Goudsche Courant, maandag 28 augustus 1899

No 7976 Maandag 28 Augustus 1890 38ste Jaargang fiouDSCHE mum ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relefoon Ito M De uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer H Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd trouw aan God en Vaderland al zon hfl ook alleen staan maar hij wee de uitnoodiging niet al en hoopte dat hj eens vrijheid zon hebben daarvan gebrnik te maken Het Chateau de Prélargier ih het kraukzinnigengesticht van Neuchatel In de ScUootorboschstraat te Rotterdamheeft volgens het Kotterd Nbl een manzich in zijn woning opgehangen om zijnvrouw schrik aan te jagen maar met eenniet bedoelden doodelijken afloop BurgerlUIce Stand Beeuwljk GEBOREN Leendert Willem ouders P Krnijt en J Schouten De grootste keme eo Haute Nouveauté s In HSEREN DASSBN vindt men bij A van OS Az k Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telepkoon Mo 1Ê Iteiirs van Amsterdaia 8l tkr8 Va 98 Vrkrs 81 93 98 8 lOOV 88 88 2 l 65 96V 96 V 96 101 67 92 S3 Vl lOO s 34V 90 91 99 i 681 436 651 102 204 1641 83 V 24 i as AUGUSTUS NluiBLAND Cert Ned W S SV dito dito ditc 3 dito dito dito S HoMOjH OM Qoudl 1881 93 4 iTilIK IttBohrijTing 1868 81 6 OoflTBNB Obl in papier 1868 6 dito ia silver 1868 i PoBTUOAL Obl met coupon 8 dito ticket S iTU 198 uov 90 29V RvitlND Obl Binnenl 1891 i l dito Oocoei 1880 4 dilo bij Botba 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1668 6 dito dito dito 1884 6 8pi IB Ferpet loliuld 1881 4 ToiKiH Gepr CoiiT leen 1890 4 Geo leeoing leiie D Goo leeain serie G ZcidAfb Uep r oblg 1898 Mmioo Obl Buit Soh 1890 6 VlIfEZüELA Obl 4 onbep 1881 AMBTBttDAM Obligstien 189S 8 KoTTEEDAH Sted leeu 1894 8 NlD N Afr H ndel v annd Arend b T b Mö Oerliflii teci DeliMBatBohappij dito Arn Hypotheekb pandbr 4l Oult Mij derVoreteol aand Gr Hypotheekb pandbr 4V Nederlandarhe bank aand Ned Handelmaataoh dito N W It Pao Hyp b pandbr S Eott Hypotheekb pandbr 4 i Utr Hypotheekb dito 4Vi OoariNK OjitHong bank aand IIUSL Hypotheekbank paudb 6 AmiWKa E Ut hypoth pandb 4 Maiw L G Pr Lien eert 6 Ned HoU IJ Bpoorw Mij aand 114 i 10 11 884 835 lOO 66 65 161 98 Mij tot Eipl V 8t 8pw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 6 Italië Spoorwl 1887 89 A Eobl S Zuid Itól Spwmij A H obl 8 PouiN Waiaohan Weenen aand Bom Gr um Spw Mij obl 4 BaltiBobe dito aand Fasiowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kurak Oh Aiow 8p kap opl 4 100 dito dito oblig 4 100 Amemxa Cent Pao 8p Mü obl 5 114 Cbio k North W pr C y aand 141V 68 lOS 74 dito dito Win 8t Peter obl 7 j76 Vb Denrer Bio Gr Spm oert a Illinoia Central obl in goud 4 liOuiaT Naihrllli Oert r aand Meiiro N Sp M Ie hyp o 6 104 Mis KaninBV 4pOt pref aand l 87 N York Oulaaio Weet aand 851 dito Ponn Ohio obhg 8 Oregon Oalif Ie hyp in goud 6 9 8t Paul Minn SManit obl i ün Pao Hoof lijn ob ig 6 48 160 810 108 105 100 117V 117 101 84 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 Canada Can South Ohert ï B nd 6 8 Vin 0 Eallw S Na lo h d o O Amatord Ommbua Mij aand yan Me nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen D iSAllfiiOll BRINKMAM Zn Gouda Druk van A ADVERTENTIEN fl P VAN WIJNGAARDEN COIFFKUH SPECIALITEIT in alle soorten HAAEWEREEK Een JONGEN Adres BLAUWSTRAAT 6 TK HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 68 Iiddell are Sctiool voou Handel en Administratie m IlMli Barenlszstraal 49 CoinihlKsle van Toezicht de Beeren Mr M J 1 M KOLKMAN lid der Tweede Kamer 1hr Mr A F DE SAVORNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer II PYTTERSEN lid der Tweede Kamer L D L L DE RAM Mr W DB RIDDER Directeur derHaagsche Bank H P DE kSWART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Gravenhage Oiicning t September 1899 Voorbereidende éénjarige cursus voor jongens van omstreeks 15 jaar Xweelarigeeursus tot opleiding voor den Hnndel en twee a driejarige zie Prospectus voor enkele Examens Lecrling onsu Ambtenaar bjj do GemeenteAdministratie ol aan de regoerings departc ro enten Voorbereiding voor de studie van het Notariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van 2 j 4 uur Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne De Directeur V TÏWSTIIJ thans nog Leeraar aan H B S en Gymn te DonouEcuT H J VAN SCHALEN Behanger Stoffeerder Lange G roenendaa l I 108 Voorhimdoii con groote sorteering Bebaiig§clpaplereM Croxca 5ön stoffe3 a ZEILEN LINOLEUMS Toor KOUSEN met bijpassende Wol G IJsselstijD BLAUWSTRAAT 5 OFFICIEEIE 6IDS voor de FEESTEl te OljDA OP 31 AUGUSTUS Verkrijgbaar tij lieereii Boekhandelaars Prijs 5 Cent indien gij niet will hoesten gebruikt de nllerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract m uit Ie Koninklijke Stoomfabriek De Honing bloem van II 1 VAi SCIIAIK CO üenllaag joilwranciers VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK Co 8 Melianthe is liet beste middel der wereld SCHAIK Co s Melianthe geneest Kmkhoost SCHAIK Co s Melianthe geneest zoowel oud als jong SCHAIK Co s Melianthe mug in geen limsgeztll ontbroken SCHAIK Co s Melianthe stant voortdurend onder Solioikundif toeiicbt SCHAIK Co s Melianthe bolpt onberroepolijk SCHAIK CO S Melianthe is bokroond mot Eerodiploma s SCHAIK Co s Melianthe is bekroond met Goud SOHAlfe Co 8 Melianthe Is bekroond met Zilver SCHAIK Go s Melianthe verkrij biiar UI üaooiis van to Ctl 70Vtê n f i bii Firm WOLFF Co J C BATELAND Boekcop Westhaven 198 flou a B T WIJK Oud afcr n MIMBIES Kleiweg E 100 M KOLKMAN W uUitavee Gouda a KOLLMAN 5od j t n PINK8E iVwawerieriad IJeel W 1 Tin DAM Haaetreehl A N VAN ZESSEN Schoonhoven E H ViB MILO VeerHtal B 126 te Gmida A BOÜMAN Moordrecht A 10 JAASLIJKSCHE VEEIOTINIJ tt BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOENSDAb 18 OCTOBER en op VRIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA BU plaatsing Loten zal de UteP beriaa NING de andere m ongeveer lU PAAitucn verwante Artikelen LOTEN zün verkragbaar tegen 1 liel I ol II voor f 10 bij A BRI üMAi en Zn LANGE TTE NDEWEG li ndtaélcBning met rooda latter ÏX a c ï V Overal Maatsehapp tot ExpUdtalie van de PMorUt Bron Kanuxtr voor Nederland Boompieê éO Botterdam Vraagt Uwen Bottelaar vraaf i jwci j PRIMA SMITS STOUT uU de Bierbrouwerij de 3 Hoefljzers BREDA w i i Hot TTipaat voedzame Het meest versterlten e rLr aangrJÏo n Ver HENRI DUIJNSTEE Markt Bulteplandsch Overzlchl üit Rennes van gisteren de volgende berichten De opening der zitting bood niets b jzond s Volgens de gewoonte geeft ieder zyn sÉ k ol paraplnie aan de vestiaire af zonder daartoe nitgenoodigd te worden De regeling van den dienst is zeer gemakkelijk en het publiek zeer geleidelijk De zitting wordt te 6 35 geopend Carrière deelt mede van Du Paty de Clam een medisch getuigschrift ontvangen te hebben waaruit blgkt dat het voor hem onmogelijk Is zich te verplaatsen Mevrouw Du Paty schreef voorts aan Carrière een brief waarin zij hem een geschreven vervolg op de verklaringen van haar man aanbiedt Het medisch getuigschrift omtrent den gezondheidstoestand van Dn Paty wordt voor Labori vraagt dat geneesheeren zullen worden aangewezen om officieel omtrent den gezondheidstoestand van Du Paty verslag te geven De president antwoordt dat hj het ontvangen getuigschrift voldoende acht Beweging Rowland Strong correspondent van den Observer van de St James s Gazette en van de Newyork Times deelt ziJn interviews met Ésterhazy mede Hij verklaart dat biJ het onderhond in October 1898 Ésterhazy niet zeide de schrijver van het borderel te zijn HiJ vertelde toen wel dat als bewijs van Dreyfis schuld de generale stat 153 stukken bezat Strong spreekt over de belofte van mevr Beer de directrice van de Observer aan aan Ésterhazy 500 £ te zullen betalen in mil voor enkele stukken die de commandant zeide in ziJn bezit te hebben en voor de geschreven bekentenis dat hij de schrijver van het borderel was Strong verhaalt dan onder welke omstandigheden de onderhandelingen tusschen mevr Beer en Ésterhazy mislukten ten gevolge der overdreven eischen van Ésterhazy die het geld wilde ontvangen zonder iets geleverd te hebben HiJ vertelt dan hoe Ésterhazy zich weder met mevrouw Beer verzoende en hoe het blad de eerste artikelen van den commandant opnam Na die publicatie heeft Strong Ésterhazy niet meer gezien Hij wijst op de bekentenis van Ésterhazy dat h j het borderel geschreven heeft Strong voegt er bij dat Ésterhazy verklaarde de stnl ken in het borderel genoemd werden wel door Dreyfus aan Duitschland geleverd FEVILLEIOX Gedeoksekrilteii v d een Gelakzoeker OF AMIEAL DE YOin ELI ir Niaar het Fransch DOOR W NUTTER 379 Op een matras in een hoek der kamer lag Carillon men baU hem op den weg gevonden hem bij mij binnengebracht en hem met dezelfde zorgvuldigheid verpleegd Ongeveer op hetzelfde oogenblik herkregen wij beiden het bewustzijn Het eerste wat mij voor den geest kwam was dat ik bestolen was geworden den afgeloopen nacht dat men mij letterlijk alles was ontrootd Het koffertje bevatte achtmaal honderdduizend francs zijnde al mijn bezitting de opbrengst van mijn huis met inboedel in rue Meslay er onder begrepen Verder herinnerde ik mij mijn onderhoud met mijn ex pleegzoon Raphael Toen ik Cirülon zag wilde ik overeind ik wilde uitroepen Daar is de diet en de moordenaaar bindt hem voert hem Weg en hangt hem op Maar de dokter ziende dat ik mij inspande zeide met zachte stem AUeen als ge u bedaard houdt mijnheer kan het nog goed smoopen Als ge u opwindt of inspant dAD begint uw wond weer te bloeden en Voorlezing wordt gedaan van de getuigenverklaring van AVeil die Ésterhazy in 1878 bij den informatiedienst heeft gekend Reeds toen was zijn flnancieele toestand zeer slecht In zijn verlegenheid vroeg Ésterhazy aan iedereen om financieeie hulp zelf aan den opperrabijn van Frankrijk Weil verklaart dat het schrift van het borderel dat van Ésterhazy is Hij haalt vervolgens een uiting van Ésterhazy aan in 1894 gebruikt In dat jaar moet Ésterhazy reeds gezegd hebben dat Dreyfns onschuldig was doch wel veroordeeld zon worden omdat hij een jood is De getuige kan zich niet uitspreken ov ör de vraag ol Ésterhazy al dan niet verraad heeft gepleegd Gobert expert van de Fransche Bank deelt mede dat hij in 1894 had opgemerkt dat het schrift van het borderel niet dat van Dreyfus was Hü sprak daar toen over met generaal Gonse Hij protesteert krachtig tegen de qualiflcatie van verdacht expert die op hem is toe Zichtbaar bewogen zegt hij zich tot Dreyfus wendend Maar ik heb geen recht mtj te beklagen vooral niet als ik den ongelukkige aanzie die daar zit Langdurige beweging Gobert zegt dat van dat oogenblik af het schriftonderzoek werd toevertrouwd aan Bertillon die reeds na eenige uren het borderel aan Dreyfus toeschreef Gobert voegt er by dat zijn opmerkingen over het borderel zijn uitgekomen aangezien Ésterhazy bekend heeft dat hij de schrijver er van is Beweging Hu verzoekt den leden van den krijgsraad over te gaan tot het vergelijken van het borderel met brieven van Ésterhazy HiJ spreekt over het geruit mailpapier van het borderel dat in den handel weinig voorkomt en waarvan Ésterhazy zich bediende Hij voegt er biJ dat de datum van het borderel vastgesteld dient te worden op 24 Juli 1894 Gobert vertelt Verder dat hij over het borderel verschillende besprekingen had met Mercier Boisdeffre en Gonse Reeds bij een oppervlakkige beschouwing had hij ontdekt dat het schrift van het borderel niet dat van Dreyfns kon zijn Hij dacht er over het borderel te laten photographeeren door de photografen van het ministerie van oorlog maar Gonse weigerde zeggende dat den volgenden morgen heel Parjs het borderel zou kennen Gobert zegt dat hiJ deze uiting nogal merkwaardig vond Hij dacht er toen over het borderel te laten photographeeren op het atelier van de prefectuur waaraan Bertillon als photograaf dan sta ik voor niets in Ik zweeg en wierp een bUk op Carillon Ik zag dat hij mij sterk aankeek in zijn blik las ik dat hij mijn beweging begrepen Iiad dat hij zeer goed begreep wat er in mij omging Toen wij elkaar een poos hadden aangezien maakte hij met de hand een beweging Dat gebaar zeide even duidelijk als een redevoering iPas op I En ik besloot op te passen Want Carillon kon even goed en beter nog mij in onaangename aanraking brengen met de justitie dan ik hem Hoe is het vriend Carillon zeide de Maubert zich eensklaps tot deze wendende verstond ik je goed Volkomen antwoordde Carillon We verstonden elkaar uitermate Voeg hierbij dat ik zeer goed zag dat hij het koffertje niet bij zich had Liet ik hem in bewaring nemen dan zou hij eerstens uit wraak mij cvenzoo in handen van de justitie brengen en verder misschien nooit eenige aanwijzing omtrent mijne bezitting krijgen Kortom ik nam het besluit om voorloopig maar te zwijgen En daar de dokter mij het spreken verboden had geen ondervraging toeliet viel het mij in het eerst niet zoo moeilijk om te zwijgen Éte dag ging voorbij de nacht evenzoo Ik sHep dien nacht nog al rustig en des anderen daags verklaarde de dokter het grootste gevaar geweken en stond toe dat men mij ondervroeg Ik dischte een verhaal op dat er geheel op verbonden was want Bertillon was nooit expert hj werd tot schriftkundigegeïmproviseerd voor rekening van het ministerie van oorlog algemeen gelach De getuige wijst vooral op de haast die Gonse maakte om het resultaat van zyn onderzoek te kennen Gobert drong er toen bij Gonse op aan om den naam van den verdachten persoon te kennen want hj wilde niet iemand beschuldigen onder het masker der anonymiteit De krijgsraad luistert zeer oplettend naar de uiteenzetting van Gobert s onderzoek van het borderel De expert wijst er op dat het schrift van het borderel met zeer loopende hand geschreven en volkomen natuurlijk is en niet den minsten indruk maakt van gecalqueerd te ziJn Het schrift heeft bovendien een karakter van onleesbaarheid dat het schrift van het borderel onderscheidt van dat van Dreyfus dat altoos zeer leesbaar is zelfs wanneer het zeer vlug geschreven is Gobert vroeg toen om een enveloppe om een schrijtproeve te hebben waarop meer rustig schrift voorkomt want men schrijft een adres gewoonlp rustiger Doch de enveloppe werd hem geweigerd want men wilde niet dat hij den naam van den geadresseerde weten zou Getuige verhaalt dan hoe hj uit een conduiterapport van den beschuldigde waaruit men alleen den naam Dreyfns en zj n voornaam had weggeltuipt den naam den verdachte had gevonden ett hg kon zich toen het genoegen schenken aan Gonse den naam te noemen van den ofScier dien men in hechtenis wilde nemen Algemeen gelach Gobert herkent het borderel dat hem wordt voorgelegd Hij maakt enkele graphologische opmerkingen over het schrift van het borderel en dat van Dreyfus en over het gebruikte papier Er ontstaat een discussie tusschen generaal Gonse en Gobert over het uur waarop het borderel aan Gobert overhandigd werd Gonse geeft een andere lezing van de personen die tegenwoordig waren toen Gobert het borderel ontving Als Gonse een toespeling maakt op de wetenschap die Gobert bezat tengevolge van zijn betrekking als expert aan de Fransche bénk protesteert Gobert krachtig tegen deze insinuaties van öonse zeggende dat er geen woord waar is van zyn beweringen Kolonel d Aboville zegt dat hij Gobert nooit heeft gezien voor heden Indien de herinneringen van Gobert op dit punt even juist zijn zal de krijgsraad moeten oordeelen afkeurend gemompel Dreyfns verklaart nooit tot de Fransche was berekend om de justitie op een dwaalspoor te brengen Wat Carillon betreft er waren zware vermoedens omtrent hem gerezen maar deze verdwenen toen ik voorgaf dat hij in mijn dienst was en dat hij evenals ik door de dieven die mij volkomen onbekend waren gewond was geworden Gij begrijpt dat mijn grootste verlangen was dat de justitie wat minder levendig was in hare belangstelling jegens mij I De justitie begon haar onderzoek met geheel onjuiste aanwijzingen die zij niet anders kon dan als de juiste beschouwen Het is dus duidelijk dat zij niets vond en niets vinden kon Carillon en ik bleven waar we waren onderbehandelii van den dokter De bekwaamheid vandezen man der wetenschap hielp er ons binnenweinig tyd weer heelemaal boven op Zoodra wijbeiden hersteld waren keerden wij terug naarParijs A Gij begrijpt dat dit niet onder de vroolijkste omstandigheden was In één nacht was de vrucht van vyftie jaren arbeid mij ontroofd Ik geloof dat menigeen in mijn plaats allen moed verloren zou hebben Maar ik ik laat mij door niets terugslaan Vpl moed driester dan ooit besloot ik opnieuw te beginnen met nieuwe energie Mijn vermogen is in handen van mijn schurkachtigen knecht Camisard Ik geef evenwel de hoop niet op het nog eenmaal in handen te krijgen Ik ken den schurk Bank in betrekking te hebben gestaan of iets met dit lichaam te doen te hebben gehad Vervolgens wordt Bertillon gehoord Hij treedt binnen gevolgd door vier man en een korporaal die groote portefeuilles en borden dragen wat den lachlust opwekt Dit alles wordt neergezet naast de getnigenbank Reeds de eerste woorden van Bertillon wekken den spot van het publiek op De president noodigt met een handbeweging de aanwezigen uit stil te zijn Bertillon legt zijn getuigenverklaring af met eentonige stem Hen zou zeggen een scholier die met moeite een lange van buiten geleerde les opzegt Hy zegt dat zijn uiteenzettingen wel niet begrepen zullen worden dan door enkele weinige intellectneelen Hij verklaart dat de beklaagde door het schrüt van het borderel heeft willen vaststellen als hij gepakt werd dat hiJ het slachtoffer van een machinatie was watdecriminalisten noemen een alibi van vervolging Gelach Het borderel is een stuk vol kunstgrepen door den beklaagde gemaakt Daarna poogt hij uiteen te zetten waarom de beschuldigde niet zijn toevlucht genomen heeft tot het loopend navolgen van Esterhazy s schrift wat een veel te langen oefeningstyd zou vereischt hebben daarom vond hij het beter het schrift te calqueeren waardoor het beter te simnleeren was De aanblik dien de zaal biedt is allerzonderlingst Bertillon nadert steeds meer de leden van den krijgsraad en wijst met den vinger den president en den leden enkele bijzonderheden aan Demange en Labori naderen eveneens en de leden van den krijgraad komen langzamerhand allen achter president louaust staan Alleen Carrière blijft op zijn plaats zitten en bepaalt zich er toe de verklarmgen van Bertillon te volgen op een afdruk die hem overhandigd is Om zön uiteenzettingen begrijpelijker te maken deelt Bertillon talrjke photographieèn uit Eensklaps roept hij Wij staan wel tegenover een zeer kunstig ineengezet stuk Tpens de verklaringen van Bertillon geeft Dreyfns herhaaldelijk bljjken van verbazing Labori geeft bjj het betoog van het op elkander leggen van twee schriltregels op ironische wijze zgn verwondering te kennen Bertillon zegt dat hij tot grondslag voor zijn betoog de rapporten van de experts van 1894 neemt voornamelfk dat van Charavay Hij vergelijkt verschillende woorden van het bordereau met andere woorden uit de stukken Hij weet geen weg met al dat geld Hij is te bang om aan de bankbiljetten van hooge waarde te komen Hij ia met zijn tortuin verlegen Wat mij betreft ik heb gezworen hem terug te vinden Carillon heeft dien eed voor zich eveneens gedaan en we zullen hem houden Maar intusschen moet men leven Wij doen dat zoo goed als we kunnen en bezigen allerlei middelen even vernuftig als nieuw Jacob Ismael van der Grijp baron Maubert is thans veranderd in Jacques Aubry oudgediende Als ik spreek van veranderd bedoel ik alleen maar den naam Wat de hoedanigheden betreft ben ik nog precies dezelfde meer dan ooit besloten tot alles De baron zweeg HOOFDSTUK V DK FAMILIB PAPIERBH Raphael hoorde dit verhaal zwijgend aan Het verhaal had alten schijn van waarheid Ook was het voor hem van geen belang zekerheid te hebben omtrent de betrouwbaarheid van des barons woorden Thans ging deze voort na een lange pauze nu ik je zekere zaken die je vreemd moesten toeschijnen heb opgehelderd zal ik overgaan tot dingen waar je meer persoonlijk belang bij hebt en ik verzeker je geen gering belang Gij hebt mij niet behandeld zoo het behoort Wie steekt zijn ex pleegvader met messen f Maar niettemin blijf ik belang in je stellen Wordt vervolgd