Goudsche Courant, donderdag 24 augustus 1899

Vrijdag S5 Augustus 1800 38ste Jaargang l o 7974 J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 ö regels k 50 Centen iedere regel meer I Centen Groote letters worden berekend nEiar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd Telefoen Ko 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN GoDDA Druk van A BBINKMAM Zn ADVERTENTIEN Heden overleed plotseling m jn geliefde Echtgenoote en onze geliefde Moeder Behuwden örootmoeder ELIZABETH VAN BOVENE in den ouderdom van 57 jaren Uit aller naam C P KERPEE Eenuie Algemeene Kenmtgemng Heden overleed na een kortstondige ongesteldheid mijn innig geliefde Echtgenoote HENaiETTË VAN AALST in den onderdom van 36 jaar diep betreurd door mü en haar 4 kinderen nog te jong om het verlies te beseffen J L BOOD Gouda 23 Augustus Heden overleed tot onze diepe droefheid onze innig geliefde Dochter Zuster en Behuwdzuater HENRIETTE VAN AALST in den ouderdom van 30 jaar üit aller naam M VAN AALST Gouda 23 Augustus Met innig leedwezen berichten wiJ het overlpen onzer geliefde Schoondochter ilWmi BOOD Viü AALST in den ouderdom van 36 jaar L M ROOD en Echtgenoote Gouda 23 Augustus V De Heer en Mevrouw D HOOGENDIJK MuNUEFF zeggen vriendelijk dank Toor de belangstelling ondervonden bS de geboorte van hun Zoon B P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in aUe soorten HAAEWERHEH TE HÜÜB TERSTOND OP LATER een BOVENHUIS Adres MABKT 68 AVONDSCHOOL TOOB AMBAGHTSLIEDEH Inschrijv lns van Le erllogen De DIRECTEUR der Avondschool voor Ambachtslieden maakt bekend dat h j op imattuaag Muguêtu a des avonds van tot 9 uur in hetlgebouw der school aan de Houtmansgracht zal zitting houden voor de inschrijving van NIEUWE LEERLINGEN voor den aanstaanden cursus Om tot de laagste Uasse te worden toegelaten moet men eene verklaring overleggen afgegeven door het hoofd eener lagere school in deze gemeente dat men in den loop van dit jaar diens school heeft verlaten na haar tot het einde en met vracht te hebben doorloopen Ztj die zoodanige verklaring niet kunnen overleggen of tot eeue hoogere klasse verlangen te worden toegelaten moeten voldoen aan een EXAMEN dat zal worden afgenomen op DOXDBBDAO 31 AUGUSTUS en VBIJDA G 1 SSPTBlHBEli a des avonds T uur De Diruteur tioomoemd B E SPIJKER RIJWIËLEili Opruiming van eenige Iste Klasse Rijwielen beneden inkoopsprijs Uitmuntende Rijwielen eig en Fabrikaat van af f 80 met et n jaar schriftelijke garantie Geheel 1ste Klasse met Bakkeb s of Eohte Engelsche Dunlopbanden f 10 RUIME SORTEERING BENOODIGDHEDEN Acetyleenlantaarns f 4 50 Geg arandeerde Buitenbanden van af f6 Gegarandeerde Binnenbanden f3 en f 3 50 AaTibeveknd VV I D VAN RIJMENAM Veerstal Gouda Bouds Bljwlelhersteller Iste Klasse Vraagt Uwen Bottelaar PRIMA SMITS STOUT Uit Ic Bierbrouwerij de 3 Hoefljzers BKRDA Het meest smakelijke Het meest voedzame Het meest versterkende Bestellingen worden aangenomen bU onzen Vertegenwoordiger den Heer HENRI DUIJNSTÉE Markt saam Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract iBi aiiiiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloeni van n X VAM SCHAIR Co Denllaa£rJolbMciers VAN SCHAIE Co s Uelianthe U liet beste middel der wereld VAN SCHAIE Co s Mellanthe geueest Kinkhoest VAN SCHAIE Co s Meliintbe geneest zoowel oud als jong VAN SCHAIE Co s Mellanthe mag m geen huisgezin ontbreken VAN SCHAIE Co s Mellanthe staat voortdurend onder Scheikundig toedicht VAN SCHAIE Co s Mellanthe helpt onherroepelijk VAN SCHAIE CO S Mellanthe is bekroond met Eerediplom s VAN SCHAIE Co s Mellanthe is bekroond met öoud VAN SCHAIE Co s Mellanthe is bekroond met iiilver VAN SCHAIE Co s Mellanthe is verkrijgbaar m nacoiis van 40 CU tOCIt en f I böfirma WOLFV Ss Co i C RATEL AND Bo nop Weiitha en 198 Oouda B t WIJK Oudmsai r I MI£JÏ1BS Kleiweg E 100 M KOLKMAN Waddinxvee a ROLLMAN Bodegraven PIN KSE Nieuvterkerk a d IJeel W 1 TAK DAM Haatlrecht A N TAK ZESSEN Schoonhoven Gouda B H ïA MJLÜ Veerstal B 126 te Otuda A BOÜMAN Moordrecht 10 jAAHLiJESGiE mmm a BIJ GELEGENHEID DER Vrye Vee en Paardenmarkten OP W0E SDAU 18 OCTOBER en op VIUJÜAÜ 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bii nlaatsing der Loten zal de Iste Prijs bestaan in eens COMPLEETE BESPANNING de aSfereL ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN z n verkrijgbaar tegen ƒ 1 hel Lol H voor ƒ 10 bij A BRI üMAl en Zi LANGK TIENDE WEG v ici i3 TJizEisr tOoedkoopste en soliedst adres voor ¥ ervoer van Inboedel oowel binnen als buiten de stad met gesloten wagens i bfl A QR A VEÖTEIJN Oude Gouwe Aües wordt tegen Trans iort iichade venekerd ISTOOM HOUTZAGEEIJ SCHAVEEIJ Pakkisten lijstenraMek HOUTHANDEL J VERGEER K atte2 xsi3n gr elQ ± 07 O ou d OPENBAAR ONDERWIJS Toelating van Leerlingen op de Kostelooie Srholeo üoofdrn de Heeren J GONUA en G I Ui lJ De OOMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwijs te Gouoa brengt ter algemeene kennis dat op IHnaing den SOn jiuguilUM 1S 9 des middags ten vijf ure in de respectieve SchooUokalen de tetchryvtng zal gehouden worden van de Leerlingen welker plaatsing op bovengenoemde Scholen met 1 Odoher 1899 verlangd wordt Als Leerlingen worden toegelaten de kinderen die den leeftijd van zee jaren hebben bereikt ol dien leeftijd binnen twee maandtn na hnnne toelating znllen bereiken Bij de inschrijving zal men overleggen eeii bewijs van ouderdom van het kind dit bewijs wordt op aanvrage KOSTELOOS nitgereikt op de Plaatselijke Secretarie Kinderen van bedeelde inwoners dezer gemeente en van hen schoon niet bedeeld die onvermogend zijn ontvangen om niet onderwijs op deze scholen Geene Kinderen zullen op de Openbare Scholen worden toegelaten indien zü niet voorzien ziJn van eene schriftelijke verklaring van een Genees of Heelkundige dat zij de Natuurlijke Kinderziekte hadden of dat de Koepokinenting bij hen heeft plaats gehad terwijl de toelating bovendien afhankel k zal zijn van de beetaande plaateruimte De toelating op deze scholen geschiedt om het half jaar zoodat ziJ die den 29n Augustus a s niet worden ingeschreven niet vóór den In April 1900 kunnen worden toegelaten Namens de Commissie voornoemd De Secretarig J H VAN DEB VOORT Gouda 23 Augustus 1899 TANDAUTS E CASSITO Turfmarkt IT l Grouda SPREEKUUR van 8 tot 6 uur VRIJDAGS van f tot S nnr ZONDAGS geen spreekuur A SLEGT be eultzich aan tot het lereren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood M2 cent de K G NIEUWE HAVEN 28 UÊtr Bekroond op de Internationale Tentoonstellinf van Bakkery Maalderjj en Kookknnat te ê Gravenhage met een diploma Vergold Zilveren Medaille Gedeponeerd Hindelsitierk rrii ihlMli l d Ohtbid Catv Detfl AAIT ALLE ZIEKEÏT geef ik gaarne xonder eenigc kosten grati inlichtingen uit erkentelijkheid roor eene geneeswijze die mij en duizenden met njij mijne gezondheid heeft teruggegeven L T LEEUWEN Bijswijk bij Geestbrug DelftscheSlaolie Bulteolandscb Overzicbt Omtrent de zitting te Rennes van gisteren het volgende De zaal is stampvol De controleur Roy getuigt dat liij met Dreylus heeft gewerkt en dat deze hem nooit om inlichtingen heeft gevraagd H j kan geen enkel bepaald feit meedeelen Dreyfus sprak altijd over dingen die betrekking hadden op concentratie en mobilisatie Boy heeft een ongunstigen indruk gekregen van Dreyfus karakter Majoor Dorvieu die behoorde tot de Dnitache afdeeling van het tweede bureau zegt dat Dreyfns van verschillende technische dingen op de hoogte was en herhaalt zjjn vroeger getuigenis ten aanzian van diens karakter Dreylus kwam heel laat op het bureau Dreylus erkent aan Dervien verteld te hebben dat hij laat naar het hnrean ging maar dat was gedurende het verblijf van ziJn vrouw in Hanlgate van 7 Augustus tot 22 September Kapitem du ChMelet spreekt van de confidenties die Dreyfns hem gedaan had over zyn betrekkingen met lichte vrouwen en van ziJn geldverliezee Dn Breuil eigenaUr van huizen te Parijs spreekt van een diner biJ een mevrouw Bodson met een Duitsch militair attaché met wien Dreylus op zeer intieraen voet stond Dreyfns was de minnaar van mevrouw Bodson haar man had dat aan dn Breuil verteld er bijvoegende dat hü bewijzen genoeg had om Dreyfns uit het leger te laten jagen Du Breuil had toen Bodson de opmerking gemaakt dat het genoemde feit niet voldoende was om Dreyfus uit het leger te zetten maar Bodson had niets meer kunnen vertellen Laborie zerzoekt aan de regeeringscommissaris Carrière om bij het parket van Contances inlichtingen in te winnen aangaande het getuigenis van du Breuil Dat is al een heel vreemd verzoek zegt Carrière Alles is vreemd in deze zaak antwoordt Labori en de verklaring van deze getuige niet het minst Labori dringt er op aan dat du Breuil duidelijker zal aanwijzen welke vreemde officier met Dreyfns bü mevrouw Bodson had gegeten Kent u den naam van dien persoon vraagt hij Was hiJ attaché bij het Dnitsch gezantschap P Was het een militair of een burgerf Du Breuil antwoordt dat hiJ er niets van afweet Laat mr Labori zich maar eens in mijn plaats stellen zegt hj zou hj zich dan den naam van een vreemdeling herin FEVILLEIOX GeJeokschrilten van een Geiakzoeker OF MlflBAL DE VOiraELIlI Naar het Fransch DOOR W NUTTER 277 Hij had niet den moed den zacht ingekleeden eisch ongehoorzaam te zijn Op het bepaalde uur des anderen daags stond hij voor de bewuste woning in rue de l homme armé Met een diepen zucht begon hij de donkere trappen te beklimmen HOOFDSTUK lU JACQUES AUBRY Ofechoon Raphael den geheelen dag zich alle moeite had gegeven om uit te maken wie de geheimzinnige schrijver van den ontvangen brief zjjn kon het was hem niet gelukt zichzelven daaromtrent het minste licht te verschaffen Het was een vreemdsoortig huis waarvan Raphael op dit oogenblik de trappen beklom Het was uitermate hoog zes of zeven verdiepingen en uitermate smal Élke verdieping telde slechts een groot en een klein venster Op elke verdieping hoorde Raphael andere geluiden andere stemmen De eerste verdiepingen hadden houten leunin neren die hem dertien jaar geledenl was voorgesteld P Labori roept uit Als ik zijn naam niet wist dan zou ik als ik u was hier niet ziJn komen getuigenis afleggen Hier hebban we een getuige dien de Beaurepaire heeft aangebracht en die tegen den beklaagde getuigenis aflegt zonder de feiten die hij beweert te kunnen preciseeren De krijgsraad zal dat weten te beoordeelen Dreyfus protesteert heftig De voorzitter noodigt hem uit wat te bedaren en zegt dat hiJ ook zyn beurt krygt om te antwoorden Dreyfns verklaart vervolgens dat zijn betrekkingen met de Bodsons dagteekenen I van 1887 en in dat jaar zijn opgehouden Ik heb zegt hiJ bj Bodson nooit met een buitenlandsch attaché gegeten Dat punt moet opgehelderd worden Men moet weteni wie er liegt Carrière de regeeringscommissaris Zegt dan Natuurlijk weiger ik mij te belisten met do boodschap die mr Labori mü wil opdragen ten aanzien van du Breuil Labori antwoordt Majoor Carrière moet in geen geval denken dat ik jegens hem in beleefdheid te kort wil schieten maar het parket van Coutances zou over dozen getuige interessanto inlichtingen kunnen verstrekjken Ik belast majoor Carrière niet met een boodschap maar richt tot hem een eerbiedig verzoek Daarop wendt Labori zich tot den voorzitter die antwoordt Als men het recht heeft om het onderzoek in te stellen zal het ingesteld worden Kapitein Valdont getuigt na Dubreuil Getuige zegt dat hü einde van 1896 majoor Lauth op het oogenblik dat hj het bureau verliet heeft hooren uitroepen Nooit van mijn leven Toen hfl hem vroeg wat er gaande was antwoordde hij Picquart wil dat ik verklaar dat dit het schrift van Dinges is Ik zal heelemaa l niets verklaren Getuige herinnert zich dat hij gedurende het eerste kwartaal van 1896 Leblois verschei den malen in het bureau van Picquart heeft opgemerkt Hij verklaart ten overvloede nog in geenendeele n de Dreyfns zaak betrokken te ziJn geweest Majoor Lerend doet lange verklaringen over een onderhoud dat hü in 1896 op verzoek van Picquart heeft gehad die hem in den breedo ondervroeg over Esterhazy naar aanleiding van een spionnage zaak Lerend antwoordde hem dat Esterhazy zeer nieuwsgierig scheen naar artillerie zaken maar onbevoegd was Esterhazy heeft hem nooit do schiethandleiding gevraagd De getuige zeide dat de wüze waarop Picquart hem over Esterhazy sprak hem aan de schuld van dezen laatste deed gelooven gen langs de trap Bij de vierde greep Raphael met dan een vet kleverig touw met knoopen van afstand tot afstand Voor hij de vierde étage bereikt had hoorde hij voetstappen Iemand van de vijfde verdieping scheen naar beneden te gaan Een oogenblik later verscheen boven aan de trap een gedaante een manspersoon met een kaars op een omgekeerd schoteltje gezet in de hand Het was een man van zeer kleine gestalte gebocheld en met zeer ongunstig uiterlijk iWie IS daar vroeg de gebochelde lik zoek Jacques Aubry antwoordde Raphael gedachtig aan het voorschrift van den brief en geen geschikter antwoord op de gedane vraag wetende De gebochelde trok een verwonderd gezicht nam Raphael die intuaschen naast hem was komen staan van het hoofd tot de voeten op en zeide Ah zoekt ge Jacques Aubry nog een verdieping hooger Ik weet het Zoo weet ge het des te beter Dan hadt ge het niet behoeven te vragen ilk heb het niet gevraagd zeide Raphael meer mt een zekere aandrang om het fatale bezoek dat hem wachtte te verschuiven dan uit beboette zich te verdedigen Gij vroegt mij wien ik zocht geloof ik En ge zoekt Jacques Aubry niet waar heb ik goed verstaan Heel goed Ëen trap hooger de grijxe deur de tweede Picquart ontkent gezegd te hebben dat er sprajto was van een spionnage zaak D getuige houdt vol van wel De president geeft last voorlezing te doen van iet getuigenis van Esterhazy voor het Ho van Cassatie daar de getuige afwezig is Wt getnigenis beslaat 36 bladzgden De voonezing ervan duurt één uur en brengt geea enkel nienw feit aan het licht Dfl voorlezing geschiedt onder algemeen gebrtk aan belangstelling Esterhazy protesteer In liEi getuigenis tegen den büzonderen toestimd waarin men hem gebracht heeft Hü Xertelt van zju samenkomsten met dn Patyt Hü zegt dat het bevrüdende stuk hem Ier hand is gesteld en spreekt over de artik en geteekend Dixi Hij doet het verhaal Van de aangifte van Mathieu Dreyfus en vin de mstructies van de Pellieui en Taveniier Onder de voorlezing zün de oogen van let publiek gericht naar Labori ZJn gelaafiDitdrukking toont nog altüd dezelfde wilsk cht zgn gelaat is niet bleek meer er is een blosje op hü houdt het hoofd achterover geleund In weerwil van d trekkende en soms zeer smartelflke pünen zjn zjn jovialiteit en zjjn opgeruimdheid teruggekeerd De zitting wordt om hall tien geschorst Bü de heropening van de zitting om kwart voor tienen verzocht Labori den President de drie brieven van Esterhazy aan den President der Republiek te laten voorlezen In een van deze brieven dreigde hü het Hoofd van den Staat als biJ niet tusschenbeide kwam om een eind te maken aan het schandaal ziJn toevlucht te znllen nemen tot zün suzerein den Duitschen keizer In een anderen brief schreef Esterhazy dat Frankrük in de engte gedreven zou Worden j het zou zich èf laten onteeren of een oorlog moeten beginnen In zön derden brief dreigde hü met het openbaarmaken van de fotografie van een stnk dat compromitteerend was voor een diplomaat dat stnk was door agenten van Picquart in een vreemde ambassade gestolen en Esterhazy gal voor het ontvangen te hebben van een gesluierde dame en het in veiligheid gebracht te hebben in België Het artikel Diii wordt voorgelezen Generaal Gonse zegt dat het getuigenis van Esterhazy onwaar is geweest Esterhazy was niet de man van den generalen staf Buiten weten van den getuige heeft du Paty de samenkomst in het park Montsouris voorbereid Na een geheimen arbeid dien du Paty en Gonse in het kabinet van dezen laatste verrichtten kondigden omstreeks October 1897 ongeteekende brieven aan dat er een beweging tegen Esterhazy op touw gezet werd De minister weigerde toestemming o geven tot het zenden yau van de trap veel pleizier £ n fluitende ging de gebochelde met zijn brandende kaars verder naar beneden Raphael ging hooger Spoedig stond hij voor de bedoelde deur en klopte schoorvoetend aan Bijna op hetzelfde oogenblik alsof men achter de deur staande zijn komst verbeid had ging de deur wijd open Raphael zag niemand Hij trad een donker vertrek binnen waarin hij niets kon onderscheiden Maar hij hoorde iemand zeggen wGe zijt nauwgezet dat is goed Ga maar recht oo en doe de deur open Degene die dat zeide vertrok meteen zonder dat Raphael hem gezien had Maar h had de stem herkend Het was die van den meubelmaker Rigobert die eenige dagen in het magazijn van zijn patroon werkzaam waa geweest maar toen wegens zijn wanordelijk gedrag ontslagen was geworden MÜr hij liep volgens de aanwijzing de bamer recht door tastte rond en voelde de knop of kruk van een tweede deur Hij opende dezelve Aan een tafel zat een man te rocken Deze man dien Raphael bij den eersten oogopslag volstrekt niet scheen te kennen scheen iemand tusschen de vijttig en zestig jaren te zijn hij droeg de blauwe uniform der militairen Met de Imkerhand hield hij zijn pijp vast Met de rechter draaide hij zijn knevel op Hij Kbeen geen acht te slaan op den binnen een brief aan Esterhazy om dezen gemst te stellen en verklaart formeel dat Esterhazy nooit instructies ontvangen heeft over hetgeen hü aan de Pellieux zeggen moest Esterhazy heelt ook gezegd dat wü Tézenas als advocaat gebruikt hebbeu ook dat is een leugen Ik heb zegt Gonse Tézenas voor het eerst gezien in het Zola proces Tgdens dat proces is get Esterhazy uit den weg gegaan hü vond hem compromittant Zoo Esterhazy op vrüe voeten gelaten is dan geschiedde dat op bevel van Sanssier Du Paty was t die den generalen staf gecompromitteerd heelt door zgn onvoorzichtige handelingen ik zeg dat eerst nu omdat du Paty buiten vervolging is gesteld en ik den schün uiet wilde aannemen hem te belasten Over het duel van Henry sprekende zegt Gonse dat hü op verzoek van Esterhazy zeil tnsschenbeide gekomen is om een tweeden getuige te vinden en hü weigerde daartoe een officier van den generalen stal aan te wüzen Ten aanzien van Gribelin zegt Gonse dat Henry zeer verkeerd deed met Gribelin naar Brussel te zenden zonder hem te zeggen dat zün chefs van den generalen stal daar niet van wisten De regeerings eommissaris zegt dat men hopen mag du Paty binnen eenige dagen te zien versohSnen Labori uit zgn verbazing dat dn Paty zich bediend heeft van stukken die hü niet kende om ze aan Esterhazy te geven en hg vraagt Gonze of hg dat goedkeurt P Volstrekt nieti mtwoordt Oonie Op de vraag van Labori of er niet een geheime samenkomst zon geweest zün ten gunste van Egterhazy roept Gonse Dat is onwaar I Labori vraagt den getuige of hü zich niet een beetje verantwoordelük acht voor de jractgken van du Paty Gonse meent van niet hiJ is overtuigd altgd zijn plicht gedaan te hebben Gonse gelooft dat du Paty niet vreemd is aan het artikel geteekend Dixi Ondervraagd over de samenkomsten van du Paty met Tézenas zegt Gonse zich deze te verklaren door het feit det Esterhazy ale beschuldigde in een bgzondere positie verkeerde gaar hü op vrge voeten was omdat Sanssier er last toe had gegeven Labori antwoordt Saussler heeft aldus gehandeld omdat hg door den generalen stal werd misleid aangaande Esterhazy Beweging Over de samenspanning sprekende verklaart Gonse nog dat hg geen insinuaties duldt Laborie antwoordt dat er van geen insinuaties sprake is du Paty heeft het erkend Gonse erkent dat er twee samenkomsten zün geweest tusschen du Paty en Tézenas Hg had er een einde aangemaakt komende of diens aankomst niet bemerkt te heb ben want hij keerde het hoofd niet om maar bleef in gedachten verdiept zitten rooken en aan zijn knevels draaien In een oude leunstoel bij het venster geplaatst zat een tweede persoon Xy TJt sprong nadat Raphael eenige oogenblikken van den een naar den ander gekeken had eensklaps op en begon overluid te lachen Raphael beschouwde hem aandachtig Toen na hem eenige oogenblikken in het gelaat te hebben gestaard herkende hij plotseling dezen man met aan zijn gezicht evenmin aan zijn houding of wat ook maar aan een zekere eigenaardige beweging van de neusvleugels Carillon Deze naam kwam hem over de lippen De man begon nog luider te lachen Zijt gij het Carillon vroeg Raphael In persoon kleïnUe in eigen persoon Je dacht bepaald dat Carillon voor goed linksom was gegaan niet waar Nu zie je dat ik nog springlevend ben je hebt je vergist gelukkig voor mij I Kom wat staat ge daar te kijken Is men niet in de wereld gewoon een vriend dien men in langen tijd niet gezien heeft een hand te geven Hetzij door verbazing hetzij door afkeer Raphael was niet in staat zich te verroeren en gevolg te geven aan het verzoek Carillon ging voort Men zou zeegen dat ket je niet al te veel genoegen doet dat je mij terugziet kleine Wordt vtrveigd