte De open rytnigen met drinkende en schreeuwende bacchanten waren dit jaar minder talryk dan vroeger Vermoedeiyk zün de droeve gevolgen van verleden jaar en van voor twee jaar toen verscheidene personen in dronkenschap verdronken zyn nog niet uit het geheugen De kinder pret en hot straatvunrwerk was echter drukker In de Reestraat trachtte een aangeschoten man een aldaar posteerenden politieagent een blauwen bril op den neus te zetten wat tot handtasteiykheden aanleiding gat en waarby vflf agenten te pas kwamen om den grappenmaker mede naar t bureau te nemen Toen de agent zyn post weer betrokken had kwam een vrouweiyk familielid van den gearresteerde met een mes op den diender aanvliegen Hy moest voor de razende vronw de vlncht nemen in een vleeschhouwerswinkel De heer Enters eigenwerkmaker in de Pieter Niouwlandstraat te Amsterdam vermiste eenigen tyd geleden een partytje diamanten die niet terecht kwamen In de vorige week werd voor de tweede maal een partytje ontstolen uit zyn jaszak Toen viel zijn vermoeden op z n dienstmeisje dat hierover undeivraagd echter ten storkste ontkende De heer Enters deed van dezen diefstal aangifte en na een scherp verhoor by de politie bekende het dienstmeisje ten slotte Ulrecle SpoorwegvcrMndInKeo met ttOlÜA Zouierdleost 189 Aangevaogeo 1 Mei Tyd vao Greenwich OOllDi BOTTÏBDAMil ru 11 1 18 18 U SS 1 86 8 11 8 86 8 48 g B4 10 4 u u 8 85 11 8 11 81 11 48 11 51 18 8 1 1 7 1 14 1 28 6 40 6 80 7 38 AUees U o 8 Hm lnl lid P i t J i Diina ita i g hii rutoarbnirttou root d ygljjiglup tepa mtoUn ttaAtpriji O HolUaa h Spoar E0TTIBDiM 90UD ti 11 87 18 41 9 40 7 15 7 87 10 19 10 99 10 S f0 4S 10 17 l l4k ti 8 i i 40 11 64 1J 08 18 84 1 12 10 49 6 46 6 16 8 19 8 29 7 4t l 0 8 14 00 10 0 W n Ie 01 8e Urne estn leWeii o Fieultatie op dia loop ku aiet genkead wordca 5 Bolluboke ipoor r o I n A 1 K N U A o Tl vem 18 16 1 03 1 01 2 14 3 45 4 18 4 65 5 26 1 18 6 07 1 2 6 18 l iS 5 88 12 46 1 30 1 48 8 48 4 15 4 4i 6 87 6 56 49 0 15 7 17 7 89 7 6 8 80 8 8 1 10 18 10 18 10 40 11 10 11 10 18 8 88 10 27 U E 10 89 6 15 43 7 45 8 116 8 41 8 48 8 t O 10 44 10 68 1107 11 44 10 19 11 16 11 18 11 30 11 41 11 68 10 45 11 46 U 9 28 9 57 9 56 10 85 m O O D U A A M 8 T E K D A H i una lou l 6 9 8 0 8 17 38 10 1010 67 12 0 1 13 2 36 3 Ï8 4 O 6 13 s J 6 13 23 8 16 86 8 23 9 6 10 60 11 00 AmaLW 8 01 8 53 05 10 15 10 64 12 48 18 57 2 00 3 28 4 16 4 57 8 008 37 6 17 8 169 0010 01 0 101043 3711 62 AmsLC 8 ia V O 3 10 80 11 09 1 08 1 1 2 15 8 41 4 80 6 12 6 15 7 18 8 30 9 1810 8 10 28 11 001168 12 07 S 00 46 1011 11 27 11 86 12 1 1 36 J 4E S OO 4 00 4 S0 4 45 6 80 6 12 7 00 7 42 7 S6 8 66 48 lO SO 1 1 117 1 41 4 26 6 18 4 S I O 81 1 68 4 0 8 30 10 03 IIUS 8 06 4 51 6 3 10 12 = 9 7 10 13 10 4n U O8U 37 17S US87 4 7 6 n2 6 l2 6 00 5O7S7 8 10M8 Jl0 9ïl0 1 v Beliigor toor do Ijja Breakelea AantenUai mogea tU Utroe t ni a aHage 6 4 6 05 7 05 7 80 7 46 8 i Voorburg 6 4 Zoetetm Z OJ Zerenh Mo 8 13 l önudl 5 24 2 7 SI 7 4 r HO iQ HtrioQuikstreia IImo Ie ea 2o kliue extn betalea I 1 I IK 12 00 12 40 vieo ere 2 20 il l7 4 32 8 37 S 5 S 3 I18 l SO 5 04 H i 5 20 6 84 7 60 8 23 o7 5 86 6 48 08 7 4 s üS 8 66 uiB 10 19 10 57 U U U 2 10 51 11 46 1 S2 Imsl O 6 83 7 80 7 40 9 3 45 11 16 2 0 19 8 2 10 8 15 8 81 4 4 6 12 8 35 7 15 10 25 9 45 Ama W 6 43 6 50 7 85 56 31 10 00 11 80 12 16 12 40 2 48 3 80 8 45 6 0 6 28 6 60 7 80 8 25 K 40 1 00 Joa la 7 17 7 34 8 18 8 42 10 18 10 48 12 511 02 1 24 8 88 4 17 4 18 6 47 7 6 7 8 8 14 9 18 10 87 11 10 1 18 t i i 8 08 1 37 3 08 S iO 8 5 4 48 6 38 6 41 6 S1 7 68 9 19 10 00 10 84 4 92 l i 10 64 1 86 4 8 7 81 9 4 10 12 1J 18 61 S 1 9 40 8 55 4 48 5 20 6 10 7 11 7 68 8 88 10 08 lO li 11 10 6 27 6 66 7 58 8 80 8 4 9 20 10 16 10 88 11 38 t r i 8 14 10 H8 11 63 12 97 8 22 111 46 5V 11 17 7 97 8 86 9 00 9 28 9 52 10 1 kea met Elzassers betreft die rich verbaasL Ab dat Pieqnart naar Tnnis gezonden werd S8t Bertin ilo antwoordde bnn dat ik er niets van wist maar dat Picqnart een man van eer was Bertin Uad nooit gezegd wij moeten ons van dien Jood ontdoen Uemange brengt den getuige in herinnering dat hy tot Scbenrer gezegd heeft Wfl kennen sleohts met ons vijven een verschrikkeip geheim on een van de vflf zon het moeten verraden anders weet men er niets van Was vraagt Uemange dat vreeselijk geheim niet de onschuld van Dreyfus i Neen neen antwoordt Bertin Labori vraagt den getuige of hij hem mag herinneren dat hiJ aan oen feestmaal bj een gcmeenschappclifken vriend de eerste is geweest die de overtuiging van Dreyfus onschuld bvj hem opwekte Kr wordt voorlezing gedaan van aanteekeningen betreffende Dreyfus Daarin wordt deze een schitterend officier genoemd die de bekwaamheid en den wil bezat om carrière te maken Alleen de aanteekeningen van den gcneralcn staf maken melding van zjjn onaangenaam karakter Dreyfns verklaart dat hj nooit achter iets heeft trachten te komen dat een stagiaire niet het recht had te weten Kolonel leannel herhaalt zyn getuigenis voor het hof van cassatie Hy zegt dat hö de Bchiethandloiding aan Dreyfus heeft geleend Op een vraag van Demange antwoordt hy dat h j gelooft in Juli 1894 Do verdedigers constatecrcn dat de getuige in 1894 niet gehoord is De waarde van zyn getuigenis werd verminderd door de beschuldigingen zelve want men stelde den datum van het borderel in April dus op een tijdstip dat vroeger zou zijn dan het leenen van de bchiethandleiding aan Dreyfus Dreyfus zegt dat hiJ in 1894 ondanks allemoeite niet heeft kunnen bewerken dat kolonel Jcaiinel gehoord werd maar men wiWe niet En toch zegt Dreyfns was ik zeker van mijn zaak Het geheugen van denkolonel moet he in den steek laten Misschien komt de verwarring in zijn geestvoort uit het feit dat ik hem een Duitsohesehiethandleiding te leen vroeg Op de vraag van den president zegt getuige het zich niet te herinneren Majoor Maistre zegt dat htj niets tegen jo ten heeft Hij is adjudant geweest bjj een joodsch generaal en stelt daar een eer jn Maar Drevfns was trotsch Dreyfus ging vOor zyn tfld van het bureau Dreyfus had hem verteld dat hij de Duitsche manoeuvres bij Miilhauacn had bijgewoond Dreyfus geeft uitleg omtrent de tegen hem gtjrichte beschuldiging dat hiJ kennis zou gehad hebben van zekere voorneniens van den DnitBchen goneralen staf Br was sprake van do maatregelen die genomen moesten worden om een klassieke positie in de geschiedenis van do Franscho oorlogen te breken een positie die alle ofêcioren kennen Dreyfus wil niet spreken van ziJn tegenwoordigheid biJ de Duitsohe manoeuvres bij Mttlhausen on niet over het goen Beanropairo vertelt Hij zegt bedroefd te zijn dat oen officier het getuigenis aangrijpt van een getuige wiens immoraliteit I bewezen zal worden Om 11 uur 45 minuten wordt de zitting opgeheven w W fl 8 88 01 48 C8 W 7 80 7 S8 8 1 door 7 87 7 84 7 41 8 80 7 S0 iuudii Muardreeht ieuw lriirkG piille Eotterdain M EoltordamO E Eolterdam B 8 13 ill ii 1 Diwhp il 8 43 iotterdam Beurs Rotterdam D P Botterdam M Oapelli Kieuwerkerk Uoordreoht Sosd 4 46 5 46 4 61 6 BH 5 04 5 11 8 14 6 17 1 80 M 7 26 8 0 8 43 8 8 7 87 f 00 7 48 OU 8 08 9 21 8 07 8 85 9 10 9 18 aouda KcTenhuizeo MoerkapeUe Soetormeer Zagicaard Voorburg s Hano W Uouda Oude Wnaril T 6 511 By het uitgaan had niets byzonders plaats de diamanten gestolen en ze aan haar vader gegeven te hebben Deze verklaarde eerst by do politie van niets af te weten doch toen zün dochter hem het geheugen wat opfrischte herinnerde hy zich alles klaar en helder Hy had de diamanten op zyn beurt verkocht aan een opkooper op atteuburg en deze had ze verkocht aan een portier van een diamantfabriek De portier had ze eindeiyk overgedaan aan een makelaar die tydeiyk te Hilversum verbiyf hield doch te wiens huize hier de diamanten Zaterdagavond in beslag zjn genomen Het is gebleken dat het dienstmeisje ook het eerste partytje ontvreemd heeft en dat ze zich aan allerh ande diefstallen ten nadeele van den heer Enters had schuldig gemaakt N V N ttister ontsnapte een Ujder uit het krankzinnigengesticht Endegeest by Leiden Bloütvoets en byna ongekleed liep hy door slooten en weilanden Op het zien van een gevangenbewaarder sprong hfl nabg Leiden in de Morschsingel waaruit hy met veel moeite werd gered In den afgeloopen nacht hadden ernstige baldadighcden plaats te Hilversum wegens het raadsbesluit tot afschaffing der kermis Ben groote menigte doortrok zingende het anders zoo vredige dorp en wierp de ruiten in by den burgemeester de raadsleden en vele particulieren verbryzelde voorts tal van lantaarns De Byksveldwacht uit de omliggende gemeenten is gerequireerd om de orde te herstellen en te handhaven Nader meldt men nog Ingeworpen werden 07 groote spiegelrniten Het huis van den burgemeester is byna geheel vernield yzeren stoelen en straatsteenen vlogen door de lucht en verwondden de vreedzame wandelaars De infantone uit Naarden is aangekomen de cavalerie uit Amersfoort is op weg Samenscholingen op den publieken weg zyn verboden Aan de N E Ct meldt men uit Hilversum 4 48 4 55 5 02 5 09 5 18 4 16 4 8T 4 47 4 64 5 IU 5 07 2 03 1 44 2 681 54 8 01 2 08 S U 2 8i Ml m 10 82 10 48 10 6 I 18 e 56 7 10 7 18 7 39 8 86 S 4S 59 05 U OOi 6 47 18 11 3 6 28 Er is een doode en verscheiden gekwetsten Dat is het droevige resultaat van de ongeregeldheden die eergisteren aangevangen en op tonw gezet door een klein aantal slecht ter faam bekend staande personen een uitbreiding verkregen van zulk een omvang dat gisteren militairen moesten worden gerequireerd met het oog op de komende dingen De ontevredenheid over de afschaffing der kermis is de aanleiding van het gebeurde Toen wy gisterenmiddag in het fraaie landelyke ilversum aankwamen was er wel veel drukte op de straten maar voor een vreemdeling die zyn jntree deed in de gemeente scheen die drukte niet veel verontrustends te hebben en meer een staartje te zyn van de relletjies van eergisteravond Het publiek dat zich langs di hoofdwegen in de gemeente do Groest en Kerkstraat bewoog was zeer gemengd ook hoeren en dames en veel opgeschoten jongens zelfs kinderen De winkeliers met hunne gezinnen stonden voor hunne magazynen en hielden buurpraatjes Ja de straatdrukte droeg een eigenaardig opgewekt karakter alsof er iets feestelyks op til was Intusschen namen de menschen door het eergisteren voorgevallene geleerd toch maatregelen Voor de zekerheid spykerden zy hunne ruiten met planken dicht en ook de autoriteiten namen nitgebreide maatregelen om zich niet woder als de vorige avond te laten verrassen Behalve infanterie uit Naarden in den avond versterkt tot honderd man waren gerequireerd cavalerie uit Amersfoort en artillerie ook uit Naarden Bovendien had het hoofd der gemeente een proclamatia uitgevaardigd volgens art 187 der wet en was alle koffiehuizen en logementen zonder onderscheid gelast te 6 uur des namiddags te sluiten Deze maatregel waarvan het opvolgen menigeen uiterst hard viel njag als uitnemend worden gekenschetst Men hoopte althans de opwinding door sterken drank zoodoende tegen te gaan Reeds spoedig na 6 uur nadat de patrouilles uitgerukt waren en de straten doorkruisten kwamen hier en daar ophoopingen vuor oogenschyniyk meest bestaande uit nieuwsgierigen naar het militair vertoon en de cavalerie had vry licht werk de circulatie voor stremming te behoeden Maar toen allengs by het sluiten der fabrieken een menigte fabrieksarbeiders zich by de beweging aansloten kreeg de toestand een kritieker aanzien De beweging concentreerde zich op do Groest een breede aan beide zyden door boomen belemmerde laan in het hart van de bebouwde kom der gemeente En het was niet moeilyk te raden dat als de zaak een ongunstigen keer mocht nemen hier het brandpunt van het verzet zou zyn De cavaleristen werden uitgejouwd met steenen gegooid en zelfs waren er onverlaten die de yzeren dekken van de bovengrondsche riolen verwyderden om de paarden by een volgende charge te laten vallen en dit gelukte maar al te zeer Aangezien de gemeente zeer wyd uitgebouwd is met een vry ingewikkeld stratenplan van uithoeken en steegjes on inhammen duurde het gewone spelletje van chargeeren waarby de straat een oogenblik schoon geveegd werd om onmiddeliyk daarna zich weder te vullen geruimen tyd De autoriteiten ten raadhuize vergaderd bleken dit spel ten leste moe te worden en gaven bevel tot strenger optreden De geweren werden geladen en er werd afgekondigd dat ieder zich onmiddeliyk huiswaarts had te begeven Hoe de zaak zich nu verder heeft toegedrugen in welk opzicht het verzet een gevaariyk karakter aannam vermogen wy niet met zekerheid mede te doelen Er zyn er natunriyk geweest die het bevel van den detachementscommandant niet spoedig verkozen op te volgen en zich door de sommaties niet lieten intimideeren en met hot noodlottige resultaat dat zy het kind van de rekening werden Nadat de offers gevallen waren kwam de keer De menigte stoof aan alle kanten voor de militairen nit maar dezen staakten hunne vervolging niet alvorens de straten en wegen volkomen schoon waren Wie zich zelfs moederziel alleen op de ontruimde straten durfde vertoonen werd de sabel voorgehouden onder het commando naar huis Te 8 ure vielen de schoten en dit was het begin van het einde De beweging op de straten maakte al spoedig plaats voor een doodsche stilte een duur gekochte stilte 8 17 8 38 10 89 10 87 U s 10 10 10 17 10 24 10 31 10 40 7 88 8 03 8 10 8 17 8 28 8 50 10 47 10 65 7 40 t 9 1 9 68 10 08 10 16 10 88 58 10 88 5 4 8 17 8 87 8 84 8 41 8 47 wy verzuimden boven als bewys van de Stemming onder een deel van het gepeupel mede te deelen dat een politieagent op de Trocst voordat de sommaties geschied waren mishandeld werd en in het gelaat op meerdere plaatsen gewond Tevens verluid dat het volk op den eersteluitenant detachements commandant een revolverschot gelost is en oen feit is dat de sommaties der militaJlen beantwoord werden met scheldwoorden en uittartingen Schiet maar op enz VERGADERING V4NDFJGËMEENTËR4iD DINSDAG 22 AUGUSTUS 1899 Voorzitter De Burgemeester Tegenwoordig de hh Noothoven van Goor Jager Nederhorst Hoogenboom Prince van de Velde van Galen van Iterson Bellaart Krook Donker Straater Dessing Vingerling Jaspers en de Raadt Afwezig de heer Herman met kennisgeving De notulen worden daarop voorgelezen De heer van Galen maakt eene bemerking omdat naar zyn oordeel de notulen te uitgebreid zyn opgesteld De Voorzitter antwoordde daarop dat dit niet het geval was De notulen worden daarop goedgekeurd De Voorzitter Ik kan den raad mededeelen dat door Gedep Staten zyn goedgekeurd lo het besluit van den raad van 20 Iuni betreffende de bezoldiging van het personeel by het lager onderwys 2o de wyziging der begrooting dienst 1899 Ilo de aanvaarding van een stukje grond in de Boelekade De Voorzitter Door B en W is een pensioen van f 180 verleend aan den concierge van de Avondschool voor Ambachtslieden en voorts zal in de volgende vergadering worden aan de orde gesteld de benoeming van een concierge aan genoemde school Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Het rapport der Raadscommissie belast geweest met het onderzoek der ge meenterekening over 1898 De Voorzitter Ik zeg die commissie dank en de rekening is heden aan do orde 2 Het rapport der raadscommissie belastgeweest met het onderzoek der begrootingder dd Schuttery voor 1900 De Voorzitter Ook deze commissie zeg ik dank en stel voor de begrooting met het rapport dor commissie ter visie te leggen Aldus besloten 3 Een schryven van Curatoren van het Gymnasium verzoekende aanstelling van een leeraar in de Hebreenwsche taal waarvoorzy aanbevelen de heer A Ketellapper Ter visie 4 Een voorstel van B en W betreflendehet leggen van een riool Achter de Kerk Is gedrukt aan de leden gezonden en heden aan de orde 5 Een brief van B en W betreffendede schoeüug aan do Bleekerskade Is gedrukt aan do leden gezonden 6 Een brief van B en W betreffendehet baggeren in een zellmg in den IJssel Is gedrukt aan de leden gezonden en heden aan de orde Een voorstel van B en W betreffendehet aangaan eener geldleening Is gedruktaan de leden gezonden Ter visie Een voorstel van B en W om eenige woningen onbewoonbaar te verklaren Isgedrukt aan de leden gezonden Ter visie Een voorstel van B en W betreffenderentegarantie van de bouwmaatschappy Ons Tehuis Is gedrukt aan de leden gezonden Ter visie Een voorstel van B en W om eenadres aan H M de Koningin te richten inzake den aanleg van het wandelpark Ter visie 11 Een voorstel van B en W betreffende de vaststelling van de begrooting vanhet pensioenfonds en tot wyziging der begrooting van het pensioenfonds Ter visie 12 Een voorstel van B en W tot aanwyzing van tydeiyke lokalen voor de 1ste Kostelooze school en de ïusschenschool Ter visie De gemeente begrooting voor 1900 met brief van B en W Zal worden gedrukten aan de leden toegezonden met het trekkender afd zal worden gewacht tot de volgendevergadering Een adres van den heer A J Postma eervol ontslag verzoekende als leeraaraan het gymnasium Wordt eervol tegen 1 September verleend Een adres van den heer M A vanZutphen eervol ontslag verzoekende als assistent aan de ayondschoo voor ambachtslieden Wordt eervol verleend Sollieitatiën voor concierge aan deAvondschool voor ambachtslieden als vanL Binnendyk M van Beuzekom C de Koning en H Wortman Ter visie Een adres van den heer R V Jongenburger verzoekende te mogen baggeren in een zelling in den Use Zal behandeld worden by punt 7 der agenda 18 Een adres van P Ooms verzoekende de boezemkade op den legger der wegen en voetpaden te plaatsen Zal behandeld worden by punt 6 der agenda 19 Een adres van verschillende werk liedenvereenigingen adhaesie betuigende met het voorstel om minimum loon en maximumarbeidsduur in de bestekken der gemeenteop te nemen Zjil behandeld worden by punt 11 der agenda 20 Een adres van de Directie der Stearine Kaarsenfabriek betreffende de schoeiingder Bleekerskade Ter visie Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 23 Augustus 1899 Gisteren zyn voor de hoofdacte geslaagd Mej M J Huber alhier en onze vroegere stadgeneote mevr de wed W B S Reede geb Borst te s Gravenhage HiASTRECHT De vicrlng van den verjaardag van H M de Koningin zal hier niet plaats hebben op 31 Aug a s zooals eerst bepaald was maar op den volgenden dag 1 September In de hnishoudeiyke vergadering van het departement Haastrecht der Maatsch tot Nut van t Algem is den wensch met algemeene stemmen uitgesproken dat het bestuur aan den gemeenteraad zal kenbaar maken dat de oprichting van een bewaarof frobelschool of eenige andere inrichting tot bevordering der ontwikkeling van kinderen beneden den leeftyd van zes jaren zeer gewenscht is Volgens het verslag van den bibliothecaris der afdeeling zyn in den afgeloopen winter aan 44 personen 1095 boekdeelen ter lezing uitgereikt De geheele bibliotheek telt thans 540 boekdeelen LopiK Als eene zeldzaamheid kan gemeld worden dat alhier door den arbeider v E een eekhoorntje werd gevangen Het laat zich begrypen dat het veel moeite kostte het vlugge diertje te bemachtigen BhEiswijK Bedankt voor het beroep by de Gereformeerde Kerk aUiier door ds H B Nieborg te Witmarsnm Boskoop By de gisteren gehouden stemming voor een lid Van den gemeenteraad vacature Ottolander waarvoor vier candidaten waren opgegeven is gekozen de heer P A Ottolander Rechtszaken Voor de arrondissements rechtbank te Rotterdam stonden gisteren terecht Een viertal arbeiders te Capelle a d IJsel J V d Z 42 jaar J de K 34 jaar 1 H 38 jaar en H H 44 jaar waren in den nacht van 10 op 11 Juni uitgegaan om te visschen Do visch wilde evenwel niet goed byten en daar de visschers geen zin hadden zonder een zootje thuis te komen besloten zy een hoeveelheid zeelt weg te nemen uit de vischbuns van D Rietveld gelegen in een sloot by de Oude Plaats aldaar Ieder hunner had wel 13 of meer pond weggenomen De visch van de beide laatste bekln was op aanraden hunner vrouwen weer in t water gegooid Rietveld zeide dat er wel 85 pond uit de buns genomen was Hoeveel waarde die party vertegenwoordigde kon hy zoo maar niet zeggen de heeren konden beter rekenen dan hy ze moesten het maar eens nagaan voor de zeelt werd toen 15 cent per pond betaald Het O M requireerde voor ieder 14 dagen gevangenisstraf De tweede bekl vroeg of ze geen geldboete konden betalen ze hadden met z n vieren vier vrouwen en 21 kinderen en als ze daarom in de gevangenis kwamen zouden er 25 honger lyden Deze bekl kon dus wel rekenen Ook op de Haastrechtsche kermis schynt er gevochten te worden Althans nu stond de 23jarige kellner 0 J H te Gouda terecht omdat hy den 18 Juni aldaar zyn vroegeren kameraad A W v Leeuwen met een boksbeugel op het hoofd zou hebben geslagen H verkeerde toen onder den invloed van sterken drank en had ruzie met een paar jongens uit Schoonhoven die uit waren met eenige meisjes van Tergonw wat volgens H niet te pas kwam zoo n Sabyn8che maagdenroof Van Leeuwen had hem toen tot kalmte willen aanmanen maar tot loon daarvoor een stomp met een boksbeugel met scherpe yzeren punten gekregen Eisch voor deze mishandeling 2 maanden gevaogenisstrat Uitspraak over 8 dagen VERSCHEIDENHEID Een bewoner van de omstreken vanMons had de gewoonte eiken morgen zyn hond om tabak te sturen in een tabakswinkel Hy gaf het dier daartoe een 2 sousstuk in den bek en de hond zonder zich onderweg op te houden liep regelrecht naar den winkel legde het geldstuk op de toonbank en kwam na weinige oogenblikken met het pakje tabak temg Op een morgen evenwel ontmoette de boodschapper een vriend Hy begint te stoeien markt dolveel pleizier en laat het geldstuk vallen zoodat hy het niet meer vinden kan Met den kop neerhangend den staart tusschen de pooten loopt hy naar den winkel Maar binnengaan durft hy niet alsof hy vreesde dat men hem geen crediet verleenen zou Zonder tabak gaat hy naar huis terug maar ook daar durft hy biykbaar niet naar binnen Zooals ook vele menschen zouden doen loopt hy naar de plaats terug waar hy het geldstuk heeft laten vallen Er zyn eenige jongens aan het spelen en tot zyn groote vreugde ziet hy een geldstuk zooals hy er een verloren heeft alleen wat mooier wat meer glinsterend In een oogwenk heeft hy het in den bek en loopt er mee weg in de richting van den tabakswinkel achtervolgd door de jongens Wel wel zegt de winkelier mynheer H schynt zyn hond goed te vertrouwen om hem 2 francs mede te geven Het overbiyvende geld wordt in het pakje tabak gestopt en de hond neemt vroolyk den terugweg aan naar huis Natunriyk is de eigenaar van het dier reeds ongerust geworden over het lange uitbiyven ten zeerste verbaasd over het vinden van het geld Hy begeeft zich naar den winkel waar de winkelier hem verzekert dat de hond een 2francsstuk heeft medegebracht Tevergeefs trachten beiden een oplossing van het raadsel te vinden als de jongens den winkel komen binnenstormen en den beiden mannen vertellen hoe de hond hen heeft bestolen Het geval gaf natunriyk tot ongewone vroolykheid aanleiding waardoor de trouwe boodschapper de straf voor zyn nalatigheid ontging De moeilykheden tusschen bootwerkers en stuwadoors te Antwerpen duren nog steeds voort Er zou Zondag in het Uirktheater een groote vergadering gehouden worden waar de vertegenwoordigers van de werklieden verslag zouden uitbrengen over de onderhandelingen met de stuwers Die byeenkomet is niet doorgegaan maar elders is een samenkomst geweest waar twee reeders aan een aantal werklui meedeelden dat dé reeders en makelaars nog altyd bereid zyn om tusschenbeide te komen en al een plan hebben voor het program van een commissie voor een onderzJek Zy betoogden de werklui tevens dat het onmogelyk was het nacht en Zondagswerk gehéél te laten schieten en dat zy anderzyds onmogelyk voor dat werk dubbel loon konden biyven betalen Als de bootwerkers zich niet vergenoegden met 50 percent opslag voor dat werk zon de haven van Antwerpen eronder lyden en van de vermindering van het handelsverkeer zouijen de werklui de eerste slachtoffers zyn 361 Staats loterij 8368 104110 16103 18615 8 60 46 18716 16889 66 1638 8 68 76 82 16400 1S899 11 U983 16524 43 66 19003 78 1 16643 50 67 0 51 75 83 16800 19103 84 86 16906 8 19 19302 85 26 82 19811 87 19401 91 8 93 9 17008 19563 8 67 66 94 17181 iteoi 47 86 17280 73 17816 1 757 18 198 10 17400 30 5i 19913 75 200112 10 i t 71 17887 84 51 20120 3e Klaaaa Trekking f a VVueosdag 23 Augustus No 12057 6000 No 5417 2000 No nu on 14641 ieder 1000 No 1821 en 17995 ieder 400 No 11488 00 No 695 1051 1168 3855 6879 en 14667 ieder 100 Prijzen van 45 81 3983 6164 8458 10779 13193 102 8088 88 6 84 5880 82 43 5S36 8511 23 94 98 24 54 3108 6416 313 5652 56 91 13232 59 10815 18824 84 48 86 13 84 78 10906 98 90 74 18562 41 3209 5609 8841 92 13807 433 41 i6 59 11018 10 86 47 58 66 47 14 98 3 67 98 8321 65 13741 504 6 5713 81 11110 79 61 3481 53 93 19 18812 77 607 89 943 70 18 92 44 77 703 01 814 3613 94 967 22 96 76 8746 6117 9803 11609 1011 3806 2 33 80 59 1846 88 39 32 92 61 1408 se 6859 85 11619 73 87 94 6438 99 82 14406 51 96 89 9434 24 10 1566 39U 6578 9 31 31 41 78 4047 80 89 35 90 59 99 90 1178 14540 1811 84 6850 95 44 14696 8 4210 0745 9816 71 14710 1716 32 79 88 88 14816 38 11832 14948 99 58 94 9 55 15007 87 488 76 9 ó 11979 19 1911 41 7004 94 1202 85 88 5948 9027 8 i 1S962 81 f2 38 11396 14008 58 6018 8A 83 83 61 48 tl4 11370 3 67 93 9 37 7 14136 41 11440 14204 54 56 8838 17 88 87 18 16 80 6968 60 14827 46 78 7188 885 12 i 80 83 64 i 4486 78 90 91 77 17 90 86 9021 60 88 6 11275 91 7763 89 37 65 9 9977 18318 16180 17821 202 0 60 97 7229 10014 80 1640 44 44 86 4538 47 81 87 48 17918 48 8148 97 98 25 12449 45 18088 20386 44 4689 7407 10170 18600 67 1S109 0417 71 4702 33 0308 15 72 30 38 98 4872 7il8 20 7 81 28 64 2870 74 2 7 126 8 15509 72 2 548 78 84 8710841 4 38 18285 il 238 tl 61 45 51 15626 68 78 2418 4903 7627 71 1 706 30 18882 98 22 10 30 10441 3 86 90 65 0 74 6 69 20634 88 6 11 3041 6001 7792 66 12864 83 97 5 4 10 7 00 81 98 97 8178 73 2726 3 39 10563 2984 16764 86 98 44 69 8001 10617 13004 16813 18622 30757 03 60 18 51 3 18042 18603 77 8 48 2 1S12S 13 II 20 84 8833 6143 8353 10707 90 De grootste keuze en Haute Nouveautë is in HSEREN DASSBN vindt men by L van OS Az Md Taillear Kleiweg E 73 7So GOUDA Telepltotm Ulo 31 B Mirs van Amslcrdaiu 17 AUQUSTUa I Vtkrs Slotkrs 81 S e 3 bJEMKLiND Uert Nod W 8 31 81 4 dito dito dltc 8 I 9811 dito duo dilo 8 lOOV 88 88 Vie 88 HoBOj Obl Goudl 1881 98 4 Italh InBohry ing 1868 81 6 l OoarlKl Obl in papier 1868 6 dito ia lilter 1868 6 PoimsAL Obl met ooupon 8 dito üeUt 8 24 BuilATO Obl Binnenl 1894 4V 66 67 dilo aeeoni 1880 4 961 duo bij Botha 1889 4 9en dito bü Hop 1889 90 4 I U dito in good leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 101 Sfahii Perpot aehuld 1881 4 57 Tuinu Oepr OoDV leen 1890 4 98 Oe leaning aetie D 98 Geo loonin aeria C 26 i ZuidAm Eep oWg 1892 6 Arn HjpOlheekb pandbr 4V Cult Hg der Voratenl aand 651 Or Hypolkoekb pandbr 4 102 Nederlaadaohe baak und 1 204 Ned Handelmaalaoh dilo I64 N W i Pao U p b psndbr 8 96 Bolt Hypolheekb panilbr 4i Utr Hypolheekb dito 4V I OotTINIl Öoat Hong banlc aand 138 BiraL Hjrpothoelibanli pandb 5 UOV AmuKA Bqut hypoth pandb 4 90 Maiw L O Pr Lien en 29 NlD Holl IJ 8poor Mii a od 114 Mij tot Kip I SI Sp aand 10 Ned Ii d SiKKirwegm aand 224 Ned Znid Afr 8pm aand 6 386V dito dilo dito 1891 dilo 5 100 luuiSpoorwl 1887 89 A Ëobl a 65 Zuidlul 8p mjj A H obl S 55 PoL N Waraohau Weauen aand 161 BoaL Or Rn 8p My obl 4 97 Baltiache dito aand 70V 861 Faffiwa dilo aand 5 Iiaang Doml r dito aand 6 987 Knrak Gh Aiov 8p kap opl 4 100 dito dito oblig 4 100 AKEinu üenl Pao 8p Hij old 5 114 Ohio t North W pr O T aand dit dilo Win 8t Keter obl 7 141 Denrer k Bio Gr Spm eert r a 58 Illiaois Central obl in goud 4 105 I Louisv k NahailliOerl v aand 74 Meii o N gpw M Ie h p o 6 104V Misa KaniBs t 4pCt pre aand 87 N ïork Ontsa o k VTeal und 26 dito Fonn Ohio oblig 6 Oregon Calif lohni ingoud 5 u i 81 810 NlD Stad Amaterdam aond 8 108 Htad Boiterdam und 8 lOS BlMIl 8tadAnt erpenl887 2 Siad Bruaaol 1886 2 100 Hoiia TheiaaBegullrGeaelaeh 4 117 Oomn Stutaleonig 1880 6 117 K K Coat B Cr 1880 3 101 SriH 8t i Madrid 3 1868 841 Ni Vfr Bei Arb Spoel oert 8 5 0PRU1 I11 G van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen O ISJLMISOAI