Goudsche Courant, vrijdag 25 augustus 1899

geen gehoor kreeg het feit openbaar be 1 kend maakte Hem stelt de bevolking aansprakelijk voor de geleden schade Zij schoolde samen voor zijn huis nadat reeds op straat een aanslag op zijn leven was gedaan De moedige dokter heeft de vlucht moeten nemen omdat hy de waarheid had gezegd Een inschrijving is door de kooplieden geopend om een Europeesche medische beroemdheid die de peat bestudeerd heelt te laten overkomen Spauje Het station van Xeres is gisteren verbrand Een massa koopwaren en materieel werden door de vlammen vernield de totale schade bedraagt meer dan twee millioen pesetas RUSLAIFD De Kussische weg van Kescht naar Teheran y50 kil lang is voltooid De aanleg heeft reusachtige inspanning gekost 300 meuschen zijn gedurende den bouw aan malaria gestorven Ondanks allerlei moeilijkheden door de Perzische regeering opgeworpen is het werk gereed gekomen Vekeesiodk Statek Op de kust van de Carolinen heeft een storm gewoed waarbij 60 zeelieden en visI sellers omkwamen BINNENLAND Bij het bezoek van H H M M de Koninginnen aan de havens en handelsinrichtingen te Rotterdam op 2b September a s zal de lunch gebruikt worden aan boord van het stoomschip Statendam van de HoUandAmerikalijn dat den 17en September te Rotterdam verwacht wordt en alsdan onmiddellijk in gereedheid zal worden gebracht Een nieuwe haven te Vlaardingen Uit Vlaardingen wordt gemeld dat aldaaren te Rotterdam besprekingen hebben plaats gehad vanwege de ürma W H Muller Co reeders te Rotterdam Jtot aankoop van grooteterreinen aan de rivier tot aanleg van eengroote transitohaven voor rekening dier firma en ruimte aanbiedende voor circa 100 schepen benevens een eigen scheepswerf hefwerktuigen kolentippen enz i Indien de zaak tot stand komt zal Rotterdam een aanzieniyke bate aan havengeld moeten derven waarmede de firma MttUer Go de kosten van haar eigen haven meent te kunnen dekken Gremeng de Berichten In de vorige week zoo meldt men uit Voorburg aan de Westl Ct werd hier een vet varkon dat aan pokken was gestorven afgekeurd met carbol begoten en begraven Eenige dagen later werd te Leidschendam door d J en L van Voorburg varkensvleesch te koop aangeboden tegen zeer lagen prgs dat vooral by de bereiding eed carboUucht deed ontstaan Aangifte werd gedaan aan de politie Men besloot toen eens te gaan zien naar het afgekeurde varken Zomerdlenst 1899 Aangevangen 1 Mei Tyd van Greenwich 00ÜD4 ROTTXfiDAMriM ram 11 31 U l U B8 l 6 ll 8 86 8 4 1 8 1 7 14 1 1 7 1 14 1 18 11 11 86 11 4 11 61 U 8 6 40 6 80 7 88 ll él 1 J e J Op d J zo j M I gA H U a 8p lOÜDA Ti m I 4S HOTTÏRDAM11 87 IMO 9 40 18 10 19 l 10 S8 10 48 10 01 10 17 l 11 86 6 46 8 11 1 11 54 IJ OII 1 84 1 1 AUmb Ie en S Uiue eitrs betelen e I ultatief op den loep ken niet gereVend worden fi HoUandaohe o O l D A O 1 03 1 01 14 1 18 1 89 r l 8 l SO 1 48 8 4 6 4 6 16 7 17 7 89 7 6 8 0 8 1 18 10 16 10 8 10 40 U l 8 11 10 18 S i 10 87 8 E 10 8 16 J 7 45 8 06 8 41 8 48 j ii ü 10 44 10 68 11 07 WM 1 1 10 1911 16 11 18 11 80 11 41 11 66 10 4 11 4 U 1 46 il t OO 9 46 10 11 ll 7 11 86 1 I1 1 86 4E 3 00 4 00 4 20 4 46 6 80 6 18 7 00 7 4 7 56 1 66 48 10 80 10 17 1 41 4 6 8 18 9 4 lO S l k6 4 0 9 80 10 08 10 4S 0 4 61 8 S9 10 1 9 7 10 18 10 4 11 hl l 0Sli 7 17 8 US 7 4 t 0 6 S OOII 6a7 87 8 10 8 18 10 5 10 9 w i l rf m ril Dtree reuen O O D D A A HBTIIDAH riae nru ioudi i 8 09 8 17 9 98 10 10 10 57 D Oi I IS Se 8 18 4 O 6 13 i i 8 13 1 88 8 16 l 6 9 SS 69 10 80 11 00 Anut W 8 01 8 63 06 10 16 10 4 1 48 11 67 00 8 4 16 4 67 00 87 6 67 8 16 9 00 lO Oi 0 1010 48 1 87 11 6 iKuMtO I 19 9 0 9 U 10 80 11 09 1 08 l ln 16 8 41 4 80 1 1 6 16 7 18 8 80 9 18 10 8 10 85 11 00 11 6 1 07 rf Hiimonilutrein elleen Ie ea 2e kliaae extrt Iwtalen ü Reieigeri Toor 4e lyn Brenkelen Ameterdain mogen vie Utree reilen o I U A l J R C a iee rem 10 1 10 67 U OO l 0 8 10 S 17 4 8 11 14 ii j 1 46 8 S4 10 61 11 4 18 8 1 1 8 08 3 60 6 04 kmitC 8 86 7 11 7 40 8 9 46 l H 11 01 l l 80 1 16 8 81 4 45 8 1 8 85 7 16 8 10 9 86 1 46 Ami ff 6 43 8 60 7 86 tM 80 10 00 11 80 1 16 1 40 t 4t 8 80 8 46 6 01 8 8 60 7 30 S 6 9 40 10 00 londa 7 17 7 84 8 18 8 4 10 18 10 48 19 61 1 1 94 8 88 4 17I 4 18 6 47 7 6 7 81 8 14 l 10 7 11 10 8 8 68 7 B8 8 80 8 40 9 10 10 16 10 8 11 38 U OS 1 37 3 08 8 80 3 59 4 48 6 88 8 41 Si 7 63 9 1 10 00 10 84 i l n sa 8 14 lO SS 11 66 U 7 4 8 7 4 10 64 5 30 i OJ g as 10 48 11 86 4 S0 7 87 9 49 6 60 17 7 17 1 86 9 00 t8 9 6 10 59 11 10 11 11 l 6l 09 8 40 8 66 4 41 6 10 10 7 11 10 01 10 1 11 10 Op een vraag van den voorzitter antwoordt I kolonel Gendron dat hü nooit heelt hoeren 1 zeggen dat Sandherr betrekkingen had met 1 Esterhazy Hg meent zich te herinneren te 1 hebben hoeren zeggen dat toen Samuel den I inlichtingendienst bestnnrde men moet dan 1 heel ver teruggaan hiJ aan het bureau van 1 inlichtingen kwam I Generaal Boisdeöre staat plechtstatig op also hy het vervelend vmdt bjj deze zaak I betrokken to zjjn en zegt langzaam lk 1 logenstaft ten stelligste wat Esterhazy ge 1 zegd heeit over zijn getuigenis Ik veracht I zgn leugens met al de verachting die ze 1 verdienen Hevige beweging Na deze 1 verklaring gaat Boisdeöre op aansteller gemanier naar zgn plaats terug 1 Het getuigenis van Marguerite Pays voor 1 het hof van cassatie wordt voorgelezen I Generaal Lebelin de Dionne gewaagt van Dreylus schranderheid en van zijn treurig karakter Dreylus maakt daarover enkele opm rkingen Hü zegt dat gij het eerste jaar een zeer goed rangcijter had gekregen en dat hü het tweede jaar nagenoeg denzellden rang had behouden maar hjj vernam toen van oen vriend dat een bd van de subcommissie voor het toekennen van de rangegfers gezegd had dat hj aan Drcylvs zonder hem persoonlijk te kramen het cijfer 5 had gegeven omdat men aan den genera en staf niet op een jood gesteld was Lonqvety die verklaard had dat hiJ Drey us in Brussel gezien had in 1894 verklaart nu dat hjj zich het tpstip niet zeker meer herinnert Dreyfns zegt dat het in 1896 was tijdens de Amsterdamsche tentoonstelling Lonquety erkent dat dat juist is De zitting wordt om twintig minuten voor twaalven gesloten BiJ het uitgaan valt niets bijzonders voor Verspreide Berichten DuiTROHLANl De mond van de Eems zal niet tot maar met 81 M verdiept worden zoodat mettertijd do rijkspost stoonibooten naar Oost Azië van Eraden zullen kunnen afvaren Uerogeering heeft voor het baggerwerk 300 000 mk beschikbaar gesteld i RANKRlJK De bootwerkers van Bouaan die het werk gestaakt hebben weten zich tot heden vriJ te houden van onderkruipers die telkens uit Hlvro gezonden worden Gisteren was er nadat matrozen uit Hivre gekomen om te lossen waren teruggestuurd een botsing met de politie Kr vielen enkele gewonden en een aantal arrestaties werden gedaan Itauü In Kome en in Palermo ziju eveneens pestgevallen geconstateerd Er ijn reeds drie of vier doodon POBTUOAL De pest woedt in Oporto afschuwelijk voort Gisteren vier gevallen mot twee dooden Do bevolking is woedend op den directeur van het bactereologisch instituut dr Jorge die al vóór oen maand het uitbreken der epidemie heeft geconstateerd bij do autoriteiten on toen Ulrccte Spoorwegverbindingen met GOUDA 9 84 10 4 11 11 w 7 80 7 38 8 19 door 7 J7 6 Upiidtt Moord roolit JiouweryMk 7 84 OipollB 41 aottordam M 6 80 7 50 KottordamD P Boltetdam B AUien lei Dinidagi 8 88 g oi S 46 8 6 8 6 C8 9 1 8 1S O Botterdam Beun Rotterdam D P Botterdam M Oipelle Wieuwerkerk Uoordreoht Soad 7 16 7 87 7 S6 8 40 6 45 5 611 8 06 6 14 8 0 4 46 4 65 6 04 5 11 B 17 7 44 S 08 8 1 9 00 w 9 8 9 67 7 15 8 09 8 48 8 48 7 87 B OO 7 48 9 09 8 0 9 1 8 U7 8 88 10 88 Gouda ZefenhuitBU Moerkapallo Soelernieer Zegwaard Voorburg I Haite 9 66 10 6 Hag 5 4J 8 05 7 06 7 80 7 46 8 114 Voorburg 5 48 Zoelerm ïog f OJ Zeïonh Mo 6 1J Bnad 4 8 8 7 81 7 41 f l os o7 6 S0 84 7 60 8 S 6 86 6 48 8 08 7 4 8 8 66 s i 5 touda lliidew ï ur l U rorh T v Mr Hn Oudo Uoii ll 11 18 en by opgraving vond men slechts de pootjes 1 en de huid de rest was verdwenen De politie heeft zich nu verder met de zaak bemoeid Een schoenmaker te Zitphen is dezer dagen tot de ontdekking gekomen dat hem een groote party schoenen was ontstolen Reeds sedert 1 jaar vermiste hy telkens schoenen Dezer dagen toen hy de markt eens over liep bood een koopman hem een paar schoenen te koop aan en kwam hy tot de ontdekking dat het schoenen van hem afkomstig waren De verdachte eenvrouw die geregeld bfl den schoenmaker in den winkel kwam was men spoedig op het spoor Zy had by K een paar schoenen gekocht op afbetaling Telkens kwam zy in den winkel er een kleinigheid op afbetalen maar nam dan tevens de gelegenheid waar om een paar schoenen mede te pakken die zy vervolgens aan anderen verkocht Z C Te Amsterdam is een lunchroom geopend in de Raadhuisstraat in het gebouw van den telephoondienst Het eigenaardige der nieuwe inrichting is dat de dranken automatisch worden verstrekt drie 2 J centstukken zfln noodig om een kop of een glas gevuld te krflgen De z g biefstuk automaat geeft bons die men aan het buffet in eetwaren omzet Het fooienstel is hier dus onbekend Uit Amsterdam meldt men De werkstaking der voorslagers en vuurwerkers van de Nederlandsche fabriek van werktuigen en spoorwegmaterieel is geëindigd De directie heeft op eenige punten de wenschen der werklieden bevredigd Intusschen zal zy met een comité uit werklieden te rade gaan om eene nieuwe loonregeling vast te stellen in te gaan op 1 Januari a s Prins Mignon van zich zelven genaamd G Keyzer geboren te Oude Biltzijl in Friesland de Nederlandsche dwerg by velen uit den bloeityd der kermissen zeker nog in herinnering is nu ook wielryder geworden Hy is ruim 25 jaar oud en heeft een lengte van slechts 94 centimeters Hy is thans na als kind eenige impressarios ryk te hebben gemaakt sigarenhandelaar in zfln geboorteplaats en tevens reclame voor een rywielfabriek De instructie in zake J W Smitshuysen te Amsterdam verdacht van het maken van valsche munt ryksdaalders is tydeiyk geschertst daar beklaagde hardnekkig biyft ontkennen medeplichtigen te hebben Ook is zyn bekentenis van materiaal in de Prinsengracht geworpen te hebben onwaar gebleken Als kenmerk van de valsche ryksdaalders kan gemeld worden dat inde plaats van de G in het randschrift een C staat Men schrijft uit Hilversum 4 48 4 66 6 0 6 09 6 18 4 04 4 16 4 S7 4 47 4 64 6 01 6 07 l OS 1 44 8 6 1 64 01 08 1 14 I SS 1 11 4 0 4 4 SN H 4 A o l ter 8 46 4 18 4 66 6 6 6 07 6 1 6 8 4 16 4 45 6 87 6 66 11 00 10 1 10 48 10 58 11 18 47 05 8 66 8 18 7 10 8 13 7 18 8 48 ó 40 7 89 69 3 ll Sï T Gisteren is up den dag de orde door niets verstoord Op de Groest het tooneel der schermutseling van eergisteravond werd gièteren de gewone weekmarkt gehouden Niets in het uiteriyk van het dorp of het voorkomen der menachen herinnert aan de geweerschoten In fet B K gasthuis liggen drie gewonden de 3 jjarige Geytenbeek tim merman bij mr Kappeyne die een vrouw en 8 kinderen heeft de sigarenmaker Steenkamp uit Naarden en de 17 jarige schildersknecht Anton Prins die eergisteravond per rytuig naar huis is gebracht doch gisterenmorgen met een kogel in het been in het gasthuis is opgenomen Gisterenmiddag te vier unr kwamen vier geneesheeren dr baron Sloet tot Evelo dr Peters dr Borneman en dr Godthelp de kogels uittrekken waarby Roentgen apparaten in het gasthuis aanwezig maar het eigendom van baron Sloet gebezigd werden De Commissaris der Koningin heeft gisterenmiddag met den burgemeester de gewonden in het gasthuis bezocht en met hen gesproken De patroon van den gedooden W Eykelenburg deelde ons mede dat de jongen eerst sedert Maandag by hem in dienst was maar hy kende hem van vroeger en noemt hem een in alle opzichten oppassend man Toen de cavalerie aanrukte liep hy de Leeuwenstraat uit om zyne vroegere kameraden te zien Op den hoek der straat trof hem in het duister de lantarens waren uitgedoofd een kogel die hem door den neus en de hersenen is gegaan Een paar stappen deed hy nog toen viel hy neder Door buren werd hj de smedery binnengedragen s nachts om twee uur heeft de politie het lyk weggehaald en naar de begraafplaats overgebracht zyn vader is gisteren nit Utrecht hierheen overgekomen Ook heeft Eykelenburg hier nog eene zuster wonen die tot hedenochtend onkundig was van het vreeseiyke geval Eikenburg was in de vorige week als huzaar uit den dienst ontslagen Hy moet tot vyf malen gesommeerd zju zich te verwfideren maar bleef weigeren Een knecht van een bestelwagen heelt een kogel in den arm gekregen en een heer is op weg naar den trein licht gewond Heden nacht te 11 uur vervoegde zich aan het hoofdbureau van politie te Utrecht een in Hilversum werkzaam geweest zynde sigarenmaker die by de aldaar plaats gehad hebbende opstootjes een schot in den rechterarm had bekomen Per brancard werd de man naar het ziekenhuis vervoerd Het loongeschil dat aanleiding gaf tot de werkstaking in de fabriek van de firma Ter Knile te Enschede is opgelost Gisterochtend werden de werkzaamheden hervat De assistent R aan het postkantoor te Franeker is Dinsdagavond door de politie in voorloopige bewaring genomen wegens vermoeden van verduistering van gelden VERG4DERlN6VANDEN6EHEmER4 D DINSDAG 22 AUGUSTUS 1899 Voorzitter De Burgemeester Vervolg Aan de orde De benoeming an een lid der Commissie voor de Volksgs keuken 10 10 10 17 10 4 10 81 10 40 lO J 10 87 11 8 7 6 8 08 8 10 8 17 8 8 17 8 8 f 8 60 10 47 lO ti 8 60 8 10 08 10 16 10 B I8 10 88 17 8 7 S4 8 41 8 47 1 11 l 0 Benoemd wordt de heer P SCHELTEMA met 12 stemmen op den heer B Beszelzen waren 4 stemmen uitgebracht Aan de orde De begrooting der gemeente gasfabriei Op verzoek van den heer van Galen werijl de begrooting artikelsgewpe behandeld Bü volgn 13 stelde de heer van Galen voor de bezoldiging van den boekhouder niet met f 100 te verhoogen maar op 1 900 te laten In stemming gebracht wordt het voorstel van den heer van Galen verworpen met 11 tegen 5 stemmen die der hh Jaspers van Galen Vingerling Hoogenboom en Donker De geheele begrooting wordt daarna goedgekeurd met algemeene stemmen Aan de orde De rekening der gemeente over 1898 Btj dit punt der agenda ontstond eenige discussie daar de heer van Galen beweerde dat enkele posten te hoog waren geraamd in plaats dat het batig saldo der gemeente grooter was dan het vorige jaar waren wjj achteruitgegaan De Voorzitter merkte op dat de heer van Galen zich vergiste daar hj het saldo van 1897 nam terwijl hij het saldo van 1896 moest nemen ook de posten die hij opnoemde waren foutief post 7 had f 700 meer opgebracht dan de raming was terwjjl de heer van Galen had gezegd dat die ruim f 1700 minder had opgebracht De rekening in ontvangst op f 37498 5 18 en in uitgaaf op 338154 39 alzoo sluitende met een batig saldo van f 36830 76 werd met algemeene stemmen goedgekeurd Ingevolge de bepalingen der wet onthielden de wethouders zich van stemming Aan de orde Het voorstel om aan den heer J M Vas Visser concessie te verleenen voor den aanleg en de exploitatie van stoomtramwegen van Gouda naar Boskoop en Schoonhoven Ing St No 71 Na eene kleine wyziging in de voorwaarden wordt de concessie verleend Aan de or Het voorstel een drietal vereenl nmg tot gebruikm te trekken de aan ingen verleende vergun ing van een lokaal der 2e Burgerschool voor jongens Ing St No 73 Wordt goedgekeurd Aan de ordef Het voorstel tot B j dit punt kwam het adres van P Ooms tevens aan de orde Verschillende leden voerden een of meermalen het woord totdat de heer Prince voorstelde dit punt van de agenda af te veeren Dit voorstel werd in stemming gebracht en aangenomen met 8 tegen 7 stemmen De heer Dessing bleef buiten stemming Aan de orde Het voorstel om met intrekking van een bereids genomen besluit opnieuw te besluiten aan den heer F M jnlieff vergunning te verleenen om te baggeren in eene zelling der gemeente Ing St No 77 Bjj dit punt kwam het adf es van den heer Jongenburger aan de orde Op voorstel van den heer Dessing werd met 11 tegen 4 stemmen die der hh Nederhorst Prince Nootheven van Goor en van Iterson besloten de zelling in het openbaar te verpachten De heer Straater bleef buiten stemming Aan de orde Do ontwerp verordening ter voldoening aan artikel 178 der Gemeentewet Op voorstel van den heer Noothoven van Goor wordt met eene wijziging deze ontwerpverordening vastgesteld Aan de orde Het voorstel tot het doen leggen van een riool in de straat Achter de Kerk Ing St No 75 Hierover ontstond eene belangrijke discussie waaraan de hh Bellaart Dessmg van Iterson Nederhorst Straater van Galen Vingerling en de Voorzitter deelnamen Op voorstel van den heer Dessing werd bepaald dat het zgriool even groot zal zijn als het hoofdriool en het voorstel aangenomen met 12 tegen 4 stemmen die der hh de Raadt van de Velde Prince en Straater Aan de orde Het voofstel om over te gaantet den bouw eener vierde school voor gewoon lager onderwijs Ing St Ne 74 De heer van Galen wenschte evenals de hoeren Vingerling en Donker dit pnnt aan te henden De heer Noothoven van Goor stelde voor punten 10 en 11 van de agenda af te voeren In stemming gebracht wordt dit aangenomen met 12 tegen 4 stemmen die der hh van Galen Vmgerling Donker en Krook Niets meer aan de orde zjnde wordt de vergadering gesloten STADSNIEUWS ÖODDA 24 Augustus 1899 De 8tct no 198 bevat de gewijzigde statuten der Vereeoiging voor Christeljk lager onderwas onder de zinspreolc Laat de kinderkens tot Mjj komen te Ridderkerk alsmede de statuten der LTsclub Krimpen a d Usel te Krimpen a d IJsel Dr W Th Lindner leeraar alhier is gisteren tot leeraar in de wis en werktuigkunde b j het midd ond te Amsterdam benoemd Door de Openbare Gezondheids Commissie is het volgende Verslag over 1898 uitgebracht Ingevolge art 11 onzer verordening hebben w j de eer U ons verslag aan te bieden over het afgeloopen jaar De samenstelling onzer commissie onderging eenige verandering wp bj de periodieke aftreding van de hoeren H Jager en H J de Voogt de laatste zich zjjn herbenoeming liet welgevallen doch de heer Jager zich daarvoor niet beschikbaar stelde en in diens plaats werd benoemd de heer A Goedewaagen Vernamen we dit besluit van den heer Jager met leedwezen nog ontviel onze Commissie een krachtigen steun door het vertrek van den heer J D Rjjk in den loep van het jaar Reeds in den aanvang van het jaar verzocht ZEd om gezondheidsredenen als voorzitter te werden vervangen zeodat de Commissie daarop den heer M Sprujjt als zoodanig benoemde en den heer Teepe herbenoemde tot haren secretaris na ZEd s vertrek uit deze gemeente en ontslag als lid van onze Commissie werd in diens plaats benoemd de heer C J C Hoogendjjk die zoowel als de heer Goedewaagen eenigen tyd vroeger zittmg nam in onze Commissie De totale sterfte in de gemeente bedroeg na aftrek van de levenloos aangegevenen 428 terwijl van de geheele sterfte die der kinderen beueden den leeftijd van twee jaren 155 bedroeg dus 36 21 pCt Voor ernstige epidemien van besmettelijke ziekten bleef Gouda gespaard slechts werden sporadische gevallen van typhus mazelen diphtheritis en roedvenk geconstateerd die over t algemeen een gunstig verloop hadden Bjj ons enderzeek naar de bewoonbaarheid van verschillende huizen moesten wy ever vijf perceelen een ongunstig advies aan Burgemeester en Wethouders uitbrengen met gevolg dat zjj ongeschikt werden verklaard ter bewoning Herhaaldelijk trof wederom de vervuiling van enkele slooten in de Korte Akkeren en by de Karnemelksleot onze aandacht De bewoners zelve echter werken niet roede tot het reinhouden daarvan zoodat afdoende verbetering niet is te verwachten dan na demping en rioleering waar zolks mogelijk is Enkele malen trad de Commissie als bemiddelaarster op in rioolkwesties en wist zy nu eens door de Gemeente een ander maal op kosten van particulieren verbetering te doen aanbrengen Ook wijdde de Commissie voortdurend haar aandacht aan verschillende mestvaalten en terwijl deze itl behoorlijk waren óf werden ingericht zoo kon het in het warme jaargety niet anders of in de naburige woningen moest men nu en dan last daarvan ondervinden Te verlangen dat dezelve geheel geweerd zouden worden in de stad gaat toch niet aan Eén enkele maal gaf onze bemoeiing aanleiding tot proces verbaal tegen een houder van een mestvaalt ook werd éénmaal op ons verzoek door politietoezicht een eind gemaakt aan een straatverontreiniging door een slagery Het waterleidingwater dat wekelijks door ons werd onderzocht voldeed steeds aan de gestelde eischen van zuiverheid Van deresultaten dier onderzoekingen werd maandelijks opgave Verstrekt aan de plaatselijke dagbladen i Van de gelegenheid tot het doen onderzoeken van levensmiddelen by onze Commissie werd geen gebruik gemaakt Gouda 24 AprU 1899 Namens de Openbare Gezondheids Commissie SPROUT Voorzitter A H TEEPE Secretaris Boskoop Het herkozen raadslid de heer P A Ottelander had zyn mandaat in handen van de kiezers gesteld wegens voortdurend verschil tusschen hem en den voorzitter waarby hjj in den Raad geen ateun vond ScHOOKHovBN Tot ouderwyzer aan de school met den Bijbel alhier is benoemd de heer A Korteweg te Klnndert Rechtszaken Een niettegenstaande zyn vry jeugdigen leeftijd 24 jaren bekend recidivist de Rotterdamsche smidsknecht Willem May wiens naam ten vorige jare ook genoemd werd in de z g dubbele vereordeeling wegens een in Delft gepleegden diefstal stond gisteren TOOT het gerechtshof in Den Haag terecht omdat hy zoowel als de officier van de Rotterdamscbe rechtbank in appel was gekomen van een vonnis dezer rechtbank waarby hij tot 10 jaren gevangenisstraf was veroordeeld ter zake van diefstal te Schiedam gepleegd Beklaagde had in den nacht van 25 op 26 AprU te Schiedam f 24 11 teebehoorende aan het correspondentschap van de Nederl Bank weggenomen door met geweld een raam open te breken en daardoor naar binnen te klimmen en hy had by de betrapping op heeterdaad eenige schoten op de politieagenten gelost Beklaagde bekende den diefstal maar ontkende het schieten Hgt openbaar ministerie meenende dat het openbaar belang vordert dat beklaagde zoo lang mogelijk voor de Maatschappij onschadelijk moet werden gemaakt omdat hy zijn vryheid misbruikt en bekl s levensloop heeft aangetoond dat hy niets anders wil dan de misdaad vorderde verzwaring van straf tot 15 jaren Mr J J de Meyier pleitte eenige verzachtende omstandigheden Het Hof dat gisteren gepresideerd was door den oudsten iii rang aanwezigen raadsheer mr J J van Geuns omdat de president mr Spoor wegens lichte ongesteldheid verhinderd was gistermiddag nog uitspraak doende bevestigde het vonnis 10 jaar gevangenisstraf van den eersten rechter VERSCHEIDENHEID Bjj het afbreken van een woning te Goesfeld Pr welke door den bliksem getroffen en gedeeltelijk was afgebrand vonden de metselaars m een der zijmuren een uitgebouwde nis waar binnen een menschelyk geraamte was ingekerkerd Deze afgrijselijkevondst welke te Goesfeld het onderwerp van alle gesprekken vormt wijst op een verschrikkelijk drama dat hier waarschijnlijk vroeger in dit huis werd afgesp eeld Daar de vroegere bewoner reeds lang terziele is zal het der politie wellicht niet gelukken den sluier van de eens gepleegde misdaad op te heffen N W Ct Arm Friesland meldt dat Marten Hogerhuis nu heeft geschreven én mr v d Bergh én mr Troelstra als verdedigers te wenschen Klaske Hogerhuis wil zich niet meer met de zaak bemoeien wegens de houding barer broers en de heer Middelkoop idem 361 Staats loterij 3e Klasse Trckkiag raa Donderdag 24 Augustus No Ii061 10011 No 20848 100 Prijzoa van ƒ 46 74 i ii 6449 813 11387 1491 I 1 II8 1 iV 299 37J 8589 H l JS 16069 14751 liTlO 407 tm 59 10179 13176 16198 16952 I9130 611 67 6149 11 408 U337 1660 57 19 93 7 4086 7294 111641 ISiH 63 17014 19818 736 4190 7392 10771 1 i 16838 i 48 U68 4 84 76161 804 lilll 16964 17Ui 19864 76 44 8 7933 11718 8 l o 6 179v 10036 1598 4834 89 2 14171 16118 17692 7 1639 5 8407 12079 14 30 68 17 2 2 0d 1882 60 8614 12 8 14786 IB 46 17822 20661 1904 78 8I1228t 14808 18424 18152 20690 2 85 5 38 lYlARfi T llBHlCHTKN Qouda 24 Augustus 1S99 Granen met ruimen aanvoer Handel flauw Tarwe Zeeuwsche 6 40 f 6 75 Minderedito 6 4 6 30 Afwijkende f i ii f 5 50 Polder 5 75 il 6 J5 Rogge Zeeuwsche 5 40 5 75 Pomer 5 i 5 35 Gerst Winter 5 10 i 5 40 Zomer 4 90 4 5 25 Chevallier 5 50 6 30 Haver per heet 3 60 3i75i per loo kilo 7 40 4 7 75 Hennepzaad Inlandsche 4 Buitenlandsche ƒ 8 50 4 9 Kanariezaad ƒ 7 50 i 8 Koolzaad 8 10 a 8 60 Erwten Kookerwten 4 Nietkookende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 4 Boenen Bruineboonen 4 ƒ Duivenboonen 4 Faardeboonen 4 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 4 804 5 10 Cinquantine 6 4 625 Odessa 5i 5 5i30 Karweizaad per 50 Kilo 4 Veemarkt Melkvee aarivoer handel en prijzen Vette varkens goede aanvoer handel vrij wel 16 4 i7 Ct perhalfK G Biggenvoor Engeland redelijk aanvoer handel flauw 144 i4VjCt per half K G Magere Biggen goede aanroer handel traag 0 55 4 0 75 per week Vette Schapen goede aanvoer handel vrijwel 16 4 32 Lammeren aanvoer handel i Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 7 4 10 Graskalverenredelijke aanvoer handel vlug 22 4 40 Fokkalveren 8 4 16 Kaas aangevoerd 152 partijen handel v1uk ie kwal 23 4 25 2de kwal ƒ 2o f 4 22 zwaardere 26 4 NoordSHoUandsche 24 i Boter goede aanvoer handel traag Goeboter 1 20 4 1 25 Weiboter i 4 1 10 per Kilo Burgeriyke Stand GEBOREN 21 Augustus Jacob ouders C J Sluiter en N Lafeber 22 Pietje ouders H A J Bron en G van Leest Johanna Anthonia ouders C van Etjk en It Nieuwenhuijsen 23 Cornells ouder K van Vliet en L den Besten 24 Matje ouders L van Ryswy k en L Zorg Lena ouders D van Dam en C van Boon OVERLEDEN 22 Ang P Bron 1 d N E van Waas 8 d 23 H van Aalst hnisvr van J Rood 36 j GEHUWD 23 Aug H Bloot en A van Kleeff W J Endenburg en J N VermeJ C Reurings en L Treure J Kwinkelenberg en M J Bron 24 J de Brum en A P Voorderhaak De grootste keuze en Haute Nouveauté j in HSEREN DASSEN vindt men bjj A van OS Az Md Tailleur Kleiwetf E 73 730 GOUDA lelepbouu o 3Ê Hours van Amslerdaiii Vikrs SUotkrs 81 987 8 28 AUGUSTUS HlD l iNu Jart Nad W 8 81 9SU 93 100 83 14 dito dito ditc 8 dito dito dito 3 HaiiOAl UM Ooull 1881 8 4 Italh InenbruTiDg I888 81 6 88 OoaTlKl Obl in papier 1868 6 dito ia tilver 18 6 PoaTOfiAL Obl met coupon 8 4 dito tickol 3 Sueuilo Obl Binnonl 1894 6 9 6 9 V 101 67 9 v 1007 84V 0 91 831 481 67 diio Bnoont 1880 4 doo bil Buths 1889 4 dito by Hou 1889 90 4 d to in Koud leeu 1888 8 dit dito dito 8 14 6 SpiMJS PerpBt mhulil 1881 4 TiisEiij Oapr 0oov leeg 1890 4 Qe lufluing lerie D Oho leeain aerie C ZuiD Ara Sep V oblg 18916 Meiioo Obl Buit Sob 1890 VlNBKUILA Obl 4 ODbep 1881 AvsTEKDAH ObligatisD 1896 8 BAttudah Stad leeu 1894 8 NlD N Afr H ndelii aand Arend h Tab Hu CertiScatea DeliMaauehappij dito l Aro Hypotheekb pandbr 4Vi Gult Mij der Vontanl aand Or Hjpolbaekb pandbr 4 10 Nedarlanduhe baak aand 04 Ked Haadalmaatiob dito 1541 N Vr k Fac Hvp b paudbr 8 Sott Hypotheakb paudbr 4 Utr Hjrpotheakb dito 4 OoniHl Ooit Hong bank aand 118 Buil Hf potheakbank pandb 6 llO Ahiiika Equt hypolh paadb 4 tO Maiw L O Fr Vim rerl 8 Nin Holl U Spoor r H j asnd 114U Hjj lot Eipl r 8t Spw aand 10 Ned lod Spoorwggm aaad 1S4 Ned Zuid Afr Spm aand 6 186V dito dito dito 1891 dito 6 100 iTAUlSpoorwl 1887 69 A Eobl B 66 Zuid Ilal Spwmjj A H obl 8 66 PoLi H Waruh u Weenenaand 161V Buil Or Ruu 8pw Hij obl 4 97V Baltisehe dito aand FaatovB dito aand 5 Iwang Domhr dito aand 6 98 Kuril Ob Aiow Sp kap opl 4 lOon 1 dito dito oblig 4 100 Amiuu Cent Pao 8p Hji obl 6 1 U iCbie tl North W pr 0 r aand dit 1 dito Win St Peter obl 7 141 Beaver fc Bio Qr Spm eert v a 61 Illinoii Central obl in goud 4 106 Louiiv i Na biilli Gert vjund 74 Meii o N Spw M lebvp o e 104 Miai Kan ai T 4pCt prer aand 87 N ïork Outu o k Weat aand i dito Feon Ohio oblig I Oregon Calif Ie bra in goud 6 09V St Paul Hinn k Uanit obl Oa Pao Hoof lijn obig 8 48Vu dito dito Line Col Ie hjrp O 6 Oahada Can South Cliert T aandJ 68 i Tik C Eallw k Na lo b d e O Amitard Omnibui Mij aand l O Botterd Trimwa Maaii aand 110 Km Stad Amiterdam aand I 101 Stad Boitenlam aand 8 108 Bewie Stad Antwerpen 1887 99 Siad Bruaul 188 100 HoNO TbeiMB ullrG telaoli 4 117 OolTlHa Staaulaenig 1880 6 117 861 K K Oo t B Cr l880S 101 Spakj Stad Madrid 8 1881 841 NiD V r B z Avh Spoel oort 0PRUIi1ll G van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen D SAMSOM ADVERT ENTIEN B P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in aUe soorten HAABWESEEK