Goudsche Courant, dinsdag 29 augustus 1899

Dinsdag SO Augustus 1890 Vo 7977 38ste Jaargang DIPLOMA is geStaleerd en een aanbevelenswaardige 2 Cent SIGAAH mmm coirant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IWefton No 8t ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels d 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TdefMn No S De üitgaye dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN iN PEDRO 6 i 10 Óent Sigaren Magazijn van W G BOELE Senior Hofleverancier Kampen Filiaal MA RKT 50 Gouda tGoedkoopsteen soliedst adres voor Vervoer van Inboedel ïoowel binneji als buiten de stad met gesloten wagens i b A Gf R A VESTE IJN Oude Gouwe AUe wordt tegen Tramtport schade verxekenl RIJWIELflL Opruiming van eenige Iste Klasse Rijwielen beneden inkoopsprijs Uitmuntende Rijwielen eigen Fabrikaat van af t 80 met een jaar sehriftelijke garantie Geheel Iste Klasse met Bakkkb s of Eohte Engelsche Dunlopb anden f 100 RUIME SORTEERiNG BEN03DiGDHEDEN Acetyleenlantaarns i 4 50 Gegarandeerde Buitenbanden van af f 0 jegarandeerde Binaenbanden f 3 en f 3 50 § AanbemUnd W 1 D VA RMMEXAM Vcerslal Gouda Bonds RUwlelhersteller Ute Klasse Het is reeds bekend genoeg dat het goedkoopHto adres voor SCHOKKWEKK is De Roode Laars Lange Tiendeweg BK De Gkiedkoope Winkel Kleiweg hoek Turfmarkt ÜP Zie Etalage Aanbevelend J VAN ZONNEVELD De Boeken Atlassen enz beioodigd voor alle inrichten van oudorwijs ijn voorbanden bjj of worden ten Bpoodigste geleverd door ALBs JONGEN EEL GOUDA Oosthaven B 78 De boeken wprden gekaft en van étiqnotten voorzien H u l§l ka 111 p s OUDE GI JNEVER in divaiM verpakkingen verkryifbaar bij J M F BEUUEKEK It Uooge Gouwe C HSS Pain Expelkr Dertig jaw wordt dit iiuiidel met verrasBend ucci h ftljl pyDRtiliende mwnuviDg taogewBiid tof cii Hliouniatiel Jich t Vflrk iU lh md jiijn rug enz m Dit be prwfd Huismid dient darj da ook in Men lette C6 dera vertrou ophetfabnoliBDiürk Anker Ad lAïöceiiMc dort in de meeste apüthekea Tt3 Amstflidam byUloth Clnban van Tuyll en fianderH JIi Slitittr ft Co t0ltfi6ani EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H Bü BOERS DEVENTER Model A zonder rem en schermen 1 S7 WModel A met 0 Model A 11 Model AA Model AAA J LUXE BLIWIEL Jw ÖEWONE AOATKNES 155 LUXE ACATaNE WO P S DAMES KBTTINGBIJWIELEN op alle prijzen l 5 hooger VermenwoorJiücr J C DEBDITER fionJa m m9 Korte Groenen laai I 199 ZOO Gereedschappen HUISHOUD ARTIKELEN FORNUIZEN PETROLEUM KOOKTOESTELLEN nreuklianden TE HDUB TEKSTOND OF LATEE BOVENHUIS Adres MAEKT 58 Vraagt VERHOEFF S M ïïZELlAME H W iLHELIIM PRITS zuiver en lijn van smaak J A VERHOEFF CONFISEÜR HOOGSTRAAT G F BUSCH GOUDA Markt A 60 GROOTS KEUZE NIEUWSTE MODELLEN NAJAABSMAWTEIS HEI SOIOENEN EN LAAB2E17 1IAI3ASIJII VAN B YAI TOMEELOO Korte Groenendaal is het beste adres voor sterk en solied SGHOENWERK Wederom onlvangen een Prachtige Sorleering Heeren en Dames Schoenwerk Aanbevelend B V TONCEBLOO Rijwielen Ontvangen een prachtige sorteering RIJWIELEN Yankee Style van af f 90 met 1 jaar garantie Deze Rijwielen zijn solide lichtloopend en snel J C DE RÜITEB Bondsrijwlelhprsteller Ie Klasse Korte Tiendeweg I 74 GODDA Gi oote Sorteering der Nieuwste Heeren Dassen Strikken en Four in hands in Zwart en Gekleurd Ituioie voorraad Fronts Boorden ManchelleD en üverheniden ONTVANGEN in De Nieuwe Winkel larkt A 70 nieuw un mer66 SPORTHEMDEN in alle maten en prijzen Aanbevelend C A B BA TZIMGER HF ovÊÏÏÏÏÊERLI IKE CITROEN LIMONADE SIROOP per Fl 0 40 bjj Fl 4 0 35 btj D M I E B I E S Kleiweg E lOO Gouda Drnk van A BKINKMAM Zs KEfVlMISGEnXG Inrichtingek welke gevaar schade Of HINDER KUWNBN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kenni i dat op de Secretarie ter visie ib gelegd een verzoek met bijlagen van G Th Steenland aldaar om vergunning tot het doen plaatsen van een heete luchtoven m het perceel gelegen aan de Naaijerstraat Kadastr ial bekend Sectie B No 1991 Dat op Dinsdag den 12 September 1899 des namiddags ten 1V9 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning m te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 28 Augustus i8gg Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BoUenlaDdsch Overzicbt Om hali zeven werd Zaterdag te Rennes de zitting geopend üreyfns schgnt wel te 2jn Bertillon is aanwezig met z jn heelen rommel documenten Hjj hervat Zfln schematiscbgralologisch betoog Als hjj het woord réticnle rnitwerk noemt wordt er gelachen Hj komt nog eens terug op Dreyfus uitroep voor den krijgsraad van 1894 0 die ellendeling Hjj vindt dat daarait bleek dat de beklaagde onthust was toen h zag dat het door hem gebezigde stelsel ontdekt was Gedurende Bertillon s getuigenis zit Dreyfus onbeweeglijk op zjjn stoel en schijnt in dit eigenaardig soort van getuigenis geen belang te stellen Het pnbliek in de zaal blijft onverschillig want om het betoog met vrucht te kunnen volgen zon het alle stukken onder oogen moeten hebben Maar onverdroten zet Bertillon zp lang betoog voort De leden van den krijgsraad schijnen slaap te krijgen en kpen met een half oog terloops naar de vele stukken die de schnftkundige hun voorlegt die heel w t werk gekost moeten hebben Bertillon doet een proef met het woord intéM en laat aan Carrière en de verdedigers noor hem Tervaardigde proeven ronddeelen Dreyfus aan wien Demange zijn exemplaar doorgeeft bekijkt het lang van alle kanten en geeft FEViLLETOX GedenlisclirifteD t d eeo Gelukzoeker OF AOTIBAL DE VONDELmG Naar het Frtmsch DOOR W NUTTER 380 Het is steeds mijn innig verlangen geweest je terug te vinden Overal heb ik je den laatsten tijd gezocht Maar gij scheen onvindbaar Ik gaf het ten slotte op Ik dacht dat ge dood waart of Parijs misschien zelfe Frankrijk verlaten had Het deed mij zeer veel leed Ge kent mijn hart zoo vatbaar voor teedere aandoeningen zoo onderhevig aan aanvallen van zwakheid Maar alhoewel met veel verdriet Het ik de hoop varen je ooit weer te zien En ziedaar daar zit je aan mijn tatel Op een avond dat ik vergeef me geheel niet aan jte dacht zag ik je Natuurlijker wijze ben ik je nagevolgd en heb ik onderzoek naar je gedaan Ik heb inlichtingen omtrent je ingewonnen zonder je evenwel in het minst te compromiteeren Gij zijt op het oogenblik boekhouder bij den heer Potard meubelfabrikant faubourg SaintHonoré Ge zijt meer dan boekhouder van dien mijnheer Ge zijt zijn aanstaanden schoonzoon Ge gaat in het huwelijk treden met mejuffouw zijne dochter en dat aÜn onder den naam van het dan zonder een woord te zegden minachtend en schouderophalend aan zjn verdediger temg Ten slotte verzekert Bertillon bij zijn eer en geweten dat zyn overtuiging dat het borderel van den beklaagde Dreyfus is even onwrikbaar vaststaat als in 1894 Demange herinnert in zjjn vragen Bertillon dat hij in 1894 verklaarde uit het borderel de cryptograSsche onderteekening van Dreyfus opgedoken te hebben Bertillon handhaaft de mogelijkheid van bet bestaan van deze handteekening hiJ kan het echter niet zeker zeggen Overigens hecht hiJ geen gewicht aan dit feit Uitgenoodigd om te zeggen wat hij van den bekenden brief van Dreyfus denkt betiteld als brief van het vloeiboek waaruit waaruit de beschldigdc het sleutelwoord intérêt zon gebaald hebben verklaart Bertillon op dit punt geen meening te hebben H t houdt het er echter voor dat deze brief met behulp van den mal is geschreven op dezelfde wijze als het borderel Dit is een onderstelling zooals men er meer zou kunnen vinden besluit de getuige temidden van gemompel Een lid van den krijgraad vraagt Bertillon of hiJ de overeenkomst kan verklaren in het schrift van Esterhazy met dat van het borderel De getuige antwoordt dat Esterhazy zich misschien sedert 1894 er op is gaan toeleggen om het schrift van het borderel na te bootsen teneinde mogelijk te maken dat hü in de plaats van den beschuldigde werd gesteld Op een gegeven oogenblik als Bertillon Esterhazy voor een ellendeling uitmaakt werpt hü met een plotselinge handbeweging zijn heele kraam omver Op een vraag van Demange vraagt de president Bertillon of hy op het schrift van Esterhazy dezelfde jwoeven heeft genomen als op dat van het borderel De getuige zegt die proeven genomen te hebben maar minder volledig Nochtans heeft hiJ vastgesteld dat sommige gedeelten opmerkelijk goed op elkander passen Labori vraagt Bertillon waarom hy als hij beweert dat Esterhazy evenals Dreyfus met behulp van een mal heeft geschreven verklaart dat het borderel van Dreyfus is en niet van Esterhazy Bertillon merkt op dat hij bfl Dreyfus het sleutelwoord intérêt heeft gevonden Hj erkent echter dat het mogelijk is dat Esterhazy van een afleiding van dit sleutelwoord kennis heeft gekregen Labori merkt op dat Bertillon dus bevestigt dat Esterhazy een verrader is De president zegt dat h op dit punt geen I ouis Dubourg Gij waart druk op weg het pad der deugd te gaan bewandelen Hoe dwaas Gij kunt u niet voorstellen hoe ik om u gelachen heb met Carillon Burggraaf Raphael was boekhouder onder den naam van Louia Dubourg Eerst had ik nog hoop dat het maar voor de leus was dat daar degelijke plannen onder schuilden en in dat geval had ik het kunnen plaatsen Maar neen allen zeide mij dat ge werkelijk en oprecht bekeerd waart Toch kan ik de gedachte aan plannen van uwe zijde maar met opgeven Ik redeneerde dat gij op de hoogte waart van Potards bezittingen dat hij een charmante dochter had ik werd zeer nieuwsgierig En ziedaar ik vernam dat er plotseHng huwelijksplannen uit de lucht kwamen Ik weet dat alles van een meubelmaker die eenigen tijd gewerkt heeft bij den heer Potard en die zijn oogen goed open gehad heeft Ik heb mij over u verbaasd over uw handigheid namelijk Wanneer de bruüoft vriend Raphael Er was in deze laatste woorden des ouden soldaats zooveel bijtende ironie zooveel spot dat Raphael het hoofd boog Maubert ging voort Het is goed en wel er aardigheid mee te maken maar vriend Raphael ik voorzie een kleine moeilijkheid bij uw huwelijksplannen Om een wettig huwelijk aan te gaan met de enkele vraag aan den getuige zal stellen Beweging Labori vraagt Bertillon hoe hij het resultaat van zijn tegenwoordige proefnemingen d w z de overtuiging dat het borderel geschreven is door Dreyfus met overtrekking van Esterhazy s schrift in overeenstemming brengt met de andere meening die h j in 1894 uitsprak dat het borderel van Dreyfus was tenzj men te doen had met een tot in kleinigheden vervalscht stak Bertillon antwoordt dat dit sleclits een onderstelling was Labori antwoordt dat een vervalsching dus in 1894 geacht werd Dreyfus te ontlasten terwjjl men er thans een element van beschnldiging tegen hem van smeedt Labori gaat voort met zekere vragen te stellen die Bertillon in verlegenheid schijnen te brengen Labori zegt dat het onmogelijk is to te geven dat Esterhazy een stroopop is daar hy verklaard heeft de maker van liet borderel te zjjn De argumentatie van Bertillon valt dus doordat de grondslag wegiinkt in duigen Labori vraagt dan wat volgens Bertillon het stelsel van verdediging had kunnen zijn van den schrijver van het borderel als men dit stuk biJ hem gevonden had Bertillon verklaart met nauwelijks verneen are stem dat de beschuldigde dan beweert zou hebben dat het een vervalsching was door het vertoonen als een proeve van machinatie Labori merkt op dat daartoe noodig geweest zou zjjn dat de beschuldigde de verschiining had voorzien van een geniaal man als Bertillon in staat om zulk een ingenieus stelsel te bedenken als het vandaag uiteengezette Nieuw gelach Dreyfus maakt eenige opmerkingen Hij verklaart het gebruik van het woord ellendeling biJ het proces 1894 Bertillon zcide hü wendde zich gedurig tot mij on noemde mj den schuldige Toen heb ik hem het woord ellendeUng toegeroepen Ik heb niets te antwoorden op de verklaringen van den getuige maar waarvan ik volmaakt zeker ben is dat ik niet de schrijver van het borderel ben Levendige opschudding Hij doet een verklaring aangaande zijne minuten die op het ministerie van oorlog ziJn gevonden en vervolgens aan de chefs van de afdeelingen zijn ter hand gesteld en die niet vervalscht konden zijn omdat de chefs er aanteekeningen op hadden gemaakt De zoogenaamde brief van het vloeiboek is volmaakt echt Mevrouw Dreyfus zoB dit kunnen getuigen en niemand hier zou haar woord in twijfel trekken Dreyfus woorden worden onder volkomen schoone Emilie wat toch zeker de bedoeling is hebt ge enkele papieren noodig Ge moet een geboorteacte van Louis Dubourg kunnen overleggen Verder hebt ge noodig acte van overlijden van wijlen mynheer Dubourg uw vader en van wijlen vrouw Dubourg uw moeder Waar te duivel zult ge die papieren vandaan halen Raphael De aangesproken antwoordde niet De Maubert zweeg een oogenblik In zijn oog ghnsterde triomf leedvermaak Ik zie dat die vraag u al beziggehouden schijnt te hebben zeide hij ten laatste En het doet mij genoegen dat ik je helpen kan Raphael hief het hootd op Ja ik zal je helpen Stein maar toe dat je in het minst met wist op welke wijze je uit deze moeilijkheid redden moeet Ik kan je evenwel helpen en dat met het grootste gemak Hoe dan nep Raphael uit gretig de woorden van zijn ouden pleegvader opvangende en gereed zich aan iederen stroohalm vast te klampen Gij hebt papieren noodig niet waar vroeg de Maubert Zooals ge weet Nu de papieren die ge noodig hebt zijn in mijn tézit Ik heb ze Gij h bt ze riep Raphael uit ten hoogste verbaasd bijna ongeloovig lik heb ze en ik zal hei je bewijzen dat ik ze heb door ze te halen De Maubert stond op Hij ging naar een kaït opende dezelve en baalde stilte aangehoord De zitting wordt om twintig minuten vóór tienen geschorst De kapt v d artillerie Valerie legt getuigenis af op verzoek van Carrière om het stelsel van Bertillon uit te leggen HiJ vat enkele argumenten van Bertillon op Het getuigenis van dezen zegt Valerie komt hierop neer het borderel is een verminkt stuk het is vervaardigd met een geheim schrift waarvan de sleutel nl het woord intérêt voorkomt in den zoogenaamden brief van het vloeiboek In de brieven die de beschuldigde aan het ministerie van oorlog geschreven heeft staan woorden op denzeUden sleutel samengesteld en midden onder de andere gevoegd Dat stelsel is uitgedacht om den beschuldigde twee middelen van verdediging te geven hetzij d t ontkennen hetzij daar te beweren dat er tegen hem een machinatie is op tonw gezet ietuigc gaat voort met een stuk van Bertillon s getuigenis te herhalen Wat hij zegt is te technisch om dadelijk begrepen te worden Ten slotte haalt getuige als een beslissende proef voor de voortreffelpheid van Bertillon s stelsel een samengestelde fotografie aan Hij laat die aan den krggsraad zien Hij tracht aan te toonen dat het borderel geschreven is met behulp van een mal Dat kan in 35 minuten gedaan worden Het borderel zegt hö ten slotte is geechre ven door Dreyfus en is een materieel bewijs vnn zijn schuld Langdurige beweging Valerie zeide ook nog dat het gebruik van den mal op het stnk van schriftverdraaiing zeer curieuze verschijnselen te weeg brengt Hij blijft op zuiver wetenscliappeiyk gebied en zal niet de motieven nagaan die den schrijver van hetborderel bewogen hebbon Dre ylus zegt dat het getuigenis van Valerie een herhaling is van dat van Bertillon Hij past er zijn vorig antwoord op toe Hj n erkt op dat de minuten van het ministerie van oorlog gehaald met de verminkte woorden gemaakt ziJn in het bijzgn van getuigen De onderstelling dat hy hot borderel verminkt zou hebben om oen middel van verdediging te hebben valt van zelf omdat hy zich van dat stelsel nooit bediend heeft Alle middeltjes van Bertillon zyn valsch zoo roept Dreyfus uit te midden van de ontroering van het publiek Carrière verlangt nu Manrel en Froystaetter contradictoir te hooren Freystaetter herinnert dat hy in 1894 lid van den krygsraad was Zyn overtuiging werd gevestig door het getuigenis der sohrUtkundigen en van Henry en du Paty ZJ werd bevestigd door de lezing van de geheime stukken die ons in raadkamer werden een portefeuille te voorst hijn Ziehier Achtereenvolgens legde de baron voor hem neer een geboorteacte op naam van Louia Dubourg een nrte van overlijden op naam van eene Maximihaan Antoine Dubourg en eene op naam van Marie Antoinette Pierrefitte wettige huisvrouw van M A Dubourg Niéts ontbrak ann dcK actes noch de bekrachtigende handtcekeningen noch de tegahsaties Raphael had thans papieren Wat zegt ge er van vroeg de Maubert Maar nep Raphael eensklaps er zijn misschien nooit menschen geweest met die namen die papieren zijn valsch lÊn ah dat zoo was Dan dienen ze enkel óm mij in het verderf te storten In de registers van den burgerlijken stand zal men vergeefs zoeken naar de duplo s Ik geloof dat ik maar weigeren zal ze te aanvaarden Inderdaad Ja ik denk er sterk over lEn om welke reden ïAls ik hiermede ontdekt wordt dan is wat gaat het u eigenlijk aan Dan is Emilie voor mij verloren bedoelt ge Maar ge kunt met worden ontdekt het is onmogelijk mijn vriend Dan stuit het me nog tegen de borst om opdeze wijze te werk te gaan Dat ik zooeven gretignaar deze papieren preep het was louter door deverrassing Ik heb mij bedacht Ik heb Emiliete liet Wpfit vtrvolgd