Goudsche Courant, zaterdag 26 augustus 1899

Zaterdag S6 Augustus 1899 i o 7975 38s e Jaargang fiOüDSCHE mum jyieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefnoii Ko 89 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Xo M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer Il Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd m iX Terstond gevrbiagd i BEKWAME TIMinËRLI0ËN bjj GEBKs STOFFELS Kralingscheveer TE HUUR TERSTOND OF LATEE BOVENHUIS Adres MARKT 58 liddelbare Scliool VOOB Handel en Administratie DEN HA4G Barentszstraal 49 Cornmlsêie van Toezicht de Heer en Mr M J C M KOLKMAN lid der Tweede Kamor 1hr Mr A P DE SAVORNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTERSEN lid dor Tweede Kamer L D 1 L DE RAM Mr W DE RIDDER Directeur derHaagsctie Bank H P DE SWART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te ö Gravenhagc Opening 1 September 1899 Voorbereidende éénjarige eurmia voor jongens van omstreeks 15 jaar TweejarigeeurBU tot opleiding voor den Handel on twee driejarige zie Prospectus voor eniiéle jEscnmen Leor lingConsul Ambtenaar by de GemeenteAdministratie ol aan de regoeringsdepartc menten Voorbereiding voor de HtuAie van het Notariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van 2Vi i unr Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne Ve DirecUur F TUMSVUM thans nog Leeraar aan H B S en Gymn te DoKDllEOHT EERSTE NEOERLANDSCHE RIJWIELFABBIEI Directeur H BURGERS DEVENTER Model A zonder rem en schermen t 87 50 Model A met Model A 110 Model AA 126 Model AAA Uf LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATÈNES 165 LUXE ACATüNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen I 5 hooger ïerlegenwoordijjer J C DEIllllTER Gouda Paiii Expclkr i Dertig jaar woidt dit middel met verraHHend succch als pijnstiUondo irwfijmiik aangewend tegen Khcuiimtiek Jioti t YBrLoudl ieid jijn in dea rug etiK Dit be HlUBIUld dientdan prop W o dol vei oük ifi on lett dere Tertitiuwen op het fabrioksmBrk Ankor O c5 Ad l a6 76o eii60o den I in do nieoBte apotheken Tc imsleidam b i Dlotti Qu j ban van Tuyll en fluminrt l Vs iJlilittrMoJWItrtioin Zenuw en Maafflijders wordt uit overtaiging als een wetkelpe hulp in des nood het boek I5aad grexr©r anbevoleu i Nb ontvaugit Tan adres per briefkaart ordt iit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel OFFIdEBLE 6IDS voor de FËESTEi te GOUDA Yerkrijgbaar bij heeren Boekhandelaars Prijs S Cent A r JAAELIJESCSE 7EI1L0TINS BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paar denmarkten OP WOK $DAti 18 OCTOBER en op VRIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bi plaatsing der Loten zal de 1ste Pr s bestaan in eene COMPLEETE BE8PANNlN i de and re m ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zyn verkrijgbaar tegen ft liel Lot H voor f 10 bij A BRI IiilA en Zn LANGK TIENDEWEG iC5 Sn y Kort overzicbt onzer PrUsooaraot SHERRIES Pale en Gold Dry van af i 16 50 per 12 Sess a ROODE en WITTE PORTWIJNEN 16 12 5 MADERA S droog en zoet lö 12 VERMOUTH lo Tnrin 1 50 flesch m E BODEGA CHAMPAGNE 1 75 o g COGNAC 4 i 1 75 2 26 1 2 75 l 3 25 I 3 75 en 5 1 a SCOTCH WHISKY 2 26 g a o Per Fl Per Ank 45 F I M LISTRAC 1 0 66 Nto 1 27 75 2 ij CHATEAU VALROSE 0 75 31 S S a 5 St ESTEPHE 0 85 36 i H S St EMILION 1894 l 42 2 PAUILLAC 1893 1 25 63 g S O 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 Pj O SAUTERNE 1 42 g O ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 CS W BOURGOGNE 1 10 47 P Z g De flessche zfln in den prijzen begrepen en worden k 3 ets per stak teruggenomen gB l elke hoefoelheid vorkrjjgbaar bfl De flriua T CREBill Gouda JitLndteeileeiiinff Xet vooral j ECHT met rood op de w letter jOberlahnstein DIRBCUURDiRVICTonfABRON OBERLAHMSWli Overal 4£££EI rkriigbaar 3faatsehapp tot EocpUtUalie van de VletoriO Bran KatOoor voor ISederloMd Boompies éO Botterdam Vraagt Uwen Bottelaar PRIMA SMITS STOUT uil Ie BlerbrouwerU de 3 Hoefljzers BREDA Het meest smakelijke Het meest voedzame Het meesf versterkende I Bestellingen worden aangenomen bj onzen Vertegenwoordiger don Heer HENRI DUIJNSTEE Markt 0 90 Ter Kennismaking 0 90 met mjjn fabrikaat verzend ik tpel jjk een f néia f uBS r Shmpsl grootte der Stempelplaat 40 bg 25 m M waarop plaats is voor 6 regels geheel compleet met doos inktknssen en Fl Stempelinkt franco in plaats van f 1 60 voor 90 cent Levering binnen 4 dagen Zendt dns spoedig postwissel ad 90 cent of rembonrs met 15 et verhooging HENGEL UTRECHT Agenten oge provisie postz voor antwoord D J V Stempelfabriek Overal O ftrt Agenten WW i i 8 hooge pro 090 visie postz voor antwoord W W W OLOtiRAAF Nieaw Copieertoestei met Drukinkt Levert onberispelijke afdrukken van ell schrift Penteekenmg Jlu J A StenograSe enz enz Compleet 4 1S tegen remboart Proefdrukken gratis L B TJEBBES Arnhem POIKE OUDli SCHIEDAMMEH Merki NIGHTCAP Verkr gbaar büt M PEETERS Jz N JB A la bewijs van echtheid iip oaohet en kurk ateeda voor C H I E D A M i Q der Pirmi P HOPPE TANDAUTS E CASsno Turfmarkt 171 Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VRIJDAGS van I tot S uur ZONDAGS geen spreekuur O eerx beter adres voor alle soorten SCHOEN WERK als het Noordbrabanilsch Schoen en Laarjenniagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Opruiming van verschillende artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Ee Schal war voor de ongelukkige Blncbtoffera der Itbovlekking Onanie en gehe jne uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEVVARI G HoUandsche uitgave met 27 afb Pnya 2 gulden Ieder die aaa de Tencbrikkelgke gevolgen van deze ondeo Igdt moet het lesen de oprechte leenng die het geeft redt jurlfjkB dnisend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlagB Mf azin te Leipoig Neum rkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postsegeU en in eiken boekhandel in Holland A SLEGT beveelt zich aan tot bet leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood 12 cent de K a NIBOWE HAVEN 28 H Ê Ê P Internationale TentoonstelliiP TarBakkerg Maalderg on Kookkunst te s 6ravenhage met een diploma Verguld Zilveren MeduUe JoüBA Druk van A BEINKMAM Zk Bultenlandscli Ovtirzicht De zitting van den krijgsraad te Rennes werd gisteren om tien minuten over hall zeven geopend Allereerst wordt een getuigenis voorgelezen van öenot waarin deze zegt dat Sandherr hem verteld heeft dat de gebroeders Dreylus 150 000 tra aanboden om de zaak te schikken maar dat h j hen de deur uit joeg Demange verzocht een nota door Sandherr opgesteld te mogen voorlezen Sandherr zegt daarin dat de gebroeders Dreyfus geloofden aan een samenspanning omdat hun broeder een Jood was z j zeiden dat zy hun heele fortum zouden opofferen om achter de waarheid te komen Demange wpt op de afwijking in twee lezingen Linolle zegt dat Bodson van wien gisteren sprake was Dreyfus niet in staat achtte om zijn land te verraden Hij ontkent dat Bodson van vreemde afkomst was en dat hij vreemde diplomaten bü Bodson ontmoet zou hebben Thans wordt kolonel Maurel voorzitter van den krijgsraad van 1894 gehoord Kolonel Maurel verklaart nadrukkelijk dat er gedurende de debatten van het proces van 1894 geenerlei mededeeling mondeling noch schriftelijk aan de leden van den krijgsraad is gedaan Hij kent de zaak slechts door de stukken van het dossier der enquête en de verklaringen der getuigen Van het onderzoek der schriftkundigen sprekende noemt Maurel het onwaar dat de verklaringen van Bertillon niet begrepen zijn Van de getuigenissen zegt hij dat du Paty naar hij meent een omschrijving gegeven heeft van Bertillon s rapport dat Henry minder heftig had moeten zijn ofschoon hiJ overtuigd is dat hij zonder haat sprak Wat de houding van Dreyfus betreft Maurel vond die zooals hot behoorde en zijn besliste ontkenningen schenen hem natuurlijk toe Maurel zegt dat het eenige couvert dat hem in den loop van het Dreyfua proces overhandigd werd niet door Piccinart is gebracht Getuige kende Mercier niet hij heeft hem eerst in Juni van dit jaar ontmoet Op een vraag van Labori antwoordt hü dat het couvert met do geheime stukken hem gebracht is door du Paty Langdurige beweging Maurel heeft slechts één stuk gelezen de andere keek hü niet in omdat zijn overtuiging vaststond Labori vraagt hoe het mogelijk was dat de overtuiging van Maurel op de lezing van één stuk berustte Daarop weigert Maurel te antwoorden omdat hy anders genoodzaakt zou ziJn over dat stuk te spreken FEVtLLElOIX Gedenkschriften van een Gelukzoeker OP AMIBAL DE VOUDELDIG Naar het Framch DOOR W NUTTER Ah op mijn woord van eerlijk man dat is geen goede trek in je Zich bedroeven over anderer geluk is laagheid Gij moest meer tevredenheid aan den dag leggen bij dit wederzien lij hadt verwacht vreemden te zullen aantreffen en nu ben je onder oude bekenden En onder oude vrienden zeide de man in het soldatenpak eensklaps zijn pijp uit den mond leggende en zijn muts afwerpende Raphael werd bleek Hij herkende duidelijk die stem het was die van den baron de Maubert Het wsis Raphael alsot al zijn bloed naar zijn hart terugvloeide alsof de grond onder hem wegzonk alsof alles met hera in duizelingwekkende vaart ronddraaide hij duizelde En waarlijk hij had er oorzaak voor De wetten der natuur schenen verbroken de dooden kwamen te voorschijn uit hunne kuilen de overledenen stonden op Waren niet beide deze liiannen dood geweest Was de eene niet door een dolksteek om het leven gebracht de andere door een schot neergeveld Labori verzoekt om een confrontatie met i eystaettcr die afwezig is Maurel zal eenige dagen op hem wachten Labori verzoekt den president Mercier te mogen ondervragen Carrière zegt dat de verdediging het recht heeft vragen te stellen maar niet om gevolgtrekkingen te maken Labori antwoordt droogjes Ik neem geen lesjes aan Vervolgens vraagt Labori aan Mercier of hij erkent Maurel last te hebben gegeven om geheime stukken aan de leden van den krijgsraad niedo te deelen Mercier antwoordt dat hy niet het recht had om daartoe formeel last te geven maar hiJ heeft op genoegzaam duidelijke wijze er moreel last toe gegeven Opschudding Als Labori hem vraagt waaraan Mercier de geheime mededeeling van het dossier toeschrijft antwoordt hü Ik weet er niets van Labori gaat voort Mercier een reeks van vragen te stellen Op een vraag van Labori verklaart Mercier dat hy op het oogenblik van Dreyfus inhechtenisneming geen ander element van beschuldiging tegen hem kende dan het borderel Er waren slechts vermoedens maar er moest snel gehandeld worden om het verraad te laten ophouden Labori vraagt den president een rogatoire commissie te zenden naar Papillaud teneinde een onderzoek in te stellen naar een door Henry onderteekenden brief die in de Libre Parole openbaar is gemaakt en den naam van Dreyfus voor het eerst noemde als dien van den wegens spionage in hechtenis genomen officier De president schünt te aarzelen Labori dringt aan want hü zoekt achter een verautwoordeiykheid te komen die in werkelijkheid bü Henry en dn Paty berustte Dan spreekt Labori Mercier over een artikel in de Libre Parole Mercier antwoordt Ik ben zoo gewend aan de heftigheid van de pers dat ik er geen acht meer op sla Ik heb niet meer aandacht geschonken aan de aanvallen dan aan de loftuitingen van de Libre Parole of van andere bladen Gelach Op een vraag of hg de beschuldigingen te en Dreyfus onderzocht heeft antwoord Mercier niet Labori houdt aan en zegt Hebt gü wat gij büna als een glansrijke daad beschouwde toon gü Dreyfus liet vervolgen en veroordeelen hebt gü dat gedaan zonder van te voren de beschuldigingen te zünon laste te onderzoeken V Mercier zegt dat hy de opsomming van de geleverde stukkon is nagegaan Labori vraagt of het daartoe niet noodig zou geweest zün de dagtcekening van het HOOFDSTUK IV DE DOODEN VERRIJZEN NIET Raphael bedroog zich Geen van beiden noch de Maubert noch Carillon was gestorven Ze zaten daar gelijk ze gewoon waren te zitten elk met ijn kenmerkende houdmg elk met de hem eigen bewegingen Carillon was in t geheel niet veranderd Dat Raphael hem niet dadelijk had herkend het was omdat hij zelfs niet meer aan hem dacht De baron was dank zij zijn vaardigheid in het vermommen en onkenbaar maksn bijna met te herkennen Vrieiid Raphael zeide de baron op zijn oude manier van zeggen gij staat daar alsof ge twijfelt aan uw eigen zintuigen ïDat doe ik ook Dat is dwaas Als ge uw eigen zintuigen moet wantrouwen wat moet ge dan nog vertrouwen Denkt ge dat ik een spook ben een geest een geraamte of iets van dien aard Twijfel niet langer ik ben ik I Raphael zag den spreker verbijsterd aan en gal geen antwoord De baron glimlachte hall spottend half medelijdend Ik dacht dat ge logisch kondt redeneeren vriend Raphael Er bestaan geen spoken Geloof me ik ben baron de Maubert Of neemt ge het mij kwalijk dat ik niet dood ben louter omdat ge u verbeeldt mij gedood te hebben Ben ik verplicht dood te gaan omdat men mij dood borderel vast te stellen Mercier Ik meen van niet Labori stelt naar aanleiding van de in het borderel opgesomde inlichtingen de tegenspraak iu het licht onder don generaleu staf wat de belangrükheid van die inlichtingen betreft Hy doet verschillende vragen over de redenen die men er voor gehad kan hebben om de vervaardiging van het borderel in April te stellen Mercier antwoordt dat hy in 1894 enkel de redenen voor Dreyfus schuld kende en zich niet met büzaken ophield Mercier weigert op verschillende vragen te antwoorden en zegt dat men het heele proces van 1894 dat het Hof van Cassatie vernietigd heeft wil bespreken In antwoord op een nieuwe vraag over de luchtrem antwoordt Mercier dat Dreyfus te Bourgcs de werking van dit toestel kan hebben loeren kennen Labori antwoordt Generaal Mercier heeft gezegd dat Dreyfus het heeft kunnen loeren kennen ik zal bewyzen dat dit niet het geval heeft kunnen zyn Labori verzoekt den president Mercier te vragen waarom hy geen proces verbaal liet opmaken van de bekentenissen Mercier antwoordt Dat was niet van belang omdat een reVisie onmogelyk scheen Verder zegt Mercier nog dat hy Esterhazy niet kent Hü heeft diens rol niet te beoordeelen en kent het proces van 1898 niet Hy toekent verzet aan tegen het woord ondervraging door Labori gebruikt Mercier ziet Labori daarby hard aan die zegt dat er sprake is van een eerbiedige ondervraging Dan vraagt Labori wat Mercier bedoeld heeft met zün toespeling op de som van 85 millioen die de verdedigers van Dreyfus zouden uitgegeven hebben en of die soms gediend moest hebben om gemoederen om te koopcn Mercier roept uit Dat zou ik ft kunnen vragen I In de tweespraak tusschen Mercier en Labori schenen zü elkander telkens uit te tarten Het pnbliek stelde een zeer levendig belang in de schermutseling De president deed alle mogelüke moeite om de gedachtenwisseling niet te laten afdwalen De woordenwisseling tusschen Mercier en Labori ging zeer snel en was moeilyk te volgen Een zeer levendige uitleg werd gegeven over verschillende stnkken die men niet duidelük aangaf en die tot het geheime dossier behooren De generaals Gonse en Roget de archivaris Gribelin en majoor Lauth worden in je discussie gemengd waant f Raphael bleef zwijgen Kom er is uit dat jon mensch geen woord te krijgen Hij meent zoo stellig dat wij dood zijn dat hij zijn eigen ooren en oogen niet durft vertrouwen Zet hem eens op een stoel Carillon dan zal ik hem met weinig woorden eens de geheele toedracht der zaak uitleggen Ge zult zien dat hier niets bovennatuurlijks in het spel is Alles IS gewoon natuurlijk toegedaan En als ge door mijn verhaal je tegenwoordigheid van geest terug heb ontvangen dan zal ik overgaan tot het doel waarmee ik je hier hebt doen komem Misschien zegt je gezond verstand je zelfs nog te midden van je verdooving dat ik daar bedoelingen goede bedoelingen mee heb Ik wil de oude vriendschap weer aanknoopen Dat in de perste plaats Verder een paar vriendschapsdiensten van je vragen dat in de tweede plaats Maar laat ik voortgaan Een bittere ghmlach krulde de lippen van den baron terwijl hij spruk Hij wierp een verterenden blik op den als versuften jongehng Bij het laatste wotard keerde hij zich tot Carillon en zeide Carillon ik verzocht je zooeven om hem op een stoel te zetten Zie je niet dat hij bijna omtuimelt f Help hem Carillon voldeed aan het verzoek Hij school een stoel achter Raphael die zich met een diepen zucht liet neervallen Ik zal niet uitweiden over de omstandigheden De regeeriiigscommissuris CarrK re protesteert tegen het algemeen worden van het debat De president logt hem het zwygen op Labori merkt op dat men den krügsraad van de herkomst van het borderel gesproken hoeft Hy vraagt ook opheldering over het vervaardigen van een valsch stuk in 1894 Carrière protesteert Hy zegt dat inon de menschen wil wys maken dat er eennieuw valseh geschrift bestaat en als vergelijkingsbtuk dienst doet Labori protesteert op zü beurt en zegt dat hy de waarheid zoekt Lauth meent te kunnen verzekeren dat hot stuk voor het proces van 1894 bestond Labori verbaast er zich over dat hot dan niet in het proces overgelegd werd waar het Dreyfus toch beschuldigde Mercier zegt dat hü het stuk niet kende Lauth werpt de yerantwoordeiykheid van zich omdat hy niet in de instructie betrokken was Gonse zegt dat Handherr het stuk bezat en dat hü het als vergelykingsstuk hü het geheime dossier voegde Uitgenoodigd zich over het commentaar op het borderel te verklaren herhaalt Mercier wat hy reeds gezegd heeft Hü heeft het in 1897 vernietigd Gonse zegt dat hy in 1897 van Boisdeffre bevel kreeg dat stuk aan Mercier terug te geven Mercier zegt dat het telegram van Panizzardi niet aan den krijgsraad van 1894 is medegedeeld Hy had bevel gegeven hot niet by het geheime dossier te voegen Labori spreekt van een nota drie bladzüdon groot die een valsche lezing gaf van het telegram van 2 November en Dreyfus formeel als den verrader aanwees Mercier verzoekt over dit pont met generaal Chamoin te mogen spreken Deze zegt dat dit stuk hem gegeven werd door Mercier Hü merkte er onjuistheden in op en meende er geen gebruik van te moeten maken maar door de warmte van zün betoog in raadkamer van den krygsraad medegesleept logde hy er een bladzüde van over Hü heeft het stuk teruggegeven aan Mercier Deze verklaart dat het stuk hem teruggegeven word door dn Paty Beweging Labori verzoekt om voorlezing De griffier leest de nota voor Er is sprake in van de twee lezingen van het telegram van 2 November Een er van wees Dreyfus aan Labori merkt op dat Paléologne ontkent dat de minister van buitenlandsche zaken deze lezing overgelegd heeft Hü vraagt waarom Mercier als tusschenpersoon voor du Paty is opgetreden Roget loopt nu de verhevenheid op en onzer laatste ontmoeting Ik wil uw gemoed niet kwetsen met zulke aangrijpende dingen Buitendien heb ik een te goeden dunk van uw geheugen vriend Raphael Enkel wil ik in herinnering brengen dat ge mi bij wijze van afscheid drie of vier duimen staal in de borfit achterUet I et wel ik doe geen verwijtingen ik ronstateer alleen het feit maar Ik stem toe dat uw verba ing gegrond is want ik bleef voor dood liggen Intusschen la onze vriend Carillon op den weg uitgestrekt getroffen door een kogel door de hand van mijn trouwen knecht Camisard Ons beider toestand was zooals ge ziet verre van benijdenswaard Een gewoon mensch overleeft zulke dingen niet wij wel naar het schijnt Misschien was het ook daarboven besloten dat onze tijd nog niet daar was De dood begeerde ons nog niet Toen ik tot mijzelven kwam was het daglicht Mijn kamer was vol volk Ik had ze itien vol uren buiten kennis terneergelegen Verwijt u dus niet al te zeer uw lompheid en onzekere hand Onder de personen die mijn kamer vulden onderscheidde ik verscheidene Heden van de politie van allerlei rang De koorden die men mij toen ik slapende was om het lichaam had geslagen waren doorgesneden en men scheen met de grootste zorgvuldigheid mij te behandelen Wordt vervolgd