Goudsche Courant, zaterdag 26 augustus 1899

11 93 1 11 86 V 1 7 11 48 J 1 14 11 61 li S l iS Uaaa Vroaial Totaal 5836 642712363 18 15 30 195 258 423 2 7 9 19 23 42 216 265 481 1 1 550 565 1125 3213 3562 6775 65 84 149 182 202 382 94 57 151 Majoor Cure verhaalt van het gesprek dat hg in lH9f met Picquart gehad heeft en in den loop waarvan hij zeer slechte inlichtingen gaf over Esterhazy Hg ontkent gezegd te hebben dat hij zich in 1894 verwonderd had over Dreyfus veroordeeling Billet een concierge van het ministerie zegt dat hij Leblois verscheiden malen op bezoek heeft gezien bg Picquart omstreeks October 1896 maar het juiste tgdstip kan hg niet aangeven Labori geeft de juiste tijdstippen op en voegt er bg dat Leblois niet verbergt dat hg naar het ministerie gegaan is lules Roche spreekt over de stappen die Uy ondernam om Ksterhazy bg het ministerie geplaatst te krggen Op een vraag van Carrière erkent Roche dat de minister van oorlog Billot hem aanried zich niet meer tot Esterhazy te wenden niet enkel om redenen van privé aard maar om nog afdoender redenen Beweging Devernines bijzonder commissaris geattacheerd bg het ministerie van oorlog ging Esterhazy na op last van Picquart Gonse die van deze bespieding afwist zeide hem met bescheidenheid voort te gaan Hg heeft Esterhazy verscheiden malen naar de ambassade zien gaan met name op 23 October 1897 Hij bleef er een vol uur Roget door Labori geïnterpelleerd zegt dat de rol van Esterhazy hem volltomen ontging Labori houdt aan en vraagt Roget wat hg denkt van het bezoek van Esterhazy aan Schwarzkoppen op 23 October dezelfden dag van de samenkomst in Montsouris een bezoek in den loop waarvan E dreigde zich van kant te zullen maken als de Duitsche attaché niet wou verklaren dat hg niet de maker van het borderel was Roget zegt Ik heb niet te zeggen wat ik er van deuk Labori meent van wél Hilariteit Na do verklaring van Roche dringt Labori aan om nadere bijzonderheden los te krggen over wat Rillot tot get had gezegd over de redenen die hg had om hem aan te manen zich niet meer met Esterhazy te bemoeien Roche verklaart deze woorden van den minister niet meer precies te kunnen weergeven In elk geval meent hg te kunnen verzekeren dat er voor hem de zedelgke verplichting uit op te maken viel zich niet meer met Esterhazy in te laten De zitting wordt geschorst om kwart voor tienen Bij de heropening van de zitting hoort men Deverines over het bezoek van Esterhazy op 23 October 1897 Hg zegt dat Esterhazy dien dag een vigilante nam op den hoek van do rue de Solferino en den boulevard St Germain Tegen drie uur ging hg de ambassade binnon en een uur later er weer uit Hij was in politiek ging vervolgens naar het Jrédiet Ponder on daarna naaf de bureau s van de Patrie Kolonel Fleur spreekt over CJordier den chef van het bureau van den inlichtingendienst in 1894 Hg releveert de onjuistheid van diens getuigenis voor het Hof van cassatie en vertelt een lange reeks praatjes ten nadeele van Dreyfus Demange zegt dat dit leuterpraatjes zgn van de Beaurepaire Getuige protesteert Dreyfus zegt enkel te zullen antwoorden IHrwile SjKMUWegvcrblnillngefl m iiytÜA ZoDierdloost 1889 AaDscvaugeo I Mei TUd vao Greeowlch SOUnA OTTIRDAMiiea reraa 9 54 10 49 U U U U U IS 19 68 1 J6 9 11 8 86 8 4 9 96 6 88 6 18 7 14 9 45 10 18 n 4 ah la a k l IgWan Op daaa trainan j Z d g Maaadag an Dlaadag a daag h ratoarblUallaa oo da ia kl bjigbaa tag tal a vraahtprij A HolUadad Spoo S H0TTEBD4M 50UDA Tloo Taraa a a It 11 67 IM 0M U 40 11 8 10 19 10 8 lfl S6 10 48 10 01 10 17 1 7 16 7 87 18 16 7 6 40 3J 6 46 5 51 4 11 11 54 IJ OH 18 84 1 12 6 99 7 4t 06 8 1 9 00 AUaa 1 a a kla aalr toUl ItolUti af op da loop ka I t garakaad ordoa B H ll a aha a joor r o 1 D A 11 e N H A 0 iaa vana 1 08 1 01 8 14 8 46 4 18 4 56 6 86 1 18 6 1 99 5 18 1 8 6 8 f 1 30 1 48 8 48 4 15 4 4S 6 87 5 66 49 6 13 7 17 7 89 7 69 8 80 8 9 9 18 10 16 10 1 10 40 11 1 1 8 11 10 1 8 88 10 87 8 86 E 10 89 6 15 643 7 46 8 CI5 8 41 8 48 8 6 t 40 10 44 10 58 1107 11 44 10 1 11 15 11 18 11 80 11 41 11 66 10 45 11 45 H 9 18 9 67 18 45 9 66 10 95 m Bag Voorborg S 4 Zoelerm ïag f OJ lO Si 1 66 4 40 8 80 Zeyonli Mo 6 18 le iS 2 06 4 61 6 39 Onada 4 8 2 7 SI7 4T I 01 F 9 17 10 18 10 B4 11 n 08 11 87 8 17 S 4 8 87 4 J7 6 02 5 U 6 00 6 60 7 87 8 10 8 88 10 85 lO tSi Harmoaikatrain alteaa la eu Sa klaaia extra batalan D Beiaigara Toor da l jn Brankalen Amatardam mogan via Utne raisaa 0 1 n A i r R Ji I H I viaa eraa It 1 I 19 10 67 18 00 18 40 8 10 3 17 4 38 i 47 6 06 6 66 8 S6 10 89 ll OOl 11 14 S 37 7 10 10 48 11 93 J 4S 3 34 t ti 7 18 8 43 10 66 11 46 1 H 1 1 S I19 IM 5 04 6 88 40 7 89 f SSI 1 18 U S 7 S 0 D U A A HSTIRDAU riaa laiu I aoiido 6 19 8 09 8 17 9 38 10 10 10 67 19 08 1 131 86 8 88 4 0 5 13 i sn 6 18 i 8 8 16 U 9 88 9 69 10 60 H 00 Am t W 8 01 8 53 06 10 16 10 54 1 48 18 571 00 8 28 4 16 4 67 6 00 6 87 6 57 8 15 9 0010 01 0 1010 43 87 1 68 AnstO 8 1 9 08 9 80 10 80 11 09 1 OS 1 1 8 15 8 41 4 80 6 11 6 16 7 18 8 80 9 1810 8 10 86 11 00116 18 07 6 48 6 0 7 06 7 80 7 45 8 i 9 00 9 46 10 11 11 87 11 86 18 09 1 86 8 4E 8 00 4 00 4 20 4 45 5 80 6 18 7 00 7 48 7 66 8 56 9 43 lO SOl 5 4 g 10 17 1 41 4 96 6 18 9 49 i M 84 7 50 t n u7 6 8 6 48 6 08 7 4 v S f 8 65 an 10 51 Wtt C 6 ÏS 7 t 7 40 9 3 4 11 16 S O ll S 8 80 8 16 8 31 4 46 6 18 6 85 7 15 8 10 86 9 46 lLm Vr 6 48 6 60 7 86 56 9 80 10 00 11 80 K 16 lt 40i 4 8 80 3 45 6 0 6 88 6 50 7 80 8 25 V 40 Ix OO loud 7 17 7 34 11 18 8 48 10 18 10 48 19 511 08 1 84 8 S3 4 1T 4 88 6 47 7 61 7 88 8 14 9 19 10 27 11 10 TT 6 S7 6 66 7 iS 8 80 8 49 9 90 10 16 10 88 11 S8 18 0 1 87 5 08 S SO 8 6 4 48 6 88 6 41 6 5 7 58 9 19 10 00 10 84 6 16 6 63 8 14 10 S8 11 65 18 97 4 8 7 9 4 10 64 5 10 7 0 3 10 16 1 85 4 81 7 87 9 4 5 60 7 17 7 97 8 36 00 9 1 9 69 10 69 11 10 18 11 19 61 8 1 9 3 40 e 4 48 5 10 6 10 7 18 7 5 8 86 10 0 10 86 11 10 toont Zfln verwondering dat men deze nuttelooze discnusie hervat oU onder het publiek Hjj verzoelct majoor Matton die bg de vertaling van het telegram aanwezig was te dagen Labori protesteert tegen do nitdrnlcliing nutteloos Chamoin wiens verklaringen Mercier als juist erkent zegt dat h het bewuste stuk slechts als een particnlier document overgelegd had Hg erkent daarmede een fout begaan te hebben De president zegt dat de krggsraad na deze verklaring met het stuk geen rekening zal houden Dreyfus uitleggende hoe hg zijn tgd besteedde zegt dat hg den 12en September tot kapitein bevorderd werd Hg bleef te Bonrges tot Februari 1890 in welke maand het schriltelüke examen voor de krggsschool begon Hg trouwde te Parijs in April en bracht de vier wintermaanden te Bonrges door waar hjj voor zgn examens werkte en zgn dienst deed Hg had geen tgd zich bezig te houden met kwesties die niet tot zgn dienst hoorden zoomin als om koffiehuizen te bezoeken Generaal Uichebourg die het bevel voerde over de republikeinsche garde vertelt hoe hg den dag na do degradatie van Dreyfus schu dbekentenis hoorde In den ochtend van 3 Januari bracht de adjudant majoor van de week hem de Figaro on de Temps waarin het gesprek van Lebrun Eenault met journalisten voorkwam Hg dicteerde don adjudant oogenblikkelgk een bevel aan kapitein Lebrnn Renault om over die zaak verklaringen af te leggen Genoraal Risbourg weidt uit over de kwestie der bekentenissen Toen LebrunRe nault bg den getuige kwam ontving hij hem alles behalve vriendelijk Voordat hiJ mij over de bekentenis van Dreylns sprak deed hij een verhaal waarin sprake was van de koloniën van het borderel en van de snippermand eener ambassade waarin papieren gevonden waren Toen vertelde hg mg wat Dreyfus gezegd had volgens Lebrun uitdrukkelijk dit De minister van oorlog weet wel dat zoo ik stukken aan Dnitschland geleverd heb dat was om er belangrijker voor terug te krijgen Ik berispte Lebrun dat hij den gevangene ondervraagd had ik had hem dat niet opgedragen en ik verbood hem er iets van aan do bladen mede te deelen Getuige prijst Lebrun die zegt hg niet in staat is om iemand te benadeelen Dreyfus protesteert tegen de beweringen van den getuige Hij verwondert ich over do verklaringen van Lebrun Toen hij naar de gevangenis terugging drukte hij hem de hand wat in tegenspraak is met zgn zeggen Men moet hier niet vervolgt hSi i overtuigingen komen spreken maar stellige bewijzen aanvoeren Hg staat stil bj de betuigingen van zijn onschuld tegen du Paty Als Mercier zegt hg zgn onderzoekingen had voortgezet zon de legende van de bekentenissen vernietigd zgn A1b zulk een ontzettende machinatie vgf jaar lang in t werk is gesteld tegen oen man die er weerstand aan heeft geboden moet men niet eenvoudig van overtuiging spreken 1 Levendige opschudding H 8 88 9 01 46 8 68 8 60 9 08 9 10 B 7 80 7 88 8 19 door 7 87 7 84 T 41 6 80 7 tO idudtt Moord rüoht ïiouwa k Onpelle aotterdim M BotterdnmD P Rotterdam B w AUaei dei Dimdag 8 18 Botterdom Beurs h Rotterdam D P Botterdam M 4 45 Otpelle 4 65 NieuwoAerk 5 04 Hoordrwht 5 11 0 d SI 6 45 t 56 6 06 8 14 6 90 W 7 95 8 09 8 43 8 8 7 37 9 00 7 48 OS j Ol 1 8 07 8 36 9 10 9 96 8oud ZeaenhuiBBn Moorkapolle 8o terino6rZ8g a rd Voorburg Hage Uouda Oudaw Woord U rechi hi De woorden van Dreylus schgnen de toehoorders te ontroeren op feiten Hg vraagt om als men belang stelt in wat gezegd is een volledig onderzoek in te stellen Cordier getuigt daarna Hg verwekt gelach door de wöze waarop hjj getuigt Ten slotte zegt de president dat hg den minister van oorlog zal vragen hem van het ambtsgeheim te ontslaan Men zal hem opnieuw dagvaarden Grandmaison depute zegt dat een van zgn vrienden de Engelschman Blaker hem zeide zeker te zgn van Dreyfus s onschuld omdat Uij een brief had gezien van Schwarzkoppen waarin dat stond Blaker sprak hem over tal van stukken blgkens welke Fransche officieren spionnen zouden zgn maar er was geen sprake in van Dreyfus Getuige raadt overigens vreemdelingen zich te bemoeien met wat by henzelf gebeurt Beweging Hg constateert dat de verdedigers van Dreyfus hun heil zoeken in vreemden steun omdat hun zaak kwaad staat Labori verzoekt hem zich nader te verklaren Getuige haalt de verklaringen van Billow aan Labori staat er op dat men Roget hoore over sommige tegenstrgdige dingen Roget verklaart zich bereid tot getuigen maar de president weigert Pertian Muller vertelt van zyn bezoek te Postdam Hg zag bg een militair jaarlijksch feest op een tafeltje de Libre Parole liggen en daarop met blauw potlood geschreven Dreyfus is gevangen genomen Tot aanzien van de Duitsche uitdrukking voor gevangen genomen verhaftet of gefangen zegt hg niet te kunnen verzekeren of hg goed gelezen of begrepen heeft De zitting wordt om kwart voor twaalven opgeheven Verspreide Berichten Peakkrijk Het belachelijk verzet van Gaèrin in de Rue Ohabrol is nog immer niet geSindigd De politie blgft het huis en de omgevüig streng bewaken Guérin als bg oen echte belegering heeft met het beetje voedsel dat hg nog overheeft zgn mannetjes op rantsoen gesteld om het tot Zondag uit te houden V66r Zondag zal er wol hulp komen denkt hg De brandweer staat den geheelen dag in de Rue Chabrol klaar om mogelijke pogingen tot brandstichting dadelijk te vergdelen De Libre Parole kondigt een poging tot bevrgding aan van de dames de la Halle Intusschen blgkt Guérin een zeer gemeen hoerschap In 1887 heeft hg o a als directeur van een société Jules Guérin een naphthastreek in Gallicië gekocht voor 300 000 francs Hg vestigde zich aldaar liet zich een huis bouwen en rgk meubileeren voerde schgnboringen uit en verkocht aandeelen tot hg tenslotte binnen was Toen verdween hg op een goeden dag niets dan onbetaalde rekeningen achterlatend en met nog 250 000 francs scliuld aan den grondbezitter I 4 48 4 55 5 09 6 09 6 18 4 16 4 37 4 47 4 54 6 IU 6 07 8 06 H 1 44 2 58 1 64 8 01 8 08 8 14 1 85 11 I 10 08 10 18 T J Het blgft in Rouaan bg de werkstaking der bootwerkers zeer ongeregeld HerhaaldeIgk moet de politie charges uitvoeren en arrestatiën doen DUITSCHLASD Te Konigsberg is eergisteren een Franschman onder verdenking van spionnag gevangen genomen Bg fouilleering vond men echter niets verdachts op den man Het bgblad van de Vorw rts van gisteren is in beslag genomen wegens een artilfel onder den titel Der gröszte schnft im ganzen Land waarin besproken werd de arrestatie van een arbeider wegens majesteitsbeleeiiging Te Metz moet een complot ontdekt zjn tegen den keizer bg gelegenheid van diens reis naar den Klzas De politie houdt zorgvuldig Wet oog op de Italiaansche werklieden die dfin bouw verrichten van een naburig fort EUBELAND Esterhazy is gisteren te Londen het onderwerp geweest van een weinig aangename betooging Hg wandelde in Oxford street met twee vrienden toen hg herkend werd fn no time was er een heele menigte om hem heen die geen woord sprak geen kreet uitle maar opdrong steeds dichter op Esterhazy toe die maar heel langzaam vooruit kon kom In Oxford circus trad de politie op om de menigte te verspreiden en Esterhazy kon In een cab springen en wegrgden Het was een betooging zonder eenig lawaai een manifestatie van zwggende allerdiepste verachting China Er zyn bg den keizer nieuwe symptomen van waanzin ontdekt De bewaking is zeer zorgvuldig binnenland De Tweede Kamer der Staten Generaal is byeengeroepen tegen Woensdag 6 September s namiddags te half twee Op de Generale Synode van de Gereformeerde kerken in Nederland die sinds eenige dagen te Groningen zitting houdt was o ft ingekomen een verzoek van Gelderland Van de Generale Synode ga een krachtig manifest uit tot de hooge Overheid des lands tegen allerlei roepende zonden onder burgers en militairen hoogere en lagere standen Zuid Holland verzocht dat de Generale Synode de wenschelgkheid der wederinvoering van de doodstraf nitspreke De commissie van praeadvies stelde voor te verklaren dat op dit oogenblik de toestand van ons volk niet van dien aard is om aan deze verzoeken te voldoen Hiertegen verklaarden zich de professoren LindebooBi en Wielenga en ds Rudolph Dr Honig stelde daarna voor De Generale Synode besluite dat de Deputaten voor correspondentie met de hooge overheid eeUe audiëntie zullen aanvragen by de Koningin om haar met bescheidenheid maar tevens met ernst te wjjzen op het toenemen van allerlei roepende zonden onder t Nederlandsche volk en op de wenschelgkheid van wedeitinvoering der doodstraf J 8 17 8 88 iK rt in H7 11 10 10 10 17 10 84 10 31 10 40 7 6 8 08 8 10 8 17 8 86 S 69 7 40 9 S9 9 68 10 08 10 16 10 98 9 68 10 88 6 17 8 87 6 34 6 41 4 10 49 8 18 8 80 Besloten werd dat de kerken in dezen zullen optreden Naar wg vernemen zal H M de Koningin bij haar bezoek aan Rotterdam op 25 September te ongeveer 1 uur in den namiddag aankomen Er zal een rgtuur gemaakt worden door Charlois Katendrecht en Feyenoord Aan boord van een stoombootje zullen verscliillende havens aan den Linieer Maasoever worden bezocht Voorts zullen naar men verneemt bezoeken gebracht worden aan de terreinen van de Maatschappg voor scheeps en werktuigbouw Feyenoord aan de fabrieken van Van den Bergh s Limited en aan een der stoomschepen van de Holland Amerika Lgn liggende aan de Wilhelminakade Waarschgnlgk zal Hare Majesteit bg haar bezoek te Botterdam niet lunchen of dineeren N R Ct De toevloed van onderwgzeressen is tegenwoordig zoo groot dat het moeilgk wordt voor de betrokken besturen eene keuze te doen Zoo heeft HUlegom op een salaris van f 600 99 sollicitanten Bellen op een jaarwedde van f JOO nog 67 en Weerdingermond in den achterhoek van Drenthe een 30 tal In Peize wordt thans eene tgdelgke onderwgzeres gevraagd op een salaris berekend naar f 500 per jaar En voor die betrekking hebben zich zelfs nog 16 sollicitanten aangemeld Gemeng de Berichten Uit Hilversum meldt men dat de ongeregeldheden door de Hilversnmmers zelven als geëindigd en alles gaat zgn gewonen gang Winkeliers en caféhouders klagen over de schade die zg door het afschaffen der kermis en de gebeurtenissen van gisteren en eergisteren hebben ondervonden De infanterie en cavelerie blgven nog eenige dagen ter plaatse Het is overigens vannacht volmaakt rustig geweest Van de drie patiënten in het R K Gasthuis maakt Steenkamp het t beste Geytenbeek de tuinman en Prins de jonge schilder klagen over pgnen en worden door koorts geplaagd Gistermiddag werd opnieuw beproefd het Rontgen apparaat te bezigen voor het zoeken naar de kogels Des nachts is een klein kruithuisje staande aan den Loosdrechtschenweg een goed eind buiten Hilversum scherp bewaakt omdat bg geruchte vernomen was dat kwaadwilligen booze plannen aangaande dat huisje hadden Tot diep in den nacht heeft het detachement militairen daar in het stikdonker gewacht zonder dat iets verdachts opdaagde Een enkele maal meende de commandant onraad in het struikgewas te bespeuren Na enkele malen gesommeerd te hebben dat men zich op den weg vertoonen zou werd twee malen in het zand geschoten doch zonder eenig resultaat Het waarschgnlgkst is dat aldus een haas of eenig ander dier dea velds als rebel gesommeerd was Wg hebben nog eenige mededeelingen van ooggetuigen ontvangen omtrent de ongeregeldheden welke te Hilversum plaats hadden Het verzet dat de troep en de patrouilles ondervonden toen ze hun last uitvoerden om samenscholingen uiteen te drgven was hier en daar hardnekkig Een kleine troep soldaten vermag weinig tegen een aandrhigende menigte tenzy óf de bajonet gebruikt óf geschoten wordt Nu raakt elke bajonet een man en maakt ontzettende wonden Daarom wordt geschoten wat meer invloed heeft en minder slachtoffers vergt De eerste luitenant Fabius die het bevel had is een zeer zachtmoedig flink man van wien zyn soldaten veel houden Onze berichtgever hoorde dit van de soldaten zelve Hg sprak z n mannen bedaard en ernstig toe en gelastte hen met groote voorzichtigheid op te treden en te schieten Met de oorlog patronen wordt niet geschoten bg zulk een gelegenheid Oorlogskogels gaan door de dikste eiken als door vloeipapier en door twaalf man Maar oproer patronen zgn veel zwakker geladen en met ander kruit De luitenant gelastte bovendien op den grond voor de oproermakers aan te leggen dan treffen de kogels slechts terngkaatsend en raken meestal aUeen de beenen De man die door het hoofd geschoten werd schgnt getroffen te zgn door een trompetter Tan de huzaren die geen ander wapen dan een revolver heeft en tegen wien hy dch na herhaalde waarschuwing bleef verzetten Eer door het troepje voetvolk geschoten werd is de opdringende menigte wel twintig maal gewaarschuwd wordt ons eveneens medegedeeld en als personen gearresteerd konden worden geschiedde znlks De ijzeren platen over de riolen die dwars over de Groes liggen waren weggebroken en verschoven door de menigte zoodat de huzoMtn er niet over konden zonder groot gevaar voor de pooten van hun paorden Daarom werd aan het voetvolk last gegeven die gaten dicht te maken of de lui ken te herstellen Dit werd onmogeiyk gemaakt door een dichte hagelbui van steenen en hierop volgde de eerste aanmaning om uiteen te gaan Patrouilles van een onderofficier en korporaal en drie of vier man die de zgstraten moesten openhouden stuitten telkens op verzet Bg een dier gelegenheden werd een man door een huzaar gedood Van vele zgden wordt scherpe critiek geoefend op hetgeen de militaire macht alles behalve tot haar genoegen heeft gedaan Doch in deze als in zooveel is de critiek veel gemakkelgker dan het optreden en allen die beoordeelen zgn evenals wy natnurlgk slechts ten deele ingelicht hoeveel moeite wij ons ook gaven om slechts vertrouwenswaardige personen te ondervragen Doch één ding behoort men in het geheele land zich wel in te prenten Als eens de militaire macht met geweld tusBchen beiden moet treden is het onzinnig zich to biyven verzetten en te denken o ze doen toch niets Het is juist hun plicht iets te doen Daarom roepe men dit machtsbetoon slechts in het uiterste geval te hulp Doch wat te doen waar de politic zwak en de schnttory de schnttery is f Handbl Door den dood van d jt oud stryder J Lagerwaard te Rotterdam is thans de gepens luit kolonel L A W Witte Eekhout te Nymegen de oudste ridder der Militaire Willemsorde De heer Eekhout verwierf dat eereteeken als 2eluitenant bg den veldtocht in België Na den Tiendaagschen Veldtocht werd hg in genoemden rang overgeplaatst bg do Compagnie Vrgwillige Jagers der Utrechtsche hoogeschool Bg de ontbinding dezer compagnie keerde hg bg de infanterie terug en word in 1865 als majoor gepensionn erd Hg is thans 89 jaar STADSNIEUWS GOUDA 25 Augustus 1899 Onze stadgenooten de hoeren A Kaptein en F Welter leerlingen der hoofdcursus zgn o a geslaagd voor het examen van 2eluito nant voor de infanterie tiier te iande Blgkens de in de St Ct opgenomen statuten ia te Boskoop opgericht een vereeniging genaamd De Proeftuin wier doel bestaat in de oprichting en instandhouding van oen proeftuin om daardoor te geraken tot eene juiste benaming van heesters conifeeren vruchtboomen en overblgvende planten de cultuur te beproeven van nieuwigheden en van plantensoorten die handelswaarde bezitten en die geacht kunnen wordenvoor ons klimaat en voor onzon grond geschiktheid te hebben H kosteloos verkrggbaar te stellen plantendeelen voor de voortteling geschikt van soorten en variëteiten waarvan de teelt aanbevelenswaardig is gebleken tot demonstratie en oeleningsterrein tedienen voorde leerlingen derRgkstuinbonwwinterschool te Boskoop en te bevorderen al datgene wat verderop haar weg ligt en in nauw verband staatmet bovengenoemde doeleinden Leden van de vereeniging kunnen alleen zgn de leden der commissie van toezicht op de Rykstuinbouwwinterschool te Boskoop en de directeur van die school Aan het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1898 ontleenen wy het volgende BEVOLKING De werkelgke bevolking der Gemeente bestond op 31 December 1897 uit Biida Maanea Vrouwea geilaehten 10236 11323 21559 Vermeerderd gedurende het jaar door Maan VroDW Balda gasl Geboorte 404 864 768 Vestiging 544 5671111 Geheele vermeerdering948 9311879 Verminderd gedurende het jaar door Sterfte 204 220 424 Vertrek 580 5981178 Geheele vermindering 7848181602 De bevolking is dus vermeerderd met 164 113 227 zoodat zg op 31 December 1898 bedroeg 10400 11435 21836 Onder dit getal zgn begrepen 104 mannen en 20 vrouwen gehuisvest in de onder militair gezag geplaatste gebouwen De indeeling der bevolking naar de verschillende godsdienstige gezindten is als volgt Nederduitsch Hervormden Fransch of Waalsch Herv Engelsche of Presbyt Herv Evangelisch Lntherschen Hersteld Evang Luth Doopsgezinden of Mennonieten Remonstranten Hernhutters of van de M irav Broeders Gereformeerden Roomsch Katholieken Ond Roomschen of van de BisschoppelgkeKlerezy Nederduitsche Israëlieten Tot geen der genoemde gezindten behoorende Totaal 1040011436 21836 Het getal der geborenen binnen do gemeente bedroeg Maun Vt uw Bal ie aal Levend 4Ü6 363 768 Levenloos aangegeven 16 19 35 Te zamen 421 381 804 In het vorige jaar werden geboren Maao Vrouw belde Keil Levend 374 397 771 Levenloos aangegeven 23 9 32 Te zamen 397 406 803 Onder de geborenen in 1898 waren 14 onechte kinderen nameiyk 12 jongens en 2 meisjes Er waren 16 twoelinggeboorten Maan Vrouw linde gul De sterfte binnen de gemeente zonder de levenloos aangegevenen was 209 219 428 In het vorige jaar bedroeg zy 249 238 487 Van de overledenen waren er Uaaa Vm Beide geil Ongehuwd 117 111 228 Gehuwd 66 58 124 In weduwenstaat 25 50 75 Gescheiden van echt Burgeriyke staat onbekend 1 1 Van deze stierven anaehjk Vrouwalijk Heide geilaahtea Beneden het jaar 78 56 134 Van 1 tot 5 jaren 16 26 41 5 10 36 9 10 15 12 3 15 20 40 10 20 25 4 11 16 25 30 34 7 30 35 48 12 35 40 35 8 40 45 35 8 46 50 73 10 50 50 27 9 55 66 9 10 10 60 66 14 13 27 66 70 17 14 31 70 75 13 14 27 76 80 16 11 27 80 86 6 12 18 85 90 25 7 90 95 21 3 95 100 1 1 100 104 1 1 Leeftyd onbekend 1 1 Er werden 161 huwelgken voltrokken dus 13 meer dan in het vorige jaar Van deze huweiyken werden aangegaan Tusschen jonkmans en jonge dochters 141 weduwen 3 gescheiden vrouwen 1 weduwnaars en jonge dochters 12 weduwen 2 gescheiden vrouwen gescheiden mannen en jonge dochters 2 n weduwen vrouwen Huweiyken aangegaan met vergunning van de Rechtbank krachtens art 560 Burg Wetb geval van afwezigheid kwamen niet voor Voor de voltrekking van 21 huweiyken werden bewgzen van onvermogen afgegeven By onderscheidene huwelgken werden 8 kinderen gewettigd Er werden in hot algeloopen jaar vgf echtscheidingen ingeschreven üit den volgenden staat blgkt de maan deiyksche loop der geboorten huwelgken en sterfgevallen STEKF HAASDEN OEBOOHTEH HOWELIJKKK OBVALLKN Januari 70 6 38 Februar 58 12 31 Maart 62 7 40 April 76 15 35 Mei 83 28 27 luni 48 7 35 Juli 67 13 33 Augustus 72 25 41 Sept 49 19 38 October 51 12 27 Nov 77 12 44 Dec 66 5 30 Naar de Koloniën van den Staat vertrokken 2 vrouwen terwyi 5 mannen en 3 vrouwen van daar komende zich in deze Gemeente vestigden Uit het buitenland kwamen hier 13 mannen en 8 vrouwen 15 mannen en 6 vrouwen gingen derwaarts Op het einde van het jaar waren er vijf Ambtenaren van den Burgeriyken Stand namelgk de drie leden van het College van Dageiyksch Bestuur on de hoeren H Jager en P de Raadt Wordt vervolgd NiEUWEBKERK A D IJSEL Dr A VaU Leerdam herdacht Woensdag den dag waarop hg 50 jaar geleden als geneesheer optrad Ter herinnering aan dien dag heeft hg al de kinderen van de openbare en bgzondere scholen onthaald Des avonds werd de jubilaris door het muziekkorps een ovatie gebracht Waddinxveen Tot klerk ter secretarie alhier is benoemd de heer H van Paasse thans in golgke betrekking te Den Bommel werkzaam VERSCHEIDENHEID Op de Parzsche wereldtentoonstelling van 1900 zal door een industrieel uit Nancy een rcuzenvat worden geëxposeerd dat niet minder dun 4 200 hectoliters kan bevatten De middeliyn zal 9 50 meter bedragen terwyi de dikte der duigen 24 centimeter zal zyn Aan hout alleen zal het vat 30 000 gulden kosten wat niet te verwonderen is wanneer men weet dat in de maagdeiyke bosschen van Mississippi niet minder dan 100 boomen moesten worden uitgezocht om het te leveren Een vercischte voor deze boomen was dat zg een dikte bezaten van 2 meter en tot een hoogte van 10 meter zonder vertakkingen rechtop gingen Elke boom leverde van 1 tot 4 duigen elke duig weegt een ton De 26 stalen hoepels waarmede de duigen zullen worden biteengehouden bezitten een gezameniyk gewicht van 12 000 kilo Het geheele vat zooals het zal geëxposeerd worden zal niet minder dan 50 000 centenaars wegen en in t geheel 100 000 gulden kosten 154 werklieden zullen er dan een jaar aan hebhen gewerkt Het spreekt vanzelf dat er geen vervoermiddelen voor het reuzonvat zooals het te Nancy zal worden gemaakt zullen zgn Het wordt daarom uiteengenomen en op het tentoonstellingsterrein weer in elkaar gezet Toch zullen er nog wel een 30 waggons voor het transport naar Pargs noodig zgn De beeldhouwer VaUin zal Tiet vat artistiek bewerken Van binnen woMt het door honderd gloeilampen eloctrisch verlicht De eigenaar iieeft alle autoriteiten van Nancy uitgenoodigd tot een banket van 160 couverts in het renzenvat Een meisje te Krossen Oder vond onlangs op een verborgen plaats aan do rivier een een geldzak met 2900 mark aan goudstukken De vader van het kind oen arm en oeriyk man haastte zich het geld aan de politie ter haud to stellen die een onderzoek instelde omtrent deze raadselachtige vondst Wnarschgniyk was het geld afkomstig van een erfenis en door een der erfgenamen op de plaats waar het gevonden werd verborgen dit althans kon opgemaakt worden uit de voorlüopige resultaten van het onderzoek Ondertusschen had do eeriyke man heel wat van zjjn kameraden te verduren Sommigen lachten hem uit omdat hy zoo dwaas geweest was het geld aan de politie te geven in plaats van het zelf te honden anderen zeiden te gelooven dat hg wel 100 mark uit den zak zou genomen hebben voor hg hem had overgegeven in t kort de man werd zoo mistroostig onder die voortdurende plagergen dat hg zich ten slotte na een brief aan zgn broeder geschreven te hebben verdronk De ongelukkige laat negen minderjarige kinderen na Admiraal Dewey de overwinnaar van de Spaansche vloot hg Cavite is verzamelaar van vlinders Het spreekt van zelf dat hg gedurende de n Spaansch Amerikaansclion oorlog van dit tgdverdryf heeft moeten afzien maar met hoeveel voorliefde hg vóór dien tyd in zgn ledige uren bezig was zyn viinderverzameling uit te breiden blgkt hieruit dat hg alvorens met zyn vloot naar de Philippgnsche wateren te vertrekken zgn collectie ergens op een veilige plaats liet opbergen en haar verzekerde voor een som van 20 000 gulden De Fransche oud magistraat Qnesnay de Beaurepaire de held van de bekende Karl fopperg in de Dreyfus zaak ontving onlangs een brief gedagteekend Chateau de Préfargier by Neuchatel welks schrgver A de Préfargier hem hulde bracht voor zgn houding en hem uitnoodigde op het kasteel te komen logeeren Beanrepaire antwoordde dat hg den strgd zou voortzetten zoolang hem nog kracht rest en dat hy als een dapper soldaat in de bres zou blijven om een voorbeeld te geven van