Goudsche Courant, maandag 28 augustus 1899

üed ean versol eean 6lo voor Ie FEESTEi te OlDA OP 31 AUGUSTUS Verkrijgbaar bij heeren Boekhandelaars i Prijs S Cent STOOM HOUTZAGERIJ SCHAVEEUj Pakkisten LijstenFaMek EN jHOUTHANDELi J J VERGEER üog slechts 5 dagen IH Bepaald sluiting I 8epteiiibiM Een ieder kan nog proflteercn van de Buitengewone koopjes hi MANlIEAC i UREN VITRAGES ZWART FRANSCH MKRINOS GEMAAKTE GOEDEREN LÜOPERS TAPI ITEN en meer andore Artikelen te veel om te adverteeren Wol en Nationaal Vlaggendoek Jebruikte en Nieuwe VLAGGEN STOKKEN Wimpels Kourdt n Kwasten e u anileru Oriin u rUkelen Bijzonder geschikt voor de a s Feesten van H M de Koningin Wed I S KEISER Korte Tiendeweg Gouda ÜUIIJI f met JUuxiek welke honderden stukken kunnen spelen op het uur van vergel king neemt tal van proeven en zet tot aan het einde der zitting zijn technische beschouwingen voort die werkelijk te geleerd schijnt Opgemerkt wordt vooral de voortdurende aandacht der leden van den krflgsraad die krachtige pogingen doen om de waarde van het betoog van Bertillou te begrijpen en te waatdeeren Ab BertiUon zich op een gegeven oogenblik verspreekt en ridicule belachelijk zegt voor reticule barst het publiek in een lang aangehouden schaterlach uit Bertillon gaat ten slotte over tot zijn proebieming om het bordereau te schrijven op hetzeUde papier als dat voor het bedoelde stuk gebmikt lif illon zal hedenochtend in de zitting die te hall zeven begint nog gedurende twee uur zyn betoog voortzetten IJe zitting werd zonder incident opgeheven Naar de mcening van Labori toont hot resultaat der proefneming van Bertillon wel een zekere gelijkenis met het origineel maar het is in gconen deele identiek met het document Verspreide Berichten UüITIl ni SD Behalve de Vorwarts is ook de Bttddeutsche Vostillon in beslag genomen Het laatste een soeialistisch spothlad beeft in een artikel over Goctho Majesteit beloedjgcJidc opmerkingen gemaakt De printte van Wales gaat te Wiirrishofen oen Kneippknnr volgen en vandaitï reist ziJ naar Denemarken De prins van Wales blijft tot 1 September in Marionbail om dan keizerin Fricdrich op Friedrichruhe te bezoeken Süsvii Den 30sten Augustus begint het proces tegen de aangeklaagden in den aanslag op Milan Het hol bestaat uit drie burgerlijke rocbters en een procureur generaal Do zittingen worden in het openbaar gelionden en de uitspraak van het hol wordt binnen 24 uren uitgevoerd teuzjj de koning gratie verleent ItAUBI Er is te te Brminen aanhetVierwaldst ttermeer een aanslag beproefd op den ministorpresident Pelloux Do Italiaansche eo l te Zttrich heeft het den autoriteiten mededeold Enoklbch Tsdiij In een zitting van don regeeringsraad te Bombay beeft de secretaris van financiën verklaard dat als do droogte aanhoudt do algemeene toestand zich bittor treurig laat aanzien VüMEinoDB States Kon jingoniou idee hebben de wettenmakers van den staat Mihigan in doVereenigde Staten gehad Zfl hebben nl dó uitgave bepaald van b doUarsbiljetten dio het recht geven aan alle bars zooveel te drinken als men wil zonder voor dronkenschap te worden vervolgd Een origineel denkbeeld i opgedoken iu het ibrein van een Amerikaansdien politiecommissaris te New Yersoy Die wil narael k de arme bevolking in de steden gedurende de zomermaanden genoegens verschaffen door in verschillende stadsgedeelten openbare dansen en volksconcerton te doen plaats vindon evenwel niet in besloten tuinen ol omheinde plaatsen doch in de straten zelf liet asphalt moet alsdan voor dansvloer dienen Het denkbleed vindt zeer veel ingang bü de overheid die er in de Vcroenigde Staten wel zeer op uit schijnt de arme bevolking zooveel mogelijk afleiding te vorschaöon Blnnenkort kan dus het ingenieuso dee werkeljkheid worden BINNENLAND Hare Majesteit de Koningin Moeder heeft gisteren met de thans op het Loo verbl fhoudonde hertogin van Albany met dochter en zoon een uitstapje gemaakt naar de residentie De extra trein van de Staataspoorwegmaatschappü begeleid door eenigo hoeren van de directie kwam te 10 50 met de vorstedke familie aldaar aan welke op het perron T6ör do koninkl wachtkamer begroet werd door don commissaris der Koningin den heer Fock on don burgemeester baron van Harinxma thoe Slootcn H M nam met Haar zuster on kinderen plaats in een landauer waarmede door het Voorhout en de Parkstraat naar Scheveningen gereden werd Langs den weg was veel publiek op de been Aldaar hielden de rijtuigen stil voor het Hotel Knrhaus waar hot vorstelijk gezelschap uitstapte en aan den ingang ontvangen werd door den groothortog van Saksen met zijn adjudanten Na een hartelijke begroeting geleidde de Öroothertogin Hare Majesteit en familieleden naar zjn salons alwaar de Hertogin van Mecklenburgdevorstelpepersonen opwachtte Koningin Emma dejeuneerde bij den Groothertog en de Hertogin van Albany als gabt van de Erfgroothertogin van Baden in Hare salons in het Oranje Hotel Te Breda is gisteren het borstbeeld van wglen generaal t hassé onthuld De infanterie van het garnizoen was in haar geheel onder de wapenen en van de overige korpsen en van de schntterij deputaties De burgemeester de heer Guljé hield de onthullingsrcde en werd door generaalmajoor de Petit vertegenwoordigende den minister Van Oorlog beantwoord Het iironzcn borstbeeld heeft een hoogte van R5 c M en is geplaatst in een nis met oen marmeren grondvlak Daaronder tusschen marmeren consoles staat op een hardstecnen gedenkplaat in gulden letteren Breda s burgerij aan het Leger 24 Augustus 1H99 en de namen van het uitvoerend comité De bijeenroeping der Tweede Kamer tegen Woensdag den in September om half twee is gisteren door den voorzitter ingetrokken lliykens den oproepingbbrief voor de vergadering dor Tweede Kamer op G September bestaat het voornemen dadelijk de ongevallenwet aan de orde te stellen Met afwijking in zooverre van het op 22 Inni jl genomeA besluit i de Kamer eerst togen Woenbdag ö September bijeengeroepen omdat de aandacht van den voorzitter is gevestigd op het feit dat naan de bepalingen der gemeentewet de verkiezing van wethouders op Dinsdag 5 September moet plaats hebben en dat vele leden van de Kamer tevens burgemeesters of leden van gemeenteraden aan die verkiezingen zullen wcnschen deel te nemen Aan de School voor Kunstnijverheid te Haarlem zullen Maandag 4 September de lessee worden hervat Het is een verblijdend teeken dat genoemde inrichting moer en moer wordt bezocht en voornamolp door hen die met het ernstige voornemen bezield z jn om door middel van bet daar geleerde zich eone positie te verworven Ongeveer 140 leerlingen Dames en jongelieden zullen bij het hervatten der daglessen weder tegenwoordig liijn terwijl do leerlingen die in October uitsluitend den avondcursus zullen volgen nog niet werden ingeschreven De groote toevloed van leerlingen die niet alleen uit Haarlem de FChool bezoeken doch ook uit andere plaatsen van ons land komen om van het onderwijs gebruik te maken is niet alleen het gevolg der degelijke organisatie van de Haarlemsche School de resultaten die en de bekwame leerkrachten waaraan het onderwijs is toevertrouwd verkrijgen doch is ook voor een groot deel toe to schreven aan de ontwikkeling der versierende kunsten en der kunstambachten die zich van lieverlede ook in ons land openbaart De toegepaste kunst die zoo lange tp verwaarloost werd begint thans ook in onze samenleving door te dringen Zjj toch strekt zich dit op do voorwerpen van dagelijks gebruik en op al hetgeen ons omringd Daar zfl op beginselen bornst die het streven bevordert om degelijkheid van materiaal Boliditeit in de bewerking met schoonheid van vorm en kleur te vereenigen en door deze factoren de waarde van de producten der handwerksntjverheid wordt verhoogd is het zeker geene overvloedige weelde waarnaar zy streeft doch het is een aeconoiuisch vraagstuk dat door haren invloed wordt opgelost Dezen invloed doet zich dan ook onder do broede scharen der bewlking gevoelen waar de toegepaste kunst niet alleen toewijding en liefde voor den arbeid kweekt doch bovendien leven en beweging iu ons industrieel leven brengt en daardoor aan vele handen werk geeft en nieuwe bronnen van inkomsten voor de bevolking opent De vraag naar leerlingen die met goed gevolg den vijfjarigen cursus hebben doorloopen neemt steeds toe wel een bewijs dat de praktisehe richting van de Haarlemsche School do leerlingen een goed onderkomen in de werkplaats waarborgt Gemengde Berichten Men meldt aan het Dbd dat de schade door het inwerpen der ruiten te Hilversum veroorzaakt ongeveer f 4000 bedraagt Men schrp Hoewel de onwillige milicien utt Hilversum Wondt katholiek is gedoopt en zegt geen geloof te erkennen omdat hij eenvoudig christen wil ijn is toch aan don Haarlemschen gevangene domuiee Veen opgedragen hem tot inkeer te brengen en hem te overtuigen dat al mag men geen wapenen dragen om te verdelgen men dit wel mag doen ter zellverdediging Hij heelt nu een adres gericht aan H M de Koningin om van zjjn verdere stral te worden ontheven ea tevens om dan bij den hospitaaldienst te worden geplaatst Omtrent den mootd te Berlicnm is nog niets uitgelekt Een oogenblik dacht de justitie op het spoor van den dader te zjjn een verdachte werd gehoord maar diens onschuld bleek Daar de verslagene veel geleek op eep onbezoldigden ryksveldwachter aldaar vermoedt men dat stroopers zich in de persoon vergissende het misdrijl hebben gepleegd Onlangs werd gemeld dat door B enW van Vianen wan besloten voorloopig b j begrafenissen de groote klokken niet meer te doen luiden op raad van den arcliitect der RÖksgebouwen die den toestand van don toren bij onderzoek van dien aard vond dat herstel noodig ia Uit oen schrijven van den minister van Binnenlandsehe Zaken nu biJ den raad ingekomen blijkt dat het advies van den bouwmeester Cnypers is dat de toren te Vianen een zeer zeldzaam monument is en dat het zeer wenschelijk is bet gebouw te behouden Bij het onderzoek is echter gebleken dat de tofistand der muren zoodanig is dat zij op den duur niet meer bestand zullen zijn tegen de zware klokken en wel wegens de slechte fundoering die gelogd is in de 13e eeuw en in de verhooging van den toren die plaats had in de l ie eeuw Vermoedelijk zal voor de restauratie een Rijksbijdrage worden verkregen STADSNIEUWS GO0DA 26 Augustus 1899 Bü het vergelijkend admissie examen voor de Militaire Academie te Breda zijn o a geslaagd voor infanterie hier te lande H F U Bos en D Habbema leerlingen der rgkb hoogere burgerschool alhier onlangs ook geslaagd voor het eindexamen Nog is bg hetzelfde wapen geplaatst M llhl die tot kort vóór do vacantie leerlingwas der 4e klasse Naar wij vernemen zal Zondag 10 en Maandag 11 September een Schietwodstrp plaats hebben voor de dd Schutterij en de Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht Ten kantore van den directeur der directe belastingen invoerrechten en accijnzen te Rotterdam werd gisteren aanbesteed bet uitvoeren van eenigo werken in het rijksbelastinggebouw gelegen aan de Boompjes en Scheepmakershaven aldaar Begrooting f 6075 O a werd ingeschreven door onzen stadgenoot 1 H de Wilde te Gouda voor f 5996 Ieder die zich voor weinig geld wil voorzien van vlaggen en oranje voor bet aanstaande feest kunnen wjj aanraden te gaan in de uitverkoop van mej de wed I S Keiser op de Korte Tiendeweg die nog slechts eenigo dagen gehouden wordt een ruime keuze is daar voorhanden Heden slaagde te s Gravenhage voor de acte Fransche taal 1 o Méj A M Teeling alhier Gisteravond vergaderde op de bovenzaal van het café Harmonie de afd Gouda v h Alg Ned Werkliedenverbond Na goedkeurmg dor notulen der vorige vergadering en de rekening en verantwoording der Penningmeester werd een voorstel van hot bestuur verworpen om aan het te honden onderwijseongrea deel te nemen Na enkele besprekingen van huishoudeiyken aard werd de goed bezochte vergadering onder dankzegging gesloten Beroepen bij de Gereformeerde kerk te Rijswijk bij 8 Gravenhage ds E J de Groot te Ridderkerk Aan het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1898 ontleenen wij het volgende VERKIEZINGEN De kiezerslijst werd met inachtneming van de bepalingen der Kieswet opgemaakt en op nieuw vastgesteld Er kwamen twee bezwaarschriften daartegen in lo van den heer L F Duyraaer van Twist die verbetering van de lijst vroeg op grond dat daarop in strjjd met de wet niet voorkwam zekere J de long Az welk verzoek niet werd toegewezen daar het bleek dat deze in gebreke was gebleven het door hem over 1897 verschuldigde ter zake van do personeele belasting te voldoen 2o van N en J Rost die verbetering verzochten op grond dat zfl zeil in strgd met de Wet niet op de Ijjat voorkwamen aan welk verzoek werd voldaan aangezienwerd aangetoond dat ieders aandeel in degrondbelasting dienst 1897 wegens onroerende goederen eener onverdeelde nalatenschap ruim f 3 bedroeg en dat deze belasting vóór den In Maart 1898 was voldaan Het aantal kiezers van leden voor deTweede Kamer der Staten Generaal bedroeg in het Ie Stemdistrict 782 2e 643 6e 660 voorTI I f otaal 1985 kiezers dat van leden voöFTI Provinciale ataten in het Ie Stemdistrict 780 2e 643 3e 559 Totaal 1982 kiezers Het getal kiezers van leden voer den Gemeenteraad bedroeg in het Ie Kiesdistrict 740 2e 601 Se M Totaal 1859 kiezers GEMEENTEBESTUUR De Raad bestond op den 31n December jl uit de volgende leden Ie Kiesdistrict Jiu fiD Ureding G Hoogenboom 1899 C W van de Velde A laspers Lzn 1901 P J Bellaart Dr F H G van Iterson 1903 H Jager 2e Kiesdistrict T M Noothoven van Goor 1899 H 7 Nederhorst V P W Dessing 1901 A Vingerliug M H A Straater 1903 J A Donker 3e Kiesdistrict F Herman Fz 1899 F de Raadt 1 van Galen 1901 i Kroük 1903 G Prince In do plaats van de Hoeren H M Dercksen sedert 1892 en J J van der Sanden sedert 1894 leden van den Gemeenteraad die in December 1897 hun ontslag hadden genomen de eerste uit hoofde van zyn vertrek uit de gemeente de laatstgenoemde wegens den minder gttnstigen staat zijner gezondheid werden in het Ie Kiesdistrict verkozen de heeren C W van de Velde en P 1 Bellaart welke den 8 Februari zitting namen Verder nam de beer C Brunt die de gemeente verliet in Juni na sedert September 1897 zitting te hebben gehad zijn ontslag Hg werd in het 2e Kiesdistrict vervangen door den heer J A Donker die den 22 November de bij de wet gevorderde eeden aüegde Overigens onderging de Raad geene verandering in zgne samenstelling Het College van Dagelijksch Restuur bleef onveranderd in zijne samenstelling Het bestond op 31 December jl uit de heeren B L Martens Burgemeester Dr F H ö Van Iterson jaar van aftreding 1899 Wethouder J M Noothoven van Goor jaar van altreding 1902 Wethouder Vaste Commissiën Ie De Commissie belast met het ontwerpen en het herzien der plaatselijke verordeningen tegen wier overtredmg stral is bedreigd werd vernieuwd en aldus samengesteld Voorzitter do Burgemeester Leden de Heeren Dr F H G van Iterson H Jager H J Nederhorst C P W Dessing 2e De Commissie van bijstand in hetbeheer der Stedelijke Gasfabriek ingesteldbij Raadsbesluit van 21 December 1886 waarin zitting hadden de heeren R L Martens Voorzitter 0 P W Dessing F Herman Fz 3e De Commissie van bgstand m het beheer van het G meente pensioenlonds ingesteld bij Raadsbesluit van 29 Juli 1898 waarin zitting hadden do heeren R L Martens Voorzitter P de Raadt P J Bellaart Wordt vervolgd BEROAMBAcirr Beroepen bg de Ned Hervormde kerk alhier ds J Vonk te Oldebroek HiASTRKCHT Door ceulge inwoners alhier is een verzoekschrilt gezonden aan den directeur van het postkantoor te Gouda om gelegenheid te verkrijgen dat de post die hier ± 3 unr aankomt ook brieven mee kan nemen naar Schoonhoven De post komt wel brieven van Gouda brengen doch neemt van hier niets mee op de verdere reis OüDBWATER Onze stadgenoot de heer F Jozeph slaagde jl Maandag te COthen Duitschland als werktuigkundig ingenienr Gkoot Ahmees Beroepen bij de Ned Hervormde Kerk ds C J Leenmans te Zetten VuBT Tot aanvulling van het bericht in het vorig No dezer courant betreflende het aanstaand 40jarig jubilé van den heer J Kasbergen als wethouder dezer gemeente kan gemeld worden dat genoemde heer in 18 57 tot lid van den gemeenteraad werd verkozen waarna op 13 September 1859 zijn benoeming tot wethouder volgde Den 23 November 1861 werd de heer Kasbergen benoemd tot poldermeester van den polder Vlist Oostzjde terwijl hij mede reeds gedurende 28 jaren zitting heelt als lid van het bestuur van het waterschap den Hoogen Boezem achter Haastrecht Ook in andere opzichtan is de heer Kasbergen nog verdienstelgk werkzaam o a bekleedt hij reeds gedurende 45 jaren de betrekking van kerkmeester bg de R K Gemeente te Schoonhoven ouder welke pafochie deze gemeente ressorteert Voorzeker zal het onzen geachten dorpsgenoot op den dag van zijn jubilé 13 September a s niet aan bewijzen van belangstelling ontbreken Bereids worden door eeue commissie bestaande uit de heeren A B Slingeriand voorzitter J Uittenbogaart J W de Jong W E Kastelegn en G Streng kracUtige pogingen aangewend om den jubilaris op zjjn fecbtdag eene waardige en gepaste hulde te kunnen aanbieden De grootste keuze en lliute Nouveauté s in HSEREN DASSEN vindt men bg A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 i GOD DA letephiMin Xo 31 OPRUIMING van nlle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzeft D SAMSOM Burgeriyice Stand GEBOREN 23 Augustus Johanna Maria ouders M Boon en J F Henrich 24 Dirk ouders J Amesz en G van Vliet Mina Leonora ouders S Boot en M L Abelman Agatha Cornelia ouders 6 Brouwer en A Hogendoorn 25 Martinus ouders C P Blom en W M van Veen OVERLEDEN 24 Aug P Bik 16 m 26 B Sanders 15 j A Smit 82 j P M Bizot 2 m 26 S W Wullfraat 86 jaar ONDERTROUWD 25 Aug J K Laukhont en A Kranendonk P G den Broeder en C Grendel ADVERTENTIEN H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAAEWERKEN WAAROM geeft OASGLOEILICHT geen voldoend licht f OMDAT BW leverancier n geen goed KOUSJE levert Een KOUSJE dat gedurende lOM brandnren een praehUg Ueht geeft levert ji 95 Cent P F SOOS TIENDEWEÖ 59 ÏÏTMAAEERUIDEU EN Mierikworlel bij WOLFF en Co Westhaven 198 OBCELBESFELDTG 8s e ot luUte in de Groote ol St Janskerk opho derdaie 31 Augustus 1899 des avonds 7 uur ter gelegenheid van den Verjaardaj van B I Koningin Wilhekina door den Heer 1 H B Spa ndermaD met welwillende medewerking van Mejuffrouw Anna Weill Harp en den Heer J c nes Urlns Tenor Amstrrdain Programma s tevens bewijzen van toegang zijn tegen betaling van ƒ 0 2S van al Maandag iS Aiigantuii verkrggbaar bjj de Boekhandelaars J van BENTUM ZOON en bg den Koster Bij den aanvang zullen de groote deur en de deur bg de Kosterswoning hall zeven geopend worden terwijl bjj het einde van de Orgelbespeling de drie uitgangen der Kerk geopend zullen zijn Gevestigd te Rotterdam 2IJI BLAAIi 36 ör J ÜOHST Eiken werkdag te conaulteeren voor Blaas n Mcizickleo Voor Dames van Il I2y u Voor Heeren van i i 3 n en Maandag Woensdag en Vrijdag van 7 S u s av Voor minvermogenden Dinsdag Donderdag en Zaterdag van 9 10 u v m öliÏRHpópil De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens op IHaanAag den S t 0UtfK f899 drs voormiddags f f uur in het Hotel de Zalm aan de Markt te Gouda in ééne zitting in het openbaar te veilen en verkoopen eenWinkellmiseiiErf met daaronder loopenden IT E L ID E 12 aan de Oosthaven wijk B No 16 te Gouda kadaster Sectie C No 214 groot 75 Centiaren Bevattende beneden WINKEL ACHTERKAMER ALCOVE KEUKEN en OPEN PLAATS en boven VOORKAMER ALCOVE KEUKEN en SLAAPKAMER daarover ZOLDER Voorzien van Gas en Waterleiding In huur bg den Heer A llittenbogaard voor f 260 per jaar Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen den 1 November 1899 Te bezichtigen drie werkdagen vóOr de veilmg van 12 tot 4 uur en op den dag der Veiling van 9 tot 11 uur Nadere informatiën te bekomen ten kantore van genoemden Notaris H GROENENDAAL te Gouda ËE EKSTER oog kan men in 5 dagen verwijderen met Paaume LIKDOOR ZALF verkrijgbaar in doosjes met gebmiksaaswgzing van 10 Cent per doosje bg J van OIJC Kleiweg No 2 Gouda HAM 2S eent per pond E0LïïA130ct p pond Gewicht 4 a 5 pond Aanbevelend L BE HEU Dubbele Buurt uOüuniiJi titet repetitie Shijfiverk uit de Fabriek van Guhtav BECKfji te Freiburg LülLI van 10 14 daag loopend met slag groot 98 e M A UITTENBOGAARO Oosthaven B 16 Iet Atelier Stndio Ik het beête adres voor VericrootInreD en Reproductiewefk Akabereleud Fl Singel 582 P ï d WAALS H J VAN SCHALEN Hehnnger en Stoffeerder Lange G roenendaa l I 108 Vooi handen een groote sorteering Bcliangselpapleren G ord öJoastoffera ZEILEN LINOLEUMS DelftscheSlaolie Gedeponeefd Be utA iWiiMiichc OiitfabfiiUt H nilelsiii6rii m C a tt e D egfl Citroen en ErambozenLIMONADE BI 1 Slotemaker Co